Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Музика_Калоферова_2клас

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Музика_Калоферова_2клас

 1. 1. Седм.№ Дата Тема Пеене Слушане Понятия Дейности Бележки І наблюдение и анализ на Шумовете и шумове; проследяване „Моята ваканция“ — хор, диригент, звуците в на сюжетна звукова1. песни по избор звукова картина, солист, мелодия заобикалящи „Вече съм голяма“ и съпровод картина; колективно и я ни свят индивидуално изпълнение на песни равномерно броене и отмерване на 2; осъзнаване на силното и Двувременен силно и слабо слабото метрично2. метрум — „Родина“ из „Радецки“ метрично време; разпознаване на марш време, марш равномерната двувременна пулсация и на марш; изпълняване на движения ІІ равномерно броене и отмерване на 3; осъзнаване на силното и Тривременен силно и слабо слабото метрично „Отново на3. метрум — училище“ из „Съкровище“ метрично време; разпознаване на валс време, валс равномерната тривременна пулсация и на валс; импровизиране на движения равномерно броене и отмерване на 2 и на 3; разграничаване и разпознаване на Марш — валс: силно и слабо равномерните „Родина“, „Отново из „Радецки“, из метрично4. съпоставка на на училище“ „Съкровище“ време, марш, двувременна и метрумите тривременна валс пулсация; сравняване и разпознаване на марш и валс; импровизиране на движения
 2. 2. ІІІ разграничаване на ниски и високи тонове и Високи и високи и ниски правилното им ниски тонове. Гласове на птици, тонове, назоваване; „Есен в гората“ — възходящо и наблюдаване и5. Посока на песни по избор звукова картина, низходящо определяне посоката на движение на звукови примери движение на движение на мелодия; мелодията мелодията съчиняване и изпълнение на звукова картина определяне характера на музикално „Песен за произведение; Есента в дъждовните капки“,6. из „Есенна песен“ пиано разпознаване на музика други есенни песни изучаван музикален по избор инструмент по неговия тембър ІV Кратки и разграничаване на дълги тонови „Песен за кратки и дълги различни тонови дъждовните капки“, „Есен в гората“ —7. трайности. други есенни песни звукова картина тонови трайности; съчиняване и Звукова трайности изпълнение на звукова по избор картина картина наблюдаването на различни тонови трайности в откъс от Есен. мелодия, позната песен; Наблюдение „Песен за определяне характера из „Есенна песен“, кратки и дълги дъждовните капки“, на музикално8. на различни други есенни песни „Есен в гората“ — тонови произведение; тонови звукова картина трайности, по избор разпознаване на пиано трайности изучаван музикален инструмент по неговия тембър; изпълнение на звукова картина
 3. 3. V запознаване с тембъра и външния вид на флейтата; изпълнение Тема из „Пер Гинт“, флейта, на комбинирани задачи9. Флейта песни по избор из „Пер Гинт“, из оркестър за метрум и ритъм; „Съкровище“ колективно изпълнение на съпровод и подбор на съпровождащи средства осъзнаване на принципа духови за звукоизвличане и Духови музикални музикални дефиниране на групата инструменти — инструменти – на духовите музикални10. музикални песни по избор примери, из „Ра- флейта, инструменти; инструменти децки“ тромпет, кавал, изпълнение на гайда, оркестър комбинирани задачи за метрум и ритъм; VІ Двуделен неравномерно броене на равномерност и неравноделен „Рече мама да ме 2; двигателно отчитане11. из „Пайдушко хоро“ неравномерност метрум — жени“ оркестър и разпознаване на размер 5/8 музика в размер 5/8 неравномерно броене и Триделен равномерност и отмерване на 3; неравномерност разпознаване на неравноделен из „Афтанска12. „На мегданя“ ръченица, ръченица; преговор на метрум — ръченица“ народен звучността на народния ръченица оркестър оркестър; изпълнение на ритмичен съпровод VІІ неравномерно броене и Двувременен отмерване на 2 и на 3; и равномерност и разграничаване и из „Пайдушко хоро“, неравномерност разпознаване на тривременен „Рече мама да ме13. из „Афтанска ръченица, неравноделните метруми неравноделен жени“, „На мегданя“ ръченица“ народен в размери 5/8 и 7/8; метрум — оркестър изпълнение на ритмичен съпоставка съпровод;
