Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

32 14 296b שוק הדיור בישראל

302 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

32 14 296b שוק הדיור בישראל

  1. 1. מדינת ישראל ההוודדעעהה ללתתקקששווררתת פקס: 20-0401252 info@cbs.gov.il : דוא"ל www.cbs.gov.il : אתר כתבה ענבר סבאג-שפייזמן, אגף המדען הראשי את הנתונים בהודעה זו הפיקו יחידות הלמ"ס האלה: תחום מחירים לצרכן, תחום צריכה וכספים ותחום הסקר החברתי לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 20-5607256 _____________________________________________________________________________________________________________________ ירושלים, י' בחשוון התשע"ה 2 בנובמבר 0215 06040215 דוח פני החברה 7 מציג: מבט על שוק הדיור בערים הגדולות Large Cities in Israel: Data from “Society in Israel - Report No. 7” דוח פני החברה הנו דוח שנתי של הלמ"ס המקנה לקובעי המדיניות ולציבור הרחב תמונה רחבה על מצב החברה בישראל בהיבטים שונים. השנה עסק הדוח ב 41 הערים הגדולות בישראל ערים שמנו 411,111 תושבים ויותר. - - 1  משנת 0222 ועד שנת 0225 ירדו מחירי הדירות בישראל ב 4025% , ומשנת 0227 ועד 0242 עלו מחירי הדירות - ב - 22622%  הממוצע הארצי של מחירי הדירות בשנת 0212 גבוה ב 4.71% מהממוצע בשנת 0222 עבור הדירות הקטנות, - וב 4275% עבור הדירות הגדולות - 7  העלייה החדה ביותר במחירי הדירות הייתה בבאר שבע )%. 1227 בדירות הקטנות ו 6075% בדירות הגדולות(, - שבה רמת המחירים היא הנמוכה ביותר מבין 15 הערים הגדולות בתקופה זו 7 מנגד, העלייה המתונה ביותר הייתה בתל אביב ) 22% בדירות הקטנות ו %. 217 בדירות הגדולות(, שבה רמת המחירים היא הגבוהה ביותר מבין הערים - הגדולות 7  הממוצע הארצי של מחירי שכר דירה חודשי ממוצע בשנת 0212 גבוה ב 2070% מהממוצע בשנת 0222 עבור - הדירות הקטנות, וב 52% עבור הדירות הגדולות - 7  - העלייה החדה ביותר במחירי שכר דירה חודשי ממוצע הייתה בבאר שבע ) 4170% בדירות הקטנות ו 0171% בדירות הגדולות(, שבה רמת המחירים היא הנמוכה ביותר מבין 15 הערים הגדולות בתקופה זו 7 מנגד, העלייה המתונה ביותר הייתה בראשון לציון ) 0070% בדירות הקטנות ו 0676% בדירות הגדולות( - 7  52% התגוררו בדירה בבעלותם ו 07% התגוררו בדירה שכורה 7 בראשון לציון, ברחובות ובחולון, - , בשנת 0240 שיעור הגרים בדירה בבעלותם ) 0% . בממוצע( הוא הגבוה מבין הערים הגדולות 7 בתל אביב יפו נמצא השיעור - - 7) הגבוה ביותר של גרים בדירה שכורה ) 50% (, אחריה מדורגות רמת גן ) 22% ( ובאר שבע ) 20%  - משנת 0222 חלה מגמת ירידה באחוזי הבעלות על דירה בקרב משקי בית עם ילדים 55% בלבד בשנת 0240 )לעומת 5% . בשנת 0222 (, ואילו בקרב שיעור הגרים בשכירות חלה עלייה ברורה 02% ממשקי הבית עם ילדים - גרו בשכירות בשנת 4997 , לעומת 20% בשנת 20240  - - 7 בראשון לציון יותר מ 62% ) 25% מבני 02 ומעלה מרוצים מהדירה שבה הם גרים ) 22% בשנת 0220 , ב 0240 7). מרוצים מדירתם 7 בבת ים שיעור נמוך יחסית של מרוצים מהדירה ) 0%  25% מבני 04 ומעלה