Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf

zoran radovic
zoran radovicWeb Developer at P.F. Chang's China Bistro um P.F. Chang's China Bistro

zoran

f
vesel 1
cetvrtak
V
■glplpp'
j&mtys,
Jv.?
WM
/I
ffi/ ^WmI
L
t
Biblioteka TEX
KNJIGA SESTA
Epizode:
Pajuti! (br. 23„Piutes!", strane 131-152; br. 24„L'enigma del feticcio", strane 3-45) | Krvavi
trag (br. 24„L'enigma del feticcio", strane 45-141) |Tajna Fetisa (br. 24„L'enigma
del feticcio", strane 141-152; br. 25„L'agguato!", strane 3-120) | Tragicna trasa (br. 25
„L'agguato!", strane 120-152; br. 26„Frecce nerel", strane 3-66) | Na-Ho-Mah, vestica
(br. 26„Frecce nerel" strane 67-152; br. 27„Assedio al posto n" 6", strane 3-13) | Pobuna
Apaca (br. 27„Assedio al posto n° 6", strane 13-130; br. 28„Un vile attentato",
strane 3-13) |
AutorlikarGianluigi Bonelli
Izdavac Veseli cetvrtak, Beograd
Glavni urednik: Dusan Mladenovic
Prevod: Sandra Knezevic
Lektura: Snezana Gligorijevic
Redakcija: Igor Knezevic, Igor Malovic
Graficka oprema: Lazar Dimitrijevic
Knjiga sadrzi originalne brojeve:
23. PIUTES!, od strane 130
24. L'ENIGMA DEL FETICCIO
25. L'AGGUATO!
26. FRECCENERE!
27. ASSEDIO AL POSTO N" 6
28. UN VILEATTENTATO, do strane 13
TEX - izdanje prema ugovoru sa
SERGIO BONELLI EDITORE.
Copyright ©2014 Sergio Bonelli Editore.
Licensed through Panini SpA.
Godina izdanja 2014.
redakcija@veselicetvrtak.com
facebook.com/veselicetvrtak
U twitter.com/veselLcetvrtak
CIP katalogizacija u publikaciji. Narodna bibilioteka Srbije
ISBN 978-86-6361-021-7 COBISS.SR-ID 210750220
J
K

p>
Sii
CP
- /I'
PAJUTI!
Naslov originala: Piutes!
Prvo izdanje: jtin 1962.
Scenario: Gianluigi Bonelli
Crtez: Aurelio Galleppini
Naslovna strana: Aurelio Galleppini
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
TAJNA FETISA
Naslovoriginaia: L'enigma del feticcio
Prvo izdanje: jlll 1962.
Scenario: Gianluigi Boneili
Crtez: Aurelio Galleppini
Nasiovna strana: Aurelio Galleppini
;
St
V>, tj
0
:
;
v
% /
x " y
 ^
16f.
3
ZASEDA!
Naslov originala: L'agguato!
Prvo izdanje; avgUSt 1 962.
Scenario: Gianluigi Bonelli
Crtez: Aurelio Galleppini & Francesco Gamba
Nasiovna strana: Aurelio Galleppini
I
7 U
r.t»^Skk-
u
-V-
71
TV
>1
<c.>
h#:
ty v
e
im
CRNESTRELE!
Naslov originaia: Frecce nere!
Prvo izdanje: septembar 1962.
Scenario: Gianluigi Bonelli
Crtez: Aurelio Galleppini & Francesco Gamba
Nasiovna strana: Aurelio Galleppini
r

^z.
OPSADA BAZE BROJ 6
Naslov originala: Assedio al pOStO n0
6
Prvo izdanje; oktobai" 1962.
Scenario: Gianluigi Bonelli
Qtez: Aurelio Galleppini & Francesco Gamba
Nasiovna strana: Aurelio Galleppini
PAJUTI!
PlSB: bonelu
CRTA: eALLEFFINI
JEDNOG KASNOG
LETNJEO POPOONEVA, OOK
5U SE TEKS VILER, NJE&OV
SIN KIT I KARSON SPREmAU
OA SE ULOGORE POREO RE-
KE KOLORAOO, NA OKO MtLJU
OO SUPROTNE OBALE VIOESE
OUST OBLAK PRASlNE. ISTO-
VREMENO, EHO UOALJENE
PUCNJAVE STltE OO
NJIHOVIH USlJU.
HEJ! SUOEO PO PRASlN&NI, REKLO Bl SB OA JE KROO U TRKU- I IDE
_ v PRE/HA NA/WA._
A Tl PUCNJI SIOURNO NEMAJU
ZA CILJ OA ZAUSTAVE UPLASENOj
KROO.
'm
&
£*■
£
sea
IDe/VO PR£/VA ONOJ GO/WILI K/A/VENJA
TA/y0! POSLUtlCe NAM KAO ZAKLON, I ISTOVRE-
——v MBNO NAM OMOGU6T OA
BOLJE PO<5L£C7/A/VO -<;
^ O <ie/VU 56
jJi R/API.'
*>TA tBMO? OA OOLOt.MO
^ A V6d6RU?'
TJ>A
NE VICT/W 5T/A Bl-
K
SCAO ORUGO AIOGLI, AA1I-
■—EOS! U SEDLA! v*
W.
% >-
va
2
( KLAOW se DA Je u pitanju kra-oa
^ STOKE. D
5LU5AJTE! PUCNJAVA 56 UCWOSTRUCILA!
ZVUCl KAO ±65TOK/A BOR8/A/ ><
r
TO OECAO UBRZO
VIDETI! T"
I
>0
fc:
D
3
?£££////
JAAHOOOO
1^ '"^ - - 4
■a.
popavola! boJim se woiewo
OA NBCewO USPETI RA IN ) BAR OA PO-
SPRE<;i/MO DA PR6DU REKU! V SALJEA^O U PA-
PRVE tlVOTINJE 5U VE£ /( KAO NEKOG OO
POTERAJTE KONJE, PRIJATELJI! AKD NE
USPEMD DA IH ZAUSTAVI/HO PRE NESO STO PRE
DU KOLORADO, MDiBMD OA SE OPROSTI/MO
■ OO KRDA! .—
LOPOvA!
U vODI!
W;
JT
INDIOANCI!
p/AVo c?/ /ve
. NOSI... ^
7ABB£.
NB FUCAJ
KARSONB
r
3
—nv
4
RAZITE! TROJIC/A KRADLJIWAC/A 5U 56 ZAU5WILA
NA OBALI PA 086-
Vfl "—AW? ZB6Pe BeKSTVO
AAHH/jii F/CS^ 05TALI/V^A]_
5TA
J6
PREPUST1
/VfcNI
t
sc
Vl/.
AAHH. LJUD1 IZA KA-
. /vieNJA!
I
** (J
#
5
V
't V
NEKA S/*/W PROKLET! PUC/W
KA±ES DA NE PUCA/V,y 5A/AO DA IH
A ONDA_ RAZORU^AAI.
AL/ TREdl INQIJANAC NEMA NAMERU OA OOZWt
SUOBINU SI/OJIH ORUEOI/A, ZATO POTERA KONJA I ZA-
OAZ! U REKU, PRAdEN PREOSTALOW OVOJICOW...
s
V .a
'9
5
BIL& IZA KAWENJA JE NBKO KO N/A/V
. POWAta! POZPR/W,
LJUPI!
DOOAVO
LA TROJI
STBTA STO Sa
Nja FZANIJa
OOLASIO!
5RA5LI
KRCO?
CA JP
r>
o*
HWLA 5TO 5TE R^SPEWLI SVOJE KL/ARINETE,
V{ STR,AN(iE: ALI... ZASTO
DA LI BI5TE VI TO URADILI Jv WIATE POKU^ALI OA
NA NAie/n /MESTU, GOSPO- J//-^~JZ!Z'b
^
DINE 3LASNI? W Z^LJSTAVITE
s-l/ // ^#1 KRDO?
EAVEZI, SEME!
NIKO NIJE WOGAO OA
ZAUSTAVI KROO! _
NEKA SAM
PROKLET!
JA
7
N
1 W
VB6 JE BILO SUVlSE BLIZU REKE OA Bl
GA NATERALI OA SB OKRENE... A GlM JE PRESLA
REKU, STOKA JE BILA NA SI6URNOM, ZASTlGE-
NA HICIMA PAJUTA
SAMO Bl LUOAK POMISLIO OA PRATI KROO
NA INOIJAN5KOJ TERITORIJI. KAO STO I 5AMI
VIOITE, NAKON NEPUNE OVE MILJE RAVNICE PO-
GlNJU BROA... STENE I BESKRAJNI KANJONI...
GOVORITE vRLO
RAZUMNO!
VZ
6
.../AKO TOME POQATE VELIKI
BROJ POBRO NAORU^ANIH RA-
JUTA, l/MATE /MILION RAZLOSA
OA NS NA5TAVLJATE
LOV NA KRDO.
NAOAM 5E PA tfETE mi OPROSTITI
RECENO, STRANGE!
K TAKO >
JE! SAmim
Tim JE IBRA
ZAVRSENA,
V LJUPI!
KO o roms
joS misLi! imAm jep-
NO PITANJE... >
I ^
/
c.
i" m
SAO ZNAm GPE smo! NA
. JUBU 5E GRANKil 5A REZERVATimA
_ NAVAHOAL
BAS TAKO! NA-
STAVLJA SE ULEVO PO
SAN HUAN RIVERA I PRO
TE^E PO GRANICE
KOLORAPA.
OP REKE
POOlNJE RE-
ZERVAT PAJU-
TA, ZAR NE?
IZGLEPA PA POZNAJETE
ZEmLJU!
9
■w-
m
-pat
i
9t
sto mu
BROmOVA!
NEKA SAM PRO-
KLET! BELI POGLAVICA
NAVAHOA! TEK5 VILER,
. RENPZER!
PA! TAKO
KAZU!
REKLO Bl SE! JESTE LI
IKAPA OULI ZA NO0-
V NOG ORLA?
I NEK SAM
PROKLET AKO
VI NISTE KIT
KARSON! _
*
C
YS"
CWO IH ODNBO!
fVAL SU AUTOWAT-
SKB PUSKB...
MSLM OA SAOA
PAZ-UMBM ZA&TO NSTB
UBILI ONB FAJUTB.
JBSTB LI PRI/WeTILI K/AKO
5U BILI NAOPUtAN Tl^
RAJUTI? y—
H/Vm.. JBSTB
LI 5I<5URNI PA STB
RAZU/WELI, PRI-
JATeLJU?
>
>d>^
^7
BA^ TAKO.' AUTO/VAAT-
SKB PUSKB... I ONO Sro JB
NAJGORE, TO SU BILB... --
_ vojNe puSKe*
KLAPIO BIH SB U SLAVU
PRIJATBLJU. U 5VAKO/VA
SLU^AJU, USKORO 6U
V ZA TO lAAATI y
COKAZA!
DOOAVOLA!
JBSTB LI 51-
. OURNIr7
.
OBM JA PO
NJIH, TATA!
A
■ Wfe
7
CJOCWVOLA! NE RAZU/VE/M ZAS-TO SU
SE Tl FROKLETI RAJUTI NA/WERILI SA/AO NA
RANC VtWA
VI RADITE ZA UZWA ) A ELMERA!
ELMERAr
NARAVNO! ELMER JE NAJBOLJI GAZDA
KOJI POSTOJI, I PRAVA JE 5TETA STO GA BIJE
TAKAV MALER; OVO JE VE<5 (SETVRTI PUT PA
NAPAPAJU NJEGOVU
5TOKU!
HMM
>
vjS
8
9J
HBJ! OA LI Bl /Ml NEKO OO
VAS, UWBSTO OA SAWO PRI
tA, PREVIO RUKU? KRVA^. .
Rl/M KAO ZAKLANO
^ PRASB! >
VT /r ^
EVO JA
TEDE TR5NUTAK KA3NIJ5...
OOOAVOLA!
KAKO 5U PALE
U RUKE TIH
~~7 CRVeNH
V NJU^KIf
BIO 51 U PRAvU, TATA. V/OJ-
NB PUSKB!
T
y.
Kf
UZ/MI OVE PUSKE, KITE!
/VO<3LE Bl NA/V KORI5TITI
U NEKO/V TRENUTKU.
NA/MERAVATE XNB 5AC?A! PRVO POCeiYO OA
OA KRENETE ZA/ /MALO POPRl£A/MO 5 VA^I/M
pajuti/MAT^A^ OAZPO/M. -
OOOAVOLA! STARO/V
EL/VERU ^E BITI C?R>A<50
C?A V/A5 UPOZNA!
HAJOBMO!^
fr
BUBNO
2^
5
OKO OVA SATA KASNUS, NA RANCU OZI/m BL/VERA... OP/MAH, OOSPO-
DINE EL/MERE.
OVO JE TOm
FERER, /MOJ NAO-
ZORNIK... TO/VE, /MO
±ETE LI OA FOZ.O-
ORAGO /Ml JE, EOSPODO,
L IZVINITE 5TO NE U5TAJE/M...
, naZalost, nogb
TlL ^"SV VI5E NE
SLU^AJU^^
vETE OORUr7
k 2/
9
TCW FERER JE £OVEK
NR MESTU, AU NE /WO^E PA
URAPI VISE OP OVOGA 5TO
VE(5 RAPI PA SPASE
JESTE LI l/MALI
/vinoso euarAKA u PO-
SLEDNJE VREVe?
PROKLETSTVO! UZ PANASNJU KRAPUI,
WOGLO 81 SE REGl PA SU mi Tl PROKLETI
PAJUTI PRAKTIONO UKRALI VISE OP POLOVINE
STOKE!
-r
?
RAN A susaoN
ran£EV?
*5
U ovom PELU KOLORAPA JE,
POREP /HOG, JOS 5A/WO RANO
FRENKA /WILIGANA, ALI IMIJE
l/WAO /WNOGO GUBITAKA...
fs
i
UZ TO, POK JA l/WAm SA/WO
OVAJ RANO, /WILIGAN l/WA I RAP-
NJU OPSTE ROBE U KEJFA 51-
TIJU, I /WALE GU6ITKE /W02E
BEZ /WUKE PA
NAPOKNAPI.
ZVAO 51 /WE, PEKOr
-T,
Z5
POPI, POPI!
GOSPOPO... OVO r pp^eo
JE /WOJA UNUKA I /Wl JE, GO- '
PORA. yVSPOPICE^'
m
ZASTO NB
OOLUC^ DA PRO
PRE NE-
DORA, TcKS VILER I NJEC50VI PRI
JATBLJI SU DANAS BILI 5VEDOCI
JOS JEQNE KRAOE NA^E STO-
KE. AKO SE OVOAp^Er
NASTAVI... _ flHlffiil ^
5TO
GO buoe
PREKASNOr:

^^
10
OOOAVOLA! NBCU Nl
oa Cujem o pp.ooaj!
OVAJ RAN& £E JEONOS
OANA SITI TVOJ, I SVE
OOK SAW ±IV..
HAJOB, DEKO! NB
L LJUTI 56! TO je BIO
SA/VO SAVET.
u
II ulJ
5IGURNO NB TVOJ
SAVBT! KLAV/V SB DA SA
PONOVO RAZOOVARA
LA 5A FRENKO/W
/MILIOANO/va.
NI5A/V VIOELA
FRENKA OTKAKO
5A/V BILA U KEJ-
PA 5ITIJU.'
'A
izviNire 5to
WAS PREKICA/M... TAJ
frenk va/m je we<J
PONUOIO OA KUPI
WAS BANO?
OA /VII JE PONUOIO TAKO
neSto, naslawaOke bih
EA IZBACIO.
PUSTI ME OA ZAWBSlM, OO-
RA! I PUSTI ME OA JOS NESTO ,
KA^EM- AKO SAZNAM
OA Tl TAJ BEONI
OON2UAN PUNI
SLAWU GLUPOSTI-
MA, POSLA0U
TE KOO TETKE
KRISTINE...
STIOI 56,
D6KO!
oeKO'.
<r
i
NAKON STO
S£ KPATKO
NAKLONtLA
TEKSU, KITU I
KARSONU,
ELWEROVA
UNUKA BRZO
tzAoe z so-
bs, pbaCena
nawrSteniw
POSLEOOM
ELWERA, I
OP&NJENIM
POGLEDOm
MLAOOG
KITA...
^ AKO N6 GR6
Sim, ootakli ste
se neOega delikat-
NOG, GOSPOOI-
N6 ELM6B6!
DOOAWOLA! NIJ6
PRWI PUT OA N6KO OO
MOJIH LJUOI WIOI MILIGA-
NA KAKO OOlJUKA
SA OOBOM!
<-
3
NEVOLJA JE STO NB
MOGU OA SE KRE06M...
Nl OA LldNO PAZIM NA
BANG, Nl OA NAOZIBEM
SWOJU PBAZNOGUAWU
UNUKU!
&
11
I, KAO OA TO NIJS
OOVOLJNO, POSAO LOSE
IDE, A U TIA1 OSLOVIWA N5
woeu oa T-APOSLm joi
KAUBOJA!
TATA! STA /Ml-
SLlS OA /Vl_
GOSPODINE EL/MERE, WA-
TS LI NS&TO PPOTW OA OSTA-
NS/WD NA WSE/V1 PAN&U? MO-.
GLI BIS/WD W/H PO/MOGl U
^ OUVANJU STOKE.
OZBILJNI
STE, VILE-
RU?
TOCNO, KITE!
BAS SAPA O
TO/ne raz/hi
Sumo.
<r
PROKLETO OZBILJAN!
OVA PPiCA SA KP.AOOM
STOKE N/A GR^NICI 5/* INDI-
J/AN5KI/VI RE2ERVIATI/V1A All
SE UOPGTE NE DORADA...
_A JEDNA STVAR AM SE
JOS A1ANJE DORADA: AUTO-
AIATSKE PUSKE U RUKAA1A,
PAJUTA!
NIKOAAE SE NE
SVIDA SAZNANJE
DA SU INDJANCI
TAKO NAO-
RUZANI,
NEAiATE NIKAKVU
IDEJU O POREKLU
PUSAKA?
rs
I
StJ*
zg
JA 5AA1 VISE OD SEST GODINA VEZAN ZA OVU
PROKLETU STOLICU, VILERU. KAKO BIH AVDGAO DA
>- ZNAA1? ZAO AM JE STO NE
NIJE VAZNOI PROBA-
U ISTOW TRSNUTKU, NA OKO DESET SHILJA OO
OBALE KOLORAOA, NA TERITORIJt PAJUTA...
NIKO VA5 NIJE PRATIO?
POAIOGNEAI
CEAVO SAAM DA OTKRI-
JEAIO POREKLO TIH
LAKSE JE PRATITI ORLA
U LETU NEGO TRAGOVE RATNIKA
PAJUTA! -T
PUSAKA.
t '3o
12
U REOU! KOLA SA PU-
*KAWA CBKAJO NA SAT VPB-
/V£NA JAHANJA OD QAZ.A SAP
HUAN RIVER/A, U POONOtJU
'AV KLEJ HIL5/A. ODVED1-
W K^CO TA/VO
TV IhR I l/UAdETE
M Vfui v ORUtJE.^L^
OmnHA!
UGHl CRVBNA
ce
SCA OCVESTI sJUUU-
HUUU!
STOKU GPE JE
BELI BRAT RE
KAO!
Skf
•jo
SPtOAA /ME SRALIO, ENDI,
AKO SE SVAKI PUT KAD 5A/M
5 Tl/M TIPO/M NE NAKOSTRESl/M!
PRE ILI KA5NIJE, CRVENA
LISICA I NJEGOVI 6E
MAS UBITI!
NE PRldAJ BUPALASri-
JN£, BULE! 5VE DOK l/M DA-
JE/MO COBRE PUSKE, PA-
JUTI CE NA/M BITI
A. PRIJATELJI!
UBISTVO
UKEJPA
SITIJU
A KARA NE BUDE/MO l/MALI
W5E PUSAKA ZA TE CRVENE
T. GLUPAKE? ^
TADA CE/MO l/MATI EL/MEROVU
ZE/MLJU... I POZVAcSE/MO KONJICU
PA INTERVENlSE.
%
13
DOOAVOLAl TO SB
ZOMB OBR/AZ K/AO CON,
ENCI! POZVyATI
KONJICU!
NE/K/A CRUOOG
N/A^IN/A OA SE IND1-
JANCI BRZO OTRE-
ZNE™ VOJ5K/A JE
Z/AUZET/A R/ATO/W
IZ/MEPU 5EVER/A
I JUG/A„
...I NE/VW WEMEN/A Zfi. SMIRIWANJE
FOBUNJENIH INPIJ/WACA.. ALI RAT NE<5E JOS
PUGO TRAJATI, BULE, I DOtfl <2E PAN KAPA <JE
SE VOJNC FONOVO BAVITI ZASTITOm
5TANOWISTVA. POBRO ZVUCt,
ENPI.
VIPI5 NEKE
TESKOdE U
/MOJI/M FLA-
NOW/MA? >-
KAP 81 mo-
SAO PA ZA/VISLlS
KAKVI 5U Ml FLA-
NOVI, ISKOLAfilO
MAPA... NE vIPIM
TE BAS KAO (2A5NOS
UZGAJII/ACSA.
RAPIJE NE BIH REKAO
STA MISLIM. SAMO BIH TE
. RAZBE5NEO!
K OCI
W»
M
3
MORAS BITI 5LEP PA IH
- —NE VIPtS!
HAJPE, BULE!
KAZI
TJA... AKO BAS HOSES PA ZNAS...
EVO STA JA MI5LIM; PREPUGO 5E
IGRAS VATROM, ENPI, I VISE NE
MO±ES PA PUSTlS ZAR.
<
H
AKO Tl HOOES
PA FROMENlS KOZU,
NEMAM NlSTA PROTIV,
JA CU POTRAZlTI
NESTO PRUGO
ZA SEBE...
-sr
14
KAKVa
veza waju
OSTAU? QACU W
LEPU SU/WU KAO
se sva z/wr5i,
I LAKU NOC
t SW/MA!
_AUI OSTO-
Ll? /WISLlS LI
<iE Tl TO
POPU5TITI?
UFP.AVO TU GRESlS, SNCt! Z.A AEOA, HANSA,
SemJA I OANIJELA, TRENUTNI POSAO JE PRWA
BLAGODET. I NE>
GE SE POMIRITI SAl
zavrSetko/a.
/
3-
I POGTO SE NEGE DE5ITI OA PO-
STANU miROLJUBIVI KAUBOJI, IAA-
jSES IH NA grbaGI, SPREMNE
OA Tl UNlSTE IGRU
__ AKO I/VI PONESTANE
I?/ 4/" -a NOVCA.
UCENA?"
U TO/A SLUGAJU, /AIRNO
SPAVAJ, RED I DRUGARI NEGE /AOGl
fcn DA /AE UCENEf
NAZCVI TO KAKO
HOGES, ENDI. ALI GES
VIDETI DA GE BITI
KAKO JA PREDVIDA/A. NE/AOJ /Al REGl
DA NA/AERAI/AS DA
IH UBIJES! ^
NI^T/A T/AKO TR/A<3ICNO, BULBI
SAJgO SAW VBC PREPUZaO /WgRe
PReC?05TR0±N05TI.
LiTOLIKO BOLJEV^ ^
Z/A TB3B, BNOI! J 1/
W WEOUVRBMBNU-. WMB V>A5 QVOJIC/A U KBJFUH JA
" ' _ 6U OST/ATI N/A RANCU
STA JE
BILO KlTEr UWO
FAN
L
y
i3L=lz
15
COBRO, COBRO? NB LJUTI SB, FBTUCUl^
BA5 BIH VOLBO C2A
^IPI/V OA LI /WU 5B SLO^ILO
OP SUSRBTA SA RARO/V
CRNIH OdlJU L. >
/IP/05, KITB
CiKA
VBCBRAS
PO
KfTcf
v.
c
5TVARNO /VMSLlS PA JB
KIT OSTAO NA RAN&U PA
SB UPVAR/A ONOJ
DBVOJCI?
/VM5LI/W LI?*
KLAPIO BIH SB U
KONJA!
&
I
/
UOSTALO/V, SASVI/V JB RAZU/VLJIVO PA P6&AK,
NAVIKNUT PA PROVOPI VRB/VB 5 PVOJICO/V1
5TARACA POPUT
NAS, OSB^A
POTR6BU PA
POPRl£A SA
NBKI/V SVO-
>JIH GOPINA.a
r,
■<3
I ZAISTA, NEKOUKO /VMNUTA POSLB TBKS0V06 I
IKARSO/VOl/OS OPLASKA...
ZOVITB /VB KIT! PUSTITB TO „<305P0-
/V)OGU LI DA VAAl PO-
/WDGNE/M, /VIS DORA?'
AKO HO^BTB, HVALA, KITB! A VI... ZOVITB
PING
AAB PORA
i?..! i
16
VI STE SIN OOSPOOINA VILER/A, ZAf*
NB? CULA SAN Al/ALOPRE VA VBVA
PRICyA S/* TO/WO/VI FERERCW O
WASe/VI OCU
VA JB VAS, OTAC T^A'K
REC/^OG'OCA
SLAVAN COVEK. POSLAVICA INPI-^N CC,R
^- /woe
^PO^^N^^^ 376
KUfXJUt^l N/A ^ NyAVAHOA.^
NJE<3/A
w,
Jx
V;
BAH... OVAJ... NAOA/V SB
OA CO POSTATI, JBO--y
NOG OANA. y—'I
NUB WNOeO, DORA- RBZER-
VAT PAJUTA 5B NA JU(5U C3RA-
Nldl BA^ 5A RBZBRVATO/W
NAVAHOA. DVA DANA JAHANJA,
^ ^ OTPRILIKB! ^
A... JBSTB LI I V DOBRI
POPUT NJBGA, KITE?'
/ JEL' TERITO-
' RIJA NAVAHOA
WNOGO DALEKOf
l •VS-
yz
BTETA!
5TA JE
5TETA?
&
B>TBTA JE $TO 5E NA^
RAN^ NE ORANI^I SA TERI-.
TORIJOm NAVAHOA! U TO/V
SLU^AJU NA/M PAJUTI
NE Bl KRALI,
5TOKU
PREPU-
5TITE TO
WOW OCU,
CORA. NA-
PADI CB PRE-
STATI!
NB WOeU DA
VA/V VBRUJBW, KI-
TE- FRENK KA^E
DA CB PAJUTI
OTERATI SVB SA
0JB TERITORIJE,
&
■ys
17
KO JB TAJ FRBNK? WOtVA ONAJ FP.BNK /VMLICaAN
P' rTT^V/r-r,.^ rT^-; ^7Sro I/VA R/ACPNJU
OA.' POVERIO /VM JC I )( /op^TP R/OP^P
OA PLANiaA OA PROOA ' t= KC^ot
u Kajptp
5VOJ RANG.
KAte OA £b novac OO X A/VBICIO-
PPOOAJS ULOtm U P.AZ.VOJ ) ZAN TIP, NE-
SVOJE RADNJE. HOtfE CA PO / SUMNJIVC!
STANE KRUPNA ZVERKA^—
U I — ^
KEJPI
I
/■/
^ PRECPUZI/VILJIV. DEVOJ-
KA KOJA SE UDA ZA NJEGA
<5E BITI NAJPOZNATIJA
ZENA u regionu.
HAW- A VI
BI5TE VOLELI
OA POSTANETE
VAZNA LlC-
NOST? ^tlil
NARAVNO! KOJA
ZENA NE Bl? FR6NK
KAZE I OA-
OOOAVOLA!
KOLIKO PRlCA
TAJ FRENK!
FRENK JAKO LEPO PRICA.
IZ /VI5URIJA JE, I NlJE POPUT
5VIH OSTALIH
FRENK, NAPROTIV, ZNA I
PA... I5TINU GOVOFB-
GL l/VA DOBRIH LJU-
Ol^ ALI NE ZNAJU
NI^TA 0RU(30 OSI/V
OA PRlGAJU O 5VO-
JOJ 5TOCI I PU-
CAJU IZ Pl-
STOLJA.
PAZJ!
KOJI 5E OVOE
/VOEU 5RE5TI.
NE SvlOAJu vA/V(
5E /WU5KARCI IZ
OVOE KRAJAP
i
i
&
Mi
18
PKOKiersjvor)
AHH/
r 7,
m
NE BOJTE
SE, UBIO S/^AI JE
PRE NEGO 5TO
JE NOGLfK
CA NARAD-
NE!
PROKLBTSTVO!
NUB USPBLA DA JB
-V — U(3RIZe?' ^
ST/ Sa, DODAVOLA, DBSILO?
NIST/CGOSPOWNEn
FERERU! /VI5 DORA
f ^TX JE VIDEtA ZVEOAR-
-f KU I ONESVE-
STILA SE! ^
1
/S
NE NERVIRAJ
SE, KITE! BRZO
0E/V1O okonOati
TU TRGOVINU.
ZA TO MRE/HE. TEKSE! STO
vise raz/vmSljam O Tl/M puSka
/WA, sve VISE ZELW DA STAVim
o/vwiu OKO VRATA NITKOVU KOJI
IH JE PRODAO PAJUTI/VIA. .—.
DOBRO PDZNAJE/M ZUTOG GAVRANA, PO-
GLAVICU PAJUTA, I KAD BACI/AO POOLED NA
PRENKA /MILIGANA, OTlOl 0E/AO U REZERVATE
PREKO KOLORADA^
/AISLlS DA miLIGAN l/AA
NEKE VEZE?
A9
A
19
NE MISLIW N&TA. SAfWD HO^U DA TB-
WBLJNO R/AZ/W9TRI/V SVE BLBWBNTB TB
STVARL /A WWJGAN /Vl DBLUJB KAO NTB-
RBSANTAN BLB/VBNT„
K
NJBGOV RANZ,
ZA RAZUKU OD
RANCA STAROG BL-
WBRA, NB NAPADA-
^ JU INPIOANCL
..I UZ TO, KONTROLlSE
VELIKI OEO PROmET/A ROBE U
OVOJ ZONI.
WDZDA JB ON
r
ODGOVORAN ZA TRGOVNU
ORUZJBW
*
UwbwWVWy ^
fVCt-DA-. AL DA &SfV0
BID SIOURNI, /VOR/A/VO
PRVO DA NAOBfWD
DOXAZB.
G
ZAO rv JB! /VI5TER fVWUGAN JB
NA SVO/V RANCU. OVDB DOOB
SAIVO RANO UJUTRU, POSLE PRE
PU5TI /VENI ZADUtB- ^ .
NJB DA SB BRINB/H^m*.
O P05LOVI/V)/A.^3PBT#:
5TIC3LI S/V0!
BVO RADNJB! /VilSTER
A^ILI<5/AN?'
T
UM%
W
'2/
DOtTire ONRA 5UTR/ UJUTRU. /*KCI HOCETg,
PRENE<iU /MU
Tr~——V . poruku
AKO JA /MO- T HWALA ALI TRE-
iUDA WA/M PO- / BA NA/M /MISTER
/MOSNE/M_ j/V /MIUIGAN, NE/MA POTREBE!
NIJE NlSTA WA^NO. DOVI-
—— ss-^OENJA!
-a
IfcHUiiiliM iMi l,i^
20
HWV1_ DVOJICA RSNPtERA
KDJI Bl PA POPRlZAJU
ipemo pa vormtANO sa
BERIFOM! WDt-PA SAZ-HANO
5TO Z^NWLJIVO.
TJAl ZaLEPA
PA SWO UZALUP
JAHAU!
M
GAZDOW JE
TO
SUMNJWO!
/
♦
0
'y
z
25
POSSTA
ieRIFU NUB
PALA NtKAKVtH
REZULTATA, I
SVE £TO SU
SAZNAU JESTE
PA JE FRENK
MtLI&AN VEOWA
AKVVAN TIP,
UVEK U POFFE-
TU STARAJUCl
BE O SVOJm
POSUOWVW-
PREVISE NEPUZNO, I
BAS BIH VOLEO PA OA
POSLEPAm U OCMy.
PAJO WE OPNEO!
TAJ FWUGAN PELUJE
NEPUZNO KAO <
^ , JAONJE. /
tlfy
POBRO! TO ZNAOl PA (SE-
WD POGl SUTRA PA UTOUWO RA-
POZNALOST. VRA- ZtTpaE
OAWOSENA ) ^%0
OSVBtMVO
RANC?
GRLO
*
/mto kasnub, za £anko/v NAJvaCae
SALUNA U KaJFA SIVJU-
TAKAV JB tWOT,
eOSFOOOl U /ABILINU SU
MU^TBRiJB l/VALa_LO£
OBlCAJ CPA NB
OTKUCP VI U
OVO/V KRAJU, SB
WB? FOSLBCPNJi
PUT KAO SfVO
SB VIPBLI CPRtA- ,
LI STB SALUN /
U /ABILINUT^M
"^r-r-^rSL
RCX50VA m
CPO&AVOLA!
SBN DAW.
STO HiLJADA KR/AVA! T5K5 VILER
I KIT XARSON GLAVOW
 I BR/ADOm.' A
PL/AC/AJU
&
Z
/ yAm/25
21
NEWA SVRHE OA WAS PITAM ZASTO STB COSLI U KEJRA
sin.1
eoe vi ooobtb, isto-
/AKO NE SFJESlAl, OWDE ( WBEMENOSTliU I NE-
JE NEVOLJ/A BILO I PRE ^ ^ - v WOLJE!
NA5ES DOLASKA ft
Wf 7^
m
ALUDIRATE NA PLJAfiKE PAJUTA? UrtW TO
JE RUtNA PRlOA, KOJA JE ZBUNILA 5TARO-
SEDEOCE OWOG GRAC3A.
KCX3 RAZ.LOGAr
PAJUTI 5U SE UVEK DOBRO
PONASALI... I OlNJENICA DA SU
POOELI DA PLJAOKAJU PREKO
KOLOBADA JE ZAOU
DILA tmOGB.
PRE OKO GOD1NU DANA-
/HALO POSLE AAILISANOWOG
PBEUZI/MANJA BADNJE OD
STABOG TWA HOBABA. -
KAKAW JE TIP
TAJ /HILIGAN?
DOBBO GA
POZNAJETE?"
/ KADA
SU PO0ELE
pljaOke?
X"
5v
•at
S5 27
kako se mots dobbo
FOZNAVATI 0OWEK KOJI
SE SA/MO NAKRATKD
POJAWI UJUTBU I ONDA
NESTANE?
ifi
1/
NE! NE POZNAJE/V) WILIGANA
OO&RO, AU ZATO ODL£NO
POZNAJEW BULA SEBITA,
NJEGOVOG NASTOJNIKA. TAJ ,
BUL JE SJAJAN KANWOAT^
ZA VE*>ALAl
BUL
SeBIT?' TO
mE Ml NIJE
POZNATO!
ma
^ fl—
Si
KUGO! KAD WAM KAZE/H
KAKO SE BUL SEBIT RANIJE
ZVAO, SETlOETE SE I WAS
DVOJICA TOG ZLIKDVCA.
D?
22
TA BUDALA PREVISe PRICA KARA JB DOB>AO OVDB PRVI PUT.
ZAJEDNO 5 05TALI/V LJUDfVA SA
/VILI(5ANOVOe RAN<5A, NI5A/V <5A
00/VAH PREPOZNAO, ALI
KA5NIJE.
IZASAVSI NAPOLJB.
<=
DDDAVOLA
'30
PAKLA /Ml! BOLJB DA BE
2l/M, OOK JOS l/MA
_ VRE/MENA! tX™
23
Tl 56 POBRINI ZA
sem/*! OA IDBAI DA UHVATW
TOG DAVOLOVOG PO-
__v /VIOONIKA!
HDOe LI TSKS
USPETI DA UHVAT!
NSPOZNATOS
STRELCA?
TAJNA
FETISA
Tua/
Ik
0 NASTAVKU
nascaytdese.
r
1
/
^5-
SALOON
IT—
24
CRVENA LISICA
PtSB: BONELU
CftTA: SALLePPtNl
TEKS I KARSON SU U
KEJPA SIVJU KAKO Bl tSTRA-
tlU NAPADB PAJUTA NA RAN-
&EVE U TOJ OBLASTI, A PO-
SEBNO NA RANC oiWA ELME-
RA. FRENK WIUBAN, £OVEK SA
KOJW SU HTEU OA RAZBO-
VARAJU, NIJE U 6RAPU, PA
TEKS I PIT ULAZE U SALUN
£lJt JE VLASNIK NJIHOV STARI
FOZNANIK NAtALOST, POP
RAZBOVARAJU SA NJI/H
NEPO NEPOZNAT PUCA
NA NJEGA I UBUA &A-
U SAMO NEPOLIPO SPOPOVA, TEPS JE IZA&AO NA ULICU,
AU OP UBICE NIJE BILO Nl TRA6A. l m i
SKRENUO JE
U ULlClCU ZA SA
LUNA.
HEJ, VI!
KUCW JE PO
. BBSAO?
PAKLA
/VII!
*
A ^
1
Mr
SVIH mi PAVOLA! TAJ
NITKOV 5ISURNO NIJE mO-
SAO PALEPO PA
OP/VWKNE!
I A
ZA VR/ATOm mi JE
SAWO JED/AN! POBPO!
SANO POPI, NJU-
* SKALO!
I SEPUNP PASNUE, PAP SE TEPS POJAVtO
NA UGLU UUOtCE- c rm
/A
Q
OVO £e TE NAUClTI OA NE BURAS NOS
. U TUPE STVARI, NJUBPAbO-
VIDirnO 5E u
RAKLU!
25
GL/WA All JE KAO
KOSNICA PUNA POBESNELIH
?■ V OSA,
CiETVRT SATA KASNIJE.
UH! GDE
SANK? PA Tl JE
A1ETAK PftOBUSlO
KOST, UA1ESTO STC
TE SANO OKRZNUO
OSEdAO Bl 5E
JOS GORE. ^
(01
U KUCI
COKTORA
P2AJL5A!
KAKO SE
oseSaS?.
mm
V
!/
UH.' JBSTB LI UHV/A- )
 TILI NITKOVyA^^l
) OC? KO(5/A
'SAW
bio ovwj
NBSTAO JBl AL
ZNAWO OA JB TO BIO
IZVB5NI BBN H/ART.
A^BXAK JB NAPR/AvIO
(3/AC?NU POSBKO
T,NU N/A wsaw
5K/ALPU. >■ NBKO SA
WiUGANOVOO
ranCA?
LBF POKLONr
y®
rv
^r
NE! IZGLEPA PA JE TAJ HART
JEPAN OP BROJNIH PANGUBA KOJI ^
OBILAZE SALUNE, ^ M
A SEN PALI? ) 5IROTI
KAKO JB ON TVOJB i
PROSAO-^os-wo JE
£7 A1ESTU (fc;
r A1RTAV! ,
SIROTI SEN NIJE BIO
TVOJE SREGe, TEKSE.
.TAO JE ) "
Kl HA1AI.. N
NIJE All BAS
UBEPLJIVA
vTA PRlOA!y
!K-
m
i
mM
1M
26
I TAKO JE OONEO SVOJU TAJNU U
GROB! JADNI SEW!
DA! A PO-
£>TO JB saw
 /VRW„
saw NyA/V
JE REK/AO OA
^E/VO EA ,—>
5E 5ETITI
dl/V NA/W
KA^E NJE- 7
C50V0 PRA- )
MO l/VE„
~5AO JE NA NA/V^A
OVOJICI OA VOFA/VO
PO PRLJAVO/W VE^U
TOE O^ENTL/WENA.'
HAJOE!
TEK5E! /VO'
RA/WD OA l
OTKRIJE/WD 
KO JE BIO
^ttkTAJ BUL
ffP 5EBIT.
Vj
X
*•
Sl
Lit..
KOJE5TA! HVALA
NA SMBWO OOKTORE,
ALI SAO KAO 5TE /Ml
ZAKRPILI TIKVU, lOE/W
/WALO NA VAZOUK
HEJ; NE S/VIETE
OA U5TAJETE! TREBA
VA/Vy BAR OVA OANA
—7"
RA. MTr^T V
TJA! NE /VOEU SILO/W OA VAS OR-
±I/V. PROBAJTE BAR OA 5E NE NAPRE
tBTB WNOQO... I PREVIJAJTE J
JEONO/V ONEVNO.
y
>
NBKOUKO mtNUTA KASNUB, NA FUTU
PRB/m RANZU oti/m BUVBPA~. POCINJE/vy JA5NIJE OA SAGIBDAMAW 5ITUA-
CIJU, I msuw OA 5U NAPAOI PAJUTA, 5NABOEVA-
NJE PU5KA/VA I AKTIVNOSTI FRENKA /VILIEANA /VE
OUSOBNO
POVEZANI. y AKO 5TVARI 5TOJE TAKO KAKO PODO-
o Cawu /vozeas, TEKser
RAZ/VMSLJA/Vy O
TI/WA 5VEEA
OVOEA. ^
^
iciTi/vy
RA A5PEK
ZREVAS, OZNOJICE/VO 5E OA
OE/vyO ODKAZE. . ^Tv1
7F
NA
m;
<r*-
2 J1 5
27
fVWSUS OA CB*> QA
N/ATER/ATI OA FPOFBVA? BOJI/W 5E
OA Tl PROKLETI INCTOANCI U/VEJU
— OA CUTB.
A &TA 61 BIO
TAJ yBC"?
ZN/A/M. NBCB BITI
L/AKO, yALI VERUJE/VJ
P/A l/VyA/V KEC/A U
RUK/WU^ ^
^ ZUTI
GAVRAN, FO
GLAVICA RA-
v JUT/A! . NE /VENI, POBLAVICI
N/AWAHO/A.
1
so
A K'
/WISLlS CW J£
/WUDRO D/* S/W
ODES U LOtSOR ,
PAJUW /
ZUTI GWRAN /ME POZNATE
POVOLJNO OOBPO PA ZNA
BTA 81 RIZIKOWO FRAVE-
C 5E NEVEST. -
ICI CU SAM,
KITS! BOLJS JE
OA Tl OSTANES
^ NA RANCU. .
KAPA HO-
CSS OA ODE
/MO KDD TE
_ LJUDINE?
H/M/M
i
NIJE TO PITANJS /MUDROST1, VEG
LOGIKE. AKO ODE/MO SW TROJIOA, I
NE5TO KREIME LOSE,. NzASLI BIS/WO
SE U VELIKDJ NEVOLJI...
•V
NIKO NE 81 Nl
PR5TO/M /MRD-
NUD DA NA/M
PO/MOSNE.
AKO Tl I KIT OSTANETE SLOBODNL
ITT
i/ma<;ete vre-
/MENA DA U^INI
TE NESTO ZA
/MENE,
DA! A AKO
5TIGNE/MO PRE-
KASNO?
" 7 "
28
r STI^I ZeiB N/A VPBfWB DA PAB
^ OSVaVTB!
9
BA5 UTeSNO
s. SV&AV&
NA RANC,
TBKS I KAR-
SON SA KITO/H
RAZ/HOTRh
£e SfTUACUU,
A ZATI/H SB,
/VALO FRB SU-
mRAKA, TBKS
ZAFUT! PRB/m
RBC KOLO-
RAOO.„
/AA^OS, DIN/A/WITe! STO
FRB STQNBfYO U
UDGOR FAJUTA,
jTO BO-
LJB.
fS
at
VEd DU^E VRE/V1E NISA/V1 VIDEO
tUTOG GAVRAN/A._ I STWARNO /VIE
/WNOGO Z/VNWA Z^SrO SE TA
STARA SOVA UVA-
LILA U OWKO
neSto.
H/V/V_ EVO GDE JE PROSLO KRCO_
NASWlOU DO ONIH STE
N>A TAiWD, I ODATLE
POGLAT! DI/ANE
/#, °aD SIGNALE.
/c:
iSeTVRT SATA KASNtJE, STlGAVSt NA MALO
UZVtSENje, TBKS POSLA PIWNB SKSNALB-
-KOJI SU BRZO PRt/HEdENI U
LOSORU PAJUTA.
VOAH! NOCNI
ORAO JAVLJA PA DOLAZI U NAS LOGOR!
NOCNI ORAO? BELI POGLAWCA
NAVAHOA l/MA OSTRO OKO,
I AKO DOPE OVDE_
m
&
V5
29
MOR,A/VVD OA 6A PRI/MI/VVD, HO-WNE! AHO
TO NE UR-API/MO, NO(5NI OR/AO Bl MO&AO FO-
5U/MNJ/ATI UA NESTO 5rtAl5(.JAAAO NA 5TETU
_NAVAHOA!_
A AKO VIDI
PUSKEf
SP
M
NEOE IH VIOEV! I/VIA-
/MO VRE/MENA PA UOlNI/MO ■
PA NE5TANU PRE NEOO
UeHlONOA .
BOLJE OA 56
B/ACI/MO N>A
POS/AO!
5TO STIGNt
4r
i
NBKOLIKO miNUTA KASNIJE„
rr /VOGAO BIH OA
56 KLAC7I/VA U 5VO-
JU GLAVU OA 56 N6-
KO OD PAJUTA NlJE
OBRAOOVAO SI&NAU-
WA KOJI NAJAVLJUJU
WOJ OOLAZAK
TJA... woeCe/yvD USKORO 5T/A
56 TO SPPBPAA U INOIOANSKO/VA
SBLU!
UH! KONA-
CNO SU OOLUCL
OA OOGOVOPBl
TREBALO l/W JE
S VREWENA.
k
.
&
>4
Jt,
&
I NAKON £TO JE PREPAO OEUZJE
I KONJA. t7——
OKO OVA SATA KASNUE, TEKS SE POJAW
NA OBOOU LOOORA.. , NOCNI ORAO
ZAHVALJUJE
BRATU ^U-
TO/TA SAVRA-
- NUI!
UGH! ZUTI GAVRAN JE PD- V
OASTVOVAN PA PRI/V1I POSETU
VELIKOG NOONOG
■KNS^^kJIv ORLA.'V
0
/I^T>
i
S!
30
I5KR5NO, KO-VW-
NB, /VORA/V PRI-
ZNATI OA SU/V-
NJA/V U TVOJU
SPOSOBNOST
DA ZA^TITlS
PAJUTE~ A
&TA HDCe DA KAZB NOCN
OR/AO?7
UGH? STAR! F/ANO/AN JE OTP
&AO DA SE PRICRU^I VELIKO/V
QUHU? I SADA JA, J^ym
KO-VAN, $TITI/V1
PAJUTE OD LO-
sreGE.'fi
VIDI/V DA
P/AJUTI l/V/A-
JU NOVOO
vra£a~ .
GOvDRl
PR/AVI/V JEZI-
KO/A BR/A-rJ
TE.
<
M
ft
mNOGE N/A5 U5I 5LU5/AJU. NEK/A
/WE /WOJ BR/AT ^UTI GA^R/AN OO
VEQE NA /WIRNO /WE5TO, I NO^NI
 ORAO ^E GOVORITI PRAVI/W JE-
ZIKO/W.
UGH NEKA
/WE /WOJ
BRAT
PRATII
1
POC5LAI/IC/I PAJUTA SS, PPAdEN VPACEm I
TBKSOW, ilOALJ STOHNAK KOPAPA OD LOGOPA
I ZAUSTAV! NA VEUPOJ STEM 5 KOJE SE PPUtA
POOLED NA DOUNU-
VOAH! OVPE NIKO
HE&E POC DA
CilJB RECl
noCnog
OPLA.
-Ai
2^
ONDA CO OOVORITI VEOWA
JASNO! DA LI NOiDA PAJUTI
VISE NE PRIWAJU HRANU I ,
■j pokrivaCe od veuKoe .
V BELOS '
NOcNI
ORAO JE
LOSE OBA
DOBRO. ONDA IZ KOS RA-
ZLOOA /AOJA BRAOA PAJUTI
KRADU 5TOKU BLEOOLIKIH I
BIRAJU RATNU 5TAZU KO- .
RISTEOl PUSKE KOJE NE
TREBALO ij
A >5? DA MAAJO?Jin.
VESTEN
VOAH! I5TINU <!;
eOVOREO, INOIJAN
SKI ASENT JE CO-
^ VOLJNO POSTEN.
*
•«r
4
^rffi <■
2/
31
RAZI £TA PKCA£, XO-VANB.
NIKO se NIK/AQA NIJS USUCTOj
DA FO(3LAVCU NAVAHOA NAy
ZOVB LAtOVO/Vi
VOAHl KO JB
RBKAO DA PAJim
KRAPU STOKU?
&
I
K
,11^
WOJB 0£lt KO-VANE! UCNO SAW VIDEO
RATNIKE PAJOW K/AKO PRELAZE KOLORA-
DO TERAJUOl PRED SOBOW KRDD UKRADENO
NA ZE/V1LJI BUEDOLIKIH. I VIDEO S/W I PUSKE
KOJE SU RAJUTI KORISTILI DA OSIGURAJU
5VOJE BEK5TVO!
&
zz
ZyATO JE /vo-
C5/AO OA IH LEPO
VIOI IZBLIZ/A. TO 5U
BILE PU^KE KOJE
JE VELIKI BELI PO-
<3L/AVIC/A N/A/MENIO
VOJNICI/UAI
NOCNI OR/AO
JE IZBIO OVE
PU^KE IZ RUKU
R/ATNIK>A KOJI
. ^ BE^E...
NOCNI OR/AO l/W/A
O^TRO OKO OA VIOl +
^ KAKVE 5U
CEVI!
IvV
DAKLE? &TA SAOA WO-
2E DA /Ml ODGOVORI VELIKI
KO-VAN? I 2071 GAVRAN?
NE/MAS NlSTA DA KAZES,
ZUTI GAVRANE?
I
2S
ZUTI C5/AVR/AN JE
BIO VELIKI PRIJATELJ
NOCNOG ORLA I NAVA-
HOA. ZA^TO 5E ZLTTI
GAVRAN SAOA PO- -
■ na£a kao
I mcotdi -T/»
ZUTI GAVRAN
NlJE NEPRIJATELJ
NAVAHOA.
NEPRIJA
k
TELJf
H
t[JT GAVRAN
5E PONA&A KAO
NEPRIJATELJ NAVA-
HOA. JER, KAOA PLA-
VE BLUZE 5AZNAJU
OA 5U INOIJANCI NA
RATNOJ,
^DOCl CE OVOE, BROJNI KAO
LETNJE fVWJMB, I NECE PRAVITI
RAZLIKU IZ/VEPU PAJUTA
I NAVAHOA.'
STAZI
^ PLAVE
BLUZE CE RATO
VATI U 5VAKO/VJi
_. sluCaju. rt
X
24-
32
KAOA PRESXANU OA SB BORE
/MECTJ SOBOM, FLWE BLUZE £E 00(51
fM WALOBPOJNE ZE/MLJE KDJE 5U JOS
OSTOLEJNOIOANCI/VIA I BORlOE 5E OA
IH P0TFUN05TI
KO Tl JE RE-
KRO TRKO VELIKU
GLUPOST?
BLEDOLIKI PRIJATELJ PRJUTR.
ON JE REKRO PR OE NR KRRJU
RRTR VELIKI BELI POGLRVICR PR-
ri pobepniOkoj vojsci ze-
A1LJE INPIJRNRCR. I
ZRTO SE PRJUTI
NRORU^RVRJU.
UNI5TE
PUAH!
2S
ONOG PRNR KRPR
PLRVE BLUZE PREPU KOLO-
RRPO PR UNlGTE PRJUTE,
NRI<5l GE NR HRRBRE I OP-
BRO NRORU^RNE RRTNIKE,
SPREMNE PR BRRNE
SVOJE ZEA1LJE
PO POSLEPNJE
KRPt KRVI!
2UTI GRVRRNE! PITR/M 5E
PR LI STVRRNO VERUJES U
TO STO GOVORlS.
y
y/-
ill
ZUTI GRVRRN
GOVORI ONO '
Sro A1ISLI, a
X
ONDA NOCN ORAO KAtB tUTOW
GAVRANU QA GA
JB VB*>TO OB/VA'
NUO BLEDOLIKI KO- ■
Jl /VU PROD/AJE /Yi
PU^KE. /
ENDI
HOLT NUB
LA6AO!
Z6
UH! ENDI HOLT
JE l/VE BLEDOLIKOG
KOJI PRODAJE
PU^KE RAJU-
k Tl/M/A?*
^UTI GAVRAN
PRBVlSB PRlCA!
VO/CKH !
%
zr£to bi ±uti
GRVRRN KRIO OP
noGnog orlr imE
PRIJRTELJR FRJUTR?'
noGni ORRO BI GR
5RZNRO, PRE ILI
KRSNIJE-
JKAO BTO GE PRE ILI KRSNIJE 5R-
ZNRTI l/WE VELIKDG GENERRLR, PRI-
JRTELJR ENPIJR HOLXR- ONOG
GENERRLR KOJI JE HOLTU
VpTKRIO PLRNOVE VELIKOG
BELOG POGLRVICE.
V KO JEr
'if-
6^
2/
33
KV/ANTKELr;
SWH /M
&BNBRAL KVANTRBL!
ft
KWANTREL JE
NAJVECi NITKOV I
LOPOV KOJI POSTO-
Jl NA KUGLI ZE-
WALJSKOJ!
KVWNTREL JE GENERAL KO-
LIKO 5A/VI I JA, A /MEtTIJ VOJ-
NICI/MA JE JEDNAKO O/VIRA-
ZEN I NA SEVERU I NA JUGU!
RAZBOJNIK KOJI
JE SPRE/WAN
NA 5VE DA |
PRIBAVI NO-
VAC. I SPRE/WAN i
PA ISTREBI I
PAJUTE AKO
/MU TO /WOZE,
KDRISTITI!
ar
NO^NI ORAO GOVORI
KAO NEKA 5KVO! AKO
GENERAL KVANTREL HO-
OE PA PREVARI PAJU-
TE, ZAGTO Bl l/M PAO
. POBRE PUSKE?
asp
TJA! SAP KAPA ZNA/V1
5 KOJE 5TRANE DOLA-
ZE PUSKE, OSTATAK JE
LAKO NASLUTITI,
NE /VIORA/VI BITI l/RAO
PA POGOP1M PA SU PAJU-
TI/VA PD 5APA
PATE VOJNB Y KAKO TON
PUSKE._ ALI SA I /WPZES PA
/HALO /MUNI- /C ZNAS-" V
CUE! y
STA HOCES
PA KAZES?
22
STA /MISLlS, GPE KVANTREL
NABAVLJA PUSKE?" 5IGURNO NE TA-
/MO GPE IH PROIZVOPE. LESlNAR KA-
KAV JE5TE, KVANTREL IH KRAPE
NA BOJlSTU_ U TO BUPI SIGU
RAN, ZUTI GAVRANE!
"^1 AU, BUDU6
DA NJB TAKO
LAKO NAC ODGO-
VARAJilCU /WUNICIJU,
BTO K/AKO SAW WO-
GAO DA FOGODfV
PORBKLO TIH
FUSAKA.
ZUTI GAVRANE! VOAH! /MO-
CE/MU CE Tl SLUZlTI TE J ZPA NOC-
GRA1ECE CEVI KAPA "SNI ORAO l/MA
POTROSlS TO /MALO y OCl OSTRI-
/MUN1CIJE? - ^YJE OPi
C /MOJIH!
34
KAO POTVRPA
TEKSOWH RECt,
OKO POLA SATA
KASNUE, U LO-
SOR PAJUTA
SVGOBE RAT-
NICI PREOVO-
CENI CRVE-
Nom ustcom.
NA NJIHOVW
KCNJI/m su
PRtCVRBCENt
OUGAiK! PA-
KET! VOJNIH
PUGAKA, ALI
NUEPAN SAN-
PUK /VUNtaJE~
IBPE PUSKE, ZUTI &AVRANE, AU GPE
JE MLJNCJA?
KO JE BELI PAS KDJI SE
USUDUJE DA ISPITUJE WOO
OCA, VEUKOG tUTOG
>w uk
A
4
CUTI, SINE! COVEK
ISPBEC7 TEBE JE NOCNI
ORAO, POGLAVICA
NAVAHOA!
PUAH
M
'3/
CWeNA LSCA SB Nl
I KOGA NB BOJL A FONAJ-
WANJB OOBBGLOG FSA
KOJI JB FOSTAO FO
GLAVCA HOJOTA
NAVAHOl
VOAH! OVO JB PRVI PUT
DA VIQI/V DA SB CRV FONASA
KAO ZJVWJA, I DA NSA/V .
GOST U LOGORU
FAJUTA- ^rCd
WANITUA
/V! OVAJ NOt
Cb sbC jezik
KDJI SB U5UDIO
DA /VB NAZO-
v VB CFVOWl /
TEKSOVA
OSYETA
(jLSP
SKLONI
XAJ NOZ
SINE!
CRVENA LI5ICA
(5E SE BORITi Z/l
CAST fajutai .
s
35
NOCNI ORLE
NE BRINI, PRIOATELJU.
SA/y0 £U DA O&TAW
DOBPAJ LEKCIJU OVOm
PETLI^U
TVO
m
kii
fiR6W INPIJANSKIM OBlCAJimA, AO-VAN JE VRHOM
KOPLJA OBELEttO NA ZEMLJ! VELIKI ARU<3 OKO KOGA SE
BRZO POREOAiE RATNICL
H
2
OVA NOtA 3BHU POBODBNA
U CBNTAR KRU&A- /VALO KASNUB, U TRBNUTKU KADA JB MO-VAN SPUSTUO KOPLJB,
PVOJICA PPOVVNIKA SMOClSB FO NOtBVB ZABOOBNB U ZBWLJU
J U TRBNUTKU KAOA SB ON
OKRBNUO OA SB SUOC S NJI/H, TBKS BACI
OALBKO SVOJB ORUtJB.
CRVENA LISICA
I TBKS OOTOVO
ISTOVRBWBNO
Z6RABSB SVOJ
NOt, ALI DOK SB
PRVI USFRA/iO,
NAS JUNAK SB,
OTKOTRLJAVSi
SB, UOALJIO oa
PROVVNIKA-
S/O/KH
36
STA TO TREB/A DA ZNACI?
MOtDA BBU PAS ODBIJA DA SB BORI
SA HRABRO/V CRVBNOW )
— 1 LSCOeV?r~/
NOCNOW ORLU NB
TRBBA NOt DA POBBD1
BESNO &TENE! } s—
) 5
; jr/
£ ^///
UZ B£SN KRIK, CRVENA USICA SB BACl NA
TEKSA SPREMAJUCt /VU UQARAC OOOZGO, ALI
TBKS, IZBE6AV& NOZ, OPOOVORt BRZW PIRBK-
TO/yi U STOMAK.
Tooaahh/!
1
u
I POK SB CRVBNA USICA, TBTURAJUCl SB, BORI
PA NB IZ5UBI RAVNOTBtU, TBKS STRAHOVITO
KRBNU PBSNICOM U VILICU!
CRVBNA USICA JB t/VAO UTISAK PA SU /yU NOGB
OPJBPNOM O/yiLITAVILB- ON POKUSA PA PONOVO
USTANB- ALI GA SNAtAN UPARAC LEVICE
L-r I OPBAC! VAN KRUGA.
Ci
PUG UZDAH IZNENAPENJA OT£ SB Z &PLA PRBNERAZB-
NIH GLEOALACA, UZPAH KOJI JB NAGLO PRBKINUTKAPA SB
TBKS, UZBV& NOt CRVBNB USACB, PRIBLlZl PROTIVNIKU.
ORteCl NOt, TBKS SB NAGNU NAD CR/BNU
LISICU, ZGRABI GA ZA KOSU, A ONDA, POSTO JB
FOGLBDAO OKO SBBB...
RATNC PAJU-
Tl EMO KAKO SB
SVET NO&NI
. ORAOl S f
37
~U NBKOLIKO
fotbza oosaCa KOSU
INPIJANCU-
WOJ SIN re JB TESKO UVREPIO,
NO^NI ORLE, I TVOJE JE PR/AVO C?A
C3/A UBIJES!
RUKE NOCNOG ORL/A
NE 2ELE DA DONBSU
Zalost u srce
{-fiw PRIJATELJA.
5AD>A JE RED
N/A tUTOG GAVRA-
NA OA URADt STA
TREBA DA 2ALOST
NE UDE U SRCA
SKVO PAJUTA! .
h
>/
NOCNI ORAO JE GOVORIO PRAVI/V
JEZIKO/V, I ^UTI GAVRAN Bl BIO (3LUP DA
NE POSLUSA 5AVETE I5KRENOG PRIJATE-
LJA PAJUTA. STA TREBA DA -
URADI ±UTI GAVRAN?7
—OTTyfZ/ x//
AKO NE POSTUPI /MUDRO, ZUTI GAVRAN CE
BRZO VIDETI PLAVE BLUZE KAKO /MARSlRAJU PROTIV
NARODA PAJUTA, I ONDA £E /VWJOGE /VAJKE -
OPLAKIVATI 5VOJE 5INO- ■,, u ' " /
ve i rmoQB Ze- /TTprTyNly t
NE 5VOJE CyQH/) 5
/VUZEVE. ^ PA OP/MAH UNI5TI
SVE PUSKE KOJE /V
i^U
JE HOLT PAO
M
uii
AKO TE PUSKE BUDU PRONADENE U
NOSNI ORAO JE ZAISTA 7 _ i
UVEREN DA HOLT HOdE DA I JLITA, BICETE U
NAS PREVARI? VELIKOJ NE-
VOLJI!
DA SI BIO RAZBORITIJI,
KD-WANE, OD/VIAH Bl SHVATIO
DA HOLT, U 5ARADNJI SA TIM
LOFOVOM KOGA ZOVU GENERAL
KVANTREL, HOOE 5A/W0 JEDNO...
DA DOBIJE STOKU 6EZ MNOGO
MUKE, FREPUSTAJUil PAJU-J—*
TIMA 5AV RIZIKI
m
5^
*
2^
38
/MO±ETE OA SE KLAOITE OA 6E, KAO SE ZWRSl
OWJ RAT, HOLT I NJEGOVI DRUSOVI OTldl
IZ OVE OBL/A5TL. VI £ETE SE NACl
PREO PL/WIW BLUZAMA SA AINOGO
PUS/^K/^ I NALO
w piUNICUE
at:
X VO/AH! ZUTI
) &AVP.AN VI-
/ C?l KAKO SE
CRNI OBLACI
NACAAJAJU NAP
zemljow
PAJUTA!
U OVOW T&BNUTKU, SA VOJNICWA
ZyAuzan/vi b(*atoubila£ki/v ratow.
VI STE BEZBEPNI OP OOMAZDE. ALI
RAT CB SE ZAVRST I VOJNICI CE ]7
NA POZIV tRTAVA VA^JH PLJA^KI y
P06 OVDE L &TA CETE
ONVA? ^ 3*5^
//
UR/*PI §TA SA/n Tl RSKAO, I NE(^5
l/V>ATI 6RIS/V 3A CM SE POSBINUTI C!fl
VPATW UKBADENU
STOKU, I RA SO-
VOBW U KD-
RI5T PAJUTA^
'^~XaCH!
&
vs.
ST
PO NAREOBNJU ZUTOG GAVRANA, SVB PUSKE SU SKU-
PLJSNE NA SOAVLU U CENTRU SBLA I UNI&TENB NA VB-
UKOJ LOWACL
lof
ZAVM, OOK SU SKVO PRIPRE/mLE VECERU,
Zuv 6AVRAN / TEKS SE POVUKOSE U KOUBU PO-
ELAWCB.
AKD HOCEE, AIOJI RATNICI CE '
WD& OA POVRATlS UKRADENU STOKU
NE! BOLJE JE
JUTI NE NA-
PUSTAJU
ZERVAT!
OA PA
RE
/MENI JE DOVOLJNO DA All
OPISES TOG ENDIJA HOLTA-
I KAZES All, AKD ZNAS,
GDE KRIJE UKRADENA KRDA.
ZA OSTALO Cu SE JA
FOSRINUTI.
UGH! HOLT JE BLE-
DOLIKI SA GUSTO/M
,KDSOA1 I DUGOAI BRA-
DOAI BOJE BAKRA-
OOVEK AVOOGO VISOK.
£
■a, ^
39
A BTO SB STOKE TlCB, CRVENA LISICA JE UVEK
TERA PREKO GAZA KOD RACVANJA SAN HU/AN
RIVERA. TAKO HOLTOW LJUtTI UIZI-
/MAJU STOKU, OAJU& PUSKE
U ZAMENU^
ALI TAMO NE/MA
C06RIH PASNJA-,
V-t KA. r-T
/<
VO/AH! STOKA NB OSTAJB TAWO. CRVSNA L6ACA JB
JBONOW ZOALBKA PRATIO KRETANJE HOLTOVIH
LJUOI, I VIDEO JB DA GONE STOKU
KROZ KLANAC KLBJ
HIL5A, PRE/VA
VISORAVNI.
NE
USPEVA/W DA
5HVATI/W STA
RADE Tl
LOPOVI! ^
v-V
* i
S OBZIRCW NA UKRADE-
NU STOKU, TREBALO Bl DA
2URE DA JE PDTERAJU
PREKO SRANICE. NA
TERITORIJU NOVOO
/VTEKSIKA.
NE! NE/WA NOVOG /V1EK-
5IKA. /WOJ SIN JE DOBRO
VIDEO! STOKU SALJU NA PA-
SNJAKE VISORAVNI! TA/MO
HOLT WA KOCU- NA PO-
OETKU DOLINE.
rm
/
...SDE REKA ESKALANTE NASLO SKREOE
PRE NEGO STO SIDE
DOBRO! OTlOl ISA VISORAVNI PRE/MA
OU TAtAO DA POJJ KOLORADU.
GLEDA/Vl.
a i
TEKS JE
PRENOClO U
LOGORU PAJUTA,
A ZATt/V SB, SA
PRVIM ZRACimA
ZORE, OPRO-
ST7 OD tUTOG
GAVRANA I KRE-
NU PUT RAN-
&A Ot/VA
ELMERA...
TJA! BkO SAW GOTOVO SIGU
RAN DA JE U OVU PRI&J
UMeSAN miLIGAN...
A ISKOOlO JE i.
TAJ HOLT! /"SSKtrx
V^>-
ZA KVANTRELA SAW VEO OUO,.
PREVEJANI NITKOV™ ALI M JE IA1E ENDIJA
HOLTA POTPUNO NOVO!
H/WVL. proba<5u DA
ISPITA/M STAROG
EL/AERA
40
GOTOVO U ISTO/H TRGNUTKU, U SKLON&TU
BNPIJA HOLTA- HEJ
ENDI! NArOLJU JB CfZVENA
. UStCA!
CRVENA LfSICA, CHVB?
K/AKO JB, DOOAVOLA,
znao eve nawJSS^//
JB 5KROVI- /npflL
^TEr7
^fSryfll

