ئارخېلوگخيەلىك قېزىلمىلار نۇرىدا ئورتا

Abdulaziz Beştoğrak
Abdulaziz BeştoğrakExport Marketing Representative um erişler gıda sanayi ve ticaret a.ş.
ARKEOLOJİ BULUNTULARI
IŞIĞINDA ORTA ASYA’NIN
ERKEN DÖNEM TARİHİ
Yrd. Doç. Dr. Ferhad MAKSUDOV
Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Özbekistan-ABD Arkeoloji Projesi Başkanı, Semerkant
Arkeoloji Enstitüsü
İçindekiler
 Coğrafya
 Yeni-Taş (Neolitik) Çağı
 Bakır-Taş (Kalkolitik) Çağı
 Tunç Çağı
 Konar-Göçerler Arkeolojisi
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Genel Özellikler
 M.Ö. 7-3. Binyıl arasında tarihlendirilir.
 Çiftçilik ve yerleşik hayvancılığın ortaya
çıkmasıyla karakterleşir , nedeni de:
 Güney OrtaAsya’nın Ortadoğu ve Hint uygarlıkları
çevresine çekilmiş olması;
 OrtaAsya’daki doğal koşulların yeni ekonomilere
geçmeye uygun olması.
 Ancak, Neolitikleşme Orta Asya’nın her
köşesinde yaygın ve eş zamanlı olmamıştır!
Mimarisi:
 Karmakarışık
yerleşim.
 5-6 kişilik kare
şeklinde tek odalı
evler.
 Ocaklara, çevresinde
yapılara ve arka
bahçelere sahip olam
küçük odalar.
 60-70 cm’lik rulo
şeklinde çamur
tuğlalar.
 Zemin ve duvarlar
sıvalı ve boyalı.
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Ceytun Kültürü: M.Ö. 7-5. Binyıl
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Ceytun Kültürü: M.Ö. 7-5. Binyıl
Çanak çömlekleri:
 El yapımı (bantlı/şeritli).
 Şekiller kaba, dipler
düz.
 Kil saman içerir.
 Kaseler, salata
tabakları, kaplar boyalı.
 Boya rengi koyu
kahverengi.
 Izgara, çizgi ve silüetli
süslemeler
 Yarı küresel kaplar ve
çanaklar boyasız.
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Ceytun Kültürü: M.Ö. 7-5. Binyıl
Ekonomisi:
 Tarım – buğday, arpa.
 Sel sulama tekniği.
 Yerleşik hayvancılık.
Yaban keçisi, koyun
evcilleştirilmiş.
 Geyik, yaban
domuzu, tilki avcılığı.
Silah yay, ok, yaprak
ok
uçları, mızraklardan
oluşur.
 İş
araçları, deri, ahşap, s
eramik, takılar
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Kelteminar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl
Mimarisi:
 Ahşap karkas ve
taşlarla yapılmış oval
şeklinde çadır
konutlar.
 Evlerde sönmeyen
ocaklar mevcuttu.
 Geniş aile.
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Kelteminar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl
Çanak çömlekleri:
 El yapımı (bantlı/şeritli).
 Kum, kuars, saman
deniz hayvanları
kabuğu katılmış
seramikler.
 Çanaklar özel kil ile
kaplanmış ve
parlatılmış.
 Lekeli çanaklar çünkü
düzensiz ateşleme.
 Çizik, düz, dalgalı
çizgiler, oval şekilli
süslemeler.
 Kırılmış çanaklar
yeniden kullanılmış.
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Kelteminar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl
Ekonomisi:
 Avcı-toplayıcı-balıkçı.
 Çakmaktaşı, mikrolitik
endüstri.
 Çakmkataşı
çekirdekleri, kırıkları
kullanılmış.
 Silah ve iş araçları
aletleri: üçgen uçlu
oklar, yan tarama
plaklar, gevşek yaprak
şekilli oklar, kazıyıcılar,
kırıcılar, öğütme taşları.
 Takılar kemik ve deniz
kabuklarından yapılmış.
“NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA
Hisar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl
 Konut zeminleri taşlardan yapılmış.
 Ahşap karkaslı duvarlar kil sıvalı.
 Çömlekçilik yok.
 Ama taş envanterinin özgüllüğü
aletlerin yapımında çakılın kullanımıdır
.
 Çakılın iş araçlarının yapımında
kullanımı Orta Asya’da bu malzemenin
son kullanım aşamadır.
 Avcı-toplayıcı.
 Çiftçilik/hayvancılığın ilk basamakları.
 Silah: balta, bıçak, kazıyıcı, mızrak, ok
uçları.
 Araçlar ahşap ve hayvan kemiğinden
yapılmış.
 Koyun ve keçi evcilleştirilmiştir.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Genel Özellikler
 M.Ö. 5-3. Binyıl arasında tarihlendirilmektedir.
 Çakmaktaşı endüstrisi yavaş yavaş sonuna erir ve
metal (bakır) kullanımı başlar.
 GüneyTürkmenistan incelenmiştir. Anav kazıları
1905’te Pumpelly (ABD) tarafından başlatılmıştır.
