Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Contoh soal uka kompetensi kepribadian

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Contoh soal uka kompetensi kepribadian

  1. 1. :,. il SOALKOMPETENSIK€PRIBADIANDANSOSIAL NamaistilahPancasiladisampaikanoleh: a. Drsmohhatta b.soepomo c.ir soekarno d.sayutirnelil< 7' Kebijakanpenrerintahdalammemberikanwewenangyangsangatbesarpada d;aerahuntukmengembangkankurikulumdisetiapdaerahnyamasing-masing disebut:no8 a. Sentralistik b.descntralistik c.korrrpetcnsi d.pedagogic 3. Tugasutamagurudalammembantusiswauntukmemperolehpengetahuan kccuali: a. Mengorganisasibahanbelajar b. Memberikanaadvancekepadasiswayangakanmembantusiswadalam mencapaipembelqjar.anb.ar,u c. Membantusiswauntukme,m,bantumengambilirrgatanjangkapanangke irrgatln jaugkapcn,clc:k d. MernbantusiswarnernberijEw,abansaattesberlangsung 4. Seoranggurudalammelaksanakanpembelajaranharusmempunyaivisidanmisi. Daripernyataandibawahiniyangkuranrgtepatadalah: a. Mcngajarhariiniakultarusmcrnbcrisesuotuyangberartiuntuksiswaku. b. Aku bawamasalahkudirumahuntukakulantpiaskankepadasiswaku c. Akumengajaribaratbulanpadamulanyakecilkemudianjadibesar. d. Jikaakumengajarmuridku,akuaclalahakalmereka,muridkuadalahlidahnya, ,akuberianakkubudipekertidanmerekamemberiperilakuakalbudiku. Sungguhbah.agiaaku, 5. Dar:ipernyatandibawa:hirriadalahciriguruyangpunyakecenderungan kesejawatandanpersahabatankecuali: a. Maumendengarkandantidakbersiftapmendominasikeadaan b, Be,rsikapakrabdanmelebur : Menghargaidanrendahhati d. Bersikapakuyangpalingpandaidiantdrmereka 6. Jikagurumenyadaribahwamengajaradalahibadah,guruberadadalamtiga kondisipilihan. daripernyataandibawahinimanakahyangkurangtepat. 7. UntukmembinahubunganrTangbaikan,-taragur"udengantemansejawat,guru harus.... a. Selalumemberikansesuatu f
  2. 2. ,r' "/ "/ . b. selalumengalah c. Berkomunikasidenganbaik d. Menghargai 8. JulrrkanBuruyanBkura.ngdisenangibagisiswaadalah: '*' a. Gurufavorit. b. Gurukiller' c. Guruprofessional d. 6uru yarrgcerdas 9. 5c.o,r'angguruyangmengakuiataufircnyatakandirinyamampuatauahlidalam satubcntukpckcrlaandisebut: il. Gr,rtrl'avorit b. Gurtrkillcr c. Guruprofesi ,i. Guruyangcerdas L0. Seoranggrtruyangmantilp,stirbil,dr-.wilsa,arifdanberwibawa,merrjadiieladart ba5;i pesertadidikdanbcraklakntuliameru1lakan.... it. KompetensikepriLraclian. lr. korrtllr,tctu;i;lrolc.;i ( . K o r t t p r , t t ' r r : ; is o : , i . r l d. Kornpctcrtsipcdagogic i I. tlirci:ryapc.ndidikanyarrgsccl.rrrgdir;irrcrn{jyafrljakantrtcrtj;rcli;rjirrrl; . . , , , ^ . t , . , - . , , , , ^ - ^ l , , s r i l u u r r b , r r rr d r l karaktcrbang,saadalalr"M2KDl"sirrgkrrtandari e. BudayaMalu,budayaMutu,budayaKerja,BudayaDisiplin,[Srrdaya lbadah b. BudarlaMalu,budayal/lantap,budayaKerja,BudayaDisiplin,Bldaya lbadalt c. tlurcloyaMau,budayaMutu,budayaKc.rja,BuclayaDisiplin,Er.rdayoll:adalt c1.tltrclayaMalu,brrdayaMutu,buclryaKinerja,Budayat)isiplirr,tludayalbarlalr I2.. Dibawahiniadalahciriseorangguruyangmampumenguasailandasan-lamdasan kependidikankecuali. a. Landasanfilosofis b. Landasanpsikologos c. Landasansosiologis d. Landasanidiologi 1:i. Contoltpernecahanmasalahyangbersifatilmiahrneliputi: a, Pembatasanmasalah,, pengumpulandata,pengetasanhipotesa, InterPretasihasiltes. b. Pembatasanmasalah,penyusunanhipotesa,pengetasanhipotesa, lnterpretasihasiltes. c.. Pe,mbatasanmasalah,penyusunanhipotesa,pengumpulandata, pengetasanhip.otesa,Interpretasihasiltes.
