SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
| 4 2015eko ekainaren 19a, barikua | anboto
JAIAK!
APATAKO JAIEN EGITARAUA
EKAINAK 20, ZAPATUA
09:00etan, mendi martxa, Asuntze mendi taldeak
antolatuta. Plazatik irtengo dira. Hiru ibilbide daude:
umeentzakoa, ibilbide luzea eta ibilbide laburra.
EKAINAK 25, EGUENA
19:00etan, pintxo-potea eta txosnen irekiera;
ondoren, pilota desafioa.
EKAINAK 26, BARIKUA
17:00etan, Txopo txikiaren apainketa, gaztetxean.
19:00etan, Txopo txikiaren eta Txopo handiaren
igoera, gaztetxetik irtenda eta trikitilariekin girotua.
Jaietako pregoia, Atxondoko Lamiak emakume
taldearen eskutik.
Herri afaria: Parte hartu dutenek euren lagun
taldeagaz pilotalekuan afaldu ahal izango dute.
Jai Batzordeak ogia, postrea eta kafea jarriko ditu.
20:30ean, tortilla eta bakailao txapelketa.
21:00etan, afaria, pilotalekuan.
Ondoren, erromeria Oxabi taldeagaz.
EKAINAK 27, ZAPATUA
Mozorro eta Kuadrillen Eguna
11:00etatik 13:30era, inguru abentura.
15:00etan, paella-jana eta, ondoren, kuadrillen
arteko jolasak.
18:30ean, batu-poteoa Aulestiko batukada
taldeagaz.
23:00etan, kontzertuak, plazan:
- Iheskide (Elorrio)
- Skakeitan (Donostia)
EKAINAK 28, DOMEKA
11:00etan, Atxondoko gazteen pilota partiduak.
16:00etan, umeen igel txapelketa, Itziar tabernan.
17:00etan, Nagusien 29. Igel Txapelketa, Itziar
tabernan.
17:00etan, umeentzako ipuin kontalari musikatua,
plazan.
19:00etan, emakumeen herri kirol erakustaldia,
plazan.
20:00etan, Andasto dantza taldearen erakustaldia.
EKAINAK 29, ASTELEHENA
San Pedro eguna
11:00etan, umeentzako zurezko jolasak.
19:00etan, emakumeen pala txapelketa
(herriko jokalariekin) eta, ondoren,
pilota partidu profesionala:
Goñi-Otxandorena
Olaizola I-Jaio
EKAINAK 30, MARTITZENA
14:00etan, jubilatuen bazkaria.
19:00etan, saiheski-jana eta Txopo botatzea.
20:30ean, akrobazia eta tela ikuskizuna –musika
zuzenean–, pilotalekuan.
2015eko ekainaren 19a, barikua | anboto		 5 |
JAIAK!
Sei egun eta egitarau zabala
San Pedro jaiekin gozatzeko
Txopojasoerarenbezperanere,ekainaren25ean,jaigiroanagusitukoda
Apatan,pintxopoteagaz,plazakotxosnagazetapilotadesafiobereziagaz
JAIAK Joseba Derteano
Ekitaldiz beteriko sei egunekin
ospatuko dituzte aurtengo San
Pedro jaiak. Izan ere, ekainaren
25ean, txopo jasoeraren bezpe-
ran, motorrak berotzeko aukera
egongo da. Aurten eguenetako
ohiko pintxo potea Jai Batzor-
deakplazanatondukoduentxos-
nagazindartukodute19:00etatik
aurrera.
Gainera, egun horretan he-
rritarren arteko pilota desafioa
egongo da pilotalekuan. Desafio
berezia da. Binaka eta bost koa-
droren barruan, 20 minututan
geratu barik nork tanto gehia-
go egin lehiatuko dira. Tanto
gehien egiten dituen bikotea
izango da irabazlea. Partiduei
oraindino gatz eta piper gehiago
emateko, jokatzen ari diren bi-
tartean bikote bakoitzak zerbe-
zalitrobatedanbeharkoduahal
duen moduan eta azken bost mi-
nutuetanaurrelariekpalagazjo-
katukodute.Desafiohonetarako
izen-ematea Ilargin egin daiteke
ekainaren22raarte.
Barikuan, ekainak 26, txopoa
jasoko dute nagusiek zein gazte-
txoek. Azken urteetan ohitura
den moduan, gaztetxoek txopo
txikia euren gustura apainduko
dute gaztetxean, eta, ondoren,
plazanjasokodute.
Zapatua Mozorroen eta Kua-
drillen Eguna izango da. Nor
beregusturamozorrotutairtete-