 Sovyet Arkeoloji ekolü 1950’lerde detaylı
araştırmalar yapmış ve
Namazgah, Altıntepe,Göksur, Boncuklu gibi yeni
yerleşkeleri bulmuştur.
 Diğer OrtaAsya bölgeleri Kalkolitik kültürüne ait
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Mimarisi:
 Dikdörtgen çamur
tuğlalar kerpiç blokların
yerini almış.
 Kil toprak ana yapı
malzemesi olmuş.
 Taş yapı, yüksek
depremsellik nenediyle
kullanılmamış.
 Ahşap karkas çamur
tuğlalarla kullanılmış.
 Çatılar düz ve ahşap
sutünlerle yapılmış.
 Kale duvarları ortaya
çıkar.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Mimarisi (devamı):
 Ceytun yapı geleneği
devam eder.
 Bir sokak köyü iki
karmakarışık kısma
böler.
 Yapıların çoğu konuttur.
 Tel odalı evler çok odalı
evlere dönüştürülür.
 Kamu binaları ortaya
çıkar.
 Tek ve toplu mezarlar
mevcut.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Çanak çömlekleri:
 Fırınlar sabit sıcaklık
rejimi sağlaya
başlamış.
 Kil yüksek kalitede.
 Kase ve sahanlar
mono-krom ve kırmızı
siyah renkli poli-krom
boyayla boyanmış.
 “Boyalı çanak çömlek
kültürü” ortaya çıkar.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Seramik (devami):
 Önce üst kısmı sonra
tüm çanak gövdesi
ızgaralı, zigzag
çizgiler ile dolu
şeritler, eşkenar
dörtgen, üçgenlerle
süslenmiş.
 Haç biçimli figürle
yaygınlaşır.
 Hayvan geometrik
resimleri ortaya çıkar.
 İnsan görüntülü
resimler ortaya çıkar.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Sanat:
 Terakota kullanımı
başlar.
 Evcil ve yabani hayvan
heykelcikleri
yaygınlaşır.
 Kadın heykelcikleri
çok önemli olmaya
başlar.
 Bereket tanrıçası, ana
tanrıça ve onun
doğum verme
özelliğinin altı çizilir.
 Daha sonra erkek
figürler ortaya çıkar.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Sanat (devamı):
 Duvar resimlerinde
geometrik ve bitki
süsü tipinde gelişir.
 Motifler kare, üçgen,
dörtgen, romb, ızgara
 Süsler beyaz zemin
üzerine siyah renkli
süs.
 Öğütme taşları
yaygın.
 Taştan yapılan
damgalar ve tümerler
ortaya çıkar.
BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL
Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY
Menşei:
 1) Kuzey-Orta İran.
 2)Yerel Orta Asya
uygarlığı.
 Kalkolitik sonunda
ilkel ve erken kentler
ortaya çıkar.
TUNÇ ÇAĞI ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARI
Genel Özellikler
 M.Ö. 3-2. BY arasında tarihlendirilir.
 Değişiklikler: tunç alet ve araçlar, ataerkil
ilişkiler, hayvancılığın ortaya çıkması, erken kent ve
devletler, servet eşitsizliğinin meydana gelmesi.
 Kalkınma bölgesel olarak farklı tempoda olmuş.
 Güney ve güney-batı çiftçiler tarafından işgal
edilmiş, Kuzey ve kuzey-doğu göçerler tarafından iskan
edilmiştir.
 Bölge bakır yapımı, seramik, taş, tekstil, ve inşaat
sektörlerinde gelişim ve uzmanlaşma ile karşılaşmıştır.
 Anıtsal mimari teknikleri, yüksek kaliteli seramik
üretimi, pişmiş çamurdan heykeller, takı ve süsleme
becerilerin en yüksek noktaya çıkması görülür.
TUNÇ ÇAĞI ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARI
Namazgah IV-VI Kompleksi
Özellikler:
 Yerleşik çiftçi kabileler/kültürler. M.Ö. 2750-1100.
 Yapıların arasında zanaat odaları mevcut.
 Surlar gelişir, giriş dikmesi ve üç uzun yönlü yollar ile sunulur.
 Kentin kült merkezi bir monolit kule ile sunululur.
TUNÇ ÇAĞI ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARI
Namazgah IV-VI Kompleksi
Özellikler (devamı):
 Daha sonra, büyük
yerleşim küçük
yerleşimle değişir.
 Nüfuz yerleşimi
terkediyor.
 Ahali başka yerlere
göç eder.
 Namazgah
yerleşimleri Orta
Asya’nın en eski
kentler sayılır.
TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI
Andronovo Kültürü
 Özellikler:
 Mobil göçerler.
 M.Ö. 3-2 BY.
 Sınıf ve devletin
kuruluş süreçleri.
 Göçebeler kendileri arasınd
a gibi çiftçi kabileler ile
arasında sık
sık çatışmalar oldu.
 Etno-
genesis daha karmaşık bir
hal aldı.
 Ortak kültür, mitoloji,
sanat

TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI
Andronovo Kültürü
Ekonomi:
Konutlar:
sütunlar, ocaklar, depolam
a çukurları ile
desteklenen sığınak.
Çömlekçilik: çizik ve damgalı
geometrik desenli,
düz dipli, el yapımı gemiler.
Bronzdan
yapılmış İşçi araçlar ve silah
lar. Bronz üretimi.
Sosyal organizasyon: ataerkil
geleneklerle
patrimonyal topluluk.
TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI
Andronovo Kültürü
Hareketlilik:
Andronovo grupların Hareketl
iliği hafif savaş
arabaları kullanımına
bağlı olarak başarıldı.
Son derece
üretken mobil otlatıcılık, ilk
el tarım ve oldukça
gelişmiş bir tunç metalurji.
Baş aşamada proto-kent
merkezleri geliştirildi.
PetrovoAlakul & Fedorovo
gibi Kültür çeşitlileri vardı.
TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI
Andronovo Kültürü
OrtaAsya:
Artan kuraklaşma eski ekono
mileri tahrip etti.
Andronovo kabilelerin İnfiltra
syonu daha aktif hale
gelmiştir.
Tunç kaynakları, otlak ve
meralar
Andronovo grularını Orta
Asya’nın güneyine çekti.
Orta Asya'da da yerel çiftçiler
ile karıştılar.
1 von 25

Recomendados

Sunum von
SunumSunum
SunumOndokuz Mayıs Univ
2.2K views17 Folien
Kastamonu von
KastamonuKastamonu
KastamonuCBÜ
6.2K views19 Folien
Orta Asya TüRk KüLtüR Ve Medeniyeti von
Orta Asya TüRk KüLtüR Ve MedeniyetiOrta Asya TüRk KüLtüR Ve Medeniyeti
Orta Asya TüRk KüLtüR Ve Medeniyetiderslopedi
4.3K views23 Folien
ئارخېلوگىيە ئىلمىي ھەققىدە von
ئارخېلوگىيە ئىلمىي ھەققىدەئارخېلوگىيە ئىلمىي ھەققىدە
ئارخېلوگىيە ئىلمىي ھەققىدەAbdulaziz Beştoğrak
515 views38 Folien
Ilkçag uygarliklari bil von
Ilkçag uygarliklari bilIlkçag uygarliklari bil
Ilkçag uygarliklari bilÖmriye Karataş
1.2K views6 Folien
Ilk çAğ Medeniyetleri von
Ilk çAğ MedeniyetleriIlk çAğ Medeniyetleri
Ilk çAğ MedeniyetleriBigBoss
3.3K views12 Folien

