Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Omnichannel Retailing Forum - innowacyjne kanały pozyskania klienta

571 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kilka słów na temat innowacyjnych kanałów dotarcia do klienta, które realizujemy w CCIG. Warto spróbować tych sposóbów na zwiększenie sprzedaży, tym bardziej że możliwy jest outsourcing obsługi Live Chat, czy Social Media Sales

Veröffentlicht in: Marketing
 • Als Erste(r) kommentieren

Omnichannel Retailing Forum - innowacyjne kanały pozyskania klienta

 1. 1. Innowacyjne kana y komunikacji w modelu biznesowym omnichannelł
 2. 2. Szymon Go yskił LiveChat Manager CCIG Adrian Najczuk Business Development Manager CCIG oraz
 3. 3. Livechat Social Media Sales Filmy personalizowane
 4. 4. LIVECHAT
 5. 5. • ledzenie zachowa u ytkownikó wś ń ż • personalizowane zaproszenia na podstawie podj tychę przez u ytkownika akcjiż • mo liwo przesy ania danychż ść ł z innych systemó w
 6. 6. 1. Bran aż Wiod cy operator telekomunikacyjnyą 2. Cel Zwi kszenie sprzeda y w kanale on-lineę ż 3. Podj te dzia a i efektyę ł • Dzi ki rozwi zaniom, jakie oferuje narz dzie byli my w stanieę ą ę ś dzia a proaktywnie w kanale on-line i zaprasza u ytkownikó w,ł ć ć ż na podstawie podj tych przez nich akcji. Uda o Nam si ró wnieę ł ę ż zintegrowa narz dzie ze stron dzi ki czemu konsultant od razuć ę ą ę widzia dane z koszyka klienta.ł • Podj te przez Nas dzia ania zaowocowa y wzrostem sprzeda y wę ł ł ż kanale on-line a o 10% oraz znacz co zwi kszy y zadowolenie zż ą ę ł obs ugi klienta.ł
 7. 7. 1. Bran aż Wiod ce biuro podró yą ż 2. Cel Generowanie leadó w 3. Podj te dzia a i efektyę ł • Live chat dost pny jest na stronie biura przez 7 dni w tygodniu.ę Ka dy odwiedzaj cy mo e zacz czat. Dodatkowo staramy siż ą ż ąć ę wy owi najbardziej aktywnych u ytkownikó w i zaprosi ich doł ć ż ć rozmowy. • Zauwa yli my znacznie zwi kszon liczb leadó wż ś ę ą ę generowanych tym kana em, ni pozosta ymi, któ rymił ż ł pró bowali my. Dodatkowo leady generowane w te sposó b s oś ą wiele lepszej jako ci.ś
 8. 8. zadowolenie klientó w u ywaj cych Live chatż ą 87% redni czasś trwania czata 12 min 15 s redni czas pierwszejś odpowiedzi 56s rednia liczba ró wnocze nieś ś prowadzonych czató w przez jednego agenta 3 klienci, któ rzy oczekują kontaktu z firmą za po rednictwem czatuś 20% tygodniowa liczba czató w w CCIG 9000
 9. 9. SOCIAL MEDIA SALES
 10. 10. 38,5 mln - aktualna populacja Polski 25 mln Polakó w u ywa internetuż 13 mln aktywnie korzysta z social media to 34% ca ej populacji!ł
 11. 11. Polacy sp dzaj w siecię ą 4h 51min z czego 2h 05min w social media.
 12. 12. Z kolei 44% populacji kupi oł lub skorzysta o z produktuł zamawiaj c go przez internet.ą 37% populacji szuka oł informacji o produkcie, któ ry pó niej kupi o w internecie.ź ł
 13. 13. Proces dzia aniał Wszystkie dzia ania w procesie Social Media Sales s ukierunkowaneł ą na konkretny, biznesowy cel. Szybko oraz wzorowa obs ugaść ł pozwalaj na budowanie relacji i potencja u dla kolejnej sprzeda y.ą ł ż
 14. 14. 1. Case studies PRZYK ADY U YCIA US UGIŁ Ż Ł SOCIAL MEDIA SALES 01 S owa kluczoweł “Telekom” - fraza dotycz ca markią 02 Kategoria Small talk 03 Zalecane dzia anieł Podzi kuj za pozytywny feedback. Zadaję pytanie dotycz ce tego, z któ rych us ugą ł klient jest najbardziej zadowolony. „Korzystam z us ugł Telekom od lat i jestem z nich zadowolona. Mogę szczerze poleci us ugić ł tego operatora”
 15. 15. 2. Case studies PRZYK ADY U YCIA US UGI SOCIALŁ Ż Ł MEDIA SALES 01 S owa kluczoweł “Velux” - fraza dotycz ca markią “skylight windows” - fraza dotycz ca produktuą 02 Kategoria Wsparcie klienta 03 Zalecane dzia anieł Udziel klientowi niezb dnych informacji. Je lię ś zajdzie konieczno , wy lij mu stosowneść ś materia y, np kart techniczn produktu.ł ę ą “Grupa remontowa, któ ra przysz a zamontowa okno Veluxł ć Skylight w moim domu u y a przyż ł monta u pianki izolacyjnej. Czyż to prawid owa forma instalacji?”ł
 16. 16. 3. Case studies PRZYK ADY U YCIA US UGIŁ Ż Ł SOCIAL MEDIA SALES 01 S owa kluczoweł “Siemens” - fraza dotycz ca markią “pralka” - fraza dotycz caą kategorii produktowej 02 Kategoria Pytanie o konkretny produkt 03 Zalecane dzia anieł Spró buj przekierowa potencjalnego klienta na kana LiveChat,ć ł by w prywatnej rozmowie odpowiedzieć mu na wszystkie pytania i w tpliwo ci.ą ś „Chcia bym kupi nowł ć ą pralk . Zastanawiam si nadę ę dwoma modelami Siemensa - CXF600 oraz DVK2000. Czym ró ni si te modele?”ż ą ę
 17. 17. FILMY PERSONALIZOWANE
 18. 18. Niezwyk y mail, niezwyk e wideoł ł
 19. 19. 90% ogl daj cychą ą obejrza o do ko cał ń 70% nawet do tylu zwi ksza si CTRę ę 100% ponad dwukrotna konwersja
 20. 20. sieci spo eczno cioweł ś analityka geolokalizacjabaza w asnał
 21. 21. Innowacyjno kana ó w wzmacnia:ść ł sprzedażzaanga owanież i zadowolenie klienta si markiłę
 22. 22. DZI KUJEMYĘ

×