SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ZMIANY DOTYCZĄCE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIGUŁCE
PARAGRAF
§
ZMIANY ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH ROZPORZĄDZENIA MÓJ KOMENTARZ DO NOWEGO ZAPISU
§ 6. § 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest
udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących
zajęcia
z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.
Rozszerzono listę osób czy instytucji
z inicjatywy, których może być udzielana
pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
NOWE podmioty zaznaczyłam na żółto.
§ 7.1 § 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem …
Tzn. w czasie codziennych zajęć z uczniem
oraz wymienionych w pkt 1-7.
Nową formą są zajęcia warsztatowe (pkt 6)
§ 7.3 3. W szkołach dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:
1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej;
2) porad i konsultacji;
3) warsztatów i szkoleń.
Ten punkt został dodany
§ 19.1 § 19.1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści
w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby
Do tej pory mieliśmy na myśli ZESPÓŁ
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia
§ 19.3 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy
wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:
1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę
klasy;
2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła –
dyrektora przedszkola lub placówki.
Teraz wychowawca lub dyrektor przedszkola
lub placówki przejmuje kontrolę nad
uczniami wymagającymi objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną. To jemu inni
nauczyciele zgłaszają potrzebę opieki nad
określonym uczniem. To również
wychowawca/dyrektor przedszkola lub
placówki zgłasza specjalistom potrzebę
udzielenia pomocy w formie zajęć
specjalistycznych (socjoterapia, terapia
pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, terapia
dysleksji etc.)
§ 19.8 8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w przedszkolu, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,
odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o której
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy
z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Tutaj wskazuje się sposób dokumentowania
przebiegu udzielanej pomocy p-p Art. 22
ust.2 pkt.5
Minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania określa w drodze
rozporządzenia:
sposób prowadzenia przez szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzaje tej dokumentacji,
uwzględniające w szczególności ewidencję
dzieci i młodzieży podle-gających
obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi
nauki, a także stanowiące podstawę
wydawania uczniom świadectw i dyplomów;
Warto także zajrzeć do Rozporządzenie
MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
- Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 20. 1. § 20. 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5
ustawy, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku
form, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 2 pkt 1 i 2 – także okres ich
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,
jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin
ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o którym mowa w ust. 2.
Mówiąc najkrócej. W przypadku uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego nadal Zespół tworzy
Indywidualny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny (IPET) i po roku dokonuje
wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia.
Art. 71b.
Minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania określi w drodze
rozporządzenia:
2) warunki organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,
o których mowa w ust. 1, w tym warunki
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach
lub oddziałach specjalnych oraz
w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5,
uwzględniając szczególne potrzeby
psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci
i młodzieży;
3) warunki organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,
o których mowa w ust. 1, w tym warunki
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych oraz przedszkolach
i szkołach lub oddziałach integracyjnych,
uwzględniając w szczególności konieczność
dostosowania programów nauczania oraz
metod pracy do koncepcji programowej
i organizacyjnej kształcenia w formach
integracyjnych, a także zatrudnienie
specjalistów dla jej realizacji.
§ 21. 1 § 21. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Patrz komentarz do §19 pkt 8.
Na spotkaniu metodycznym pedagogów
zinterpretowaliśmy to tak:
Powracamy do dzienników zajęć
pozalekcyjnych. Tam odnotowujemy formy
pomocy, wymiar godzin, czas realizacji.
§ 22. 1 § 22. 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Pozostaje forma pisemna zawiadamiająca
rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą
p-p
§ 22. 2 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2
pkt 5 ustawy,
niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu,
szkole lub placówce, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Sposób w jaki to zrobimy dyrektor szkoły
może ustalić wewnętrznym zarządzeniem
§ 23 § 23. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy
w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
Przybyło nam nowych zadań!!!
Nowe zaznaczyłam na żółto :)
Zwolniono nas w prowadzenia terapii
indywidualnej i grupowej :)
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju
uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 25. 1 § 25. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Jedno zadanie (pkt 6)przybyło doradcy
zawodowemu.
§ 28. § 28. Uczniom, dla których opracowano plany działań wspierających na
podstawie rozporządzenia wymienionego w § 30, pomoc psychologiczno-
pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu,
na jaki zostały opracowane.
Finalizujemy pomoc p-p uczniowi określaną
w PDW.
PDW pozostaje w szkole.
§ 29. § 29. Do końca roku szkolnego 2012/2013 oryginał karty indywidualnych
potrzeb ucznia założonej dla ucznia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
przekazuje się rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. W dokumentacji
badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy, pozostaje kopia karty.
Pamiętajmy o przekazaniu oryginału KIPU
rodzicom. Zróbmy to z końcem roku
szkolnego.
W szkole pozostaje KOPIA !!!
Opracowała: pedagog Agnieszka Szajda-Pedagog w akcji 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...
Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...
Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMartinez1986pl
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Aga Szajda
 
