SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 45
Downloaden Sie, um offline zu lesen
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
1
OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE
NA TEMAT UZALEŻNIEŃ
ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Raport z badania zrealizowanego przez
CPS PUKS „Karol” Wadowice
Wadowice, czerwiec 2007
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
2
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie ………………………………………………………………………………. 3
1. Opis projektu …………………………………………………………………………….. 4
1.1. Cele badawcze ………………………………………………………………………. 4
1.2. Metoda ………………………………………………………………………………. 5
1.3. Próba ………………………………………………………………………………… 5
1.4. Wyjaśnienia terminologiczne ……………………………………………………… 5
2. Charakterystyka badanej populacji ……………………………………………………… 6
2.1. Zestawienia ilościowe ………………………………………………………………. 6
2.2. Płeć i miejsce zamieszkania ………………………………………………………… 8
2.3. Sytuacja społeczno – zawodowa rodziców …………………………………………. 8
2.4. Osiągnięcia w nauce ………………………………………………………………… 9
2.5. Określenie kontekstu związanego z wiara i praktykami religijnymi………………. 10
3. Najważniejsze wnioski z badań podsumowanie ……………………………………….. 11
4. Streszczenie badań ……………………………………………………………………... 15
4.1. Używanie narkotyków i niektórych środków psychoaktywnych …………………. 15
4.1.1. Inicjacja narkotykowa i związana z nią motywacja ………………………… 17
4.1.2. Rodzaje narkotyków ich popularność w środowisku badanych ……………. 20
4.1.3. Wzory używania – używanie problemowe …………………………………. 23
4.1.4. Dostępność narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ……………. 28
4.1.5. Znajomość narkotyków i rynku narkotykowego – analiza porównawcza …. 29
4.2. Używanie alkoholu ………………………………………………………………… 31
4.2.1. Inicjacja alkoholowa ………………………………………………………… 33
4.2.2. Wzory spożywania – spożywanie problemowe ……………………………. 35
4.2.3. Obraz konsekwencji picia alkoholu w percepcji odbiorców ……………….. 36
4.2.4. Ocena dostępności …………………………………………………………... 37
4.2.5. Picie napojów alkoholowych – analiza porównawcza ……………………… 38
4.2.6. Przekraczanie progu nietrzeźwości - analiza porównawcza ………………... 38
4.3. Używanie nikotyny ………………………………………………………………… 39
4.3.1. Inicjacja nikotynowa ………………………………………………………... 39
4.3.2. Nikotyna – używanie problemowe ………………………………………….. 40
4.4. Korzystanie z Internetu oraz gier komputerowych ………………………………… 41
4.4.1. Częstotliwość, miejsce, motywacja używania Internetu,
używanie problemowe ………………………………………………………… 41
4.4.2. Częstotliwość korzystania z gier - korzystanie problemowe ………………. 43
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
3
Wprowadzenie
Jak wykazują dostępne analizy badawcze w Polsce od lat dziewięćdziesiątych można
zaobserwować znaczny wzrost problemów narkomanii, a jej obraz coraz bardziej upodabnia
się do wzorów zachodnioeuropejskich.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. określa zadania własne gminy w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, które powinny być uwzględnione w Gminnym Programie
Narkomanii.
Gmina Wadowice od 2006 roku realizuje wynikające z ustawy główne cele w 3 z 5 obszarów:
Profilaktyka
Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna
Badania i monitoring
Realizatorem wynikających z tych celów zdań publicznych jest PUKS „Karol” Wadowice.
PROWADZIMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I ANALIZY
2006r. badania pedagogów i psychologów szkolnych i analiza potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych postulowanych przez szkoły – koncepcja własna
2007r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II
szkół ponadgimnazjalnych – badanie według metodologii ESPAD
W Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przeprowadzono wiele lokalnych i regionalnych
badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej na temat używania różnych substancji
psychoaktywnych. Zrealizowano również kilka badań na próbach ogólnopolskich. Badania te
z nielicznymi wyjątkami, prowadzone były przez różne zespoły badawcze, przy użyciu
nieporównywalnych kwestionariuszy, na różnie zdefiniowanych populacjach, przy
odmiennych sposobach doboru próby. Nie pozwalają one zatem, w przeważającej większości,
na śledzenie trendów w rozwoju zjawiska, czy jego terytorialnego zróżnicowania. Trudne jest
również znalezienie odniesień międzynarodowych przy próbach oceny sytuacji Polski w
obszarze używania substancji psychoaktywnych. 1
1
Janusz Sierosławski, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII , EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ
ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD, Raport 2007r.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
4
1. Opis projektu
Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez
Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego
i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany
w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003,
2007r., a w Województwie Małopolskim w roku 2005.
Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy.
Koncepcja współpracy w badaniach szkolnych na temat używania substancji
psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy
(Co–operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs – Pompidou
Group). Powstały wystandaryzowane metodologicznie warunki do prowadzenia badań
w różnych krajach, co wzbogaca perspektywę badawczą umożliwiając porównywanie
wyników nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni.
1. 1. Cele badawcze
Głównym celem badania był pomiar skali zjawiska używania przez młodzież substancji
psychoaktywnych oraz podejmowania przez nią innych aktywności łączących się z
zagrożeniem wyjścia w proces uzależnienia.
Ponieważ zjawisko narkomanii jest bardzo szerokim i złożonym problemem społecznym,
przed przystąpieniem do badań wyodrębniono następujące perspektywy i płaszczyzny oraz
wyodrębniono możliwie do ujęcia cele badania.
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu
i gier komputerowych
Wszystkie te kwestie zostały poddane pomiarowi ilościowemu w celu dokonania oszacowań
dla młodzieży gminy Wadowice oraz porównania z wynikami badań przeprowadzonych
w maju 2005 roku na próbie małopolskiej oraz badań prowadzonych w październiku
i listopadzie 2005 roku na próbie ogólnopolskiej.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
5
1. 2. Metoda
badanie zrealizowano na próbie losowo-celowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas
szkół ponadgimanzjalnych
w badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego
wypełniania przez uczniów
kwestionariusz liczył 66 pytań, a jego realizacja zajmowała od 20 do 35 minut
w badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych
uczniów, jak i całych szkół
1. 3. Próba
Losowo-celowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich ponadgimnazjalnych
Spośród wszystkich szkół wylosowano 7 klas gimnazjalnych i 10 ponadgimnazjalnych
Badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których dyrekcja wyraziła na to
zgodę. W przypadku jednej szkoły spotkaliśmy się z odmową przeprowadzenia
badania bez podania rzeczowej argumentacji.
Każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację
odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że
te osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. Nikt nie
zrezygnował. Dwie ankiety zostały odrzucone ze względu na zaobserwowaną postawę
w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość.
Badanie realizowano w dniach 23 kwiecień - 12 czerwiec 2007roku.
1. 4. Wyjaśnienia terminologiczne
Pojęcia takie jak; „narkotyk” „substancje psychoaktywne” traktowane są zamiennie
lub uzupełniająco zarówno w ankiecie jak i w opracowaniu danych. Panuje pewnie
nieporządek terminologiczny wynikający z potrzeby łączenia nazewnictwa
potocznego, popularnego w środowisku z terminologia naukową.
W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się obecnie
terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające,
substancje psychoaktywne i prekursory, a w terminologii zalecanej przez WHO używa
się pojęcia substancje psychoaktywne.
narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie
się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków
substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich i w
celach nie medycznych – w wykazie UPN
środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu i
alkoholu- w wykazie UPN
substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na
psychikę. Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol,
tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych. Termin zalecany przez
WHO
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
6
Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:
 zróżnicowanej budowie chemicznej,
 otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku, substancje
halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),
 modyfikowanych chemicznie (heroina)
 wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),
 przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa, wdychane),
 zróżnicowanym potencjale uzależniającym,
 zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach klinicznych
 w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
Klasyfikacja substancji psychoaktywnych według właściwości klinicznych
ICD- 10
(International Classification of Diseases)
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.
Europejski system diagnozy nozologicznej
 ALKOHOL
 OPIATY
 KANABINOLE
 LEKI USPOKAJAJACE
 KOKAINA
 INNE STYMULUJACE
 HALUCYNOGENY
 TYTOŃ
 LOTNE ROZPUSZCZALNIKI
 KILKA LUB INNE
DSM IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) jest to system diagnozy
nozologicznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stanowi narzędzie
dla lekarzy rodzinnych, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.
ALKOHOL
AMFETAMINY
KOFEINA
KANABIS
KOKAINA
HALUCYNOGENY
INHALANTY
NIKOTYNA
OPIOIDY
FENICYKLIDYNA
SUBSTANCJE USPOKAJAJĄCE, NASENNE, ANKSJOLITYKI
INNE /STERYDY/,
UŻYWANIE WIELU
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
7
2. Charakterystyka badanej populacji
2.1. Charakterystyka ilościowa
SZKOŁY GIMNAZJALNE
Gmina Wadowice ilość % %
Liczba gimnazjów
Ogółem 10 100,00
Miasto 3 30,00
Wieś 7 70,00
Ilość klas trzecich
Ogółem 22 100,00
Miasto 12 54,5
Wieś 10 45,5
Ilość uczniów klas trzecich
Ogółem 604 100,00
Miasto 351 58,1
Wieś 253 41,8
Liczba wylosowanych klas
Ogółem 7 100,00
Miasto 3 42,8
Wieś 4 57,1
Ilość uczniów w klasach
szkół, które przystąpiły do
badania
Ogółem 524 100,00 x
Miasto 351 66,9 x
Wieś 191 36,4 x
Ilość badanych uczniów
Ogółem 152 100,00 29,00
Miasto 74 48,7 22,0
Wieś 78 51, 3 40,8
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
8
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Miasto Wadowice ilość % %
Liczba szkół ponadgimnazjalnych 4
Ilość klas drugich ogółem 36
Ilość uczniów w klasach drugich ogółem 962
Liczba szkół które przystąpiły do badania 3
Liczba klas w szkołach,
które przystąpiły do badania
Ogółem 30 100,00
Liceum 11 36,6
Technikum 12 40,0
Szkoła Zawodowa 7 23,3
Liczba wylosowanych
klas
Ogółem 10 100,00
Liceum 4 40,0
Technikum 4 40,0
Szkoła Zawodowa 2 20,0
Ilość uczniów w szkołach,
które przystąpiły do
badania
Ogółem 779 100,00
Liceum 309 39,7
Technikum 278 35,6
Szkoła Zawodowa 186 23,8
Ilość badanych uczniów
Ogółem 156 100,00 20,02
Liceum 65 41,6 21,0
Technikum 58 37,1 20,8
Szkoła Zawodowa 33 21,1 17,7
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
9
2.2. Płeć i miejsca zamieszkania
37,2
22,2
28,6
50
76,8
64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
miasto wieś
TEREN ZAMIESZKANIA
gimnazjum średnie ogółem
48,7
51,3
50
51,3
48,7
50
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
kobieta mężczyzna
PŁEĆ
gimnazjum średnie ogółem
2.3. Sytuacja społeczno - zawodowa rodziców
SYTUACJA MATERIALNA RODZINY %
Powodzi nam się bardzo dobrze 13,6
Powodzi nam się raczej dobrze 60,7
Powodzi nam się znośnie, średnio 23,4
Powodzi nam się raczej źle 1,9
Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej 0,0
GIMNAZJUM
Powodzi nam się bardzo dobrze 15,8
Powodzi nam się raczej dobrze 61,8
Powodzi nam się znośnie, średnio 19,1
Powodzi nam się raczej źle 3,3
Powodzi nam się bardzo źle 0,0
SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE
Powodzi nam się bardzo dobrze 11,5
Powodzi nam się raczej dobrze 59,6
Powodzi nam się znośnie, średnio 27,6
Powodzi nam się raczej źle 0,6
Powodzi nam się bardzo źle 0,0
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
10
STATUS ZAWODOWY RODZICÓW %
Obydwoje pracują 59,1
Tylko ojciec pracuje 21,4
Tylko matka pracuje 11,0
Obydwoje nie pracują lub są na rencie i emeryturze 7,1
GIMNAZJUM
Obydwoje pracują 59,9
Tylko ojciec pracuje 17,1
Tylko matka pracuje 11,8
Obydwoje nie pracują lub są na rencie 9,2
SZKOŁY PONAD
GIMNAZJALNE
Obydwoje pracują 58,3
Tylko ojciec pracuje 25,6
Tylko matka pracuje 10,3