ko gonbita luzatu dute. Paella ja-
naren ostean, kuadrillen arteko
jolasetanneurtukodira.
Musikarik ere ez da faltako.
Iheskide, Skakeitan eta Oxabi
taldeen musika izango da jaie-
tanzehar.
Bestalde, ekainaren 30ean,
martitzena, ikustekoa izango da
jaiei amaiera emango dien akro-
bazia eta tela ikuskizuna ere.
Tela batetik zintzilik egindako
akrobaziak izango dira zuzene-
komusikagazlagunduta.
Pilota partiduak
Urtero legez, pilota eskaintza
zabala dag jaietan. Ekainaren
28an, 11:00etan, gazte mailako
txapelketaren finalak jokatuko
dituzte frontoian. Finalistak
nortzuk izango diren gaur eta
domekan erabakiko dituzte, Ax-
peko pilotalekuan. Ekainaren
29an, aldiz, pilotarien arteko
norgehiagoka izango da: Mikel
Goñik eta Iñaki Otxandorenak
Asier Olaizolaren eta Oier Jaio-
ren aurka jokatuko dute Apata-
kopilotalekuan.
Emakumezkoak protagonista
kirol eskaintzaren barruan
Palapartiduaketaherrikirolerakustaldiakeskainikodituzte
KIROLA J.D.
Jaietako kirol eskaintzaren ba-
rruan, emakumeek protagonis-
mo berezia izango dute aurten
pala partidu eta herri kirol era-
kustaldiekin.
Ekainaren 29an, astelehe-
nean, Ane Díez eta Amaia Ma-
rizkurrena atxondar gazteek
pala partidua jokatuko dute
Larrabetzuko bikote baten aur-
ka. Partidua 19:00etan hasiko
da. Atxondoko pilota eskolako
pilotariak dira, eta, esku pilo-
tatik palarako aldaketa egin os-
tean, emaitza bikainak lortzen
dabiltza. Otsailean, kadete mai-
lako Bizkaiko Pala Txapelketa
irabazi zuten elkarrekin, La-
rrabetzun (Bizkaia). Oraintsu,
kadete, gazte eta nagusi mailako
pilotariek batera jokatu duten
Bizkai mailako beste txapelke-
ta batean ere txapeldun geratu
dira, Bigarren Mailan. Hori
gutxi balitz, asteburu honetan
Bizkaiko trinkete txapelketako
finala ere jokatuko dute. Beraz,
elkar ondo hartzen duten biko-
tea osatzen dutela erakutsi dute.
Gainera, Ane Diezek GRAVN
txapelketan kadete mailako txa-
pela jantzi du aurten Basauriko
bikotebategaz.
Herri kirol erakustaldiak
Emakumeak protagonista di-
tuen bigarren proba herri kiro-
len gainekoa izango da. Ekaina-
ren28an,19:00etan,erakustaldia
eskainiko dute Susana, Garráis
Arruti, Janire Campo eta Aria-
ne Landak, udaletxe pareko
plazan. Susana eta Garazi tron-
tzan eta ingudeagaz ariko dira;
Garráis eta Janire, aldiz, txinga
eramaten eta arto-buru bilketan
ibilikodira.
Ekainaren 27a Mozorro eta Kuadrillen Eguna izango da.
Herritar askoren laguntzagaz jasotzen dute Txopoa.
Ane Díez eta Amaia Marizkurrena atxondoko pilotari gazteak Bizkaiko txapeldunak dira.
Marizkurrenak eta
Diezek Bizkaiko
hainbat txapelketa
irabazi dituzte palan
bikotea osatuz
| 6 2015eko ekainaren 19a, barikua | anboto
JAIAK!
“Elkar errespetatu behar dugula
esango dugu, jaiak denonak direla”
AtxondokoLamiakemakumeelkarteakirakurrikodu,ekainaren26an,Atxondokojaienhasierako
pregoia;26kidekosatzendute,gauregun,emakumetaldehori,etaeuretakohirugazizanduguberbaldia
PREGOIA Itsaso Esteban
Zelan hartu duzue jaien pregoia
irakurtzeko proposamena?
Cristina Muga: Egia esanda,
ez da jaietako pregoia irakurtze-
ko proposamena egin diguten
lehengo aldia, baina orain arte,
hainbat arrazoirengatik, ezez-
koaemanbeharizandugu.
Alazne Campañón:Pregoiaur-
te bakoitzean herriko talde edo
elkarte batek ematea da Jai Ba-
tzordearen ideia. Aurreko urtee-
