Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Седм.№   Дата            Тема на урока                 Цели на урока            ...
Събиране и изваждне на числата до 100      Събиране и изваждане на кръгли                      ...
VІІ  Събиране и изваждане на                         - да се усвоят случаите на устно пресмятане...
Събиране и изваждане на       - да се затвърдят знанията и уменията за допълване до 100 и40.       двуцифрени ...
62.      Деление с 3            - да се осмисли съчетанието „пъти по-малко ”63.      Минута     ...
с7                         - усвояване и систематизиране на таблично умножение и85.      Дел...
до 100        Събиране и изваждане на числата106.        до 100107.  ХХVІІ  Таблично умножение и делени...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Математика_ 2клас_Новакова

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Математика_ 2клас_Новакова

 1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележки Начален преговор І - да се актуализират знанията за числата от 0 до 201. Числата от 0 до 20 - да се актуализират знанията за действията събиране и изваждане до 20 Събиране и изваждане на числата2. до 20 - да се усъвършенстват уменията за извършване на действията Събиране и изваждане на числата - разпознаване на геометрични фигури, за чертане, за измерване3. до 20 - за решаване на текстови задачи Събиране и изваждане на числата4. до 20 ІІ - да се проверят знанията за знанията за числата от 0 до 20, за5. Първо математическо състезание действията събиране и изваждане до 20, разпознаване на геометрични фигури, за решаване на текстови задачи Числата от 21 до 1006. Числата от 21 до 60 - да усвоят знанията за числата от 21 до 100 и умения за записване, четене, броене, в прав и обратен ред, сравняване и7. Числата от 21 до 60 нареждане на числата в числовата редица - да се усвои мерната единица за дължина - дециметър Формиране на понятието за числото, умения за броене.8. Дециметър Запознаване със знаците за релациите и правилното им използване.9. ІІІ Числата от 61 до 99 - да се усвоят знанията за числата от 61 до 100 и умения за записване, четене, сравняване10. Числото 100 - да се запознаят със стотицата като нова бройна единица Метър11. - да се усвои мерната единица за дължина – метър - обобщаване и систематизиране на знанията за числата от 21 до12. Числата от 21 до 100 100 ІV Първи математически турнир за13. - проверка и оценка на математическите знания второкласници
 2. 2. Събиране и изваждне на числата до 100 Събиране и изваждане на кръгли - да се усвоят случаите на устно пресмятане14. десетици 40+30=70 - да се осмисли разместителното свойство на събирането 40+30=30+40 70-30=40 Събиране и изваждане от вида - да се усвоят случаите на устно пресмятане15. 30+5=35 35-5=30 35-30=5 - да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане - да се запознаят със скобите като знак, определящ реда на16. Скоби действията V Съдружително свойство на сбора - да се осмисли съдружителното свойство на събирането17. (7 + 4) + 5 = 7 + (4 + 5) - да се формират умения за сбор на три числа Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на устно пресмятане двуцифрено с едноцифрено число18. - да се формират умения за пресмятане на сбор на повече от без преминаване 3 числа 23+5=28 27-6=21 Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на устно пресмятане двуцифрено число с кръгла19. - да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане и за десетица представяне на числата като сбор на десетици и единици 27+10=37 56-30=26 Събиране на двуцифрени числа без - да се изясни алгоритъмът за писмено събиране на числата до20. преминаване 35+23=58 100 без преминаване VІ Изваждане на двуцифрени числа - да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане на числата до21. без преминаване 56-32=24 100 без преминаване Събиране и изваждане до 100 - да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията за22. без преминаване събиране и изваждане до 100 без преминаване - да се осмисли понятието обиколка на триъгълник, Събиране и изваждане до 100 правоъгълник и квадрат23. без преминаване -да се запознаят със съставна текстова задача с 2 преминавания - да се проверят и усъвършенстват знанията и уменията на24. Второ математическо състезание учениците за „+” и „-‘’ и намиране на обиколка на геометрични фигури