&
(VORA VA NAS JE TA HULJA
UHORILA DOK 5/VO EONILI
5TOKU U COLINU. V
HAW- UOP^TE /Ml 5E V^
_ . NE CORA-
^ ^ p
AJUTI
51 JU NOS U NA-
Su IGRU!
^ Is
TOAJ JE OVTPE I BOLJE RA 5/A5LU$/A$ $TyA,
DOOAVOLA. HCXtBl
ONO *>TO JE 51-
5URNO JE5TE RA
(NlJE VO&AO VA
CRVBNA LISICA JB ISPRlZAO £TA SB VBSILO U LO-
GORU PAJUTA, I HOLT NB USPBVA VA SB UZVRtl OV
PSOVKL
OPAO JB FOGLAVCA
KCX3A SB WNOGI PLASB, I
/VOJ OTAC NUB HTBO
OA OA NALJUTI.
VOBRO
OVA/WD!
UVBVI OA
FAKLA /Vl.' 5TA JE 5PORA-
LO TOO FROKLBTOO VAVB
tA VA CORE RA NJUSKA
FO FOSLOVIMA ) »
FAJUTA? ' r~====:
NOCNI
TB POZRK/Avl
a ^
r
/»■
POOAVOLA! PLAVE BLU- ] HSJ!
SAmD
ZE IWAJU PRS&A POSLA SA-V /MALO! VEC 5A/V
DA, NEGO DA DOLAZE ) ^-LJO Z
A BELCA KOJI
- CWLJENJE V JB POGLAWCA NA-
TOG TIPA. J VAHOA- —
NOOMI ORAO JE,
TAKODE, I POGLAVICA
BLEDOLIKIK. I /WO^E
DA POZOVE PLA-
VE BLUZE!
i
(iEKAJ... NE
Sa&ArA SE KAKO
5E ZOVE, ALI SE SE-
<;A/M DA SE RADt
O REND2ERU'
41
HEJ! OA
NUBLB
BVO fVB
BULB!
/^vl
sei/AS se DA a AII PRE nekos we-
AAENA PRIfiAO O NEKOAA RENCT^ERU
KOJI JE I POSLA-,
WCA NAVAHDA^/NARAVNO,.
BULB
ill
TEKS
VILER- INOI-
JANCI ©A ZOVU
NOciNI ORAO,
NE ZNAAA IZ
KDS RA-
ZLO©A,
TAJ VILER JE PROKLETO SPO-
SOBAN, I I/IAAAAO SREclE ©TO
NAAA NIJE NA
PUTLL
»w
TEKS VILER
'JE OVOE- I NA-
'Ol ©E NAAA SE
NA PUTU!
H£J>
OZBILJNO
KAZETE?
PITAJ
CRVENU Ll-
5ICU.
UGH'
NO©NI ORAO
JE LI LOGORU
PAJUTA!
/ VEC JE N
OTKRkO, I ZliTI
©AVRAN JE, PO
NJEGOVO/V 5AVETU,
POZURIO OA IZVU-
©E ©APU IZ /
^ VATRE.
/ OOOAVO- >
( LA! AKO OT-
( KRIJE PROOAJU
V ORUZJA I 5VE
—-^^OSTALO_. yt
NEKA SAM PROKLET! i ... 4T.
TEKS VILER KOJI ZABAOA NOS
L NASU IGRU! OOBRO! OVO AAISLI©, OANI-
JE TRENUTAK OA SE JELE? BEZISr"
OPROSTIMO, ONOA.
X
42
I TO BRZO! W NE POZNAJS-
TE TOO 0OVEKA KAKO S/A OA PO-
ZNAJE/M l_
PR£ST#NI.
OANuete
NE ZN/W KOLIKD
GA Tl POZNAJE5_
ALI SA/M TEKSA W-
LERA I JA 5REO_
NI5AM ZNAO DA
JE I NAWHO PO-
SLAVICA-
1
OA, ORA5/AN JE COVEK,
ALI, UPRKOS TOWB, NE TRE
BA POSTATI 6ROZNI(5AV
NA 5A/V POMEN NJE-
eovoe IMENA.
Tl /MI5LI 5TA
HOC^E^, BULE
JA 5E NBCU
PRELOADI-
SLITI?
25
DOSTA! BATALI PA TROSlS DAH! NEOE SE
PRI<20A1 RAZRESlTI SITUACIJA. JA NE ZNA/V1 KD
JE TAJ VILER, ALI OlNJENICA PA JE RENPZEB
DOVOLJNA /Ml JE DA PIGNEA1
SIPRO!
Hoces
SXA
KAZE5
V
NI5AA1 BIO JASAN? IGRA JE
POVOLJNO TRAJALA, A/MIGOS!
REPOVNE 5NAGE SJEPINJENIH
DR±AVA ma NISU NIKADA BRINULE,
ALI IDEJA PA I/MAA1 RENPZERE
NA GRBA<5l Ml 5E UOPSTE NE
popapa. zato tamo vat slttra
SKUPITI 5TOKU I KREcSEmO
PREmA GRANICI.
PRIJATELJ HOLT NAFUSTA RAJLTTEr'
OOOAVOLAl DA NBCB& WDZDA DA
RIZIKUJE/W (3LAVU ZBOS LJUDI KOJI
^ 5U /VE IZDALir F
k
CRVENA LI5ICA NIJE (ZPAO, I X PIH! STO SE
AKD PRIJATELJ HOLT OBEGAVA ] mENE TlGE, OVA
DA ta NAm PREDATI mNOSO/ 5TVAR JE ZA-
mUNICUE, CBVENA LISICA y VRSENA! NEmA VI-
ta UBEPITI RATNIKE gg PUSAKA1
V
PAJUTA PA™
7
u
43
UGH! HOLT
NIJE WSE PRIOA-
TELJ PAJUTA, /ALI
£e BRZO ZA-
^ALITt. /
c
r.
fA
A
NB BBKAVS.! NI&TA VlBE, CRVBNA USICA SB
U GALOPU UOALJAVA, NB POWlSLJAJUdl PA 6A ZA
LEOA JBDAN PlBTOLJ UZI/HA NA NI&AN.
zSV.
'26
POOAVOLA! fVOZDA JB BOLJB KRENUTI
ZA NJI/W I OOKXAJCm OA. AKO STGNB DO
LOGORA PAJUTA- _
NIKO TAKO
POGOOBN NB
WOtB DA OSTANB
U SeDLU DUtB
OD NBKOUKO
mtJA.
NBCB 5TICI
ON NIKUP
BULB
DA NB PO/VWNJB-
fWD DA JB TA CRVBNA
GLAVA ZNALA WNO-
GO TOGA. ^
HOLTB! PIT/A/W SB
DA LI JB DOBRO £TO 51
UPUCAO TOG ^
JADNIKA. Ji*fSpr
Hry
BAH! Tl 51 5eF( HOLTB- A
SADA STA
If—CBWO? .
NIK/AC? NI5/A/V POD-
N05I0 LJUDB KOJI
PRBTB. BULB-
Zf
44
Z/*R W/M NISA/V1 MBt REKAO, GLUPA-
ar n, RANIJEL I OSTAU IPBTE NA WSOKE
PASNJAKB. PRE NEGO STO ISTEKNE DWA-
PESET GETIRI 5ATA, STOKA /MORA
DA KRENE PRE/MA GRANICI!
1 At/, NASUPROT HOLTOVW PREDVIOANJI/m, CRVENA
USICA JB NASTAVIO SVOJ BEG PREMA LOGORU PAJU-
TA, UPRKOS TEGKOJ POVREP! KOJU JE ZAOOBIO, I STOlGKI
TRPEGI BOL, ST&E NAPOWAK GAZA NA KOLORAPU, GOTOVO
U ISTOM TRENUTKU KAPA JE, POLAZEGt Z LOGORA PAJUTA,
SVGAO I TEKS. jj"
e»u r-<o KUC50! ON/AJ /V DBLUJB
FFUUCNO KLONULO!
r
is
■*
iUA ^
r
'i
I UBRZO SVZB DO CRVENB USICE.
FOTERAV& KONJA
TEKS FREOE 3AZ.. DOOAVOLA
DO&AVOLA! SRUSIO SB NA
ZBMLJU!
TO CRVBNA
a Lisice NO
ONI OR
LB
<2-
^—
M2S
SAN0 HRABRO? SAO CU POOLaOATI
TVOJU RANU, A ZATI/V £U TB OOVBSTI
^um
"m
U L0C30R
ON JB PUC/AO
NyA raBap .
NOONI...
OR/AO- ja„
BIO U„ PR/AVU
HOLT- Z/A-
v O- .
CRvaN/A
LI5IOA- NUB
vioao- AU PO-
GOOBN... OOK JB
KRaTAO IZ HOL-
Tova- Ku^e-
HOLT da- OD-
VaSTL KRDO-
L AHHH~
FAJUTA.
VOAnl ORVa-
N/A- LISIO/A- ZN/A
OA- /VOR/A
^ umRaTL y;
-f
crl
A
i/
llT/x
3/
45
TEKS SAMPAN! PAJUTA POPBD STBNB NA
SE/ERNOJ OBAL! KOLORAPA, ONPA PONOVO
UZJAHA. i ^ -cr
/VRW.' 5IRO-
Tl OAVO! 5TVARNO
JB VBPOVAO DA 5U
Tl NITKCVI PRIOA-
T TBLJl PAJUTA!
pocmj U /VIRU
CRVBNA USCB! NBCB PROCI /VN0C50 PRE NBOO
STO HOLT I NJBGOJA BANDA PLATB I ZA >
^ OVAJ ZLOClN! > —
<z-
32
VAMOS, PIN^/WTE! TOJ JADNl OA-
VO OD CRVENE LISICE JE OTRCAO PA
OBAVESTI HOLTA I NJESCVE CENJENE
lg PRUGOVE O OPASNOSTI KOJA l/Vl 5E
JfSPRE/MA, ALI JE, U ZNAK ZAHVALNO-
P sn, pobio priliCnu pozu olowa_
A SAPA, AKO HOdU PA IH SPRE-
HOLTOVO
BEKSTVO
Cl/M FOBBGNU SA STO
DA
KCW /VV9R/A/V C
PO^URI/V„
DA
5
r-
OKO SAT KASNIJB. DRAGO NA/v JB DA TB VICT/WO U
; XOPAADU!
HVALA
BOGU!
UPAAA,
KITE/ NE TRBBA DA DB/V0 U
LOGOR PAJUTA! ^Sx
BVO TBKSA. I ^
/VM5LILI 5TE RA CBTB WB
ZATB<t U DeLOVIWA?
5TI2E
a
46
TAMO NBSTO! KIT I JA
SWO SB BA*> SPRg/WALI DA
DOOe/VO I VIOI/WD ^TA <•
-ALI U NA5U KORI5T. ZUTI
GAVRAN JE l/VAO COVOLJNO
ZDRAVOG RAZU/VA DA 55 ODREK-
NE 5VOJIH 5AU6E5NIKA, I SAD JE
NA NA/MA DA IH^rv
5PREGl/V0
DA PO- / 
BEGNU. _Mk. )
HvALA NA BRIZI, ALI, KAO
^TO V/IDITE, NIJE SE DE-
SILO BA^ NI^TA! TA&MI- r
ZNAS
GDE DA IH
JPECASr'
SE DODAVOLA NESTO
JE SE JESTE
DESILO DE5ILO
1
v
ZNA/Vt COVOLJNO
DA l/V 5TANE/W0 NA REP.
FERERU! /WO^ETE LI DA
OKUPITE LJUDE ZA^.
POLA SAW
CAM I ZA /WANJE, GOSPO-
DINE VILERU! JOS 5U 5VI NA
RANCU! ZA DE5ET /V^INUTA
6E/VO 5VI BITI U 5EDLI/VA.'
DOM JE FERER OKUFLJAO KAUBOJE, TEKS UPUTI
SVOJE PRUATELJE U ONO STO SE DOGCWLO U
LOSORU PAJUTA- I TAKO
SLLJVOJE SUWNJB U /VMLIOANA
Z^ZA 5APA TALE
1.
^Xv^lZOLEDA.' y 1/^
14
§T/A TO TREBA DA
ZNAOl? AKO JE TAJ
HOLT SVe 5/MI5LIO, /Ml-
LIGAN NE/AA NIKA-
WE VEZE.
SAOEKAJ, PA
KA^L BAR DOK
NE PROOASKA-
/MO /HALO 5A
HOLTO/H!
r
L
SPRE/VANI SAAO; NA KOJU STRANU
^ IDE/WOf
PRE/VA VISORAVNI:
VAMOS!
47
mU&ANCM T ZAVRS^WJLJ S6 BAS
PASNJACI SB j u POCNOtJU BPDA... ODA-
TA/MO ZAVR-/TLE NADALJE, ZE/MLJA JE
SAVAJU^X VLASNlSTVO IZVESNOG
U— V HOLTA. LOVCA NA
 KONJE!
5KLONI5TE BANDS KOJA JE
ANSAtOVALA PAJUTE DA KRADU
EUMEROVU 5TOKU JE U DOLI- /
Nl, BLIZU REKE ESKALANTE- /
IZ/MEDU VISORAVNI I DBA- V
 LA KOLORADA.
' HAW. NA
GRANICI AAILIGA
NOVOG RAN-
^ Ca, dakle. _
I
LOVAC NA KONJE - SlPAK! UPRAVO
JE HOLT U DOSLUHU 5A PAJLTTWA, I
U VEZI SA KVAN
AKO KVANTREL WA
VEZE 5A OW/V, CUDt
A1E DA NIJE PROBAO
I DA NAA1 ZAFALI
RANG.
KOLIKO 5A/V1 JA U5PEO DA
NASLLTTW, ON 5E OGRANI0IO NA
5NABDEVANJE HOLTA PUSKAAAA.
OSTAWSl NJEAAU ZADATAK DA
rV. NABAVI 5TOKU.
GROAA AAE
SPALIO! TAJ
KOJOT! f—'
TRELOAA!
KAKAv SU PAR NITKOvA
TA DVOJICA!
^ wa ve-
16, ALI SAAAO
INDIREKTNO.
"V
I
S5»
/ M
Tl SB POBRINI DA NOWAC OD KV/ANTRBLA,
I OB/AVE5TI (3/A PA, ZA 5APA,
NB WOGU PA /V)U
NABAVI/V JOS
STOKB.
U ISTOW TRBNUTKU, U HOLTOVOW SKROVISTU.
MC/'ci COBRO ZNAS C?A N£
COBRO ZNAS C?A NB
SWBM DA NAPUSTW jk
OBLAST! 6LU-
POO LI PITA- flfn
fcr— nZ. NJA! JL
Tl NBCBS
5 NA/VIA,
BNV?
BUBNO!A 5TO
56 LJUPI Tl^e,
STA TR6BA PAr
^ RAPI/WP
48
RACUNAJ NA TO, BUUE!
U SLU&AJU OFA5NOST
mA£e& PORUKU NA OO-
BtCAJBNOM MBSTU!
CIA1 NAPLATI5, OAJ 5WKOA1 PO 5TO-
_ ^ TINAK DOLARA VISE
SOVOPSNO! 1 Ne,<:,ft lz
OVOS KRAJA
POvf€?ENJA, ONPA- I
AKO BUPE NEKIH LOSlH
VESTI ZA /AENE, JAW
/ME NA VRE/ME.
ZAUVEK
r
'C
IV
TJA! CO VECERI CE
PRE<5t GRANICU-. A STO
SE /MENE TI<5E.. ZA /MANJE OP
SAT VRE/MENA, ENPI HOLT OE
NE5TATI ZA-
x
VAMOS,
Ho*a«ss.'
VAMOS.' JUUHHWJ. UVBK!
5^
r
veO wpi/m roe prokletog
RENPtERA KAKO LUNJA OMJPA
TRA±EOl OVPEPRISUTNOG-
AU Nl PA KA/MPUJE
STO GOPINA OVPE, N1KAP
NEOE SHVATITI KAKO JE
ZAVRSkP TAJANSTVE-
Nl ENPI HOLT.
PIH
(S»6M
HAJPE/MO,
LEPI!
V/
49
za to mewe, na oko tri /vmljb juzno oq
DOHNB„ r ——
NEW/A
TEKSe.
VICT ONU
PRA&NU
T/A/WDI
SU/VNjE vE
LIKO KRDO
NyAPRED!
v")
/VI5LI$ DiA 5E
R/API O EL/WE-
ROVI/M 2lVO-^
TINOA/WAr'
AKO NIJE T/AKO, POJE^U
SVOJB CZWa„ ZAJEDNO 5
fVA/yJZAfVA NAFPBD!
-/z
I NEKOLIKO WINUTA KASNUE. HEJ, OANIJELE/
LJUPI N>A vICTKUf I DOLAZE PRAVO
PRE/VA NA/VA! * —^
— -y C?AVO WEODNEOl^J
as
T rsi»
% V"