tan proposatu izan digutenean,
azkenean ezezkoa eman behar
izan dugu hainbat arrazoigatik.
Aurten erabaki dugu egin behar
dugula, bestela datorren urtean
edo hurrengoan berriro etorri-
ko litzaizkigukeelako proposa-
menagaz.[Barrez]
Taldea edo taldearen helburuak
ezagutarazteko aukera ona da
zuen ustez pregoia?
Matxalen García: Egia esan,
pregoia emateari ez diogu balio
berezirikematen.
C.M.: Izan ere, herri honetan
denok ezagutzen dugu elkar,
eta jendeak badaki Atxondoko
Lamiak emakumeen elkarteak
zertan egiten duen lan. Ez dugu
uste pregoiak gauzak asko alda-
tukodituenik.
A.C.: Beste barik, herrian jaien
hasiera egiteko dagoen dinami-
kahorregazjarraitukodugu.
Pentsatu duzue zer esango du-
zuen pregoian?
A.C.: Ez dugu oraindik zehaztu,
baina gurea emakume talde bat
izanik, lantzen dugun gaiaren
inguruan hartuko dugu berba.
Zorionez, herri honetan jaietan
ez dugu sekula eraso sexistarik
sufritu,bainahorrilotutakome-
zua zabalduko dugu pregoiagaz:
jaiak denonak direla eta jaietan
ere elkar errespetatu behar du-
gula da barikuan plazaratuko
dugunmezua.
Zenbat kide zarete elkartean? 	
C.M.: Momentu honetan, 26
kide gara. Gehien izan garen
unean 42 izan gara, eta nabari
dugubeherakada.
Urtean zer arlotan egiten duzue
lan gehien?
M.G.: Emakumeei zuzenduriko
ekimenak antolatzen ditugu:
ikastaroak eta txangoak, esate
baterako. Emakumearen ongi-
zateari begirakoak izaten dira
ekitaldiguztiak.
C.M.: Jabekuntza ikastaro bat
egin dugu, esaterako, aurten.
Parte hartu gura izan duten
guztiei zuzendurikoa. Baina, zo-
ritxarrez, gehienetan talde bera
joaten gara antolatzen duguna
edozerdelaere.
A.C.: Azken urteetan, hain zu-
zen ere, horrek eraman gaitu
lehen egiten genituen ekintza
batzuk bertan behera uztera. Hi-
lero film bat ematen hasi ginen,
adibidez, baina, oso jende gutxi
etortzen zenez, utzi egin diogu
ekimenhoriantolatzeari.
Parte-hartzea ez da, beraz, gura
zenuketen modukoa.
C.M.: Ez, jende gehienak ez du
parte hartzen. Horren adibide
da elkartearen zuzendaritza
berritzeko dauzkagun zailtasu-
nak. Inor ez dago prest ardurak
hartzeko. Iaz, zuzendaritza utzi
gura genuen batzuek, eta, inor
ez zegoenez sartzeko prest, el-
kartea desegitea ere pasa zitzai-
gun burutik. Baina azkenean
geuk jarraitu dugu elkartearen
zuzendaritzan.
A.C.: Ez bakarrik elkartearen
zuzendaritzari begira; jendeak
gehiago parte hartzea gura du-
gu, esate baterako, ideiak ema-
nezedogauzakproposatuz.
Urteotan elkartean parte hartu
izanak ekarri dizuen gauzarik
positiboena eta aberasgarriena
zein da?
M.G.: Gurea herri txikia denez,
lehen ere elkar ezagutzen ge-
nuen arren, Atxondoko Lamiak
elkartearen inguruan sortu den
emakume sarea da gauzarik po-
sitiboena.
C.M.: Oso harreman polita dau-
kagu, eta ikastaroak ematera
etortzen direnek ere esaten di-
gute oso talde dinamikoa garela.
Taldeko terapien modukoak iza-
tendiraikastaroak.
A.C.: Konfiantza maila oso al-
tua daukagu. Badakigu hemen
partekatzen duguna hemen ge-
ratzendela.
Alazne Campañonek (ezkerrean) irakurriko du, ekainaren 26an, 19:00etan, jaien hasierako pregoia.
Elkartearen
inguruan sortu den
emakume sarea da
gauza positiboena”
Ez da jaietako
pregoia irakurtzea
proposatu diguten
lehenengo aldia”
Alazne Campañón, Cristina Muga eta Matxalen García | Atxondoko Lamiak elkarteko kideak