  3. 3. l.i :ji d. Pcmb;tasanmasrrarr,pcnyusu^anhipotcsa,pengumpurandata, pcrrgctasanhipotesa, 1'4' Kcnlantpuan guruscbagaibirgiarrclarimasyarakatuntukberkomunikasidan bcrgaul denganpesertadidik,sesamependidik,orangtua murid,danmasyarakatdisebrrt: a. Kompetensi.sosial b. Kompetensisosiologi c. Kompefensipcgagogikl cl. Kornperensibudayal 15. Ada7 konrpetcnsisocialyarrgharusdirnilikiseorangguruyaitu.... a. Memilikipengctahuantentangadatistiadat,budaya,demokrasi,estetika, kcsadatansocill,mc'milikisikapyangbenarterhaciappendidikan,setia pa(laatasan. b. Memilikipengetahuantentangadatistiadat;budaya,demokrasi,estetika, kesadaransociai,mernilikislkapyangbenartorhadappendldikap,setla padaharkatdanmartabat. c, Mcmlliklpcngctalruafltcntiln{lirdaflstiaclat,budaya;sosiologl,cstctika, kesadaransocial,menrilikisikapyangbenarrterhadappcrrclidikan,setit padaharkatdanrnartabat. d. Mernilikipengetahuanyangltras,budaya,dcrnokrasi,cstetika,kesadorarr social,memilikisikapyangbenarterhadappendidikan,setiapadaharkat danmartabat. 16. Sekolahmerupakanmitramasyarakat.Makaprosespenyelenggaraanhubungan sekolah denganmasyarakatharusmemiliki: a. PerencanaantJrogram,pengorganisasian,pelaksanaan,Evaluasi b, Perencanaanpemban6lunan,f:,engorganisasian,pelaksanaan,Evaiuasi c. Perencanaanprogram,penggrrnaandanaBos,pclaksanaan,Ivaluasi d. Perencanaanprogram,Pengorganisasian,perrnintaanbantuan,E'.raluasi 1.7,Seperangkataturanataurambu-rambuyangperludiikutidantidakboleh dilanggar olehgurudisebut .1. Nclrmaguru b. Aturanguru c. Kodeetikguru d. t-:alsafahgur.u 18. Caragurudalarnnrewujudkarrrasabcr.;yukurtcrlradapprolcsiyangd crnDanfly;l kectrali: a. lvlenerimasecarapositifberprofesisebagaipendidik. b, Tidakdholinrtcrhadapprofesipcndidikyangdiembannya. (.. lvlenjagada:rrrrerrgr:nrbangkanprofesipendidikdengansungguh-sungguh cJ.It/lenjagadanmengembangkanl<epribadiarrnya 19. Kegiatanhubungansekolahdenganmasyarakatbisadilaksanakansecaralangsung lcecuali: a. Tatag.rmukakelompok,tatapmukaindividual,
  4. 4. . ll. Mcl;rluisuratkolr.t(lirorln13Lua. c. Mclaluinrcdi;rrrursa . d. Ceritadarimulut lrernrlut 20. 0;tlarltntclaksanaknpt:mbalaj,.an ;uru.Menggunakantekr logidaninformasi. Kcgiatoninitet.masukpcngcjawtrhandarikonrpetensi: a. fiedagogic b. Kepribadian c. Social d. Professional 2L.Komponenkepribadianmeng. nilaikepribadia.nadalah: ungnilai-nilaiyarrgharusmeiekatpadagur.lnti a. Kejujuran b. Kepatuhan c. Ketaatan d. Kepedulian 22. Dalamupayauntuknreningkatkannrotivasisiswa,gurudapatmclaksanakannnya dcrrgan carasebagaiberikut,kecuali: a, Memberipujian b. fi4emberihadiah c. Memberihukumanfisik d. Memberipenguatan 23. Dib,awahiniadalahterrnasukkompeterrsikepribadian.seoranggurukecuali: a. Bertindaksesuaidengannorma,agama,hukum,socialdanbudaya b. Menampilkandirisebagaiprit:adiyangdirinyapalingbisasendiri c. Menampilkandirinyasebagaipribadiyangnrantap,stabil,dewasa,arif. d, Menunjukkanetoskerja,tanggungjawabyangtinggidanbanggamenjadi guru, )-4. Dibawahinitermasukkomponensocialseoranggurukecuali: a. Bersikapinklusif,bertindakobyektifsertatidakdiskriminatif. b. Berkomunikasisecaraefektif,empatikdarrsopansantun. c. tleradaptasidengankomunitasprofesisendirdanprofesilain. d BeraCaptasihanyaditempatmerekamenjalankantugas 25 Dibawahiniadalahter."nasukkomponenprofessionalscoranggurukc'cuali a. Mengenrbangkanmateripembelajranyangdiampudiluartujuan pembelajaran. b. MenguasaiSKda KDmatapelajaranyangdiarnpu c. Memanfaatkanteknoiogidaninformasi d. Menguasaimateri,strutur,konsepdanpolapiker 26. Apabialseoranggurutelahmenrilikikualifikasidanrnenunjukkankiner.l: yangbaik n'lenurutWinarnoSurak:hanaddalamDepdikbud,gurutersebutmemili:ihak Prolesiounalkecuali: i). lVlendapatpengakuandanperlal<uanhukumdiluarbataskewetangan guru. b. lv'lr'lniknri-rtikcpcrnirrtpinarrteknisdandukurrga,rpengelolaanyangefcktif
  5. 5. ( ful.rmcilil<ikebelr;tsrn,r'rir.rknllfrgirrnltillangkahirrlrtr;tl<:;ir,'i1rrflatiscj;rlrrl batastanggungjaw;rb. d. Merrerinraperlindungandanpenghargaan yangwajar. 27. StandartkulirikasigurudiaturdalampermendiknasNo... a. No26tahun2007 b. No L6tahun2008 c. l',lo6 talrun2007 d. No 16tahun2007 28. Dil;a,,v.,hiniadalairkulifikasitcnagapcndidiksckolahdasarkccuali: a. Sehatjasmanidanrohani. b. BerimandanbertakwakepadaTuhamYME c. BerpendidikansekurangkurangnyaS1 d. llemilikikemampuandasaryangrnenguasaikurikulum,materipelalaran 29.

×