37
<*!#» -A-c.
PROKLBTSTVO! OSSCAO SAW VA
C.B NAS ZASKOCm TAJ SIN SSOAPA
VAVOLA! TeKS VHBR! * PORSQ NJE-
Gfl VIPIM JOG JBONOG PSft
GON/dft- Km KftPSONft!
r
DOOAIOLA

I
73
STA CE/MO, JOS PITAS! DA NESTANE/WD
PRE NEOO STO 5E PREVISE
PAKLA /Wl! HOLT CE POBE5NETI KAD /MU
KA^E/WD DA S/WD NAPUSTILI KRDO! CEO
DANIJELEr
PRIBLIZE POSAO OD
ODE DO-^
. OAVO- '£
LA!
GODINU DANA
SOLJt DA ODE DODAVOLA
KRDO, NEOO /v_
k mi!
ft
r
r
r
3
=7
50
HajrgT/A se c&£AVAnvevoLje na vipiku? ^ ^
I TO K/AKVE, A/WIGOS.' V^/ *
TEK5 VILER K/ARSON I PE5E- 7
TAK SMETAL/A ItPU KA
■ / ^jQi^
DOQ/WOLA' BOLJE DA SE OD/VAH VRA- 7 I TO
Tl/V0 DO HOLTA! JRVOfV
—■■— v ( I VA/WDS!
y
75"
FERERUf W I WA5I LJUCT SE POBRINITE
KA US/MERITE KROO PRE/VIA KOLOR/DU. NA5
f TROJICA IDE/MO RA
BUENO, eOSPODINE I z^gOLICA/VIO ONE
/ TEKSE! X
/
IZSLERA DA SA10N
STIGLI NA 7RE/ME DA
SPREClA^O DA STO-
, KA NE5TANE SA 1
jv paSnjaka.
vILERU! NITKOVE
ALI
NESTAJU ONI
LOPOVI!
CP
DOBRO OTVORITE Oil... I AKO WDITE TIPA SA
KOSO/V I BRADOA1 BAKARNE BOJE, PROBAJTE DA
GA POGOD1TE TEK KOLIKO TREBA DA NE POBE6-
NE. HOLT NA/VI
VISE TREBA
±IV NEGO
/URTAVI.
UH.
"> AT
42
PROKLETSTVO!
IOLI ZA NA/VW_ / 54^
BU2J!
DAVO IH
ODNEO!
1
2

2
51
OJ
y.
TRAde OLOVO! AKO 56 NAOAJU PA
<te NAS PRtATI NA ODSTOJANJU PRAVSCt
BUKU, mrvioeo SRESE! PROBAJ/AO PA
m PRtDEA^O 5 BOKA!
-y
M
e>u MO
y/
B
POTBPAV& SVOJB KONJE, TEKS 5 JSPN5
STRANB, A KARSON I KIT S ORU&E, UBRZO
se NAPOSe U RAW! 5 RAZBOJNICIMA-
J TBK TAPA PO&eSe PA OPGOVARAJU
NA PALJBU PROVWIKA.
mm
)Djj
&
PROKLET5TVO! KAP
BIS/MO BAR USPELI PA
5TIGN6/MO PO KOLIBe_
HRA6RO! JOS OKD /MILJU
i ONPA Semo /MOfJl PA
NAOe^O EAKLON!
aahh.
L/ /SrOAl TRSNUTKU. —IPA! TO SU
UPRAVO BUL I OSTALL I /MISLI/M PA ZNAM KO
SU TROJICA KOJA POKUSAWAJU PA l/W
PReseKU PUT
M
A
52
PROKLET DA JB TAJ RBN02.BR!
NUB 6UBIO VRB/m OA /VB POJURl!
£NJBNCA OA SU BUL I OSTALI POBB
eu ZNAft OA JB KRCO Z/A-
UVEK ZeUBLJBNO.
snzu
EVO! CO KOLIBE
RENPZER/A
BAR U5PELI UBIJU
OA
OOOAVOLA BUL JB KRBNUO
FAKLU!
KA
OOOAVOLA!
■ipfw
NUe W06A0 DALBKO
OA COB, TAJ PROKLETI
LOPOV! POTR/^tltfe/VlO
OA (Jl/M SREDI/WD
OVU TROJICU!
BRZ.OI a TEKSe! NE/WA
RtCOBR^DOG /VIE
KOJOTI/VA! _
rtlEDU
KOuBU:
p/j
STO TO SflCW VREPI?
TO 61 BILO K/*0 RA ZATVA-
RAWO POKLOPAC SOPSTVE>
RJUUUU! DBU5TVO 5E PRED
OtWA OSPA
AAHH!
KOVCEG/l
ZATVORI VR/^TA
BRZO!
nog
53
STA re JB SPOFALO? UOSTALO/V
SA/VO IH JB TROJICA- A /V SfYO
^ ZAXLONU!
PRBDAJTB SB, I
OBBtAVAW VAW Fl
FER
5UDBNJB
<: H/VW
%
L/TOLIKO GORE PO TE
^BE, PRIJ/ATELJU!
DOOAVOLA I VI I SUOBNJB!
NB<ZB/V0 VA ZAVF&fVO SA
OrAtOM OKO VP.ATA!
J
Jit