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...
Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...
Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...Aga Szajda
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3wiosenka
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p ppirat_kg
 
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnieniaRodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnieniawiosenka
 
Ststut tekst ujednolicony z 27.02.2017
Ststut tekst ujednolicony z  27.02.2017Ststut tekst ujednolicony z  27.02.2017
Ststut tekst ujednolicony z 27.02.2017wiosenka
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power pointadmin16
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Statut 15.09.2016
Statut 15.09.2016Statut 15.09.2016
Statut 15.09.2016wiosenka
 

Was ist angesagt? (18)

Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...
Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...
Rozp w sprawie ramowych planów nauczania zwolnienie z 2--go języka obcego_12 ...
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 
Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2
 
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
13_14 uchwała 12.07.2013_wyprawka szkolna
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...
Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...
Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dok...
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.3
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
 
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe
 
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnieniaRodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia
 
Ststut tekst ujednolicony z 27.02.2017
Ststut tekst ujednolicony z  27.02.2017Ststut tekst ujednolicony z  27.02.2017
Ststut tekst ujednolicony z 27.02.2017
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Statut 15.09.2016
Statut 15.09.2016Statut 15.09.2016
Statut 15.09.2016
 
11
1111
11
 

Andere mochten auch

Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole
Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkoleAnkieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole
Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkoleAga Szajda
 
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych uczniaTabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych uczniaAga Szajda
 
Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29
Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29
Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29Aga Szajda
 
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013Aga Szajda
 
Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Aga Szajda
 
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymiKipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymiAga Szajda
 
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)
Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)
Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)Aga Szajda
 
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)Aga Szajda
 
Rewalidacja 1 & (2)
Rewalidacja 1 & (2)Rewalidacja 1 & (2)
Rewalidacja 1 & (2)Aga Szajda
 
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Aga Szajda
 
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznieAga Szajda
 
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjumScenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjumAga Szajda
 
Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Aga Szajda
 
Procedury cz.2
Procedury cz.2Procedury cz.2
Procedury cz.2Aga Szajda
 

Andere mochten auch (18)

Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole
Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkoleAnkieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole
Ankieta dotyczaca-adaptacji-ucznia-w-nowej-szkole
 
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych uczniaTabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
 
Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29
Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29
Dokumentowanie wycieczek szkolnych gp29
 
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
Informacja o programie wyprawka szkolna 2013
 
Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2Kalendarz 2013 14-2
Kalendarz 2013 14-2
 
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymiKipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
Kipu dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi
 
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
2013_14 rozporządzenie 12.07.2013_wyprawka szkolna
 
Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)
Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)
Ankieta dla-uczniow-ryzyko-odrzucenia-przez-rowiesnikow (1)
 
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
 
Rewalidacja 1 & (2)
Rewalidacja 1 & (2)Rewalidacja 1 & (2)
Rewalidacja 1 & (2)
 
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
 
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
 
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjumScenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
Scenariusz zajęć korekcyjno komp gimnazjum
 
Bn 2013
Bn 2013Bn 2013
Bn 2013
 
Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1
 
Procedury cz.2
Procedury cz.2Procedury cz.2
Procedury cz.2
 

Ähnlich wie Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachAga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacjapirat_kg
 
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012themewa
 
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w WarszawieStatut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawiewiosenka
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMartinez1986pl
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...wszystkojasne
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021wiosenka
 
Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011wiosenka
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agAga Szajda
 
Roczny plan
Roczny planRoczny plan
Roczny planwiosenka
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniawszystkojasne
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.wiosenka
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaAga Szajda
 

Ähnlich wie Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno (20)

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
 
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w WarszawieStatut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
Statut Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" w Warszawie
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
 
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSPKoncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011Konferencjaoskko 2011
Konferencjaoskko 2011
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Roczny plan
Roczny planRoczny plan
Roczny plan
 
Interpretacja orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno - Peda...
Interpretacja orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno - Peda...Interpretacja orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno - Peda...
Interpretacja orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno - Peda...
 