Más contenido relacionado

Más de Abdulaziz Beştoğrak

Esma i hüsna -82 eş-şâkir von
Esma i hüsna -82 eş-şâkirEsma i hüsna -82 eş-şâkir
Esma i hüsna -82 eş-şâkirAbdulaziz Beştoğrak
236 views10 Folien
Esma i hüsna -81 el-vâsi’ von
Esma i hüsna -81 el-vâsi’Esma i hüsna -81 el-vâsi’
Esma i hüsna -81 el-vâsi’Abdulaziz Beştoğrak
42 views10 Folien
Esma i hüsna -80 et-tevvâb von
Esma i hüsna -80 et-tevvâbEsma i hüsna -80 et-tevvâb
Esma i hüsna -80 et-tevvâbAbdulaziz Beştoğrak
42 views16 Folien
Esma i hüsna -79 el- afuv von
Esma i hüsna -79 el- afuvEsma i hüsna -79 el- afuv
Esma i hüsna -79 el- afuvAbdulaziz Beştoğrak
52 views8 Folien
Esma i hüsna -78 el-metîn von
Esma i hüsna -78 el-metînEsma i hüsna -78 el-metîn
Esma i hüsna -78 el-metînAbdulaziz Beştoğrak
53 views6 Folien
Esma i hüsna -77 er-rezzâk von
Esma i hüsna -77 er-rezzâkEsma i hüsna -77 er-rezzâk
Esma i hüsna -77 er-rezzâkAbdulaziz Beştoğrak
113 views19 Folien

Más de Abdulaziz Beştoğrak(20)

جان تالىشىۋاتقان تىللاردىن ئانا تىلىمىزغا نەزەر von Abdulaziz Beştoğrak
جان تالىشىۋاتقان تىللاردىن ئانا تىلىمىزغا نەزەر جان تالىشىۋاتقان تىللاردىن ئانا تىلىمىزغا نەزەر
جان تالىشىۋاتقان تىللاردىن ئانا تىلىمىزغا نەزەر
«ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئۈچۈن نېمە قىلىپ بېرەلەيمەن؟» دىگۈچىلەرگە: von Abdulaziz Beştoğrak
«ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئۈچۈن نېمە قىلىپ بېرەلەيمەن؟» دىگۈچىلەرگە:«ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئۈچۈن نېمە قىلىپ بېرەلەيمەن؟» دىگۈچىلەرگە:
«ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئۈچۈن نېمە قىلىپ بېرەلەيمەن؟» دىگۈچىلەرگە:
ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ 4-نۆۋەتلىك دوكتور ۋە ماگىستىر ئوقۇغۇچىلار ئىلمى مۇھاكى... von Abdulaziz Beştoğrak
ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ 4-نۆۋەتلىك دوكتور ۋە ماگىستىر ئوقۇغۇچىلار ئىلمى مۇھاكى...ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ 4-نۆۋەتلىك دوكتور ۋە ماگىستىر ئوقۇغۇچىلار ئىلمى مۇھاكى...
ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ 4-نۆۋەتلىك دوكتور ۋە ماگىستىر ئوقۇغۇچىلار ئىلمى مۇھاكى...