i
NE pucAjre!
DOOAVOLA! POCINJE/V
DA VBPOJBCA DA
JS VPBD IZABPATI
i PRUGI PUT! .
rzMpzj/Y
AAH/
fF>
54
IDIOT! KLAPI/VI SE
DA ONAJ fVAJ/yUN
I5TRTLJATI SVE STO ZNA
DA SRASE SVOJ
— VRAT_ y-rr^
-y-
^3^
-^^Sr^s
DOBRO! KVANTREL /Ml SB S/WEJAO T
zsoe pri£e o bradi i ostalo/h... ali
SAW SADA VEOMA 5RE<JAN 5TO SAA1
SmiSLIO TAJ A1ALI TRIK!
at
2
HAJDE, LEPI! JOS NEKOLIKO /WILJA
trOanja, a onda Ce& /woOi slobodno
DA PASES GDE HO^ES!
/ ZA/STA, POSLE CVE MILJE, HOLT POTERA KONJA
HROZ REKU ESKALANTE- SJAHA I SKtNU SEOLO tVOT-
NJ, A ONOA, POBTO JE OTERAO KONJA NA SUPROTNU
OBALU.
mm
^5 zt
.XPENU UZVOPNO KPOZ REKU CO SUSTE TPSKE,
PORED KOJE SE NALAZI PPUEI KONJ- PPtVUZE &A
EES/, OEEDLA..
-A ONDA, UZJAHAVSl, POTERA 6A U PRAVCU
KEJPA SITIJA.
T
m
r
NAPRED! DOSTA
SI SE OD/MARAO, LEPI /VOJ, SAD JE
KUCNUO CAS DA SE A1ALO
OZNOJIS!
5^
J
55
DOBRO! ZASLUiU-
JES DA BUDES PBE-
DAT 5EBIFU, RLI HOtfU
OA Tl PRU^I/Vl JOS JEDNU
AANSO OA SE 5RASES.
iy rcw TRBNUTKU- HOLT NIJE TIP
KOJI 61 5VWR PBI
6/AO O 56BI.
NIJE B/A5
/MN0C50!
TO JE Sl/E 5TO ZNAA1 O ENDIJU
_^HOLTU. ^^—
s&>
y
JB PRBtlVBLI Z BANDS OTlZAO, TSKS, KAXSON
I KIT PRATS HOLTOVS TRAGOVS, I BRZO SHVATAJU
DA SU IZIORANL
PREQI (5R/ANICU ^TO PRE I RAZI PA TB WSB
^ NIKAPA NE yiPl^
NE BRINITE.' NE/WA/V NIKAKVU 2E-
LJU PA SB PONOVO NAPEW ____
NA NI^ANU VA^H PISTOLJA.'XT^
A HOLT JE NASTAVIO 
PRUGI/V KO-
ir^) nje/v! ^
KUGO! OVO JE
NESU/WNJIVO HOLTOV
^ KONJ...
UPRWO TAKO! HOLT
JE l/VWO tTBUGOS KONJA
SPRE/HNOS PORED
^ REKE! ^
reKsa ' TJA! "
NE^E BITI
PROBLE/M DA
OTKRIJE/VIO
^ TRABOVE.O
STO DOKA- N
ZUJE OlNJENICA DA
JE 5KINUO SEDLO
v 5 OVOG. V
RSKW
56
KLOPKA SE
ZATVARA
L£F>
NE! N£Ce BITI TESKD NAC HOLTOVB
TRASOVE, I /niSLim PA NASLUctUJE/Vl KUCWj
C£ NA5 ONI OCVE5TI.
HEJ! SAP 51 JOS I
VIOOVIT?
C3*
K; m
&
V
M
e RA COBROI FLAIpA VfSKIJA
NA TO DA TRAGOV NB DU
tawd eve 
n KAtBZ!
HO£B£ DA SB KLADlZ DA CB NAS TRAGOVi ODVBSTI
DO /VILI6ANOVO<5 RAN&A?
OTPRILIKE! HO-
OA 56 KLA
Pl5 ILI NB?
KUGO! HDCBS DA KAZBS DA
JB fVWUQAN JBDAN OD HOLTOVIH
_ „ sauZbsnika?. ~
aS
^"ht!
FRONALAZENje HOLTOVIH TRAGOVA NIJE
DUeO TRAJALO- C
/HALO KASNUB Tl TRAZI NA PRUGOJ
OBALI, KITE[ KARSON I JA CE/HO 5 Ol/E
SL/SNO/y -^V^STRANB! VIPI5? KONJ JE BIO OI/PE... TLO JE
UGAZENO... A TRAGOVI KDJI OPAVPE POLAZE
priliGno sveZi...
H/VW
3
57
OVO POTVROUJB DA JB HOLT
OFKBZAN TIP, AU NB DOKAZUJB
DA JB U DOSLUHU SA /WU-
<3ANO/V!
TO CBfVO
BRZO VIPBTL
IQe/VAO!
TROJICA PRIJATBLJA PRATE NOVB HOLTOVE TRAGOVE,
AU POSLE OESETAKWILJA ZASTADOGE, PSUJUGL
PROKLarSTVO.' HOLTOV TRAGOW
SB WB^AJU SA TRAOOVWA KRDA HDJB
DOLAZ SA VI50R/AVNI/
DODAVOLA
y
■Ui
ILUZORNO JE NACWTI
5E OA t&WD U OVOJ ZBRCI
TP.A50VA UOfilTI HOL
TOVE.
"AC
0 SVAMCW SCU-
£aju, ne moieS-
REfil OA SE HOLT
5A/M UPUTIO KA
/VMLISANOVOm
RANfiU-
HOLT JE LUKAV, I /W32DA
JE (MAMERNO HTEO OA
ZBUNI EVENTUALNE
GONIOCE..
KAKO GOO..
OVOG PUTA FLA5U
Tl PLAZAS, 5TA-
Rl A^OJ!
^v.
DOGOVORENO! AU NBWOJ WNOGO DA LIKU-
I/WA/W PRECOSE^AJ (7A SE NA KRAJU
I5P05WITI OA /VOJE
SU/VWJE NI5U BILE
POTPUNO NE05N0-
VANB1
.
TJAl fVWSU ST/A
y J
r
PO DOGOVORU, TEKS, KIT I KARSON SE UPUTlSE PRE/VA RAN-
CU Ot/m EUVERA, STIOAVSl TA/WO ZA NEPUN SAT-
SAVO HOLT JE
F03B6A0. OSTALI
SU U RAKLU,
OSMV JBD-
NOS.„
Hm/V_ BANDA VA/V
JE I5KLIZNULA IZ RUKU,
'^TSLl^ ZAR ne?
6
58
_/A tog jaoNoe NBcare
vise vwen u kraju, foslb
STRAHA KOJt JB NAHMATAOl
' GOSPODINB VILERU, ) ZAOOVOLJ-
cozvolite pa vam prep-J stvo /mi je,
. 5TAVI/M FRENKA / cSOSPOPtNE
I /MILIEANA. _ WLERU »
OOSPOPIN /VMLIGiAN JE BIO BA&
SRB£AN KAOA JB VDBO DA FBRBR I
/VO/VCI TBRAJU 5TOKU N/A
STARE RA
6NJAKB ZAISTA?
ZABOGA! ZGLBDA
K/AO DA SUWNJATB I
ISKRENOST /VOJIPL
OSB6ANJA!
TO WAS
IZNENAOU-
ISKRENO, OOSPOCTNE
VILERU, NE RyAZU/ME/M
WAS.' HO^ETE LI UA
POvXASNITEr'
T
FOJASN<tU FOSTAVLJAJOC]
WA/V JEPNO PITANJE™ JE5TE LI DOBRO
POZNAVAU BNDI-
JA HOLTA? r
NIKAP >
GA UtWOTU
NSA/V Wl-
V PEO! y
T
ZNA/V DA JB l/VAO OPEA-
JIVACNICU STOCNO OP /VOJIH
PASNJAKA, ALI NIKAPA NI5A/V
tVAO PRILIKE PA RAZOOWARA/M
5 NJI/M. BUL 5EBIT, JEPAN OP
/MOJIH LJUPI, DOBRO GA FO
ZNAJB I AKO HOOETE,
PRE NEKOLIKO 5ATI, COK
JE POKUSAWAO PA 5TOKU UKRA-
PENU OP EL/VIERA POTERA PRE-
/yA GRANICI, IZNENAPILI 5/WP NJB-
GA I NJBGOVB CBNJBNB DRU-
GOVB, I UBILI!
DOOAVOLA!
RAZOOWARAO
5A/M 5A BU- ,
LOM BAS
PA I5PITA/W SEBITAr
TO <tB BITI TE5KO.
seerr je
MRTfiV! SINOC
■cii
9
59
FBRBRU! NISI
m niST/A rbkao o
TOMB!
NSA/V N&TA Nl
' ZNAO, GOSPO&NB
WIUGANB!
A>
KARA 5/V0 VIDSLI KRDO,
BRINULI SmO SAWD KAKO
OA (5A OKRENe/MO PR6/VA PA-
SNJACI/MA, A (505P0DIN VILER
I NJEGOVI PRIJATELJI 5U 5E
POBRINULI ZA HOLTOVU
BANOU!
GOSFOOB BOtB!
f HOLT KRARLJIVAC
'STOKE! I BUL 5EBIT
NJBGOV SAUCB-
SNIK!
TJA, VlSeMENE 6UOE VA^e
IZAI5TA, U SLAVUBIH
se KLAOIO OA 5TE I VI U/Va- > '
SANI U OVU PRLJA- / 5U/W
'
NJATE.„
vu STVAR
x-.
GOSPO-
OINE VILERU
FRENK JE_
NB UZBUOUJ SB,
DORA! C505P00IN VI-
LER /WE NE FOZNAJB
Vv COBRO... y—•
U PRAVU
STE, WUGA-
NE„ NACWW
SE OA SB NB
LJUTITE. -
Sr
M y/
poeoeu.' nije vredno
PCWENA1
tELIW VWM OA
Sto pre uhwtite
ENOIJA HOLTA_
HvALA NA
tELJAWA!
H/Vm_ NE 61 56 REKLO OA STE 5 NJW BILI BAS U
RUKAWCA/VA! STVARNO
PUSTITE MOJE SU/MNJE, SU/VINJATE U /MILI-
I RECITE Ml GD6 STE OA- V SANA?
NAS 5RELI
MILIGANA
^1VAA. A—
k
60
NyA TACNO Sesj mtJA
OD RAN£A„ ZAZTO?
ONAXO... SAWD
OA £NA/V! ^
KAOA SB F^ttm^UOALJIO, KIT SB OBRATI TBKSU„
PRETPOST/AVLOA/W
DA STB Tl I KARSON
BACILI POGLBD NA
CXZJWB CBNJBNOG
/WU6ANA,
ZAR NB?
JA SAM OR±AO
USTA ZATVOR5NA, TATA,
AU SAM ZAUZVKAT
ZAOIO OCMA. SO NA
<//
13
NE SAMO N/A C-
ZMB BILO J£ NEStO
NA MLeANOVOM
SAMDU, NA JBONOM
RAMENU.
DOOAVOLA1
. MSUO SAM
OA SAM JSOIN KOJI JE
PRIMETIC) TU OLAKU
BAKARNE BOTE!
~ T
■€
/
/
a
MA OAJ. TEKSE! MORAS OA 5HKATI5 OA I
— 7 NAS CVOJiCA
BUENO! U TOM 5LUCAJU, SI- I i/vAMO OSTRC
GURNI SMO OA 5U HOLT I MtU- V OKOi
SAN ISTA OSOBA... <- >■—7y :
—
&
5T
STO MNOGO TOG/A OBJA
5NJAWA, ALL OA LI OA SA OD-
> MAH UHAPSIMO?
AKO JE, NA NASU NESREOU, MILI- J OA, BOLJB
SAN NBSOE SAKRIO PEBIKU I LA&MU T NB BIZIKDVA-
BBAOU, NASB OPTUtBE JTII POSTAWCE
^ —-—ri mOFALB ■—^ A^U KLOP-
TO Bl WOGLO
Bin riziCno.'
7 KU!
7.
A?
T.
A
61
_±TOVTReNU™. J ^STeMspo.
LOtENI KAO OBlCNO, FRENK! ZBOG RECl SO-
■ — V SPOQINA VI-
TJA,^—^ISTINU GOVOREdl, PRVEN-X
^ L.EP.A?^
STVENO ZBOG TOGA, DORA!
V-
&
ON JE NESUmNJIVO
0OVEK N>A /VIESTU, AU KAD
5U U PITANJU OBRAZO'
VANJE I mANIRI,
NE /WISLITE
VISE NA TO,
FREMKI VILER
I NJESOVI PRIOfl-
TELJI SU OSTAU NA
RAN&O GAWO DA
POAIOeNU
DEDL
2
NIJE TO VR5TO
LJUDI KOJWA 2ELI/V DA
BUDE/VI OKRU^ENA, VI
DOBRO ZNATE iTA
JA /MISUM. v— '
NARAVNO, DORA, ALI
BUDITE JOG /HALO STR-
PLJIVI. ZA GODINU DANA
SETE /MOdl DA
RASPOLAtETE
SVOJOW SUDBl
SfBRb . NOM I ONDA
_l SARA, KARA SU KRRA
VEdl/V RELO/W vraOena
NARA/VI SE PA SE NEOE
OVRE ZARR2A-
NISU VA/W 5I/VI-
^ PATldNI!'
VATI pueo
V
FRENK! KAR ROPE PAN
PA SE /MOJI SNOVI OSTVA
RE, BlOU NAJSRECNIJA
tENA NA 5VETU!
A JA CU BITI
NAJSREdNI-
^ Jl dOVEK NA
I SVETU, KA-
A PA BUDETE
'J PRESLI PRAS
^ MOJE KUdE,
X. PORA!
PRVIPENJA!
dEKA/M VAS SU'
U KEJPA sinju,
PORA! ^
TO JE SUTRA
DEPA! POVKJENJA
FRENK!
2
X
r
d>^-
62
U SUWRAK TOO DANA, U KEJFA 5/77JU BA£ U
TRBNUIKU KADA WILIOAN IZLAZI Z TFOOVNB„
T/AKO je, /MISTER! ALI NE COLAZI/M Z/A NJEGOV '
R/A<5UN- NE/M/A/M N/A/MERU D/A 5E VR/A^A/M NA NJEOOV
RAN<S! ODLAZI/M SUTRA DILI&ANSO/Vl^
BEH! NE
r H/WVL. AKO ^
NE C3RE$I/VA, VI
5TE JBDAN OD
ELAAEROVIH KA-
UBOJA, Z-AF-j
S. NE? ^r
' /MOSU ^
LI DA VA/M
ka2e/m NE-
KOLIKO REdl,
. /MIUSANEr>
5TA
Pl/V 5E TO
TICE
/VAENE
V
A VBOWA WAS 56 Tl(5e., jeR
fiere vi bit: taj koji /mi kati
NOVAC Z/A DUGO PUTOWANJB I
DUO OD/MOR!
JESTE
POLuDELIr
!*
NIKAD NI5A/M BIO
/M6NXALNO ZDRAVI-
Jl! KAD WA/M K/A2e/M
5TA SA/M OUO U
RAZGOVORU TRO-
jice renpZera..
_KLADI/M 56 DA 06X6 6ITI
SReONI DA /Ml DATE HILJADU DO-
LARA. TA TROJI- —ZTT^oci
CA SU RAZGOI/A- ) H
'AJDe
- KOG
,
' VP.AGA SU PRlOA-
Ll O /MeNI?
RALA O VA/MA, I
R6KLA..
5/MIRITE 56, eOSPODINE /MILIGANE! HOOETe
l> — — INFOBMACIJU OD IZUZ6X-
OODAVOLA! DA SA/M l/ NOS ZNAOAJA ZA VASU 66-
SISURAN DA je XO SXtjV ZSeDIMOSX. A DA NB PO-
HoOexe da /mi KAZexe N. xRoSixe ni
STVARNO NOVfilO''
I
AKO 5VOJ WRAX SMAXRAXE VAZNI/M,
ONDA JE XO 5XO OU VA/M REOl XAKODE
WAZNO!
H/M/M_. ZA
/MNO/M!
i
ii
63
/noiei cw ioe£>,
C^EK! 3A Co 56 POBRI-
NUTI EA ZATVORW
RAWOJU!
UREDUX
SOSPODINE
. mueANe! y
KAPA JB PftODAVAC IZASAO, WILIGAN
IZ /VIALOG SGFA uze HtLJAPU POLAFA I PRUtl
IH KAUBOJU, KOJI, UZEVGt IH, UPGR!
PlSTOLJ U WUGANA
= TO ) NIJE SALA,
' HOLTE! SA-
^ WD /VGR/A PRE-
DOSTPOtNOST DA
W/W IZBRlSa IZ (3LA-
VE EVENTUALNE
—w POGRg^NE I
^ V IDEJB. i
HgJ! K/AKV>A JE TO
_ S/ALAr' _
FBTOmCA NAS ZNA OA SU /VMLIGAN I HOLT I5T/A
K- r OSOB/A, I NE BIH C?>A
SLU&AJTE! I DALJE
,/Vl5LI/V DA STB.
. &AKNUTU
VA/V PAONE NA PA/VET
OA BLI/WINI^B-
n?) TE ONE KO-
JI ZNA-
JU VA&J
TAJNU.
BATAUTE, HOLTE! /VI5LILI STB DA STB
UBILI TOG INDIJANCA- CRVBNU LISICU- ALI JB
UWAKAO VASe/W /VBTKU. I NA^AO GA JB TBK5
V/ILBR^ CRVBNA LISICA JB ZNAO /VNOGO
O VA/VA~ I SVB ISPRldAO-
i
23
"Xi
ZATI/M SU TEKS I NJEOOVA PVOJICA
PRIJATELJA JOB NESrO SAZNALI OP
WA5ES OOVEKA KOJI JE IZB6SAO
/V1A5AKR, I KDSA 5U NA
KRAJU PUSTILI.
P
L
PRATB^I VA^B
TRAGOVE, OTKRILI
5U TRIK 5A 5AKRI-
VBNI/V KONJB/V„
PRATILI SU NOVE
J KADA SU VAS SRBLI NA BL/VBROVO/A
RAN^U, PRimBTILI SU DA SU VA/A dlZ/VB
JO$ /WDKRB OD HODANJA KP?OZ RBKU-
KAO I DLAKU KOJA VA/V JE S VA^B _
PBRIKB PALA NA RA/WB-. DLA-
KU BAKARNB BOJB!
TRAGOvB
PROKLBT5TVO'
V
2^
64
BEH! mSJCTE LI QA 5T6 COBRO
POTRO^ILI HILJAC?U COLARA?5
'T-
SXA STE JOS
CULI?
~y
PLANIRAJU RA
CODU SUTRA U
GRAR RA SE RO-
SOVORE SA SERI-
FD/V.. NI5A/n Nl-
STA W5E 6UO.1
HOLT je (tUTflO NEKOLIKO
WNUTA- RAZ/y)ATRfiO JB HILJAPU
MOSUdNOSV, A 2A77/M SB OO-
LUdNO OBRATIO KAUBOJU.
ho5e5urazara-X
PIS JOS HILJARU
. ROLARA?3
,
5TA TREBA
RA URARI/V1?
>
OKO POLA SATA KASNUB, NA FUTU KA
BUHBROVOM
KUGO!
/V£> CB UC U
ZAWKU!
I CAO m JB OVO Pl-
5/VO OA FPBOAW -
,—•t? /VMS PORI'
MIS dora .
VEUKA OPASUCfbT
FpELKJKU
MILICANU. Also H0Cr~
5PA5ITC,
b^P'TC. VDCOSAA
POPED /ZVOfcA
SEAjat KP/K.
UH/VI/ OVA
PORUKA SA1RP1 NA
KILO/METAR!
26
=3
ZAPRAVO, IZ ONOGA 5TO
SAM RAZUMEO, HOLT NAMERAVA PA
OTME MIS RORU RA IZVERE UCENU
OOAJNIOKI MU JE POTREBAN
A. NOVAC. ^ —^
TJA; NJEMU
JE OOAJNieKI
POTREBNA
OMfiA OKD
VRATA!
'ii FA
HAJDEMO! MORAMO RA SE NAOEMO NA
MESTU KOJE JE ORRERIO HOLT PRE NEGO 5TO
ON STIGNE TAMO. I
/VORA/VO 56 P05TA- Y HO^B/WD
^ LI OA UPLTTI/WO I
56 KAKD„
TREBA.
DOR
€
65
AKO NI^T/A QRUC30,
NAUCCB OA NB VBRUJB
PRBVlZB ljuwwa cpobrih
/V/ANIR/A I 5L/ATKIH
Refii!
BOLJB NB! TA OBVOJKA NBCB /W9CI DA OD-
— GLUm KAKO
BAH.' IZ TB LBK-
CIJB PANOGO
NAUCYTW ZAR
NB, KITB?
BICB VBLIKI 50K KAD
DBVOJKA OTKRIJe DA JB
NJBN DRACI /VLGAN
^—PRAVA HULJA.' ^
TRBBA

STIGAVZl NA
RANC, TBKS UPUTI
STAROG BUVBRA U
OB^AVANJA, I DOBI/&
NJBGO/U SAGLASNOST,
FOZVA FBRBRA I JO$
PVOJICU LJUOI, TB 5A
NJI/m, KARSONOW I
KITO/H KRBNU FRB-
/VA WaSTU KOJB JB
OORBOIO BNPI HOLT
ISTOVRBWBNO, OORA
PRI/VI PORUKU OD KA-
UBOJA, KOGA JB TBKS
UPOTRBBIO OA POSTAV!
KLOPKU HOLTU, I NB
OKLBVAJUCl OSBOLA
KONJA I POtURI NA
SASTANAhL
I OKO POLA SATA KASNIJB„
BVO JB
srize
2>
SAD OTVO-
Rire 061/ HOLT
NB Bl TRBBALO
DA KA5NI.'
AKO BUDBTB RAZU/WNI
DA SB NB OPIRBTB, NBCB VAW
SB DBSITI NlSTA .
loSb, ina- m&Wk
r (iB...^^|BW
BO^B /vvoj.'V-vn» F^T ^
I ZAISTA, CBTVRT SATA PO DORINOW
OOLASKU. I HOLT SVtB DO IZVORA.
NAPOKON
STA
RBCITB
SB DOCO
D1LO
ZACB
PITB CUBICU I
UZJA&TB!
BRZO.' X
'LJ
OSTA-
NfTS eve
sre, £nc>i
HOLTE!
66
SHVAWSf DA JB UPAO U
KLOPKU, HOLT POKUSA DA
ZBBGNB HVATANJB-.
JBDAN HITAC OSTA/1 U
OBOPIV& OA Z SBDLA.
~ALI GA
WBSTU,
NB BOJTB SB!
POGODtO SAW U PAWB
SWRATIJLL /
MAUHH,'
PROKLETSTVO
bezju BOZE
W03
J
v r
Sf
NISTE C5A PXEPOZNAU? BVO NJBOOVOe
PRWOG UCA- FFtENK /VILI- y-
GAN, AUAS BNOt
HOLT! 
SAT KASNIJB,
NA KANCU- r~
A SPASU STB
/Ml RANC, A unuku
IZLEfilLI OD OPASNB
ZASLBPLJBNOST! PRO
KLETO/M HULJO/M. VE-
LIKI 5AM VAM
V OU^NIK! >
FRENK...
O BOtB
MOJ!
TJA! NEKA >
DONE5U NEKD-
LIKD FLASA I VIDE
<;ete KAKO 6b
DUE NESTATI
V U TRENU! >
/T,
C30BR0 ZN/ATE RA NIJE TAKO, EL/WERE.
DA WOtBWO, OSTALI BI5/VO OVDE JO$
NEKO VRE/ME.
KASNUB-
ZNAC, yJBt STB
SB U/VORILI OD /VOE
. QOSTOPWWSTVA?^ S/BTB RECI!
KAD BIS/nO /VOGL DA
OSTANE/VO.'
KRVAVI
TRAG
M
"^1
L6P
67
HOLT JB, U SL&TINI, BIO SAWO JBOAN OO
NJEGOWH AGBNATA, I HOLTCV NEGTANAK &E
ZA XVANTRELA ZNA&ITI SAKO POTREBU OA
PRONAVE NOVOG NITKOWA KOJI OE SE PO-
BRINUTI OA ORGANIZUJE PPOOAJU
PU&AKA NA NEKO/VI ORUGOW
/VIESTU U ZEWLJi
IZVESNOST DA, AKO NE PDZURI-
/TC DA GA ZAUSTAW/VO, KVANTRELU
NEOE DUGO TREBATI DA PONOVO
POONE SA SWOJO/M PRLJA-
_ VO/M TRtSOWNOAI. ^
KO l/AS
SPREOAVA?
R/AZU/l^E/W! B/AH.' KARA
PLANIRATE RA NA5 NA-
PUSTITEr' >
I ZAISTA, U ZORU SLBDBCB& DANA,
OPPOSTW& SB OD BLWePA I OSTAUH, TROJICA
PRUATBLJA KRBNUSB NA PUTKA ISTOKU~
5UTRA5NJA ZORA
Ce NAS ZATe6 U SBDL
/VA, NA PUTU PRE/WA
NOVOW MEK5IKU. PRAVA JE
£TETA &TO HOLT
NIJE HTEO RA NA/V OT
KRIJE ERE 5E NALA-
Zl KVANTRELCVA
^ KO/WANRA. ^
■SA NE/VA
VEZE!
ZNA/VTO DA JE 5TOKA TREBALO DA BUDE PREDATA
KVANTRELOVI/VI LJUDI/WA U OKOLINI FAR/VIINGTONA-
VIDEOETE DA OE/MO U TOJ OBLA5TI NAOl TRAG
KOJI OS NAS rrs ODVESTI CO KVAN-
TRELA
AL/, NSOELJU OANA KASNIJE, KAO SU SVGU
NAOOMAK FAR/WNGTONA-
HEJ, TEKSE' WDI TA/VO- KONJICA
JU^NJAKA
HAW_ I AKO NE GRESl/VI,
SPRE/MAJU SE DA URADE
IZUZETNO RUZAN POSAO!
-T
68
TJA! NBWA-
fVO RAZLOOA
. ZA BRIC3U™
POKOJ NJIHOVI/V
DU$/A/V/A.'
TEK5E
VIQELI SU
N/A5
!#£
//
PfiUBA!
A
A
7 /AKO n/V) TIPOVI/MA >
FAPNE NA PAWET DA
POSALJU OLOVO I NiA/W/A,
l/V/A/VO I TE KAKO RA-
V ZLO(3/A ZA BRIC3U, /
 AfVGO /
IZ&LAN-
CAJTE VASE
ZMEZDE I IDE/W^
C?A IH POSE-
V TI/WD. /
S/A^EK/AJTB PRE NEBO ^TO 5KO<SlTE U SEDLA!
VD/V DA NOSE ZVEZDE...
I IDU KA NA/VA! NISU SE-^/po NAREDENJU,
_VERNJACI! ^ V PORUCNlCE!
juN
/►MLC KASNUS- j TEKS VILER.
-'/MOJ SIN KIT.
I KIT KARSON, TEKSASKI REND^ERI
U POSEBNOJ SLUI^BI.
T"
PORU£-
NIK ROBERT IZ
PETE KONJl£KE„
Cast mi je pa
WAS UPOZNAm,
EOSPOPO.^
VIPim PA 5TE UPRA-
VO OBAVILI TOtNU
DUtNOST, PORUCNI-
CE„. DezaRTERr?A
JOS ©ORE? TO
SU BILA TROJICA IZ
KVANTRELOVE BANDS
KOJE SfVO UHVATILI
U FOSEDOVANJU
UKRAPENO©
oruZja.
>!
69
FOGLeoAJre owe,
<50SPOON5 VILERU™ AU-
TOWATSKE FUSKB „HENRI"
KOJE 5U RATE NyA^im
TRURA/V/A!
/Vl UPR/WO JURI-
/W3 KV/ANTREL/A- I RA
5U T/A TROJIC/A PRO-
OOVORILA-
TJA! 5TV/ARNO /Wl JE Z/AO
STO 5TE PRE5URILI ONOJ
TROJICI,'
OODAVOLAl
*>TA HOdETE RA
K/AZETE?7
^
m
B/A5 5/A/V POKU5/AWAO RA STA 5TE
ZA/VI5LI/V KO/VE Bl WDGiB SU/VUMJALP
BITI NA/VENJENE TE PU^KE, I
SARA 5HVATA/V RA 5U /VOJEX
SU/VINJE BILE NEOSNO-; pjf # X
VANE. a ? ^
TBKS
O&JASN!
poruZNIKU
RAZLoea
ZBOG KO-
JIH ON I
NJEGOVl
PRIJAT£LJI
TRAtP
KVANTRaLA
I, NA KRA-
JU, JUtNJA
&<l oficir
OD/VAhiNU
6LAVO/VL.
A
UHW OAKLS, JURITE
TOG LOPOVW! /VOGU LI
ZNATI RAZLOG?
' TRGO- N
VINfi OftU-
v Zje/nr y
£
^ CW KWANTREL
FROCWJE ORUZJE
^SEl/ERNJACI/VW
A K>AO DRUGO, GARANTUJE/V
V/W DA Bl GA SEVERNJACI, KAD
Bl SE DO/MOGLI KVANTRELA, OBE
5ILI D PRVO •
KA/MO SBECe
da su to vei
URADILI! .
AF5URDNO! PRE 5VEGA,
SEVERNJACI/MA NE /MANJ
_ KA ORU±JA. y
y
T»
iV
- ^
70
TAJ NITKOV JB PRISVOJIO
KONVOJ KOJI JB FRBVOZkD
CVS HILJAPB PU&AKA „HBN-
Rl", N/AMeNJeNIH N/A^/V
TRUP/A/V/.
WATB LI CO PRE DBSBT
BAP IPBJU SDE Bl i RAN/A JE BIO ULO-
SE KWANTREL WO-/ ©OREN /VERU BR-
©AO NALAZinr* T RI/VA FLORA V15TE_
 RvE
) HILJAD6
' PUSAKA!
HAW_ VELIKI
POSAO? ^
OVA TRI 5ANPUKA
5U 5VE STO 5A^O DO
SAOA U5PELI DA
NADE/VO.
1
-ALI KADA JE KONJI^KI ODRED, POSLAT
OP STRANE ©ENERALA HA5TINGA, 5TIOAO
TA/WD, NA^AO JB 5A/VO SPALJENE KOLIBE I
JEPNO© OP NA&H IZVIPA^A OBB^BNOO
O PRVO.
TEKSE! TE PU^KE U
KVANTRELOVI/W RUKA/VA 5U
KAO DINAmiT U RUKA/VA
LUDAKA.
ZNA/V, KARSONE. I
NB/VA/V0 VRBWBNA
©UBUTENJE
ZA
AKD HDdETS UA NAVBTB KVANTRELA,
/VIORATE PA loere NA SEVER; JEDAN OO NASH
>——> 57 douSnika je javio da
HVALA, PORUCNIfiE! jg PROSAO KROZ
tBSTOKO NAPPteDUJUd, TPOJICA
PRUATELJA SVGOSe U TRINIPAQ, SDE UPOSe
O VOZ KOJI IDE KA SAJENU-
KO/ME KAZES! S DRUSE STRA-
NE, PUTUJU;! OVAKD, USTEDEfiE
/MO DRASOCEND VRE/ME.
DODAVOLA! NIKAD
NISA/M PODNOSIO
BRIGA/VU
VOZOvE
l
—
«->«•
^3
71
OD &AJBNA
CetWD N/A <ONJ/VA
N/A5WITI VO UTVF^ENJA
RASBL, I T/A/KO £E/V)0 SA-
ZN/ATI SVBtB VBST
O KV/ANTRELU.
^ PONOVO
tAU*> ZA 5VO-
JO/W FOTBLJOW
U <3LAVNOJ KO-
^ /W/ANDIf' ^
/ C^>OAVOL/A n
5 Tl/W NITKOVO/VM
GLBDAJ *>TA (VOtKANO
OA R/API/WD ZBOC3
V NJB6A!
*>
i
MM
S il5
Bfi
rw P/1AM KASNIJE, U UTVRVENJU FWSEU
—o-* ^v=
DRAGO /Ml JE STO SE BAVITE SLUfiAJE/M
KVANTREL! TAJ CAVO NA/M PRAVI /VIORE PROBLE-
/VIA! BAS JU(SE 5/MO DOBILI IZVESTAJ
JEDNOS IZVIOAfiA...
_l VE5TI KOJE NA/M JE OONEO SU VEO/MA LOSE!
IZGLEDA DA 5E SOSONI
/MISLITE DA JE M GAVRANI 5PRE/MAJU DA
TO KVANTRELOVO KRENU RATNO/M
WASLO? _STAZO/V.
Russe'-L
FORT
QORRTER®
HEAD
✓5"
NESU/WNJIV/O/ BEZ KV/ANTRELOVIH
PU5/AK>A 5E INPIJ,ANCI NE Bl U5UPILI
N/A POBUNU
„/ALI( I5KRENO,
PRIZN/AJE/V OA CS TO
BITI TR/A^ENJE IELE
U PL/A5TU SENAI ^
/ r/A/v 
NAREDENJE
QA OQVOJI/W
JBOAN OOREO
KAKO BI5/V0 5E
PO<iEPALI TOE
 NITKOVA- .
H/VW ' JESTE >
LI POBILI
NAREDENJA
IZ KO/VAN-
V PEr7
y
C
'>P
JO.
M
V6
m?
72
I/WAU SMO COBROO INDIJANSKDS
VODIfi/* KOJI JE PERFEKTNO POZNA
WO TERITORIJLL NA-
Z/^LOST, NE VOiBNO X MtrralS?
VISE CW R/l6UN/l/VlO 1
NS TOS JSPNIKA. —/ ZZ
flH
POJBU SU
OA CRVL. WASLO
INQ1JANACA
ZOZONA!
PUKOVNlfiE! OA COBRO ) NEBESA!
POZNAJE/V1 TERITO-I BILI BISTE
RIJLI_ OP SLIVA GRIN"^ SPRE/WOI PA
RIVERA PO LITE J BUPETE VOPlO
BIC3HORN/A/ yOPRBQU?'
A
BAS NISTA, 5T/ARI
Tl NB/VAS NISTA
PROTIV, TEKSBr' ^VVOJ.'
0
£*3
Oak_ znajuOi pa se n, zajepno sa oprepo/m,
BAVlS KVANTRELO/M, KIT I JA IVOltBIWD SLOBOPNIJE PA
SE POZASAVI/WO INPIJANCI/MA I VIPI/WP IZBLIZA
STA 5fc SPPBWA
0*
/>
//
SOSPOOE BOZEI HOOETE PA KAZETE PA
NA/AERAVATE SA/AI PA UPETE NA TERITORIJU^
CRVENOKOZACA? fiU TO
J£ s^mouBisrvo!
Jst
X
WOJ SIN
I JA COBRO
FOZ-NAJSWD
TB LJLIQB_.
-I, NARAVNO, UZ OORB&BNE WB-
RB PRBVOSJROZNOSTI, NIS/WD U
PKSTRE/WMOJ ORASNOSTI.
/VOJ OJAC JB
FOGLAVCA NAVAHOA,
FUKOVNlCB-. A JA
SAW SAW POLU-
7
INCIOAN/AC.'
73
BAH! KAKO VI KAtBTE!
ISKRENO, STO 56 /VIENE
Tl<5e, VBOMA SAW SRSdAN
VA WAIA lA VOPlC^ &O-
VBKA POPUT KITO
_ K/^RSONA!
HWAUA NA
KO/APLI/AENTU
PUKOVNlCE!
SLBOeCBG DANA- NB SBKIRAJ SB, KITE.' BUDI 51-
QURAN OA (tBWO U^INITI SVB
STO WDtBWD DA SAQUMAiyO
NABB SKALFOVB* AD6S'
VIDI/VO 5e U5KORO,
ONDA! I Z>ARA/VTITE OA l/WyATE
5A/VO JBDNU KOtU! AKO
NJU IZGUBITE
AO/OS, CIKA KITE
£L 2^
POZNAJES LI NEKOGA /MEOU GAVRANI/V1A
ILI AOAONWA?
NE! NIKOGA! ALI Ce
NAS /AOJ VA/MPU/M DO
VOLJNO ZASTITITI.
SVE DOK NE PO-
KAZE/AO OTVORENO NE-
PRIJATELJ5TVO PRE/AA INDI-
JANCI/AA NA OVOJ TERITORIJI,
VA/APU/A NA/A JE EFIKA5NA
^PROPUSNICA.
A /Al OE/AO
SE, NARAVNO,
POTRUDITI DA NE
SHVATE ZASTO
SB NALAZI/AO
OVDE. >
r
/ z/
NB miSLi/w OA BITI
R/AZLOG/A OA 56 RAZDVA-
JA/VO, ALI AKO SB TO DBSI,
I AKO SRBTNBWO SoSONB
ILI QAVRANB, ZAFAMTI OA
JE RAZLOQ NASBQ FRI-
SUSTVA SAWD
JEOAN„
LiPUTILI
SmO SB NA SB
VBR FOSBTfVO
OA
POGLAvlCLi OAKO
5IVOG fyBD H/WVA
vEOA PRIHVATLJI
JO OPRAv
OANJE
IBOIVA PRIHVATLJI-
VO» ZAI5TA, OA 5TVARNO
FO&BfVO DO DAKOTA, WORA-
Ll BI5/VO OA PROOE/VO
OVUOA.
/VM5L&
UvEK
NA 5vE
zz
74
SINE /MOJ, DOBRO JE U/HETI HEJ/ VIDI (71/MNI SIGNALI!
5 ORU^JEAl, AU KORISTITI /WDZ/AK / TO/MOi
_JE JOS BOLJE. ^ - ^vTAsLlSfW J
NB BIH P?BK/AO! NISU
/VOSLI DA N/AS VIDB IZ TO-
LIKB RALJINB. U SV>AKO/V
SLU^AJU, DR^I/VO 0(5l >
^—
.T^CTn' aT
vt^x
KADA NCAJANC
l(5R/AJU PLBS DUHOVA,
TO JB VBOWA LOS
ZNAK!
U PRAVU 51! SIGNAL! OBAVBSTAVAJU
oajZb vb£bras Bin OKUPLJANJB
{ DO&AVOLA' T ^ ONP>A_ PLBS
DUHOVA!
TO JB SVB!
SIGNALI NISU PO
/WINJALI WBSTO
SUSRBTA..
7
r
I-v
iw:
•J