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

Atxondoko jaiak 2017
Atxondoko jaiak 2017Atxondoko jaiak 2017
Atxondoko jaiak 2017
 
Iurretako jaiak 2013
Iurretako jaiak 2013Iurretako jaiak 2013
Iurretako jaiak 2013
 
Berrizko jaiak 2017
Berrizko jaiak 2017Berrizko jaiak 2017
Berrizko jaiak 2017
 
Villabona santio jaiak 2013
Villabona santio jaiak 2013Villabona santio jaiak 2013
Villabona santio jaiak 2013
 
Berrizko San Antonio jaiak 2014
Berrizko San Antonio jaiak 2014Berrizko San Antonio jaiak 2014
Berrizko San Antonio jaiak 2014
 
Sanprudentzioak2013
Sanprudentzioak2013Sanprudentzioak2013
Sanprudentzioak2013
 
LIZARTZAKO INAUTERIAK 2018
LIZARTZAKO INAUTERIAK 2018LIZARTZAKO INAUTERIAK 2018
LIZARTZAKO INAUTERIAK 2018
 
Elorrioko jaien gehigarria 2015
 Elorrioko jaien gehigarria 2015 Elorrioko jaien gehigarria 2015
Elorrioko jaien gehigarria 2015
 
Lizartzako Inauteriak 2020
Lizartzako Inauteriak 2020Lizartzako Inauteriak 2020
Lizartzako Inauteriak 2020
 
Lizartzako inauteriak 19
Lizartzako inauteriak 19Lizartzako inauteriak 19
Lizartzako inauteriak 19
 
Elorrioko jaien gehigarria
Elorrioko jaien gehigarriaElorrioko jaien gehigarria
Elorrioko jaien gehigarria
 
Otxandioko jaien gehigarria 2015
Otxandioko jaien gehigarria 2015Otxandioko jaien gehigarria 2015
Otxandioko jaien gehigarria 2015
 
Elorrioko jaietako gehigarria
Elorrioko jaietako gehigarriaElorrioko jaietako gehigarria
Elorrioko jaietako gehigarria
 
San Prudentzio jaiak 2015 - gehigarria
 San Prudentzio jaiak 2015 - gehigarria San Prudentzio jaiak 2015 - gehigarria
San Prudentzio jaiak 2015 - gehigarria
 
San prudentzio 2016
San prudentzio 2016San prudentzio 2016
San prudentzio 2016
 
Otxandioko jaiak 2016
Otxandioko jaiak 2016Otxandioko jaiak 2016
Otxandioko jaiak 2016
 
Mallabiko jaien gehigarria 2014
Mallabiko jaien gehigarria 2014Mallabiko jaien gehigarria 2014
Mallabiko jaien gehigarria 2014
 
Apatako eta axpeko jaiak 2015
Apatako eta axpeko jaiak 2015Apatako eta axpeko jaiak 2015
Apatako eta axpeko jaiak 2015
 
LIZARTZAKO IHAUTERIAK 2017
LIZARTZAKO IHAUTERIAK 2017LIZARTZAKO IHAUTERIAK 2017
LIZARTZAKO IHAUTERIAK 2017
 
Izurtzako jaietako gehigarria
Izurtzako jaietako gehigarriaIzurtzako jaietako gehigarria
Izurtzako jaietako gehigarria
 

Andere mochten auch (6)

Anboto 472
Anboto 472Anboto 472
Anboto 472
 
Anboto 468
Anboto 468Anboto 468
Anboto 468
 
Anboto 470
Anboto 470Anboto 470
Anboto 470
 
Dekorazio gehigarria
Dekorazio gehigarriaDekorazio gehigarria
Dekorazio gehigarria
 
Iurretako Hiri Probako sailkapena
Iurretako Hiri Probako sailkapenaIurretako Hiri Probako sailkapena
Iurretako Hiri Probako sailkapena
 
San blasetako gehigarria 2016
 San blasetako gehigarria 2016 San blasetako gehigarria 2016
San blasetako gehigarria 2016
 

Ähnlich wie Apatako jaien gehigarria 2015 (20)

Garai, Mañaria eta Mallabiko jaiak
Garai, Mañaria eta Mallabiko jaiakGarai, Mañaria eta Mallabiko jaiak
Garai, Mañaria eta Mallabiko jaiak
 
