Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Expressiva - Anna Hass - skriv smart - effektiva texter på intranätet - konferensen intranätverk 2015

 1. Skriv smart Effektiva texter på intranätet Intranätverk 2015 Anna Hass, textexpert, Expressiva
 2. 2 Så här vill vi att det ska kännas foto: Dee Dee
 3. 3 Inte så här foto: Hannah K
 4. 4 Effektiva texter gör sitt jobb Olika språkliga dimensioner: •  Rätt eller fel •  Fint eller fult •  Bra eller dåligt – är det användbart, funktionellt? ”Om de med ekonomiskt bistånd och de med a-kasseersättning bedöms olika härvidlag eller om det finns andra faktorer, än de som XX och YY har kontrollerat för, som förklarar skillnaden i sannolikheterna att delta i program, liksom de olika bedöm- ningarna av vem som kan söka och ta arbete, är en öppen fråga.”
 5. 5 Ditt mål med texterna: att användarna •  hittar rätt text •  förstår vad och hur de ska göra •  blir motiverade, så att de gör det de ska, på rätt sätt •  känner sig nöjda med texterna.
 6. 6 Har du sett en dålig text någon gång?
 7. 7 Rehabiliteringsåtgärder Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet att överväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedan måste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande av flera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för sig inte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i anslutning till den egna arbetsplatsen”. I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivaren medverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta under förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma tillbaka till arbetsgivaren igen.  Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet, omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder som till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är att arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om sådant övervägande inte skett. Undantag är om det redan från början framstår som uppenbart onödigt på grund av att det står klart för arbetsgivaren från början att medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Vid denna bedömning bör även medarbetarens egen uppfattning om situationen beaktas.  Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra arbetsorganisation ansåg AD i en dom … Rehabiliteringsåtgärder Som arbetsgivare ska du göra det som behövs för att en sjuk eller arbetsskadad medarbetare ska kunna återgå i arbete hos dig. Gör det som kan göras hos er för att personen ska kunna komma tillbaka Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad rehabilitering som kan genomföras i eller nära er verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens egen medverkan. Du kan behöva medverka till arbetsträning eller omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är att medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos dig igen. Överväg flera olika möjligheter Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att hjälpa medarbetaren, till exempel om du ska - anpassa arbetsmiljön - ändra arbetet - omplacera personen - erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning. Men du behöver inte göra det om det redan från början är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du gör den bedömningen bör du också väga in medarbetarens egen uppfattning om situationen innan du beslutar dig för att inte erbjuda rehabilitering. Överväg att fördela om arbetsuppgifter Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorganisationen om det behövs, till exempel genom att fördela om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg i en dom … Skillnader i syfte, struktur, perspektiv, språk
 8. 8 Effektiva texter •  Syfte: Bestäm vilka effekter du vill ha, se till att svara på läsarnas frågor •  Struktur: Ge texten en användbar, synlig struktur •  Perspektiv: Låt texten handla om läsaren, inte om er, och använd gärna tilltal och uppmaningar. •  Språk: Skriv effektiva meningar och vanliga ord effekt! sändare mottagare (mo*agaren gör rä*)
 9. 9 Förslag till persona •  nyanställd •  stressad •  sovit dåligt •  annat förstaspråk än svenska •  aldrig har sett ett intranät tidigare
 10. 10 foto: Chris Harrisson
 11. 11 foto: Laura Blankenship
 12. 12 HITTAR DE DIN TEXT? foto: Derek Gavey
 13. 13 Ett gott bemötande: användarna upplever att texten •  är relevant •  har deras perspektiv •  går lätt att läsa •  går lätt att förstå •  är lätt att använda •  är trevlig.