Obydwoje nie pracują lub są na rencie 5,1
2.4. Osiągnięcia w nauce
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6
ŚREDNIA OCEN W OSTATNIM PÓŁROCZU
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6
ŚREDNIA OCEN NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO
gimnazjum średnia ogółem
2.5. Określenie kontekstu związanego z wiarą i praktykami religijnymi
GIMNAZJUM ŚREDNIE OGÓŁEM
JESTEM OSOBĄ WIERZĄCĄ 98,0 96,8 97,4
JESTEM OSOBĄ NIEWIERZĄCĄ 0,7 3,2 1,9
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAKTYK RELIGIJNYCH
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
codziennie raz na tydzień raz/dwa razy w
miesiącu
żadziej niż raz w
miesiącu
nie praktykuje
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
12
3. Najważniejsze wnioski z badań podsumowanie
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że próbowała narkotyków.
W odpowiedzi na pytanie, skąd zdobyli pierwszy narkotyk, ankietowani najczęściej wybierali
następujące odpowiedzi:
1. nieokreślone źródło - 9,1%
2. od jednego z rodziców - 8,8%
3. od koleżanki lub kolegi - 2,9%
4. od starszego rodzeństwa - 2,6%.
Wśród narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, których próbowali badani
uczniowie najbardziej popularne są:
1. środki przeciwbólowe – 25,3%
2. haszysz, marihuana – 5,5%
3. środki uspokajające, nasenne – 3,2%
4. środki anaboliczne, sterydy – 1,9%
Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych uczniów
z Małopolski.
Porównując wypowiedzi uczniów gimnazjum i szkół średnich, pierwszym środkiem po jaki
najczęściej sięgnęli:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych były:
1. środki przeciwbólowe – 30,3%
2. środki anaboliczne, sterydy – 3,9 %
3. środki uspokajające i nasenne – 3,3 %
Uczniowie szkół gimnazjalnych:
1. środki przeciwbólowe – 20,5%
2. marihuana, haszysz – 9,0 %
3. środki uspokajające i nasenne 3,2 %
Najliczniejsza grupa wśród badanych, około 20% nie podała powodu sięgnięcia po narkotyk,
zaś prawie 6% wskazało, że powodem była ciekawość.
Analizując dane ankietowe i przyglądając się temu, jakie narkotyki są najbardziej popularne
wśród uczniów eksperymentujących, czyli tych, który zażyli narkotyku 1 2 razy w życiu
można określić, że w gminie Wadowice dane te rozkładają się następująco:
1. LSD – 8,1 %
2. Marihuana, haszysz – 3,9 %
3. Środki wziewne – 3,9 %
4. Alkohol z tabletkami – 1,9 %
5. Amfetamina – 1,6 %
Wiedza o środkach odurzających wśród badanej młodzieży jest w większości powszechna
i nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
13
O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych. Jednak ich wiedza
w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów z Małopolski jest nieco mniejsza.
Średnio 95% ankietowanych uczniów ma za sobą inicjację alkoholową: 92,8% uczniów III
klas gimnazjum, 96,8 % uczniów II klas szkół średnich.
Co trzeci uczeń II klasy szkoły średniej przechodził inicjację alkoholową w wieku 16 lat.
Co czwarty uczeń III klasy gimnazjum już w wieku 15 lat.
10% badanych gimnazjalistów podało 12 rok życia, jako wiek pierwszego sięgnięcia po
alkohol.
Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy próbowali
alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się wieku inicjacji
alkoholowej wśród dzieci i młodzieży.
Ponad 26% badanych jako miejsce inicjacji podała uroczystość rodzinną, 25% wskazało
wesele, dyskotekę lub koncert, 7,8% pub, bar, kawiarnię, 6,5% park, ulicę ławkę, 3,2%
podało, że miało to miejsce w szkole, na wyjeździe szkolnym lub obozie wakacyjnym. Prawie
30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu.
Prawie 20% gimnazjalistów piło alkohol 40 i więcej razy w swoim życiu, do równie częstego
picia przyznało się prawie 36% uczniów szkół średnich.
W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych piła alkohol 3-5 razy,
natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy.
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
Najpopularniejsze w środowisku w ocenie badanych narkotyki to:
1. haszysz i marihuana - 33,8%
2. środki przeciwbólowe - 17,2 %
3. amfetamina - 14,6%
Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, heroina i kokaina, wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki anaboliczne i sterydy, kokaina.
Najczęściej używane przez ankietowaną młodzież substancje, czyli te po które sięgnęli 1-2
razy w ciągu 30 dni przed badaniem to:
1. środki przeciwbólowe – 17,9 %
2. środki uspokajające i nasenne – 4,2 %
3. Substancje wziewne – 1,9 %
4. środki anaboliczne, sterydy – 1,3
5. ekstazy – 1 %
6. marihuana lub haszysz – 0,6%
W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że piła alkohol 3-5
razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% twierdzi, że używało
alkoholu 1-2 razy.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
14
Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni poprzedzających badanie
młodzież najczęściej piła:
1. piwo – 61 %
2. alkohole wysokoprocentowe – 44,7 %
3. wino – 24,2 %
4. drinki – 22,7 %
5. napoje winopodobne – 11,7%
Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją uczniowie starsi :
w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw wypiło 21,2% uczniów szkół
średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało
prawie taka sama liczba uczniów gimnazjum i szkoły średniej.
Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno niepokojące: niespełna połowa
badanych piła alkohol wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem.
Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej niż 5 kieliszków.
W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów szkół średnich i 8,6%
uczniów gimnazjum.
Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1 litra – dwukrotnie
częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, dominują również w piciu napojów
winopodobnych: pół butelki wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół
średnich.
Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
Na pytanie, gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje dyskotekę, ponad 13%
szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera, około 43% odpowiada, że nie zna takiego miejsca.
Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego zakupem. Łatwiej kupić alkohol
uczniom starszym: najłatwiej kupić piwo - co druga próba była udana, następnie wódkę – co
czwarta próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej odmawiał
licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji.
Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% , z odmową sprzedawcy spotkało
się jedynie ok. 6% uczniów, z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali się
jeszcze rzadziej tj. w 3,3% sytuacji.
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad 35%, na
drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów – ok.35%.
Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co najmniej raz
w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
15
W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie % uczniów
używających alkoholu i upijających się.
Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany lub
haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80% badanych.
Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost tendencji. Wyniki
badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent wyższe niż ich rówieśników
z Małopolski dwa lata wcześniej.
Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych
w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%.
Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich szkół co
prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych (1999, 2003) jednak
i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła się kiedykolwiek w życiu,
taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniom klas II szkół ponadgimnazjalnych.
24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem, w tym
czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich.
Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna osobę
uzależnioną od narkotyków.
W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich wypala 1-5
papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie.
Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i
gier komputerowych
Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15% uczniów
szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok. 18% spędza mniej niż
godzinę tygodniowo.
Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole, tylko 5%
w kawiarence internetowej.
Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok27% robi to dla
rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako komunikatora lub pomocy do nauki
W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów szkoły
średniej.
Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród gimnazjalistów - gra
w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i strategiczne.
Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie przeważają
uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe poświęca ponad 5%
uczniów.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
16
4. Streszczenie badań
4. 1. Używanie narkotyków i niektórych środków psychoaktywnych
Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że próbowała
narkotyków.
Na pytanie skąd zdobyli pierwszy narkotyk ankietowani najczęściej podają nieokreślone
źródło 9,1%, w dalszej kolejności otrzymanie od jednego z rodziców 8,8%, od koleżanki lub
kolegi 2,9%, od starszego rodzeństwa 2,6%.
Pierwsze narkotyki lub inne substancje psychoaktywne , których spróbowali badani
uczniowie to środki przeciwbólowe – ponad 25%, haszysz, marihuana – 5,5%, środki
uspokajające, nasenne – 3,2%, środki anaboliczne, sterydy – 1,9%.
Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych uczniów
z Małopolski.
Porównując uczniów gimnazjum i szkół średnich, pierwszym środkiem po jaki sięgnęli
były środki przeciwbólowe - ponad 30% uczniów starszych klas, zaś 20% gimnazjalistów, na
drugim miejscu wśród uczniów gimnazjum znalazła się marihuana i haszysz, na trzecim
środki uspokajające i nasenne, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na
drugim miejscu znalazły się środki anaboliczne, sterydy, a na trzecim również środki
uspokajające i nasenne.
Najliczniejsza grupa wśród badanych (ok.20%) nie podała powodu sięgnięcia po
narkotyk, zaś prawie 6% wskazało że powodem była ciekawość.
Najpopularniejsze w środowisku badanych narkotyki to haszysz i marihuana, środki
przeciwbólowe, amfetamina. Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, heroina
i kokaina, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki
anaboliczne i sterydy, kokaina.
Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad 35%, na
drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów – ok.35%.
Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co najmniej raz
w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób.
W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie % uczniów
używających alkoholu i upijających się.
Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany lub
haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80% badanych.
Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna osobę
uzależnioną od narkotyków.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
17
Najczęściej używane substancje przez ankietowaną młodzież to środki przeciwbólowe:
w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 17% badanych używało ich 1-2 razy, 4% w tym
okresie przyjmowało środki uspokajające i nasenne, ok. 0,6% paliło marihuanę lub haszysz.
W ciągu swojego życia przynajmniej raz lub dwa razy do użycia LSD przyznało się
ponad 8% badanych, środków wziewnych - ok. 4%, 1,5% stosowało amfetaminę, prawie 2%
łączyło alkohol z tabletkami, natomiast 1% używało alkoholu z marihuaną.
Wiedza o środkach odurzających wśród badanej młodzieży jest w większości
powszechna i nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej.
O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych. Jednak ich
wiedza w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów z Małopolski jest nieco
mniejsza.
Na pytanie gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje dyskotekę, ponad
13% szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera, ok.43% odpowiada, ze nie zna takiego
miejsca.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
18
4.1.1. Inicjacja narkotykowa i związana z nią motywacja
21 21,8 22,1
75 76,9 76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
tak nie
CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW?
gimnazjum średnia ogółem
Skąd zdobyłeś ten
narkotyk?
Małopolska
%
Wadowice
Ogółem
%
Wadowice
Gimnazjum
%
Wadowice
ponadgimnazjalne
%
Nie próbowałem/łam żadnego
narkotyku
31,5
64,0 61,2 66,7
Dostałem/łam od starszego
brata/siostry
1,9
2,6 3,9 1,3
Dostałem/łam od starszego
kolegi/koleżanki
9,0
1,9 1,3 2,6
Dostałem/łam od
kolegi/koleżanki w moim
