Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

אפק החלטת ועדה מחוזית צפון 100714

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

אפק החלטת ועדה מחוזית צפון 100714

 1. 1. ‫צת‬2014-8060 ‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לישיבת‬ ‫פרוטוקול‬2014011 ,‫תשעד‬ ‫תמוז‬ ‫י"ב‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬10/07/2014 ‫סיטי‬ ‫בניין‬ ,‫ישיבות‬ ‫באולם‬1,'‫ג‬ ‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫יצחק‬ ‫מעלה‬ '‫רח‬29‫עלית‬ ‫נצרת‬ , :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ *‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ *‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ *‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫סלע‬ ‫חנה‬‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫צפון‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ *‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ *‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ *‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ *‫זכריה‬ ‫נאבסו‬‫כמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ *‫עייק‬ ‫מיכל‬‫נציג‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ :‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫הצפון‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫ברקין‬ ‫תמיר‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫גוט‬‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ :‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫קיים‬42.‫התו"ב‬ ‫לחוק‬ :‫לשעה‬ ‫נקבעה‬ ‫הישיבה‬09:00:‫בשעה‬ ‫והחלה‬ ,09:00 ‫היום‬ ‫סדר‬-:‫בהמשך‬ ‫המפורטות‬ ‫הדיון‬ ‫נושאי‬ ‫לכותרות‬ ‫בהתאם‬ ‫נקבע‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ 1.‫תוכנית‬ :‫נושא‬-/‫ג‬21440‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ : ‫דיון‬ ‫המשך‬ :‫בתכנית‬ ‫דיון‬ :‫הדיון‬ ‫מטרת‬-‫פנימי‬ ‫דיון‬-‫כל‬‫בישיבה‬ ‫שנכחו‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫הקודמת‬‫בתאריך‬ ‫שהתקיימה‬19.6.14.‫הנוסף‬ ‫בדיון‬ ‫להשתתף‬ ‫חייבים‬ :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ *‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ *‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ *‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫סלע‬ ‫חנה‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ *‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ *‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫נציג‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ *‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ *‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ *‫זכריה‬ ‫נאבסו‬‫כמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬
 2. 2. -2- *‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ :‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫ראש‬‫הצפון‬ ‫מדור‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫ברקין‬ ‫תמיר‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫גיל‬‫רט"ג‬ ‫נחשון‬ ‫אביחי‬‫הכנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫וירצבורגר‬ ‫יוסי‬‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מינהל‬ ‫מנהל‬‫התאו"מ‬ ‫משרד‬ ‫נסים‬ ‫אילן‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬-‫תאו"מ‬ ‫שר‬ ‫נציג‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫עפ"י‬ ‫חוק‬ ‫מהוראות‬ ‫לסטייה‬ ‫תשע"ב‬ ,(‫והבניה‬ ‫התכנון‬- 2012 ‫זסק‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ ‫ויקטור‬ ‫ד"ר‬‫ברודו‬‫הנדסית‬ ‫בקשה‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ :‫החלטה‬ ‫בתאריך‬ ‫קבלה‬ ‫בע"מ‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫ישראל‬ ‫ג'יני‬ ‫חברת‬10.4.13'‫ס‬ ‫לפי‬ ‫רישיון‬16‫לחוק‬ ‫תשי"ב‬ ,‫הנפט‬-1952‫בתאריך‬ .30.4.13‫לשם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫שמה‬ ‫שונה‬-‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫"אפק‬ ‫ל‬ ‫בקשה‬ ‫הגישה‬ ‫החדש‬ ‫בשמה‬ ,‫החברה‬ ."‫בע"מ‬-13‫שטח‬ ‫בתחומי‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לאישור‬ ‫היא‬ ‫שבנדון‬ ‫הבקשה‬ .‫בידה‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫הרישיון‬13‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫אתרים‬ ‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫מכוח‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ .‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫תשע"ב‬ (‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫מהוראות‬2012‫תשי"ב‬ ‫הנפט‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫שנתקנו‬ 1952‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הדין‬ ‫הוראות‬ ‫בכל‬ ‫עומדת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫ונמצא‬ ‫שנבדקה‬ ‫לאחר‬ ,‫הבקשה‬ . ‫לפני‬ ‫נידונה‬ ,‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫אישור‬‫מיום‬ ‫בישיבתה‬ .‫המחוזית‬ ‫הוועדה‬ ‫מליאת‬ 13/1/14‫בישיבה‬ .‫בהחלטתה‬ ‫שפורטו‬ ,‫בתנאים‬ ‫הבקשה‬ ‫הפקדת‬ ‫על‬ ‫הוועדה‬ ‫החליטה‬ ‫נציג‬ ,‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫לצורכי‬ ‫כחבר‬ ,‫חלק‬ ‫נטל‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫מליאת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫הנוכחי‬ ‫)ובשמו‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬-.‫ניסים‬ .‫א‬ ‫מר‬ (‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫התשתיות‬ ‫לאחר‬‫ביום‬ ‫כחוק‬ ‫פורסמה‬ ‫הבקשה‬ ‫התנאים‬ ‫השלמת‬28/02/14‫תקופה‬ ‫ובמהלך‬ ‫כ‬ ‫התקבלו‬ ‫הפקדתה‬-900‫ברובן‬ ‫מתרכזות‬ ,‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ,‫אלה‬ .‫התנגדויות‬ .‫להפיקו‬ ‫ויוחלט‬ ‫זה‬ ‫ימצא‬ ‫אם‬ ,‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫בהליך‬ ,‫בהתנגדויות‬ ‫והחלטתה‬ ‫הועדה‬ ‫התייחסות‬ ‫תינתן‬ ‫ובטרם‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫בפתחם‬ ‫ראוי‬ ‫נדרש‬ ‫הועדה‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬‫בסוגיית‬ ‫ולא‬ ‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫בבקשה‬ ‫להחליט‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫ת‬ ‫קידוחי‬ ‫שלב‬ ‫בין‬ ‫וחדה‬ ‫ברורה‬ ‫אבחנה‬ ‫עורכות‬ ,‫לעיל‬ ‫הנזכרות‬ ,‫התקנות‬ .‫ההפקה‬ ‫לבין‬ ;‫הגלוי‬ ‫על‬ ‫הנסתר‬ ‫רב‬ ,‫הדברים‬ ‫מטבע‬ ,‫בו‬ ‫ומקדמי‬ ‫ארעי‬ ‫שלב‬ ‫שהינו‬ ;‫החיפוש‬ ‫על‬ ‫בה‬ ‫ודיון‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫הכנתה‬ ‫נדרשת‬ ‫לשמו‬ ‫אשר‬ ,‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫שלב‬-‫הלכות‬ ‫פי‬ .‫בישראל‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫משפט‬ ,‫ידע‬ ‫וחוסר‬ ‫מידע‬ ‫בהעדר‬ ‫מאופיין‬ ,‫הנוכחי‬ ‫הדיון‬ ‫נערך‬ ‫בו‬ ‫זה‬ ‫מקדמי‬ ‫שלב‬ ,‫כאמור‬ .‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫נדרשים‬ ‫לשמו‬ ,‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫בסוגיית‬ ‫החלטה‬ ‫קבלת‬ ‫לצרכי‬ ‫הנדרשים‬ ‫התכנון‬ ‫למדיניות‬ ‫בהתאם‬ ,‫להחליט‬ ‫זה‬ ‫מקדמי‬ ‫בשלב‬ ‫הועדה‬ ‫נדרשת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫תכנוניי‬ ‫ושיקולים‬‫ובטכנולוגיות‬ ‫מסויימים‬ ‫בתנאים‬ ‫כי‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫האם‬ ,‫ם‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ;‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לערוך‬ ‫מבוקש‬ ‫בו‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫תוחלת‬ ‫יש‬ ‫נתונות‬ ‫בעתיד‬ ‫זה‬ ‫באיזור‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫לאשר‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫תכנוניים‬ ‫ומטעמים‬ ‫מראש‬ ‫מדינ‬ ‫נוכח‬ ‫הבקשה‬ ‫ובבחינת‬ ,‫תכנוניים‬ ‫בשיקולים‬ ‫לנו‬ ‫עניין‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬ .‫הקרוב‬‫יות‬