 3. 3. VІІ Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на устно пресмятане; събиране до кръгла25. двуцифрено с едноцифрено число с десетица и изваждане от кръгла десетица на едноцифрено число преминаване Събиране и изваждане на26. двуцифрено с едноцифрено число с - да се усвоят случаите на устно пресмятане с преминаване преминаване35+7=42 42-9=33 Събиране и изваждане на - да се затвърдят знанията за извършване на устно събиране и27. двуцифрено с едноцифрено число изваждане с преминаване (изучените случаи ) преминаване Събиране на двуцифрени числа с - да се усвои алгоритъмът за писмено събиране на числата до28. преминаване 37+25=62 100 с преминаване VІІІ Събиране на двуцифрени числа с - да се затвърдят знанията и уменията за писмено събиране на29. преминаване числата до 100 с преминаване30. Триъгълници - да се осмислят видовете триъгълници според страните им31. Триъгълници - да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане с32. Триъгълници преминаване ІХ - да се проверят уменията на учениците за събиране и33. Трето математическо състезание изваждане, за видове триъгълници и за решаване на текстови задачи Изваждане на двуцифрени числа с - да се усвои алгоритъмът за писмено изваждане на числата до34. преминаване 43-27=16 100 с преминаване Изваждане на двуцифрени числа с - да се затвърдят знанията и уменията за писмено изваждане с35. преминаване преминаване Изваждане на двуцифрени числа с - да се усъвършенстват уменията за писмено изваждане с36. преминаване преминаване37. Х Намиране на неизвестно събираемо - да се усвои правилото за намиране на неизвестно събираемо38. Намиране на неизвестно събираемо Събиране и изваждане на - да се усвоят случаите на писмено пресмятане със сбор 100 и39. двуцифрени числа (сбор и умаляемо изваждане от 100 100)
 4. 4. Събиране и изваждане на - да се затвърдят знанията и уменията за допълване до 100 и40. двуцифрени числа до 100 и от 100 изваждане от 10041. ХІ Събиране на три числа - да се усъвършенства случаят на писмено събиране на повече от42. Събиране на повече от две числа две числа с преминаване,43. Събиране на повече от две числа - за събиране и изваждане до 100 с преминаване - за намиране на неизвестно събираемо44. Събиране и изваждане до 100 ХІІ Втори математически турнир за - да се проверят знанията за събиране и изваждане, намиране на45. второкласници обиколка, неизвестно събираемо, текстови задачи Таблично умножение и деление46. Умножение - да разберат смисъла на действие умножение47. Умножение - да затвърдят знанията за действие умножение Разместително свойство на48. - да се ос мисли разместителното свойство на умножението умножението ХІІІ - да осъзнаят принципа за съставяне на таблица за умножение с49. Умножение с 2 250. Умножение с 2 - да се автоматизира табличното умножение с 251. Деление - да се разбере смисъла на действието „ деление ”52. Деление - да се осмисли връзката между умножение и деление53. ХІV Деление - да се усвои табличното деление с 2; да се затвърдят знанията за умножение и деление с 254. Деление - да се запознаят с четно и нечетно число55. Умножение и деление с 2 - да се обобщят знанията за умножение и деление с 2 - да се проверят знанията за умножение и деление, за връзката56. Четвърто математическо състезание между умножение и събиране, умножение и деление ХV57. Умножение с 3 - да осъзнаят принципа на съставяне на таблица за умножение с 358. Умножение с 3 - да се автоматизира таблично умножение с 359. Умножение с 3 - да се осмисли словосъчетанието „пъти повече”60. Деление с 3 - да се усвои таблично деление с 361. ХVІ Деление с 3 - да се автоматизира таблично деление