 4. 4. разпознаване на право „Карамфилке“, право хоро, хоро; затвърдяване на14. Право хоро други народни песни из „Право хоро“ народна песен понятието народна по избор песен VІІІ запознаване с тембъра и външния вид на кларинета; наблюдаване „Карамфилке“, кларинет, на тонови трайности,15. Кларинет други народни песни из „Право хоро“ тонови отговарящи на по избор трайности половина, четвъртина и осмина нота, в откъс от изучавана песен по графично изображение запознаване с тембъра на кларинета в друго негово проявление; затвърдяване на из „Концерт за композитор, понятията оркестър и кларинет и кларинет, солист; изясняване на Композитор. авторски песни по16. оркестър“, из оркестър, понятието композитор; Кларинет избор „Малка нощна солист, затвърдяване на музика“ авторски песни представата за авторска музика и песен и свързване заглавието на известна творба с името на нейния композитор ІХ затвърдяване на „Люлчина „Люлчина песен“, сила на звука, представите за силно и песен“. из „Малка нощна17. авторски песни по силно и тихо, тихо в музиката; Добри избор музика“ композитор затвърдяване на Христов понятието композитор въвеждане на понятието динамика, динамика; изпълнение „Люлчина песен“, из „Да караш сърф с18. Динамика песни по избор извънземно“ тонови на комбинирана задача трайности за метрум и ритъм с промяна на динамиката
 5. 5. Х затвърдяване на представите за бързо и темпо бързо и бавно и извеждане на бавно в понятието темпо от „Песен за сне-19. Темпо жинката“ Тема из „Пер Гинт“ музиката, понятието бързина в флейта, музиката; разпознаване солист тембъра на флейтата; преговор на понятието солист сравняване на темпо, динамика и характер на песни с еднаква тематика и подбор на Характер на композитор, най-подходящи20. „Зимна песничка“ из „На шейна“ музиката съпровод определения за характера на музиката; наблюдение на звукоизобразителни елементи ХІ затвърдяване на понятието темпо; затвърдяване на понятието солист и „Песен за темпо солист, изпълнение на песни със Зимни песни.21. снежинката“, „Зимна из „На шейна“ композитор, солисти; наблюдение на Съпровод песничка“ съпровод звукоизобразителни елементи; колективно съчиняване на съпровод и подбор на подходящи съпровождащи средства обогатяване на знанията „Гости сме ви коледуване, за народния обичай Коледа. коледари“; други22. музика по избор коледари коледуване; познаване Коледуване коледни и зимни на характерни за песни коледуването атрибути
 6. 6. ХІІ затвърдяване на знанията за народния „Благослов“, „Гости Коледа, обичай коледуване; сме ви коледари“; „Станенине,23. Коледа други коледни и господине“ коледуване, запознаване със коледари звучността на зимни песни оригинална коледарска песен „Дядо Коледа“, композитор, преговор на понятията „Дядо „Гости сме ви „Станенине,24. авторски и композитор, авторска и Коледа“ коледари“, господине“ народни песни народна песен „Благослов“ ХІІІ правилно използване на композитор, понятията композитор, „Дядо Коледа“, Коледни и авторски и на- авторска и народна25. други коледни и „На шейна“ зимни песни зимни песни родни песни, песен; изпълнение на съпровод ритмичен съпровод по графично изображение „Дядо Коледа“, „Дядо Коледа“, Коледен „Зимна песничка“, песни и правилно използване на изпълнител,26. концерт. „Песен за инструментални композитор, хор понятията изпълнител, Изпълнител снежинката“, песни произведения по композитор и хор по избор избор ХІV правилно използване на понятията публика, песни и инстру- изпълнител, Коледен изпълнител, композитор, ментални публика, хор, солист и съпровод;27. концерт. песни по избор произведения по композитор, съставяне на тематична Публика предложение на солист, хор, колекция от песни и учениците съпровод произведения за слушане правилно използване на понятията изпълнител и „Герои с дълги уши“ публика; наблюдение на „Шарко и изпълнител,28. „Шарко и Марко“ из „Карнавал на звукоизобразителни Марко“ животните“ публика моменти в инструментално произведение