 3. 3. -3- ‫למעט‬ ,‫אשר‬ ‫מוסד‬ ‫בידי‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫הפקיד‬ ‫התקנות‬ ‫מתקין‬ ‫שהרי‬ ,‫הנוהגת‬ ‫התכנון‬ ‫על‬ ‫תכנון‬ ‫מוסד‬ ‫הינו‬ ,‫אחד‬ ‫חבר‬-‫אלה‬ ‫תכנוניים‬ ‫שיקולים‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫ראוי‬ ‫עוד‬ .‫חוק‬ ‫פי‬ ‫בבואם‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫דעתם‬ ‫לשיקול‬ ‫הנתונים‬ ‫השיקולים‬ ‫קשת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫על‬ ‫סמכותם‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬-‫שיק‬ ‫)בהם‬ ‫חוק‬ ‫כל‬ ‫פי‬,‫בריאותיים‬ ,‫סביבתיים‬ ,‫כלכליים‬ ‫ולים‬ .(‫ואקולוגיים‬ ‫נופיים‬ ,‫היסטוריים‬ ,‫חברתיים‬ ‫של‬ ‫עריכתם‬ ‫עצם‬ ‫בחינת‬ ‫לצרכי‬ ‫הנדרשים‬ ‫והנתונים‬ ‫המידע‬ ‫מלוא‬ ‫הונח‬ ‫הועדה‬ ‫לפני‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫ייערכו‬ ‫הניסיון‬ ‫והפקת‬ ‫הקידוחים‬ .‫ניסיון‬ ‫והפקת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫או‬ ‫המרצה‬ ,‫סידוק‬ ‫של‬ ‫בטכנלוגיות‬ ‫שימוש‬‫תחת‬ ‫הכלולה‬ ‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫כל‬ ‫הכותרת‬"fracking"‫הוגשו‬ ‫אשר‬ ‫השונים‬ ‫המומחים‬ ‫ועמדות‬ ‫הדעת‬ ‫לחוות‬ ‫בהתאם‬ . ‫ניתן‬ ,‫בהתנגדויות‬ ‫והחלטתה‬ ‫הועדה‬ ‫בהתייחסות‬ ‫לאמור‬ ‫ובכפוף‬ ,‫הועדה‬ ‫לפני‬ ‫והוצגו‬ .‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫מסוגיית‬ ‫במנותק‬ ‫ככאלה‬ ‫הניסיון‬ ‫והפקת‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫רוב‬‫תוחלת‬ ‫כל‬ ‫מראש‬ ‫לשלול‬ ‫היום‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫הואיל‬ ‫כי‬ ‫בדעה‬ ‫הדיון‬ ‫בתום‬ ‫יבטיחו‬ ‫אשר‬ ‫ובטכנולוגיה‬ ‫בתנאים‬ ‫הקידוחים‬ ‫מבוקשים‬ ‫בו‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫התיירותיים‬ ‫לפרויקטים‬ ,‫לחקלאים‬ ,‫בפרט‬ ‫ולכנרת‬ ‫בכלל‬ ‫לסביבה‬ ‫נזקים‬ ‫מניעת‬ ‫עמ‬ ‫בדבר‬ ‫אמירה‬ ‫כל‬ ‫משום‬ ‫זו‬ ‫בהחלטה‬ ‫שיהיה‬ ‫ומבלי‬ ,‫מכאן‬ .‫המקום‬ ‫ולתושבי‬‫דת‬ ‫סבורים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫רוב‬ ,‫זה‬ ‫באזור‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫מפורטת‬ ‫לתוכנית‬ ‫ביחס‬ ‫הוועדה‬ .‫השונים‬ ‫המתנגדים‬ ‫בטענות‬ ‫להחלטה‬ ‫בכפוף‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫שניתן‬ :‫להן‬ ‫הועדה‬ ‫והתייחסות‬ ‫הוועדה‬ ‫והחלטת‬ ‫המתנגדים‬ ‫טענות‬ ‫עיקרי‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬ 1.‫ובסביבה‬ ‫במים‬ ‫פגיעה‬ ‫סכנת‬–‫מקורות‬ ‫לזיהום‬ ‫שיגרמו‬ ‫ואסונות‬ ‫נפט‬ ‫מדליפות‬ ‫חשש‬ .‫לכינרת‬ ‫המים‬ ‫משכבת‬ ‫או‬ ‫הקרקע‬ ‫מפני‬ ‫מזהמים‬ ‫חלחול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הבזלת‬ ‫באקוויפר‬ ‫לפגיעה‬ ‫חשש‬ ‫המים‬ ‫איכות‬ ‫לשמירת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫וטענה‬ .‫הקדח‬ ‫דרך‬ ‫המטרה‬ .‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫באגן‬ ‫טוענים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫ולא‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫מטעם‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫לערוך‬ ‫נדרש‬ ‫כי‬ .‫החברה‬ ‫מטעם‬ ‫הכינרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫כאגן‬ ‫הגולן‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ,‫ותחתיים‬ ‫עיליים‬ ‫מים‬ ‫מקורות‬ ‫ריבוי‬ ‫לקבל‬ ‫נדרש‬ ‫ולכן‬ ‫זהירות‬ ‫משנה‬ ‫נקיטת‬ ‫מחייבים‬ ,‫והסדוק‬ ‫השבור‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫ומבנהו‬ ‫מ‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬ ‫עמדות‬ ‫את‬‫והכנרת‬ ‫המים‬ ‫קורות‬– ‫אגף‬ ,‫בישראל‬ ‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫הכינרת‬ ‫לחקר‬ ‫המעבדה‬ ,‫הכנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫לקבוע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫רק‬ .‫מקורות‬ ‫וחברת‬ ‫המים‬ ‫ברשות‬ ‫הכנרת‬ ‫ניטור‬ ‫לאשר‬ ‫ניתן‬ ,‫לבקשה‬ ‫מהיענות‬ ‫כתוצאה‬ ‫המים‬ ‫למקורות‬ ‫סכנה‬ ‫נשקפת‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫משמעי‬ .‫הקידוחים‬ ‫את‬ ‫מ‬ ‫האתרים‬ ‫מרבית‬‫בתמ"א‬ ‫המוגדר‬ ‫בשטח‬ ‫מוקמים‬34/‫/ב‬4‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫פגיעות‬ ‫כבעל‬ .‫תהום‬ ‫מי‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫תשע"ב‬ ‫הנפט‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬2012‫תכלול‬ ‫נפט‬ ‫קידוח‬ ‫לאישור‬ ‫בקשה‬‫"מסמך‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫בהתייעצות‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫הנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שיוכן‬ ‫סביבתי‬ ‫ההשפע‬ ‫את‬ ‫ויפרט‬ ‫הסביבה‬" ...‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫השפעות‬ ‫לרבות‬ ,‫הסביבתיות‬ ‫ות‬ ‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫וערכו‬ ‫התקנות‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעלו‬ ‫הבקשה‬ ‫מגישי‬‫על‬ ‫שנערך‬ ,-‫ידי‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫ע"י‬ ‫המוכרת‬ ‫חברה‬‫נ‬‫שניתנו‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוכן‬ ‫המסמך‬ . ‫"ס‬ . ‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרדי‬ ‫מטעם‬ ‫במשותף‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבדק‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫ל‬ ‫המשרד‬.‫המופקדת‬ ‫בבקשה‬ ‫הוטמעו‬ ‫אשר‬ ‫ותיקונים‬ ‫הנחיות‬ ‫שהעביר‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫בדבר‬ ‫והנחיות‬ ‫קביעות‬ ‫וכן‬ ,‫הסקר‬ ‫קידוחי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫כולל‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫בש‬ ,‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הנדרשים‬ ‫המיגון‬ ‫אמצעי‬‫י‬;‫חריגים‬ ‫ובמקרים‬ ‫גרה‬ "‫קיצון‬ ‫"מקרי‬‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫הכלולים‬ ‫והקביעות‬ ‫ההנחיות‬ ,‫ההמלצות‬ ,‫זו‬ ‫בחינה‬ . ‫מיום‬ ‫טל‬ ‫עדי‬ ‫של‬ ‫)מכתבו‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫ע"י‬ ‫ואושרו‬ ‫נבחנו‬12/11/2013‫יעקב‬ '‫דר‬ ‫ע"י‬ ,( ‫בהוראות‬ ‫הוטמעו‬ ‫שהערותיהם‬ ‫מקורות‬ ‫חברת‬ ‫וע"י‬ ‫ההידרולוגי‬ ‫מהשירות‬ ‫ליבשיץ‬ ‫א‬ ‫נתנו‬ ,‫הטבע‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫האמונים‬ ‫נוספים‬ ‫גורמים‬ . ‫הבקשה‬‫למסמך‬ ‫אישורם‬ ‫ת‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫הסביבתית‬ ‫היחידה‬ ,‫קק"ל‬ ,‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ ‫נמנים‬ ‫עליהם‬ ,‫הסביבתי‬
