Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Europejski tydzień świadomości dysleksji 2020

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Europejski tydzień świadomości dysleksji 2020

Herunterladen, um offline zu lesen

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji. Uwarunkowane jest to nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji. Uwarunkowane jest to nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Europejski tydzień świadomości dysleksji 2020 (16)

Weitere von Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Europejski tydzień świadomości dysleksji 2020

 1. 1. Czy wiesz, że dysleksja… Opracowała: mgr Anna Afeltowicz
 2. 2.  Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji. Uwarunkowane jest to nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Co warto wiedzieć o dysleksji i jak ją rozpoznać?
 3. 3. Rodzaje dysleksji Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej: - dysgrafia (zniekształcenia strony graficznej pisma), - dysfonia (niewyraźne i ciche mówienie), - dyskalkulia (specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych), - dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone z trudnościami w pisaniu), - dysortografia (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortografii), - hiperdysleksja (trudności w czytaniu ze zrozumieniem).
 4. 4.  Specyfika tych trudności tkwi „wewnątrz” dziecka i jest skutkiem jego nieprawidłowego funkcjonowania w zakresie analizy i syntezy wzrokowej (percepcja wzrokowa), analizy i syntezy słuchowej (percepcja słuchowa), ruchowej i orientacji przestrzennej, koordynacji funkcji wzrokowych, ruchowych i słuchowych.
 5. 5.  W wyniku zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej, dziecko może mieć trudności w: - wypowiadaniu się, - czytaniu: mylenie liter o podobnym kształcie (a - o, m - n, b - d, g - p, n - u, m - w, e - c, h – k ), opuszczanie liter, sylab, wyrazów, przekręcanie końcówek wyrazów, - pisaniu: trudności z zapamiętywaniem kształtu liter, mylenie liter o podobnym kształcie, pomijanie drobnych elementów graficznych, czyli tzw. znaków diakrytycznych (kropek, ogonków, kresek), - odwzorowaniu prostych figur geometrycznych, znaków graficznych i cyfr.
 6. 6.  Trudności w innych przedmiotach szkolnych: - matematyka: trudności z rozwiązywaniem zadań tekstowych, problemy z geometrią: brak wyobraźni przestrzennej oraz trudności w zapamiętywaniu między innymi kształtu figur i kątów, - geografia: kłopoty w posługiwaniu się mapą, - języki obce: np. w języku rosyjskim mylenie liter mających w języku polskim inne odpowiedniki dźwiękowe (m, u, y, b).
 7. 7.  W wyniku zaburzeń analizy i syntezy słuchowej, dziecko może mieć trudności w: - wypowiadaniu się: ubogie słownictwo, agramatyzmy, zniekształcanie wyrazów mało znanych, opóźnienia i zaburzenia mowy, - czytaniu: długo utrzymuje się technika literowania, kłopoty z syntezą dźwięków, opuszczanie liter i sylab, mylenie wyrazów o podobnym brzmieniu, zniekształcanie słów, trudności w rozumieniu przeczytanej treści.
 8. 8.  Błędy typu fonetycznego - fonetyczna deformacja słów: - uczenie się ,,czytać na pamięć”, - w klasach starszych czytanie po cichu dominuje nad czytaniem głośnym, - pisaniu: trudności w pisaniu ze słuchu, - pisaniu wyrazów z dwuznakami, grupami spółgłosek, zmiękczeniami przez kreskę i przez „i”, trudności z różnicowaniem wyrazów z i - j, słabe różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: b - p, g - k, d - t, samogłosek nosowych: ą = om/on, ę = em/en, opuszczanie końcówek liter.
 9. 9.  Trudności w innych przedmiotach szkolnych: - trudności w uczeniu się języków obcych, - problemy w uczeniu się pamięciowym (wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia, dat, chronologii) spowodowane gorszą pamięcią słuchową, - długo utrzymujące się zaburzenia percepcji słuchowej i wady wymowy powodują trudności w myśleniu słowno - pojęciowym (rozumowaniu, wnioskowaniu i uogólnianiu).
 10. 10.  W wyniku zaburzeń funkcjonowania ruchowego (analizatora kinestetyczno- ruchowego), dzieci charakteryzują się: - niezręcznością ruchową całego ciała, ich ruchy są mało płynne, nieskoordynowane, - wykazują niezręczność manualną i mają braki w umiejętnościach samoobsługowych; wykonują je powoli i niezręcznie, - nadmierne napięcie mięśniowe wywołuje zbyt silny nacisk ołówka, a małe napięcie mięśniowe wywołuje zbyt słaby nacisk; w związku z tym u dzieci tych występuje obniżona sprawność manualna, która przejawia się małą sprawnością motoryczną rąk, - w pisaniu zauważa się obniżony poziom graficzny pisma: litery są niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie; pismo jest mało czytelne; tempo pisania wolne.