ئارخېلوگخيەلىك قېزىلمىلار نۇرىدا ئورتا

 • 1. ARKEOLOJİ BULUNTULARI IŞIĞINDA ORTA ASYA’NIN ERKEN DÖNEM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ferhad MAKSUDOV Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Özbekistan-ABD Arkeoloji Projesi Başkanı, Semerkant Arkeoloji Enstitüsü
 • 2. İçindekiler  Coğrafya  Yeni-Taş (Neolitik) Çağı  Bakır-Taş (Kalkolitik) Çağı  Tunç Çağı  Konar-Göçerler Arkeolojisi
 • 3. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Genel Özellikler  M.Ö. 7-3. Binyıl arasında tarihlendirilir.  Çiftçilik ve yerleşik hayvancılığın ortaya çıkmasıyla karakterleşir , nedeni de:  Güney OrtaAsya’nın Ortadoğu ve Hint uygarlıkları çevresine çekilmiş olması;  OrtaAsya’daki doğal koşulların yeni ekonomilere geçmeye uygun olması.  Ancak, Neolitikleşme Orta Asya’nın her köşesinde yaygın ve eş zamanlı olmamıştır!
 • 4. Mimarisi:  Karmakarışık yerleşim.  5-6 kişilik kare şeklinde tek odalı evler.  Ocaklara, çevresinde yapılara ve arka bahçelere sahip olam küçük odalar.  60-70 cm’lik rulo şeklinde çamur tuğlalar.  Zemin ve duvarlar sıvalı ve boyalı. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Ceytun Kültürü: M.Ö. 7-5. Binyıl
 • 5. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Ceytun Kültürü: M.Ö. 7-5. Binyıl Çanak çömlekleri:  El yapımı (bantlı/şeritli).  Şekiller kaba, dipler düz.  Kil saman içerir.  Kaseler, salata tabakları, kaplar boyalı.  Boya rengi koyu kahverengi.  Izgara, çizgi ve silüetli süslemeler  Yarı küresel kaplar ve çanaklar boyasız.
 • 6. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Ceytun Kültürü: M.Ö. 7-5. Binyıl Ekonomisi:  Tarım – buğday, arpa.  Sel sulama tekniği.  Yerleşik hayvancılık. Yaban keçisi, koyun evcilleştirilmiş.  Geyik, yaban domuzu, tilki avcılığı. Silah yay, ok, yaprak ok uçları, mızraklardan oluşur.  İş araçları, deri, ahşap, s eramik, takılar
 • 7. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Kelteminar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl Mimarisi:  Ahşap karkas ve taşlarla yapılmış oval şeklinde çadır konutlar.  Evlerde sönmeyen ocaklar mevcuttu.  Geniş aile.
 • 8. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Kelteminar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl Çanak çömlekleri:  El yapımı (bantlı/şeritli).  Kum, kuars, saman deniz hayvanları kabuğu katılmış seramikler.  Çanaklar özel kil ile kaplanmış ve parlatılmış.  Lekeli çanaklar çünkü düzensiz ateşleme.  Çizik, düz, dalgalı çizgiler, oval şekilli süslemeler.  Kırılmış çanaklar yeniden kullanılmış.
 • 9. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Kelteminar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl Ekonomisi:  Avcı-toplayıcı-balıkçı.  Çakmaktaşı, mikrolitik endüstri.  Çakmkataşı çekirdekleri, kırıkları kullanılmış.  Silah ve iş araçları aletleri: üçgen uçlu oklar, yan tarama plaklar, gevşek yaprak şekilli oklar, kazıyıcılar, kırıcılar, öğütme taşları.  Takılar kemik ve deniz kabuklarından yapılmış.
 • 10. “NEOLİTİK DEVRİM”İNDEN BU YANA Hisar Kültürü: M.Ö. 6-3. Binyıl  Konut zeminleri taşlardan yapılmış.  Ahşap karkaslı duvarlar kil sıvalı.  Çömlekçilik yok.  Ama taş envanterinin özgüllüğü aletlerin yapımında çakılın kullanımıdır .  Çakılın iş araçlarının yapımında kullanımı Orta Asya’da bu malzemenin son kullanım aşamadır.  Avcı-toplayıcı.  Çiftçilik/hayvancılığın ilk basamakları.  Silah: balta, bıçak, kazıyıcı, mızrak, ok uçları.  Araçlar ahşap ve hayvan kemiğinden yapılmış.  Koyun ve keçi evcilleştirilmiştir.
 • 11. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Genel Özellikler  M.Ö. 5-3. Binyıl arasında tarihlendirilmektedir.  Çakmaktaşı endüstrisi yavaş yavaş sonuna erir ve metal (bakır) kullanımı başlar.  GüneyTürkmenistan incelenmiştir. Anav kazıları 1905’te Pumpelly (ABD) tarafından başlatılmıştır.  Sovyet Arkeoloji ekolü 1950’lerde detaylı araştırmalar yapmış ve Namazgah, Altıntepe,Göksur, Boncuklu gibi yeni yerleşkeleri bulmuştur.  Diğer OrtaAsya bölgeleri Kalkolitik kültürüne ait
 • 12. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Mimarisi:  Dikdörtgen çamur tuğlalar kerpiç blokların yerini almış.  Kil toprak ana yapı malzemesi olmuş.  Taş yapı, yüksek depremsellik nenediyle kullanılmamış.  Ahşap karkas çamur tuğlalarla kullanılmış.  Çatılar düz ve ahşap sutünlerle yapılmış.  Kale duvarları ortaya çıkar.