גרים בירושלים - ( 52% מהירושלמים בני 02 ומעלה, נולדו בעיר ונשארו לגור בה גם ב 0240 מאז לידתם( 7 גם בבני ברק שיעור גבוה של ותיקים: 26% גרים בה כבר יותר מ 22 שנה 7 בערים פתח תקווה, בת ים, - תל אביב יפו ורמת גן יותר מחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת היא אוכלוסייה חדשה, בעלת ותק של עד חמש שנים - 7 1 הודעות קודמות בסדרת ההודעות לרגל הוצאת פני החברה בישראל דוח מס 7: חוזרים ללימודים: נתונים ראשונים מתוך דוח פני החברה בישראל מס' .; דוח פני החברה מציג: מבט על הערים הגדולות נתונים ראשונים מתוך דוח מס' .; דוח פני החברה . מציג: מבט נוסף על הערים הגדולות בישראל - - נתונים ראשונים מתוך דוח מס' .; דוח פני החברה . מציג: עוני במבט עירוני ובין לאומי; דוח פני החברה מס' . מציג הערים הגדולות במבט מרחבי. -
  2. 2. דוח פני החברה 7 מציג: מבט על שוק הדיור בערים הגדולות 2214410245 2 עליית מחירי הדירות שהחלה בשנת . 022 גרמה לגידול ניכר בנטל הוצאות הדיור של משקי הבית בישראל, והקשתה באופן משמעותי על יכולתם לרכוש דירות 7 לשם ההמחשה, מספר המשכורות הממוצעות )ברוטו( לשכיר הדרושות לרכישת דירה עלה מכ 66- משכורות בשנת . 022 לכ 122- בשנת 720212 מספר זה גבוה באופן משמעותי בהשוואה לעולם המערבי 37 24 כיצד השתנו מחירי הדירות לאורך השנים? 4 משנת 0222 ועד שנת 0220 ירדו מחירי הדירות בישראל ב 1075%- , ומשנת . 022 ועד 0212 עלו מחירי הדירות ב 72472%- שיעור העלייה השנתי הגבוה ביותר היה 01% , במהלך התקופה שבין מרס 0226 למרס 70212 מדד מחירי הדיור מתאר את השתנות מחירי הדירות לאורך זמן, בניכוי מאפייני איכות כמו יישוב מגורים, גודל הדירה )מספר חדרים, שטח(, גיל הדירה ורמה חברתית-כלכלית של האזור שבו הדירה ממוקמת 7 לחישוב המדד הובאו בחשבון עסקאות שבוצעו במדגם יישובים 7 הסיבות המשפיעות על השתנות מחירי הדיור בישראל רבות וחלקן קשורות להיצע ולביקוש 7 גידול אוכלוסיית ישראל גורם לעלייה בביקוש לדיור מצד משקי בית חדשים, ואולם ההיצע מוגבל מבחינת זמינות הקרקעות וגורמי הייצור 7 משתנים אלה עשויים לגרום לעלייה במחירי הדירות 7 לנתוני תרשים א 20 מה הם ההבדלים במחירי הדירות בין הערים הגדולות? בתרשימים הבאים מוצגים מחירי הדירות הממוצעים בכל אחת מהערים הגדולות, בהשוואה לממוצע הארצי, 5 בשנים 0222 ו 0212- )מחירים שוטפים(, בחלוקה לדירות קטנות )בנות 2-174 חדרים בתרשים ב( ולדירות גדולות )בנות 4-274 חדרים בתרשים ג( 7 לנתוני תרשים ב 2 7 דין וחשבון הוועדה לשינוי חברתי כלכלי )ועדת טרכטנברג( – המלצות לדיור 7 ) מדינת ישראל ) 0211 3 בשוודיה, למשל, נדרשות 22 משכורות בלבד כדי לרכוש דירה ממוצעת, בגרמניה - 45 משכורות, בקנדה - 40 משכורות, בארה"ב - 02 משכורות, בהולנד ובממלכה המאוחדת - 1. משכורות, בספרד נדרשות 6. משכורות, בפורטוגל - 24 ובצרפת - 62 משכורות 7 4 מקור הנתונים לסעיפים 2-1 : תחום מחירים לצרכן - עיבוד לנתוני רשות המסים 7 5 הממוצע הארצי כולל מדגם של 52 יישובים ב 0222- ושל . 0 יישובים ב 70212-
