Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Plan aktiviteti me nxënësit si qender komunitare

Ndergjegjesimi per nje mjedis te paster.
Shfrytezimi i resurseve
Njeriu e ka shfrytezuar mjedisin por pa dashje edhe e ka demtuar ate, pasojat dhe ngrohja globale

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Plan aktiviteti me nxënësit si qender komunitare

  1. 1. PLAN AKTIVITETIME NXËNËSIT E KLASËS SË PESTË NË KUADËR TË SHKOLLËS SI QENDËR KOMUNITARE. Lënda : Dituri Natyre Punoi: Entela Kreka Shkolla 9 –vjeÇare “ Myrteza Gjoni “ BalËz
  2. 2. Klasa V Lënda : DITURI NATYRE Tema : Orë e lirë. NE DHE MJEDISI Objektivat e orës së mësimit : Në fund te orës së mësimit nxënësit të jenë të aftë :  Të përcaktojnë llojete ndotjeve që janë prezente në mjedisin tonë .  Të analizojë llojet e ndotjeve në mjedis dhe ndikimin e shoqërise sonë shqiptare në të.  Të jape gjykimin e tij mbi shkallën e lidhjes mjedis – shoqëridhe të aftësohet për të qënë individ aktiv në mbrojtje dhe përmirësim të mjedisit që e rrethon. Koha ne disposicion:45 min Mjetet që do te përdoren: materiale të sjella nga nxenesit; fakte, argumente, statistika, modele , fotografi,albume esse. Fjalë kyçe: mjedis, flora, fauna, produkte bujqesore, produkte industriale Puna përgatitore: Nxënësit njihen që më parë me tematiken .Pasindahen në grupe, secili grup merr orientimet në lidhje me punën që do të bëjnë për grumbullimin e materialit që do të shrfytëzohet dhe do të ekspozohet në klasë. STRUKTURA E MESIMIT PARASHIKIMI Punë në grupe NDERTIMI I NJOHURIVE Stuhi mendimesh PERFORCIMI Turi i galerisë
  3. 3. Ndaj klasënnë 3 grupe dhe bëj caktimin e kryetarëve të grupeve .Ndaj detyrat për cdo grup. Grupi I. Ekspozitë fotografike. Grupi II. Ese Grupi III. Hartë mendore. Grupi 1. Nxënësit ekspozojnë pamje dhe fotografi që paraqesin mjedise që kanë pësuar ndryshime nga ndërhyrja e shoqërise njërëzore në periudha të ndryshme kohore. Gjatë kësajfaze nxënësit arrijnë të dallojnë :  Forma të ndryshme të ndotjes së mjedisit në qytet e në fshat  Prezencën e faktorit njeri në këtë mjedis. Grupi 2. Nxënësit që kanë talent në letërsi bëjnë një ese për ndotjen dhe mbrojtjen e mjedisit me temë :  “ Njeriu e ka shfrytëzuar shumë mjedisin por pa dashjen e tij ,mjedisi është dëmtuar”  “Mbeturinat Urbane”  Ngrohja globale
  4. 4. Grupi 3. Bëjnë paraqitjen skematike të “ hartës mendore. U lë kohë nxënësve të punojnë rreth 20 minuta. Grupi që mbaron i pari ka të drejtë të paraqesë punën e grupit te tij (kryetari i grupit) . Më pas bëjmë krahasimin dhe realizimin e punëve praktike ndërmjet grupeve, bëjmë ndreqjen e gabimeve dhe zhvillimin e diskutimeve të lira. Ndërtim njohurish . Stuhi mendimesh .Diskutim Nxënësit kalojnë në gjykimet e tyre dhe mbajnë qendrim:  Mbi shkallën e ndryshimeve të mjedisit nga dora e njeriut.  Përcaktojnë pasojat që do të rrjedhin në qoftë se vazhdohet me këto ritme.  Nxjerrim në pah edhe ndikimin pozitiv të shoqërisë njërëzore mbi mjedisin. Resurset Resurset Kapitale (Monedha,makineri,industri) Resurset Natyrore Resurset Njerëzore (punëtoret) Të ripërtëritshme (dielli,dherat,ujërat,ajri,flora,fauna Të paripërtëritshme (mineralet,lendet djegeseetj)
  5. 5.  Pozicionojnë qëndrimin e tyre (si do te ishin me aktivë në ndihmë të mjedisit dhe uljen e nivelit të ndotjes në të ). Përforcim . Turi i galerisë . Punimet e nxënësve i afishojmë në ambjentet e klasës . Nxënësit ngrihen e shëtisin nëpër punimet e njeri – tjetrit ,mund të bëjnë pyetje , komente e shenime te tjera pozitive .Ata krahasojne punimet e tyre.Përgëzoj nxënësit për punën që kanë bërë. Bej vleresimin e orës së mësimit .
  6. 6. Pritshmëritë  Të ndërgjegjësohen për një mjedis sa më të pastër.  Të listojnë ndotësit kryesore të mjedisit.  Të tregojnë si e mbrojnë mjedisin nga problemet e mëdha mjedisore si : ngrohja globale,ndotja e ujit, e ajrit, shpyllëzimet etj.
  7. 7. Të marrin një nismë për pastrimin e ambjentit përreth shkollës. Nëpërmjet njohurive të marra të nxjerrin përfundimin e mbrojtjes së mjedisit duke e transmetuar me brezat e tjerë.

×