 5. 5. 62. Деление с 3 - да се осмисли съчетанието „пъти по-малко ”63. Минута - да се запознаят с мерната единица за време минута - да се осъзнае принципът за съставяне на таблица за умножение64. Умножение с 4 с465. ХVІІ Умножение с 4 - да се автоматизира умножение с 466. Деление с 4 - да се усвои таблично деление с 467. Деление с 4 - да се усвои деление по съдържание68. Деление с 4 - да се усвои деление по съдържание69. Денонощие - да се запознаят с мерната единица за време денонощие70. ХVІІІ - да се обобщят и задълбочат знанията за умножение и деление с Умножение и деление с 2,3,4 2, 3, 4, мерните единици минута и денонощие, умение за71. Пето математическо състезание определяне на времето по часовник - да осъзнаят принципа за съставяне на таблица за умножение с72. Умножение с 5 573. Умножение с 5 - да се автоматизира умножение с 574. ХІХ Деление с 5 - да се усвои таблично деление с 575. Намиране на неизвестен множител - да се усвои правилото за намиране на неизвестен множител76. Намиране на неизвестен множител - да се усвои правилото за намиране на неизвестен множител77. Седмица, месец, година - да се запознаят с мерните единици за време ХХ - да се осъзнае принципа за съставяне на таблица за умножение78. Умножение с 6 с6 Съдружително свойство на - да се осмисли съдружителното свойство на умножението ,79. умножението формиране на умения за пресмятане на произведение на 3 числа80. Деление с 6 - да се усвои и автоматизира таблично деление с 6 - да се формира умение за решаване на прости текстови задачи81. Деление с 6 за сравняване на две числа по тяхното частно ХХІ - да се проверят знанията за умножение и деление; за82. Умножение и деление с 6 мерни единици за време; за произведение на 3 числа;83. Шесто математическо състезание за намиране на неизвестен множител84. Умножение със 7 - осъзнаване на принципа за съставяне на таблица за умножение
 6. 6. с7 - усвояване и систематизиране на таблично умножение и85. Деление със 7 деление със 786. ХХІІ Умножение и деление със 7 - автоматизиране на знанията за таблично умножение и деление със 787. Умножение и деление със 7 - усъвършенстване на уменията за спазване реда на действията в88. Умножение и деление със 7 числените изрази със и без скоби - осъзнаване на принципа за съставяне на таблица за умножение89. Умножение с 8 с890. ХХІІІ Деление с 8 - да се усвои табличното деление с 891. Умножение и деление с 8 - да се автоматизира таблично умножение и деление с 892. Умножение и деление с 8 - намиране на обиколка на правоъгълник с умножение93. Умножение и деление с 8 - спазване на реда на действията със и без скоби ХХІV94. Седмо математическо състезание - проверка на знанията на учениците - да се усвои принципа за съставяне на таблица за умножение с95. Умножение и деление с 9 996. Умножение и деление с 9 - да се автоматизира умножението и делението с 997. Умножение и деление с 9 - намиране страна на правоъгълник по дадена обиколка98. ХХV Умножение и деление с 9 - да се обобщят знанията за умножение и деление с 9 - да се осъзнаят принципите за съставяне на таблица за99. Умножение с 10 умножение с 10 - да се усвоят и автоматизират уменията за умножение и деление100. Умножение и деление с 10 с 10 Умножение и деление с 10 - да се формират умения за използване на зависимостта101. между дължините на страните на правоъгълник и квадрат, ХХVІ начертани върху мрежа и дължината на страната на102. Умножение и деление с 10 квадратчетата на тази мрежа - да се обобщят знанията и усъвършенстват умения за спазване Трети математически турнир за103. реда на действията в числени изрази; извършване проверка на второкласници делението с умножение Годишен преговор104. Числата до 100 - да се актуализират знанията на учениците за числата105. Събиране и изваждане на числата до 100,
 7. 7. до 100 Събиране и изваждане на числата106. до 100107. ХХVІІ Таблично умножение и деление - мерните единици за дължина (дм, м)108. Таблично умножение и деление - броене, равняване, събиране, изваждане, умножение и деление Четвърти математически турнир с числата до 100;109. - за реда на действията в числените изрази със и без скоби; за второкласници - намиране и оценка на математическите знания на - проверка на неизвестно събираемо, множител;110. Изходно ниво второкласниците111. ХХVІІІ Нещо интересно112. Да играем

×