  3. 3. דוח פני החברה 7 מציג: מבט על שוק הדיור בערים הגדולות 2214410245 3 במהלך תקופה זו חלו עליות במחירים הממוצעים של כלל הדירות בכל 15 הערים הגדולות 7 הממוצע הארצי בשנת 0212 גבוה ב 4.71%- מהממוצע בשנת 0222 עבור הדירות הקטנות, וב 4275%- עבור הדירות הגדולות 7 העלייה החדה ביותר הייתה בבאר שבע )%. 1227 בדירות הקטנות ו 6075%- בדירות הגדולות(, שבה רמת המחירים היא הנמוכה ביותר מבין 15 הערים הגדולות בתקופה זו 7 מנגד, העלייה המתונה ביותר הייתה בתל אביב-יפו ) 22% בדירות הקטנות ו-%. 217 בדירות הגדולות(, שבה רמת המחירים היא הגבוהה ביותר מבין הערים הגדולות 7 יצוין ששינויים אלו ברמות המחירים אינם מנוכי מאפייני איכות 7 לנתוני תרשים ג 22 מה הם ההבדלים בין הערים הגדולות במחירי שכר הדירה? בתרשימים הבאים מוצגים מחירי שכר דירה חודשי ממוצע בכל אחת מהערים הגדולות, בהשוואה לממוצע הארצי, בשנים 0222 ו 0212- )מחירים שוטפים(, בחלוקה לדירות קטנות )בנות 2-174 חדרים בתרשים ד( ולדירות גדולות )בנות 4-274 חדרים בתרשים ה( 7 לנתוני תרשים ד במהלך תקופה זו חלו עליות במחירים הממוצעים של כלל הדירות בכל 15 הערים הגדולות 7 הממוצע הארצי בשנת 0212 גבוה ב 2070%- מהממוצע בשנת 0222 עבור הדירות הקטנות, וב 52%- עבור הדירות הגדולות 7 העלייה החדה ביותר הייתה בבאר שבע ) 4170% בדירות הקטנות ו 0171%- בדירות הגדולות(, שבה רמת המחירים היא הנמוכה ביותר מבין 15 הערים הגדולות בתקופה זו 7 מנגד, העלייה המתונה ביותר הייתה בראשון לציון ) 0070% בדירות הקטנות ו 0676%- בדירות הגדולות( 7 יצוין ששינויים אלו ברמות המחירים אינם מנוכי מאפייני איכות 7 לנתוני תרשים ה
  4. 4. דוח פני החברה 7 מציג: מבט על שוק הדיור בערים הגדולות 2214410245 4 25 באיזו דירה גרים - בבעלות או בשכירות? 6 02% התגוררו בדירה , בשנת 0210 בבעלותם ו-%. 0 התגוררו בדירה שכורה 7 בראשון לציון, ברחובות ובחולון, שיעור הגרים בדירה בבעלותם ) 0% . בממוצע( הוא הגבוה מבין הערים הגדולות 7 בתל אביב-יפו נמצא השיעור הגבוה ביותר של גרים בדירה שכורה ) 50% (, אחריה מדורגות רמת גן ) 22% ( 7) ובאר שבע ) 20% 26% מהגרים בדירה שבבעלותם מרוצים ממנה, בהשוואה ל 0%- . המתגוררים בדירה שכורה 7 צפיפות דיור - ברוב הערים הגדולות צפיפות הדיור הממוצעת היא פחות מנפש לחדר למעט בני ברק וירושלים שבהן צפיפות הדיור היא יותר מנפש אחת לחדר ) 170 ו 172- , בהתאמה( 7 לנתוני תרשים ו בשנת 0210 , ל 5524%- ממשקי הבית יש דירה אחת בבעלותם, ל 0222%- ממשקי הבית אין דירה בבעלותם, ול 729%- ממשקי הבית שתי דירות או יותר בבעלותם )דירות המשמשות בין היתר להשקעה( 7 העשירון העליון )בעשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית(, מהווה %. 207 מתוך אוכלוסיית בעלי שתי דירות ומעלה, והעשירון ה 6- מהווה 12% מתוכם 7 באופן כללי, לאורך השנים המגמה של בעלות על כמה דירות אופיינית לשני העשירונים העליונים 7 שיעור הדירות בבעלות בישראל בשנת 0226 )קרוב ל 2%- .(, גבוה מהממוצע 0270% (, והוא מדורג ( OECD- במדינות ה בתחילת השליש העליון 7 שיעור זה גבוה מעט יותר מהשיעור בארה"ב, בטורקייה, בקנדה, ובבלגייה, ונמוך מעט יותר מהשיעור באוסטרליה, בממלכה המאוחדת ובלוקסמבורג 7 השיעורים הנמוכים ביותר של בעלות על דירה הם בצ'ילה והשיעורים הגבוהים ביותר - ביוון 7 לנתוני תרשים ז 6 מקור הנתונים לסעיפים 5 ו 4- : סקר הוצאות משק הבית - תחום צריכה וכספים 7
