Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การเขียนหนังสือราชการ

1.176 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

การเขียนหนังสือราชการ

 1. 1. การเขีย นหนัง สือ ราชการ โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ท รงคุณ วุฒ ิก องบัญ ชาการ
 2. 2. การเขีย นข้อ ความใน หนัง สือ ราชการ โครงสร้า งของหนัง สือ ราชการ ๔ ส่ว น • หัว หนัง สือ ชือ เรื่อ ง คำา ขึน ต้น ่ ้ • เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป คำา เริ่ม ต้น เหตุท ี่ม ี หนัง สือ ไป สรรพนาม • จุด ประสงค์ท ี่ม ห นัง สือ ไป ตรงกับ ี ลัก ษณะของเรื่อ ง และความมุง หมายที่ม ห นัง สือ ไป ่ ี
 3. 3. การเขีย นข้อ ความในส่ว น หัว หนัง สือ • ต้อ งเขีย นให้บ รรลุจ ุด มุ่ง หมาย 2 ประการ คือ เพื่อ ให้ร ู้ใ จความที่ย ่อ สัน ที่ส ด ของ ้ ุ หนัง สือ เพื่อ ให้ส ะดวกแก่ก าร แยก เก็บ ค้น อ้า งอิง • ชือ เรื่อ งที่ด ีค วรมีล ัก ษณะ ่ – ย่อ สัน ทีส ด ไม่ค วรยาวเกิน 2 บรรทัด ถ้า ย่อ ้ ่ ุ ให้ไ ด้เ พีย งครึ่ง บรรทัด ยิ่ง ดี – เป็น ประโยคหรือ วลี เพราะถ้า เป็น เพีย งคำา นามหรือ กริย า จะไม่ไ ด้ใ จความ – พอรู้ใ จความว่า เป็น เรื่อ งอะไร เพราะผู้อ ่า น ย่อ มอยากทราบในเบื้อ งต้น ก่อ นอ่า นละเอีย ดทัง ฉบับ ว่า เป็น เรื่อ งเกี่ย วกับ ้
 4. 4. การตั้ง ชื่อ เรือ ง ่ • หนัง สือ ต่อ เนื่อ ง โดยปกติใ ห้ล งชื่อ เรื่อ งของหนัง สือ ฉบับ เดิม อย่า งไรก็ ดี ถ้า หนัง สือ ฉบับ เดิม ที่ม ไ ปหรือ มีม า ี เขีย นชื่อ เรื่อ ง ไม่ด ห รือ เขีย นไม่ถ ูก จะปรับ ปรุง ี ถ้อ ยคำา ให้ด ีข ึ้น หรือ ให้ถ ูก ต้อ งก็ไ ด้ หรือ ถ้า ไม่เ หมาะที่จ ะใช้ช ื่อ เรื่อ งของ หนัง สือ ฉบับ เดิม จะใช้ช ื่อ เรื่อ งใหม่ใ ห้เ หมาะโดยมีเ ค้า
 5. 5. ชื่อ เรือ งที่เ หมาะสม ่ • ขออนุม ัต ิเ ลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการ เป็น กรณีพ ิเ ศษ การขออนุม ต ิ... ั อนุม ต ิใ ห้เ ลื่อ นเงิน เดือ น... ั • ขออนุญ าตนำา เงิน ตราออกนอก ประเทศ การขออนุญ าต... อนุญ าตให้น ำา เงิน ตรา...
 6. 6. ชื่อ เรือ งที่เ หมาะสม ่ • ขอผ่อ นผัน การคัด เลือ กเข้า รับ ราชการทหาร การขอผ่อนผัน... ผ่อนผันการ... • ขอความอนุเ คราะห์ช ว ยเหลือ ค่า ใช้ ่ จ่า ยในการสัม มนา การขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย... ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย...
 7. 7. ชื่อ เรื่อ งที่ไ ม่เ หมาะสม • ขออนุม ัต ิเ ลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการ เป็น กรณีพ ิเ ศษ ไม่อ นุม ัต ใ ห้เ ลื่อ นเงิน เดือ น ... ิ • ขออนุญ าตนำา เงิน ตราออกนอก ประเทศ ไม่อ นุญ าตให้น ำา เงิน ตรา...
 8. 8. ชื่อ เรื่อ งที่ไ ม่เ หมาะสม • ขอผ่อ นผัน การคัด เลือ กเข้า รับ ราชการทหาร ไม่ผ่อนผันการ... • ขอความอนุเ คราะห์ช ว ยเหลือ ค่า ใช้ ่ จ่า ยในการสัม มนา ไม่ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย...
 9. 9. ชื่อ เรื่อ งที่ย าวเกิน จำา เป็น เรื่อ ง การลงโทษข้า ราชการ พลเรือ นที่ก ระทำา ผิด วิน ัย ข้า ราชการพลเรือ น ฐาน ทุจ ริต ในการสอบ
 10. 10. ชือ เรื่อ งที่ไ ม่เ ป็น ประโยค ่ หรือ วลี เรื่อ ง เครือ งพิม พ์ด ด ่ ี เรื่อ ง เครือ งพิม พ์ด ด หาย ่ ี เรื่อ ง การซือ เครื่อ งพิม พ์ด ีด ้ เรื่อ ง การจำา หน่า ยเครื่อ งพิม พ์ด ีด
 11. 11. ชื่อ เรื่อ งที่ไ ม่ร ใ จความ ู้ เรื่อ ง แจ้ง มติค ณะรัฐ มนตรี ถ้า มติค ณะรัฐ มนตรีแ จ้ง ไปนัน เป็น ้ เรื่อ งเกีย วกับ การช่ว ยเหลือ ผู้ ่ ประสบอุท กภัย ก็ค วรเขีย นว่า เรื่อ ง การช่ว ยเหลือ ผูป ระสบ ้
 12. 12. ชื่อ เรือ งที่เ ก็บ ค้น อ้า งอิง ่ ยาก เรื่อ ง ซ่อ มถนน เรื่อ ง การซ่อ มถนนทีเ สีย หาย ่ เพราะนำ้า ท่ว ม ถ้า เป็น เรื่อ งเฉพาะทีห น่ว ยงาน ่ แจ้ง ให้ป ระชาชนทราบถึง การ ซ่อ มถนนสายใดสายหนึง จะ ่
 13. 13. ชื่อ เรื่อ งที่แ ยกความแตกต่า งจาก เรื่อ งอื่น ไม่ไ ด้ เรื่อ ง ขอความร่ว มมือ การเขีย นเรื่อ งทำา นองนี้ แยก ความแตกต่า งจากเรื่อ งอื่น ไม่ไ ด้ เพราะไม่ท ราบว่า ขอความร่ว มมือ เรื่อ งอะไร อาจมีเ รื่อ งขอความร่ว ม มือ เรื่อ งอื่น อีก หลายเรื่อ ง
 14. 14. แบบฝึก หัด การตั้ง ชื่อ เรื่อ ง • สมมุต ิว ่า ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด สั่ง ให้ ท่า นร่า งหนัง สือ นัด หัว หน้า ส่ว น ราชการต่า ง ๆ ในจัง หวัด มาประชุม อ.ก.พ. จัง หวัด • ท่า นจะร่า งหนัง สือ โดยใช้ช ื่อ เรื่อ ง อย่า งไร