KAC? BI5/V0
BAR ZN/ALI
5DB dB 5B
ODR^/ATI CB-
RB/VONIJA!
SUTON JB JOS DALBKO, I KO ZNA
WDiDA I OTKRIJB/VO TO (VBSTO
PRB /VARAKA. H/AJDB/WO!
NBKOUKO SAT! KASNUB.
RAZI! OWB 5U 5VBZI TRA60VI H/mv
VANt^oas;
%
#■
-
25"
75
DVA NBFOTKO-
VANA KONJA, I JB-
[ PAN POTKOVAN^,
PRO^LI SU CNUDA
|KS NEPAVNCL .
STA
PO&WOL#! JE
{% BILOr
~r
Z4-
TRAWA JE NA VISE /VIESTA ISPB-
LJANA KRVLJU. AWt' S/et-fi!
JEOAN OP TROJICE JE TESMO
FOVREPEN!
a
4
TBKS I
SAW SJA-
HA, I NAKON
STO JB OJSO
FOSWATFtAO
TLO I PKATIO
TFtASOVE
OVAOBSETAK
METAftA,
USTAOE-
POVREPEN 0OVEK OASE POTKDVANOG
KONJA, I KLAPtm SE PA SE RAPI O BELCU
KOGA 5U UHWATILA PVOJICA
INPIJANACA^.
OBRlSl NA5E TRAGOVE U OKO-
LINI. JA CU LWOTATI KOPITA KONJI-
WA. POJURKlE/WO TU PVOJICU
INP1JANACA! e»ueno.
STA CBWD
y
X

