Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Konkurencja na rynku sprzedaży energii elektrycznej

Prezentacja przedstawia główne wniosku z raportu analitycznego poświęconego możliwościom zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.

 • Als Erste(r) kommentieren

Konkurencja na rynku sprzedaży energii elektrycznej

 1. 1. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA Tomasz Dobkowski, Audytel SA Grzegorz Bernatek, Audytel SA Warszawa, 12 marca 2015 r.
 2. 2. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 2 Plan prezentacji • Informacje o Audytel S.A. • Ceny energii elektrycznej – co nas czeka? • Cele i założenia raportu • Jakie są bariery rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej? • Scenariusze rozwoju sytuacji w latach 2015-2020 • Ile to będzie kosztowało? • Porównanie scenariuszy • Bilans dobrobytu społecznego dla scenariusza konkurencyjnego • Co jeszcze można zyskać? • Podsumowanie
 3. 3. 3Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 Audytel – o firmie • NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA – Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, • PERSPEKTYWA KLIENTA – audytujemy, doradzamy, wchodzimy w procesy implementacji rozwiązań – zawsze po stronie naszego Klienta, • PROFESJONALNA JAKOŚĆ – stałe kształcenie oraz śledzenie globalnych rozwiązań i lokalnego rynku pozwala nam zapewnić jakość usług doradczych i analitycznych i audytowych, • EFEKTYWNOŚĆ - staramy się aby efekty naszej pracy były mierzalne, przez co jesteśmy zaufanym partnerem wielu przedsiębiorstw i organizacji, • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – wspieramy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Audytel to niezależna firma doradczo-audytorska, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, neutralna wobec operatorów, dostawców rozwiązań i technologii Wartości Misja MISJĄ NASZEJ FIRMY JEST OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH I INFORMACYJNYCH
 4. 4. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Ile MWh energii elektrycznej może kupić statystyczny mieszkaniec Europy? Źródło: EU ENERGY IN FIGURES – POCKETBOOK 2014. Iloraz PKB per capita do ceny 1 MWh energii elektrycznej w 2013 r.[MWh]
 5. 5. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 5 0 50 100 150 200 250 Jan-yy Apr-yy Jul-yy Oct-yy Jan-yy Apr-yy Jul-yy Oct-yy Czekają nas kolejne podwyżki cen energii? • Mniejszy popyt na energię elektryczną doprowadził do erozji cen w 2013 r. • Na wzrost cen w kolejnych latach wpłyną: • Ożywienie gospodarcze • Sytuacja międzynarodowa (polityka klimatyczna) • Koszty modernizacji źródeł energii elektrycznej, a także sieci przesyłowej i dystrybucyjnej Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A. Średnioważony indeks kursu miesięcznego BASE [zł/MWh] Spadek indeksu wyniósł w 2013 r. ponad 10% W 2014 r. indeks wzrósł o 22%!
 6. 6. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 6 Czy rynek energii elektrycznej jest konkurencyjny? • Od 1 lipca 2004 r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo odbiorcy mają możliwość swobodnego wyboru dostawcy energii, czyli spółki obrotu. • Zakup energii odbywa się w modelu TPA (ang. Third Party Access). • Na koniec listopada 2014 roku zmiany sprzedawcy energii dokonało 278 tys. gospodarstw domowych oraz 122 tys. w grupach taryfowych skierowanych do klientów instytucjonalnych (A, B, C). To daje tylko 2,4% wszystkich klientów. • W 2013 r. OSD wypracowały kolejny produkt mogący zwiększyć konkurencyjność na rynku sprzedaży energii elektrycznej – kompleksową umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej (dalej „GUD-K”) • Można szacować, że w 2014 r. spółki obrotu podpisały około tysiąc umów z klientami na bazie GUD-K… • Podczas gdy na rynku telekomunikacyjnym na koniec 2014 r. przedmiotem usług hurtowej odsprzedaży linii telefonicznych oraz internetu było prawie 1,5 mln linii.
 7. 7. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 7 Cele i założenia raportu • Wskazanie obszarów możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej • Analiza barier wynikających z obecnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Kompleksowej (GUD-K) • Zbudowanie scenariusza alternatywnego – zniesienia barier rozwoju konkurencji, • Prognoza zmian cen w scenariuszu alternatywnym, • Zwymiarowanie kosztów i korzyści, • Analiza jakościowa scenariusza alternatywnego.
 8. 8. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 8 Jakie są bariery rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej? • Brak możliwości stworzenia konkurencyjnej cenowo oferty na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej ze względu na: • przenoszenie w całości kosztów opłat dystrybucyjnych na alternatywnych sprzedawców energii (brak rabatów hurtowych); • liczne problemy w pozyskiwaniu informacji od OSD; • konieczność utrzymywania wysokich zabezpieczeń finansowych. • Stwierdzono znamiona nadużywania pozycji rynkowej przez Operatorów Systemów Dystrybucji (OSD) – w porównywalnych okolicznościach oferują podmiotom z własnych grup kapitałowych lepszych warunków współpracy niż alternatywnym sprzedawcom energii (niezachowanie zasady niedyskryminacji). • Zidentyfikowano stosowanie przez OSD obstrukcji względem alternatywnych sprzedawców energii, tj. działań utrudniających podpisywanie umów z klientami oraz późniejsze świadczenie usług.
 9. 9. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 9 Dlaczego w GUD-K powinien być rabat? Obowiązki sprzedawcy energii elektrycznej dla umowy kompleksowej odciążają w dużej mierze OSD. Przejmuje on na siebie między innymi: • koszty zawarcia i obsługi umowy, w tym obowiązki umieszczenia w umowach szczegółowych zapisów korzystania z usługi oraz ich egzekwowanie (dotyczące zobowiązań klienta oraz warunków świadczenia umowy kompleksowej); • koszty fakturowania klienta (przetworzenie danych w systemie rozliczeniowym, wystawianie faktur VAT, wysyłka faktur, utrzymywanie kont bankowych, przyjęcia i rozliczenia należności); • koszty windykacji; • koszty obsługi reklamacji; • koszty obsługi klienta (infolinia, kontakty drogą elektroniczną i listową, elektroniczne i klasyczne biura obsługi abonenta); • koszty marketingu oraz informowania o zmianach warunków świadczenia usług.
 10. 10. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 10 Scenariusze rozwoju sytuacji w latach 2015-2020 • Analizowane scenariusze: • Scenariusz 1 (bazowy): utrzymanie obecnej sytuacji. • Scenariusz 2 (konkurencyjny): zniesienie barier rozwoju konkurencji. • Założenia do prowadzonych analiz scenariuszowych: • możliwość obniżenia cen energii dla usługi kompleksowej przez sprzedawców alternatywnych o 15% oraz uzyskanie 20% udziału w rynku w perspektywie 2020 r. • pominięcie wpływu zmian w konsumpcji energii elektrycznej w latach 2015-2020, w tym także wynikających z ewentualnych zmian cen – przyjęto stałą wartość wolumenu energii elektrycznej oraz cen w scenariuszu bazowym; • pominięcie wpływu zmian zamożności gospodarstw domowych w Polsce; • pominięcie wpływu zwiększania efektywności energetycznej gospodarki; • pominięcie wpływu zmian w podaży na rynku energii elektrycznej; • pominięcie pośrednich efektów społecznych i wpływu na inne gałęzie gospodarki;
 11. 11. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 11 Porównanie scenariuszy Kategoria Koszty i korzyści w latach 2015-2020 (w mln zł) Scenariusz bazowy Scenariusz konkurencyjny Odbiorcy Gospodarstwa domowe (z VAT) 112 441 113 796 Odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi (z VAT) 219 307 216 283 Pozostali uczestnicy rynku Spółki obrotu oraz OSD 305 792 303 937 Skarb Państwa 25 956 26 142 BILANS DOBROBYTU 5 328
 12. 12. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 12 Bilans dobrobytu społecznego dla scenariusza konkurencyjnego 2 395 4 602 -1 854 185 5 328 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Gospodarstwa domowe Odbiorcyniebędący gospodarstwami domowymi Odbiorcy Spółki obrotu oraz OSD Skarb państwa Bilans dobrobytu [mln zł]
 13. 13. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 13 Co jeszcze można zyskać na zwiększeniu konkurencji • Zwiększenie efektywności wewnętrznej działania OSD w wyniku konieczności otwarcia na konkurencję. • Zwiększenie zakresu oferty dla klientów końcowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (poprzez jej sprzedaż m.in. przez operatorów telekomunikacyjnych, banki itp.). • Rozwój punktów usługowych oraz całej gałęzi biznesu związanej z obsługą sprzedaży energii elektrycznej. • Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.
 14. 14. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 14 Podsumowanie • Ceny energii elektrycznej będą rosły i konieczne są działania, które ograniczą wpływ tego czynnika na sytuację gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. • Możliwość rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży jest możliwa, ale wymaga likwidacji ograniczeń: • zidentyfikowano brak możliwości stworzenia konkurencyjnej cenowo oferty na bazie GUD-K ze względu na przenoszenie w całości kosztów opłat dystrybucyjnych na alternatywnych sprzedawców energii; • stwierdzono znamiona nadużywania pozycji rynkowej przez OSD – w porównywalnych okolicznościach oferowanie podmiotom z własnych grup kapitałowych lepszych warunków współpracy niż alternatywnym sprzedawcom energii (niezachowanie zasady niedyskryminacji); • opisano stosowanie przez OSD obstrukcji względem alternatywnych sprzedawców energii. • Eliminacja powyższych barier daje szansę na obniżenie cen dla odbiorców średni prawie 1,69%. Spowodowałoby to zwiększenie bilansu dobrobytu społecznego w latach 2015- 2020 o kwotę około 5,3 mld zł.
 15. 15. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015 15 Dziękuję za uwagę! Audytel SA ul. ks. I. Skorupki 5 00-546 Warszawa tel.: (22) 537 5050 fax: (22) 537 5051 e-mail: info@audytel.pl web : http://www.audytel.pl

×