 4. 4. -4- ‫להפקדת‬ ‫התנגד‬ ‫לא‬ ‫ההפקדה‬ ‫בדיון‬ ‫שנכח‬ ‫בוועדה‬ ‫הירוקים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬ .‫האזורית‬ .‫הבקשה‬ ‫שיפורטו‬ ‫רחבות‬ ‫סמכויות‬ ‫בעל‬ ‫בקרה‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תלווה‬ ‫הקידוחים‬ ‫פעילות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫יהיו‬ ‫בו‬ ,‫בהחלטתנו‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ :‫נציגי‬ ‫חברים‬- ‫בתחומה‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫נציג‬ ,‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ,‫המים‬ ‫רשות‬ ,‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מנהל‬ ,‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫באזור‬ ‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫מטעם‬ ‫ציבור‬ ‫ונציג‬ ‫הקידוח‬ ‫מתבצע‬ ‫של‬ ‫נבחר‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫עובד‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫ובתנאי‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שימונה‬ ‫שפעולת‬ ‫לוודא‬ ‫יהיה‬ ‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫תפקיד‬ .‫למועצה‬ ‫כלשהי‬ ‫זיקה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫מועצה‬ .‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובכפוף‬ ‫החלטתנו‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫מתבצעת‬ ‫הקידוח‬ ‫לתמ"א‬ ‫בהתייחס‬34/‫/ב‬4‫בתחום‬ ‫הכלול‬ ‫בשטח‬ ‫מבוקשים‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫רוב‬ , ‫א‬ ‫רגישות‬1‫תמ"א‬ ‫פי‬ ‫על‬34/‫/ב‬4‫סעיפים‬ .28‫ו‬-30‫ע‬ ‫מראש‬ ‫אוסרים‬ ‫אינם‬ ,‫בתמ"א‬‫ל‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בדלקים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫אוסרים‬ ‫אינם‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫תהום‬ ‫מי‬ ‫לזהם‬ ‫העלולה‬ ‫פעילות‬ ‫יחד‬ .‫רעילה‬ ‫ובפסולת‬ ‫בשפכים‬ ‫לטיפול‬ ‫מתקנים‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ;‫בהם‬ ‫הכרוכות‬ ‫תעשיות‬ ‫השפעות‬ ‫את‬ ‫הבוחן‬ ‫נספח‬ ‫בהן‬ ‫אלו‬ ‫שימושים‬ ‫לאישור‬ ‫תנאים‬ ‫קובעת‬ ‫התכנית‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫זיהום‬ ‫למניעת‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫האמצעים‬ ‫ואת‬ ‫השימוש‬,‫מכאן‬ .‫תהום‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫ולהגנה‬ ‫א‬ ‫באזור‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫הוועדה‬1‫לאשר‬ ,‫טכנולוגיה‬ ‫ובשום‬ ‫תנאי‬ ‫בשום‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫א‬ ‫באזור‬ ‫הקידוחים‬ ‫המצאות‬ ‫עצם‬ ‫וכי‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬1‫מספקת‬ ‫סיבה‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫נקודות‬ ‫כי‬ ‫הכרח‬ ‫אין‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ .‫ומראש‬ ‫וכל‬ ‫מכל‬ ‫הבקשה‬ ‫דחיית‬ ‫את‬ ‫המחייבת‬ ‫יה‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬‫הכרח‬ ‫אין‬ ,‫כלומר‬ .‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫נפט‬ ‫לקידוחי‬ ‫נקודות‬ ‫וו‬ .‫זה‬ ‫באזור‬ ‫הפקה‬ ‫קידוחי‬ ‫לערוך‬ ‫יבוקש‬ ‫כי‬ ‫האחראים‬ ,‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫ובהתייחסות‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫יצויין‬ ‫והאמצעים‬ ‫בתמ"א‬ ‫המצויינים‬ ‫והרגישויות‬ ‫הסיכונים‬ ‫למכלול‬ ‫כולל‬ ‫מענה‬ ,‫בתחומם‬ ‫לזכ‬ ‫יש‬ .‫זו‬ ‫רגישות‬ ‫נוכח‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫בהם‬‫בקרקע‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫אוסרת‬ ‫אינה‬ ‫התמ"א‬ ‫כי‬ ‫ור‬ ‫מענה‬ ‫במתן‬ ‫והצורך‬ ‫אלה‬ ‫באזורים‬ ‫תוכניות‬ ‫להגשת‬ ‫תנאים‬ ‫קובעת‬ ‫אלא‬ ‫ופיתוחה‬ .‫בה‬ ‫האמורה‬ ‫ולרגישות‬ ‫הסביבתיים‬ ‫לסיכונים‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫תגובת‬ ‫ואת‬ ‫המתנגדים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫ששמעה‬ ‫לאחר‬ ,‫הוועדה‬ ‫התי‬ ,‫הבקשה‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫שבחנה‬ ‫ולאחר‬ ,‫המבקשת‬ ‫מטעם‬‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫יחסות‬ ‫שננקטו‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ,‫הטבע‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫הגורמים‬ ‫ושאר‬ ‫הסביבה‬ .‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מניחים‬ ‫הינם‬ ‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫למיגון‬ ‫תמ"מ‬ ‫בהוראות‬ ‫נאסרה‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫כי‬ ‫בפנינו‬ ‫נטען‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬2/3‫רמת‬ ‫תוספת‬ ‫איסור‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫כזה‬ ‫איסור‬ ‫על‬ ‫מלמד‬ ‫אינו‬ ‫התמ"מ‬ ‫בהוראות‬ ‫עיון‬ .‫הגולן‬‫תעשיות‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫ראוי‬ .(‫ועשבים‬ ‫פטריות‬ ‫תעשיות‬ ‫של‬ ‫איסור‬ ‫)לצד‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ .‫בתמ"מ‬ ‫המבוקש‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫ועל‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫כוללת‬ ‫אינה‬ ‫שלפנינו‬ ‫לסיכונים‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫סיכוני‬ ‫נקשרו‬ ‫לא‬ ,‫שציינו‬ ‫כפי‬ ,‫לפנינו‬ ‫שהוגשו‬ ‫בחוו"ד‬ ‫הני‬ ‫הפקת‬ ‫או‬ ‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫האפשריים‬‫סיכונים‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫לפנינו‬ ‫נטען‬ ‫ולא‬ ,‫סיון‬ ‫על‬ ;‫אלה‬-‫קידוחי‬ ‫על‬ ‫איסור‬ ‫הזיקוק‬ ‫על‬ ‫מהאיסור‬ ‫לגזור‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ ‫אינה‬ ‫הועדה‬ ‫כן‬ ‫וחקר‬ ‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫המעבדה‬ ‫מטעם‬ ‫הדעת‬ ‫חוו"ד‬ ‫עורך‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ‫כך‬ .‫הניסיון‬ ‫נכתב‬ ‫היה‬ ‫לו‬ ‫כי‬ ,‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ,‫בפנינו‬ ‫ציין‬ ,‫רימר‬ .‫א‬ ‫ד"ר‬ ,‫לישראל‬ ‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫ב‬‫נפט‬ ‫ולא‬ ‫למים‬ ‫קידוח‬ ‫הבקשה‬ ‫כותרת‬-‫ממש‬ ‫קידוח‬ ‫באותו‬ ‫המדובר‬ ‫כי‬ ‫אף‬-‫או‬ ‫או‬ ‫הסתייגות‬ ‫כל‬ ‫לו‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ,‫ועיון‬ ‫מחקר‬ ‫לצרכי‬ ‫רק‬ ‫קידוח‬ ‫באותו‬ ‫מדובר‬ ‫שהיה‬ ‫קידוחים‬ ‫לעצירת‬ ‫הוועד‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫כי‬ ‫ולציין‬ ‫להוסיף‬ ‫ראוי‬ ‫עוד‬ .‫לקידוחים‬ ‫התנגדות‬ ‫ש‬ ‫תאשר‬ ‫המבקשת‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫הישיבה‬ ‫בפתח‬ ‫הודיע‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬‫כל‬ ‫תעשה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫הכלולה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬fracking.‫יוסרו‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫אזי‬ , ‫בקידוחי‬ ‫דהיינו‬ ,‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ‫המבקשת‬ ‫נציג‬ ‫הודיע‬ ‫לכך‬ ‫בתגובה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫הודעה‬ .‫האמורה‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫שימוש‬ ‫כל‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ,‫הניסיון‬ ‫ובהפקות‬ ‫החיפוש‬ ‫הת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫המתנגדים‬ ‫את‬ ‫סיפקה‬‫כי‬ ‫הודיע‬ ‫החברה‬ ‫נציג‬ .‫ההפקה‬ ‫לשלב‬ ‫ייחסה‬ .‫בבקשה‬ ‫כלולה‬ ‫שאינה‬ ‫ההפקה‬ ‫לשלב‬ ‫הנוכחית‬ ‫בעת‬ ‫להתייחס‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ,‫בהתנגדויות‬ ‫שעלתה‬ ‫לטענה‬ ‫וכמענה‬ ,‫הדברים‬ ‫בשולי‬‫יבוצעו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫הוועדה‬ '‫מס‬ ‫קידוחים‬7,8‫הכינרת‬ ‫מנהלת‬ ‫מהנדס‬ ‫מטעמי‬ ,.'‫מס‬ ‫קידוח‬15‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫יבוצע‬ 3‫לפחות‬ ‫קידוחים‬.‫ביצועו‬ ‫הליך‬ ‫בדבר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫הנחיות‬ ‫ולפי‬
