1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)

Real Madrid C.F.
Real Madrid C.F.Real Madrid C.F.

education

https://smkstjosephpapar.blogspot.my/
PEMBELAJAR
AN
DAN PEMUDAHCARAAN
Fail Rekod
NAMA GURU NURUL NADIA AZ-
ZAHRA BT HAZIZAN
JAWATAN DG 41
NO.FAIL JP (SB)/500/18807
SEKOLAH SMK ST. JOSEPH,
PAPAR.
( PDPC )
Kepercayaan
kepada Tuhan
Kesetiaan kepada
Raja
dan Negara
Keluhuran
Perlembagaan
Kedaulatan
Undang - Undang
Kesopanan dan
Kesusilaan
RUKUN
NEGARA
“ PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI
INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG
BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJANTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.”
Percaya dan patuh kepada Tuhan
Berilmu pengetahuan
Berakhlak mulia
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan
negara
Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu
Unsur intelek ini mengambilkira aspek berikut
Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada
kebenaran
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
Daya pemikiran yang logik dan analisis
Ilmu yang bermanfaat
Masyarakat memiliki sikap suka membaca serta
cintakan ilmu pengetahuan
Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek
berikut :
Keyakinan terhadap Tuhan
Kepercayaan beragama
Kemantapan jiwa
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat
Berbudi pekerti mulia
Berbakti dan berkorban
Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal
sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat
FALSAFAHPENDIDIKAN
KEBANGSAAN
KESELURUHAN FALSAFAH PERPAKSIKAN KETUHANAN
WARGANEGARA MALAYSIA YANG BAIK UNSUR ROHANI DAN EMOSI
UNSUR INTELEK
UNSUR JASMANI
Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke
arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan
berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke
arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan
perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan
mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak berzaman, dan menyediakan
mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya
tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya,
maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan
kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil kepada pelajar pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik,
ekonomi, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata
pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang
baik kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan
menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai
mutu yang setinggi-tingginya.
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan
dengan rumah tangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau
mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan
maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa
pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan
sesuatu kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka
TATASUSILAPROFESION
KEGURUAN
I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan
berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan
dengan masyarakat.
5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendekiawan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
kehidupan kami sehari-hari dengan baik.
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan
baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh
menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam
perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.
(Catatan): Guru yang dimaksudkan dalam konteks Talasusila ini ialah orang yang menyebarkan
ilmu pengetahuan di sesebuah lnstitusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi,
termasuk guru terlalih yang bertugas dalam pentadbiran organisasi dan penyeliaan pendidikan.
IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN
III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
NURUL NADIA AZ-ZAHRA BINTI HAZIZAN 890616-02-5386
SMK ST. JOSEPH, PAPAR, SABAH
SURAT
AKU JANJI
1. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
2. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
3. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan.
4. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.
5. Berpegang teguh kepada ajaran agama.
6. Bekerjasama membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara.
1. Memahami dan menghayati :
1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.2 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah
2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan Kementerian Pelajaran
setiap masa.
3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4. Menentukan Objektif ( setiap tugas ).
5. Mengamalkan kerja sepasukan secara bermesyuarat.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih , cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur , ikhlas, amanah , seta adil.
8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadah.
BUDAYA
KERJA SEKOLAH
TERASPERKHIDMATAN
AWAM
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 3 / 1981
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 6 / 1985
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 4 / 1986
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 3 / 1987
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 3 / 1999
SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 7 / 2001
SURAT
PEKELILING IKHTISAS
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1981
Ruj. Fail. KP.8591/(80)
14hb. September, 1981
Pengarah Pelajaran,
Semua Negeri.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1981 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK
MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU._______
Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang (free periods)
seperti yang ditetapkan perlu bekerja. Anggapan ini adalah salah dan perlu dibetulkan.
2. Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya:
2.1 Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu luang (free
periods) itu adalah masa bekerja.
2.2 Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk:
2.2.1 Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah.
2.2.2 Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku-buku
tambahan, membuat nota mengajar, menyediakan alat-alat mengajar dan
sebagainya.
2.2.3 Memeriksa buku-buku latihan murid.
2.2.4 Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah mengenai
pelajaran yang diajar.