 15. 15. เฉลย เรื่อ ง เชิญ ประชุม อ.ก.พ. จัง หวัด เรื่อ ง ขอเชิญ ประชุม อ .ก.พ. จัง หวัด
 16. 16. แบบฝึก หัด การตั้ง ชื่อ เรื่อ ง • สมมุต ิว ่า หัว หน้า ส่ว นราชการของ ท่า น สัง ให้ท ่า นร่า งหนัง สือ ตอบขัด ข้อ ง ่ ไม่ไ ปร่ว มสัม มนาทางวิช าการเกี่ย วกับ สิง แวดล้อ ม ซึ่ง สำา นัก งานคณะ ่ กรรมการสิง แวดล้อ มแห่ง ชาติจ ัด ขึน ่ ้ และมีห นัง สือ มาเชิญ หัว หน้า ส่ว น ราชการของท่า นเข้า ร่ว มสัม มนาด้ว ย โดยหนัง สือ เชิญ ใช้ช ื่อ เรื่อ งว่า เรื่อ ง เชิญ เข้า ร่ว มสัม มนาทาง
 17. 17. เฉลย เรื่อ ง การเข้า ร่ว มสัม มนาทาง วิช าการเกี่ย วกับ สิง แวดล้อ ม ่
 18. 18. แบบฝึก หัด การตั้ง ชื่อ เรื่อ ง • เรื่อ ง................... • เรีย น นายประวีณ ณ นคร ด้ว ยสถาบัน พัฒ นาข้า ราชการพลเรือ น สำา นัก งาน ก.พ. จะเปิด การฝึก อบรมหลัก สูต ร การเขีย นหนัง สือ ราชการ ในวัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๕๑ ณ ห้อ ง ๔๐๕ อาคาร สถาบัน พัฒ นาข้า ราชการพลเรือ น ถนน พิษ ณุโ ลก เวลา ๘.๔๕ น. ซึ่ง ท่า นรับ จะเป็น ผู้ บรรยายวิช า “ความรู้พ ื้น ฐานในการเขีย น หนัง สือ ติด ต่อ ราชการ ” ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 19. 19. เฉลย เรื่อ ง ขอเชิญ ร่ว มพิธ เ ปิด การฝึก ี อบรมและบรรยาย
 20. 20. แบบฝึก หัด การตั้ง ชื่อ เรื่อ ง • เรื่อ ง................... • เรีย น อธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธร รมาธิร าช ด้ว ยสถาบัน พัฒ นาข้า ราชการพลเรือ น สำา นัก งาน ก.พ. ได้ถ ่า ยทำา บทเรีย นทางไกล เรื่อ ง การเขีย นหนัง สือ ราชการ เป็น เทป โทรทัศ น์ไ ว้ ๑ ม้ว น และประสงค์จ ะตัด ต่อ ให้ ใช้เ วลาออกอากาศเพีย ง ๓๐ นาที แต่ไ ม่ม ี อุป กรณ์ใ นการตัด ต่อ ที่ด ีพ อ จึง เรีย นขอความกรุณ ามา เพื่อ มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าชได้โ ปรด
 21. 21. เฉลย เรื่อ ง ขอความอนุเ คราะห์ต ัด ต่อ เทปโทรทัศ น์
 22. 22. การเขีย นข้อ ความในส่ว น เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป คำา เริ่ม ต้น แจ้ง เหตุท ี่ม ห นัง สือ ไป 5 คำา ี • ด้ว ย : ใช้ใ นกรณีเ ป็น เรื่อ งใหม่ ไม่ เคยติด ต่อ หรือ รับ รู้ก ัน มาก่อ น • เนื่อ งจาก : ใช้ใ นกรณีเ ป็น เรื่อ งใหม่ และต้อ งการอ้า งเป็น เหตุอ ัน หนัก แน่น ที่จ ำา เป็น ต้อ งมีห นัง สือ ไป
 23. 23. • ตาม ตามที่ อนุส นธิ ใช้ใ นกรณีท ี่ เคยมีเ รื่อ งติด ต่อ หรือ รับ รู้ก ัน มาก่อ น และจะต้อ งมีค ำา ว่า “นั้น ” อยูท ้า ยตอน ่ แรกเสมอ และจะต้อ งมีข ้อ ความซึ่ง เป็น เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไปอีก ตอนหนึ่ง เป็น อย่า งน้อ ยเสมอ แล้ว จึง จะเขีย น จุด ประสงค์ท ี่ม ห นัง สือ ไป (ที่เ ริ่ม ด้ว ย ี คำา ว่า “จึง ”)
 24. 24. เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป ๑ . เหตุจ ากผู้ม ีห นัง สือ ไป ๒ . เหตุจ ากบุค คล ภายนอก ๓ . เหตุจ ากเหตุก ารณ์ ที่ป รากฏขึ้น
 25. 25. เหตุจ ากผู้ม ห นัง สือ ไป ี ด้ว ย กรมประชาสงเคราะห์ ประสงค์จ ะได้ส ิ่ง ของบริจ าค เพื่อ ช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบอุท กภัย ภาคใต้
 26. 26. เหตุจ ากบุค คล ภายนอก ตามที่มีข ่า วในหนัง สือ พิม พ์ มี บางฉบับ ว่า การส่ง สิง ของไปช่ว ย ่ เหลือ ผู้ป ระสบอุท กภัย ภาคใต้ล า ช้า ่ ไม่ท ัน การ นั้น กรมประชาสงเคราะห์ไ ด้ม ี
 27. 27. เหตุจ ากเหตุก ารณ์ท ี่ ปรากฏขึน ้ ด้ว ย ได้เ กิด อุท กภัย ขึ้น ใน หลายจัง หวัด ภาคใต้ เป็น เหตุใ ห้ ประชาชน จำา นวนมากไร้ท ี่อ ยู่ อาศัย และขาดเครื่อ งอุป โภค บริโ ภค
 28. 28. เหตุจ ากผู้ร บ หนัง สือ ั ด้ว ย ท่า นเป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ ในการสอบแข่ง ขัน เพือ เข้า รับ ราชการ ่ ในกรม ……………และถึง ลำา ดับ ที่ ที่จ ะ บรรจุเ ข้า รับ ราชการแล้ว จึง ขอให้ท ่า นไปรายงานตัว ณ
 29. 29. แบบฝึก หัด การใช้ค ำา เริ่ม ต้น แจ้ง เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป • สมมุต ิว ่า ท่า นเป็น ข้า ราชการกอง คลัง ผู้อ ำา นวยการกองคลัง สั่ง ให้ ท่า นร่า งหนัง สือ ของอธิบ ดี ถึง ผู้ อำา นวยการสำา นัก งบประมาณ แจ้ง ว่า คณะรัฐ มนตรีม ีม ติใ ห้ใ ช้เ งิน งบ กลาง สร้า งอาคารทีท ำา การของกรม ่ นี้ ขอให้ส ำา นัก งบประมาณจัด สรร เงิน งบกลางให้ก รมนี้ด ้ว ย
 30. 30. เฉลย เนื่อ งจาก...