wieku lub młodszych
7,3
2,9 2,0 3,8
Dostałem/łam od kogoś
znanego ze słyszenia, ale
osobiście
1,0
0,3 0,7 0,0
Dostałem/łam od obcej osoby 0,2
1,3 1,3 1,3
Dostałem/łam od jednego z
rodziców
9,4
8,8 11,8 5,8
Braliśmy to wspólnie w grupie
przyjaciół
13,8
2,3 2,0 2,6
Kupiłem/łam od
kolegi/koleżanki
3,9
0,6 0,0 1,3
Kupiłem/łam od kogoś znanego
ze słyszenia, ale nie osobiście
0,7
0,0 0,0 0,0
Kupiłem/łam od obcej osoby 0,2
0,6 0,7 0,6
Wziąłem/łam z domu, bez
pozwolenia rodziców
4,1
2,6 2,0 3,2
Żadne z powyższych 16,9
9,1 9,9 8,3
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
19
MOTYWACJA
61,8
1,3 2 2 0,7
23,7
1,3
5,3
68,6
1,3 0 0,6 0,6
14,1
3,2
6,4
65,3
1,3 1 1,3 0,6
18,8
2,3
5,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
nie próbowałem
żadnego narkotyku
chciałem
poczuć się na haju
nie miałem
nic do roboty
nie chciałem
odstawać od grupy
chciałem
zapomniec o swoich problemach
inny powód
nie pamiętam
byłem
ciekawy
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
20
Jaki był pierwszy narkotyk,
który spróbowałeś
Małopolska
%
Wadowice
Ogółem
%
Wadowice
Gimnazju
m
%
Wadowice
ponadgimnazjalne
%
Nie próbowałem żadnego
narkotyku
27,6
60,7 64,7 56,6
Środki uspokajające i nasenne 2,5
3,2 3,2 3,3
Środki przeciwbólowe 13,4
25,3 20,5 30,3
Substancje wziewne, np.
rozpuszczalniki i kleje
0,3
1,3 0,0 2,6
Środki anaboliczne, sterydy 0,7
1,9 0,0 3,9
Haszysz, Marihuana 10,3
5,5 9,0 2,0
LSD 0,0
0,0 0,0 0,0
Kokaina 0,0
0,0 0,0 0,0
Crack 0,0
0,0 0,0 0,0
Heroina 0,0
0,3 0,6 0,0
Amfetamina 0,8
0,6 1,3 0,0
Ekstazy 0,3
0,3 0,6 0,0
Metadon 0,1
0,0 0,0 0,0
Opium 0,0
0,0 0,0 0,0
Morfina 0,0
0,0 0,0 0,0
GHB 0,0
0,0 0,0 0,0
Relevin 0,0
0,0 0,0 0,0
Grzyby halucynogenne 0,1
0,0 0,0 0,0
Polska heroina (kompot) 0,0
0,3 0,0 0,7
Inne, jakie?. 0,2
0,0 0,0 0,0
Nie wiem co to była za substancja 0,2
0,0 0,0 0,0
Brak danych 43,5
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
21
4.1.2. Rodzaje narkotyków ich popularność w środowisku badanych
Który z wymienionych narkotyków
jest twoim zdaniem
najpopularniejszy w waszym
środowisku
Wadowice
ogółem
%
Wadowice
gimnazjum
%
Wadowice
ponadgimnazjalne
%
Środki uspokajające i nasenne 10,1 9,2 10,9
Środki przeciwbólowe 17,2 15,8 18,6
Substancje wziewne, np.
rozpuszczalniki i kleje 6,2 5,9 6,4
Środki anaboliczne, sterydy 7,8 5,3 10,3
Haszysz, Marihuana 33,8 34,2 33,3
LSD 2,9 2,6 3,2
Kokaina 10,7 11,8 9,6
Crack 1,6 2,0 1,3
Heroina 10,1 11,8 8,3
Amfetamina 14,6 15,1 14,1
Ekstazy 10,1 12,5 7,7
Metadon 0,6 0,7 0,6
Opium 1,6 2,6 0,6
Morfina 2,6 3,9 1,3
GHB 0,3 0,0 0,6
Relevin 0,3 0,0 0,6
Grzyby halucynogenne 5,2 7,9 2,6
Polska heroina (kompot) 3,9 4,6 3,2
Inne, jakie?. 1,9 2,6 1,3
Nie wiem, trudno powiedzieć 2,3 3,3 1,3
OCENA POPULARNOŚCI ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
33,8
17,2
14,6
10,7
10,1
10,1
10,1
7,8
6,2
0 5 10 15 20 25 30 35 40
marihuana
środki przeciwbólowe
amfetamina
kokaina
ekstazy
środki uspokające
heroina
środki anaboliczne
substancje wziewne
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
22
Jak oceniasz ile osób wśród twoich
znajomych…
nikt kilka
osób
sporo większość wszyscy
Pali papierosy 6,5 35,1 34,4 18,8 1,0
Pije napoje alkoholowe 2,9
16,6 36,4 29,5
7,1
Upija się co najmniej raz w tygodniu 35,4
45,8 11,0 4,5
1,0
Pali marihuanę lub haszysz 64,9
21,4 4,9 1,0
0,3
Bierze LSD lub inny halucynogen 83,4
7,5 2,3 0,6
0,0
Bierze amfetaminę 82,8
10,7 1,6 0,3
0,0
Bierze leki uspokajające lub nasenne bez
wskazań lekarza
82,8
10,7 1,6 0,3
0,0
Bierze kokainę lub crack 91,2
3,6 0,3 0,0
0,0
Bierze ekstazy 90,6
3,9 1,3 0,0
0,0
Bierze heroinę 93,2
2,3 0,3 0,0
0,0
Używa środków wziewnych 91,2
2,9 1,0 0,0
0,0
Bierze grzyba halucynogenne 90,9
3,6 1,3 0,0
0,0
Bierze GHB 94,2
0,6 0,0 0,0
0,0
Bierze alkohol razem z marihuaną 81,8
9,7 1,9 1,0
1,0
Bierze sterydy anaboliczne 79,2
13,3 2,3 0,3
0,3
Bierze polską heroinę 88,6
4,9 0,0 0,6
0,3
UŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU
BADANYCH
36,4
1,6
1,6
1,9
2,3
4,9
11
34,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
pije napoje alkoholowe
pali papierosy
upija się co najmniej raz w tygodniu
pali marihuanę
bierze LSD
bierze alkohol z marihuaną
bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza
bierze amfetaminę
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
23
CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie nie wiem
gimnazjum średnia ogółem
CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD NARKOTYKÓW?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie nie wiem
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
24
4.1.3. Wzory używania – używanie problemowe
Ile razy, o ile w ogóle zdarzyło ci
się używać wymienione narkotyki?
Ani
razu
1-2
razy
3-5
razy
6-9
razy
10-19
razy
20-39
razy
40 i
więcej
Środki uspokajające i nasenne 81,8 8,1 1,9 1,9 1,0 0,0 0,3
Środki przeciwbólowe 43,5 13,0 12,0 5,8 6,8 5,2 0,7
Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki
i kleje
90,3 3,9 1,3 0,3 0,3 0,0 0,0
Środki anaboliczne, sterydy 94,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0
Haszysz, Marihuana 87,0 3,9 2,6 1,3 0,0 0,0 1,9
LSD 88,3 8,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Kokaina 94,5 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0
Crack 96,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Heroina 94,8 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0
Amfetamina 91,9 1,6 1,0 0,6 0,6 0,0 0,6
Ekstazy 94,5 1,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3
Metadon 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Opium 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Morfina 95,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GHB 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Relevin 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grzyby halucynogenne 94,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Polska heroina (kompot) 94,2 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Alkohol razem z tabletkami 92,9 1,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,3
Alkohol razem z Marihuana, lub
Haszyszem
92,2 1,0 0,6 1,3 0,0 0,3 0,6
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
25
Ile razy w ciągu ostatnich 12 m-cy
zdarzyło ci się używać wymienione
narkotyki?
Ani
razu
1-2
razy 3-5
razy
6-9
razy
10-19
razy
20-39
razy
40 i
więcej
Środki uspokajające i nasenne 87,3 5,5 0,0 0,6 1,3 0,3 0,0
Środki przeciwbólowe 56,9 15,9 8,4 3,9 5,5 1,9 3,6
Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki
i kleje
93,8 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Środki anaboliczne, sterydy 95,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Haszysz, Marihuana 90,9 1,3 1,0 1,0 0,0 0,3 1,3
LSD 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokaina 94,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0
Crack 95,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Heroina 95,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amfetamina 93,8 0,3 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0
Ekstazy 94,2 0,6 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0
Metadon 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Opium 95,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Morfina 95,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GHB 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Relevin 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grzyby halucynogenne 94,5 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Polska heroina (kompot) 95,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Alkohol razem z tabletkami 94,2 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Alkohol razem z Marihuana, lub
Haszyszem
92,5 0,6 1,0 0,3 0,3 1,0 0,0
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
inne 79,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
26
Ile razy w ciągu ostatnich 30 dni
zdarzyło ci się używać wymienione
narkotyki?
Ani
razu
1-2
razy 3-5
razy
6-9
razy
10-19
razy
20-39
razy
40 i
więcej
Środki uspokajające i nasenne 89,6 4,2 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0
Środki przeciwbólowe 66,6 17,9 6,8 3,2 1,3 0,0 0,0
Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki
i kleje
92,2 1,9 0,3 1,0 0,3 0,0 0,0
Środki anaboliczne, sterydy 93,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Haszysz, Marihuana 93,5 0,6 0,0 1,0 0,3 0,0 0,3
LSD 94,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokaina 94,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Crack 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Heroina 94,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Amfetamina 94,8 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Ekstazy 93,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Metadon 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Opium 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Morfina 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GHB 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Relevin 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grzyby halucynogenne 94,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Polska heroina (kompot) 94,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alkohol razem z tabletkami 94,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Alkohol razem z Marihuana, lub
Haszyszem
93,5 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
inne 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
27
ŚRODKI USPOKAJAJĄCE - MODEL UŻYWANIA
0
2
4
6
8
10
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
MARIHUANA, HASZYSZ - MODEL UŻYWANIA
0
1
2
3
4
5
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciągu ostatnich 30 dni
ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE - MODEL UŻYWANIA
0
5
10
15
20
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
28
AMFETAMINA - MODEL UŻYWANIA
0
0,5
1
1,5
2
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
EKSTAZY - MODEL UŻYWANIA
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
ŚRODKI WZIEWNE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI - MODEL
UŻYWANIA
0
1
2
3
4
5
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
29
ALKOHOL Z MARIHUANĄ - MODEL UŻYWANIA
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
4.1.4. Dostępność narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
43,2
13,6 7,5
39,3
10,7
4,2
41,4
15,4
9,6
45,5
10,9
3,8
44,7
11,8
5,3
32,9
10,5
4,6
0
10
20
30
40
50
nie znam
takiego
miejsca
w szkole na ulicy w dyskotece,
pubie, itd..
w domu u
dealera
w innym
miejscu
gimnazjum
średnia
ogółem
GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI?
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
30
4.1.5. Znajomość narkotyków i rynku narkotykowego – analiza
porównawcza
O których z podanych narkotyków
słyszałeś
Małopolska
%
Wadowice
Ogółem
%
Wadowice
Gimnazjum
%
Wadowice
ponadgimnazjalne
%
Środki uspokajające i nasenne 92,0
71,8 73,0 70,5
Środki przeciwbólowe 87,0
80,5 87,5 73,7
Substancje wziewne, np.
rozpuszczalniki i kleje
79,7
64,3 65,8 62,8
Środki anaboliczne, sterydy 80,4
59,1 54,6 63,5
Haszysz, Marihuana 87,2
75,0 72,4 77,6
LSD 51,4
25,6 21,7 29,5
Kokaina 88,1
75,3 77,0 73,7
Crack 34,7
21,1 19,7 22,4
Heroina 86,8
74,0 76,3 71,8
Amfetamina 87,7
75,6 77,0 74,4
Ekstazy 81,1
66,6 68,4 64,7
Metadon 14,3
10,1 9,2 10,9
Opium 57,8
32,1 29,6 34,6
Morfina 76,7
63,6 67,1 60,3
GHB 9,6
5,8 5,3 6,4
Relevin 9,7
5,8 5,9 5,8
Grzyby halucynogenne 74,8
52,9 52,0 53,8
Polska heroina (kompot) 68,3
45,5 43,4 47,4
Inne, jakie?. 2,3
3,6 2,6 4,5
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
31
Jak oceniasz, czy łatwo jest kupić
podane substancje?
Nie
możliwe
Bardzo
trudne
Raczej
trudne
Raczej
łatwe
Bardzo
łatwe
Nie
wiem
Papierosy 0,6 3,2 2,6 35,1 51,3 3,2
Wino 2,6 2,9 5,8 29,5 49,7 5,5
piwo 2,6 1,6 6,5 33,4 49,4 2,6
Wódka 3,9 4,2 11,0 26,9 43,5 6,2
Środki uspokajające i nasenne 5,8 2,9 9,1 17,2 34,7 25,3
Środki przeciwbólowe 4,5 1,6 3,2 18,8 51,3 14,9
Substancje wziewne, np.
rozpuszczalniki i kleje
7,5 3,2 7,5 16,6 28,6 32,1
Środki anaboliczne, sterydy 10,7 7,1 12,3 15,6 8,1 40,9
Haszysz, Marihuana 14,0 11,4 14,6 10,7 6,5 38,6
LSD 15,3 13,0 14,0 5,2 2,6 45,8
Kokaina 16,2 12,0 14,0 5,2 2,3 46,1
Crack 16,6 12,7 13,3 3,9 1,9 47,4
Heroina 16,6 11,7 14,6 4,2 2,3 46,1
Amfetamina 15,9 11,4 14,6 5,8 2,9 45,1
Ekstazy 14,6 12,0 13,6 5,8 2,3 44,2
Metadon 15,3 10,7 13,3 2,3 1,9 46,4
Opium 16,2 10,1 12,3 2,6 1,9 46,4
Morfina 14,6 22,1 10,7 4,2 6,2 40,9
GHB 15,6 10,1 12,0 3,2 1,6 47,4
Relevin 16,2 10,4 11,7 2,6 1,6 46,8
Grzyby halucynogenne 14,3 9,4 13,3 4,9 2,9 44,8
Polska heroina (kompot) 15,6 9,7 10,7 4,2 4,5 44,8
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
32
4.2. Używanie alkoholu
Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy próbowali
alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się wieku inicjacji
alkoholowej wśród dzieci i młodzieży.
Ponad 26% badanych jako miejsce inicjacji podała uroczystość rodzinną, 25% wskazało