2.2.5 Penyediaan aktiviti-aktiviti gerakerja Kokurikulum.
2.2.6 Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar.
Tegasnya, waktu tidak mengajar itu mestilah diisi dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada
murid-murid, khasnya dan sekolah, amnya.
3. Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah Menengah dan
Rendah untuk panduan dan tindakan mereka.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA“
Saya yang menurut Perintah,
(DATO’ HJ. IDRIS BIN TAIN)
b.p. Ketua Setiausaha,
Kementerian Pelajaran Malaysia.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1985
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2001
MISI KPM
VISI KPM
MISI JPN
SABAH
VISI JPN
SABAH
MISI SEKOLAH
MOTO
SEKOLAH
BIL PERKARA CATATAN
1 Rukun Negara
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
3 Tatasusila Profesian Keguruan
4 Surat Aku Janji
5 Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam
6 Surat Pekeliling Ikhtisas
7 Visi / Misi KPM
8 Visi / Misi Sekolah
9 Kandungan
10 Persediaan Mengajar
11 Teras Perkhidmatan Awam & Budaya Kerja Sekolah
12 Profil Peribadi
13 Fokus Pengurusan Pendidikan
14 Kalendar 2018
15 Takwim Sekolah
16 Jadual Waktu Persendirian
17 Senarai Tugasan Guru
18 Buku Rujukan Guru
19 Senarai Buku Teks Murid
20 Senarai Buku Rujukan Guru
21 Rancangan Pengajaran Tahunan
22 Rancangan Pengajaran Harian
23 DSKP dan DSK/DSP
24 Penyeliaan Fai Rekod
25 Penyeliaan Berfokus / Pertemuan / Perbincangan profesional
26 Rekod Prestasi Mata Pelajaran
27 Rekod Prestasi Peperiksaan
28 Sasaran Pencapaian Tahunan
29 Aktiviti – aktiviti guru
30 Catatan
KANDUNGA
N
BIL NAMA SEKOLAH TARIKH
1 SMK ST. JOSEPH, PAPAR, SABAH DARI 01 / 07 / 2013 HINGGA KINI
2 DARI HINGGA
3 DARI HINGGA
BIL MATA PELAJARAN TINGKATAN JUMLAH MASA
1 PENDIDIKAN ISLAM 3 BEETH
2 PENDIDIKAN ISLAM 3 STRAUSS
3 PENDIDIKAN ISLAM 3 MOZART
4 PENDIDIKAN ISLAM 3 BACH
5 GEOGRAFI 1 BACH
6 GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY
7 GEOGRAFI 1 STRAUSS
PENDIDIKAN MORAL 1 MOZART
KBIM 1 MOZART
MATA PELAJARAN
YANG DIAJAR
PERSEDIAAN
MENGAJAR
Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar
mempertahankan dan memperkukuhkan integrity perkhidmatan awam dengan
mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan
penyelewengan melalui tindakan yang berikut :
Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai
membenci rasuah;
Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang
memdedahkan kepada amalan rasuah;
Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar
undang-undang, peraturan dan etika jabatan;
Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak
untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;
Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat
integriti dan imej pegawai awam; dan
Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan
mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran
agama dalam melaksanakan tugas.
Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar
di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan
patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan
tugas. Ke arah ini kami :
Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara;
dan
Berpegang teguh kepada ajaran agama.