 5. 5. -5- 2.‫אויר‬ ‫זיהום‬–,‫וקינמון‬ ‫מור‬ ‫מסעדת‬ ‫בקרבת‬ ‫כגון‬ ‫התקן‬ ‫בגבול‬ ‫גבוהים‬ ‫ריכוזים‬ ‫צפויים‬ :‫יבטיחו‬ ‫אשר‬ ‫הוראות‬ ‫בבקשה‬ ‫לשלב‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬ ‫א‬..‫בו‬ ‫הקשורות‬ ‫מפעולות‬ ‫או‬ ‫מהקידוח‬ ‫אבק‬ ‫מניעת‬ ‫ב‬.‫בדלק‬ ‫ויעבדו‬ ‫ביותר‬ ‫המתקדמים‬ ‫בתקנים‬ ‫יעמוד‬ ‫המיכשור‬ ‫כי‬ ‫דרישה‬‫הנקי‬ .‫האפשרי‬ ‫היותר‬ ‫ג‬.‫נחזו‬ ‫שלא‬ ‫חריגים‬ ‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫מצבי‬ ‫יווצרו‬ ‫אם‬ ‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ‫הגבלות‬ .‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫קיבלו‬ ‫ומסקנותיו‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נבחן‬ ‫מהקידוחים‬ ‫כתוצאה‬ ‫הצפוי‬ ‫האויר‬ ‫זיהום‬ ‫הבדיקות‬ .‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫אישור‬ ‫את‬‫מחמיר‬ ‫למצב‬ ‫במכוון‬ ‫התייחסו‬ ‫שנעשו‬ ‫ו‬ ,‫קיצון‬‫כתוצאה‬ ‫להיווצר‬ ‫שיכולים‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫מתארים‬ ‫ולכן‬ ‫מהתקן‬ ‫חורגים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫אשר‬ ‫מהקידוחים‬‫בתרחיש‬ ‫גבולי‬ '‫אויר‬ ‫איכות‬ ‫'מצב‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫שסבירותו‬‫ש‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .,‫באתרים‬ ‫המצומצם‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬ ‫נוכח‬ ‫הסב‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫ההשפעות‬‫יבה‬.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫ולכן‬ ‫זניחות‬ ‫הינם‬ 3.‫הפקה‬ ‫או‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫להפקת‬ ‫גם‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ,‫הנוכחיים‬ ‫הקידוחים‬ ‫אישור‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫והמרצה‬ ‫סידוק‬ ‫באמצעות‬(fracking)‫מסוכנות‬ ‫סביבתיות‬ ‫סכנות‬ ‫להם‬ ‫תהליכים‬ ; ‫הבקשה‬ ‫להוראות‬ ‫להוסיף‬ ‫מבקשים‬ ‫לפיכך‬ .‫הוועדה‬ ‫בחנה‬ ‫לא‬ ‫אותם‬ ‫ניכרות‬ ‫והשפעות‬ ‫לפיה‬ ‫הוראה‬‫מלבד‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫שיטה‬ ‫כל‬ ‫תתאפשר‬ ‫לא‬ ‫הנוכחי‬ ‫ההליך‬ ‫במסגרת‬ .‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫הנהוגות‬ ‫הקונבנציונליות‬ ‫השיטות‬ ‫החלטה‬– ‫ממשרד‬ ‫הרישיון‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫והמשרד‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫נציגי‬ ‫לדברי‬ ‫לחיפושי‬ ‫ולא‬ ‫נוזלי‬ ‫במצב‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הוא‬ ‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫שמ‬ ‫פצלי‬‫הגולמית‬ ‫בתצורתו‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫הליך‬ ‫בכל‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ן‬ ,‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ .‫נוזלי‬ ‫כנפט‬‫ב‬ ‫כי‬ ‫מורה‬ ‫הוועדה‬‫מ‬‫ה‬ ‫סמכי‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬ (‫ניגר‬ ‫)נפט‬ ‫נוזלי‬ ‫במצב‬ ‫גולמי‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫יותרו‬ ‫כי‬ ‫מפורשות‬ ‫ייקבע‬ .‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ .‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ,‫והמרצה‬ ‫סידוק‬ ‫באמצעות‬ ‫הפקה‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫היא‬ ‫שבפנינו‬ ‫הבקשה‬ .‫וימצא‬ ‫במידה‬ ‫הנפט‬ ‫של‬ ‫ההפקה‬ ‫לשיטת‬ ‫למעשה‬ ‫מתייחסת‬ .‫מתייתרת‬ ‫ההתנגדות‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫ולא‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫ולמען‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬ ‫יירשם‬‫אין‬ ‫כי‬‫להשתמש‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫הכלולה‬ ‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וכל‬ ‫והמרצה‬ ‫סידוק‬ ‫של‬ ‫בטכנולוגיה‬ fracking‫הניסיון‬ ‫ובהפקות‬ ‫הניסיון‬ ‫בקידוחי‬. 4.‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫סמכויות‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬ ‫אין‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫כי‬ ‫נטען‬–‫נדרש‬ ‫לפיכך‬ ‫ואת‬ ‫הפיקוח‬ ‫תכיפות‬ ‫ואת‬ (‫המים‬ ‫רשות‬ ‫נציג‬ ‫)לרבות‬ ‫הצוות‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫סמכו‬‫לציבור‬ ‫מעקב‬ ‫שיאפשר‬ ‫מנגנון‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫של‬ ‫יותיו‬ ‫יעדי‬ ‫פירוט‬ ‫לכלול‬ ‫הבקשה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫השקיפות‬ ‫לעיקרון‬ ‫בהתאם‬ ‫בקידוח‬ ‫שהופקו‬ ‫הנפט‬ ‫כמויות‬ ‫פרסום‬ ‫המחייבת‬ ‫הוראה‬ ‫ולכלול‬ ‫הניסיוני‬ ‫הקידוח‬ .‫הניסיוני‬ ‫החלטה‬–.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫חלקית‬ ‫לקבל‬ ‫סמכו‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫חלקית‬ ‫לקבל‬ ,‫פעולתו‬ ‫ואופן‬ ‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫יות‬ ‫יורכב‬ ‫אשר‬ ‫בקרה‬ ‫צוות‬ ‫יהיה‬ ‫המופקדת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬ ‫האמור‬ ‫המלווה‬ ‫הצוות‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫מנציגי‬-‫רשות‬ ,‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מנהל‬ ‫ונציג‬ ‫הקידוח‬ ‫מתבצע‬ ‫בתחומה‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫נציג‬ ,‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ,‫המים‬ ‫ציבור‬‫מוא"ז‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שימונה‬ ,‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫באזור‬ ‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫מטעם‬
 6. 6. -6- ‫כלשהי‬ ‫זיקה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫מועצה‬ ‫של‬ ‫נבחר‬ ,‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫עובד‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫ובתנאי‬ ,‫גולן‬ ‫גופים‬ ‫על‬ ‫ידיה‬ ‫את‬ ‫סומכת‬ ‫הוועדה‬ .‫הבקרה‬ ‫בצוות‬ ‫משקיף‬ ‫יהיה‬ ‫רט"ג‬ ‫נציג‬ .‫למועצה‬ ‫לת‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימים‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫שידעו‬ ‫אלו‬‫לנהל‬ ‫ידעו‬ ‫אלו‬ ‫וכי‬ ,‫פקיד‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫הפיקוח‬ ‫תדירות‬ ‫ואת‬ ‫הצוות‬ ‫עבודת‬ ‫את‬‫מוגן‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫יקבלו‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫המוסדות‬ ‫שכל‬ ‫העובדה‬ ‫באמצעות‬‫ולכן‬ ‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫ריכוז‬ .‫הקידוח‬ ‫ממצאי‬ ‫בדבר‬ ‫לציבור‬ ‫נפרד‬ ‫פרסום‬ ‫לערוך‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫אוצ‬ ‫מנהל‬ ‫נציג‬ ‫בידי‬ ‫יעשה‬.‫טבע‬ ‫רות‬ ‫הצוות‬ ‫שבסמכות‬ ‫הבקשה‬ ‫בהוראות‬ ‫להבהיר‬ ‫מקום‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הק‬ ‫פעולות‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫שמטרתן‬ ‫פעולות‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫הבקרה‬‫בהתאם‬ ‫מתבצעות‬ ‫ידוח‬ ‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫מסמכי‬ ‫להוראות‬‫פעולות‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫הסמכות‬ ‫ובידם‬ ‫דין‬ ‫וכל‬ ‫מלוא‬ ‫למילוי‬ ‫עד‬ ‫הקידוח‬‫ה‬ ‫מסמכי‬ ‫בתנאי‬ ‫האמורים‬ ‫התנאים‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬ .‫הסביבתי‬ ‫ובמסמך‬‫ה‬ ‫במסמכי‬ ‫הוראה‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫הועדה‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫האמורות‬ ‫וסמכויותיו‬ ‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬ ‫בדבר‬ .‫המחוזית‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫הוועדה‬ ,‫שהופקו‬ ‫הנפט‬ ‫כמויות‬ ‫ופרסום‬ ‫הקידוח‬ ‫יעדי‬ ‫פירוט‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫לרשויות‬ ‫תדווח‬ ‫החברה‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ .‫הטענה‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ .‫המוסמכות‬ ‫הוא‬.‫תגלית‬ ‫מהי‬ ‫לקבוע‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוסמך‬ 5.‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫להוביל‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫ביכולתה‬ ‫פוגעת‬ ‫נפט‬ ‫אנרגיית‬ ‫להפקת‬ ‫יוזמה‬ ‫קידום‬ ‫קידוחים‬ ‫של‬ ‫ארצי‬ ‫מיפוי‬ ‫עשתה‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ .‫פחות‬ ‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫ופירוט‬ ‫נמוכה‬ ‫רגישות‬ ‫בעלי‬ ‫אזורים‬ ‫של‬ ‫ותיעדוף‬ ‫אפשריים‬‫של‬ ‫הרצוי‬ ‫התמהיל‬ ‫של‬ ‫קידוחי‬ ‫לרבות‬ ‫נפט‬ ‫לקידוחי‬ ‫פרטניות‬ ‫בקשות‬ ‫לאשר‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ,‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מאמצים‬ ‫היום‬ ‫עושה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ .‫ניסיון‬ ‫באנרגיה‬ ‫שימוש‬ ‫עידוד‬ ‫לעומת‬ ‫בנפט‬ ‫ושימוש‬ .‫החממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫ופעילות‬ ‫ה‬ ‫ברמת‬ ‫לתנאים‬ ‫המותאמת‬ ‫ירוקה‬.‫זו‬ ‫במדיניות‬ ‫לפגיעה‬ ‫יביא‬ ,‫גולן‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫יביאו‬ ‫אשר‬ ‫שונים‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מדיניות‬ ‫הנפט‬ ‫בחוק‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ .‫ואנרגטי‬ ‫כלכלי‬ ‫וביטחון‬ ‫פיתוח‬ ,‫לצמיחה‬ ‫ומש‬ ,‫נפט‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬ ‫אפשרויות‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫שמטרתו‬‫להפקתו‬ ‫לגרום‬ ‫יימצא‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ .‫בישראל‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫לרווחה‬ ‫שיתרום‬ ‫דבר‬ ‫והיעילה‬ ‫המהירה‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫ואין‬ ‫בישראל‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫שעריכת‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫כולל‬ ‫אחרים‬ ‫ממקורות‬ ‫אנרגיה‬ ‫הפקת‬ ‫באפשרויות‬ ‫לפגוע‬ ‫לשל‬ ‫בהחלט‬ ‫רצוי‬ ‫ואף‬ ‫ניתן‬ .‫לסוגיה‬.‫השונים‬ ‫האנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫בין‬ ‫ב‬ 6.‫פרטיות‬ ‫בקרקעות‬ ,‫בחקלאות‬ ‫פגיעה‬–‫תאגידים‬ ‫נפט‬ ‫מציאת‬ ‫שבעקבות‬ ‫מכך‬ ‫חשש‬ ‫זרות‬ ‫וחברות‬ ‫פרטיים‬ ‫הון‬ ‫בעלי‬ ‫וכך‬ ‫חקלאות‬ ‫שטחי‬ ‫יופקעו‬ ,‫השטחים‬ ‫על‬ ‫ישתלטו‬ . ‫הקרקעות‬ ‫בבעלי‬ ‫פגיעה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫טבע‬ ‫ממשאבי‬ ‫יתעשרו‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ .‫מצומצם‬ ‫בהיקף‬ ‫הם‬ ‫בבקשה‬ ‫הכלולים‬ ‫הקידוחים‬‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫הבקשה‬ ‫אישור‬ ‫תוכנית‬ ‫באישור‬ ‫מותנית‬ ‫הפקתו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ‫נפט‬ ‫יימצא‬ ‫אם‬ .‫קניינית‬ ‫בפגיעה‬ ‫כרוך‬ ‫אינו‬ ‫על‬ ‫הצעדים‬ ‫מלוא‬ ‫ובנקיטת‬-‫זכויות‬ .‫ההפקה‬ ‫את‬ ‫להתיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫לא‬ ‫אף‬ .‫בחוק‬ ‫קבועות‬ ‫והפקה‬ ‫תגלית‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הבעלים‬‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫אחד‬ ‫שיהיה‬ ‫לועדה‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫חקלאי‬ ‫לעיבוד‬ ‫המשמש‬ ‫בשטח‬ ‫מבוקש‬ ‫אינו‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הפקת‬ ‫או‬ ‫הקידוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מועד‬ ‫קצר‬ ‫ארעי‬ ‫משימוש‬ ‫בחקלאות‬ ‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫כלשהו‬ ‫נזק‬ .‫הניסיון‬ 7.‫ובטיחותיות‬ ‫ביטחוניות‬ ‫סכנות‬–
 7. 7. -7- ‫מבחינה‬ ‫האזור‬ ‫לתושבי‬ ‫סכנה‬ ‫להיווצר‬ ‫עלולה‬ ‫הביטחוני‬ ‫המצב‬ ‫בשל‬‫בטיחותית‬ . ‫הבטחוני‬ ‫המצב‬ ‫והתדרדרות‬ ‫הנפט‬ ‫בבארות‬ ‫מפגיעה‬ ‫כתוצאה‬ .‫הנפט‬ ‫בארות‬ ‫עם‬ ‫ממפגש‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיתעצמו‬ ‫ענק‬ ‫משריפות‬ ‫חשש‬ .‫אדמה‬ ‫מרעידת‬ ‫כתוצאה‬ ‫ומפגעים‬ ‫זיהומים‬ ‫לדליפת‬ ‫חשש‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫אישו‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הקידוח‬ ‫אתרי‬ ‫כל‬ ,‫ביטחונית‬ ‫סכנה‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬.‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫ר‬ ‫עוד‬ ‫וכל‬ ‫האזרחים‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫מופקדים‬ ‫לישראל‬ ‫הגנה‬ ‫צבא‬ ‫ובתוכם‬ ‫הביטחון‬ ‫מנגנוני‬ .‫המבוקשת‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ,‫לוועדה‬ ‫אין‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫המבוקשות‬ ‫הפעולות‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫בשריפות‬ ‫טיפול‬ ‫נוהל‬ ‫צורף‬ ,‫הסביבתי‬ ‫למסמך‬ ,‫שריפות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫אחר‬ ‫ימונה‬ ‫אתר‬ ‫בכל‬ ‫הבקשה‬‫מאובזר‬ ‫יהיה‬ ‫האתר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ואבטחה‬ ‫בטיחות‬ ‫אי‬ ‫למקרה‬ ‫התגובה‬ ‫נוהל‬ .‫באתר‬ ‫הבטיחות‬ ‫ממונה‬ ‫תוכנית‬ ‫לפי‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫במערכות‬ .‫האתר‬ ‫של‬ ‫הבטיחות‬ ‫מתוכנית‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ,‫חירום‬ ‫כוחות‬ ‫הפעלת‬ ‫לרבות‬ ,‫שריפה‬ ‫במסמך‬ ‫בהרחבה‬ ‫נידון‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ,‫אדמה‬ ‫מרעידות‬ ‫כתוצאה‬ ‫דליפות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫ונדרש‬ ,‫הסביבתי‬‫התייחסות‬ ‫כולל‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השלמות‬ ‫לגביו‬ ‫ו‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫בעת‬ ‫טיפול‬ ‫נוהל‬ ‫פורט‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫של‬ ‫בנספח‬ .‫הגיאולוגי‬ ‫המכון‬ ‫עם‬ ‫מירבית‬ ‫להתמודדות‬ (‫ומילוט‬ ‫)דיפון‬ ‫הקידוח‬ ‫של‬ ‫המיגון‬ ‫שיטת‬ ‫הסבר‬ ‫ובכללו‬ .‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫בעקבות‬ ‫הנוצרים‬ ‫קרקעיים‬ ‫תת‬ ‫מאמצים‬ 8.‫באיכ‬ ‫פגיעה‬‫תנועה‬ ,‫עשן‬ ,‫דליפות‬ ‫סכנת‬ ,‫אויר‬ ‫זיהום‬ ,‫מרעש‬ ‫כתוצאה‬ ‫החיים‬ ‫ות‬ ‫ובמקורות‬ ‫בתיירות‬ ‫לפגיעה‬ ‫גם‬ ‫יביאו‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ .‫בנוף‬ ‫ופגיעה‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫מוגברת‬ .‫נדל"ן‬ ‫ערך‬ ‫ולירידת‬ ,‫הפרנסה‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בסעיף‬ ‫התייחסות‬ ‫ניתנה‬ , ‫אויר‬ ‫זיהום‬ , ‫בדבר‬ ‫לטענה‬2.‫לעיל‬ ‫לט‬‫הצפויים‬ ‫התחבורה‬ ‫נפחי‬ ‫הרכב‬ ‫תנועת‬ ‫נושא‬ ,‫כבישים‬ ‫תשתיות‬ ‫העדר‬ ‫בדבר‬ ‫ענה‬ ‫זניח‬ ‫הינו‬ ‫בקידוח‬ ‫התנועה‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫ונמצא‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נבדק‬ ‫סקר‬ ‫בקידוח‬ ‫בין‬ ,‫נועדה‬ ‫הקידוח‬ ‫ציוד‬ ‫בחירת‬ ‫כי‬ ‫מסביר‬ ‫גם‬ ‫המסמך‬ .‫לקיים‬ ‫ביחס‬ ‫השפעה‬ ‫ונטול‬ ‫ומהירו‬ ‫ניוד‬ ‫גמישות‬ ‫ולאפשר‬ ‫בכלל‬ ‫תנועות‬ ‫לצמצם‬ ,‫היתר‬.‫בפרט‬ ‫הקמה‬ ‫ת‬ ,‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נותחו‬ ‫הרעש‬ ‫נושאי‬ ‫ונקבעו‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫בחוו"ד‬ ‫התייחסות‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫אלה‬ .‫היזם‬ ‫על‬ ‫שהוטלו‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הרעש‬ ‫מפגעי‬ ‫לצמצום‬ ‫הבקשה‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ ‫במסמך‬ ‫והנחיות‬ ‫הוראות‬ ‫שימוש‬ ,‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ‫הגבלת‬ ,‫אקוסטיים‬ ‫קירות‬ ‫באמצעות‬ ,‫המחייבים‬ ‫בתקנים‬ ‫מ‬ ‫בציוד‬.