wesele, dyskotekę lub koncert, 7,8% pub, bar, kawiarnię, 6,5% park, ulicę ławkę, 3,2%
podało, że miało to miejsce w szkole, na wyjeździe szkolnym lub obozie wakacyjnym. Prawie
30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu.
Prawie 20% gimnazjalistów piło alkohol 40 i więcej razy w swoim życiu, do równie
częstego picia przyznało się prawie 36% uczniów szkół średnich.
W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych piła alkohol 3-5 razy,
natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy.
Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni poprzedzających
badanie młodzież najczęściej piła piwo - 61%, następnie alkohole wysokoprocentowe –
44,7%, wino – 24,2%, drinki – 22,7%, napoje winopodobne – 11,7%.
Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją uczniowie
starsi : w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw wypiło 21,2% uczniów szkół
średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało
prawie taka sama liczba uczniów gimnazjum i szkoły średniej.
Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno niepokojące: niespełna
połowa badanych piła alkohol wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem!!!
Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej niż 5
kieliszków!!!
W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów szkół średnich i
8,6% uczniów gimnazjum!!!
Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1 litra –
dwukrotnie częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, dominują również w
piciu napojów winopodobnych: pół butelki wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż
uczniów szkół średnich.
Badana młodzież prezentuje na ogół pozytywne zdanie na temat skutków picia.
Przewidują, że będą się świetnie bawić, będą bardziej towarzyscy i przyjaźni, zapomną o
swoich problemach, poczują się szczęśliwi. Natomiast za mało albo bardzo mało
prawdopodobne uważają sytuacje, że nie będą w stanie przestać pić, będą mieli kłopoty z
policją, zrobią coś czego będą żałować.
Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego zakupem. Łatwiej kupić
alkohol uczniom starszym: najłatwiej kupić piwo - co druga próba była udana, następnie
wódkę – co czwarta próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej
odmawiał licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
33
Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% , z odmową sprzedawcy
spotkało się jedynie ok. 6% uczniów, z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali
się jeszcze rzadziej tj. w 3,3% sytuacji.
Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost tendencji.
Wyniki badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent wyższe niż ich
rówieśników z Małopolski dwa lata wcześniej.
Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół
ponadgimnazjalnych w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%.
Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich szkół co
prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych (1999, 2003) jednak
i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła się kiedykolwiek w życiu,
taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.
24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem, w tym
czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich.
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
34
4.2.1. Inicjacja alkoholowa
WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ
7,2
0
2
25
18,4
15,8
9,9
1,3
5,9
0,7
4,6
3,2
12,8
33,3
16,7
10,9
5,8
1,3 0,6
3,8
1,3 1,3
5,2
6,5
17,9
20,8
14,6
10,7
5,5
1
4,9
1
2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
nigdy nie
paliłem/am
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
gimnazjum średnie ogółem
MIEJSCE INICJACJI ALKOHOLOWEJ
26,3
25
7,8
6,5
3,2
28,2
na uroczystości rodzinnej
na weselu, dyskotece, koncercie
w pubie, barze, kawiarni
w parku, na ulicy, na ławce
w szkole, na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym
inne
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
35
ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA
7,2
16,4
23,7
10,5
13,8
7,2
19,1
3,8
3,8
10,9
12,2
20,5
11,5
35,9
5,5
10,1
17,2
11,4
17,2
9,4
27,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 12 M-CY
17,8
32,2
18,4
8,6
10,5
3,9
7,9
6,4
17,9
14,1
14,7
16
9,6
21,2
12
25
16,2
11,7
13,3
6,8
14,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
52,6
26,3
11,8
4,6
3,9
0
0
19,2
26,3
19,9
21,2
10,3
1,9
1,3
35,7
26,3
15,9
13
7,1
1
0,6
0 20 40 60 80 100 120
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
36
4.2.2. Wzory spożywania – spożywanie problemowe
ILOŚĆ PIWA WYPIJANEGO W CIĄGU
OSTATNICH 30 DNI
GIMNAZJUM
%
ŚREDNIE % OGÓŁEM %
Nigdy nie piłem piwa 20,4 9,6 14,9
Nie piłem piwa w ciągu ostatnich 30 dni 34,2 17,3 25,6
Mniej niż jedno piwo 17,1 14,7 15,9
1-2 półlitrowe piwa 13,8 23,1 18,5
3-4 półlitrowe piwa 13,8 14,1 14,0
5 i więcej półlitrowych piw 3,9 21,2 12,7
ILOŚĆ WINA WYPIJANEGO W CIĄGU
OSTATNICH 30 DNI
GIMNAZJUM
%
ŚREDNIE
%
OGÓŁEM
%
Nigdy nie piłem wina 37,5 30,8 34,1
Nie piłem wina w ciągu ostatnich 30 dni 46,7 35,9 41,2
Mniej niż jedną lampkę 9,2 10,3 9,7
1-2 lampki 3,9 17,9 11,0
pół butelki lub 3-7 lampek 1,3 2,6 1,9
butelkę i więcej 1,3 1,9 1,6
ILOŚĆ ALKOHOLU
WYSOKOPROCENTOWEGO WYPIJANEGO
W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
GIMNAZJUM
%
ŚREDNIE
%
OGÓŁEM
%
Nigdy nie piłem alkoholu wysokoprocentowego 32,2 14,7 23,4
Nie piłem alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 34,9 28,8 31,8
Mniej niż jeden kieliszek 6,6 7,7 7,1
1-2 kieliszki 8,6 7,7 8,1
3-5 kieliszków 8,6 17,9 13,3
więcej niż 5 kieliszków 8,6 23,7 16,2
ILOŚĆ DRINKÓW WYPIJANYCH W
CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
GIMNAZJUM
%
ŚREDNIE
%
OGÓŁEM
%
Nigdy nie piłem drinków 37,5 32,1 34,7
Nie piłem drinków w ciągu ostatnich 30 dni 45,4 43,6 44,5
Mniej niż pół litra 10,5 15,4 13,0
od 0.5 do 1 litra 9,2 4,5 6,8
powyżej 1 litra do 2 litrów 0,7 1,9 1,3
powyżej 2 litrów 0,7 2,6 1,6
ILOŚĆ NAPOJÓW WINOPODOBNYCH
WYPIJANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
GIMNAZJUM
%
ŚREDNIE
%
OGÓŁEM
%
Nigdy nie piłem napojów winopodobnych 56,6 57,1 56,8
Nie piłem napojów winopodobnych 33,6 29,5 31,5
Mniej niż jedna lampkę 5,9 6,4 6,2
1-2 lampki 1,3 5,1 3,2
pół butelki 3-7 lampek 2,0 0,6 1,3
butelkę i więcej 0,7 1,3 1,0
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
37
4.2.3. Obraz konsekwencji picia alkoholu w percepcji odbiorców
Prawdopodobieństwo
wystąpienia podanych sytuacji
po wypiciu alkoholu
Bardzo
prawdopodob
ne
Raczej
prawdopodob
ne
Nie wiem
Raczej nie-
prawdopodob
ne
Bardzo
nie-
prawdopod
obne
Poczuję się zrelaksowany 23,4 23,4 29,9 11,0 11,0
Będę miał kłopoty z policją 9,4 14,0 24,4 18,2 33,1
Zaszkodzi to mojemu zdrowiu 17,5 22,4 23,7 20,1 13,6
Poczuje się szczęśliwy 13,3 17,9 32,1 26,6 18,5
Zapomnę o swoich problemach 18,8 20,8 21,1 16,2 21,1
Nie będę w stanie przestać pić 4,2 4,9 22,4 16,9 50,6
Będę miał kaca 18,2 23,4 23,1 19,5 14,9
Będę bardziej przyjazny towarzyski 17,2 27,3 33,8 10,1 11,4
Zrobię coś czego będę żałował 12,0 14,6 28,6 15,9 27,3
Będę się świetnie bawił 26,0 31,5 24,7 8,4 8,1
Zrobi mi się niedobrze 15,6 14,6 32,5 19,5 16,6
39,9
7,5
29,2
23,1
32,7
5,8
16,7
44,9
47,4
9,2
42,3
0
0
10
20
30
40
50
tak nie nie wiem skończyłem już
18 lat
gimnazjum
średnia
ogółem
Jak sądzisz, czy będziesz pic alkohol, gdy skończysz 18 lat?
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
38
46,1
7,8
45,8
40,4
9
50
52
6,6
41,4
0
20
40
60
tak nie nie wiem
gimnazjum
średnia
ogółem
Jak sądzisz, czy będziesz pic alkohol, gdy skończysz 25 lat?
gimnazjum średnia ogółem
4.2.4. Ocena dostępności
poziom klasy
Próby zakupu
alkoholu w ciągu
ostatnich 12 m-
cy
Nie
kupowałem
%
Próbowałem
ale
sprzedawca
odmówił
%
Próbowałem
i kupiłem
%
Trzecie klasy
gimnazjum
piwo 65,8 5,9 23,7
wino 88,8 3,3 5,3
wódka 84,2 3,3 11,2
Drugie klasy szkół
ponadgimnazjalnych
piwo 42,9 1,9 55,1
wino 74,4 2,6 19,2
wódka 70,5 1,9 26,5
Ogółem
piwo 54,2 3,9 39,6
wino 81,5 2,9 12,3
wódka 77,3 2,6 19,2
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
39
4.2.5. Picie napojów alkoholowych – analiza porównawcza
poziom klasy Treść pytania
1995
Polska
1999
Polska
2003
Polska
2005
Małopolsk
a
2007
Wadowice
Trzecie klasy
gimnazjum
Kiedykolwiek w życiu 92,8 90,3 92,5 86,2 92,8
W czasie 12 miesięcy
przed badaniem
77,3 82,0 84,9 78,8 82,2
W czasie 30 dni przed
badaniem
50,4 61,1 65,8 48,5 47,4
Drugie klasy szkół
ponadgimnazjalnych
Kiedykolwiek w życiu 96,5 96,6 96,7 93,2 96,2
W czasie 12 miesięcy
przed badaniem
88,0 93,8 93,4 92,5 93,6
W czasie 30 dni przed
badaniem
65,6 78,1 78,9 68,8 80,8
Ogółem
Kiedykolwiek w życiu 89,7 94,5
W czasie 12 miesięcy
przed badaniem
80,0 88,0
W czasie 30 dni przed
badaniem
61,7 64,3
4.2.6. Przekraczanie progu nietrzeźwości - analiza porównawcza
poziom klasy
1995
Polska
1999
Polska
2003
Polska
2007
Wadowice
Trzecie klasy
gimnazjum
Kiedykolwiek w życiu 60,5 60,1 59,3 51,3
W czasie 12 miesięcy przed
badaniem
46,0 50,6 48,5
46,7
W czasie 30 dni przed badaniem 24,1 30,5 29,2 24,3
Drugie klasy szkół
ponadgimnazjalnych
Kiedykolwiek w życiu 73,9 76,5 77,5 66,0
W czasie 12 miesięcy przed
badaniem
57,8 63,5 64,0
50,6
W czasie 30 dni przed badaniem 31,0 36,3 37,2 30,1
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
40
4.3. Używanie nikotyny
45% ankietowanych uczniów podaje, że nigdy nie paliło papierosów, co piąty badany
uczeń podaje, że nie pamięta kiedy pierwszy raz zapalił, 10% uczniów szkół średnich podało
16 rok życia jako moment inicjacji nikotynowej.
Do zapalenia papierosa 1-2 razy przyznało się 22,4% uczniów gimnazjum i 18,6%
uczniów szkół średnich. Blisko 20% uczniów szkół średnich paliło 40 i więcej razy.
W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich wypala 1-
5 papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie.
4.3.1. Inicjacja nikotynowa
WIEK INICJACJI NIKOTYNOWEJ
0
10
20
30
40
50
60
nigdy nie
paliłem/am
nie
pamiętam
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
41
ILE RAZY PALIŁEŚ/AŚ PAPIEROSY
52
22,4
8,6
3,9
2,6
2,6
7,9
41,7
18,6
3,2
7,1
3,2
3,8
19,9
46,8
20,5
5,8
5,5
2,9
3,2
14
0 20 40 60 80 100 120 140 160
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
4.3.2. Nikotyna - używanie problemowe
ILOŚĆ PAPIEROSÓW WYPALANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
85,5
7,2
1,3 1,3 0,7 2,6 0,7
73,7
7,7
3,2
7,1 5,1 2,6 0
79,5
7,5
2,3 4,2 2,9 2,6 0,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
nie palę mniej niż
jeden
papieros
tygodniowo
mniej niż 1
papieros
dziennie
1 do 5
dziennie
6 do 10
dziennie
11 do 20
dziennie
więcej niż 20
dziennie
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
42
4.4. Korzystanie z Internetu oraz gier komputerowych
Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15% uczniów
szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok. 18% spędza mniej niż
godz. tygodniowo.
Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole, tylko 5%
w kawiarence internetowej.
Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok27% robi to
dla rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako komunikatora lub pomocy do
nauki
W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów szkoły
średniej.
Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród gimnazjalistów -
gra w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i strategiczne.
Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie przeważają
uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe poświęca ponad 5%
uczniów.
4.4.1. Częstotliwość, miejsce, motywacja używania Internetu,
używanie problemowe
CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 godz. tygodniowo, lub mniej
Od 2 do 3 godz. tygodniowo
Od 4 do 5 godz. tygodniowo
Od 5 do 6 godz. tygodniowo
Od 1 do 3 godz. dziennie
Powyżej 3 godz. dziennie
W ogóle nie korzystam gimnazjum średnie razem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
43
MIEJSCE KORZYSTANIA Z INTERNETU
0 10 20 30 40 50 60 70
W domu
W świetlicy
W kawiarence
internetowej
W szkole
U znajomych
Gdzie indziej gimnazjum średnia razem
W JAKIM CELU KORZYSTAJĄ Z INTERNETU
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Zdobywanie informacji
Nauka
Poznawanie ludzi
Komunikatory
Rozrywka
Do czegoś innego
gimnazjum średnie razem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
44
4.4.2. Częstotliwość korzystania z gier - korzystanie problemowe
57,9
65,4
61,7
28,3
34
31,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie
CZY GRASZ W GRY KOMPUTEROWE ?
gimnazjum średnie razem
RODZAJ GIER
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Logiczne
Przygodowe
Zręcznościowe
RPG
Sportowe
Strategiczne
Symulatory
inne… gimnazjum średnie razem
CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007
45
0
5
10
15
20
25
mniej niż
raz w
tygodniu
1-2 godz.
tygod.
3-4 godz.
tygod.
5-6 godz.
tygod.
1 godz.
dziennie
2-3 godz.
dziennie
powyżej 3
godz.
dziennie
CZAS POŚWIĘCANY NA GRY
gimnazjum średnia ogółem