 7. 7. ХV Посока на наблюдение на движение на звукоизобразителни моменти в29. мелодия. инструментално „Карнавал на произведение; високи, ниски и животните" „Герои с дълги уши“ изпълнение на „Петльо“, „Шарко и повтарящи се и „Петли и кокошки“ звукоподражания; Марко“, песни по тонове, посока из „Карнавал на наблюдаване на високи, Посока на избор на движение на Животните“ ниски и повтарящи се движение на мелодията тонове и определяне30. мелодия. посоката на движение „Карнавал на на мелодията; колективно изработване животните" на графичен модел на мелодическо движение ХХVІ Видове определяне посоката на31. мелодическо движение на мелодията мелодия; с помощта на графични движение посока на и двигателни средства; „Стълбичка“, „Моето движение на наблюдаване и котенце“,„Петльо“, „Бал на мишките“ мелодията; анализиране на Видове песни по желание високи, ниски, постепенно движение32. мелодическо повтарящи се (възходящо и тонове движение мелодия; низходящо), скок в ме- лодията и повтарящи се тонове ХVІІ „Родина“, „Люлчина произведения по духови определяне на33. Преговор песен“, избор инструменти, двувременна и34. Преговор „Карамфилке“, „На флейта, тривременна мегданя“, „Рече кларинет, равномерна и мама да ме жени“, тромпет, неравномерна метрична „Песен за контрабас, пулсация в познати дъждовните цигулка, пиано, песни и свързване на капки“, „Петльо“, гайда, кавал, метрум със „Стълбичка“ тъпан съответстващата му графична схема; разпознаване на песен
 8. 8. по графично изображение, съчетаващо ритъм и движение на мелодията; разпознаване на изучавани инструменти по тембър и външен ХVІІІ Характер на „Гоненица“ и избор на подходяща темпо,35. музикалното „Родина“, „Люлчина „Детето заспи- динамика, динамика за изпълнение произведение пе- Ва“, на песен; наблюдаване сен“, „Песен за „Кукувичка в и определяне със свои Характер на снежинката“, темпо, думи на характера, гората“ и „Къщичка „Шарко и Марко“ динамика, темпото и динамиката на36. музикалното за птици“ кларинет, из „Карнавал на песни и произведения за произведение флейта, солист слушане животните“ ХІХ „Игра“, други песни изпълнител, Музика на от училищния и опознаване музиката на37. „Анадолско хоро“ публика, съп- народите извънучилищния ре- ровод други народи; пертоар изпълнение на ритмичен „Брезичка“, „Игра“, съпровод на песен; други песни от изпълнител, правилна употреба на Музика на38. училищния и музика по избор публика, понятията изпълнител и народите извънучилищния съпровод публика репертоар39. ХХ Право хоро — „Дена“, „Боря-но, „Право хоро“, право хоро, разпознаване на право изпълнение Борянке“, „Родопско хоро“ ръченица хоро в изпълнение на „Карамфилке“, „На типичен за жанра на танцови мегданя“ инструментален състав и движения.
 9. 9. Тонови подбор на народни трайности песни, на които с подходящо да се играе право хоро; изпълнение Право хоро — на танцовите движения на правото хоро точно, изпълнение ритмично и в синхрон с на танцови музиката и другите40. движения. участници; изразяване Тонови трай- на свое мнение за ности местата, където най- естествено звучи право хоро; ХХІ ръченица, разпознаване на духови ръченица в изпълнение „Март“, инструменти, „Март“ на типичен за жанра41. „На мегданя“, „Шопска ръченица“ тромпет, „Ръченица“ песни по избор кларинет, инструментален състав; разпознаване по тембър акордеон, на тромпет и кларинет солист разпознаване на ръченица в изпълнение на типичен за жанра ръченица, инструментален състав; Ръченица — духови „Март“, „Дена“, подбор на народни „Шопска ръченица“, инструменти, изпълнение „На мегданя“, песни, на които е42. „Афтанска ръ- тромпет, на танцови „Брезичка“, песни ченица“ кларинет, подходящо да се играе движения по избор ръченица; изпълнение акордеон, на танцовите движения солист на ръченицата; разпознаване по тембър на тромпет и кларинет ХХІІ разпознаване на марш „Радецки“, „Родина“, по характерни за жанра из „Радецки“, из марш, право43. Трети март други маршови „Марш“ хоро, оркестър белези; правилно песни използване на понятието оркестър
