Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
12.	 Използвай на максимум въз-     17.	 Бъди разумен и изобретателенможностите, които предоставя кон-кретният сайт за...
7.	 Внимавай, когато някой ти       11.	 Не чети и не разглеждай сай- Докато работиш в интернет:       предлаг...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Твоите лични данни и интернет

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Твоите лични данни и интернет

 1. 1. 12. Използвай на максимум въз- 17. Бъди разумен и изобретателенможностите, които предоставя кон-кретният сайт за социални контакти при избора си на пароли. Помни: Паро- лите трябва да се променят периодич- ТВОИТЕ ЛИЧНИза защита на твоя профил и информа- но. Колкото по-дълго време използвашцията, която си качил на него. 13. Внимавай, когато разговаряш една и съща парола, толкова по-голям е рискът тя да бъде разкрита. ДАННИ Ив чат, дискусионни форуми, социални 18. Използвай антивирусен соф-мрежи и т.н. Помни, че хората онлайнчесто могат да се представят за та- туер. Обновявай го редовно и не за- бравяй да сканираш компютъра перио- ИНТЕРНЕТкива, каквито не са. Важно е да знаеш, дично.че възможността, която предоставя 19. В случай че попаднеш на инфор-мрежата на теб да останеш анони- мация или други неща в мрежата, кои-мен или да се представиш за друг, се то не ти харесват или те плашат попредоставя и на всички други участ- някакъв начин и нямаш възможностници в нета! да го споделиш с родител или с друг 14. Нещата, които правиш в ин- възрастен твой близък, то тогава титернет, не трябва да вредят на дру- можеш да подадеш сигнал наги хора или да противоречат на зако-ните. Бъди вежлив и уважавай пра- адрес:вата и достойнството на другитеучастници в интернет. http;//web112.net/, http;//www.safenet.bg/ 15. Консултирай се с родители- http://www.cybercrime.bg/bg.те си, преди да свалиш или инстали-раш нова програма на компютъра си.Не прави нищо, което може да увредикомпютъра ти или чрез дадено дейс- Информация и съдействие може да получите оттвие от твоя страна да се разкрият Комисията за защита 10данни за теб и семейството ти. на личните данни 16. Споделяй с родителите си или Адрес:с друг възрастен твой близък за начи- Бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ 15,ните, чрез които се забавляваш, ин- 1431 София ГОДИНИформираш и научаваш нови неща отинтернет. Факс: (02)915 35 25 В интернет: www.cpdp.bg Електронна поща: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА kzld@cpdp.bg НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Център за информация и контакти 28 януари (02)915 35 18 Ден за защита на личните данни
 2. 2. 7. Внимавай, когато някой ти 11. Не чети и не разглеждай сай- Докато работиш в интернет: предлага нещо безплатно или те кани тове, които съдържат материали да се включиш в дейност, обещаваща с вредно или незаконно съдържа- лесна, бърза и голяма печалба. В тези ние. Единственото нещо, което те случаи, най-вероятно, ще станеш биха могли да ти донесат, са вреди, жертва на измама. неприятности и проблеми. Няма нищо 1. Не давай лична информация 8. Бъди внимателен и наблюда- грешно и лошо в това, че от чисто лю-като име, парола, адрес, домашен те- телен при попълване на регистраци- бопитство, случайно или по съвет отлефон, месторабота и служебен те- онните форми при извършване на ре- „приятел” в нета си достъпил сайт слефон на родителите си или училище- гистрация в интернет сайтове. вредно или незаконно съдържание. Нето, в което учиш. 9. При регистрации винаги про- се притеснявай да споделиш това с ро- 2. Не изпращай свои снимки или верявай има ли данни на сайта относ- дител или друг твой близък възрастенснимки на твои близки, без преди това но администратора/модераторите, човек. Именно той ще ти даде най-доб-да си обсъдил решението си със свои- които го поддържат, както и възмож- рия съвет как да постъпиш в тази си-те родители. ност за обратна връзка с тях – адрес туация. 3. Винаги преди да качиш своя за контакт.снимка и/или да публикуваш своя моби- 10. Чети „Условията за ползване“ • Какво означава „Сайт с вреднолен номер, помисли добре дали искаш и на сайта, преди да се съгласиш с тях! съдържание“?ще е добре ли за теб тази информация Там трябва да бъде предоставена ин- Това са интернет страници, чие- формация относно необходимостта и то съдържание оказва или би могло дада стане достъпна за един неограни- доведе до травмиращо психично въз-чен кръг от хора. целта на събирането на лични данни действие или да подтикне техните 4. Не приемай среща с някого, с на потребителя. В случай че такава ползватели към поведение, водещо докогото си се запознал в интернет, информация не е предоставена и не психични и/или до физически травми.без знанието на твоите родители. ти е предоставена възможност да • Какво означава „Сайт с незакон-Ако те одобрят срещата, нека тя да се обърнеш към адмистратора/моде- но съдържание“?е на публично и оживено място и задъ- раторите на съответния сайт или в Това са интернет страници, на ко-лжително да е в присъствие на твои тях се съдържа информация, която ито е публикуван или качен материал,близки или приятели. те притеснява, то тогава сигнализи- за който в закон е предвидена забрана 5. Не отговаряй на съобщения, рай на горещите линии, като подадеш и се носи съответната отговорност.които са обидни, заплашващи, непри- оплакване. Трябва да знаеш, че всекилични или те карат да се чувстваш администратор/модератор, койтонеудобно. Информирай родителите си поддържа конкретен сайт, е длъженили друг твой близък възрастен човек да даде информация относно това, заза такива съобщения и за техния из- какво са му необходими твоите личниточник. данни, за какво ще ги ползва, за какъв 6. Не отваряй приложения на срок, какво ще се случи с тях, когатоелектронна поща, получени от непоз- те вече няма да са му необходими занат подател. Те могат да съдържат тази цел, за която си му ги предоста-вирус или програма, която да увреди вил (например регистрация), както итвоя компютър или да черпи неогра- на кого и поради какви причини тойничено информация от него. ще може да ги даде. * Снимката е публикувана с изричното съгласие на родителите

×