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Raport ESPAD 2007.pdf

Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...
Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...
Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...Andrzej Andrew Sulimierski
 
Ginekologia-Nieplodnosc2.pdf
Ginekologia-Nieplodnosc2.pdfGinekologia-Nieplodnosc2.pdf
Ginekologia-Nieplodnosc2.pdfella384015
 
10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka
10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka 10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka
10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka Jakub Duda
 
Wybory samorządowe na Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r.
Wybory samorządowena Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r. Wybory samorządowena Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r.
Wybory samorządowe na Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r. DTS24
 
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uKubaSroka
 
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uMateusz Krumpolc
 
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uMateusz Krumpolc
 
Dietetyk 321[11] z1.05_u
Dietetyk 321[11] z1.05_uDietetyk 321[11] z1.05_u
Dietetyk 321[11] z1.05_ugemix gemix
 
Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej
Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej
Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej Piotr Michalski
 

Ähnlich wie Raport ESPAD 2007.pdf (18)

Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...
Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...
Master thesis praca magisterska Andrzej SUlimierski ksztalcenie fizjoterapeu...
 
19
1919
19
 
Ginekologia-Nieplodnosc2.pdf
Ginekologia-Nieplodnosc2.pdfGinekologia-Nieplodnosc2.pdf
Ginekologia-Nieplodnosc2.pdf
 
Technik.weterynarii 9
Technik.weterynarii 9Technik.weterynarii 9
Technik.weterynarii 9
 
Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego - Laboratorium Badań Przedkliniczny...
Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego - Laboratorium Badań Przedkliniczny...Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego - Laboratorium Badań Przedkliniczny...
Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego - Laboratorium Badań Przedkliniczny...
 
Edukacja kulturowa w Małopolsce
Edukacja kulturowa w MałopolsceEdukacja kulturowa w Małopolsce
Edukacja kulturowa w Małopolsce
 
10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka
10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka 10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka
10. Analizowanie działania leków na organizm człowieka
 
3
33
3
 
5
55
5
 
Wybory samorządowe na Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r.
Wybory samorządowena Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r. Wybory samorządowena Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r.
Wybory samorządowe na Prezydenta Miasta Nowego Sącza 2014 r.
 
Przepis na diagnozę
Przepis na diagnozęPrzepis na diagnozę
Przepis na diagnozę
 
KPKiP APSI
KPKiP APSIKPKiP APSI
KPKiP APSI
 
6
66
6
 
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
 
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
 
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_uAsystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
Asystent.osoby.niepelnosprawnej 346[02] o1.04_u
 
Dietetyk 321[11] z1.05_u
Dietetyk 321[11] z1.05_uDietetyk 321[11] z1.05_u
Dietetyk 321[11] z1.05_u
 
Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej
Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej
Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej
 

Mehr von AGRADO1

Przy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxPrzy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxAGRADO1
 
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxPrzy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxAGRADO1
 
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxPrzy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxAGRADO1
 
Przy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxPrzy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxAGRADO1
 
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsxSTOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsxAGRADO1
 
DAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxDAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxAGRADO1
 
Tańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxAGRADO1
 
METODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxMETODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxAGRADO1
 
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxRTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxAGRADO1
 
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxRodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxAGRADO1
 
Proces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxProces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxAGRADO1
 
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfDiagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfAGRADO1
 
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdfMONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdfAGRADO1
 
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptDIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptAGRADO1
 

Mehr von AGRADO1 (14)

Przy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxPrzy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsx
 
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxPrzy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
 
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxPrzy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
 
Przy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxPrzy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsx
 
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsxSTOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
 
DAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxDAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsx
 
Tańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsx
 
METODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxMETODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsx
 
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxRTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
 
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxRodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
 
Proces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxProces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsx
 
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfDiagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
 
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdfMONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
 
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptDIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
 