 10. 10. разпознаване на марш по характерни за жанра духов белези; разпознаване по оркестър, външен вид на „Радецки“, „Родина“, из „Радецки“, из марш, духови Духов изучавани музикални44. други маршови „Марш“, из инструменти, оркестър песни „Пайдушко хоро“ флейта, инструменти; правилно използване на кларинет, понятието оркестър и тромпет усвояване на понятието духов оркестър ХХІІІ разпознаване на валс по типични за жанра „Пролет“, „Люлчина белези; импровизиране песен“, „Отново на45. Валс училище“, валсови из „Съкровище“ валс на танцови движения; разпознаване на песни метрична пулсация по графични елементи наблюдаване на скок в акордеон, мелодията и на „Пролет“, песни по духови повтарящи се тонове;46. Акордеон избор из „Ивон“ инструменти, запознаване с тембъра гайда, пиано на акордеона ХХІV Народна разпознаване на47. звучността на духовия музика оркестър; разпознаване „Би що би зима“, на мелодия/откъс от „Рече мама да ме акордеон, духов из „Пайдушко хоро“, позната песен по жени“, оркестър, Народна из „Дудино хоро“ графично изображение;48. „Карамфилке“, съпровод музика определяне на метрум с „Дена“ помощта на графична схема; съчи няване на съпровод към песен49. ХХV „Гост от юг“. „Гост от юг“, „Март“, „Право шопско народен подбор на темпо и Авторски пес- „Пролет“, други хоро“ оркестър, определения за песни за пролетта солист, гайда, характер на ни кавал, тъпан, изпълнявана песен;
 11. 11. право хоро, назоваване на имена на композитор, композитори — автори авторски песни на детски песни изпълнение на звукова картина по запис — изпълнение на Звукова „Гост от юг“, „Март“, диригент, звукоподражателни50. картина. „Пролет“, други музика по избор темпо, елементи с промяна на „Пролет“ песни за пролетта динамика динамиката и на тонови трайности, отговарящи на осмина, четвъртина и половина нота ХХVІ Пролетни отнасяне на обичая към календарни съответния календарен „Мъри бульо хубава, „Тук ми казаха, лазаруване, празник; запознаване с51. празници и хубава“, „Лаленце Лазаре“ коледуване най-характерни за обичаи. се люлее“ обреда елементи и Лазаруване атрибути отнасяне на обичая към „Великден“, музика52. Великден „Великден“ по избор съответния календарен празник ХХVІІ използване на темпо, из „Бабина динамика, характер и Темпо, приказка“ — темпо, жанрови белези като53. динамика, песни по избор „Свирещ часовник“, динамика, слухова опора при характер „Гайда“, „Оловни марш слушане на войници“, „Влак“ инструментални произведения; импровизиране на Импровизира- маршови, валсови, марш, валс, танцови движения; „Танцова загадка“,54. не на танцови хороводни песни, музика по избор ръченица, разпознаване на движения песни на ръченица право хоро изучаваните жанрове по характерни белези
 12. 12. ХХVІІІ изпълнение на „Посрещане“, „Герои с дълги звукоподражания; композитор,55. „Посрещане“ „Шарко и Марко“, уши“, „Петли и солист съставяне на тематична „Петльо“ кокошки“ колекция „Песни за животните“ съчиняване на звукова картина — подбор на Звукоизобра- звукоподражателни „Посрещане“, диригент, елементи и56. зителност в „Шарко и Марко“, „Старата кошара“ солист, звукоизобразителни музиката „Петльо“ съпровод средства; изпълнение на лек ритъм по графично изображение ХХІХ 24 май. Св. „Химн на св. св. разпознаване на жанра „Днес ден славен“, марш, духов57. св. Кирил и песни по избор Кирил и Методий“, оркестър марш и звучността на Методий „Радецки“ духов оркестър духов оркес- Преговор — тър, духови ин- музика по избор, разпознаване на струменти-58. духови песни по избор изпълнения на флейта, клари- изучавани инструменти инструменти духов оркестър по външен вид нет,тромпет, публика ХХХ „Чакай ме, правилна употреба на59. изучаваните понятия; море“ подбиране на подходящи темпо и динамика към изучавана песен; назоваване на темпо — бързо, „Чакай ме, море“, имена на композитори — музика по избор бавно и „Чакай ме, песни по избор автори на детски песни;60. умерено море“ определяне вида на мелодическото движение и разпознаване на откъс от позната песен по гра- фични белези
 13. 13. ХХХІ Годишен правилна употреба на61. изучаваните понятия; преговор подбиране на подходящо темпо и динамика към изучавана темпо — бързо, песен; назоваване на бавно и уме- имена на композитори — рено, динамика, автори на детски песни; флейта, определяне вида на кларинет, „Карамфилке“, „Шопска ръченица“, мелодическото акордеон, „Дена“, „Пролет“, „Детето заспива“, движение и Годишен композитор,62. песни по избор „Валс“ разпознаване на откъс преговор изпълнител, от позната песен по публика, графични белези; солист, разпознаване по тембър оркестър, валс, и външен вид на ръченица изучаваните музикални инструменти; определяне метрума на музика с помощта на графичен запис;63. ХХХІІ Изходно ниво Концерт от64. любими песни по избор песни

×