 14. 14 Svara på läsarnas frågor. Hur ska vi göra? Arbetsmiljöverket ska arbeta med metoden jämställdhetsintegrering, som betyder att vi ska synliggöra kvinnor och män på alla nivåer och i alla steg i en process. Det innebär att vi från och med nu ska ha ett jämställdhetsperspektiv i de arbetsformer vi har för att till exempel säkerställa att både färre kvinnor och män i arbetslivet drabbas av olyckor, belastningsskador och psykisk ohälsa. Det vill säga att vi ska ta hänsyn till kvinnor och män när vi analyserar, planerar och beslutar inom vilka områden vi ska bedriva inspektion, vilka regler vi ska ha eller vilka kommunikationsinsatser vi ska genomföra. För stöd i arbetet med analys i planeringsarbetet se ”metodstöd planeringsprocessen 2015 enhet” i ALGs arbetsrum samt Insidans underlag för analys i planeringsarbetet. För att kunna synliggöra skillnader i förutsättningar för en god arbetsmiljö för både kvinnor och män behöver vi bryta mönster som finns i verksamheterna. Det kan t ex handla om att ändra attityder och synsätt genom att jobba två och två, man och kvinna, med erfarenhet från vård och omsorg respektive teknik så att man kompletterar varandra. Det handlar också om att inspektörer som vanligen inspekterar i kvinnodominerade branscher går in och inspekterar i mansdominerad verksamhet och tvärtom. Vilken är nyttan med arbetet? Nyttan med jämställdhetsintegrering är att säkerställa att kvinnor och män får en arbetsmiljö på lika villkor samt att vi synliggör hur vi organiserar vårt arbete.
 15. 15 Läsarens perspektiv Stöd till personligt biträde får lämnas med högst 60 000 kronor per år. Om du är företagare med funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter får stöd lämnas med högst 120 000 kronor per år. Du kan få upp till 60 000 kronor per år i stöd till personligt biträde. Du kan få upp till 120 000 kronor per år om du är företagare och har mycket svårt att kommunicera på grund av funktionsnedsättningen.
 16. 16 INTERNT SPRÅK BLÖDER ALLTID UT foto: Ma;a Belle;
 17. 17 foto: Stefan Zdzialek
 18. 18 Gör som de gamla grekerna: Övertyga med pondus, känslor, fakta
 19. 19 Balansera argumenten foto: nist6dh
 20. 20 foto: cdrussorusso
 21. 21 Inte så lättanvänt uppställt. Inga uppmaningar.
 22. 22 Skriv bra instruktioner: 1.  Ställ upp texten överskådligt. 2.  Komplettera texten med bilder, skärmdumpar med pilar, flödesscheman osv. 3.  Gör det tydligt i vilken ordning läsaren ska göra sakerna. Gärna med en numrerad lista. 4.  Använd uppmaningsform och du-tilltal. Då känner läsarna tydligare att texten rör dem. 5.  Motivera läsarna att göra rätt, genom att påpeka hur det är bra för dem att göra rätt. Till exempel kommer deras e- postkommunikation gå smidigare om de alltid skriver det viktiga redan i ärenderaden. 6.  Prata inte så mycket om tekniken bakom effekten.
 23. 23 Vilken instruktion vill du helst följa? Redovisa de utgifter du har betalat med privatkortet: 1.  Skanna kvittona från dina utgifter. 2.  Gå in i Agresso resor eller utlägg och redovisa dina utgifter. 3.  Bifoga filerna med skannade kvitton. 4.  Lämna originalkvittona och andra fakturaunderlag till din lönehandläggare. När företagsupphandlade privatkort använts för betalning ska de utgifter som har uppkommit i tjänsten redovisas. Kortinnehavaren lämnar en redovisning av utgifterna i Agresso resor och/eller utlägg. Originalkvittona ska scannas in och bifogas uppgifterna och originalkvittona lämnas tillsammans med fakturaunderlag till lönehandläggare.