‫להגנ"ס‬ ‫למשרד‬ ‫ודיווח‬ ‫הקידוחים‬ ‫במהלך‬ ‫ניטור‬ ,‫ושקט‬ ‫ההשפעות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫בחן‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ,‫דליפות‬ ‫סכנת‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫המסמך‬ .‫ומים‬ ‫קרקע‬ ‫וזיהומי‬ ‫גזים‬ ‫פליטות‬ ‫נושא‬ ‫ובכללם‬ ‫הקידוחים‬ ‫של‬ ‫הסביבתיות‬ ‫איכות‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫והמופקדים‬ ‫בתחומם‬ ‫האחראים‬ ‫המוסדות‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫הסב‬‫ה‬ ‫במסמכי‬ ‫הוטמעו‬ ‫אלה‬ ‫בעניינים‬ ‫הוראות‬ .‫יבה‬‫המאושרת‬ ‫בקשה‬. ‫או‬ ‫כלשהם‬ ‫בנתונים‬ ‫נתמכה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫כללית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ,‫ערך‬ ‫ירידת‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬ ‫בהיקפי‬ ,‫ומועד‬ ‫טווח‬ ‫קצרי‬ ‫ניסיון‬ ‫בקידוחי‬ ‫ענייננו‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ .‫מומחים‬ ‫בחוו"ד‬ ‫א‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫לקדמותו‬ ‫המצב‬ ‫יושב‬ ‫בסיומם‬ ‫אשר‬ ,‫מצומצמים‬ ‫פעילות‬‫לפגיעה‬ ‫בחשש‬ ‫ין‬ ‫משום‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫לרבות‬ ‫האיזור‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫הפרנסה‬ ‫ובמקורות‬ ,‫הנדל"ן‬ ‫בערכי‬ ‫נפט‬ ‫וימצא‬ ‫במידה‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ .‫הבקשה‬ ‫לדחיית‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫משקל‬ ‫להשפעות‬ ‫קונקרטי‬ ‫באופן‬ ‫להתייחס‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ,‫מסויים‬ ‫לאתר‬ ‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫ותוגש‬ ‫או‬ ‫חיוביות‬ ‫)השפעות‬ ‫הכלכליות‬‫הפרנסה‬ ‫ומקורות‬ ‫הנדל"ן‬ ‫ערכי‬ ‫על‬ ( ‫שליליות‬ .‫השכנים‬
 8. 8. -8- 9.‫השלום‬ ‫מצפה‬ ‫הנופש‬ ‫ובכפר‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫בישוב‬ ‫לפגיעה‬ ‫טענות‬-‫שהדו"ח‬ ‫נטען‬ ‫כפר‬ ‫הישוב‬ ‫באזור‬ ‫וריח‬ ‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בנושא‬ ‫ההשפעות‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫בחן‬ ‫לא‬ ‫הסביבתי‬ ‫חדשות‬ ‫ולא‬ ‫קיימות‬ ‫מדידה‬ ‫תחנות‬ ‫על‬ ‫התבסס‬ ‫הרוחות‬ ‫במשטר‬ ‫שדן‬ ‫הדו"ח‬ ‫כי‬ ;‫חרוב‬ ‫וכתוצאה‬ (‫משאבות‬ ‫כגון‬ ‫מונוטוני‬ ‫)רעש‬ ‫שיגרם‬ ‫הרעש‬ ‫טיב‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫לא‬ ‫וכן‬ ‫נבחנו‬ ‫שלא‬ ‫נטען‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בישוב‬ ‫המגורים‬ ‫לתחום‬ ‫יעברו‬ ‫וריחות‬ ‫רעשים‬ ‫מהקידוחים‬ .‫שבכפר‬ ‫בתיירים‬ ‫לפגיעה‬ ‫יביאו‬ ‫אשר‬ ‫השלום‬ ‫מצפה‬ ‫הנופש‬ ‫כפר‬ ‫על‬ ‫ההשפעות‬ ‫החלטה‬–:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בתשובה‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬‫שבסעיף‬ ‫לטענה‬8‫בהתאם‬ ‫הסביבתי‬ ‫במסמך‬ ‫נבחן‬ ‫הרעש‬ ‫נושא‬ , ‫במסמך‬ .‫ועוד‬ ‫קריטריונים‬ ,‫מדידה‬ ‫שיטות‬ ‫שכללו‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫להנחיות‬ ‫כי‬ ‫וצויין‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫לישוב‬ ‫התייחסות‬ ‫ניתנה‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫ובחוו"ד‬ ‫הסביבתי‬ ‫הצו‬ ‫במידת‬ ‫להקים‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫הקידוחים‬ ‫במהלך‬ ‫שיבוצעו‬ ‫למדידות‬ ‫בהתאם‬‫קיר‬ ‫רך‬ ‫ואיכות‬ ‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בנושאי‬ ‫שנעשו‬ ‫הבדיקות‬ ‫לאור‬ .‫הרעש‬ ‫לצמצום‬ ‫נייד‬ ‫אקוסטי‬ ‫של‬ ‫והזמנית‬ ‫המצומצמת‬ ‫הפעילות‬ ‫ובשל‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫חוו"ד‬ ‫ולאור‬ ,‫אויר‬ ‫ולפעילות‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫הישוב‬ ‫לתושבי‬ ‫פגיעה‬ ‫תגרם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ,‫הקידוחים‬ .‫המבוקשים‬ ‫מהקידוחים‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנופש‬ ‫כפר‬ ‫של‬ 10.‫הת‬‫בע"מ‬ ‫קנאטיר‬ ‫יקבי‬ ‫חוות‬ ‫חברת‬ ‫נגדות‬-‫נס‬ ‫קידוח‬ ‫אתר‬5‫כ‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫ממוקם‬- 650/‫ג‬ ‫בתכנית‬ ‫שאושרה‬ ‫נטור‬ ‫חוות‬ ‫מפרויקט‬ '‫מ‬16881‫בתאריך‬19/03/09‫תכנית‬ . /‫ג‬16881‫כרמי‬ ‫של‬ ‫שימושים‬ ‫הכוללות‬ ‫תיירותיות‬ ‫חקלאיות‬ ‫לחוות‬ ‫שטח‬ ‫קובעת‬ ‫הוראות‬ ‫ופירטה‬ ‫ותיירות‬ ‫אחסון‬ ‫ומבני‬ ‫בד‬ ‫בית‬ ,‫יקב‬ ,‫גפנים‬‫עיצוב‬ ‫בנושאי‬ ‫מוקפדות‬ ‫לטענות‬ ‫בנוסף‬ .‫הקיים‬ ‫בנוף‬ ‫החווה‬ ‫שילוב‬ ‫לצורך‬ ‫סביבתיות‬ ‫והנחיות‬ ‫אדריכלי‬ ‫נס‬ ‫קידוח‬ ‫כי‬ ‫המתנגדת‬ ‫טוענת‬ ,‫לעיל‬ ‫שנכתבו‬5‫בחוות‬ ‫במיוחד‬ ‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫מבחינת‬ ‫החקלאיות‬–‫בטיחותי‬ ‫וסיכון‬ ‫קרקע‬ ‫זיהום‬ ,‫אויר‬ ‫זיהום‬ ,‫ריח‬ ,‫רעש‬ ‫ה‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫השפעות‬ ,‫וביטחוני‬‫ביחס‬ ‫הסביבתי‬ ‫הדו"ח‬ ‫במסגרת‬ ‫תייחסות‬ ‫החוות‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫בעבודות‬ ‫רבים‬ ‫וכספים‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫משקיעה‬ ‫המתנגדת‬ .‫נטור‬ ‫לחוות‬ ‫של‬ ‫והפסטורלית‬ ‫השקטה‬ ‫בסביבה‬ ‫תלויה‬ ,‫אקולוגי‬ ‫חקלאי‬ ‫תיירות‬ ‫כאתר‬ ‫שהצלחתן‬ ‫ואז‬ ‫נפט‬ ‫וימצא‬ ‫במידה‬ ‫סופה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שיש‬ ‫טוענת‬ ‫המתנגדת‬ .‫המקום‬ ‫בהכ‬ ‫ייהפך‬ ‫האתר‬‫החוות‬ ‫של‬ ‫הקיום‬ ‫באפשרות‬ ‫ופוגע‬ ‫מזהם‬ ‫נפט‬ ‫לשדה‬ ‫רח‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫התייחסות‬ ‫את‬ ,‫החלטה‬ ‫לכל‬ ‫כתנאי‬ ‫דורשים‬ ‫בנוסף‬ .‫החקלאיות‬ .‫לבקשה‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בטיחותיים‬ ‫וסיכונים‬ ‫קרקע‬ ‫זיהום‬ ,‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫ריח‬ ‫רעש‬ ‫מפגעי‬ ‫בדבר‬ ‫הטענות‬ ‫ה‬ .‫לעיל‬ ‫בסעיפים‬ ‫התייחסות‬ ‫קיבלו‬ ‫וביטחוניים‬‫נס‬ ‫לקידוח‬ ‫בנוגע‬ ‫שגם‬ ‫סבורה‬ ‫וועדה‬5 ‫הגנת‬ ‫על‬ ‫המופקדים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫וחוו"ד‬ ‫הבקשה‬ ‫מסמכי‬ ,‫הקידוחים‬ ‫לשאר‬ ‫בדומה‬ ‫חוות‬ ‫של‬ ‫באזור‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫לצרכי‬ ‫והולם‬ ‫כולל‬ ‫מענה‬ ‫נותנים‬ ‫הסביבה‬ ‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫ציינו‬ ‫אף‬ ‫להגנ"ס‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫וההתייחסות‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ .‫היין‬ ‫לח‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬ ‫במקום‬‫בתיירות‬ ‫לפגיעה‬ ‫חשש‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫בדיון‬ ‫ציין‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ .‫יין‬ ‫וות‬ .‫הניסיון‬ ‫והפקות‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫כתוצאה‬ ‫והמקום‬ ‫נפט‬ ‫ימצא‬ ‫בה‬ ‫עתידית‬ ‫בראיה‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוח‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫חובה‬ ‫כי‬ ‫לטענה‬ ‫להפריד‬ ‫נועדו‬ ‫שנקבעו‬ ‫שהתקנות‬ ‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ,‫ופוגע‬ ‫מזהם‬ ‫נפט‬ ‫לשדה‬ ‫יהפך‬ ‫מח‬ ‫וליצור‬‫זהו‬ ‫אין‬ ‫לכן‬ .‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫הליך‬ ‫ובין‬ ‫הנפט‬ ‫חיפוש‬ ‫הליך‬ ‫בין‬ ‫חוקית‬ ‫יצה‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫הליך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הועדה‬ ‫נדרשת‬ ‫בו‬ ‫השלב‬-‫תגלית‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬-‫לבחון‬ ‫ואין‬ .‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫כבקשה‬ ‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫נפרד‬ ‫תכנוני‬ ‫בהליך‬ ‫תיבחן‬ ‫אשר‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫באישורה‬ ‫מותנית‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ,‫כאמור‬ ‫ת‬ ‫מכלול‬ ‫על‬ ‫ועצמאי‬‫לציבור‬ ‫פתוח‬ ‫יהא‬ ,‫תכנוני‬ ‫הליך‬ ‫ככל‬ ,‫זה‬ ‫הליך‬ .‫וסדריו‬ ‫נאיו‬ ,‫ספק‬ ‫הסר‬ ‫למען‬ .‫דין‬ ‫לכל‬ ‫בכפוף‬ ‫בו‬ ‫להשתתף‬ ‫אפשרות‬ ‫לציבור‬ ‫ותהא‬‫במסמכי‬ ‫ירשם‬ ‫ה‬,‫המאושרת‬ ‫בקשה‬‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לערוך‬ ‫אלא‬ ‫נפט‬ ‫ולזקק‬ ‫נפט‬ ‫מכוחו‬ ‫להפיק‬ ‫אין‬ ‫כי‬