IKRARPERHIDMATAN
AWAM
IKRAR INTEGRITIPERHIDMATAN
AWAM
STRATEGI
PEDAGOGI
STRATEGI
PEDAGOGI
8 PROSES
PEMIKIRAN
PROFIL
PERIBADI
PROFIL
PERIBADI
CIKGU NADIA
NURUL ANDIA AZ-ZAHRA
HAZIZAN
az_1606@yahoo.com
0194429150
Lot 281, Taman Sayang,
Jalan Melugus,
Kg. Buang Sayang,
89608 Papar, Sabah.
GURU AKADEMIK BIASA
NO. K/P : 890616-02-5386
JAWATAN : Guru Akademik Biasa DG41
JANTINA : Perempuan
AGAMA : Islam
TEMPAT LAHIR : Hosp. Sg. Petani, Kedah
TARIKH LAHIR : 16 / 06 / 1989
MAKLUMAT PERIBADI
1. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN
DENGAN KEPUJIAN
KELULUSAN
AKADEMIK
NOMBOR RUJUKAN
NO. FAIL : XXXXXXXX
NO.RUJUKAN SPP : XXXXXXXX
NO. RUJUKAN JPN : JP (SB)/500/18807
NO. GAJI : 20444XXX
NO. KWSP : : 19789XXX
NO. CUKAI
PENDAPATAN
: SG 24734729XXX
PENGISYTIHARAN
HARTA
: XX / XX / XXXX
OPSYEN
1. PENDIDIKAN ISLAM
2. GEOGRAFI
MAKLUMAT
WARIS
KEMAHIRA
N
NAMA WARIS
TERDEKAT
: NORIZAN BT KASSIM
HUBUNGAN WARIS : IBU
NO. TELEFON WARIS : 010 – XXX1512
MS WORD
MS POWER POINT
MS PUBLISHER
MS EXCEL
BAHAS
A
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
BAHASA ARAB
KATA
SEMANGAT“SELAGI NYAWA DIKANDUNG BADAN
SELAGI ITU AKU AKAN MENDIDIK ANAK BANGSA”
TARAF
PERKHAHWINAN
: KAHWIN / BUJANG / DUDA
NAMA
SUAMI/ISTERI
: XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
PEKERJAAN
SUAMI/ISTERI
: XXXXXX
ALAMAT MAJIKAN
ISTERI/SUAMI
: LOT XXXX , XX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX , 98888 ,
XXXXXXXXXX
PERKAHWINAN
KURSUS YANG TELAH
DIHADIRI TAHUN
SEMASA
……………………………… TARIKH ………………
……………………………… TARIKH ………………
……………………………… TARIKH ………………
……………………………… TARIKH ………………
……………………………… TARIKH ………………
……………………………… TARIKH ………………
MAKLUMAT
PERLANTIKA
N
TARIKH PERLANTIKAN : 01 / 07 / 2013
TARIKH PENGESAHAN
JAWATAN
: 01 / 07 / 2014
TARIKH MASUK KE
JAWATAN BERPENCEN
: 01 / 07 / 2016
TARIKH PENCEN : XX / XX / XXXX
TUGAS – TUGAS
KOKURIKULUM
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.
3.
4.
FOKUS
PENGURUSAN
PENDIDIKAN
FOKUS
PENGURUSAN
PENDIDIKAN
PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN
MASYARAKAT10
PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF09
PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN DAN
PEMANTAUAN YANG BERKESAN : SISTEM
PENTADBIRAN
08
PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN
DAN PENYELIDIKAN07
PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN06
SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN05
KURIKULUM YANG RELEVAN04
GURU YANG PROFESIONAL03
SEKOLAH YANG BERKESAN02
PENGETUA DAN GURU BESAR YANG
BERKESAN01
KALENDAR
2019
ID YOU FAIL
TO PLAN, YOU
PLAN TO FAIL
KELENDAR
2019
R U J U K TA K W I M
S E K O L A H
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
TAKWIM
SEKOLAH
1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)
MINGGU TARIKH PERISTIWA
1 02/01 - 04/01
CUTI TAHUN BARU
01/01 ( SELASA )
2 07/01 - 11/01
3 14/01 - 18/01
4 21/01 - 25/01
5 28/01 - 01/02
6 04/02 - 08/02
CUTI TAHUN BARU CINA
04/02 – 08/02 ( ISNIN-JUMAAT)
7 11/02 - 15/02
8 18/02 - 22/02
9 25/02 - 01/03
10 04/03 - 08/03 SIMULASI 1 SPM (07/03)
11 11/03 - 15/03
12 18/03 – 22/03 UJIAN SETARA 1 / SIMULASI 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23/03 - 31/03
TAKWIM
SEKOLAH
MINGGU TARIKH PERISTIWA
13 01/04 - 05/04
14 08/04 - 12/04 ACADEMIC CARNIVAL 2019
