Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ЗИП-БЕЛ_2клас

Просвета

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ЗИП-БЕЛ_2клас

 1. 1. Специфични Седм. Очаквани№ Тема Цели форми и методи Бележки Дата резултати на оценяване І Ученикът може: - обобщаване на - да отделя звукове в изученото за думата; Богатството на1. езиковите единици- - да съгласува Групова работа българския език звук,дума, изречение думите в изречение; и текст - да подрежда .09. изречения в текст; ІІ Ученикът може: - да разпознава приказката като - усъвършенстване литературен жанр; Приказка. Игра „Малкият2. уменията за - да преразказва Преразказ учител” редактиране на текст кратка приказка; да редактира, преразказ на .09. приказка; ІІІ Ученикът може: - да подрежда по - формиране на азбучен ред имена Азбучен ред. Моите умения за на автори и3. Групова работа книги подреждане по заглавия; азбучен ред - да реди книги в домашна или класна .10. библиотека;
 2. 2. ІV Ученикът може: - да разграничава литературен от нехудожествен - формиране на текст; Игра за откриване4. Текст. Речници умения за работа с - да се ориентира в на думи в речник енциклопедичен правописния речник речник; - да проверява правописа на думи в .10. правописен речник; V Ученикът може: - усъвършенстване на - да разграничава5. Звукове и букви уменията за звуков гласни от съгласни Диктовка анализ на дума звукове, звучни от .10. беззвучни съгласни; VІ Ученикът може: - да разпознава - надграждане на народна песен;6. Народна песен знанията за Беседа - да открива народните песни повторението в .10. народната песен.
 3. 3. VІІ Ученикът може: - да съставя кратък текст на лично - изграждане на Писмо. Правопис писмо; Самостоятелна7. умения за създаване на гласните - да адресира писмо; работа на писмен текст - да поправя грешки при правописа на .11. гласните. VІІІ Ученикът може: - да съставя текст на покана; - усвояване на - да избира Покана и умения да се пише подходящи поздрави Самостоятелна8. поздравителна покана и за празник; работа картичка поздравителна - да оформи картичка правилно поздравителна .11. картичка. ІХ Ученикът може: - да образува сродни - развитие на думи към дума със уменията за Звучни съгласни звучен съгласен в правописна проверка Игра”Малкият9. звукове в средата средата; на звучния съгласен в учител” на думата - да избира дума за средата на думата проверка, в която при обеззвучаване след съмнителен .11. съгласен има гласен.
 4. 4. Х Ученикът може: - да открива разликата между изговор и правопис - развитие на на думи с беззвучен Звучни съгласни уменията за съгласен в края; Игра”Малкият10. звукове в края на правописна проверка - да проверява чрез учител” думата на звучния съгласен в формите за края на думата множествено число правописа на думи с краесловен .11. съгласен. ХІ Ученикът може: - усъвършенстване на - да избира сродни уменията за думи за проверка правописна проверка при обеззвучаване; Правопис на11. на звучни и - да променя Тест съгласните звукове беззвучни съгласни в формата на думите с средата и в края на краесловен съгласен думата и намира думата за .12. проверка. ХІІ - развитие на Ученикът може: уменията за - да открива правописно правилно несъвпаденията Трудните звукове и изписване на думи , между звук и буква Индивидуална12. букви при които има по количество; работа несъответствие между - да определя количеството звукове значението на .12. и количеството букви буквите ю, я, щ, ь.
 5. 5. ХІІІ Ученикът може: - да разпознава - затвърдяване на баснята като Състезание за най-13. Басня баснята като литературен жанр; добър разказвач художествен текст - до съотнася пословици към .12. басня. ХІV - пренасяне на Ученикът може: уменията да се - да преразказва преразказва текст в устно и писмено Преразказ на Самостоятелна14. нови условия- кратка басня; басня работа съобразно със - да предава речта спецификата на на героите чрез .12. баснята полупряка реч. ХV Ученикът може: - да разпознава съществителни - разширяване на имена сред другите Съществителни15. знанията за части на речта; Работа по групи имена съществителни имена - да проверява правописа на съществителните .01. имена.