Atxondoko jaiak 2016
Atxondoko jaiak 2016Atxondoko jaiak 2016
Atxondoko jaiak 2016
 
Zaldibarko jaiak 2017
Zaldibarko jaiak 2017Zaldibarko jaiak 2017
Zaldibarko jaiak 2017
 
Atxondoko sanpedroak
Atxondoko sanpedroakAtxondoko sanpedroak
Atxondoko sanpedroak
 
Otxandioko jaiak
Otxandioko jaiakOtxandioko jaiak
Otxandioko jaiak
 
Zornotzako jaiak
Zornotzako jaiakZornotzako jaiak
Zornotzako jaiak
 
Berrizko jaien gehigarria 2015
 Berrizko jaien gehigarria 2015 Berrizko jaien gehigarria 2015
Berrizko jaien gehigarria 2015
 
Iurretako jaietako gehigarria
Iurretako jaietako gehigarriaIurretako jaietako gehigarria
Iurretako jaietako gehigarria
 
Zornotzako jaiak 2016
Zornotzako jaiak 2016Zornotzako jaiak 2016
Zornotzako jaiak 2016
 
Salbadore jaietako egitaraua
Salbadore jaietako egitarauaSalbadore jaietako egitaraua
Salbadore jaietako egitaraua
 
San Pelaio 2012
San Pelaio 2012San Pelaio 2012
San Pelaio 2012
 
Otxandio jaiak
Otxandio jaiakOtxandio jaiak
Otxandio jaiak
 
Anboto 506
Anboto 506Anboto 506
Anboto 506
 
Anboto 506
Anboto 506Anboto 506
Anboto 506
 
Anboto 506
Anboto 506Anboto 506
Anboto 506
 
Anboto 506
Anboto 506Anboto 506
Anboto 506
 
Anboto 506
Anboto 506Anboto 506
Anboto 506
 
Iurretako jaien gehigarria
Iurretako jaien gehigarriaIurretako jaien gehigarria
Iurretako jaien gehigarria
 
Otxandioko jaietako gehigarria
Otxandioko jaietako gehigarriaOtxandioko jaietako gehigarria
Otxandioko jaietako gehigarria
 
Mañariko jaien gehigarria
Mañariko jaien gehigarriaMañariko jaien gehigarria
Mañariko jaien gehigarria
 

Mehr von Anboto Komunikabideak (20)

Zaldibar kronograma
Zaldibar kronogramaZaldibar kronograma
Zaldibar kronograma
 
Ezkontza gehigarria
Ezkontza gehigarriaEzkontza gehigarria
Ezkontza gehigarria
 
Ingurumen gehigarria
Ingurumen gehigarriaIngurumen gehigarria
Ingurumen gehigarria
 
San Blas jaietako gehigarria
San Blas jaietako gehigarriaSan Blas jaietako gehigarria
San Blas jaietako gehigarria
 
Programa euskaraz sf18
Programa euskaraz sf18Programa euskaraz sf18
Programa euskaraz sf18
 
Zornotzako jaietako gehigarria
Zornotzako jaietako gehigarriaZornotzako jaietako gehigarria
Zornotzako jaietako gehigarria
 
Uda giroko egitaraua 2018
Uda giroko egitaraua 2018Uda giroko egitaraua 2018
Uda giroko egitaraua 2018
 
Udako gehigarria
Udako gehigarriaUdako gehigarria
Udako gehigarria
 
Julene Azpeitia irabazleak 2018
Julene Azpeitia irabazleak 2018 Julene Azpeitia irabazleak 2018
Julene Azpeitia irabazleak 2018
 
Euskal jaiak 2018
Euskal jaiak 2018Euskal jaiak 2018
Euskal jaiak 2018
 
Traña-Matienako jaietako gehigarria
Traña-Matienako jaietako gehigarriaTraña-Matienako jaietako gehigarria
Traña-Matienako jaietako gehigarria
 
Ezkontza gehigarria
Ezkontza gehigarriaEzkontza gehigarria
Ezkontza gehigarria
 
San Blas jaiak 2018
San Blas jaiak 2018San Blas jaiak 2018
San Blas jaiak 2018
 
Gabonetako gehigarria
Gabonetako gehigarriaGabonetako gehigarria
Gabonetako gehigarria
 
Zornotza Azaroak 25eko kartela
Zornotza Azaroak 25eko kartelaZornotza Azaroak 25eko kartela
Zornotza Azaroak 25eko kartela
 