Raport ESPAD 2007.pdf

 • 1. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 1 OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Raport z badania zrealizowanego przez CPS PUKS „Karol” Wadowice Wadowice, czerwiec 2007
 • 2. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie ………………………………………………………………………………. 3 1. Opis projektu …………………………………………………………………………….. 4 1.1. Cele badawcze ………………………………………………………………………. 4 1.2. Metoda ………………………………………………………………………………. 5 1.3. Próba ………………………………………………………………………………… 5 1.4. Wyjaśnienia terminologiczne ……………………………………………………… 5 2. Charakterystyka badanej populacji ……………………………………………………… 6 2.1. Zestawienia ilościowe ………………………………………………………………. 6 2.2. Płeć i miejsce zamieszkania ………………………………………………………… 8 2.3. Sytuacja społeczno – zawodowa rodziców …………………………………………. 8 2.4. Osiągnięcia w nauce ………………………………………………………………… 9 2.5. Określenie kontekstu związanego z wiara i praktykami religijnymi………………. 10 3. Najważniejsze wnioski z badań podsumowanie ……………………………………….. 11 4. Streszczenie badań ……………………………………………………………………... 15 4.1. Używanie narkotyków i niektórych środków psychoaktywnych …………………. 15 4.1.1. Inicjacja narkotykowa i związana z nią motywacja ………………………… 17 4.1.2. Rodzaje narkotyków ich popularność w środowisku badanych ……………. 20 4.1.3. Wzory używania – używanie problemowe …………………………………. 23 4.1.4. Dostępność narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ……………. 28 4.1.5. Znajomość narkotyków i rynku narkotykowego – analiza porównawcza …. 29 4.2. Używanie alkoholu ………………………………………………………………… 31 4.2.1. Inicjacja alkoholowa ………………………………………………………… 33 4.2.2. Wzory spożywania – spożywanie problemowe ……………………………. 35 4.2.3. Obraz konsekwencji picia alkoholu w percepcji odbiorców ……………….. 36 4.2.4. Ocena dostępności …………………………………………………………... 37 4.2.5. Picie napojów alkoholowych – analiza porównawcza ……………………… 38 4.2.6. Przekraczanie progu nietrzeźwości - analiza porównawcza ………………... 38 4.3. Używanie nikotyny ………………………………………………………………… 39 4.3.1. Inicjacja nikotynowa ………………………………………………………... 39 4.3.2. Nikotyna – używanie problemowe ………………………………………….. 40 4.4. Korzystanie z Internetu oraz gier komputerowych ………………………………… 41 4.4.1. Częstotliwość, miejsce, motywacja używania Internetu, używanie problemowe ………………………………………………………… 41 4.4.2. Częstotliwość korzystania z gier - korzystanie problemowe ………………. 43
 • 3. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 3 Wprowadzenie Jak wykazują dostępne analizy badawcze w Polsce od lat dziewięćdziesiątych można zaobserwować znaczny wzrost problemów narkomanii, a jej obraz coraz bardziej upodabnia się do wzorów zachodnioeuropejskich. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które powinny być uwzględnione w Gminnym Programie Narkomanii. Gmina Wadowice od 2006 roku realizuje wynikające z ustawy główne cele w 3 z 5 obszarów: Profilaktyka Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna Badania i monitoring Realizatorem wynikających z tych celów zdań publicznych jest PUKS „Karol” Wadowice. PROWADZIMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I ANALIZY 2006r. badania pedagogów i psychologów szkolnych i analiza potrzeb w zakresie działań profilaktycznych postulowanych przez szkoły – koncepcja własna 2007r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II szkół ponadgimnazjalnych – badanie według metodologii ESPAD W Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przeprowadzono wiele lokalnych i regionalnych badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej na temat używania różnych substancji psychoaktywnych. Zrealizowano również kilka badań na próbach ogólnopolskich. Badania te z nielicznymi wyjątkami, prowadzone były przez różne zespoły badawcze, przy użyciu nieporównywalnych kwestionariuszy, na różnie zdefiniowanych populacjach, przy odmiennych sposobach doboru próby. Nie pozwalają one zatem, w przeważającej większości, na śledzenie trendów w rozwoju zjawiska, czy jego terytorialnego zróżnicowania. Trudne jest również znalezienie odniesień międzynarodowych przy próbach oceny sytuacji Polski w obszarze używania substancji psychoaktywnych. 1 1 Janusz Sierosławski, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII , EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD, Raport 2007r.
 • 4. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 4 1. Opis projektu Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003, 2007r., a w Województwie Małopolskim w roku 2005. Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy. Koncepcja współpracy w badaniach szkolnych na temat używania substancji psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy (Co–operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs – Pompidou Group). Powstały wystandaryzowane metodologicznie warunki do prowadzenia badań w różnych krajach, co wzbogaca perspektywę badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni. 1. 1. Cele badawcze Głównym celem badania był pomiar skali zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz podejmowania przez nią innych aktywności łączących się z zagrożeniem wyjścia w proces uzależnienia. Ponieważ zjawisko narkomanii jest bardzo szerokim i złożonym problemem społecznym, przed przystąpieniem do badań wyodrębniono następujące perspektywy i płaszczyzny oraz wyodrębniono możliwie do ujęcia cele badania. Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych Wszystkie te kwestie zostały poddane pomiarowi ilościowemu w celu dokonania oszacowań dla młodzieży gminy Wadowice oraz porównania z wynikami badań przeprowadzonych w maju 2005 roku na próbie małopolskiej oraz badań prowadzonych w październiku i listopadzie 2005 roku na próbie ogólnopolskiej.
 • 5. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 5 1. 2. Metoda badanie zrealizowano na próbie losowo-celowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas szkół ponadgimanzjalnych w badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełniania przez uczniów kwestionariusz liczył 66 pytań, a jego realizacja zajmowała od 20 do 35 minut w badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych uczniów, jak i całych szkół 1. 3. Próba Losowo-celowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich ponadgimnazjalnych Spośród wszystkich szkół wylosowano 7 klas gimnazjalnych i 10 ponadgimnazjalnych Badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których dyrekcja wyraziła na to zgodę. W przypadku jednej szkoły spotkaliśmy się z odmową przeprowadzenia badania bez podania rzeczowej argumentacji. Każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. Nikt nie zrezygnował. Dwie ankiety zostały odrzucone ze względu na zaobserwowaną postawę w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość. Badanie realizowano w dniach 23 kwiecień - 12 czerwiec 2007roku. 1. 4. Wyjaśnienia terminologiczne Pojęcia takie jak; „narkotyk” „substancje psychoaktywne” traktowane są zamiennie lub uzupełniająco zarówno w ankiecie jak i w opracowaniu danych. Panuje pewnie nieporządek terminologiczny wynikający z potrzeby łączenia nazewnictwa potocznego, popularnego w środowisku z terminologia naukową. W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się obecnie terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające, substancje psychoaktywne i prekursory, a w terminologii zalecanej przez WHO używa się pojęcia substancje psychoaktywne. narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich i w celach nie medycznych – w wykazie UPN środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu i alkoholu- w wykazie UPN substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na psychikę. Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol, tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych. Termin zalecany przez WHO
 • 6. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 6 Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:  zróżnicowanej budowie chemicznej,  otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku, substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),  modyfikowanych chemicznie (heroina)  wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),  przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa, wdychane),  zróżnicowanym potencjale uzależniającym,  zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach klinicznych  w kontekście prawnym są legalne i nielegalne Klasyfikacja substancji psychoaktywnych według właściwości klinicznych ICD- 10 (International Classification of Diseases) Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Europejski system diagnozy nozologicznej  ALKOHOL  OPIATY  KANABINOLE  LEKI USPOKAJAJACE  KOKAINA  INNE STYMULUJACE  HALUCYNOGENY  TYTOŃ  LOTNE ROZPUSZCZALNIKI  KILKA LUB INNE DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) jest to system diagnozy nozologicznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stanowi narzędzie dla lekarzy rodzinnych, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. ALKOHOL AMFETAMINY KOFEINA KANABIS KOKAINA HALUCYNOGENY INHALANTY NIKOTYNA OPIOIDY FENICYKLIDYNA SUBSTANCJE USPOKAJAJĄCE, NASENNE, ANKSJOLITYKI INNE /STERYDY/, UŻYWANIE WIELU
 • 7. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 7 2. Charakterystyka badanej populacji 2.1. Charakterystyka ilościowa SZKOŁY GIMNAZJALNE Gmina Wadowice ilość % % Liczba gimnazjów Ogółem 10 100,00 Miasto 3 30,00 Wieś 7 70,00 Ilość klas trzecich Ogółem 22 100,00 Miasto 12 54,5 Wieś 10 45,5 Ilość uczniów klas trzecich Ogółem 604 100,00 Miasto 351 58,1 Wieś 253 41,8 Liczba wylosowanych klas Ogółem 7 100,00 Miasto 3 42,8 Wieś 4 57,1 Ilość uczniów w klasach szkół, które przystąpiły do badania Ogółem 524 100,00 x Miasto 351 66,9 x Wieś 191 36,4 x Ilość badanych uczniów Ogółem 152 100,00 29,00 Miasto 74 48,7 22,0 Wieś 78 51, 3 40,8
 • 8. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 8 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Miasto Wadowice ilość % % Liczba szkół ponadgimnazjalnych 4 Ilość klas drugich ogółem 36 Ilość uczniów w klasach drugich ogółem 962 Liczba szkół które przystąpiły do badania 3 Liczba klas w szkołach, które przystąpiły do badania Ogółem 30 100,00 Liceum 11 36,6 Technikum 12 40,0 Szkoła Zawodowa 7 23,3 Liczba wylosowanych klas Ogółem 10 100,00 Liceum 4 40,0 Technikum 4 40,0 Szkoła Zawodowa 2 20,0 Ilość uczniów w szkołach, które przystąpiły do badania Ogółem 779 100,00 Liceum 309 39,7 Technikum 278 35,6 Szkoła Zawodowa 186 23,8 Ilość badanych uczniów Ogółem 156 100,00 20,02 Liceum 65 41,6 21,0 Technikum 58 37,1 20,8 Szkoła Zawodowa 33 21,1 17,7
 • 9. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 9 2.2. Płeć i miejsca zamieszkania 37,2 22,2 28,6 50 76,8 64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 miasto wieś TEREN ZAMIESZKANIA gimnazjum średnie ogółem 48,7 51,3 50 51,3 48,7 50 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 kobieta mężczyzna PŁEĆ gimnazjum średnie ogółem 2.3. Sytuacja społeczno - zawodowa rodziców SYTUACJA MATERIALNA RODZINY % Powodzi nam się bardzo dobrze 13,6 Powodzi nam się raczej dobrze 60,7 Powodzi nam się znośnie, średnio 23,4 Powodzi nam się raczej źle 1,9 Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej 0,0 GIMNAZJUM Powodzi nam się bardzo dobrze 15,8 Powodzi nam się raczej dobrze 61,8 Powodzi nam się znośnie, średnio 19,1 Powodzi nam się raczej źle 3,3 Powodzi nam się bardzo źle 0,0 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Powodzi nam się bardzo dobrze 11,5 Powodzi nam się raczej dobrze 59,6 Powodzi nam się znośnie, średnio 27,6 Powodzi nam się raczej źle 0,6 Powodzi nam się bardzo źle 0,0
 • 10. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 10 STATUS ZAWODOWY RODZICÓW % Obydwoje pracują 59,1 Tylko ojciec pracuje 21,4 Tylko matka pracuje 11,0 Obydwoje nie pracują lub są na rencie i emeryturze 7,1 GIMNAZJUM Obydwoje pracują 59,9 Tylko ojciec pracuje 17,1 Tylko matka pracuje 11,8 Obydwoje nie pracują lub są na rencie 9,2 SZKOŁY PONAD GIMNAZJALNE Obydwoje pracują 58,3 Tylko ojciec pracuje 25,6 Tylko matka pracuje 10,3 Obydwoje nie pracują lub są na rencie 5,1 2.4. Osiągnięcia w nauce 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6 ŚREDNIA OCEN W OSTATNIM PÓŁROCZU gimnazjum średnie ogółem
 • 11. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6 ŚREDNIA OCEN NA KONIEC OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO gimnazjum średnia ogółem 2.5. Określenie kontekstu związanego z wiarą i praktykami religijnymi GIMNAZJUM ŚREDNIE OGÓŁEM JESTEM OSOBĄ WIERZĄCĄ 98,0 96,8 97,4 JESTEM OSOBĄ NIEWIERZĄCĄ 0,7 3,2 1,9 CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAKTYK RELIGIJNYCH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 codziennie raz na tydzień raz/dwa razy w miesiącu żadziej niż raz w miesiącu nie praktykuje gimnazjum średnie ogółem
 • 12. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 12 3. Najważniejsze wnioski z badań podsumowanie Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że próbowała narkotyków. W odpowiedzi na pytanie, skąd zdobyli pierwszy narkotyk, ankietowani najczęściej wybierali następujące odpowiedzi: 1. nieokreślone źródło - 9,1% 2. od jednego z rodziców - 8,8% 3. od koleżanki lub kolegi - 2,9% 4. od starszego rodzeństwa - 2,6%. Wśród narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, których próbowali badani uczniowie najbardziej popularne są: 1. środki przeciwbólowe – 25,3% 2. haszysz, marihuana – 5,5% 3. środki uspokajające, nasenne – 3,2% 4. środki anaboliczne, sterydy – 1,9% Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych uczniów z Małopolski. Porównując wypowiedzi uczniów gimnazjum i szkół średnich, pierwszym środkiem po jaki najczęściej sięgnęli: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych były: 1. środki przeciwbólowe – 30,3% 2. środki anaboliczne, sterydy – 3,9 % 3. środki uspokajające i nasenne – 3,3 % Uczniowie szkół gimnazjalnych: 1. środki przeciwbólowe – 20,5% 2. marihuana, haszysz – 9,0 % 3. środki uspokajające i nasenne 3,2 % Najliczniejsza grupa wśród badanych, około 20% nie podała powodu sięgnięcia po narkotyk, zaś prawie 6% wskazało, że powodem była ciekawość. Analizując dane ankietowe i przyglądając się temu, jakie narkotyki są najbardziej popularne wśród uczniów eksperymentujących, czyli tych, który zażyli narkotyku 1 2 razy w życiu można określić, że w gminie Wadowice dane te rozkładają się następująco: 1. LSD – 8,1 % 2. Marihuana, haszysz – 3,9 % 3. Środki wziewne – 3,9 % 4. Alkohol z tabletkami – 1,9 % 5. Amfetamina – 1,6 % Wiedza o środkach odurzających wśród badanej młodzieży jest w większości powszechna i nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 • 13. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 13 O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych. Jednak ich wiedza w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów z Małopolski jest nieco mniejsza. Średnio 95% ankietowanych uczniów ma za sobą inicjację alkoholową: 92,8% uczniów III klas gimnazjum, 96,8 % uczniów II klas szkół średnich. Co trzeci uczeń II klasy szkoły średniej przechodził inicjację alkoholową w wieku 16 lat. Co czwarty uczeń III klasy gimnazjum już w wieku 15 lat. 10% badanych gimnazjalistów podało 12 rok życia, jako wiek pierwszego sięgnięcia po alkohol. Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy próbowali alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Ponad 26% badanych jako miejsce inicjacji podała uroczystość rodzinną, 25% wskazało wesele, dyskotekę lub koncert, 7,8% pub, bar, kawiarnię, 6,5% park, ulicę ławkę, 3,2% podało, że miało to miejsce w szkole, na wyjeździe szkolnym lub obozie wakacyjnym. Prawie 30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu. Prawie 20% gimnazjalistów piło alkohol 40 i więcej razy w swoim życiu, do równie częstego picia przyznało się prawie 36% uczniów szkół średnich. W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy. Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych Najpopularniejsze w środowisku w ocenie badanych narkotyki to: 1. haszysz i marihuana - 33,8% 2. środki przeciwbólowe - 17,2 % 3. amfetamina - 14,6% Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, heroina i kokaina, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki anaboliczne i sterydy, kokaina. Najczęściej używane przez ankietowaną młodzież substancje, czyli te po które sięgnęli 1-2 razy w ciągu 30 dni przed badaniem to: 1. środki przeciwbólowe – 17,9 % 2. środki uspokajające i nasenne – 4,2 % 3. Substancje wziewne – 1,9 % 4. środki anaboliczne, sterydy – 1,3 5. ekstazy – 1 % 6. marihuana lub haszysz – 0,6% W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% twierdzi, że używało alkoholu 1-2 razy.