 24. 24 Vilken vill du helst följa? 1.  Ha som mål med sammanfattningssamtalet att övertyga arbetsgivaren att frivilligt och omedelbart börja åtgärda de brister du har sett. 2.  Redovisa vilka risker och brister du har sett. 3.  Redovisa och förklara de krav och råd vi har, om du kommer att skicka ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren. 4.  Motivera din bedömning, så att arbetsgivaren förstår vilka åtgärder som behövs. 5.  Var tydlig med vad vi vill att arbetsgivaren ska göra, och vad vi vill uppnå med det. 6.  Se till att både arbetsgivaren och skyddsombudet har fått svar på sina frågor och funderingar, och se till att det inte finns några missuppfattningar. 7.  Var tydlig med att arbetsgivaren är skyldig att följa alla krav i lagstiftningen, även de du inte tagit upp vid just denna inspektion. 8.  Om du behöver återkomma med en bedömning efter inspektionen, så se till att arbetsgivaren och skyddsombudet får reda på bedömningen innan du skickar inspektionsprotokollet eller inspektionsmeddelandet. Sammanfattning efter inspektionen Sammanfattningen är ett mycket viktigt skede eftersom det är här som inspektören genom sitt professionella uppträ- dande övertygar arbetsgivaren om att frivilligt åtgärda de synliggjorda bristerna. Inspektörens ambition bör vara att förmå arbetsgivaren att omedelbart sätta igång med genom- förandet av de åtgärder som berörts under inspektionen. Sammanfattningen genomförs tillsammans med arbets- givaren eller dennes representant och skyddsombudet. Detta gör det möjligt att också undanröja eventuella miss- uppfattningar om verksamhetens arbetsmiljöförhållanden. Vid den muntliga sammanfattningen bör inspektören alltid redovisa de risker och brister som kan leda till ohälsa eller olyckor samt i de fall inspektionen kommer att följas av ett inspektionsmeddelande så långt som möjligt formulera våra krav och råd. Inspektören bör motivera sina ställningstaganden. Detta motverkar missförstånd när arbetsgivaren ska genomföra åtgärderna. I första hand gäller det att få igång arbetsgiva- rens egen aktivitet både när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet som direkta arbetsmiljöförbättringar. Det är väsentligt att betona vad vi vill uppnå. Om en slutlig bedömning i en viss fråga inte kan göras vid inspektionen bör inspektören meddela arbetsgivaren och skyddsombudet sin bedömning innan inspektionsprotokoll eller inspektionsmeddelande expedieras. Inspektören bör också klargöra att arbetsgivaren alltid är skyldig att följa arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av denna, oavsett vilka krav vi ställt eller inte ställt vid en inspektion.
 25. 25 SLUTA TYCK OM SPRÅK! DET FINNS FORSKNING!
 26. 26 foto: George Lu
 27. 27 Skriv subjekten! Vem ska göra vad? En semesterplan ska lämnas till personalenheten senast under första vecka i maj. Planen ska innehålla medarbetarnas planerade sommarsemester. Om någon medarbetare inte godkänt den planerade förläggningen ska detta framgå av planen. Planen utgör inget beslut om semester utan semesteransökan görs och beslut meddelas på sedvanligt sätt i Egenrapportering. Varje enhetschef ska lämna en semesterplan till personalenheten senast under första veckan i maj. Planen ska innehålla medarbetarnas planerade sommarsemester. Om någon medarbetare inte godkänt planen för hur semestern ska läggas, ska detta framgå av planen. Planen är inget beslut om semester, utan varje anställd ansöker om semester och chefen meddelar beslut på sedvanligt sätt i Egenrapportering.
 28. 28
 29. 29 Låt verbet komma senast 7 ord in För att ge individer beslutsunderlag för eventuellt branschbyte, regioner planeringsunderlag för utbildningsdimensionering, företag underlag för sin framtida personalförsörjning och Arbetsförmedlingen underlag att marknadsföra arbetssökande beslöt Arbetsförmedlingen att ta fram en uppdaterad generationsväxlingsanalys. Arbetsförmedlingen beslöt ta fram en uppdaterad generationsväxlingsanalys för att ge individer beslutsunderlag för eventuellt branschbyte, regioner planeringsunderlag för utbildningsdimensionering, företag underlag för sin framtida personalförsörjning och Arbetsförmedlingen underlag att marknadsföra arbetssökande.