15 15/04 - 19/04
CUTI GOOD FRIDAY
18-19/04 (KHAMIS&JUMAAT)
16 22/04 - 26/04 JAA 2018 (26/04)
17 29/04 - 03/05
CUTI HARI PEKERJA
01/05 ( RABU )
18 06/05 - 10/05 SPM TRIAL 2 START (08/05)
19 13/05 - 17/05
20 20/05 - 24/05
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
+ HARI RAYA AIDILFITRI
25/05 - 31/05
+ 01/06 - 10/06
21 11/06 – 14/06 SJS TEACHER’S DAY (14/06)
22 17/06 – 21/06
MINGGU TARIKH PERISTIWA
23 24/06 - 28/06 SJS RAYA & KEAMATAN (28/06)
24 01/07 - 05/07 PERKHEMAHAN GABUNGAN (5-6/07)
25 08/07 - 12/07
26 15/07 - 19/07
27 22/07 - 26/07
28 29/07 - 02/08
29 05/08 - 09/08
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
+ CUT HARI RAYA AIDILADHA
10/08 - 18/08
30 19/08 - 23/08
JOSEPHIAN NATIONAL DAY RUN
23/08 ( JUMAAT )
31 26/08 - 30/08
HARI KEBANGSAAN
31/08 ( SABTU )
32 03/09 - 06/09
AWAL MUHARRAM
02/09 (ISNIN)
MINGGU TARIKH PERISTIWA
33 09/09 - 13/09 HARI KELAHIRAN AGONG
09/09 ( ISNIN )
34 16/09 - 20/09
HARI MALAYSIA
16/09 ( ISNIN )
35 23/09 - 27/09
36 31/09 - 04/10 PT3 2019
37 07/10 - 11/10
38 14/10 - 18/10
39 21/10 - 25/10
HARI DEEPAVALI
25-28/10 ( JUMAAT - ISNIN )
40 28/10 - 01/11
41 04/11 - 08/11
MAULIDURR RASUL
09/11 (SABTU)
42 11/11 - 15/11
SJS ANNUAL DINNER 2019
16/11 (SABTU)
43 18/11 - 22/11
CUTI AKHIR TAHUN 23/11 – 31/12
JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN
JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN
NAMA GURU : NURUL NADIA AZ-
ZAHRA
MINGGU 1
ANALISA
HARI
WAKTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISNIN PER R
SELASA 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B
E
3MOZ / 3B 3BEET / 3STR
RABU H
KHAMIS 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B
A
3BEET / 3STR 3MOZ / 3B
JUMAAT
T
HARI
WAKTU
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ISNIN PER 1 TCHAI
R
1 STR 1 MOZ
SELASA
E
RABU
1 MOZ 1 TCHAI
H
1 MOZ
KHAMIS A
JUMAAT 1 BACH
T
1 STR
BIL MATA PELAJARAN KELAS BIL. MASA JUMLAH
1 PEND. ISLAM 3BEETHOVEN
2 PEND. ISLAM 3STRAUSS
3 PEND. ISLAM 3MOZART
4 PEND. ISLAM 3 BACH
5 GEOGRAFI 1 BACH
6 GEOGRAFI 1 STRAUSS
7 GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY
8 PEND. MORAL 1 MOZART
9 KBIM 1 MOZART
JADUAL WAKTU
PERSENDIRIAN
NAMA GURU : NURUL NADIA AZ-
ZAHRA
MINGGU 2
ANALISA
HARI
WAKTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISNIN PER R
SELASA 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B
E
3MOZ / 3B 3BEET / 3STR
RABU H
KHAMIS 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B
A
3BEET / 3STR 3MOZ / 3B
JUMAAT
T
HARI
WAKTU
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ISNIN PER 1 TCHAI
R
1 STR 1 MOZ
SELASA
E
RABU
1 MOZ 1 TCHAI
H
1 MOZ
KHAMIS A
JUMAAT 1 BACH
T
1 STR
BIL MATA PELAJARAN KELAS BIL. MASA JUMLAH
1 PEND. ISLAM 3BEETHOVEN
2 PEND. ISLAM 3STRAUSS
3 PEND. ISLAM 3MOZART
4 PEND. ISLAM 3 BACH
5 GEOGRAFI 1 BACH
6 GEOGRAFI 1 STRAUSS
7 GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY
8 PEND. MORAL 1 MOZART
9 KBIM 1 MOZART
SAPS
APDM
PAJSK
LINUS
SENARAI
TUGASAN GURU
MATA PELAJARAN KELAS MINIT SEMINGGU BIL MURID
PENDIDIKAN ISLAM 3 BEETHOVEN
PENDIDIKAN ISLAM 3 STRAUSS
PENDIDIKAN ISLAM 3 MOZART
PENDIDIKAN ISLAM 3 BACH
GEOGRAFI 1 BACH
GEOGRAFI 1 STAUSS
GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY
PENDIDIKAN MORAL 1 MOZART
2.1 : JAWATANKUASA PENGURUSAN