 • 14. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 14 Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni poprzedzających badanie młodzież najczęściej piła: 1. piwo – 61 % 2. alkohole wysokoprocentowe – 44,7 % 3. wino – 24,2 % 4. drinki – 22,7 % 5. napoje winopodobne – 11,7% Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją uczniowie starsi : w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw wypiło 21,2% uczniów szkół średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało prawie taka sama liczba uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno niepokojące: niespełna połowa badanych piła alkohol wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej niż 5 kieliszków. W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów szkół średnich i 8,6% uczniów gimnazjum. Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1 litra – dwukrotnie częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, dominują również w piciu napojów winopodobnych: pół butelki wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół średnich. Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych Na pytanie, gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje dyskotekę, ponad 13% szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera, około 43% odpowiada, że nie zna takiego miejsca. Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego zakupem. Łatwiej kupić alkohol uczniom starszym: najłatwiej kupić piwo - co druga próba była udana, następnie wódkę – co czwarta próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej odmawiał licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji. Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% , z odmową sprzedawcy spotkało się jedynie ok. 6% uczniów, z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali się jeszcze rzadziej tj. w 3,3% sytuacji. Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad 35%, na drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów – ok.35%. Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co najmniej raz w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób.
 • 15. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 15 W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie % uczniów używających alkoholu i upijających się. Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany lub haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80% badanych. Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost tendencji. Wyniki badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent wyższe niż ich rówieśników z Małopolski dwa lata wcześniej. Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%. Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich szkół co prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych (1999, 2003) jednak i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła się kiedykolwiek w życiu, taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniom klas II szkół ponadgimnazjalnych. 24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem, w tym czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich. Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna osobę uzależnioną od narkotyków. W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich wypala 1-5 papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie. Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15% uczniów szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok. 18% spędza mniej niż godzinę tygodniowo. Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole, tylko 5% w kawiarence internetowej. Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok27% robi to dla rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako komunikatora lub pomocy do nauki W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów szkoły średniej. Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród gimnazjalistów - gra w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i strategiczne. Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie przeważają uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe poświęca ponad 5% uczniów.
 • 16. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 16 4. Streszczenie badań 4. 1. Używanie narkotyków i niektórych środków psychoaktywnych Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że próbowała narkotyków. Na pytanie skąd zdobyli pierwszy narkotyk ankietowani najczęściej podają nieokreślone źródło 9,1%, w dalszej kolejności otrzymanie od jednego z rodziców 8,8%, od koleżanki lub kolegi 2,9%, od starszego rodzeństwa 2,6%. Pierwsze narkotyki lub inne substancje psychoaktywne , których spróbowali badani uczniowie to środki przeciwbólowe – ponad 25%, haszysz, marihuana – 5,5%, środki uspokajające, nasenne – 3,2%, środki anaboliczne, sterydy – 1,9%. Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych uczniów z Małopolski. Porównując uczniów gimnazjum i szkół średnich, pierwszym środkiem po jaki sięgnęli były środki przeciwbólowe - ponad 30% uczniów starszych klas, zaś 20% gimnazjalistów, na drugim miejscu wśród uczniów gimnazjum znalazła się marihuana i haszysz, na trzecim środki uspokajające i nasenne, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na drugim miejscu znalazły się środki anaboliczne, sterydy, a na trzecim również środki uspokajające i nasenne. Najliczniejsza grupa wśród badanych (ok.20%) nie podała powodu sięgnięcia po narkotyk, zaś prawie 6% wskazało że powodem była ciekawość. Najpopularniejsze w środowisku badanych narkotyki to haszysz i marihuana, środki przeciwbólowe, amfetamina. Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, heroina i kokaina, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki anaboliczne i sterydy, kokaina. Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad 35%, na drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów – ok.35%. Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co najmniej raz w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób. W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie % uczniów używających alkoholu i upijających się. Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany lub haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80% badanych. Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna osobę uzależnioną od narkotyków.
 • 17. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 17 Najczęściej używane substancje przez ankietowaną młodzież to środki przeciwbólowe: w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 17% badanych używało ich 1-2 razy, 4% w tym okresie przyjmowało środki uspokajające i nasenne, ok. 0,6% paliło marihuanę lub haszysz. W ciągu swojego życia przynajmniej raz lub dwa razy do użycia LSD przyznało się ponad 8% badanych, środków wziewnych - ok. 4%, 1,5% stosowało amfetaminę, prawie 2% łączyło alkohol z tabletkami, natomiast 1% używało alkoholu z marihuaną. Wiedza o środkach odurzających wśród badanej młodzieży jest w większości powszechna i nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych. Jednak ich wiedza w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów z Małopolski jest nieco mniejsza. Na pytanie gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje dyskotekę, ponad 13% szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera, ok.43% odpowiada, ze nie zna takiego miejsca.
 • 18. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 18 4.1.1. Inicjacja narkotykowa i związana z nią motywacja 21 21,8 22,1 75 76,9 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 tak nie CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW? gimnazjum średnia ogółem Skąd zdobyłeś ten narkotyk? Małopolska % Wadowice Ogółem % Wadowice Gimnazjum % Wadowice ponadgimnazjalne % Nie próbowałem/łam żadnego narkotyku 31,5 64,0 61,2 66,7 Dostałem/łam od starszego brata/siostry 1,9 2,6 3,9 1,3 Dostałem/łam od starszego kolegi/koleżanki 9,0 1,9 1,3 2,6 Dostałem/łam od kolegi/koleżanki w moim wieku lub młodszych 7,3 2,9 2,0 3,8 Dostałem/łam od kogoś znanego ze słyszenia, ale osobiście 1,0 0,3 0,7 0,0 Dostałem/łam od obcej osoby 0,2 1,3 1,3 1,3 Dostałem/łam od jednego z rodziców 9,4 8,8 11,8 5,8 Braliśmy to wspólnie w grupie przyjaciół 13,8 2,3 2,0 2,6 Kupiłem/łam od kolegi/koleżanki 3,9 0,6 0,0 1,3 Kupiłem/łam od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie osobiście 0,7 0,0 0,0 0,0 Kupiłem/łam od obcej osoby 0,2 0,6 0,7 0,6 Wziąłem/łam z domu, bez pozwolenia rodziców 4,1 2,6 2,0 3,2 Żadne z powyższych 16,9 9,1 9,9 8,3
 • 19. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 19 MOTYWACJA 61,8 1,3 2 2 0,7 23,7 1,3 5,3 68,6 1,3 0 0,6 0,6 14,1 3,2 6,4 65,3 1,3 1 1,3 0,6 18,8 2,3 5,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 nie próbowałem żadnego narkotyku chciałem poczuć się na haju nie miałem nic do roboty nie chciałem odstawać od grupy chciałem zapomniec o swoich problemach inny powód nie pamiętam byłem ciekawy gimnazjum średnia ogółem
 • 20. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 20 Jaki był pierwszy narkotyk, który spróbowałeś Małopolska % Wadowice Ogółem % Wadowice Gimnazju m % Wadowice ponadgimnazjalne % Nie próbowałem żadnego narkotyku 27,6 60,7 64,7 56,6 Środki uspokajające i nasenne 2,5 3,2 3,2 3,3 Środki przeciwbólowe 13,4 25,3 20,5 30,3 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 0,3 1,3 0,0 2,6 Środki anaboliczne, sterydy 0,7 1,9 0,0 3,9 Haszysz, Marihuana 10,3 5,5 9,0 2,0 LSD 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokaina 0,0 0,0 0,0 0,0 Crack 0,0 0,0 0,0 0,0 Heroina 0,0 0,3 0,6 0,0 Amfetamina 0,8 0,6 1,3 0,0 Ekstazy 0,3 0,3 0,6 0,0 Metadon 0,1 0,0 0,0 0,0 Opium 0,0 0,0 0,0 0,0 Morfina 0,0 0,0 0,0 0,0 GHB 0,0 0,0 0,0 0,0 Relevin 0,0 0,0 0,0 0,0 Grzyby halucynogenne 0,1 0,0 0,0 0,0 Polska heroina (kompot) 0,0 0,3 0,0 0,7 Inne, jakie?. 0,2 0,0 0,0 0,0 Nie wiem co to była za substancja 0,2 0,0 0,0 0,0 Brak danych 43,5
 • 21. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 21 4.1.2. Rodzaje narkotyków ich popularność w środowisku badanych Który z wymienionych narkotyków jest twoim zdaniem najpopularniejszy w waszym środowisku Wadowice ogółem % Wadowice gimnazjum % Wadowice ponadgimnazjalne % Środki uspokajające i nasenne 10,1 9,2 10,9 Środki przeciwbólowe 17,2 15,8 18,6 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 6,2 5,9 6,4 Środki anaboliczne, sterydy 7,8 5,3 10,3 Haszysz, Marihuana 33,8 34,2 33,3 LSD 2,9 2,6 3,2 Kokaina 10,7 11,8 9,6 Crack 1,6 2,0 1,3 Heroina 10,1 11,8 8,3 Amfetamina 14,6 15,1 14,1 Ekstazy 10,1 12,5 7,7 Metadon 0,6 0,7 0,6 Opium 1,6 2,6 0,6 Morfina 2,6 3,9 1,3 GHB 0,3 0,0 0,6 Relevin 0,3 0,0 0,6 Grzyby halucynogenne 5,2 7,9 2,6 Polska heroina (kompot) 3,9 4,6 3,2 Inne, jakie?. 1,9 2,6 1,3 Nie wiem, trudno powiedzieć 2,3 3,3 1,3 OCENA POPULARNOŚCI ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 33,8 17,2 14,6 10,7 10,1 10,1 10,1 7,8 6,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 marihuana środki przeciwbólowe amfetamina kokaina ekstazy środki uspokające heroina środki anaboliczne substancje wziewne
 • 22. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 22 Jak oceniasz ile osób wśród twoich znajomych… nikt kilka osób sporo większość wszyscy Pali papierosy 6,5 35,1 34,4 18,8 1,0 Pije napoje alkoholowe 2,9 16,6 36,4 29,5 7,1 Upija się co najmniej raz w tygodniu 35,4 45,8 11,0 4,5 1,0 Pali marihuanę lub haszysz 64,9 21,4 4,9 1,0 0,3 Bierze LSD lub inny halucynogen 83,4 7,5 2,3 0,6 0,0 Bierze amfetaminę 82,8 10,7 1,6 0,3 0,0 Bierze leki uspokajające lub nasenne bez wskazań lekarza 82,8 10,7 1,6 0,3 0,0 Bierze kokainę lub crack 91,2 3,6 0,3 0,0 0,0 Bierze ekstazy 90,6 3,9 1,3 0,0 0,0 Bierze heroinę 93,2 2,3 0,3 0,0 0,0 Używa środków wziewnych 91,2 2,9 1,0 0,0 0,0 Bierze grzyba halucynogenne 90,9 3,6 1,3 0,0 0,0 Bierze GHB 94,2 0,6 0,0 0,0 0,0 Bierze alkohol razem z marihuaną 81,8 9,7 1,9 1,0 1,0 Bierze sterydy anaboliczne 79,2 13,3 2,3 0,3 0,3 Bierze polską heroinę 88,6 4,9 0,0 0,6 0,3 UŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH 36,4 1,6 1,6 1,9 2,3 4,9 11 34,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 pije napoje alkoholowe pali papierosy upija się co najmniej raz w tygodniu pali marihuanę bierze LSD bierze alkohol z marihuaną bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza bierze amfetaminę
 • 23. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 23 CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD NARKOTYKÓW? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem
 • 24. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 24 4.1.3. Wzory używania – używanie problemowe Ile razy, o ile w ogóle zdarzyło ci się używać wymienione narkotyki? Ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej Środki uspokajające i nasenne 81,8 8,1 1,9 1,9 1,0 0,0 0,3 Środki przeciwbólowe 43,5 13,0 12,0 5,8 6,8 5,2 0,7 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 90,3 3,9 1,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Środki anaboliczne, sterydy 94,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 Haszysz, Marihuana 87,0 3,9 2,6 1,3 0,0 0,0 1,9 LSD 88,3 8,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Kokaina 94,5 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 Crack 96,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Heroina 94,8 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Amfetamina 91,9 1,6 1,0 0,6 0,6 0,0 0,6 Ekstazy 94,5 1,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 Metadon 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opium 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Morfina 95,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GHB 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Relevin 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grzyby halucynogenne 94,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Polska heroina (kompot) 94,2 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 Alkohol razem z tabletkami 92,9 1,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,3 Alkohol razem z Marihuana, lub Haszyszem 92,2 1,0 0,6 1,3 0,0 0,3 0,6 Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 • 25. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 25 Ile razy w ciągu ostatnich 12 m-cy zdarzyło ci się używać wymienione narkotyki? Ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej Środki uspokajające i nasenne 87,3 5,5 0,0 0,6 1,3 0,3 0,0 Środki przeciwbólowe 56,9 15,9 8,4 3,9 5,5 1,9 3,6 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 93,8 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Środki anaboliczne, sterydy 95,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 Haszysz, Marihuana 90,9 1,3 1,0 1,0 0,0 0,3 1,3 LSD 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokaina 94,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 Crack 95,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Heroina 95,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amfetamina 93,8 0,3 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 Ekstazy 94,2 0,6 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 Metadon 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opium 95,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Morfina 95,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GHB 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Relevin 95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grzyby halucynogenne 94,5 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Polska heroina (kompot) 95,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkohol razem z tabletkami 94,2 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 Alkohol razem z Marihuana, lub Haszyszem 92,5 0,6 1,0 0,3 0,3 1,0 0,0 Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inne 79,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 • 26. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 26 Ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się używać wymienione narkotyki? Ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej Środki uspokajające i nasenne 89,6 4,2 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 Środki przeciwbólowe 66,6 17,9 6,8 3,2 1,3 0,0 0,0 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 92,2 1,9 0,3 1,0 0,3 0,0 0,0 Środki anaboliczne, sterydy 93,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Haszysz, Marihuana 93,5 0,6 0,0 1,0 0,3 0,0 0,3 LSD 94,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokaina 94,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Crack 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Heroina 94,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Amfetamina 94,8 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Ekstazy 93,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Metadon 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opium 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Morfina 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 GHB 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Relevin 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grzyby halucynogenne 94,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Polska heroina (kompot) 94,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkohol razem z tabletkami 94,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkohol razem z Marihuana, lub Haszyszem 93,5 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 inne 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 • 27. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 27 ŚRODKI USPOKAJAJĄCE - MODEL UŻYWANIA 0 2 4 6 8 10 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni MARIHUANA, HASZYSZ - MODEL UŻYWANIA 0 1 2 3 4 5 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciągu ostatnich 30 dni ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE - MODEL UŻYWANIA 0 5 10 15 20 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