 31. 31. แบบฝึก หัด การร่า งหนัง สือ ตอบ ด้ว ยหนัง สือ ประทับ ตรา • สมมุต ิว ่า ท่า นเป็น ข้า ราชการกอง การเจ้า หน้า ที่ กรมที่ด ิน ผู้อ ำา นวย การกองสัง ให้ท า นร่า งหนัง สือ ่ ่ ประทับ ตราของกรมที่ด ิน ส่ง รายชื่อ ผู้ส มัค รเข้า ฝึก อบรมหลัก สูต รการ เขีย นหนัง สือ ราชการ ซึ่ง สถาบัน พัฒ นาข้า ราชการพลเรือ น สำา นัก งาน ก.พ. จัด ขึ้น ไปให้
 32. 32. เฉลย ถึง สำา นัก งาน ก.พ. ตามหนัง สือ สำา นัก งาน ก.พ. ที่... ลงวัน ที่... แจ้ง ว่า สถาบัน พัฒ นา ข้า ราชการพลเรือ น จะจัด การฝึก อบรม หลัก สูต รการเขีย นหนัง สือ ราชการ และ ขอให้ส ง รายชื่อ ผู้ส มัค รเข้า ฝึก อบรม ่ หลัก สูต รนี้ม าให้พ จ ารณา นั้น ิ กรมที่ด ิน ขอส่ง รายชื่อ ผู้ส มัค ร เข้า ฝึก อบรมหลัก สูต รดัง กล่า วมาเพื่อ
 33. 33. การเขีย นข้อ ความในส่ว นจุด ประสงค์ท ี่ม ีห นัง สือ ไป • ต้อ งเขีย นให้ผ ู้ร ับ หนัง สือ รู้ว ่า ผู้ม ี หนัง สือ ไปต้อ งการให้ผ ู้ร ับ หนัง สือ ทำา อะไร ทำา อย่า งไร • หนัง สือ ภายนอก ควรย่อ หน้า ขึ้น บรรทัด ใหม่ • ควรมีข ้อ ความประกอบเพื่อ ให้ สมบูร ณ์ สละสลวย สุภ าพ โน้ม น้า วจูง ใจ ผูก มัด จิต ใจ
 34. 34. หลัก การเขีย นจุด ประสงค์ท ี่ม บ ลัก ษณะ ไป ีห นัง สือ และ ๑ . เขีย นให้ต รงกั ความมุ่ง หมาย ๒ . เขีย นแจ้ง จุด ประสงค์ใ ห้ช ด เจน ั ๓ . เขีย นโดยใช้ถ ้อ ยคำา ให้เ หมาะ สมตามควรแก่ก รณี
 35. 35. เขีย นให้ต รงกับ ลัก ษณะและ ความมุง หมาย ่ ลัก ษณะ คำา ขอ ดำา เนิน การ ความมุง หมาย ่ เพื่อ ให้ เพื่อ ให้ร ่ว มมือ เพื่อ ให้ช ว ยเหลือ ่ คำา ซัก ซ้อ ม,คำา ยืน ยัน เพื่อ ให้ เข้า ใจ, แน่ใ จ คำา กำา ชับ เพื่อ ให้ป ฏิบ ต ิ ั ตาม
 36. 36. คำา แจ้ง - จึง เรีย นมาเพื่อ ทราบ - จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบ - จึง เรีย นมาเพื่อ กรุณ าทราบ - จึง ขอแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า - จึง เรีย นมาเพื่อ ทราบ และ ถือ เป็น หลัก ปฏิบ ัต ิ
 37. 37. คำา ข - จึง เรีย นมาเพื่อ ขอได้โ ปรดพิจ ารณา อ อนุม ต ิด ้ว ย ั - จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดนำา เสนอคณะ รัฐ มนตรีพ ิจ ารณาต่อ ไปด้ว ย - จึง เรีย นมาเพื่อ ขอได้โ ปรดให้ค วามร่ว ม มือ ในการนีต ามสมควรด้ว ย ้ - จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดพิจ ารณา อนุเ คราะห์
 38. 38. คำา ซัก ซ้อ ม - จึง ขอเรีย นซ้อ มความเข้า ใจมาเพื่อ ถือ เป็น หลัก ปฏิบ ัต ต ่อ ไป ิ คำา ชี้แ จง - จึง เรีย นมาเพื่อ ทราบ คำา ยืน ยัน - จึง ขอเรีย นยืน ยัน มาเพื่อ ทราบ
 39. 39. คำา สั่ง - จึง เรีย นมาเพื่อ ถือ เป็น หลัก ปฏิบ ัต ิต ่อ ไป - จึง เรีย นมาเพื่อ ดำา เนิน การ ต่อ ไป คำา เตือ น - จึง ขอเรีย นเตือ นมาเพื่อ โปรด ดำา เนิน การเรื่อ งนี้ใ ห้
 40. 40. คำา กำา ชับ - จึง เรีย นมาเพื่อ จัก ได้ป ฏิบ ัต ิต ามมติ คณะรัฐ มนตรีด ัง กล่า ว โดยเคร่ง ครัด ต่อ ไป - จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดกำา ชับ เจ้า หน้า ที่ใ ห้ร ะมัด ระวัง มิใ ห้เ กิด กรณีเ ช่น นี้อ ีก คำา ถาม - จึง เรีย นมาเพื่อ ขอทราบ ว่า ………………………….