7
77
7
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
 
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowania
 

Mehr von Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agAga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęAga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioAga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyAga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzicaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaAga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 

Mehr von Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno

 • 1. ZMIANY DOTYCZĄCE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIGUŁCE PARAGRAF § ZMIANY ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH ROZPORZĄDZENIA MÓJ KOMENTARZ DO NOWEGO ZAPISU § 6. § 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 11) kuratora sądowego. Rozszerzono listę osób czy instytucji z inicjatywy, których może być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. NOWE podmioty zaznaczyłam na żółto. § 7.1 § 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem … Tzn. w czasie codziennych zajęć z uczniem oraz wymienionych w pkt 1-7. Nową formą są zajęcia warsztatowe (pkt 6) § 7.3 3. W szkołach dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie: 1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 2) porad i konsultacji; 3) warsztatów i szkoleń. Ten punkt został dodany § 19.1 § 19.1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby Do tej pory mieliśmy na myśli ZESPÓŁ
 • 2. rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia § 19.3 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: 1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy; 2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektora przedszkola lub placówki. Teraz wychowawca lub dyrektor przedszkola lub placówki przejmuje kontrolę nad uczniami wymagającymi objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. To jemu inni nauczyciele zgłaszają potrzebę opieki nad określonym uczniem. To również wychowawca/dyrektor przedszkola lub placówki zgłasza specjalistom potrzebę udzielenia pomocy w formie zajęć specjalistycznych (socjoterapia, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, terapia dysleksji etc.) § 19.8 8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. Tutaj wskazuje się sposób dokumentowania przebiegu udzielanej pomocy p-p Art. 22 ust.2 pkt.5 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia: sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podle-gających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów; Warto także zajrzeć do Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające
 • 3. rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. § 20. 1. § 20. 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 2 pkt 1 i 2 – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w ust. 2. Mówiąc najkrócej. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nadal Zespół tworzy Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) i po roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Art. 71b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia: 2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i młodzieży; 3) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki
 • 4. przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji. § 21. 1 § 21. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. Patrz komentarz do §19 pkt 8. Na spotkaniu metodycznym pedagogów zinterpretowaliśmy to tak: Powracamy do dzienników zajęć pozalekcyjnych. Tam odnotowujemy formy pomocy, wymiar godzin, czas realizacji. § 22. 1 § 22. 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Pozostaje forma pisemna zawiadamiająca rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą p-p § 22. 2 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Sposób w jaki to zrobimy dyrektor szkoły może ustalić wewnętrznym zarządzeniem § 23 § 23. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; Przybyło nam nowych zadań!!! Nowe zaznaczyłam na żółto :) Zwolniono nas w prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej :)
 • 5. 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. § 25. 1 § 25. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jedno zadanie (pkt 6)przybyło doradcy zawodowemu. § 28. § 28. Uczniom, dla których opracowano plany działań wspierających na podstawie rozporządzenia wymienionego w § 30, pomoc psychologiczno- pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane. Finalizujemy pomoc p-p uczniowi określaną w PDW. PDW pozostaje w szkole. § 29. § 29. Do końca roku szkolnego 2012/2013 oryginał karty indywidualnych potrzeb ucznia założonej dla ucznia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przekazuje się rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. W dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy, pozostaje kopia karty. Pamiętajmy o przekazaniu oryginału KIPU rodzicom. Zróbmy to z końcem roku szkolnego. W szkole pozostaje KOPIA !!! Opracowała: pedagog Agnieszka Szajda-Pedagog w akcji 