MAKLUMAT
2.2 : JAWATANKUASA ICT SEKOLAH (VLE
FROG)
2.3 :
2.3 : PEN SETIAUSAHA KURIKULUM
2.4 : PEN SETIAUSAHA PEP. DALAMAN/SAPS
2.5 : JAWATANKUASA PKLSMB (PEN ICT)
3.1 : GURU KELAS 1 MOZART
4.1 : JURULATIH MTQ (SYARAHAN
AGAMA)
4.2 : JURULATIH PERBARISAN
4.3 : JURULATIH BOLA BALING
4.4 : KETUA PENASIHAT KELAB BOLA
BALING
4.5 : GURU PENASIHAT KELAB DOKTOR
MUDA
4.6 : GURU PENASIHAT UNIT ERUNIFORM
KADET POLIS
5.1 : SUKAN : KELAB BOLA BALING DAERAH PAPAR
5.2 : PERTUBUHAN ……………………………………………………………….
5.3 : SUMBANGAN KREATIF :
5.4 : ………………………………………………………………………………………
MATA PELAJARAN KELAS
MINIT
SEMINGGU
BILANGAN
MURID
PENDIDIKAN ISLAM 3 WAGNER ____ minit ____ orang
PENDIDIKAN ISLAM 3 BEETHOVEN ____ minit ____ orang
PENDIDIKAN ISLAM 3 MOZART ____ minit ____ orang
PENDIDIKAN ISLAM 3 BACH ____ minit ____ orang
GEOGRAFI 1 BACH ____ minit ____ orang
GEOGRAFI 2 BEET ____ minit ____ orang
GEOGRAFI 1 STRAUSS ____ minit ____ orang
GEOGRAFI 1 BEETHOVEN ____ minit ____ orang
2.1 AJK SKPMg2
2.2 SETIAUSAHA KELAB STAF SJS
2.3 AJK JPMS (S.U DALAMAN)
2.4 AJK PENGUMPULAN DAN PENGGABUNGAN DATA PTPO
2.5 AJK ICT SEKOLAH (LAMAN WEB)
2.6
SENARAI
TUGASAN
TUGAS 1 : KURIKULUM
TUGAS 2 : TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN
BAHAGIAN A
4.1 GURU KELAS 1 MOZART
4.2
4.3
5.1 Sukan KELAB BOLA BALING PAPAR
5.2 Persatuan
5.3 Sumbangan Kreatif
5.4
5.5
TUGAS 4 : HAL EHWAL MURID
TUGAS 5 : KEGIATAN DAN SUMBANGAN ( AKTIVIT LUAR )
BAHAGIAN B
3.1 AJK MAJLIS SUKAN SEKOLAH
3.2 JURULATIH/PENGURUS PESERTA MTQ (SYARAHAN AGAMA L&P)
3.3 JURULATIH/PENGURUS PESERTA SEMARAK TEATER
3.4 JURULATIH/PENGURUS PESERTA PASUKAN BOLA BALING
3.5
3.6
TUGAS 3 : KOKURIKULUM
BUKU
RUJUKAN GURU
BUKU
RUJUKAN GURU
BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBI
T
CATATAN
1 RMXX
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BUKU
TEKS MURID
BUKU
TEKS MURID
BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBI
T
CATATAN
1 RMXX
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RPT
RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN
RPH
RANCANGAN
PENGAJARAN
HARIAN
DSK / DSP
DOKUMEN
STANDA
RDKURIKULUM
DSKP &
PERBINCANGAN
PROFESIONAL
PENYELIAAN
BERFOKUS
PERTEMUAN
ATAU
PENYELIAAN BERFOKUS /
PERTEMUANPERBINCANGAN
PROFESIONAL
BIL TARIKH PERIHAL PERBINCANGAN TANDATANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PENYELIAAN
FAIL REKOD
BIL TARIKH SEMAKAN CATATAN TANDATANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PENYELIAAN
FAIL REKOD
PRESTA
SI
MATA PELAJARAN
REKOD
BIL NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
REKOD PRESTASIMATA
PELAJARAN
BIL NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
REKOD PRESTASIMATA
PELAJARAN
PRESTA
SI
PEPERIKSAAN
REKOD
BIL NAMA
JANTINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
REKOD PRESTASI
PEPERIKSAAN
BIL NAMA
JANTINA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
REKOD PRESTASI
PEPERIKSAAN
SASARAN
PENCAPAIAN
TAHUNAN
MATA PELAJARAN SASARAN
PENCAPAIAN SEBENAR
SEMESTER 1 SEMESTER 2
SASARANPENCAPAIAN
TAHUANAN
AKTIVITI - AKTIVITI
GURU
AKTIVITI GURU
BIL
.
AKTIVITI - AKTIVITI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
AKTIVITI GURU
BIL
.
AKTIVITI - AKTIVITI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CATATA
N
BIL
.