 41. 41. แบบฝึก หัด การเขีย นจุด ประสงค์ ที่ม ีห นัง สือ ไป • หนัง สือ ภายนอกจากอธิบ ดี ถึง รัฐ มนตรี • เขีย นจุด ประสงค์ท ี่ม ีห นัง สือ ไป ว่า อย่า งไร
 42. 42. เฉลย จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบ
 43. 43. แบบฝึก หัด การเขีย นจุด ประสงค์ ที่ม ีห นัง สือ ไป • หนัง สือ ภายนอกจากอธิบ ดี ถึง นายกรัฐ มนตรี • เขีย นจุด ประสงค์ท ี่ม ีห นัง สือ ไป ว่า อย่า งไร
 44. 44. เฉลย จึง กราบเรีย นมาเพื่อ โปรด ทราบ
 45. 45. แบบฝึก หัด การเขีย นจุด ประสงค์ ที่ม ีห นัง สือ ไป • หนัง สือ ภายนอกจากอธิบ ดี ถึง เลขาธิก าร ก.พ. ขอให้น ำา เรื่อ งเสนอ ก.พ. พิจ ารณาอนุม ัต ิ • เขีย นจุด ประสงค์ท ี่ม ีห นัง สือ ไปว่า อย่า งไร
 46. 46. เฉลย จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดนำา เสนอ ก.พ. พิจ ารณาอนุม ัต ิด ้ว ย จะขอบคุณ มาก
 47. 47. การเขีย นข้อ ความในส่ว น ท้า ยหนัง สือ • คำา ลงท้า ยของหนัง สือ ภายนอก ใช้ต ามฐานะของผู้ร ับ หนัง สือ ตามที่ก ำา หนดไว้ใ นระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยงาน สารบรรณ
 48. 48. หลัก ทั่ว ไปในการเขีย น หนัง สือ ให้ด ี • เขีย นให้ถ ูก ต้อ ง (แบบ เนือ หา หลัก ภาษา ้ ความนิย ม) • เขีย นให้ช ด เจน (เนือ ความ จุด ประสงค์ ั ้ วรรคตอน) • เขีย นให้ร ัด กุม (ให้ม ีค วามหมายแน่น อน ดิ้น ไม่ไ ด้ ไม่ม ช อ งโหว่ใ ห้โ ต้แ ย้ง ) ี ่ • เขีย นให้ก ะทัด รัด (สัน ไม่ใ ช้ข ้อ ความ ้ เยิ่น เย้อ ยืด ยาด หรือ ใช้ถ ้อ ยคำา ฟุ่ม เฟือ ย โดยไม่จ ำา เป็น ) • เขีย นให้บ รรลุว ัต ถุป ระสงค์แ ละเป็น ผลดี
 49. 49. การเขีย นให้ถ ูก ต้อ ง ถูก แบบ • ถูก เนื้อ หา • ถูก หลัก ภาษา • ถูก ความนิย ม •
 50. 50. การเขีย นให้ถ ูก แบบ - ถูก แบบของหนัง สือ ชนิด นั้น - จัด โครงสร้า งให้ถ ูก แบบ - เขีย นรายละเอีย ดให้ถ ูก แบบ - จัด วางข้อ ความให้ถ ูก ที่ - ใช้ถ ้อ ยคำา ให้ถ ูก ต้อ ง
 51. 51. การเขีย นให้ถ ูก เนื้อ หา - เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป เกิด จาก ผู้ม ี หนัง สือ ไป บุค คลภายนอก เหตุก ารณ์ ผู้ร ับ หนัง สือ - จุด ประสงค์ท ี่ม ีห นัง สือ ไป ความ มุ่ง หมายที่ม ีห นัง สือ ไป ประสงค์ใ ห้ผ ู้ร ับ หนัง สือ ทำา อะไร ทำา อย่า งไร
 52. 52. เทคนิค การย่อ เรือ ง ่ การย่อ เรื่อ ง คือ การสรุป ความที่ เป็น เนื้อ หาสาระ และที่เ กี่ย วกับ ประเด็น ที่เ ป็น เหตุใ ห้ต ้อ งมีห นัง สือ ไป ใจความสำา คัญ - แก่น ข้อ ความตกแต่ง เพื่อ ความสม บรูณ ์ ชัด เจน โน้ม น้า วจิต ใจ - กระพี้
 53. 53. ตัว อย่า งย่อ เรื่อ งกรณี เริ่ม เรื่อ งใหม่ สมมุต ิว ่า กรมประชาสงเคราะห์ จะมีห นัง สือ ถึง มูล นิธ ิต ่า ง ๆ เพื่อ ขอความช่ว ยเหลือ ผู้ ประสบวาตภัย ในจัง หวัด ชุม พร
 54. 54. ใจความสำา คัญ (แก่น ) ได้เ กิด วาตภัย ขึ้น ซึ่ง จะต้อ งขอ ความร่ว มมือ จาก มูล นิธ ิใ นการ ช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบวาตภัย
 55. 55. ข้อ ความเสริม เพื่อ ความ สมบูร ณ์ ชัด เจน หรือ โน้ม น้า วจิต ใจ (กระพี้) สถานทีเ กิต วาตภัย วัน ที่เ กิต ่ วาตภัย สิ่ง ทีข อให้ช ่ว ยเหลือ ่ “ได้เ กิด วาตภัย ขึ้น ทีจ ัง หวัด ชุม พร ่ เมื่อ วัน ที่ ๓๑ สิง หาคม ๒๕๕๑ เป็น เหตุใ ห้ป ระชาชนจำา นวนมากไร้ท ี่ อยู่อ าศัย และขาดแคลนเครื่อ ง อุป โภคบริโ ภค ซึ่ง จะต้อ งขอความ
 56. 56. เพิ่ม คำา เริ่ม ต้น และจุด ประสงค์ ที่ม ห นัง สือ ไป ี “ด้ว ยได้เ กิด วาตภัย ขึ้น ที่จ ัง หวัด ชุม พร เมื่อ วัน ที่ ๓๑ สิง หาคม ๒๕๕๑ เป็น เหตุใ ห้ป ระชาชนจำา นวนมากไร้ท ี่ อยูอ าศัย และขาดแคลนเครื่อ งอุป โภค ่ บริโ ภค ซึ่ง จะต้อ งขอความร่ว มมือ จาก มูล นิธ ใ นการช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบวาตภัย ิ เกี่ย วกับ เครื่อ งอุป โภคบริโ ภค ” “จึง เรีย นขอความร่ว มมือ มาเพื่อ ได้โ ปรดจัด ส่ง เครื่อ งอุป โภคบริโ ภคไป ช่ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัย ดัง กล่า วตามแต่
 57. 57. หลัก การย่อ เรือ ง ่ • ตั้ง คำา ถาม ถามตัว เองว่า ใคร ทำา อะไร ทำา เมื่อ ใด ทำา ที่ไ หน ทำา อย่า งไร ทำา ทำา ไม (6w)