 • 28. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 28 AMFETAMINA - MODEL UŻYWANIA 0 0,5 1 1,5 2 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni EKSTAZY - MODEL UŻYWANIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni ŚRODKI WZIEWNE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI - MODEL UŻYWANIA 0 1 2 3 4 5 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
 • 29. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 29 ALKOHOL Z MARIHUANĄ - MODEL UŻYWANIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni 4.1.4. Dostępność narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 43,2 13,6 7,5 39,3 10,7 4,2 41,4 15,4 9,6 45,5 10,9 3,8 44,7 11,8 5,3 32,9 10,5 4,6 0 10 20 30 40 50 nie znam takiego miejsca w szkole na ulicy w dyskotece, pubie, itd.. w domu u dealera w innym miejscu gimnazjum średnia ogółem GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI? gimnazjum średnia ogółem
 • 30. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 30 4.1.5. Znajomość narkotyków i rynku narkotykowego – analiza porównawcza O których z podanych narkotyków słyszałeś Małopolska % Wadowice Ogółem % Wadowice Gimnazjum % Wadowice ponadgimnazjalne % Środki uspokajające i nasenne 92,0 71,8 73,0 70,5 Środki przeciwbólowe 87,0 80,5 87,5 73,7 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 79,7 64,3 65,8 62,8 Środki anaboliczne, sterydy 80,4 59,1 54,6 63,5 Haszysz, Marihuana 87,2 75,0 72,4 77,6 LSD 51,4 25,6 21,7 29,5 Kokaina 88,1 75,3 77,0 73,7 Crack 34,7 21,1 19,7 22,4 Heroina 86,8 74,0 76,3 71,8 Amfetamina 87,7 75,6 77,0 74,4 Ekstazy 81,1 66,6 68,4 64,7 Metadon 14,3 10,1 9,2 10,9 Opium 57,8 32,1 29,6 34,6 Morfina 76,7 63,6 67,1 60,3 GHB 9,6 5,8 5,3 6,4 Relevin 9,7 5,8 5,9 5,8 Grzyby halucynogenne 74,8 52,9 52,0 53,8 Polska heroina (kompot) 68,3 45,5 43,4 47,4 Inne, jakie?. 2,3 3,6 2,6 4,5
 • 31. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 31 Jak oceniasz, czy łatwo jest kupić podane substancje? Nie możliwe Bardzo trudne Raczej trudne Raczej łatwe Bardzo łatwe Nie wiem Papierosy 0,6 3,2 2,6 35,1 51,3 3,2 Wino 2,6 2,9 5,8 29,5 49,7 5,5 piwo 2,6 1,6 6,5 33,4 49,4 2,6 Wódka 3,9 4,2 11,0 26,9 43,5 6,2 Środki uspokajające i nasenne 5,8 2,9 9,1 17,2 34,7 25,3 Środki przeciwbólowe 4,5 1,6 3,2 18,8 51,3 14,9 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 7,5 3,2 7,5 16,6 28,6 32,1 Środki anaboliczne, sterydy 10,7 7,1 12,3 15,6 8,1 40,9 Haszysz, Marihuana 14,0 11,4 14,6 10,7 6,5 38,6 LSD 15,3 13,0 14,0 5,2 2,6 45,8 Kokaina 16,2 12,0 14,0 5,2 2,3 46,1 Crack 16,6 12,7 13,3 3,9 1,9 47,4 Heroina 16,6 11,7 14,6 4,2 2,3 46,1 Amfetamina 15,9 11,4 14,6 5,8 2,9 45,1 Ekstazy 14,6 12,0 13,6 5,8 2,3 44,2 Metadon 15,3 10,7 13,3 2,3 1,9 46,4 Opium 16,2 10,1 12,3 2,6 1,9 46,4 Morfina 14,6 22,1 10,7 4,2 6,2 40,9 GHB 15,6 10,1 12,0 3,2 1,6 47,4 Relevin 16,2 10,4 11,7 2,6 1,6 46,8 Grzyby halucynogenne 14,3 9,4 13,3 4,9 2,9 44,8 Polska heroina (kompot) 15,6 9,7 10,7 4,2 4,5 44,8
 • 32. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 32 4.2. Używanie alkoholu Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy próbowali alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Ponad 26% badanych jako miejsce inicjacji podała uroczystość rodzinną, 25% wskazało wesele, dyskotekę lub koncert, 7,8% pub, bar, kawiarnię, 6,5% park, ulicę ławkę, 3,2% podało, że miało to miejsce w szkole, na wyjeździe szkolnym lub obozie wakacyjnym. Prawie 30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu. Prawie 20% gimnazjalistów piło alkohol 40 i więcej razy w swoim życiu, do równie częstego picia przyznało się prawie 36% uczniów szkół średnich. W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy. Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni poprzedzających badanie młodzież najczęściej piła piwo - 61%, następnie alkohole wysokoprocentowe – 44,7%, wino – 24,2%, drinki – 22,7%, napoje winopodobne – 11,7%. Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją uczniowie starsi : w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw wypiło 21,2% uczniów szkół średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało prawie taka sama liczba uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno niepokojące: niespełna połowa badanych piła alkohol wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem!!! Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej niż 5 kieliszków!!! W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów szkół średnich i 8,6% uczniów gimnazjum!!! Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1 litra – dwukrotnie częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, dominują również w piciu napojów winopodobnych: pół butelki wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół średnich. Badana młodzież prezentuje na ogół pozytywne zdanie na temat skutków picia. Przewidują, że będą się świetnie bawić, będą bardziej towarzyscy i przyjaźni, zapomną o swoich problemach, poczują się szczęśliwi. Natomiast za mało albo bardzo mało prawdopodobne uważają sytuacje, że nie będą w stanie przestać pić, będą mieli kłopoty z policją, zrobią coś czego będą żałować. Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego zakupem. Łatwiej kupić alkohol uczniom starszym: najłatwiej kupić piwo - co druga próba była udana, następnie wódkę – co czwarta próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej odmawiał licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji.
 • 33. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 33 Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% , z odmową sprzedawcy spotkało się jedynie ok. 6% uczniów, z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali się jeszcze rzadziej tj. w 3,3% sytuacji. Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost tendencji. Wyniki badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent wyższe niż ich rówieśników z Małopolski dwa lata wcześniej. Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%. Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich szkół co prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych (1999, 2003) jednak i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła się kiedykolwiek w życiu, taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. 24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem, w tym czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich.
 • 34. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 34 4.2.1. Inicjacja alkoholowa WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ 7,2 0 2 25 18,4 15,8 9,9 1,3 5,9 0,7 4,6 3,2 12,8 33,3 16,7 10,9 5,8 1,3 0,6 3,8 1,3 1,3 5,2 6,5 17,9 20,8 14,6 10,7 5,5 1 4,9 1 2,9 0 5 10 15 20 25 30 35 nigdy nie paliłem/am 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 gimnazjum średnie ogółem MIEJSCE INICJACJI ALKOHOLOWEJ 26,3 25 7,8 6,5 3,2 28,2 na uroczystości rodzinnej na weselu, dyskotece, koncercie w pubie, barze, kawiarni w parku, na ulicy, na ławce w szkole, na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym inne
 • 35. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 35 ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA 7,2 16,4 23,7 10,5 13,8 7,2 19,1 3,8 3,8 10,9 12,2 20,5 11,5 35,9 5,5 10,1 17,2 11,4 17,2 9,4 27,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 12 M-CY 17,8 32,2 18,4 8,6 10,5 3,9 7,9 6,4 17,9 14,1 14,7 16 9,6 21,2 12 25 16,2 11,7 13,3 6,8 14,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 52,6 26,3 11,8 4,6 3,9 0 0 19,2 26,3 19,9 21,2 10,3 1,9 1,3 35,7 26,3 15,9 13 7,1 1 0,6 0 20 40 60 80 100 120 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 • 36. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 36 4.2.2. Wzory spożywania – spożywanie problemowe ILOŚĆ PIWA WYPIJANEGO W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI GIMNAZJUM % ŚREDNIE % OGÓŁEM % Nigdy nie piłem piwa 20,4 9,6 14,9 Nie piłem piwa w ciągu ostatnich 30 dni 34,2 17,3 25,6 Mniej niż jedno piwo 17,1 14,7 15,9 1-2 półlitrowe piwa 13,8 23,1 18,5 3-4 półlitrowe piwa 13,8 14,1 14,0 5 i więcej półlitrowych piw 3,9 21,2 12,7 ILOŚĆ WINA WYPIJANEGO W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI GIMNAZJUM % ŚREDNIE % OGÓŁEM % Nigdy nie piłem wina 37,5 30,8 34,1 Nie piłem wina w ciągu ostatnich 30 dni 46,7 35,9 41,2 Mniej niż jedną lampkę 9,2 10,3 9,7 1-2 lampki 3,9 17,9 11,0 pół butelki lub 3-7 lampek 1,3 2,6 1,9 butelkę i więcej 1,3 1,9 1,6 ILOŚĆ ALKOHOLU WYSOKOPROCENTOWEGO WYPIJANEGO W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI GIMNAZJUM % ŚREDNIE % OGÓŁEM % Nigdy nie piłem alkoholu wysokoprocentowego 32,2 14,7 23,4 Nie piłem alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 34,9 28,8 31,8 Mniej niż jeden kieliszek 6,6 7,7 7,1 1-2 kieliszki 8,6 7,7 8,1 3-5 kieliszków 8,6 17,9 13,3 więcej niż 5 kieliszków 8,6 23,7 16,2 ILOŚĆ DRINKÓW WYPIJANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI GIMNAZJUM % ŚREDNIE % OGÓŁEM % Nigdy nie piłem drinków 37,5 32,1 34,7 Nie piłem drinków w ciągu ostatnich 30 dni 45,4 43,6 44,5 Mniej niż pół litra 10,5 15,4 13,0 od 0.5 do 1 litra 9,2 4,5 6,8 powyżej 1 litra do 2 litrów 0,7 1,9 1,3 powyżej 2 litrów 0,7 2,6 1,6 ILOŚĆ NAPOJÓW WINOPODOBNYCH WYPIJANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI GIMNAZJUM % ŚREDNIE % OGÓŁEM % Nigdy nie piłem napojów winopodobnych 56,6 57,1 56,8 Nie piłem napojów winopodobnych 33,6 29,5 31,5 Mniej niż jedna lampkę 5,9 6,4 6,2 1-2 lampki 1,3 5,1 3,2 pół butelki 3-7 lampek 2,0 0,6 1,3 butelkę i więcej 0,7 1,3 1,0
 • 37. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 37 4.2.3. Obraz konsekwencji picia alkoholu w percepcji odbiorców Prawdopodobieństwo wystąpienia podanych sytuacji po wypiciu alkoholu Bardzo prawdopodob ne Raczej prawdopodob ne Nie wiem Raczej nie- prawdopodob ne Bardzo nie- prawdopod obne Poczuję się zrelaksowany 23,4 23,4 29,9 11,0 11,0 Będę miał kłopoty z policją 9,4 14,0 24,4 18,2 33,1 Zaszkodzi to mojemu zdrowiu 17,5 22,4 23,7 20,1 13,6 Poczuje się szczęśliwy 13,3 17,9 32,1 26,6 18,5 Zapomnę o swoich problemach 18,8 20,8 21,1 16,2 21,1 Nie będę w stanie przestać pić 4,2 4,9 22,4 16,9 50,6 Będę miał kaca 18,2 23,4 23,1 19,5 14,9 Będę bardziej przyjazny towarzyski 17,2 27,3 33,8 10,1 11,4 Zrobię coś czego będę żałował 12,0 14,6 28,6 15,9 27,3 Będę się świetnie bawił 26,0 31,5 24,7 8,4 8,1 Zrobi mi się niedobrze 15,6 14,6 32,5 19,5 16,6 39,9 7,5 29,2 23,1 32,7 5,8 16,7 44,9 47,4 9,2 42,3 0 0 10 20 30 40 50 tak nie nie wiem skończyłem już 18 lat gimnazjum średnia ogółem Jak sądzisz, czy będziesz pic alkohol, gdy skończysz 18 lat? gimnazjum średnia ogółem
 • 38. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 38 46,1 7,8 45,8 40,4 9 50 52 6,6 41,4 0 20 40 60 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem Jak sądzisz, czy będziesz pic alkohol, gdy skończysz 25 lat? gimnazjum średnia ogółem 4.2.4. Ocena dostępności poziom klasy Próby zakupu alkoholu w ciągu ostatnich 12 m- cy Nie kupowałem % Próbowałem ale sprzedawca odmówił % Próbowałem i kupiłem % Trzecie klasy gimnazjum piwo 65,8 5,9 23,7 wino 88,8 3,3 5,3 wódka 84,2 3,3 11,2 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych piwo 42,9 1,9 55,1 wino 74,4 2,6 19,2 wódka 70,5 1,9 26,5 Ogółem piwo 54,2 3,9 39,6 wino 81,5 2,9 12,3 wódka 77,3 2,6 19,2
 • 39. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 39 4.2.5. Picie napojów alkoholowych – analiza porównawcza poziom klasy Treść pytania 1995 Polska 1999 Polska 2003 Polska 2005 Małopolsk a 2007 Wadowice Trzecie klasy gimnazjum Kiedykolwiek w życiu 92,8 90,3 92,5 86,2 92,8 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 77,3 82,0 84,9 78,8 82,2 W czasie 30 dni przed badaniem 50,4 61,1 65,8 48,5 47,4 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych Kiedykolwiek w życiu 96,5 96,6 96,7 93,2 96,2 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 88,0 93,8 93,4 92,5 93,6 W czasie 30 dni przed badaniem 65,6 78,1 78,9 68,8 80,8 Ogółem Kiedykolwiek w życiu 89,7 94,5 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 80,0 88,0 W czasie 30 dni przed badaniem 61,7 64,3 4.2.6. Przekraczanie progu nietrzeźwości - analiza porównawcza poziom klasy 1995 Polska 1999 Polska 2003 Polska 2007 Wadowice Trzecie klasy gimnazjum Kiedykolwiek w życiu 60,5 60,1 59,3 51,3 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 46,0 50,6 48,5 46,7 W czasie 30 dni przed badaniem 24,1 30,5 29,2 24,3 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych Kiedykolwiek w życiu 73,9 76,5 77,5 66,0 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 57,8 63,5 64,0 50,6 W czasie 30 dni przed badaniem 31,0 36,3 37,2 30,1
 • 40. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 40 4.3. Używanie nikotyny 45% ankietowanych uczniów podaje, że nigdy nie paliło papierosów, co piąty badany uczeń podaje, że nie pamięta kiedy pierwszy raz zapalił, 10% uczniów szkół średnich podało 16 rok życia jako moment inicjacji nikotynowej. Do zapalenia papierosa 1-2 razy przyznało się 22,4% uczniów gimnazjum i 18,6% uczniów szkół średnich. Blisko 20% uczniów szkół średnich paliło 40 i więcej razy. W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich wypala 1- 5 papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie. 4.3.1. Inicjacja nikotynowa WIEK INICJACJI NIKOTYNOWEJ 0 10 20 30 40 50 60 nigdy nie paliłem/am nie pamiętam 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 gimnazjum średnie ogółem
 • 41. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 41 ILE RAZY PALIŁEŚ/AŚ PAPIEROSY 52 22,4 8,6 3,9 2,6 2,6 7,9 41,7 18,6 3,2 7,1 3,2 3,8 19,9 46,8 20,5 5,8 5,5 2,9 3,2 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem 4.3.2. Nikotyna - używanie problemowe ILOŚĆ PAPIEROSÓW WYPALANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 85,5 7,2 1,3 1,3 0,7 2,6 0,7 73,7 7,7 3,2 7,1 5,1 2,6 0 79,5 7,5 2,3 4,2 2,9 2,6 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 nie palę mniej niż jeden papieros tygodniowo mniej niż 1 papieros dziennie 1 do 5 dziennie 6 do 10 dziennie 11 do 20 dziennie więcej niż 20 dziennie gimnazjum średnie ogółem
 • 42. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 42 4.4. Korzystanie z Internetu oraz gier komputerowych Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15% uczniów szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok. 18% spędza mniej niż godz. tygodniowo. Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole, tylko 5% w kawiarence internetowej. Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok27% robi to dla rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako komunikatora lub pomocy do nauki W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów szkoły średniej. Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród gimnazjalistów - gra w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i strategiczne. Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie przeważają uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe poświęca ponad 5% uczniów. 4.4.1. Częstotliwość, miejsce, motywacja używania Internetu, używanie problemowe CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 godz. tygodniowo, lub mniej Od 2 do 3 godz. tygodniowo Od 4 do 5 godz. tygodniowo Od 5 do 6 godz. tygodniowo Od 1 do 3 godz. dziennie Powyżej 3 godz. dziennie W ogóle nie korzystam gimnazjum średnie razem
 • 43. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 43 MIEJSCE KORZYSTANIA Z INTERNETU 0 10 20 30 40 50 60 70 W domu W świetlicy W kawiarence internetowej W szkole U znajomych Gdzie indziej gimnazjum średnia razem W JAKIM CELU KORZYSTAJĄ Z INTERNETU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Zdobywanie informacji Nauka Poznawanie ludzi Komunikatory Rozrywka Do czegoś innego gimnazjum średnie razem
 • 44. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 44 4.4.2. Częstotliwość korzystania z gier - korzystanie problemowe 57,9 65,4 61,7 28,3 34 31,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie CZY GRASZ W GRY KOMPUTEROWE ? gimnazjum średnie razem RODZAJ GIER 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Logiczne Przygodowe Zręcznościowe RPG Sportowe Strategiczne Symulatory inne… gimnazjum średnie razem
 • 45. CPS PUKS „KAROL” WADOWICE RAPORT Z BADAŃ ESAPD WADOWICE 2007 45 0 5 10 15 20 25 mniej niż raz w tygodniu 1-2 godz. tygod. 3-4 godz. tygod. 5-6 godz. tygod. 1 godz. dziennie 2-3 godz. dziennie powyżej 3 godz. dziennie CZAS POŚWIĘCANY NA GRY gimnazjum średnia ogółem