Durangoko jaiak
Durangoko jaiakDurangoko jaiak
Durangoko jaiak
 
Iurretako jaietako gehigarria
Iurretako jaietako gehigarriaIurretako jaietako gehigarria
Iurretako jaietako gehigarria
 
Eskolara buelta 2017
Eskolara buelta 2017Eskolara buelta 2017
Eskolara buelta 2017
 
Otxandioko jaiak
Otxandioko jaiakOtxandioko jaiak
Otxandioko jaiak
 
Udako gehigarria 2017
Udako gehigarria 2017Udako gehigarria 2017
Udako gehigarria 2017
 

Apatako jaien gehigarria 2015

  • 1. | 4 2015eko ekainaren 19a, barikua | anboto JAIAK! APATAKO JAIEN EGITARAUA EKAINAK 20, ZAPATUA 09:00etan, mendi martxa, Asuntze mendi taldeak antolatuta. Plazatik irtengo dira. Hiru ibilbide daude: umeentzakoa, ibilbide luzea eta ibilbide laburra. EKAINAK 25, EGUENA 19:00etan, pintxo-potea eta txosnen irekiera; ondoren, pilota desafioa. EKAINAK 26, BARIKUA 17:00etan, Txopo txikiaren apainketa, gaztetxean. 19:00etan, Txopo txikiaren eta Txopo handiaren igoera, gaztetxetik irtenda eta trikitilariekin girotua. Jaietako pregoia, Atxondoko Lamiak emakume taldearen eskutik. Herri afaria: Parte hartu dutenek euren lagun taldeagaz pilotalekuan afaldu ahal izango dute. Jai Batzordeak ogia, postrea eta kafea jarriko ditu. 20:30ean, tortilla eta bakailao txapelketa. 21:00etan, afaria, pilotalekuan. Ondoren, erromeria Oxabi taldeagaz. EKAINAK 27, ZAPATUA Mozorro eta Kuadrillen Eguna 11:00etatik 13:30era, inguru abentura. 15:00etan, paella-jana eta, ondoren, kuadrillen arteko jolasak. 18:30ean, batu-poteoa Aulestiko batukada taldeagaz. 23:00etan, kontzertuak, plazan: - Iheskide (Elorrio) - Skakeitan (Donostia) EKAINAK 28, DOMEKA 11:00etan, Atxondoko gazteen pilota partiduak. 16:00etan, umeen igel txapelketa, Itziar tabernan. 17:00etan, Nagusien 29. Igel Txapelketa, Itziar tabernan. 17:00etan, umeentzako ipuin kontalari musikatua, plazan. 19:00etan, emakumeen herri kirol erakustaldia, plazan. 20:00etan, Andasto dantza taldearen erakustaldia. EKAINAK 29, ASTELEHENA San Pedro eguna 11:00etan, umeentzako zurezko jolasak. 19:00etan, emakumeen pala txapelketa (herriko jokalariekin) eta, ondoren, pilota partidu profesionala: Goñi-Otxandorena Olaizola I-Jaio EKAINAK 30, MARTITZENA 14:00etan, jubilatuen bazkaria. 19:00etan, saiheski-jana eta Txopo botatzea. 20:30ean, akrobazia eta tela ikuskizuna –musika zuzenean–, pilotalekuan.
  • 2. 2015eko ekainaren 19a, barikua | anboto 5 | JAIAK! Sei egun eta egitarau zabala San Pedro jaiekin gozatzeko Txopojasoerarenbezperanere,ekainaren25ean,jaigiroanagusitukoda Apatan,pintxopoteagaz,plazakotxosnagazetapilotadesafiobereziagaz JAIAK Joseba Derteano Ekitaldiz beteriko sei egunekin ospatuko dituzte aurtengo San Pedro jaiak. Izan ere, ekainaren 25ean, txopo jasoeraren bezpe- ran, motorrak berotzeko aukera egongo da. Aurten eguenetako ohiko pintxo potea Jai Batzor- deakplazanatondukoduentxos- nagazindartukodute19:00etatik aurrera. Gainera, egun horretan he- rritarren arteko pilota desafioa egongo da pilotalekuan. Desafio berezia da. Binaka eta bost koa- droren barruan, 20 minututan geratu barik nork tanto gehia- go egin lehiatuko dira. Tanto gehien egiten dituen bikotea izango da irabazlea. Partiduei oraindino gatz eta piper gehiago emateko, jokatzen ari diren bi- tartean bikote bakoitzak zerbe- zalitrobatedanbeharkoduahal duen moduan eta azken bost mi- nutuetanaurrelariekpalagazjo- katukodute.Desafiohonetarako izen-ematea Ilargin egin daiteke ekainaren22raarte. Barikuan, ekainak 