 58. 58. การเขีย นให้ถ ูก หลัก ภาษา๒ เรื่อ ง หลัก ภาษาไทย ควรระวัง - รูป ประโยค (ประธาน กริย า กรรม) - ความสัม พัน ธ์ข องข้อ ความ + ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งประโยค (เหตุ – ผล) + ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคำา ประธาน กริย า - กรรม คำา ประกอบ (ถูก ต้อ ง กลมกลืน เมือ ่ แยกข้อ ความเป็น ส่ว น ๆ) + ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคำา ที่แ ยกคร่อ ม ข้อ ความ (เขีย นให้ถ ูก ต้อ ง)
 59. 59. • ให้ค ณะกรรมการมีอ ำา นาจมีห นัง สือ สอบถาม หรือ เรีย กบุค คลใด ๆ มา ชี้แ จงข้อ เท็จ จริง และแสดงความคิด เห็น หรือ ส่ง เอกสารหลัก ฐานที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ประกอบการพิจ ารณา • ให้ค ณะกรรมการมีอ ำา นาจมีห นัง สือ สอบถาม บุค คลใด ๆ • ให้ค ณะกรรมการมีอ ำา นาจเรีย ก บุค คลใด ๆ มาชี้แ จงข้อ เท็จ จริง และ แสดงความคิด เห็น เพือ ประกอบการ ่
 60. 60. • ให้ค ณะกรรมการมีอ ำา นาจ สอบถาม หรือ เรีย กบุค คลใด ๆ มาชี้แ จงข้อ เท็จ จริง และแสดงความคิด เห็น หรือ ขอให้ บุค คลใด ๆ ส่ง เอกสารหลัก ฐานที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ประกอบการพิจ ารณา • ให้ค ณะกรรมการมีอ ำา นาจสอบถาม บุค คลใด ๆ • ให้ค ณะกรรมการมีอ ำา นาจเรีย ก บุค คลใด ๆ มาชี้แ จงข้อ เท็จ จริง และ แสดงความคิด เห็น เพือ ประกอบการ ่
 61. 61. • ก.พ. ลงมติใ ห้ส ำา นัก งานผู้ด ูแ ล นัก เรีย นจัด หาสถานศึก ษาและเรื่อ ง อื่น ๆ ให้น ัก เรีย นผู้น ี้ • ก.พ. ลงมติใ ห้ส ำา นัก งานผู้ด ูแ ล นัก เรีย นจัด หาสถานศึก ษาและจัด การ เรื่อ งอื่น ๆ ให้น ัก เรีย นผู้น ี้
 62. 62. • เมื่อ ล่ว งเลยระยะเวลาที่ป ระสงค์จ ะ ขอลาออกจากราชการแล้ว และไม่ ทราบว่า จะได้ร ับ อนุญ าตให้ล าออก หรือ ไม่ ก็ห าได้ด ำา เนิน การประการใด ที่จ ะแสดงให้เ ห็น ว่า ยัง คงประสงค์จ ะ ขอลาออกจากราชการตามที่ไ ด้ย น ื่ หนัง สือ ขอลาออกไว้เ ดิม • เมื่อ ล่ว งเลยระยะเวลาที่ป ระสงค์จ ะ ขอลาออกจากราชการแล้ว และไม่ ทราบว่า จะได้ร ับ อนุญ าตให้ล าออก
 63. 63. • คำา ว่า “ก่อ หนี้ผ ูก พัน ” หมายถึง การ ทำา ข้อ ผูก พัน ที่จ ะต้อ งจ่า ยให้เ ป็น เงิน สิง ของ หรือ บริก าร ไม่ว ่า จะเกิด จาก ่ การกู้ย ม การซื้อ การจ้า ง โดยใช้ ื เครดิต • คำา ว่า “ก่อ หนี้ผ ูก พัน ” หมายถึง การ ทำา ข้อ ผูก พัน ที่จ ะต้อ งจ่า ยให้เ ป็น เงิน สิง ของ หรือ บริก าร ไม่ว ่า จะเกิด จาก ่ การกู้ย ม ื
 64. 64. • เทศบาลอาจมีร ายได้ด ง ต่อ ไปนี้ ั ๑. ภาษีอ ากร ๒. พัน ธบัต ร ๓. เงิน กู้ • เทศบาลอาจมีร ายได้ด ง ต่อ ไปนี้ ั ๑. ภาษีอ ากร ๒. การจำา หน่า ยพัน ธบัต ร ๓. เงิน กู้
 65. 65. • ผูผ ลิต สารระเหยต้อ งจัด ให้ม ี ้ เครื่อ งหมายที่ภ าชนะบรรจุส ารระเหย เพื่อ เป็น คำา เตือ น หรือ ข้อ ควรระวัง ใน การใช้ส ารระเหยดัง กล่า ว • ผูผ ลิต สารระเหยต้อ งจัด ให้ม ี ้ ข้อ ความ ที่ภ าชนะบรรจุส ารระเหย เพื่อ เป็น คำา เตือ น หรือ ข้อ ควรระวัง ใน การใช้ส ารระเหยดัง กล่า ว
 66. 66. • ผูผ ลิต สารระเหยต้อ งจัด ให้ม ีภ าพ ้ เครื่อ งหมาย หรือ ข้อ ความ ที่ภ าชนะบรรจุส ารระเหย เพื่อ เป็น คำา เตือ นให้ร ะวัง การใช้ส ารระเหยดัง กล่า ว • ผูผ ลิต สารระเหยต้อ งจัด ให้ม ีภ าพ ้ เครื่อ งหมาย หรือ ข้อ ความ ที่ภ าชนะบรรจุส ารระเหย เพื่อ เป็น การ เตือ นให้ร ะวัง การใช้ส ารระเหยดัง
 67. 67. การเขีย นให้ถ ูก ความนิย ม • ความนิย มในวงราชการ ความนิย ม ของผู้ล งนาม ในเรื่อ ง สรรพนาม ถ้อ ยคำา สำา นวน วรรคตอน รูป แบบ • การใช้ส รรพนาม – ผูม ห นัง สือ ไปที่เ ป็น ส่ว นราชการ นิย ม ้ ี ใช้ช อ ส่ว นราชการ หรือ ละไว้ ื่ – ผูม ห นัง สือ ไปที่เ ป็น บุค คล ใช้ต าม ้ ี ระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรี หรือ ละไว้
 68. 68. ความนิย มในการใช้ สรรพนาม • กรมสรรพากรขอเรีย นว่า ... ขอเรีย น ว่า ... • ข้า พเจ้า ขอชี้แ จงว่า ... ขอชี้แ จงว่า ... • ขอกรมสรรพากรได้โ ปรด... ขอได้ โปรด... • ขอท่า นได้โ ปรด... ขอได้โ ปรด...