 9. 9. -9- ‫צוות‬ ‫לאישור‬ ‫בכפוף‬ ‫בודדות‬ ‫חביות‬ '‫מס‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫הפקת‬ ‫ולבצע‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫אחרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וכל‬ ‫סידוק‬ ,‫המרצה‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בכל‬ ‫שימוש‬ ‫וללא‬ ‫הבקרה‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫הכלולה‬"fracking". 11.‫וסביבתית‬ ‫נופית‬ ‫פגיעה‬-‫וחלק‬ ‫משולב‬ ‫שמור‬ ‫במרקם‬ ‫מצויים‬ ‫הקידוח‬ ‫מאתרי‬ ‫חלק‬ ‫נצפים‬ ‫והם‬ ‫חופי‬ ‫במרקם‬‫להתעלם‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫גבוהה‬ ‫וסביבתית‬ ‫נופית‬ ‫רגישות‬ ‫ובעלי‬ ‫תגלית‬ ‫ותוכרז‬ ‫שבמידה‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬ ‫ובמיוחד‬ ‫הללו‬ ‫השטחים‬ ‫של‬ ‫הרגישות‬ ‫מרמות‬ .‫כולו‬ ‫במרחב‬ ‫ממושכת‬ ‫פגיעה‬ ‫צפויה‬ ,‫במקום‬ .‫האקולוגית‬ ‫ובמערכת‬ ‫בבע"ח‬ ‫לפגיעה‬ ‫יביא‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫גידור‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫הסביב‬ ‫המסמך‬‫בזה‬ ‫וכיוצא‬ ‫הקידוחים‬ ‫הדמיות‬ ,‫השונים‬ ‫המרקמים‬ ‫פירוט‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫תי‬ ‫הנופי‬ ‫להיבט‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫נבחרו‬ ‫הקידוח‬ ‫אתרי‬ .‫הנופי‬ ‫בהיבט‬ ‫ניתוחים‬ ‫היחידה‬ ‫ועם‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ,‫והאקולוגי‬ ‫בת‬ ‫חריגה‬ ‫אמנם‬ ‫מהווים‬ ‫הסקר‬ ‫קידוחי‬ .‫האזורית‬ ‫במועצה‬ ‫פתוחים‬ ‫לשטחים‬‫בניות‬ ,‫וחולף‬ ‫זמני‬ ‫הינו‬ ‫הקידוח‬ ,‫בלבד‬ ‫מקומית‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫חריגה‬ ‫אך‬ ,‫הקיימות‬ ‫הנוף‬ ‫למצבם‬ ‫ויוחזרו‬ ‫ישוקמו‬ ‫האתרים‬ ‫וכל‬ ‫הסובב‬ ‫בנוף‬ ‫נקודתיים‬ ‫הינם‬ ‫האלמנטים‬ ‫למזעור‬ ‫וניתנת‬ ‫וזניחה‬ ‫ארעית‬ ‫הינה‬ ‫הצפויה‬ ‫הנופית‬ ‫ההשפעה‬ ,‫זאת‬ ‫נוכח‬ .‫הקודם‬ ‫ו‬ '‫ד‬ ‫בפרקים‬ ‫מפרט‬ ‫המסמך‬ .‫ולשיקום‬-‫אמצעים‬ ‫אלו‬ '‫ה‬‫ההשפעה‬ ‫למזעור‬ ‫ינקטו‬ .‫הנדרשים‬ ‫השיקום‬ ‫והליכי‬ ‫הנופית‬ 12.‫לתושביה‬ ‫ומקנה‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫בפיתוח‬ ‫הדוגלת‬ ‫ירוקה‬ ‫כסביבה‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בצביון‬ ‫פגיעה‬ .‫הפתוח‬ ‫במרחב‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫החלטה‬–:‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫לא‬ ‫הוועדה‬ ,‫ארעיים‬ ‫והינם‬ ‫בשטחם‬ ‫מאוד‬ ‫מוגבלים‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫פגיעה‬ ‫כל‬ ‫רואה‬.‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בצביון‬‫ההפקה‬ ‫לשלב‬ ‫ברובן‬ ‫מתייחסות‬ ‫אלה‬ ‫טענות‬ ‫אינו‬ ‫שכאמור‬ ‫המסחרית‬.‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫זו‬ ‫סוגיה‬ ‫לבחון‬ ‫מקום‬ ‫ואין‬ ‫הבקשה‬ ‫נושא‬ 13..‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫ללא‬ ‫התכנית‬ ‫וקידום‬ ‫שקיפות‬ ‫העדר‬ ‫ללמוד‬ ‫זמן‬ ‫מספיק‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫התושבים‬ ‫לידיעת‬ ‫הובאה‬ ‫לא‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ .‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫ולהתכונן‬ ‫הסביבתי‬ ‫הדו"ח‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫ומבקשים‬ ‫הסביבתי‬ ‫הדו"ח‬ ‫אמינות‬ ‫כנגד‬ ‫טוענים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫לימוד‬ ‫לצורך‬ ‫באזור‬ ‫שונים‬ ‫בגופים‬ ‫בתפקידם‬ ‫המכהנים‬ ‫מקצוע‬ ‫לאנשי‬ ‫ומסקנותיו‬ ‫מ‬ ‫תפחת‬ ‫שלא‬ ‫לתקופה‬ ‫מסקנות‬ ‫והגשת‬ ‫החומר‬ ‫בחינת‬–6.‫חודשים‬ ‫במקר‬ ‫התמודדות‬ ‫בדרכי‬ ‫מלווה‬ ‫סיכונים‬ ‫דו"ח‬ ‫שייכתב‬ ‫מבקשים‬ ‫בנוסף‬‫סכנות‬ ‫של‬ ‫ים‬ .‫מהקידוחים‬ ‫כתוצאה‬ ) ‫אפשרי‬ ‫אינו‬ ‫בבקשה‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫טענה‬60,‫קידוח‬ ‫לכל‬ ‫יום‬10 .‫החברה‬ ‫כוונת‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫ואינו‬ (‫משנה‬ ‫ביותר‬ ‫מסתכמים‬ ‫קידוחים‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מהוראות‬ ‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוגשה‬ ‫הבקשה‬ ,‫בפתיח‬ ‫כאמור‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬‫תשע"ב‬ (‫והבניה‬2012‫בין‬ ‫נקבע‬ ‫בה‬ ,‫התקנות‬ ‫הוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וקודמה‬ , ‫לפי‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫נדרש‬ ‫הבקשה‬ ‫להפקדת‬ ‫הוועדה‬ ‫החלטת‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫השאר‬ ‫הבקשה‬ .‫תכנית‬ ‫הפקדת‬ ‫פרסום‬ ‫בדבר‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסעיפים‬ ‫כ‬ ‫התקבלו‬ ‫ההפקדה‬ ‫תקופת‬ ‫ובמהלך‬ ‫כחוק‬ ‫פורסמה‬-900‫נתו‬ ,‫התנגדויות‬‫הוא‬ ‫שאף‬ ‫ן‬ ‫החוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬ ‫פועלת‬ ‫הוועדה‬ .‫ושקיפות‬ ‫פתיחות‬ ,‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫הבקשה‬ ‫במסגרת‬ ‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫נוספות‬ ‫בדיקות‬ ‫להטיל‬ ‫מקום‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ‫והתקנות‬ .‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ .‫כדין‬ ‫ואושר‬ ‫נבדק‬ ‫נערך‬ ‫המסמך‬ ,‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫אמינות‬ ‫כנגד‬ ‫לטענה‬
 10. 10. -10- ‫ש‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ‫אמינות‬ ‫בדבר‬ ‫לטענה‬;‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתנו‬‫ה‬ ‫אישור‬ ‫תוקף‬‫בקשה‬‫לא‬ ‫עשרה‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫הקידוחים‬ ‫מספר‬ .‫נפט‬ ‫קידוח‬ ‫ביצוע‬ ‫מתחילת‬ ‫שנה‬ ‫על‬ ‫יעלה‬. 14.‫ה‬ ‫משנות‬ ‫המיושן‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬-50‫פעולה‬ ‫חופש‬ ‫ליזם‬ ‫מאפשר‬ ‫אשר‬ ‫לבעלת‬ ‫רבות‬ ‫סמכויות‬ ‫מקנה‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ . ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫מוגבל‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫כגו‬ ‫הזיכיון‬‫הפקת‬ ‫בהליך‬ ‫אכיפה‬ ‫או‬ ‫מגבלות‬ ‫ואין‬ ,‫ועוד‬ ‫קרקעות‬ ‫להפקיע‬ ‫אפשרות‬ ‫ן‬ ‫הנפט‬. ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫שהותקנו‬ ‫הנפט‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ ‫בשנת‬2012.‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנדחתה‬ ‫לעתירה‬ ‫נושא‬ ‫היוו‬ ‫התקנות‬ . 15.‫השט‬ ‫הבינלאומי‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬‫זה‬ ‫משטח‬ ‫להפיק‬ ‫סמכות‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ‫ישראלי‬ ‫אינו‬ ‫ח‬ ‫בינלאומי‬ ‫ללחץ‬ ‫יגרום‬ ‫פוליטית‬ ‫מבחינה‬ ‫זה‬ ‫רגיש‬ ‫במקום‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ .‫טבע‬ ‫אוצרות‬ .‫כלכלית‬ ‫מדינית‬ ‫ולפגיעה‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫ובמסגרת‬ ‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫פועלת‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ .‫נפט‬ ‫להפקת‬ ‫אינה‬ ‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ 16.‫הפיצויים‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫המסדיר‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המקובל‬ ‫מנגנון‬ ‫הקמת‬ ‫דורשים‬ ‫הפרנסה‬ ‫וביכולת‬ ‫הטבע‬ ‫ובערכי‬ ‫בקידוח‬ ‫תקלה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫נזקים‬ ‫וכן‬ ‫שיגרמו‬ ‫לנזקים‬ ‫כתנא‬ ‫התושבים‬ ‫של‬.‫הקידוחים‬ ‫להפעלת‬ ‫י‬ ‫החלטה‬–:‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫בביטוחים‬ ‫ולהחזיק‬ ‫ערבויות‬ ‫להפקיד‬ ‫מחויב‬ ‫היזם‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוועדה‬ .‫קידוח‬ ‫לביצוע‬ ‫מקדים‬ ‫כתנאי‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫פגיעת‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫מתאימים‬ ‫הור‬ ‫להוסיף‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫אות‬. 17.‫יצירת‬‫אחרות‬ ‫למדינות‬ ‫תקדים‬–‫יוסיפו‬ ‫אשר‬ ‫דומים‬ ‫קידוחים‬ ‫לבצע‬ ‫ולבנון‬ ‫סוריה‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫במקורות‬ ‫לפגוע‬ ‫החלטה‬–.‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ .‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הוועדה‬ ‫מענייני‬ ‫ואינה‬ ‫מדינית‬ ‫פוליטית‬ ‫טענה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ‫של‬ ‫חוו"ד‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫שמיעת‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ ‫הונח‬ ‫המחוזית‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫לפני‬‫המכון‬ ‫ולפנים‬ ‫העניין‬ ‫חשיבות‬ ‫בשל‬ ‫אולם‬ ‫רב‬ ‫באיחור‬ ‫נתקבלה‬ ‫זו‬ ‫חוו"ד‬ .‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫לחקר‬ :‫להלן‬ ‫לחוו"ד‬ ‫התייחסה‬ ‫הוועדה‬ ‫הדין‬ ‫משורת‬ ,‫הכנרת‬ ‫מי‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫נפט‬ ‫והפקת‬ ‫איתור‬ ‫של‬ ‫ומשמעויות‬ ‫היבטים‬ ‫במכלול‬ ‫עוסקת‬ ‫חוו"ד‬ ‫כב‬ ‫לבחון‬ ‫חובה‬ ‫אלא‬ ‫הניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫רק‬ ‫להתייחס‬ ‫טעות‬ ‫זו‬ ‫כי‬ ‫ומדגישה‬‫את‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫ר‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫חוו"ד‬ ‫עורכי‬ ‫טוענים‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ .‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫של‬ ‫בהליכים‬ ‫שיגרמו‬ ‫הסיכונים‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫שיטה‬ ,‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫המסחרי‬ ‫בהליך‬ ‫סידוק‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫ישתמש‬ ‫שהיזם‬ ‫אמיתי‬ .‫הכנרת‬ ‫מי‬ ‫לאיכות‬ ‫ביחס‬ ‫ונבחנו‬ ‫נבדקו‬ ‫שלא‬ ‫רבים‬ ‫סיכונים‬ ‫בה‬ ‫להש‬ ‫באשר‬ ‫ידע‬ ‫פערי‬ ‫שקיימים‬ ‫מציין‬ ‫הדו"ח‬‫על‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫אפשריות‬ ‫פעות‬ ,‫הסיכונים‬ ‫שהערכת‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫הכינרת‬ ‫של‬ ‫חשיבותה‬ ‫בגלל‬ ‫ולכן‬ ,‫היבטים‬ ‫במגוון‬ ‫הכנרת‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫תחילת‬ ‫לפני‬ ‫יבוצעו‬ ‫הידע‬ ‫פערי‬ ‫וצמצום‬ ‫הנדרש‬ ‫הידע‬ ‫איסוף‬ .‫וההפקה‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לגבי‬ ‫החלטות‬ ‫יתקבלו‬
 11. 11. -11- ‫עור‬ ‫ממליצים‬ ‫בנוסף‬‫א‬ ‫פגיעות‬ ‫באזורי‬ ‫הקרקע‬ ‫לתת‬ ‫להתייחס‬ ‫שיש‬ ,‫הדו"ח‬ ‫כי‬1‫תמ"א‬ ‫לפי‬ 34/‫/ב‬4‫את‬ ‫להחיל‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫זיהום‬ ‫לסכנת‬ ‫להתייחס‬ ‫שיש‬ ‫חומרה‬ ‫באותה‬ ‫א‬ ‫פגיעות‬ ‫אזורי‬ ‫של‬ ‫המגבלות‬1.‫נפט‬ ‫והפקת‬ ‫חיפוש‬ ‫קידוחי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫החלטה‬-:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הדו"ח‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫שונו‬ ‫לסוגיות‬ ‫התייחסות‬.‫בהתנגדויות‬ ‫שעלו‬ ‫לטענות‬ ‫התיחסותנו‬ ‫במסגרת‬ ‫נתנה‬ ‫בדוח‬ ‫שעלו‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫וההפקה‬ ‫החיפוש‬ ‫שלבי‬ ‫בין‬ ‫מוחלטת‬ ‫הפרדה‬ ‫קבעו‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫כי‬ ‫ונציין‬ ‫נוסיף‬ ‫אלה‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫באשר‬ ‫הפקה‬ ‫פעולות‬ ‫ואישור‬ ,‫בועדה‬ ‫מסויים‬ ‫בהליך‬ ‫מתבצע‬ ‫חיפוש‬ ‫קידוחי‬ ‫אישור‬ .‫נפט‬– ‫והמדינ‬ ,‫להפיקו‬ ‫שניתן‬ ‫ויתברר‬ ,‫נפט‬ ‫יימצא‬ ‫אם‬‫חזקה‬ ‫ותעניק‬ ‫תגלית‬ ‫תאשר‬ ‫ה‬–‫סבב‬ ‫טעון‬ ‫נפרד‬ ‫תכנוני‬ ‫הליך‬ ‫גם‬ ‫מצריך‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫שראשיתו‬ ,‫חדש‬ ‫אישורים‬ ‫על‬ ‫ודרישות‬ ‫התנאים‬ ‫מכלול‬ ‫על‬ ,‫מבראשית‬ ‫ועצמאי‬-.‫דין‬ ‫כל‬ ‫פי‬ ‫הנפט‬ ‫הפקת‬ ‫לשלב‬ ‫מתייחסות‬ ‫אשר‬ ‫הרבות‬ ‫הטענות‬ ‫נוכח‬‫הועדה‬‫הוראה‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫המאושרת‬ ‫הבקשה‬ ‫במסמכי‬‫אלא‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫מכוח‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫מסחרית‬ ‫הפקה‬ ‫תותר‬ ‫לא‬ ‫לפיה‬ ‫לשכת‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫תנוסח‬ ‫ההוראה‬ .‫הבקרה‬ ‫צוות‬ ‫לאישור‬ ‫בכפוף‬ ‫בלבד‬ ‫ניסיון‬ ‫הפקת‬ ‫המחוזית‬ ‫התכנון‬. ‫קידוחי‬ ‫קרי‬ ,‫בפניה‬ ‫שהוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫בוחנת‬ ‫הוועדה‬ ,‫לעיל‬ ‫לאמור‬ ‫בהתאם‬ ‫בש‬ ‫שימוש‬ ‫אין‬ ‫אלו‬ ‫בקידוחים‬ .‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬(‫סידוק‬ ‫)כגון‬ ‫קונבנציונאליות‬ ‫לא‬ ‫יטת‬ ‫הסיכונים‬ ‫מהם‬ ,‫בהם‬ ‫ישתמשו‬ ‫אכן‬ ‫ואם‬ ‫אלו‬ ‫בשיטות‬ ‫ישתמשו‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫הדיון‬ ‫וממילא‬ ‫הניסיון‬ ‫מקידוחי‬ ‫לסיכונים‬ ‫בנוגע‬ .‫מתייתרות‬ ,‫אלו‬ ‫משיטות‬ ‫לנבוע‬ ‫שיכולים‬-‫המסמך‬ ‫באריכו‬ ‫וציינו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫עמדו‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שביקרו‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫וחוו"ד‬ ‫הסביבתי‬‫ת‬ .‫המסמך‬ ‫למסקנות‬ ‫בנוגע‬ ‫הוועדה‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫לעיל‬ ‫בסעיפים‬ ‫הסביבתי‬ ‫"שהסיכון‬ ‫סבורים‬ ‫ואגמים‬ ‫ימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫מטעם‬ ‫חוו"ד‬ ‫עורכי‬ ‫שאף‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫הוא‬ ‫אליה‬ ‫הזורמים‬ ‫והנחלים‬ ‫הכנרת‬ ‫מי‬ ‫לאיכות‬ ‫הגולן‬ ‫בדרום‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫מביצוע‬ ‫המידי‬ ‫)פרק‬ "‫קטן‬4'‫עמ‬5‫סבורה‬ ‫הוועדה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫מכל‬ .(‫ומרבית‬ ‫הדוח‬ ‫של‬ ‫עיקרו‬ ‫שאין‬ .‫הנוכחית‬ ‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מסקנותיו‬ ‫לסיכום‬- ‫לתי‬ ‫בכפוף‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫מחליטה‬ ‫הוועדה‬‫הבקשה‬ ‫מסמכי‬ ‫קון‬‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫)בקשה‬ .‫לעיל‬ ‫המפורטות‬ ‫בהתנגדויות‬ ‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬ (‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫בתאריך‬ ‫שהוגשה‬ ‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫עתירה‬ ‫נוכח‬18.6.14‫ביניים‬ ‫לצו‬ ‫והבקשה‬ ‫בג"צים‬ ‫מחלקת‬ ‫להנחיות‬ ‫בכפוף‬ ‫אלא‬ ‫תופץ‬ ‫ולא‬ ‫לתוקף‬ ‫תיכנס‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫החלטתנו‬ ,‫במסגרתה‬ ‫הוועדה‬ ‫תשוב‬ ‫בג"צים‬ ‫מחלקת‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫הוועדה‬ ‫שתידרש‬ ‫ככל‬ .‫המדינה‬ ‫בפרקליטות‬ .‫הנוכחית‬ ‫בבקשה‬ ‫ותדון‬ ‫הצבעה‬ ‫מתקיימת‬- ‫בעד‬-5 ‫נגד‬-2 ‫נמנע‬-2

×