 11. 11.  Trudności w innych przedmiotach szkolnych: - wychowanie fizyczne: problemy w wykonywaniu ćwiczeń na lekcjach, niechęć do zabaw sportowych, gier zręcznościowych i konstrukcyjnych, - plastyka, technika: kłopoty w rysowaniu, lepieniu, wycinaniu, kreśleniu.
 12. 12.  W wyniku zaburzeń procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej: -w wypowiadaniu się: kłopoty z rozumieniem sytuacji przedstawionej na obrazku, określeniu miejsca przedmiotu, wzajemnego położenia przedmiotów, - przyswajaniu i operowaniu pojęciami w zakresie stosunków przestrzennych (nad, obok, pod, w prawo, w lewo), - w pisaniu może wystąpić pismo lustrzane (zwłaszcza przy lateralizacji skrzyżowanej), - w czasie czytania dziecko może przekręcać słowa (zmiana kolejności sylab), opuszczać wyrazy w tekście, mylić znaki graficzne różniące się położeniem w stosunku do osi pionowej: p - g, d - b lub poziomej: w –m, u - n, b - p, d - g), - dokonywanie zmian kierunków w rysunkach, - trudności w rozumieniu treści zawierających pojęcia stosunków przestrzenno-czasowych i struktur gramatyczno-logicznych.
 13. 13.  Trudności w innych przedmiotach szkolnych: - geografia : kłopoty z orientacją na mapie, w stronach świata, - geometria, fizyka - mylenie pojęć przestrzennych i geometrycznych, zmiany kierunków w rysunkach (wektorach), - historia: trudności w ustaleniu wyobrażeń chronologicznych, - technika: brak umiejętności zaplanowania pracy.
 14. 14. JAK POMÓC DZIECKU Z RYZYKA DYSLEKSJI?
 15. 15. Propozycje zabaw wspomagających rozwój dziecka:  1. Motoryka mała: - naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie, - kreślenie linii poziomych, pionowych, kolistych, falistych, - obrysowywanie szablonów, rysowanie szlaczków, tworzenie własnych kompozycji, - cięcie po narysowanych liniach prostych i falistych, wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów z papieru kolorowego, - wycinanie, wydzieranie, lepienie liter i nazywanie ich.
 16. 16.  2. Motoryka duża: - chodzenie po narysowanej linii, - pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami, - swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru, flamastrami, kredkami świecowymi, pastelami, malowanie palcami obu rąk, - rzucanie i łapanie piłki, podrzucanie piłki do góry, kozłowanie piłki, - przerzucanie piłki średniej wielkości z ręki prawej do lewej i podrzucanie jej raz prawą raz lewą ręką.
 17. 17.  3. Funkcje wzrokowe: - zabawy z puzzlami i układankami, - zabawy z tangramami, - składanie całości z elementów, nazywanie części poszczególnych przedmiotów, - segregowanie obrazków/ przedmiotów na podstawie właściwości ich nazw, - rozpoznawanie obrazków, których położenie określono słownie (np. z lewej strony).
 18. 18.  4. Funkcje językowe - percepcja: - poszukiwanie źródła dźwięku, - różnicowanie dźwięków podobnych, - różnicowanie odległości dochodzących dźwięków (blisko, daleko), - rozpoznawanie, potem odtwarzanie głosów przyrody, - wystukiwanie rytmu według podanego układu przestrzennego, odtwarzanie prostych dźwięków na instrumentach (flety, cymbałki).
 19. 19.  5. Funkcje językowe – ekspresja: - zabawa w zapamiętywanie jak największej liczby słów - dorosły wypowiada np. 3 słowa, a zadaniem dziecka jest je powtórzyć (stopniowo zwiększamy liczbę wypowiadanych słów), - układanie zdań do obrazków, do obserwowanych sytuacji, - kończenie rozpoczętych zdań, - nauka krótkich wierszy i piosenek , - opowiadanie bajek i wierszy przeczytanych przez dorosłego.
 20. 20.  Dzieci z grupy ryzyka dysleksji, jak również dzieci z dysleksją, trafiają w szkole i w życiu codziennym na poważne trudności. Muszą one włożyć dużo więcej pracy, aby osiągnąć ten sam efekt, co ich rówieśnicy. Dlatego, należy dziecko wspierać, aby miało siłę pokonywać piętrzące się przed nim trudności i akceptować je takim, jakim jest.
 21. 21. Znani i nieznani dyslektycy Albert Einstein Walt Disney
 22. 22. Winston Churchill Pablo Picasso
 23. 23. Leonardo da Vinci Mozart
 24. 24. Keira Knightley Adam Mickiewicz
 25. 25. Andy Warhol Woopie Goldberg
 26. 26. Anthony Hopkins Cher
 27. 27. Agatha Christie John Lennon
 28. 28. Ich wszystkich właśnie łączy dysleksja.
 29. 29.  Bibliografia: 1. M. Bogdanowicz „Psychometryczna czy kliniczna diagnoza dysleksji?" [w:] Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego PTD, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam", Warszawa 1996, 2. M. Dąbrowska ,,O dysleksji Seminare”. Poszukiwania naukowe 17, 2001, 3. W. Brejnak, K. J. Zabłocki „Dysleksja w teorii i praktyce", Warszawa 1999, 4. H. Spionek ,,Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych”, Warszawa 1970, 5. Przeglądarka internetowa Google Chrome: ,,Sławni dyslektycy”.
 30. 30. Dziękuję za uwagę !

×