26, txopoa jasoko dute nagusiek zein gazte- txoek. Azken urteetan ohitura den moduan, gaztetxoek txopo txikia euren gustura apainduko dute gaztetxean, eta, ondoren, plazanjasokodute. Zapatua Mozorroen eta Kua- drillen Eguna izango da. Nor beregusturamozorrotutairtete- ko gonbita luzatu dute. Paella ja- naren ostean, kuadrillen arteko jolasetanneurtukodira. Musikarik ere ez da faltako. Iheskide, Skakeitan eta Oxabi taldeen musika izango da jaie- tanzehar. Bestalde, ekainaren 30ean, martitzena, ikustekoa izango da jaiei amaiera emango dien akro- bazia eta tela ikuskizuna ere. Tela batetik zintzilik egindako akrobaziak izango dira zuzene- komusikagazlagunduta. Pilota partiduak Urtero legez, pilota eskaintza zabala dag jaietan. Ekainaren 28an, 11:00etan, gazte mailako txapelketaren finalak jokatuko dituzte frontoian. Finalistak nortzuk izango diren gaur eta domekan erabakiko dituzte, Ax- peko pilotalekuan. Ekainaren 29an, aldiz, pilotarien arteko norgehiagoka izango da: Mikel Goñik eta Iñaki Otxandorenak Asier Olaizolaren eta Oier Jaio- ren aurka jokatuko dute Apata- kopilotalekuan. Emakumezkoak protagonista kirol eskaintzaren barruan Palapartiduaketaherrikirolerakustaldiakeskainikodituzte KIROLA J.D. Jaietako kirol eskaintzaren ba- rruan, emakumeek protagonis- mo berezia izango dute aurten pala partidu eta herri kirol era- kustaldiekin. Ekainaren 29an, astelehe- nean, Ane Díez eta Amaia Ma- rizkurrena atxondar gazteek pala partidua jokatuko dute Larrabetzuko bikote baten aur- ka. Partidua 19:00etan hasiko da. Atxondoko pilota eskolako pilotariak dira, eta, esku pilo- tatik palarako aldaketa egin os- tean, emaitza bikainak lortzen dabiltza. Otsailean, kadete mai- lako Bizkaiko Pala Txapelketa irabazi zuten elkarrekin, La- rrabetzun (Bizkaia). Oraintsu, kadete, gazte eta nagusi mailako pilotariek batera jokatu duten Bizkai mailako beste txapelke- ta batean ere txapeldun geratu dira, Bigarren Mailan. Hori gutxi balitz, asteburu honetan Bizkaiko trinkete txapelketako finala ere jokatuko dute. Beraz, elkar ondo hartzen duten biko- tea osatzen dutela erakutsi dute. Gainera, Ane Diezek GRAVN txapelketan kadete mailako txa- pela jantzi du aurten Basauriko bikotebategaz. Herri kirol erakustaldiak Emakumeak protagonista di- tuen bigarren proba herri kiro- len gainekoa izango da. Ekaina- ren28an,19:00etan,erakustaldia eskainiko dute Susana, Garráis Arruti, Janire Campo eta Aria- ne Landak, udaletxe pareko plazan. Susana eta Garazi tron- tzan eta ingudeagaz ariko dira; Garráis eta Janire, aldiz, txinga eramaten eta arto-buru bilketan ibilikodira. Ekainaren 27a Mozorro eta Kuadrillen Eguna izango da. Herritar askoren laguntzagaz jasotzen dute Txopoa. Ane Díez eta Amaia Marizkurrena atxondoko pilotari gazteak Bizkaiko txapeldunak dira. Marizkurrenak eta Diezek Bizkaiko hainbat txapelketa irabazi dituzte palan bikotea osatuz
  • 3. | 6 2015eko ekainaren 19a, barikua | anboto JAIAK! “Elkar errespetatu behar dugula esango dugu, jaiak denonak direla” AtxondokoLamiakemakumeelkarteakirakurrikodu,ekainaren26an,Atxondokojaienhasierako pregoia;26kidekosatzendute,gauregun,emakumetaldehori,etaeuretakohirugazizanduguberbaldia PREGOIA Itsaso Esteban Zelan hartu duzue jaien pregoia irakurtzeko proposamena? Cristina Muga: Egia esanda, ez da jaietako pregoia irakurtze- ko proposamena egin diguten lehengo aldia, baina orain arte, hainbat arrazoirengatik, ezez- koaemanbeharizandugu. Alazne Campañón:Pregoiaur- te bakoitzean herriko talde edo elkarte batek ematea da Jai Ba- tzordearen ideia. Aurreko urtee- tan proposatu izan digutenean, azkenean ezezkoa eman behar izan dugu hainbat arrazoigatik. Aurten erabaki dugu egin behar dugula, bestela datorren urtean edo hurrengoan berriro etorri- ko litzaizkigukeelako proposa- menagaz.