 6. 6. ХVІ Ученикът може: - усъвършенстване на - да определя рода и уменията за числото на Род и число на разпознаване на съществителното Задачи с приложен16. съществителните граматическите име; характер имена категории род и число - да преобразува по при съществителните число имена съществителните .01. имена. ХVІІ Ученикът може: - да разграничава съществителни - усъвършенстване на Съществителни собствени от уменията за собствени и съществителни разграничаване на17. съществителни нарицателни имена; Писмена проверка същ.собствени от нарицателни - да образува същ. нарицателни имена съществителни имена собствени от съществителни .01. нарицателни. ХVІІІ Ученикът може: - да пише с главни букви - усъвършенстване на съществителните Правопис на уменията за правилно собствени имена;18. съществителните писане на Диктовка - да назовава със собствени имена съществителните съществителни собствени имена собствени имена на животни, хора, .02. приказни герои.
 7. 7. ХІХ Ученикът може: - развие на уменията - да образува Умалителни да се преобразуват умалителни имена;19. съществителни Диалог съществителни имена - да проверява имена. Правопис в умалителни имена правописа на умалителните имена. .02. ХХ Ученикът може: - да преразказва - пренасяне на кратка приказка; уменията да се - да спазва преразказва текст в Преразказ на глаголното време20. нови условия- Драматизация приказка при преразказ на съобразно със приказка; спецификите на - да предава чрез народната приказка полупряка реч .02. диалога в приказка. ХХІ Ученикът може: - да разпознае прилагателните - развитие на имена сред другите уменията за части на речта; Прилагателни разграничаване на - да променя прилаг.21. Диктовка имена прилаг. имена от по род и число; другите части на - да описва чрез речта прилаг. имена; - да проверява правописа на .02. прилаг. имена.
 8. 8. ХХІІ Ученикът може: - да разграничава мерена реч от прозаична; - да открива на - развитие на практическа основа с Стихотворение. уменията за помощта на учителя Словотворчески22. Епитет откриване на епитети епитетите в задачи в текст литературен текст; - да разграничава прилагателно от епитет по образността на .03. думата. ХХІІІ Ученикът може: - развитие на - да разпознава уменията за глаголите от другите Устна и писмена23. Глаголи разграничаване на части на речта; проверка глаголите от другите - да променя по части на речта .03. число глаголите. ХХІV Ученикът може: - да открива разликата между - овладяване на изговори писане при Правопис на норми за книжовен глаголите с ударение24. Диктовка глаголите изговор и правопис на последната на глаголите сричка; да проверява правописа на глаголите с .03. окончания –м, -ме.
 9. 9. ХХV Ученикът може: - да разпознава - предаване разказа като последователно литературен жанр;25. Разказ Писмена проверка частите на кратък - да предава разказ последователно частите на кратък .03. разказ. ХХVІ Ученикът може: - да отделя опорните думи и изрази в - усвояване на знаия текста; Преразказ по думи и умения за26. - да преразказва по Писмена проверка от текста ключовите думи в словесни опори; текст - да оформя писмен преразказ на кратък .03. текст. ХХVІІ Ученикът може: - да разкаже последователно - развитие на епизоди от текст в Разказ по серия от27. словотворческите картинен план; Писмена проверка картини способности - да оформи писмен преразказ на кратък текст по серия от .04. картини.
 10. 10. ХХVІІІ Ученикът може: - да определя - разширяване на границите на Съобщителни знанията за изречения в текст; Индивидуална28. изречения съобщително - да оформя проверка изречение пунктуационно края на съобщително .04. изречение. ХХІХ Ученикът може: -да образува от съобщителни изречения - разширяване на въпросителни; Въпросителни знанията за - да създава Индивидуална29. изречения въпросително различни по цел на проверка изречение изказване изречения; - да оформя пунктуационно края .04. на въпр.изречение. ХХХ Ученикът може: - да преобразува кратка приказка, - овладяване на като промени част от Съчинение на действия за нея – края, героите Словотворчески30. приказка по преобразуване на или обстановката. задачи подобие на друга чуйд текст чрез - да създаде промяна на героите собствен текст на приказка с опора на .05. образеца.
 11. 11. ХХХІ Ученикът може: - формиране на - да продължи умения за съчиняване история по дадено Съчинение по на собствени истории Словотворчески31. начало; дадено начало и развитие на задачи - да съчини собствен фантазийното повествователен мислене .05. текст. ХХХІІ Ученикът може: - да открива разликите между изговор и писмо в думите; - да проверява - усъвършенстване на правописа на уменията за гласните звукове, на Правилата при32. прилагане на гласните звукове, на Устна проверка писане изучените правописни звучните съгласни в правила средата на думата и в краесловие; - да пренася правилно думите; - да прави проверка в правописен .05. речник.

×