 69. 69. ความนิย มในการใช้ ถ้อ ยคำา สำา นวน • ใช้ภ าษาราชการ ไม่ใ ช้ภ าษาลำา ลอง ภาษาพูด หรือ ภาษานัก ประพัน ธ์ เช่น ประชาชนได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นแสน สาหัส (ภาษานัก ประพัน ธ์) ประชาชนได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นเป็น อย่า งยิง (ภาษาราชการ) ่
 70. 70. • ไม่ใ ช้ค ำา เชื่อ มซำ้า กัน : ที่ – ซึ่ง - อัน มีค วามหมายอย่า ง เดีย วกัน ใช้แ ทนกัน ได้ เช่น คนที่เป็น พลเมือ งของประเทศใด ซึ่ง ทำา การอัน เป็น การบัน ทอนความ ่ มัน คงของประเทศ ควรได้ร ับ การ ่ ประณามว่า เป็น ผู้ท รยศต่อ ประเทศ ชาติ
 71. 71. • และ – กับ – รวมทั้ง - ตลอดจน มี ความหมายอย่า งเดีย วกัน ใช้แ ทนกัน ได้ เช่น วิน ัย ที่ข ้า ราชการจะต้อ งรัก ษานั้น มีว ิน ัย ในการปฏิบ ต ิร าชการ และ ั วิน ัย ในการปฏิบ ต ิต ่อ ผู้ร ่ว มงาน รวม ั ทั้ง วิน ัย ในการปฏิบ ต ิต ่อ ประชาชน ั ตลอดจนวิน ัย ในการปฏิบ ต ิต นเพื่อ ั รัก ษาเกีย รติศ ัก ดิ์ข องตำา แหน่ง หน้า ที่ร าชการของตนด้ว ย
 72. 72. • คำา ที่ใ ช้แ ทนกัน ได้แ ละแทนกัน ไม่ไ ด้ กับ (ติด กัน , เท่า กัน , ด้ว ยกัน ) แก่ (สำา หรับ ) แด่ (สำา หรับ , ถวาย, อุท ิศ , เพื่อ ) ต่อ (กระทำา ต่อ ฝ่า ยเดีย ว, ตาม) และ (ทั้ง หมด) หรือ (อย่า งไหนก็ไ ด้) และหรือ (ทั้ง หมดก็ไ ด้ อย่า งเดีย ว ก็ไ ด้)
 73. 73. • ความในมาตรานี้ไ ม่ใ ช้บ ง คับ แก่ผ ู้ท ี่ ั เคยเป็น ที่ป รึก ษาแก่น ายจ้า ง หรือ ลูก จ้า ง • ความในมาตรานี้ไ ม่ใ ช้บ ง คับ แก่ผ ู้ท ี่ ั เคยเป็น ที่ป รึก ษาของ นายจ้า ง หรือ ลูก จ้า ง
 74. 74. • ให้น าย ก. และ นาย ข. อยูเ วรเฝ้า ่ สำา นัก งาน • ให้น าย ก. หรือ นาย ข. อยูเ วรเฝ้า ่ สำา นัก งาน • ห้า มดื่ม สุร า และสูบ บุห รี่ใ นห้อ งนี้ • ห้า มดื่ม สุร า หรือ สูบ บุห รี่ใ นห้อ งนี้
 75. 75. • คำา เบา - คำา หนัก แน่น จะ (ธรรมดา – ใช้ก รณีท ั่ว ไป) จัก (หนัก แน่น – ใช้ใ นคำา สั่ง คำา กำา ชับ ) ควร (เป็น คำา แนะนำา มีผ ลบัง คับ ทาง จิต ใจ) พึง (มีผ ลบัง คับ ทางสัง คม) ย่อ ม (เป็น คำา เตือ น มีผ ลบัง คับ เป็น ทางการ แต่ไ ม่เ ด็ด ขาด) ให้ (เป็น คำา สัง ) ่ ต้อ ง (เป็น คำา บัง คับ โดยทั่ว ไปจะมี
 76. 76. • การแต่ง ตั้ง ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ให้ด ำา รงตำา แหน่ง ที่ ก.พ. ยัง มิไ ด้ กำา หนด จะกระทำา มิไ ด้ • ขอใด้โ ปรดนำา เสนอ ก.พ. พิจ ารณา ด้ว ย จะขอบคุณ มาก • ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ต้อ งรัก ษา วิน ัย โดยเคร่ง ครัด อยูเ สมอ ผู้ใ ดฝ่า ฝืน ่ หรือ ไม่ป ฏิบ ัต ิต าม ถือ ว่า ผู้น ั้น กระทำา ผิด วิน ัย จัก ต้อ งได้ร ับ โทษ ตามที่ บัญ ญัต ิไ ว้ใ นหมวดนี้
 77. 77. • ข้า ราชการเสพสุร าในขณะปฏิบ ต ิ ั ราชการ ควรลงโทษสถานหนัก • ครูพ ึง ให้เ กีย รติค รูด ้ว ยกัน • ข้า ราชการครูเ ล่น การพนัน ย่อ มถูก ลงโทษสถานหนัก • ข้า ราชการพลเรือ นผูใ ดกระทำา ผิด ้ วิน ัย อย่า งร้า ยแรง ให้ลงโทษไล่อ อก หรือ ปลดออก • ข้า ราชการพลเรือ นต้อ งถือ และปฏิบ ต ิ ั
 78. 78. • คำา บัง คับ – คำา ขอร้อ ง : การเขีย นถึง บุค คลหรือ ผูด ำา รงตำา แหน่ง ที่ไ ม่ไ ด้อ ยู่ใ น ้ บัง คับ บัญ ชาไม่น ย มใช้ค ำา บัง คับ แต่น ย มใช้ ิ ิ คำา ขอร้อ งที่ม ีค วามหมายอย่า งเดีย วกัน คำา บัง คับ คำา ขอร้อ ง ขอให้ส ง ่ กรุณ าส่ง ให้ไ ปติด ต่อ กรุณ าไปติด ต่อ ขอให้น ำา เสนอต่อ ไป โปรดนำา เสนอต่อ ไป จึง เรีย นมาเพื่อ ขอให้น ำา เสนอ ก .พ. พิจ ารณาต่อ ไป
 79. 79. • คำา ทำา ลาย - คำา เสริม สร้า ง : คำา ทำา ลาย คำา เสริม สร้า ง ไม่ต ั้ง ใจศึก ษาจึง สอบตก ถ้า ตั้ง ใจศึก ษาก็ค งจะสอบได้ โครงการที่ท ่า นเสนอใช้ไ ม่ไ ด้ โครงการที่ท ่า นเสนอก็น ับ ว่า ดี แต่เ กรงว่า จะยัง ทำา ไม่ไ ด้ใ นขณะนี้ ท่า นเข้า ใจผิด ความเข้า ใจของท่า นยัง คลาดเคลื่อ นอยู่