 • 13. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Mimarisi (devamı):  Ceytun yapı geleneği devam eder.  Bir sokak köyü iki karmakarışık kısma böler.  Yapıların çoğu konuttur.  Tel odalı evler çok odalı evlere dönüştürülür.  Kamu binaları ortaya çıkar.  Tek ve toplu mezarlar mevcut.
 • 14. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Çanak çömlekleri:  Fırınlar sabit sıcaklık rejimi sağlaya başlamış.  Kil yüksek kalitede.  Kase ve sahanlar mono-krom ve kırmızı siyah renkli poli-krom boyayla boyanmış.  “Boyalı çanak çömlek kültürü” ortaya çıkar.
 • 15. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Seramik (devami):  Önce üst kısmı sonra tüm çanak gövdesi ızgaralı, zigzag çizgiler ile dolu şeritler, eşkenar dörtgen, üçgenlerle süslenmiş.  Haç biçimli figürle yaygınlaşır.  Hayvan geometrik resimleri ortaya çıkar.  İnsan görüntülü resimler ortaya çıkar.
 • 16. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Sanat:  Terakota kullanımı başlar.  Evcil ve yabani hayvan heykelcikleri yaygınlaşır.  Kadın heykelcikleri çok önemli olmaya başlar.  Bereket tanrıçası, ana tanrıça ve onun doğum verme özelliğinin altı çizilir.  Daha sonra erkek figürler ortaya çıkar.
 • 17. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Sanat (devamı):  Duvar resimlerinde geometrik ve bitki süsü tipinde gelişir.  Motifler kare, üçgen, dörtgen, romb, ızgara  Süsler beyaz zemin üzerine siyah renkli süs.  Öğütme taşları yaygın.  Taştan yapılan damgalar ve tümerler ortaya çıkar.
 • 18. BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK) İLK METAL Anav-Namazgah Kompleksi: M.Ö.5-3.BY Menşei:  1) Kuzey-Orta İran.  2)Yerel Orta Asya uygarlığı.  Kalkolitik sonunda ilkel ve erken kentler ortaya çıkar.
 • 19. TUNÇ ÇAĞI ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARI Genel Özellikler  M.Ö. 3-2. BY arasında tarihlendirilir.  Değişiklikler: tunç alet ve araçlar, ataerkil ilişkiler, hayvancılığın ortaya çıkması, erken kent ve devletler, servet eşitsizliğinin meydana gelmesi.  Kalkınma bölgesel olarak farklı tempoda olmuş.  Güney ve güney-batı çiftçiler tarafından işgal edilmiş, Kuzey ve kuzey-doğu göçerler tarafından iskan edilmiştir.  Bölge bakır yapımı, seramik, taş, tekstil, ve inşaat sektörlerinde gelişim ve uzmanlaşma ile karşılaşmıştır.  Anıtsal mimari teknikleri, yüksek kaliteli seramik üretimi, pişmiş çamurdan heykeller, takı ve süsleme becerilerin en yüksek noktaya çıkması görülür.
 • 20. TUNÇ ÇAĞI ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARI Namazgah IV-VI Kompleksi Özellikler:  Yerleşik çiftçi kabileler/kültürler. M.Ö. 2750-1100.  Yapıların arasında zanaat odaları mevcut.  Surlar gelişir, giriş dikmesi ve üç uzun yönlü yollar ile sunulur.  Kentin kült merkezi bir monolit kule ile sunululur.
 • 21. TUNÇ ÇAĞI ÇİFTÇİ VE HAYVANCILARI Namazgah IV-VI Kompleksi Özellikler (devamı):  Daha sonra, büyük yerleşim küçük yerleşimle değişir.  Nüfuz yerleşimi terkediyor.  Ahali başka yerlere göç eder.  Namazgah yerleşimleri Orta Asya’nın en eski kentler sayılır.
 • 22. TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI Andronovo Kültürü  Özellikler:  Mobil göçerler.  M.Ö. 3-2 BY.  Sınıf ve devletin kuruluş süreçleri.  Göçebeler kendileri arasınd a gibi çiftçi kabileler ile arasında sık sık çatışmalar oldu.  Etno- genesis daha karmaşık bir hal aldı.  Ortak kültür, mitoloji, sanat 
 • 23. TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI Andronovo Kültürü Ekonomi: Konutlar: sütunlar, ocaklar, depolam a çukurları ile desteklenen sığınak. Çömlekçilik: çizik ve damgalı geometrik desenli, düz dipli, el yapımı gemiler. Bronzdan yapılmış İşçi araçlar ve silah lar. Bronz üretimi. Sosyal organizasyon: ataerkil geleneklerle patrimonyal topluluk.
 • 24. TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI Andronovo Kültürü Hareketlilik: Andronovo grupların Hareketl iliği hafif savaş arabaları kullanımına bağlı olarak başarıldı. Son derece üretken mobil otlatıcılık, ilk el tarım ve oldukça gelişmiş bir tunç metalurji. Baş aşamada proto-kent merkezleri geliştirildi. PetrovoAlakul & Fedorovo gibi Kültür çeşitlileri vardı.
 • 25. TUNÇ ÇAĞI HAYVANCILARI Andronovo Kültürü OrtaAsya: Artan kuraklaşma eski ekono mileri tahrip etti. Andronovo kabilelerin İnfiltra syonu daha aktif hale gelmiştir. Tunç kaynakları, otlak ve meralar Andronovo grularını Orta Asya’nın güneyine çekti. Orta Asya'da da yerel çiftçiler ile karıştılar.