ISEKAVSl IZ PRBKWVACA OSAW PAR&CA OP-
SOVARAJUde I/ELICINE, TBKS OBWOTA KOPtTA
KONJA, I NESTO KASNUB ON I KIT ZAPOOSSe
POTEPU. PRIPAZI NA KRIWNAA1A,
KITE! PVOJICA CRVENIH PRUGOVA SU NAJ-
VlSE CETVRT SATA ISPREP
! ZAISTA, OKO DVADESeT WINUTA KASNUB- 
STA SAW Tl REKAO? PVA RATNIKA GAVRANA
I SEVERNJAiiKI VOJNIK! KITE! /WORA/MO PA
SREPI/WO ONU PVOJICU
BEZ BUKE A PA IH NB yPREPUSTI /MENI, TA-.
UBIJB/WD! - ^^TA! I/VWW WBJUl^.
NA|!
rv
m
sO
76
NAPF!AVtV& FOLUKRUG, TEKS I KIT PR£STI(SOi£
cvojicu inoijanaca- i sMesnSe se iza kamb-
NJA KOJB IH SKRIVA OO NJIHOVIH POSLBPA-
u poaooNom trbnutku, upotrebivSi
IMPROVIZOVANU PRACku KOJU JE NAPRAVkD
OP parCbta KOte I UZPI, pbCak krenu
UAKCIJU
2
nb euaeti vrb/hb, kit ubaci i druoi kawbn
U PRAtKU- POTRCA NAPRBP PRB/m ORUGOW
INOIJANCU-.
J USFB DA GA POGOD! U I3TO/H TRBNUTKU U
KO/ne se on, uzNemiRBN zvuko/h pada smog
vac
DRUGA OKRBTAO.
i/W/AO SAW i SRete
DA se DRUG NDJANAC
OKRENUO TRBNUTAK
RANje~ _
VeZAVSI DVOJICU INDIJANACA, TBKS I KIT PO-
tURlSe DA UKAtU PRVU PO/V06 VOJNIKU, ALI l/H
je UBRZO BILO JASNO DA SB ZA TOG JADNIKA
MALO STA /VkOtB URADIU r-7
BRZO I
TIHO.' BRAVO
KITE!
evo Cuturice, tatai
HWW~ OVO NA GLAVi JE SA' }
WO OGRBBOTNA, AL DRUGA-
WBTAK WORA^ DA WU JE PRO
FLUCA
BIO
m*
iK*
V
3/
77
OBIL4N GUTLJAJ VISKIJA JB
POmATIO SVBST VOJNIKU-.
„CRVBN OBLAHL JB
PRI/VIO~. KURIR/A^ VeLIKOC3„
GAVKANA- AKO SJUKS DOBIJU-
PU£KB„ PRIORUtlZB SB„ GA-
VRyANI/VA L 5050NI/V>A^
U N/ARAPtL
HR/ABRO, PRIvXATeLJU!
AKO
5TE zw
OAC UTVR€?e
TRCI
NJA KASBL
TE„ HA OBAVBS1
. TB- PUKOVNIK/A
HBBBRA
#
UHVATITE
IH ilVE!
NAtALOST, SWRT JB ZAUVBK ZATVORILA USTA NBSRBCNO/V]
VOJNIKU KOJI JB, GRCAJUCl U AGONIJI, PRBNOSIO TBKSU I KITU
SVOJU POSLBONJU PORUKU- r-
NEKA SB BOG SfVWLUJB
NJBGOVOJ DUSl! .
WRTAV!
HAJOB! POZURIWO DA
£Tp PRE SAHRANIWO OVOG
WDZBWD DA ZAmSUPC OSTATAK! CR
VBNI OBLAK JB VELIKI POGLAVCA 5VIH
^ PLB/VBNA 5IJUK5A™ I VB-
0/VA JB PRBPRBCBN.
JADNIKA, I
RA JB BAR l/VAO VRB-
MBNA PA NA/V KA^B I BBZI/WP
OSTALO
n
sx
DO S/ADA 56
ORtAO VAN N£-
VOLJA, I TAKO JB
STBKAO USLED VE-
LIKOS AAUDR^C/A„
78
../ALI AKO SAOA RAZMATRA mOGUCNOST DA
KRENE U R/ATNI POHOO, UORU2lV5l SE SA &AVP.A-
NIA1A I SO5ONI/VW, TO ZN/*(5l D!A CRVENI
OBLAK /V1ISLI PA NE
DA! TAJ PROKLETI KVANTREL 5TOJI
IZA SI/EGA OVOGA, I NE ZNA/M STA BIH DAO
PA i COCEFA/W.
GA SE
JOS
PROKLETI
KVANTREL!
PAZI JEPAN
RIZIKUJE. SIGNAL
i
ss
a
X
SA/VV9 JtwAN PI/VW TO JE
Z/AHTEV Z/A KONTAKTOM!
HOCE5 OA VAOlS PA LI ZELE PA P^I^AJU 5A
CVOJICOM SLUFANA KOJE S^O P05LALI U
- iCARSTVO SNOVAr
KO ZNA 5 Kl/M 61 PA KO
/MUNICIRAJU_ ^ AKO JE TAKO, BRZO
C^E/VAO 5AZNATL PA -
^IPI/WO PA LI 6a BITI )
OPGOvORA
/r
AL! miNUTI 5U PRO-
LAZIU, A NIKAKAV STUB
PAW SB NUB D1ZAO
PRB/m NBBU~
NI5TA'
T.
V
SAD SATO SIGURNI DA SU Tl SIGNALI BILI
NAA1ENJENI NASOJ DVOJICI PRIJATELJA
NE AllSLlS LI DA TREBA DA
SE UDALJIAVD COBAR BROJ
AllLJA OD TE DVOJICE?
TEKS I KIT SE VPATISE
ISTIM PUTEM.
TO BRZO
msnos
7
I £■
79
STUSAVSl CC POTOKA KRAJ KOSA SU
meseKu put pvojici inoijanaca, oomota-
ie KOPITA KONJIMA, I POSTO SU PPOVEPtLl OA
NISU OSTALI TPAGOVt NA Ze/YLJB>TU, SUPPOT-
NOM OBALOM S£ ZAPUTliE m'~7~3&9k
PPB/m se- I jgm
VSPU-
U ISTO/A TPSNUTKU.
VOAH! OVO JE DRUGI SIGNAL. I ]
JOG N£ OOGOVARAJU
A TP5BA-
UO B OA SO
BLIZU!
KAO SU FOSLBONJ PUT OtPGOVORILI N/A SiONAL,
i NALAZU SU SB NA SAT JAHANJA OD 5I5KO KRIK/A,
POSLALI SU SIGNAL DA JS NJIHOV ZA-
TVORENIK RANJBN* ALI 5A Tl/V BLSDOLIKI/V
P5I/WA NIKAD NISI DOVOLJNO SIGURAN!
OPA5NIJI SU OD HILJADU Z/VIJA.
VOAH! WOZVA JB BO-
LJB DA /V FOOBWD.
"^i U SUSRBT.
VOAH! U5KORO
BITI NIJEUNOC5
BBLOG PSA NA CSLOJ
7Xf-N. TBRITORIJl!_
n
vX
INOiJANSKI IZVIOA& PRBTRAtlSB TBRBN
IZWBOU FRVIH UZWSeNJA I SISKO KRIKA, I UBRZO
NA&OSa SVOJB ORUCSOVB... x
/VANITUA m ZATVOR6NIK JB
USFBO DA FOBBGNB'
NBl NEKA BRZO
ZAROBLJE-
NIK /VORA DA JE
POKOPAN I5POD!
TO JE OBldAJ
BLEDOLIKIH! .
/MALI BIK POGLEDA
ONU GO/MILU KA-
/MENJA.' v
POGLEDAJTE
GLEDAJTE TRA
7
GOvE NA
TLU?
1
m
yj
Sv
TTT
80
DOK se
NBKOUKO INPt-
JANACA BACiLO
NA SKLANJANJB
JEONOS PBLA
KAMBNJA 54 GO-
MILB, A OSTAU
TBAtB TPAGOVa
NA TLU, MALI BIK
ISPITUja PVOJI-
CU KOJU SU U
MBOUVRaMENU
OCVEZALL
K/AKO SB TO VOeCWUD? VOAH! Nl /WALI DABAK
NB lYOZB (mOGO VA KAtBl
fVAL DABAR SB SBCA OA JB
CUO NEW ZVUK IZA 5VOJIH VA
LEDA- I ONDA, NCBGA Jm
vOAH! SLOmLJENI
NICEEA
ZUB 5E NE
5ECA 5A/AO DA JE i/ISE
05ETI0 5NAZAN UC
^_RAC U (3LAVU!
UDA
0
A VOAH LJUDI KO-
NIKAKAV TRA<3, Nl LJUDI ) j, aj NAPAL, SLOW-
—^NI KONJA' t-^LJENOE ZUBA I WA-
^ i j— I LOG DABRA SU WNOGO
km / ^^ LUKAVI.' ^
NEKA /WALI BIK PO-
ELEDA OVO.' BILO JE
>> BLIZU EO/VIILE
 KA/VENJA.'
UGH? PRAOKA-
JE5U LI TRAGOVI
BLIZU?7
. ^
7*
h
mi
■io
HAJOe/MO! MOAA OA 5U OBRISAU TRAGOVE U
OKOUNL AU AKO NAPRAVIWO VELIKI KRUS, NACl
CEMO TRAGOVE TIH
PRAI/II/AI SI/e I/EGE KRUOOVE, IZI/IPA&
NA KRAJU NALETEBE NA TRAGOVE KOJE SU
OSTAWU TEKS I KIT NACOMAK POTOKA-
VOAH
PSETA UGH! CAW
KONJW BEZ POT-
"V VCNCA^y~
TRAGOvl SE
KREltll PREMA SISKO
KRIKU!
81
pooeuvs sb u ove grupb, inpijanci prate
TRAGOVe TBKSA I KITA U OVA SWPRA, KAOA SB,
POSLB DVAOeSBTAK/HINUTA, PONOVO
SASTASa NA O&ALI POTOKA„ f
TA DVOJIC/A NI5U PRATILA /MA-
LOO DABRA I SLO/VLJENOO ZU-
BA! QOLAZILI 5U IZ PRAVCA JUGA-
PRBSLI POTOK I NA5TA-
VOAH.'
NI5U ONI /WO-
OLI DA NAPADNU
NA5 CVOJICU
/ILI SeveRU!
PRB/VA
UGH! TO ZNAOl
CW SAIO PBei/A
RENI! I NOGAS
GE, UZ PLES DU-
HOVA, STUB ZA
/MUOENJE BITI
PRAZAN!
BIO Bl PRAZAN SVAKAKO,
''/MALI BIKU! NAS ZATVORENIK,
UPRKOS TO/ME STO S/MO
5PORO ISLI KAKD Bl SA
STEDELI, TESKO DA Bl
STISAO DO SELA 211/.
/i
DvA INDIJANCA KOJA OOLAZE 5A
JUGA SIGURNO NISU Nl GAVRANI Nl SOSONI!
—^ 1 ZASTO NJIH NE NA/VE-
UGH! SIN VELIKDG GA- V N|/MO z/, ^RTVU?
VRANA JE DOBRO REKAOlN
—r—v NfiPRe&j
ZA TO VRBWB. DOQAvOLA!
DA S/WO HTELI, /WDGLI 5^0
5TO PUTA DA IZBRI^B/WO
SVOJB TRAC50VE™ I
TO
SRE5KA
BILA
DBCAOe
WOJ
Lvrr
/
PfWT'
to ) Vn i V3
TI/ME STO SE NE TRUDI/MO DA 5A-
KRIJE/MO TRAGOVE POKAZUJE/MO DA
NE/MA/MO STA DA KRIJE/MO. STO GE
PRlOU O NASE/M PUTOVANJU UGINITI
l/ERODOSTOJ
H/VWl
- 1*1^
/ /WORAS 
PRIZNATI DA
OE NEKO POSU/M-
NJATI U NAS TRIK
SA ONO/M DVO-
JICO/V1 GA- /
V VRANA- /
I
JBDNO JE 5U/WNJATI, A DRUGO
DOKAZATI DA 5MO /Vl POGODILI ONU
DVOJICU. NE BRINL DOBRO POZNAJE/W
/WENTALITET INDIJANACA!
e>/^H
m
82
I OHO SAT KASNIJa... INPIOANCI OAmANW I SUOGCI PO OSSOLANOW
HONJU HO&A VODB SA SOBOW, WBOU NJi/VA WORA
DA SU I ONA DVOJfCA HOJB 51 NB &AB> NBiNO
- F0/VAZ0 PO POTILJKLL
TU 5VO! DBSBTAK
CfWBNIH OLAVA N/A/W JB
NA TRAC5U-
DA VDfVO
y
>
/VII5LIS LI
OA SU OTKRI"
LI TRIK?
SISURAN £A/V OA NISU! OO
' POTOKA DO meSTA NA KD/ME SWO
 5REOILI ONU DVOJICU NIJE OSTAO
Nl NAJ/MANJI
TRAS NASES
/AISLI/A OA SU OTKRILI NASg TRAGOi/E PORED
POTOKA I PRATILI IH OA WOE KO IH JE OSTAWO! U
SVAKOrn sluOaju, potra±i/ao /mestaSce koje
6E NA/M OAlOSUGlTI OA SE LAKO BRANIAVO U
sluOaju napaoa. za Cetvrt sata <5e
NA/V1 BIT! NA PU5l«3/MET!
PROLA5KA
A
:x
naS/wS pogoono mesro, TBKS I kit sjaha-
Se I STAVlie KONJB U ZAKLON- r-
-ZATm ZAPAUSB
VATPU, KAO OA AiA/ME-
fvwaju oa spneme
KEOerul
Tl PAZI NA
WATRU, ZA 6AVP.A-
NE OU 5E POBRINUTI '
JA! AKO l/MAJU NEPRI-
JATELJSKE NA/AERE,/
ODA1AH OE/VVD
5AZNATU
7/
-
<e>
83
POSLE PRI/IH METAKA KOJI SU PROLETBU
IZNAP SLAVA TEKSA I KITA, GAVRANI OSTAVlSe PU-
Ske, izvuxoAe tomahavhe i, cwlje unAJudi, potb-
EASE SVOJE KONJE PREWA DVEMA ODABEANtm
ZPTVAMA... c
FIH! AVO MIS! joS SHWATIO, KITE?
HOCe OA NAS UHVATE tWE1
.
y
I /VALO KASNIJB-
ENO IH! NAPPED I
ZAPAmTne OA NAM
tpebaju im
&AVPAN OWKO KORI-
JV£//. PU5KE
5TB
* a
^2
 B/A5 TAKO!
B] TO l/V JE
/CILJ, I /Wl /W9
R/A/VO PA l/W
VRATI/WP /VILO
DOOAVOLA! U TOW
SLUZAJU, STVAR FO&NJB
OA /MIRlSe NA STUB
ZA /MU^BNJB/ ✓—
CILJAJ U RA/VENA I
NOSE.' /VORAWO OA IH
ONESPOSOBI/VO, ALI
BBZ NEPOTREBNIH
tPTAVAl
DVI LE
VB 5TRANE 5U
TVOJIf JA 6U SB
POBRINUTI ZA BUENO/
ZA OFAGOI OSTALE.'
c
3AW AAHH.
Ztf
NC
&
/
84
WANiTUA m
4AAHH*// NAZAQ!
-4W
W
&LX
r 2/
DOOAVOLAl
vei OKREiSU
. LBOAl. /
IZA
4///
KAA^ENOfl
ODLICN/*
PRILIK/* OA
se PROPISNO
ZASREJU.'
BBZO
& ^2fer;
^ —
2Z
UPLASBN! SMPTONOSNOM PALJBOM PROTimKA,
RATNICI GAVFWN! NAPUSTlSe KONJE, TRAtEdl
ZAKLON IZA STENA KOJE SE NALAZE PORED
STAZE.
VOAHi Tl PSI £e PLATITI TEZlM WUKAMA
NESTANAK N/*SlH ORUSOVAl PPOWEM/VO
PUTANJU! UHVAVdEMO IH 5 LEOA!
UGH
X
v
>) 23
85
S/WO CEK/AAI RA
NEK1 OD TIH SALJU/Rgl
OA PRO/WDLI DEO
■ ^ RAmENA!
POSLB NBKOUKO MINUTA JEOAN OO
GAVPANA PPOVIPUJB Z SKLON&TA- NE VIC*
OA JB NBKOMB NA /Vl£77_ ^-JkA 'M
/, OHPABPBN, OO- /W
OTVOkI
Oil, KITE! PO-
KUSAVAJU DA
. NAS OBIDU!. LUCNO IZLAZI IZ ZA-
KLONA. U ISTOAI TPB-
NUTXU, /yiBTAX OA
POGOO! U RA/VB!
ry
I
MK
5^ a*
PU5KE U RUKE! ISKCXil^E/MO SVI ZAJEDNO
I TROATI NA NJIH PUCAJUdl!
SPRE/MNIr"
) MALI BIK NECE CEKATl
NOd! NAS JE TROJICA, A
| NJIH 5A/WD DVOJICA! AKO
I NE lAOiBWD DA IH UHVATI
/MO Zll/E, /MOZe/WD DA SE
SUOOl/MO RAVNOPRAVNO.
I/OAH! /MOZDA
JE BOLJE DA
SACEKA/WD DA
NOC
RADNE
T
UGH
A
/
2
KOJU SEKUNOU KASNUB, OIVLJB UPLAJUdl,
TPOJICA PATNIKA GAVPANA IZNENAOA ISKOdldB
IZ SVOG ZAKLONA I ZESTOKO ZAPUCAdE NA
PPOTIVNIKE.. j-
/MEDI/mt PEZULTAT NJIHOVOG OdAJNIdKOS
POKUSAJA BIO JE KATASTPOFALAN. JEOAN ZA
opuem, pogooen! u nose ili fwhena
SPU&dE SE NA STAZU-
^LJ>.
L ■26
86
NEKA RATNICI GAVBANI OSTANU GDE SU, I NEKA NE
POKUiAVAJU OA UPOTREBE BILO KOJE ORU^JE, INA&B Ce
Can glas piStolja poglavice navahoa. / oi/og
PUT* Neievfis
Sfi/HO Rfl-
Nmr
NEKA MDJ SIN /MALI SOKD
POKUPI OBU^JE LUCJAKA KOJI SU
SE USUDILI OA NA-
PADNU miBOLJUBIVE^.
NAVAHOE!
REKAO JE ,/MI
r POLJU6IVE".
KAKVA HBA-
1 BBOST!
'I
/MALI BIK GUJE
INCHJANSKI JE-
ZIK_ ALI I/O Ll-
CA 6LEOO-
LIKIH!
NEKA /MALI BIK ZATVORI
U5TA ILI Ce NOGNI OBAO
UClNITI OA CWENOKOSCA
OO SADA ZOVU
VELIKO TELE!
Vv
A
GOB
JE SELO
RATNIKA
GAVBA-
NA?
/MALI BIK NE6E GOVOBITI!
A NE<5E GOVOBITI Nl OSTALI
GAVBANI!
UGN/
W
s.
2
HOCE LI /MALI SOKO PONETI
SVO/M OCU, NOONO/M OBLU, SKALP
/MALOG BIKAr" ^
 UGH! /MALI SO-
KO JE SBEtfAN
DA SKINE SKALP
GAVBANU!
M
oRtecd Not, kit se PRieuti /halo/m s/ku,
UHVATI GA ZA KOSU I FOOlte NOt, ALI GA, U
TOM TRENUTKU, ZAUSTAV! UZVIK NeSREdNOS
RATNIKA. , ■
VOAAHH! /MALi JJX/
/kr
BIK CE GO
r-j VOBITI! ' UGH! /MALI
BIK POOlNJE
PA SE PONAfiA
BAZU/MNO! /I
/
a*
87
VELIKI 3AVRANE!
TVOJ SIN D1VLJI VBTAR, fAAL
BIK I OSTAU RATNICI / —■
OOLAZS U S WAJU LI
/ZAROBLJE
"•■n""V OCUl-X. J T mil/^ />
rw KAsNue, u sblu gavfana~
VOAH! DOLAZ JBOAN OD N/A5IH
% STRAtARAl v—
ZAROBLJE
NIKA 5A
SOBOW?**
^ SIGURNO PO
LAZI PA JAVI PA
55 NAJAVIO KU-
RIR CRVBNOG y
. OBLAKA? /
0
UGH! ONI SU ZABOBLJENICI!
ZAROBLJENICI DVOJICE
=5, NAVAHOA.i/
MANI-
TUfi /H/r ] ' /V
J£S/ U PO' ;
caoeo? y
NEKA VELIKI G/AVRAN
SA&BKA I VIDEdE DA
LI SA/VI IZGOVORIO
-— LUDE REfil!
3/
UZV/G! I PSOVKE
OOJEKUJU S/-
RO/M LOGORA
GAVRAAM„ 5VA-
Kl Covex J£
potumo OA
se NAORUtA /
ZAUzwe me-
STO PORED 5A-
rOPW VEL/KOG
gavraam. nexo-
UXO /VtlNUTA
I XASNUE, XAOA
! PRAdENI UHVA-
I CENW INOIJAN-
1 CIMA TEXS I XIT
LJOOSe U LOGOR,
 pooite se
) PRETECl
Z/WOR-
i
/
>
88
PLES
DUHOVA
J^L£F
VOAH! U£U STB U /WJB SBLO
FOKAZUJUC ZNAX /VWKA, AU VODB&
ZA SB&B RANJBNB ZAROBLJBNIKB,
NBKOLIKO /VOJIH RATNIKA I /WO<3
ROPBNOG SINA.
NBKA vBLIKI (3AVRAN
saZbka sa osuoom na-
MBRA NOCNOe ORLA!
it
NBKA VBLIKI GAVRAN ISPITA FRVO
NBKOG OO OV/IH KOJI ;
NJBGA- POSLB NBKA
. PROSUDI!
VOAH! STA WDtB DA KAZB WAU
BIK DA OBLAt.! 5R/A/VOTU PORAZA?
fVALI BIK I NJBGOVI LJUQI SU NAPALI
DVOJICU NAVAHOA KAKO Bl NJIHO-^
Vl/V TBLI/VA UKRASIU STUB
WUKA-.
GOVORI Tl, /VALI
BIKU! Tl SI PRBDVO-
DIO OVB RATNIKB, l'
TVOJ JB ZADATAK
DA GOVORlS'.
STOJB
UQH'
/VANITUA m DBSBT R/ATNIK/A wOtDA Bl Tl
GAVRANA NISU BIU U STANJU DA J pQSTUPAO WU-
POBBDB DVA RATNIK/A VBLIKI
m NAVAHOA? DA SAW VAS j GAVRANB!
i 1 C JA PRBDNODVD„ J
t ) V——-vrrrrl
.AU VBLIKI DUH NUB
HTBO DA ZA*>TITI
HRA&RB GAVRANB I
TAKO SU ONI PALI U
RUKB NAVAHOA!
PRB SVBGA,
UVBRIO Bl 5B U
RAZLOG ZASTO SB
WOJ SIN I JA NALA-
ZIWO N/A TVOJOJ
TERITORIJI
89
KAO DRUeO, TVOJ6 OCl Bl StSlM-l USH! VELIKD/W
NO PRimeriLE wwum MIRA i—GA^RANU NE TRE-
KOJI JA NOSI/Vl, I NE Bl y BAJU SAVETI NO0-
NAS NAPAO. —»^NOe OBLA PA Bl 2NAO
STA TREBA PA RAPI.
WOiOA VELIKO/W GAI/RANU NE TREBAJU SAVETI
NOONOO ORLA, ALI SU NJEGOVIAl RATNICI/WA
VEO/WA POTREBNI.
JEZIK NOdNOG ORLA JE
VEO/WA BRZ. PA U /MU Jg
TAKO 6RZA I IRUKAr
Si.'
ZASTO VELIKI (5AVRAN
TO NE PTW 5VOJE RAT-
NIKE? ONI ZNAJU PA LI
JE RUKA NOZNOG ORLA
BILA BRZA KAP JE
a SAPALAl
VELIKI GAVRAN SLUSA
GOWILU PROKLETIH FR£A!
ZASTO NE PIT/A N/AVAHOE
ZASTO SB NALAZB
NA TBRITORIJI
IvTV GAVRANA?
PA LI JE NOCNI ORAO CUO
RE^I CRNOG NBBA? $TA
] CRNO
y NEBO
OOVORI
/VUPRE
RECHA—
OOGCNARA?
<k.
NOC^NI ORAO I NJEOOV SIN. WAU SOKO,
ZAPUTILI SO 5E FRBWA HLADNOJ ZE/VU.JI,
PA POSETE 5VOC3 VELIKOO PRIJ/ATELJA
SIVCX3 WBPHEPA, POGLA-
VICU OAKOT/A!
VELIKI
6AVPAN I
VFIAC CRNO
NEBO SE BRZO
SPORAZUMESB
POOLEOOm.
NEKOLIKO /VII-
NUTA OSTASE U
TlAlNI, KAO OA
razamSljaju
O ONOME ATO
su Cm, ZATi/yi
VELIKI 6AVRAN
pooiie slavu,
CLEOAJUCt
TEKSA 0
OCL
UGH! VELIKI GAVRAN VERUJE RE-
ClMA NOtfNOG ORLA, ALI NE MPZE
PA ZABORAVI PA SU KRV HRA8RIH
RATNIKA 6AVRANA PROLILI RATNICI
NAVAHO.
90
NO&v/l OR/AO I /VAU SOKO 5U SB SAWO
BR/ANILL ZBOC3 TOGA Sil SAWD R/ANOAVWLI,
U/VABSTO QA UBIJU!
CRNO NBBO
GOVORI KAO 5TARA
5KVO! JBCTNO <5ec5A
SB BOJB RATNICI
NAVAHO JBSTB OA
OSTANU BBZ
Cast
noCn orao govori
VBUKB RBC! CRNO NBBO CB
saCbkav oa vidi voCe li Cb
1 POGLAVHCA NAVAHOA, KAPA ZA I
TO OOOB VREME, BITI VELIKI
POPUT. NJEGOVIH RE^I'
'|"}^ RATI JE TO
l> I PRET- w
NJAf
VO^sh/ rYOtOA SB NOCNI ORAO
PLA^I PA ^E /VORATI PA
PLATI CBNU LM»
KRVIr5
'/Tf,
r
OVW PRLJAWA
HULOA SMlSLOfl NEKU
POCAMLU!
NEK/A CRNO NEBO ICJE!
KARA 5E CEBEMONIJA
VW ZAVRS, ODLUCICU
5XA TREBA DA SB
r '1^ k RADt.
VOAH! ATOZDA SE A DOSTA! NEKA CRNO NEBO
POOLAMCA NAVAHOA JzAKOCl SVOJ JEZIK! USHO-
BOJI /WOJIH PBt?y ro TREBA DA POCNE yr
T'
f PLES DUHOVA- ^ ll
4^
(y' j:
a «r
STO SE RATNIKA NAVAHO TlCE, VELIKI GAVRAN
I/V1 NE GOVORI Nl RECl MIRA Nl RECl RATA! OD
OVOG TRENUTKA, MEPU NJIMA I GAVRANIMA
JE PRIMIRJE. POSLE PLESA DUHOVA, VELIKI
GAVRAN GE DONETI ODLUKU.
Li
NEKA NAVAHOI ODLUfiE DA LI Cg
OSTATI U S5LU GAVRANA, VEFUJJUCl^
U NJIHOVU VREDNOST, ILI ODMAH;
NAPUSTITI SELO,
noGni
ORAO I NJE-
GOV SIN GE
OSTATI1/
n
91
CaiA TA PRlCA O C£NI KP.VI ILI
VREDNOSTI NAWAHO RATNIKA Ml
PELUJB KAO OA HOCe NA NEKI
NAClN PA OSVETI
A PRIMIRJE^V 5VOJE BATNIKE.
I
TATA! VOLEO BIH WA (3RB-
^i/v, ali i/v//v preposeCaj
DA TAJ VELIKI OyAVR/AN l/VA
NA U/VU NEKU PREVARU ^
NA NA5U ^ /ajrTi V"
PREVEJANI
MITKOvl
AM ZNAK V£U-
KOe 6AVFANA,
SV! SE PAZIOO-
Be. uz pomoC
OSTAUH GAVPA-
NA, PANJEN!
SE UPUTlAe
PRE/m SVOJW
&ATOPI/m, OCX
SE TEKS I KIT,
UHVATIVSl UZOE
SVOJIH KONJA,
ZAPUTlSE KA
OBOOO
SELA...
T,
■/<?
NISMO U OPASNOSTI PO
ZAVRgETKA PLES/LPUHOVA, ALI P05I.E
^TapREvisTl TO
£1£^aA
I JA POfilNJEM
TAKO PA MISLIM.
U 5VAKOM SLU-
fiAJU, NEKA NAM
OBU^JE BUDE
PRI RUCI.
OSTAViCBMD PU5KE
OKAfiENE O SEDLA, ALI
OPASAfil 5A PlSTOLJIMA
_ NEKA BUPU UZ NAS.^-
MOZDA SI PREVISE 1
VEROVAO 5VOM VAM-
V, PUMU.
OPREZU!
SLAZEM SE! ^
I NEKA NAM JE BOS
U POMOil.
T
K
/jr
NEKOUKO /yilNUTA KASNIJE, PATNICI STIGOSE
USELO- i
PAZI! GRUPA RATNIKA STIZE U SELO!
PRAVIMD SE PA SE BRINEMO O
KONJIMA, I PROBAJMO PA
-V OTKRIJEMO KO SU!
RATNIC1 JBPAN OP NJIH /MORA PA
JE POGLAVICA, SUPEGl FO
PERJANICI KOJU NOSI!
SOSONI, OFARBANI RAT
NlGKIM BOJAMA.I
MMM
^%V
r
W%
i T'
r u vz
92
ZAUSTA-
VILI SU SB
ISPRBC? ONOO
^ $ATOR/A„ .
I SADA l/W VELIKI >
C3/AVR/AN IDE U 5U5RET-.
RA! TIP 5A PERJANICOm
A^ORA DA JE PO<3LAVI-
CA~ ON I VELIKI C3AVRAN
5E POZDRAVLJAJU y
BA5
BIH VOLEO DA
£uje/v £ta
PRlCAJU
&
PO/WPEZNO
1
J
E>
e
HOCBS
OA PR08/A/V1
cw se PRI-
bli2i/vi? .
ai/l VUK JE VIDEO DW IMEKA SM VUK
OD/METNIK/* U LOGORJ J gpg U S^TOR
si/oc5A BR/AW vELi-y velikos nrTT
K06GAVRANA. KO )eAVRANA,AMl
NE!
POS/MATRAJU
NAS!
TAKO CE/VIO
mo<£i /MIRNO
DA RAZGO-
VARA/WOf
3 c
V
/*
AKD 5E VELIKI GAVRAN
BOJI NEPO^ELJNIH USlJU,,
ZASTO IH NE ZATVORI
ZAUVEK?
IZ/VIEDU
VELIKOG GAVRA-
NA I DVA STRAN-
. OA NAVAHOA JE
PRl/VURJE!
NAVAHOIr" TA DVOJICA /Ml NE
IZGLEOAJL KAO NAVAHOI!
/VOJ BRAT 51VI
VUK l/VIA DOBRE
Oil, ALI LOSE PAM-
OENJE. DA LI JE ZABO-
RAVIO KD JE POGLAVICA
NAVAHOA?
93
VOAHl SAOA 56 51VI VUK SBCA
NOCNI ORAO, FO&LAWCA NAVA-
VOAHl AL STA POGLAW-
CA NAVAHOA I NJEOOV
SIN R/ACPe ovoe? wdZOA
HD(tB OA 56 UOFUt-B SA
GAVKAN(VA, SOSONWA
COV6K
UGH! KOG/A /VUwADI K/ATNIK
J6 /UALI 50K0,
5IN NOCNOG
J6 VUK VIDGO
51vI J6
HO/A J6 BL6 UPR/AVO NOONI
POLIKI OR/AO ORLA
SIJUKSI/VIAr
0
¥
%
) U<5H! SM
VUK VIDI /VNO-
eo OBLAKA NA
NSBU!
SIVI VUK JE PPtO&AO
BPOJNB ORASNOSTI
RA POBIJE DOBR6
PU5KE OR BELOG PRI-
JATELJA KVANTREUA, f-
I SARA.
DVfl NAVAHOA
PRELAZE TERITORIJU
SAVRANA RA STIONU U
ZamLJB NA SEVERU.
VOAH! AAOZRA
SIVI VUK SUMNJA
U REO VELIKOS<
SAVRANA?" V'
AAIR, RATNICI!
i
2
CRNO NEBO RAZU/WE 5TRA-
HOVANJA 5IVOS VUKA- ALI NEKA
POSLAVICA SOSONA SACEKA ZAVR-
SETAK PLESA PUHOVA_
_A ONRA, NJESOV
5TRAH NESE lAAATI
RAZLOGA RA
POSTOJI.
CRNO NEBO
JB VEC PRlCAO
SA VELIKI/VI
^ RUHO/M!
KAKO
AAOZES BITI
TAKO SIGURAN
VRAOU?
H
lilt
94
VOAH! OA U JB
CRNO NBBO WD-
ZDA FOWB&AO+
SNOG VMA SA
GLUPO/V) SKVOr
ADAU JB /MO
1 t.UA SJVI VUK FOrfiB^AO
' CRNO NBBO SA NBKt/H
NBSPOSOBNtM?
NBKA SAW VUK POBRO
FOGLBDA LaXCVITI &TAFI
*>TA VIPf 51VI VUK.?
OA JB STAP 5KORO
SLO/VU.JEN NA /WESTU
GOB JB /mJVACKA
GLAVAl
/>
I
yy
USH; DRAGO /Ml JE OA
JE ROGLAVICA HRABBIH SOSONA
SHVATTO STA NA/W6RAW OA URAOI
c VRAfi 6AVRANA! _
A 51VI VUK ZNA 5TA ZNACI PUKOTINA NA 5TAPU TOKO/W
_ SVETE CERE/MONIJE? _
/ VOAH! 5AOA 5IVI VUK
RAZU/ME! ALI DVOJICA NAVAHOA
&a 5IGURNO PROBATI OA
GNU SUOBINU
MOoA
CEKA
M/