 80. 80. • หางเสีย ง : การลงท้า ยประโยคในหนัง สือ นิย มใส่ห างเสีย งเพื่อ ให้ข ้อ ความ จบลงอย่า งลื่น และรื่น หู (ต่อ ไป, ได้, ด้ว ย) สำา นัก งาน ก.พ. ยิน ดีใ ห้ค วามร่ว มมือ ในเรื่อ งนี้ โปรดให้เ จ้า หน้า ที่ไ ปติด ต่อ กับ เจ้า หน้า ที่ก อง การศึก ษาต่า งประเทศ สำา นัก งาน ก .พ. สำา นัก งาน ก.พ. ยิน ดีใ ห้ค วามร่ว มมือ ในเรื่อ ง นี้ โปรดให้เ จ้า หน้า ที่ไ ปติด ต่อ กับ เจ้า หน้า ที่ก อง การศึก ษาต่า งประเทศ สำา นัก งาน ก .พ. เพื่อ
 81. 81. ก.พ. ได้พ ิจ ารณาแล้ว อนุม ัต ใ ห้น าย ก . ไป ิ ศึก ษาวิช าเศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง ณ สหรัฐ อเมริก า ก.พ. ได้พ ิจ ารณาแล้ว อนุม ัต ใ ห้น าย ก . ไป ิ ศึก ษาวิช าเศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง ณ สหรัฐ อเมริก าได้ ขอได้โ ปรดจัด การให้เ รีย บร้อ ย ขอได้โ ปรดจัด การให้เ รีย บร้อ ย ด้ว ย
 82. 82. ความนิย มในการแบ่ง วรรคตอน • ให้แ ต่ล ะประโยค แต่ล ะวรรค แต่ล ะตอน เป็น เอกภาพ ตามที่ท ่า นสมัค รสอบชิง ทุน รัฐ บาลไว้น น ั้ บัด นี้ ได้ก ำา หนดตรวจโรคแล้ว จึง ขอให้ท ่า นไปรับ หนัง สือ นำา ของสำา นัก งาน ก.พ. พร้อ มด้ว ยอุจ จาระ ๑ อับ และปัส สาวะ ๑๘๐ ซีซ ี. ในวัน ตรวจโรคด้ว ย ...ขอให้ท ่า นไปรับ หนัง สือ นำา จาก
 83. 83. แบบฝึก หัด การเขีย นหนัง สือ ให้ ถูก แบบ • ให้แ ก้ร ่า งหนัง สือ ข้า งล่า งนี้ใ ห้ถ ูก แบบ เรื่อ ง ตั้ง คณะทำา งานปรับ ปรุง แผนการ ศึก ษาของชาติ เรีย น นาย......................................... เนื่อ งจากคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติไ ด้ม ม ติแ ต่ง ตั้ง คณะทำา งานปรับ ปรุง ี แผนการศึก ษาของชาติ โดยมีท ่า นร่ว มเป็น คณะทำา งานด้ว ย ดัง สำา เนาคำา สัง แต่ง ตั้ง คณะ ่ ทำา งานปรับ ปรุง แผนการศึก ษาของชาติ ซึ่ง ส่ง มาพร้อ มกับ หนัง สือ นี้ ส่ว นกำา หนดนัด ประชุม คณะทำา งานเมื่อ ใดจะเรีย นมาให้ ทราบภายหลัง
 84. 84. เฉลย เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะทำา งานปรับ ปรุง แผนการ ศึก ษาของชาติ เรีย น นาย......................................... สิง ทีส ่ง มาด้ว ย สำา เนาคำา สัง แต่ง ตั้ง คณะทำา งาน ่ ่ ่ ปรับ ปรุง แผนการศึก ษา ของชาติ ด้ว ยคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติไ ด้ม ี มติแ ต่ง ตั้ง คณะทำา งานปรับ ปรุง แผนการศึก ษา ของชาติ โดยมีท ่า นร่ว มเป็น คณะทำา งานด้ว ย ดัง สำา เนาคำา สั่ง แต่ง ตั้ง คณะทำา งานปรับ ปรุง แผนการ ศึก ษาของชาติ ซึ่ง ส่ง มาพร้อ มกับ หนัง สือ นี้ จึง เรีย นมาเพือ ทราบ ส่ว นกำา หนดนัด ่ ประชุม คณะทำา งานเมือ ใด จะ ได้เ รีย นมาให้ท ราบ ่
 85. 85. แบบฝึก หัด การเขีย นหนัง สือ ให้ ถูก หลัก ภาษา เรื่อ ง หลัก สูต รการฝึก อบรมเรื่อ งการดำา เนิน การ ทางวิน ย ั เรีย น (ปลัด กระทรวง, อธิบ ดี) สิ่ง ทีส ง มาด้ว ย หลัก สูต รมาตรฐานการฝึก อบรม ่ ่ เรื่อ งการดำา เนิน การทางวิน ย ั ด้ว ย ก.พ. ได้พ จ ารณาเห็น ว่า ผู้ไ ด้ร ับ การฝึก ิ อบรมตามหลัก สูต รการดำา เนิน การทางวิน ย ของ ั ส่ว นราชการต่า ง ๆ ได้จ ัด ทำา ขึ้น เป็น หลายรูป แบบ และสิ้น เปลือ งเวลาในการคิด ค้น จัด ทำา หลัก สูต ร ก.พ. จึง ได้จ ัด ทำา หลัก สูต รมาตรฐานขึน เพือ ให้ ้ ่ กระทรวง ทบวง กรม ต่า ง ๆ ใช้เ ป็น แนวในการจัด หลัก สูต รฝึก อบรมเรื่อ งการดำา เนิน การทางวิน ย ั จึง ขอส่ง หลัก สูต รมาตรฐานในการฝึก อบรม เรื่อ งการดำา เนิน การทางวิน ย มาเพื่อ ได้ใ ช้เ ป็น แนว ั
 86. 86. เฉลย เรื่อ ง หลัก สูต รการฝึก อบรมเรื่อ งการดำา เนิน การ ทางวิน ย ั เรีย น (ปลัด กระทรวง, อธิบ ดี) สิ่ง ทีส ่ง มาด้ว ย หลัก สูต รมาตรฐาน ในการฝึก อบรม ่ เรื่อ งการดำา เนิน การทางวิน ัย ด้ว ย ก.พ. ได้พ จ ารณาเห็น ว่า หลัก สูต รการ ิ ดำา เนิน การทางวิน ย ทีส่ว นราชการต่า ง ๆ ใช้ใ นการ ั ่ ฝึก อบรมข้า ราชการอยู่ใ นขณะนี้ มีห ลายรูป แบบไม่ เป็น มาตรฐานเดีย วกัน อีก ทัง การคิด ค้น จัด ทำา ้ หลัก สูต รดัง กล่า วก็ส ิ้น เปลือ งเวลามาก ก.พ. จึง ได้ จัด ทำา หลัก สูต รมาตรฐานขึ้น เพือ ให้ก ระทรวง ่ ทบวง กรม ต่า ง ๆ ใช้ใ นการฝึก อบรมเรื่อ งการ ดำา เนิน การทางวิน ย ให้เ ป็น แนวเดีย วกัน ั จึง ขอส่ง หลัก สูต รมาตรฐานในการฝึก อบรม
 87. 87. การเขีย นให้ช ัด เจน คือ การเขีย นให้เ ข้า ใจง่า ย พิจ ารณาง่า ย และอ่า นง่า ย โดยเขีย น ให้ม ีล ัก ษณะ + ชัด เจนในเนื้อ ความ คือ เขีย นให้ เนื้อ ความเป็น ทีเ ข้า ใจแน่น อน ไม่ ่ คลุม เครือ ไม่แ ปลความหมายได้ห ลาย นัย + ชัด เจนในจุด ประสงค์ ว่า ให้ผ ู้ร ับ หนัง สือ ทำา อะไร
 88. 88. • เทศบาลมีห น้า ที่จ ัด ให้ม ีแ ละบำา รุง รัก ษารถ หรือ เรือ ดับ เพลิง เทศบาลมีห น้า ที่จ ัด ให้ม ีแ ละบำา รุง รัก ษารถดับ เพลิง หรือ เรือ ดับ เพลิง • เทศบาลมีห น้า ที่จ ัด ให้ม ีแ ละบำา รุง รัก ษาสถานที่ส ำา หรับ การเล่น กีฬ าและพลศึก ษา เทศบาลมีห น้า ที่จ ัด ให้ม ีแ ละบำา รุง
 89. 89. • ห้า มมิใ ห้บ ค คลใดจัด ให้ผ อ ื่น ขอทาน หรือ ุ ู้ หลบหนีจ ากสถาน สงเคราะห์ ห้า มมิใ ห้บ ค คลใดจัด ให้ผ อ ื่น ขอทาน หรือ ุ ู้ จัด ให้ผ ร ับ การสงเคราะห์ ู้ หลบหนีจ ากสถานสงเคราะห์ • เทศบาลมีห น้า ที่จ ัด ให้ม ีแ ละบำา รุง รัก ษา สถานที่ส ำา หรับ การเล่น กีฬ าและพลศึก ษา เทศบาลมีห น้า ที่จ ัด ให้ม แ ละบำา รุง รัก ษา ี
 90. 90. การเขีย นให้ร ัด กุม คือ การเขีย นให้ม ีล ัก ษณะรัด กุม ดิ้น ไม่ไ ด้ ไม่ม ีช อ งโหว่ สามารถ ่ ยืน ยัน ได้แ น่น อนในคำา เขีย นนั้น และ ต้อ งไม่เ ขีย นยืน ยัน ในสิง ที่ย ืน ยัน ไม่ ่ ได้ กรณีท ี่ไ ม่อ าจยืน ยัน ได้แ น่น อนว่า เป็น เช่น นั้น เสมอไป ควรใช้ค ำา ใน ลัก ษณะแบ่ง รับ แบ่ง สู้ เช่น “โดยปกติ”
 91. 91. • การเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการ พลเรือ น เลื่อ นปีล ะ ๑ ขั้น การเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการ พลเรือ น โดยปกติเลื่อ นปีล ะ ๑ ขั้น • ขออภัย ที่ไ ม่อ าจให้ใ ช้ส ถานที่ใ นวัน ดัง กล่า วตามที่ข อไปได้ หากเป็น วัน อื่น ก็ไ ม่ข ัด ข้อ ง ขออภัย ที่ไ ม่อ าจให้ใ ช้ส ถานที่ใ นวัน ดัง กล่า วตามที่ข อไปได้
 92. 92. การเขีย นให้ก ะทัด รัด • ไม่ใ ช้ค ำา ซำ้า คำา ฟุ่ม เฟือ ย • ไม่เ ขีย นวกวน ไม่ใ ช้ค วาม ซำ้า ๆ กัน
 93. 93. • ขอให้ท ่า นสืบ สวนให้ไ ด้ค วามว่า ผูใ ด ้ กระทำา การทุจ ริต ยัก ยอกเงิน รายนี้ ขอให้ท ่า นสืบ สวนให้ไ ด้ค วามว่า ผูใ ด ้ กระทำา การทุจ ริต ยัก ยอกเงิน รายนี้ • คณะกรรมการคณะนีไ ด้จ ัด ให้ม ีก าร ้ ประชุม เมือ วัน ที่ ๓๑ สิง หาคม ๒๕๕๑ โดย ่ ในการประชุม ดัง กล่า วปรากฏว่า ได้ม ก าร ี พิจ ารณาให้ม ก ารเปลี่ย นแปลงบุค คลซึ่ง ี ดำา รงตำา แหน่ง ในคณะอนุก รรมการบางคน คณะกรรมการคณะนี้ไ ด้จ ัด ให้ม ก าร ี
 94. 94. • ครูป ระชาบาลทีไ ด้ร ับ การยกฐานะเป็น ่ ข้า ราชการพลเรือ น ซึ่ง เป็น ข้า ราชการทีม ส ิท ธิ ่ ี ได้ร ับ บำา เหน็จ บำา นาญนัน มีอ ยู่ ๒ จำา พวก ้ ครูป ระชาบาลทีไ ด้ร ับ การยกฐานะเป็น ่ ข้า ราชการพลเรือ น ซึ่ง เป็น ข้า ราชการที่ม ส ิท ธิ ี ได้ร ับ บำา เหน็จ บำา นาญนัน มีอ ยู่ ๒ จำา พวก ้ • สิท ธิท จ ะได้ร ับ ค่า ขนส่ง สิง ของกลับ ี่ ่ ประเทศไทยนั้น ผู้ท จ ะได้ร ับ สิท ธิด ัง กล่า วก็เ ฉพาะ ี่ นัก เรีย นทุน รัฐ บาลไทยเท่า นัน สำา หรับ กรณีข องผู้ ้ นีซ ึ่ง ได้ร ับ ทุน รัฐ บาลต่า งประเทศไปศึก ษา จึง ้ ไม่ม ส ิท ธิไ ด้ร ับ ค่า ขนส่ง สิง ของดัง กล่า ว ี ่ นัก เรีย นทุน รัฐ บาลไทยเท่า นัน ทีม ส ท ธิไ ด้ร ับ ้ ่ ี ิ ค่า ขนส่ง สิง ของกลับ ประเทศไทย แต่น ก เรีย นผู้น ี้ ่ ั
 95. 95. การเขีย นให้บ รรลุจ ุด ประสงค์แ ละเป็น ผลดี • เขีย นให้ผ ู้ร ับ หนัง สือ เข้า ใจ ชัด เจนว่า ผู้ม ีห นัง สือ ไปต้อ งการ อะไร จะให้ผ ู้ร ับ ปฏิบ ัต ิอ ย่า งไร และโน้ม น้า ว จูง ใจให้ผ ู้ร ับ หนัง สือ ปฏิบ ัต ิต ามนั้น โดยหวัง ผลให้บ ัง เกิด ตามที่ ต้อ งการ • เขีย นให้เ ป็น ผลดี หนัง สือ ตำา หนิ

×