Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ     6. Инсталирайте програма за роди-ПОГРИЖИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО В  телски...
Да не изпраща свои снимки или сним-    Да се консултира с вас винаги преди                     ки ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Личните данни и интернет: съвети за родителите

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Личните данни и интернет: съвети за родителите

 1. 1. КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ 6. Инсталирайте програма за роди-ПОГРИЖИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО В телски контрол – програмата за роди- ИНТЕРНЕТ телски контрол ще ви предостави въз- можност да ограничите достъпа на ва- шето дете до сайтове с неподходящо за 1. Поемете лична отговорност забезопасността на детето си в ин- него съдържание, да наложите времеви рестрикции за ползване на компютъра, ЛИЧНИТЕ ДАННИ да блокирате ползването на определенитернет. 2. Наложете правила за безопасно програми и т.н. 7. Прекарвайте повече време със И ИНТЕРНЕТ:ползване на интернет и следете затяхното стриктно спазване. своите деца, като: играете на предпо- читаните от тях компютърни игри или СЪВЕТИ ЗА 3. Поставете компютъра в обща разглеждате интересните за тях ин-стая/помещение. Поставянето на ком-пютъра в общо помещение ще ви даде тернет страници – така ще разберете РОДИТЕЛИвъзможност да станете „страничен” за навиците им и за тяхното поведениеи „недосаждащ” свидетел на посещава- в мрежата, за желанията и интереситените интернет страници от детето, им.както и на всички извършени от него 8. Сърфирайте заедно в интернетпосещения, действия, дискусии и т.н. и едновременно с това ги учете напоне за периода от време, през който безопасно и етично поведение в мре-сте заедно. жата. 4. Провеждайте периодични разго- 9. Станете приятел с детето сивори с детето за опасностите, ко- във виртуалния свят – направете ре-ито крие интернет, и начините, по гистрация в ползваните/достъпванитекоито то може да се защити. Обяс- от него електронни дискусионни гру-нете му колко е важно да пази личните пи, социалните мрежи, чат програми,си данни и тези на своите близки, род- които представляват форум за обменнини и приятели и да не ги предоставя на знания, информация, видеоклипчета,на „онлайн приятели”, като говорите с снимки, дискусии, създаване на нови за-него свободно относно злоупотребите, познанства и др. Това ще ви даде въз- можност да имате пряк поглед върху по- 10за които могат да бъдат използваните. ведението на детето ви в мрежата. 5. Създайте потребителски про-фил на детето си на компютъра вкъ- Информация и съдействие може да получите отщи. Децата трябва да имат собствени Комисията за защита ГОДИНИакаунти на компютъра. Това е много на личните данниефикасен начин за контрол на дейнос- Адрес:тите им в интернет. И още нещо: ад- КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА Бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“ 15,министратор на домашния компютър 1431 Софиятрябва задължително да бъде възрас-тен човек. Акаунтът на детето задъ- Факс: (02)915 35 25 НА ЛИЧНИТЕ ДАННИлжително трябва да бъде без или със В интернет:ограничени администраторски права. www.cpdp.bg Електронна поща: 28 януари kzld@cpdp.bg Ден за защита на личните данни Център за информация и контакти (02)915 35 18
 2. 2. Да не изпраща свои снимки или сним- Да се консултира с вас винаги преди ки на свои близки, без преди това да е да свали или инсталира нова програмаПосъветвайте обсъдил решението си с вас. Обърнете му внимание, че публикуването на не- или друг софтуер на компютъра.вашето дете: гови снимки или качването на видео в социалните мрежи и сайтовете за за- Да внимава и да се съобразява с пра- вилото – нещата, които прави в интер- познанства прави достъпни тези мате- нет, да не вредят на други хора или да риали за огромен кръг от хора. Вклю- противоречат на законите. чването на уеб камера в реално време при разговор с непознат в чат програ- Да внимава, когато създава нови поз- мите води до същия ефект. Лесният достъп до публикувани снимки или виде- нанства и провежда разговори в чата– оматериали може да даде възможност хората онлайн често се представят за на хора, които искат да му навредят, такива, каквито не са. Да не дава лична информация като да ги използват по начин, който да гоиме, парола, адрес, домашен телефон, злепостави. Да споделя с вас начините, чрез ко-училището, в което учи, месторабота ито се забавлява, игрите, които харе-или служебен телефон на родителите сва, и новите неща, които научава отси, както и друга лична информация за интернет.себе си, приятелите си, за вас, за бра- Да не се доверява на хора, с коитотя, сестри или други роднини и близки се познава от и общува във виртуалния Да пази паролите си, да не ги споде-без вашето или тяхното изрично разре- свят, да не споделя с тях свои или на ля с никого и да ги променя периодично.шение. близките си лични данни, които могат Да не приема среща с някого, с кого- да бъдат от различно естество, но в В случай че попадне на информация,то се е запознал чрез социалните мре- своята съвкупност да доведат до иден- която го плаши или го притесни по единжи, сайтовете за запознанства, фору- тификация на детето или на неговите или друг повод, да сподели това с васмите, чат програмите или по друг на- родители, братя, сестри, приятели и или да подаде сигнал на горещата линиячин чрез интернет, без вашето знание др. Изострете му вниманието върху за безопасен интернет: http://web112.и съгласие. Трябва да знае, че един чо- това, да не предоставя и да не публи- net/, http://www.safenet.bg или http://www.век може да има няколко регистрирани кува собственото си име или това на cybercrime.bg/bg чрез предвидения запрофила и винаги може да се представи близки и приятели, адрес, данни за учи- тази цел паник бутон.за някой друг. Затова е необходимо от- лището, в което учат, телефон (ста-деляне на специално внимание към тази ционарен или мобилен). Предоставяне-категория сайтове с оглед на сигур- то или публикуването на името и ад-ността на детето. реса на дома и/или училището, в което Да не отваря и да не отговаря на учи, в интернет ще даде възможностелектронни съобщения/писма, получени на всеки, който има за цел да го откриеот непознат подател, тъй като те мо- в реалния свят, да го идентифицира игат да съдържат вирус или друга про- да стигне до него. Опасността, коятограма, която да увреди софтуера или крие предоставянето на телефоннияхардуера на компютъра, както и да поз- номер, било стационарен или мобилен,воли безпрепятствен достъп до съдър- може да доведе до телефонен тормозжащата се в него информация. от страна на злонамерени хора, както Да не отговаря на съобщения, кои- и да бъде използван от тях за злепос-то са обидни, заплашващи, неприлични тавящи действия и публикации в нетаили го карат да се чувства неудобно и и извън него.във всички тези случаи да ви информираза такива съобщения.

×