VOAH! STA /MOGU
OA URADE OVA COVEKA
PROTIV CELOG
PLE/MENA"
V ^
NEKA SIVI VUK
BUOE /WIRAN, SU-
TRASNJA ZORA ZA-
te<5i Oe stub /muka
JOS vla2an oo
KRVt NAVAHOA!
USH! RAZGOVARAJ/WO ONOA
O PU5KA/VA KOJE OE SIVI y
VUK OATI BRAOl j <
 GAVRANI/MA!^/ ,
VOAH! VE-
LIKI GAVRAN
SLUSA!
V.
*6/
95
ZA TO VREWB-.
-7~
VIC?I.' RALE
VATRU I5PRED
Tora/vA!
5PRE-
/M/AJU SE Z/A
PLE5 QU-
HOVA!
POOAVOLA! IWAW LO£
PRBOOSa^AJ, TATA!
$TA
jar
1
/>
22
NB ZNAM! ZNA/n
SAWO OA BIH VOLEO OA
SAW WL3AWA OALBKO
OOAVOB!
sT/A re VELIKI S/AVR/N JE
OBJAVIO PRimiRJE
IZWEOU NAS I
SAVPANA.-
BRINEr
r
•X>
PRI/VMRJE KOJE dE TRAJATI SAWO
DO XRAJA PtaSA PUHOV/A, I NE U5PE-
V/A/W DA Sa OTRB-
5 pRUEE STRANE, V 5E/V UBEDENJA
OA XAJ NITKOV
SPRSWA NEKU
POOLOST!
VISE NE WOtBWD
DA ODaWD A DA NE
UKALJA/VO 3VQ
JE l/WE
TU 5/WO! EAVRANI J HAJOE/VO?
ZAUZI/VAJU WaSTO -< TREBA I /Wl OA
OKO TOTE/WA. PLE5 <tE ) PRI5USTVUJE/WC
U5KORO POOaTM —
m
I PBOB/UWO DA BUDEMO U BLIZINI
VELIKOG SAVRANA! AKO STVARI KRENU LOSE, DA
GA 5E ZSOONO OOWOSNBWO!
M
24-
96
KASNUE, PFWdeN! UOARCt/W SVEVH BUBNJEVA, VBA£
OANO NEBO I OSTALI BIZARNO OBUCEN! BAVRANt ZAPOCEiE PLES
PUHOVA VRTE£l SE I SKAiUdt OHO VEUHOG TOTEMA.
WALO-PO/MLO, RITAM
POSTAJE SVE BRZL PRO-
mUHLt UZVICI IZLAZE Z
GRLA VRACA.
J
1££A>
r^> ///
HHt
b:
26
J, PO-
SLE NEHO-
UKO MtNUTA,
CRNO NEBO,
SHO£IV& PRE-
WA TOTEmU,
ZAPOCE PRh
ZIVANJE.
POGLEOAJ SVOJ
NAPOO, O VELIKI
S3 DUSE. I POiA-
I i LJI MU ZNAK
Zl 5VOJE NA-
VRAO PROTRESE SVOJ
STAP, I IZAZVA OA SE VRH
OEFINITIVNO SLOW.
mSPBCA
vOAAH JE NAO NA/yA!
KLONOSTl
r
Z2Z
D<
2^
£
&
PLES JE PREKINUT IZNENAOA. CRNO
NEBO HAD ZAPANJEN POS/VATRA LOBANJU
HOJA SB OTHOTRLJALA U FOONOZJB
TOTE/VA. ( * - —
rf—5
-A ONOA, OOJEONOm, SHOCt I UPERI STAP PREAIA
TEHSU I HITU!
> 3/ATNICI GAVPANV. VELIKI OUH JE
LJUT NA NAS, A JEDINI PAZLOG NOi-E BITI
PRI5U5TVO DVE DVOJICE S1PANACA U
NASEM^LOGOPU
21 7
■J*
*■ >4
UJ
m
p*
97
UHVATITE IHf I NBKA NJIHOVO ZXTVO-
VANJB U/VMRI
LJUTNJU
f V^LIKOG
1 •kSy. v C?UH/A.' .
JEDAN, RATNICI KOJI SU STAJAU OKO VBLIKOO OAVRANA I 5/
VOO VUKA POLBTESE PREMA TEKSU I MTU—
smRT STRANCWA
NAVAPOWA*. r
PISTOLJE U RUKE, KITE, I F
OA OOOB/VO DO KONJA!
PROBAJ/HO
s Zf
PFte/MA TOTBMU, KITE!
VELIKI SAVRAN JE
_ TOMO!
NEtfE/VO USFETI! PREVISE
JE LJUCX IZMEDU
^ I KONJA! J
AH!
POOAVOLA!
>ali neOe tebe z^Srinn
OP MOJIH WBTAKA, PROKLE-
. n JoveCu-Jku!
HR/ABRO, RATNICI
G/AVRANI! VELIKI DUH WAS
Snn!
MANITUA Ml! IDU —-
PREM,A NAM/A, ) (AAAHU.
V SIVI VUSE! -
M 3<5
98
UGH! SAOA VELIKI (3AVRAN
VIOETI KOLIKO VREDI 5IV1 VUK!
^AL/ /yU TBKSOVA RUKA
OQ/mH NAPLAT! VISOKU CBNU
I U TRBNUTKU KAOA SB KIT POJAVKD, SIM
VUK BAC! S/OJ TO/mHAVK-
ZA OVAJ POTBZ!
PROKLET5TVO!
AAH
7
AH!
A
%
i
3f
NA TRBNUTAK RATNICI OSTASB SKAWBNJBNI. VBC SU MNOG! /VIBCJ NJIAXA
PALI, I SAOA SWRT VRACA I PO&LAVICB SNAtNO UZDRWA NJIHOV WORAL.
TBKS SB NB ZAUSTAVLJA I TIOROVIW SKOKOW NAOB SB fSPRBD SLU-
OBNOS VBUKOG SAVRANA- < f-j—— —
- -m .— I i mc Mar
K
NE WPOAJ, NITKOVE!
I RAZI! FUCACU NA PRVI NE-
PRIJATELJSKI POKRET
TVOJIH FASAl
m
SRECNI
SUSRET
P*>B: BONBLLI
CRTA: CALLBPPINI
VBLIKI CAVRAN SHVATI OA !VU ZIVOT MSI O TANKO/V KONCU I NB
OKLBVA OA UZMKNB NARBOBNJB„ . ■ -
NEK/A HR/ABRI G/AVR/ANI
5VOJ PRAVEONI BE5
OBUZOAJU
JOS
VRE/VE OSVETE
5TIGLO!
NUE
&
99
.A SAOfl NAREPI JEDNO/M
OD TVOJIH RATNKA DA OSVESTI
WALOa SOKOLA! I RAZI SB!
AMD fiOVEK KDJI
56 POBRINE Z.A
/WOe SIMA BUDE
POKU5AO NEKU
FOCVALU, BASKO-
/MAPAfiU TE!
AO NAPeoeNJU veuxoe GAVPANA, JBDAN OD
AATNIKA se POBFUNU ZA KITA, I AVILO KASNUG-
T
/ -r
, Kirer'
OOOAWOLA!
KAO OA l/VA/V LOPTU
U/MESTO SLAVE! OILA!
I/IDIA1 PA 51 PBIFITCWIO,
roe NITKCVA!
ZNA 5TA GA CEKA
AMO PROBA PA PEA-
GUJE!
OSEiAS N
li pa rvoisi,
r
NARAVNOI
POTP6BNA TI
JE PO/AOc; PA OVU
BUZNU NJUSKU Zl-
^ VU OPERES? y
PA PO
fHOGNEB?
l3
NE! POVOLJNO Ml JE PA OPES PO NASE
MDNJE I POVEP65 IH OVPE! ZA OSTALO
CU SB POBBINUTI JA!
' BLBNO! TO
JE POLA miNtnA
POSLA!
PUCAJ Cm I/IPI5 PA JE BILO MO OP
RATNIMA PO/VIERIQ
PRST!
KIT Y VTO /MENI, TATOI/^^X^
ooi/eoe
KONJE DO 
TOTB/m vjESB l/
1, PPATE- J/ jvi
Ct NOVO
TSKSOVO
NAneoeNje,
UZJAHA, TE wmnk ^
PRIBLI&VSt TKiwllil i(| t
SB VELIKO/H fti ikila
GAVRANU, 1 ff®
upeet puSku OTMP1
1
U NJESA-
1 / .Wl /l
100
JESTE LI iULI, KOJOTI? PROBATE LI 5A/MO OA
IZOUWATB NOS, JA Ou OVOG PETLlOA POSLATI U
NAJDUBLJI NIVO BAKLA!
COK KIT OPtl NA NI&ANU GAVRANE,
TEKS BRZO PROVE OO SATORA CO SATORA,
PALEOl VATRU-
s
r
!§>
&_
-TAOA, ZeRABW& ORUtJE KOJB SU RATNICI
GAVRAN! FVSVLI CPA PACPNE NA ZB/HLJU, FOBACA
U PLAMBN KOP TOTBMA!
OOOAVOLA! CNO JE LOSE
ZA ove (3LURAKE
YI
a sao pusn pa n KAiew posleonju
5TVAR, VELIKI GAVRANE! PDNEO 51 SE KAO CRV
I ZASLUtlO 51 PA BUPES UBIJEN BEZ /MILOSTI,
ALI NE ^ELI/M PA UPRLJA/V1
RUKE TVOJOm
KRVLJU
V k SC
L
i
«s>
PO5TEPE0u n ZlVOT, VELIKI GAVRANE, I
OSTAVlOU TE PA RAZMI5LJA5 NAP RU5EVINA/MA
SVD6 SELA I PA/AT15 5VDJU NECASNOST!
zapamti i ovo, pdglavice gavrana- pr2i
5E PALJE OP /VOG PUTA, JER KAPA SE SLEPEOl PUT
SRETNEWO, tVOJA RUKA OS TE OBRI5ATI SA LICA
ZE/MLJE
AP/iOS
/
■P
V
>■>&-
A
u
101
POTef*AV&
KONJE, TEKS I KIT
NAPUsnSe seto u
PUWENU IZA NJh
HOVIH LEPA, BPOJN!
EAVRANI OCAJNlCKI
POKUiAVAJU PA
poeooe pvojicu
eeeuNACA uz
pomod MAUOBPOJ-
NOG PPBOSTALOG
OPUtJA, ALI SB
NJIHCM POKUBAJI
UBPZO POKAZAde
UZALUPNm UPLICI
besa PAZtetu sa
KPOZ NOC, A IZNAP
SWH se CUJB
PPETBCl OLAS VB-
UKOB GAVPANA-
BPZjO
OBMO SB
PONOvO VIPB
NOCNI
OPLB
V
m
%
?
^9^
SLU$AJ OA KAKO CVIU!
VELIKI 6AVRAN JB FUN
OTROVA! VBRUJB/n!
s
rr
OdlTAU SWD /UU
TESKU LEKCIJU I, STO JE JOS
wa^nije, uniStili ppagocb-
NE PUiKB!
TATA! JEL'
BAi BILO NEOPi_
HODNO ZAPAUV
BATOPE GAVPANA?
pbluje m pa si
WALO PPB-
TBPAO! ^
V
NIS/A/Vl TO OPAPIO SAWD PA SB OS/B-
TlAl ZA SWNJARIJU VBLIKOG GAVPANA.
POMI5LIO SA/H PA SO NdtPA CUVENE
AUTOMATSKB PUSKB SAKPI
NBKOm OP TIH SATOPA.
_l PPVBNSTVENO ZBOG TOGA
SAN! ZAPAUO VATPU, NAPAJUdl
SB PA dU UNlSTin OPUtjB.
SAPA, BUPUdl
PA NIJE BILO EK5-
PLOZIJE, ZNA/HO PA
PU5KE NISIJ U P0-
KAPAA GAVPANA!
PAZOWBW!
T
102
I DA! VERUJam DA SU PU5KE U RUKAMA
M 5050N/A, I SADA KAD /V JB (k
^ POC3LAVIC/A OTlS/AO U RAK/AOJ^^^——
/VM5LI/W RA WAWD
DOBRE &ANSB DA
D0BJB/V0 UTAK- «. 1^^jjlfl ■'
/wicu A/ff
5050NI?'
NB VD/V RAZLOG ZA OFTmZA/A,
TATA. FOSUB PAKLA KOJI SWO IZAZVALI,
/WDtBS BITI SIGURAN DA CBfVO, £(V SVANB,
ZA FBTAWA WAT GOfVWLU
BBSNH INOIJAN/AC/A.' TO SAW VBC PReo-
. VIDEO!
c. Y
CO
//
I NA dlNJENICU
UA KRENUTI ZA NA/MA, KAKO BIH
-.OSTVARIO 5VDJ
DA &JJE/M TAJ PLAN!j PLAN!
^ KITB! JB- >
51 LI 5PRB-
WAN DA FRB
DUZ/VB*> NB-
5TO VBOWA
v RIZlfiNOPy
NA5WI.'
slu£a/v
TB!
vz
it*.
iilA. «•»
TREBA DA ODIBRAS
ULOGU LISICE KOJA VU<5E
za soecw sve tovce.
OSTAVLJAJUCl JASNE
TRAGOVE NA5IH KONJA,
NAPRAVIVSl POLUKRUG
PRE/VIA LITVRDENJU
RASEL.
y-?
Sro se ATENE
TlfiE, JA GU SE BACITI
NA POSAO DA LOCIRA/M SELO
SOSONA. I DA NADE/M /ME-
STO NA KOATE SU 5A-
KRILI PUSKE.
nej!
HOCBS
RBCI DA NA
WBRAVAS
DA IDBS
FBSKB?
DOBAR DBO
6U PReC PESKE,
vooe^i R/AduN/A da
N6 OSWI/M TR/A-
GOVB, ONDA CU NA
OVAJ ILI ONAJ NA-
£in uspbti oa se
DOWOGNBW NBKOG
KONJA, 5I(5U-
RAN SAM!
£
f OBOJICA MNOGO RIZI-
kujb/wo, ali nb/va oru-
ZNASU KOA 30(3
CW
LIKO RIZI- As. LiRAPI/VO KAKO JA
. KUJB5? / KA^B/W!
rs
103
u zop.u SLeoe&ee dana,
tsks / wr naooSe westo pogodno
ZA OSTVARENJS NJIHOVOG PLANA. PONEVBt SA
soeom sawo op.ot.je i muNtcuu, tbks sjaha
U PLITKOW POTOKU.
J NAKON POSLePNJtH DOGOVOPA
sa KiTO/y, ZAPOCe svoj put, opieO se
POTOKA-
TESI Ce SITI
POTBEBN/H SPBCM
AQIOS, TATA
SPBCNO
OOGO Adds
PONAVLJAM Tl, KITE! NE
ULEdl U NEVOLJE! IPI U
UTVROENJE I tBKAJ '
vesn oo /menei v
vORENO
A V*
UFRAVO ON! OOOAVOLAl SUDBd FO
TO/Ve KOLIKO JB NA/VP.£>TBN, ZeLBDA OA
JB VRLO LOZB VOLJB... - -
NBKOLIKO SATI KASNUB. BVO IH, FOJAVLJUJU SB
I AKO NB GRB&W, PRBDVOO IH
VELIKI OAVRAN LlCNO!
&
/S
ZAUSTAVU 5U 5E NA OBALI
POTOKA- SLEDAJU TR^C50VE..
PASPPAVLJAJU.
HAW- STA AKO 5U OTKRILI TRIK?
NE! VELIKI GAVPAN JE CP!AO NEKO ZAOU-
tSNJE JEDNOA1 OC SVOJIH
R/^TNIK/A-
O
%
Ok
A SAOA, EVO KAKO
VELIKI 6AVPAN I OSTALI
IDU TRyAC50VW>A KOJE
JE OSTAVIO KIT, OOK
ONAJ R/^TNIK JURI
KA SEVERU-
i
104
ba£ bih volso oa znaiv eoe
oe TAJ TIP 1. SAAV? WALO! mSLW;
DA NASLUdUJEW!
VEUKI SAVRAN JE
POSLAO 6LASNIKA U
SELO dOSONA DA
l/M JAVI 5TA SE
OB&LO!
o
f9
VBLO OOBFtO! PUSTldU OA BANOA
NESTANE NA HORIZONTU, A ONDA £u
KRBNUTI TRACSOm 6LASNIKA KOJI
de /Me ODvesri pravo u jazbi-
SOSONA
Nu
2A TO M=!eAie, AW QMD OBSET /WLJA
ZAPAONO OO MESTA NA KO/HE SU SE TEHS I KIT
PAZOVOJILL T A
A /MI5LI5 LI DA A
dE PROSUTATI PRI-
<5lCU KDJU NA/Me-
. RAVAS DA l/M /
 ISPRI&AS? /
BAHI eoRe
PO NJIH AKO JE
Ne PROGU-
TAJU! ^
A TO SU
UPRAvO ONI! IDE/WD!
jSaSel
&
X
vt
5TANI, BILE!
EVO KVANTRELO-
VIH LJUDI!
UHH.'
f
FOZDP.AV, LJUDI.' V5A5 JE
POSLAO HOPIr'
IZSLEDA
DA JE TAKO, O/M-
BRE5.' ALL (5DE 5U
VASA KOLA?7
105
5IC5URNO NB /VSLTB DA WOZBTB DA ODNBSBTB
DVADBSBT BUR/ACPI VI-
5KIJA N/A XONJfVA? J KVANTREL N>A5 JB PO-
TJA„ ZAO /Wl 3B &TO TO /VORA/VA RA KAZBW
AU VAS KVANTR6L JB TRBBALO JASNO DA
—— SB DOOOVOW SA
*>TA TO ^^ HOPIJB/VA?
SLAO DA PRBUZ/VAB/VAO 5VB, TRBBA OA
ROBU KOLA ZNACIr7
N
m
VBC 5/VO WNOOO
RIZIKOVALI DOLAZB
dl IZ KRB5TONA
DOVDB...
TRBBA DA ZN/ACI OA CB/VO
I5TOVARITI ROBU OOB VI
KA^BTB, ALI $TO 5B KOLA"
TCB-. ONA IOU 5 NAtVA,
-t—^r^v^-,A/VAI(305.' _
^1 5IC3URNO NB NA/WBRAVA/VAO
DA 5B VRA^AAVD PB5KB.' JA^NOP
A SAD, PARB NA
SUNCB! —
KVANTRBL JB
RBKAO DA PRB-
C RO
UZAABAAO
BU POTPI
5B/VAO PRI
ZNANICU
STA?! HOPI /VM 51-
GURNO NUB PO/VAINJAO
PRIZNANICB.' PO/VAINJAO
JB DVB HILJADB PBT5TO
DOLARA PO I5PORUCI
ROBB! ^
PRIJATBLJUf ZAO
/VAI JB HOPIJA, AU
£b /VAORATI DA SB ZA-
DOVOLJI PRIZNANI-
s. cow, inaZB^S*—•
RAZI, BILE! OSlNI KONJE! PROKLET
STVO
ST/ANITE, '
ILI (5ETE ZA-
VRSITI U
V FAKLU!^
<
22
106
PREv/ise 5i vxeweNA IZGUBIO
N/A PRidu, romei evo JBZIK/A PRI
MBRBNOe OV/V PROTUWA/V/A.'
BRZ5,
PROKL5-
TINJB!
V br2E.'
tz
A
z*>
U ISTO/y TRBNUTKU- SnOAVS! NA MCU VI50RAVNI, KIT PRIMBTI KOLA U
BBKSTVU PRA^ENA OVOJICOW LJUPI, I NB RAZMI-
SljajlkZi /mooo, sprewi se da potera konja
NIZ STR/yU NIZBRDICU
HEJf NBKO PUCAU! NAPRBD
DIABLO!
A
<&r
^4
r
'A Z4-
HBJ! IZSLEUA UA JE X JA Cil POSLATI U PAKAO
INDIJAN5KO NJUSKALO )<20VEKA IZ KDLA. ZA IND1JAIb
.NA WDIKU; y CA S£ T PO- n*-
BRINI!
OOOAVOLA! TA CVOJICA [?BU/VISKIH
PAZBOJNIKA SE NE SALE! BUSNO!
CoCe se i /woja muzika onda..
m
2¥
107
AAHH!
f
tt:
B/ACI TAJ PISTOLJ I
5TANI, ILI dB.JI SLBPBdl /VABTAK
r." . " rT PROSVIRATI
O U PAKAO! LOBANJU;
/r-A<
i.
k
f
-^€J
W(
i
AH!
KUGO! SfIV SI OVO TKAZIO
A/MIOO! ^ —
Pit,
2k
108
□
I /HALO KASNUa
STAN!, fi/HIGO!
ONI p/rr/eoiN SU
/£C Nfl PUTU
Kfi PfiKUJ* ^
/mnogo '
SRESlS! ODELO
NE filNI fiOVE-
. KA, A/VWGO. ,
INPIOA-
NAC!
STA takd
CJRAGOCENO
PREVOZlS, KAC
PRIVLAClS NEVO-
LJE ovoe KA-
LIBRA?
WSKI! VISKI NA/MENJEN KVANTRELOVW PRIJA-
TELJI/MA INCTJANCimA! ALI, IZOLEPA OA JE
KVANTREL NA/MERAVAO OA OOBtJE ROBU
SEZ IJEDNOe POTROSENOS OOLARA. ^
HAW_ SAC?
5HWAT/VVV
JEL' OVO PRVI
PUT DA TVOJ PRI-
JATELJ I Tl OBA-
VLJATE OVAKAV
PREVOZr1
KJ
r
TREBALO Bl PA Tl KA-
ZEM PA TE 5E NE TI<iE... ALI
SPASAO 51 Ml ZlVOT, I OSeCAO
BIH 5E KAO CRV PA Tl NE
ODGOVORIM.
^
DA CUJBW,
ONDA.
SIROTI DZO I JA 5MO WfiE PUTA RADILI
ZA HOPIJA, KOJI POSLUJE SA KVANTRELOM.
POSLEPNJI PUT SMO PREVOZILI PETNAE5T
5ANPUKA PU5AKA NAJNOVIJES
A^ODELA-
POClNJEM
PA VERUJEM PA JE
TO STO SMO SE SRELI
SREOA ZA OBOJI-
CU. PRlOA O PU-
Skama mi.
VIPI, VIPI
fe-
J
SAWD
WALO! JBSU LI 1
/TVOJI PRIJATELJlj
ONI INDIJANCI
TAWO?
109
KIT SB BRZO OKRBTB U PRAVCU KOJ! JB POKAZAO
KOCUAS I MOB TRItPBSBTAK JAH4£A
( 5VIH m OAVOLA! INPIOANCI GAVRANI!
V r O&NI RA&B, AfVWGO! /AKO N>A5 OVI
^ ^—t UHVATE„. ZBOOOm 5K/AL-
NEKA JB FRO- ^ ^T"—(
FOVWAl^-^
JBT VOWBNAT U XO/VB SAW ^ ^
KLBT /MO/MeNAT U MO/VE SAW
PRIHVATIO VA MOZ-W OVU ROBU!
3^-
J5!)^
■ ■ 32
BREG
LESINARA
ZN/ATE LI NEKD WBSTO
GOB WOtBWO OA SB Z.A-
KLONI/VO I SOO&WO SA
OVI/W PROKLETIW C3/A-
.VR/ANim/A^.
CVE /WILJE SBVBRNO
OOAVOe.„ IZA BROA KOJB
JB FRBO NA- .
MA!
w*Mi
f
Wk
TA/WO JE UZAK KLANAC KO-
Jl VOOI PO /MALE STENOWTE
WSOBAVNI, 5A KOJE WO- ^
ZE/MO SKUPO DA PRO- ) /
■ DA/WD NA5E KOZE. 7/
JUBITE
PRAvO KA
TO/M KLAN-
CU ONDA!
7MHOOOI
JA£eH.
BRZ.01
(K
110
DOOAVOLA! NE VERUJEm
OA CB/VO SrC DO XLANCA'. OVB
PROKLETE CRVENE NJUSKE
SE PfUBLlZAVAJU!
NE RAZMI&JAJTB O OAVRANWA'. DR^ITE KDNJE
U SALOPU! I NE ZAUSTAVLJAJTB SE Nl IZ KDS RAZLOGA
DDK NE BUDETE NA WSORAVNI. ZA r
GAVRANE OU SE JA
POBRINUTI!
2
SO.-
3
/ USPOrnvS SVOS KONJA, KIT SACBKA
OA MU 6AVRANI PFUOU NA FUSKOWET, A
ONOA ISPALI PRVt HITAC...
r
m
AAHHH!
—
ft /MANITUA m TO /W.ADUN-
J CS PSA UJEPA IZ DAUJINE!
RASlRITE SE U POLUKRUe. I
PROBAJTE DA /VIU POGODITE
KONJA!
Z'P
*
OIVLJE URLAJUCl, 6AVRANI NAPUSVSE CPU-
TV I RAS/R/SE SE E STRANU, POKUSAVAJUCt OA
NAPPAVE POLUKPU& KAKO Bl UHVATIU KITA-
_A(-/ WT OSUJEV /MNEVAP
PAKLENO ZAPUCAVi! NA KONJANIKE
KOJI CALOPIPAJU 5A STPANE-
voAf-/.' TUHH)
!il
m
CHO tB WAS NAU6ITI DA OSTANETE
NA ODSTOJANJU, NITKOWI! -
ISPRAZNIVSl SARtER SVOJB
VINliESTERKE, KIT POTEPA KONJA
VAN DOmAiAJA, I ZA TO
WAE/ME NAPUNI PUSKU-
wotv* Cb dobt /voju xotu
A WOtDA I NB... _
*■%
a
-
JRAK, SIOUFWO
JE C>/A dE PL/ATITI
VISOKU CENU /AKO
±ELE DA JE 5E
DO/VOENU!
H/AJDE, BRACO
WOJA, HAJOB! VOAH! DU FRB(VA BRDO ) UOH! VELIKI /VVANITU JE
LB&NARA1
J'Z.ASJBBBO NA£B NEPRIJA
L ^ TELJE VOCPE^I IH U KLOPKU
ST 1/ V iz koje nbCb tv
IZACI
i
/
NE/HA 5WRHE DA RIZIKUJE/MO tlVOTB
PRATEdl IH IZSLIZA. PUSTIAIO DA UDU U
KLANAC KDJI WODI NAWRH BREGA.
6W/«.' AKO NE GRESl/n TA BANDA GLUPAKA
/MISU DA KREOEMO NA PUT BEZ POWRATKA! BOLJE
TAKO! &TO SO NA/A DALJE, TO OE/WD LAKGE
ORGANIZOWATI 5VOJU
OD8RANU!
r
112
NAPRED! BRZO! NAPREQ!
JOB JBOAN NAPOR, 60LUP£lC!
VIHAAAAU!
U ISTOM TRENUTKU, KIT SKO£ Z SeDLA I POTRCA
PREAW VEUKOrn KAAHBNU KOJ! SS NALAZt POREO
ULAZA, A KONJE POTERA OA NASTAVE TRK.
AKO JE VELIKI &AVRAN OOVOLJNO
LUKAV, SACEKAde SA NAPAPOW. iNA£e
(SE BRZO COBITI TOPLU OOBRO-
DOSUCU

NEKA /MALI
ZUB I SLO/MLJENO
KOPLJE ODU
PA VIDE! >
VOAH! POZOA
SU SE ZAU5TAVI-
Ll KOD NISKOS
^ KA/MENJA. ^
USLI SU U
KLANAC!
7
-PC
I POSTO SE PO/MU(5lO DA POSALJE DVOJI-
CU 5VOJIH DA PROVERB KAKO STOJE STVARI
TREBA DA GA ZADOVOLJI/M I PDKA^E/M
H/M/M... IZGLEDA DA
VELIKI GAVRAN UGl DA KORI5TI
/MOZAK! _ ,
STA CEKA
o
A
113
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf