Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

7 CaracteríStiques De Lalumnat Nouvingut

621 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

7 CaracteríStiques De Lalumnat Nouvingut

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació i Universitats Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social 7. Característiques de l’alumnat nouvingut
  2. 2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT D’INCORPORACIÓ TARDANA CARACTERÍSTIQUES DE Grup 1- No escolaritzat/ no coneix cap llengua Grup 2- No escolaritzat/ coneix alguna llengua L’ALUMNAT NOUVINGUT romànica( berbers – àrabs no escolaritzats) romànica (romanesos…) • Coneix a nivell oral una o diverses llengües no • Coneix a nivell oral una o diverses llengües romàniques. romàniques. • El coneixement d’una llengua romànica els ajuda a fer • El desconeixement d’una llengua romànica l’impedeix fer transferències lèxiques i sintàctiques al català. transferències lèxiques i sintàctiques al català. Habilitats de l’alumnat • Probablement no farà transferències en llegir i escriure ni respecte a la llengua/ • Probablement no farà transferències en llegir i escriure tindrà estratègies. dificultats per a ni tindrà estratègies. l’aprenentatge del català. • Pot tenir consciència de la funcionalitat de la llengua • És poc probable que tingui consciència de la escrita gràcies a la presència d’aquesta en l’entorn funcionalitat de la llengua escrita a causa de la poca social, malgrat que la presència en l’entorn familiar i presència d’aquesta en l’àmbit familiar i social. social sigui reduïda o inexistent. 1- Fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral. 1- Fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral. 2- Fer entendre a la necessitat i la utilitat de la llengua 3- Assegurar la comprensió dels textos escrits compartint la escrita. significació. 3- Assegurar la comprensió dels textos escrits compartint 4- Activar la consciència fonològica: habilitat de segmentar la significació. i ser conscient de les unitats del llenguatge oral. 4- Activar la consciència fonològica: habilitat de segmentar 5- Fer atenció a la morfosintaxi en aquells aspectes que hi i ser conscient de les unitats del llenguatge oral. puguin haver diferències. Resposta per part del 5- Fer atenció a la morfosintaxi en aquells aspectes que hi 6- Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira gràfica fins centre puguin haver diferències. arribar a la correspondència so-grafia. 6- Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira gràfica fins 7- Observar si cal treballar la motricitat fina per arribar a la correspondència so-grafia. millorar el grafisme de les lletres. 7- Observar si cal treballar la motricitat fina per millorar el grafisme de les lletres. (punt 2: no cal) CARACTERÍSTIQUES DE Grup 3- Escolaritzat/ Escriptura logogràfica / Grup 4- Escolaritzat/ escriptura logogràfica amb L’ALUMNAT NOUVINGUT Amb contacte amb l’alfabet llatí (alumnes xinesos) coneixements de llengua fonètica i de l’alfabet llatí ( xinesos amb coneixement escrit d’anglès) • Coneix el lligam entre llengua oral i llengua escrita. • Coneix el lligam entre la llengua oral i la llengua escrita. • Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita. • Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita.
  3. 3. • Coneix l’alfabet llatí per escriure altres llengües. Habilitats de l’alumnat • Coneix l’alfabet llatí com a recurs per transcriure la respecte a la llengua/ pronúncia però no el valor sonor de cada grafia del • Coneix la correspondència so – grafia pròpia de les dificultats per a nostre alfabet. llengües fonètiques. l’aprenentatge del català. • Desconeix l’estructura morfosintàctica del català. • Segons quina sigui la llengua fonètica que conegui, li permetrà: tenir nocions de l’estructura morfosin- tàctica del català i fer més o menys transferències de correspondències so-grafia. 1- Fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral. 1- Fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral. 3- Assegurar la comprensió dels textos escrits compartint la 3- Assegurar la comprensió dels textos escrits compartint la significació. significació. 4- Activar la consciència fonològic. habilitat de segmentar i 5- Fer atenció a la morfosintaxi. Resposta per part del ser conscient de les unitats del llenguatge oral. centre 5- Fer atenció a la morfosintaxi. 6-Treballar la correspondència so-grafia de les les grafies que presenten més dificultat. 6- Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira gràfica fins arribar a la correspondència so-grafia. (punt 2-4-7: no cal) (punt 2-7-: no cal) CARACTERÍSTIQUES DE Grup 5- Escolaritzat/ Escriptura alfabètica / sense Grup 6- Escolaritzat/ escriptura alfabètica/ llengua no L’ALUMNAT NOUVINGUT coneixement de l’alfabet llatí (àrabs, russos, grecs, romànica/amb alfabet llatí (russos amb coneixement indis, paquistanesos…) d’anglès; alemanys) • Coneix el lligam entre la llengua oral i la llengua escrita. • Coneix el lligam entre llengua oral i llengua escrita. • Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita. • Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita Habilitats de l’alumnat • No coneix l’alfabet llatí però si coneix la correspondència • Coneix la correspondència so – grafia pròpia de les respecte a la llengua/ so-grafia pròpia de les llengües fonètiques. llengües fonètiques. dificultats per a l’aprenentatge del català. • Desconeix l’estructura morfosintàctica del català. • Segons sigui la llengua que conegui li permetrà: a) tenir nocions de l’estructura morfosintàctica del català, b) fer • La llengua parlada pot no coincidir amb la que ha après més o menys transferències de les correspondències
  4. 4. a escriure (àrabs) so-grafia amb català. 1- Fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral. 1- Fer èmfasi en la llengua oral. 3- Assegurar la comprensió dels textos escrits compartint la 3- Assegurar la comprensió de la lectura en el moment significació. que es comença a descodificar. 5- Fer atenció a la morfosintaxi. 5- Fer èmfasi en la morfosintaxi en aquells aspectes que hi pugui haver diferències. Resposta per part del 6- Mostrar el lligam entre la tira fònica i la tira gràfica fins centre arribar a la correspondència so-grafia. 6-Treballar la correspondència en els fonemes i lletres diferenciades. 7- Treballar la grafia (direccionalitat de les lletres). ( punts 2-4-7: no cal) (punts 2-4: no cal) CARACTERÍSTIQUES DE Grup 7- Escolaritzat/ llengua romànica / no co- Grup 8- Escolaritzat/ llengua romànica coneix la L’ALUMNAT NOUVINGUT Neix cap llengua del centre ( Ex. francès, italià, llengua castellana ( Ex. Castellans-sudamericans) portugés, àrab amb coneixement escrit del francès) • Coneix el lligam entre llengua oral i llengua escrita. • Coneix el lligam entre la llengua oral i la llengua escrita. • Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita. • Coneix la utilitat i la necessitat de la llengua escrita. • Coneix l’alfabet llatí també coneix la correspon- dència Habilitats de l’alumnat • Coneix l’alfabet llatí també coneix la correspon-dència so – grafia pròpia de les llengües fonèti- ques. respecte a la llengua/ so-grafia pròpia de les llengües fonètiques. dificultats per a • Conèixer una llengua romànica li facilitarà: a) tenir l’aprenentatge del català. • Conèixer una llengua romànica li facilitarà: a) tenir nocions de l’ estructura morfosintàctica del català ben aviat, b) nocions de l’estructura morfosintàctica del català fer força transferències de correspondència so-grafia amb el ben aviat, b) fer força transferències de la corres- català. pondència so-grafia amb el català. • La seva llengua és present a l’entorn. • L’ensenyant coneix la llengua de l’alumne, fet que facilita la comunicació.
  5. 5. 1- Fer èmfasi en l’aprenentatge del català oral. 1-Fer èmfasi en la llengua oral. 3- Assegurar la comprensió dels textos escrits com- 3-Assegurar la comprensió de la lectura en el moment que partint la significació. es comença a descodificar. Resposta per part del 5- Fer èmfasi en la morfosintaxi en aquells aspectes 5- Fer èmfasi en la morfosintaxi en aquells aspectes centre que hi pugui haver diferències. que hi pugui haver diferències. 6- Treballar la correspondència so-grafia 6-Treballar la correspondència so-grafia en els fone- mes i lletres diferenciades. (punts: 2-4-7: no cal) (punts: 2-4-7: no cal) Extret de: RANCÉ, Ll. (2001): “L’alumnat d’incorporació tardana: reflexions entorn de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua” a Articles de didàctica de la llengua i de la literatura. núm. 23. p. 51-62 [Barcelona]. Graó.

×