Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ЗИП-Математика_2клас

Просвета

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ЗИП-Математика_2клас

  1. 1. Специфични Седм. Очаквани№ Тема Цели форми и методи Бележки Дата резултати на оценяване І - да чете и пише естествени числа; -да може да брои от произволно число в Поредно броене с Числата от 0 до 20.1. прав и обратен ред; използване на редни Устна проверка Събиране и -да сравнява и числителни имена изваждане нарежда естествени числа, подрежда ги .09. по големина ІІ -да събира, изважда, Събиране и умножава и дели с изваждане с едноцифрено число; числата 20, 30, ..., - знае възприетия ред Събира кръгли Работа по групи,2. 100 на действията, ролята числа. Мерната писмена проверка Разместително на скобите и може да единица дециметър. свойство. пресмята числови Дециметър изрази, съдържащи до .09. три действия; ІІІ Съдружително - да пресмята числови свойство. изрази, съдържащи до Наименованията на3. Скоби. Писмена проверка две пресмятания; числата от 21 до 100 Числата от 21 до .10. 100
  2. 2. ІV -да умее да прилага Събиране и знанията си за изваждане действията с числата Мерната единица за Индивидуална4. (40 + 5 = 45) и може да ги прилага дължина метър проверка Метър при намиране на .10. обиколка на фигура V -да се усвоят Правилата за случаите на устно извършване на пресмятане: 23+ 5 = действие събиране и Събиране и 28, изваждане и Индивидуална5. изваждане (23 + 5 - да се формират прилагането им при проверка = 28) умения за намиране на сбор и прерсмятане на сбор разлика на числата на повече от три до 100. .10. числа VІ Правилата за извършване на - да се усвои действие събиране и Събиране и алгоритъмът за изваждане и Индивидуална6. изваждане (22 + писмено събиране на прилагането им при проверка 13= 35) числата до 100 без намиране на сбор и преминаване разлика на числата .10. до 100.
  3. 3. VІІ Понятието обиколка - да се усвоят умения и значението й и за пресмятане на правилата за Чрез задачи с7. Обиколка обиколка на намиране на приложен характер триъгълник, квадрат, обиколка на правоъгълник триъгълник и правоъгълник. .11. VІІІ - да се усвои Намиране на Намиране на правилото за8. неизвестно неизвестно Магически квадрати намиране на събираемо събираемо. неизвестно събираемо .11. ІХ Правилата за извършване на Събиране и - да се усвоят действие събиране и изваждане (26 + случаите на устно изваждане и Индивидуална9. 4= 30, 96 + 4 = пресмятане от вида: прилагането им при проверка 100) 24 + 6 = 30 намиране на сбор и разлика на числата .11. до 100. Х Правилата за извършване на Дефиринцирана Събиране и - да се усвоят действие събиране и работа според изваждане на случаите на писмено изваждане и10. нивото, които са двуцифрени числа събира на числата до прилагането им при постигнали (38 + 23 = 61) 100 с преминаване намиране на сбор и учениците разлика на числата .11. до 100.
  4. 4. ХІ - да се осмислят Определения за видовете триъгълници видовете Самостоятелна Видове според страните им:11. триъгълници според работа, групова триъгълници равностранен, дължините на работа равнобедрен и страните им .12. разностранен ХІІ Правилата за извършване на Събиране и - да се усвоят действие събиране и изваждане на случаите на писмено изваждане и Работа по групи,12. двуцифрени числа събиране с прилагането им при писмена проверка (26 + 14 = 40) преминаване намиране на сбор и разлика на числата .12. до 100. ХІІІ Правилата за извършване на - да се усвоят Събиране и действие събиране и случаите на писмено изваждане на изваждане и Самостоятелна13. пресмятане, когато се двуцифрени числа прилагането им при работа получава сбор 100 и (82 + 18 = 100) намиране на сбор и изваждане от 100 разлика на числата .12. до 100. ХІV - да с е осмисли Умножение. Раместително разместителното14. Разместително свойство на Групова работа свойство на свойство умножението. умножението .12.
  5. 5. ХV - да осъзнаят Разбира смисъла на Деление. принципа за действие деление и15. Умножение и съставяне на Фронтална проверка на понятията деление с 1 таблицата за свързани с него. .01. умножение с 1 ХVІ - да осъзнаят учениците принципа Умножение и Таблицата за16. за съставяне на Устна проверка деление с 2 умножение. таблицата за умножение с 2 .01. ХVІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за17. съставяне на Устна проверка деление с 3 умножение. таблицата за .01. умножение с 3 ХVІІІ - да осъзнаят Умножение и принципа за Таблицата за Самостоятелна18. деление с числата съставяне на умножение. работа до 3 таблицата за .02. умножение с 3 ХІХ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Математическо19. съставяне на деление с 4 умножение. моделиране таблицата за .02. умножение с 4
  6. 6. ХХ - да усвоят умения за Ред на действията и спазване на реда на използването му при Самостоятелна20. Ред на действията дейсвие при пресмятане на работа .02. пресмятане числови изрази. ХХІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за21. съставяне на Тест деление с 5 умножение. таблицата за .02. умножение с 5 ХХІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за22. съставяне на Тест деление с до 5 умножение. таблицата за .03. умножение с 5 ХХІІІ - да се запознаят учениците с мерните единици за време- Мерните единици за Минута,23. минута и денонощие, време, определяне Забавни задачи денонощие да се осмисли времето по часовник връзката между час и .03. минута ХХІV - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за24. съставяне на Работа по групи деление с 6 умножение. таблицата за умножение с 6 .03.
  7. 7. ХХV - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Математическо25. съставяне на деление със 7 умножение. моделиране таблицата за умножение с 7 .03. ХХVІ - да се запознаят учениците с мерните единици за време: Седмица, месец, Мерните единици за Решаване на26. седмица, месец, година време. кръстословици година, да се осмислят връзките .03. между тях ХХVІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Самостоятелна27. съставяне на деление с 8 умножение. работа таблицата за .04. умножение с 8 ХХVІІІ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за Математическо28. съставяне на деление с 9 умножение. моделиране таблицата за .04. умножение с 9 ХХІХ - да осъзнаят принципа за Умножение и Таблицата за29. съставяне на Работа по групи деление с 10 умножение. таблицата за .04. умножение с 10
  8. 8. ХХХ - да осъзнаят Умножение с 0. принципа за Таблицата за30. Деление на 0 с съставяне на Устна проверка умножение. число таблицата за .05. умножение с 0 ХХХІ Правилата за извършване на Събиране и - обобщение на действията събиране изваждане, знанията за събира, и изваждане и Самостоятелна31. умножение и изваждане, прилагането им при работа деление с числата умножение и деление намиране на сбор и до 100 на числата до 100 разлика на числата .05. до 100. ХХХІІ Решаване на - затвърдяване на текстови задачи от знанията и уменията Решаване на Самостоятелна32. четирите за четирите текстови задачи. работа аритметични .05. аритметични действия действия

×