 30. 30 foto: Lisa Omaral
 31. 31 En utgångspunkt är, enligt Tillväxtverkets sätt att se det, att det ska vara attraktivt att bedriva näringsverksamhet på en plats. Kommunerna måste vara delaktiga. Likaså politiken på lokal nivå. Tillväxtverket menar att om inte den politiska viljan finns blir det svårt. Kommunerna bör, utifrån ett tillväxtperspektiv prioritera och finansiera en viss grundläggande nivå vad avser service för företagen men även för medborgarna. Det måste finnas en strategi hos kommunerna när det gäller den här frågan. Tillväxtverket anser också att det måste finnas en långtgående samverkan och samhandling mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala nivån när det gäller olika slag av servicelösningar. Det kanske till och med är så att kommunerna, tillsammans med företagen och den idéburna sektorn måste samfinansiera en viss del av servicen för att erhålla en viss grundläggande nivå av densamma. Vidare skulle det, såsom Tillväxtverket ser det, från den statliga nivån finnas en tydligare styrning när det gäller den regionala och natio- nella nivån att de i högre utsträckning än idag ska delta inom det här området. Inte minst när det gäller de aktörer på regional nivå som har ett tillväxtansvar men även myndigheter --- Kommunerna och den lokala politiken måste vara delaktiga. En utgångspunkt är, enligt Tillväxtverkets sätt att se det, att det ska vara attraktivt att bedriva näringsverksamhet på en plats. Likaså politiken på lokal nivå. Tillväxt- verket menar att om inte den politiska viljan finns blir det svårt. Kommunerna bör ... Det behövs samverkan lokalt mellan det offentliga, privata och ideella. Det kanske till och med är så att kommunerna, tillsammans med företagen och den idéburna sektorn måste samfinansiera en viss del av servicen för att erhålla en viss grundläggande nivå av densamma. Regionala och nationella aktörer behöver tydligare styrning. Tillväxtverket bedömer att det krävs, från den statliga nivån en tydligare styrning när det gäller den regionala och natio- nella nivån att de i högre utsträckning än idag ska delta inom det här området. Inte minst när det gäller de aktörer på regional nivå som har ett tillväxtansvar men även myndigheter --- Lyft fram slutsatserna så de syns. Variera inte språket! Var konsekvent, i både ordval och uppställning.
 32. 32 tonalitet such focus very wow such hype
 33. 33 Jaha, har du gjort rätt nurå? Granska och bearbeta utkastet! •  Vilka är de 3 viktigaste meningarna i texten? Lyft fram dem! •  Har du svarat på läsarnas frågor? •  Kan du vara ännu tydligare med vad läsarna ska göra? analysera skriva bearbeta Skrivarbetet har 3 faser. Du måste planera in att granska och bearbeta utkastet. Ta gärna hjälp av en kollega.
 34. 34 Använd klarspråksgreppen •  spar tid •  spar pengar •  bygger förtroende www.språkrådet.se/testet
 35. 35 Om ni ska välja bara en grej att lägga tid och pengar på, rekommenderar jag KLARSPRÅK kontrollerar för 38 språkliga faktorer, till exempel innehållsurval, överskådlighet, styckeindelning, disposition, läsarhjälp, innehållsrika mellanrubriker, punktlistor, logiska samband, perspektiv, pronomenbruk, förtydligande illustrationer, bruk av subjekt, ordföljd i meningar, inskjutna satsdelar, stavning, ordval… VALIDERATEXT kontrollerar för 3–6 faktorer som berör stavning och ordval, men förutsätter att ni har bra ordlistor Det kontrollerar lix också = meningslängd och ordlängd, men det är ett trubbigt och ibland missvisande mått, du kan kolla det gratis på lix.se och det ger ändå inget stöd att göra texten bättre. foto: Tambako foto: Gravinese
 36. 36
 37. 37 Trött? Snabba texttips: •  börja varje text med ”du kan” •  använd många uppmaningsverb •  sätt jättemånga kommatecken, där du tar en paus om du läser upp texten högt •  granska och förbättra utkastet innan du skickar. foto: nathanmac87
 38. 38 Lycka till! www.textexperten.se foto: It’s Michael

Hinweis der Redaktion

 1. Vilken text vill du helst läsa? Den högra är klarspråksbearbetad: rubriker, perspektiv, struktur, fokus på uppmaningarna (skyldigheter).
 2. En emfatisk disposition ger ett helt annat intryck av sammanfattningen.
Anzeige