  5. 5. דוח פני החברה 7 מציג: מבט על שוק הדיור בערים הגדולות 2214410245 5 26 למי יש דירה? זוגות עם ילדים בהשוואה לזוגות ללא ילדים השיח הציבורי עוסק בעליית מחירי הדיור ובמעבר של צעירים לדירות בשכירות 7 לאור זאת נבחנו נתוני הדיור של קבוצת הנשואים בני 26-04 , עם ילדים ובלי ילדים 7 נמצא כי בממוצע לאורך השנים במשקי בית עם ילדים מעדיפים לגור בדירות בבעלות על , פני דירות בשכירות ) 1% . לעומת 02% בהתאמה( 7 בשנת 1666 נרשם האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם ילדים שבבעלותם דירה - 7.2% משנת 0222 חלה מגמת ירידה באחוזי משקי הבית הגרים בדירות בבעלות - 05% בלבד בשנת 0210 לעומת 5% . בשנת 0222 , ואילו בקרב המתגוררים בשכירות חלה עלייה ברורה - 02% ממשקי הבית עם ילדים התגוררו בשכירות בשנת . 166 לעומת 20% בשנת 70210 לנתוני תרשים ח גם בקרב משקי בית ללא ילדים יש מגמת עלייה ברורה לאורך השנים בשיעור הגרים בשכירות – מ 50%- בשנת . 166 ל 02%- בשנת 0210 , ובמקביל, מגמת ירידה בשיעור הגרים בדירות בבעלות בקרב משקי בית אלו – מ 5074%- בשנת . 166 ל 0.74%- בשנת 70210 ניתן לומר שאם בעבר זוגות צעירים )עם ילדים וללא ילדים( בחרו לרכוש דירה, הרי שבמשך השנים מסתמנת העדפה של זוגות כאלה להתגורר בשכירות, עקב העלייה במחירי הדיור בשנים האחרונות והשינויים שחלו בשוק הדיור 7 25 באיזו עיר מרוצים יותר מהדירות? 7 20% מבני 02 ומעלה מרוצים , ב 0210- 7) מהדירה שבה הם גרים ) 22% בשנת 0220 בערים ראשון לציון ורחובות יותר מ 62%- מרוצים מדירתם 7 בבת ים שיעור נמוך יחסית של מרוצים מהדירה ) 0% .(, ואילו ברוב הערים הגדולות שיעור המרוצים מהדירה שבה הם גרים הוא יותר מ 722%- לנתוני תרשים ט 7 מקור הנתונים לסעיפים 0 ו-.: הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 70212
  6. 6. דוח פני החברה 7 מציג: מבט על שוק הדיור בערים הגדולות 2214410245 6 27 "לא עוזב את העיר" - באיזו עיר? בסקר החברתי, נשאלים על שנות הוותק ביישוב המגורים 7 שיעור האוכלוסייה הוותיקה המתגוררת בעיר שנים רבות, גבוה מאוד בירושלים: יותר ממחצית ) 42% ( מהאוכלוסייה הבוגרת גרה בעיר יותר מ 22- שנים )%. 5 מהיהודים ו 04%- מהערבים( 7 גם בערים רחובות, חיפה, תל אביב-יפו, חולון ונתניה, יותר משליש מהאוכלוסייה הבוגרת גרה בעיר לפחות 22 שנים 7 בערים פתח תקווה, בת ים, תל אביב-יפו ורמת גן יותר מחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת היא אוכלוסייה חדשה, בעלת ותק של עד חמש שנים 7 לנתוני תרשים י 02% מהירושלמים בני 02 ומעלה, נולדו 25%( בעיר ונשארו לגור בה גם ב 0210- מבני 56 ומעלה גרים בירושלים מאז לידתם( 7 גם בבני ברק שיעור גבוה של ותיקים: 26% מאוכלוסיית העיר גרים בה כבר יותר משלושים שנים 7 בבת ים 11% מבני 02 ומעלה גרים בעיר מלידה 7 לנתוני תרשים יא

×