[Barrez] Taldea edo taldearen helburuak ezagutarazteko aukera ona da zuen ustez pregoia? Matxalen García: Egia esan, pregoia emateari ez diogu balio berezirikematen. C.M.: Izan ere, herri honetan denok ezagutzen dugu elkar, eta jendeak badaki Atxondoko Lamiak emakumeen elkarteak zertan egiten duen lan. Ez dugu uste pregoiak gauzak asko alda- tukodituenik. A.C.: Beste barik, herrian jaien hasiera egiteko dagoen dinami- kahorregazjarraitukodugu. Pentsatu duzue zer esango du- zuen pregoian? A.C.: Ez dugu oraindik zehaztu, baina gurea emakume talde bat izanik, lantzen dugun gaiaren inguruan hartuko dugu berba. Zorionez, herri honetan jaietan ez dugu sekula eraso sexistarik sufritu,bainahorrilotutakome- zua zabalduko dugu pregoiagaz: jaiak denonak direla eta jaietan ere elkar errespetatu behar du- gula da barikuan plazaratuko dugunmezua. Zenbat kide zarete elkartean? C.M.: Momentu honetan, 26 kide gara. Gehien izan garen unean 42 izan gara, eta nabari dugubeherakada. Urtean zer arlotan egiten duzue lan gehien? M.G.: Emakumeei zuzenduriko ekimenak antolatzen ditugu: ikastaroak eta txangoak, esate baterako. Emakumearen ongi- zateari begirakoak izaten dira ekitaldiguztiak. C.M.: Jabekuntza ikastaro bat egin dugu, esaterako, aurten. Parte hartu gura izan duten guztiei zuzendurikoa. Baina, zo- ritxarrez, gehienetan talde bera joaten gara antolatzen duguna edozerdelaere. A.C.: Azken urteetan, hain zu- zen ere, horrek eraman gaitu lehen egiten genituen ekintza batzuk bertan behera uztera. Hi- lero film bat ematen hasi ginen, adibidez, baina, oso jende gutxi etortzen zenez, utzi egin diogu ekimenhoriantolatzeari. Parte-hartzea ez da, beraz, gura zenuketen modukoa. C.M.: Ez, jende gehienak ez du parte hartzen. Horren adibide da elkartearen zuzendaritza berritzeko dauzkagun zailtasu- nak. Inor ez dago prest ardurak hartzeko. Iaz, zuzendaritza utzi gura genuen batzuek, eta, inor ez zegoenez sartzeko prest, el- kartea desegitea ere pasa zitzai- gun burutik. Baina azkenean geuk jarraitu dugu elkartearen zuzendaritzan. A.C.: Ez bakarrik elkartearen zuzendaritzari begira; jendeak gehiago parte hartzea gura du- gu, esate baterako, ideiak ema- nezedogauzakproposatuz. Urteotan elkartean parte hartu izanak ekarri dizuen gauzarik positiboena eta aberasgarriena zein da? M.G.: Gurea herri txikia denez, lehen ere elkar ezagutzen ge- nuen arren, Atxondoko Lamiak elkartearen inguruan sortu den emakume sarea da gauzarik po- sitiboena. C.M.: Oso harreman polita dau- kagu, eta ikastaroak ematera etortzen direnek ere esaten di- gute oso talde dinamikoa garela. Taldeko terapien modukoak iza- tendiraikastaroak. A.C.: Konfiantza maila oso al- tua daukagu. Badakigu hemen partekatzen duguna hemen ge- ratzendela. Alazne Campañonek (ezkerrean) irakurriko du, ekainaren 26an, 19:00etan, jaien hasierako pregoia. Elkartearen inguruan sortu den emakume sarea da gauza positiboena” Ez da jaietako pregoia irakurtzea proposatu diguten lehenengo aldia” Alazne Campañón, Cristina Muga eta Matxalen García | Atxondoko Lamiak elkarteko kideak