PERKARA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CATATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Blok E8 , Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
Tel : 03 - 8000 8000
Faks : 03 - 8884 6411
E-MEL : Kpkkpm@moe.gov.my
PERSEDIAAN
MENGAJAR
FAILREKOD
NURUL NADIA
AZ-ZAHRA
HAZIZAN
NURUL NADIA
AZ-ZAHRA
HAZIZAN
TAHUN 2018TAHUN 2018

Recomendados

Fail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.mu von
Fail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.muFail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.mu
Fail rekod persediaan mengajar 2019 edisi sabah by mr.muShika Nara
6.7K views51 Folien
Kode etik sekolah 2019 von
Kode etik sekolah 2019Kode etik sekolah 2019
Kode etik sekolah 2019Novi Tadorante
65 views15 Folien
Fail rekod persedian mengajar 2018 by mr.mu von
Fail rekod persedian mengajar 2018  by mr.muFail rekod persedian mengajar 2018  by mr.mu
Fail rekod persedian mengajar 2018 by mr.muMcbrian Ryan
303 views50 Folien
Tugas tik4 von
Tugas tik4Tugas tik4
Tugas tik4ulvijuniaputri
73 views10 Folien
Wawasan Wiyata Mandala von
Wawasan Wiyata MandalaWawasan Wiyata Mandala
Wawasan Wiyata MandalaDarminto WS
3.2K views22 Folien
1 agama islam_buku_guru von
1 agama islam_buku_guru1 agama islam_buku_guru
1 agama islam_buku_guruAmrizal Ahmad
4.3K views128 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von
Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Randy Ikas
8.6K views216 Folien
Wiyata mandala von
Wiyata mandalaWiyata mandala
Wiyata mandalaAfrils
153 views14 Folien
K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von
K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Randy Ikas
2.6K views128 Folien
Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N... von
Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N...Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N...
Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N...Kharrenyanyan1605
27.4K views3 Folien
Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von
Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Randy Ikas
3K views172 Folien
Kode etik guru indonesia von
Kode etik guru indonesiaKode etik guru indonesia
Kode etik guru indonesiasunarkuswantoro
898 views1 Folie

Was ist angesagt?(19)

Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von Randy Ikas
Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bs buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas8.6K views
Wiyata mandala von Afrils
Wiyata mandalaWiyata mandala
Wiyata mandala
Afrils 153 views
K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von Randy Ikas
K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
K10 bs khonghucu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas2.6K views
Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N... von Kharrenyanyan1605
Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N...Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N...
Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan N...
Kharrenyanyan160527.4K views
Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von Randy Ikas
Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bs khonghucu sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas3K views
1. materi mos arti dan makna wawasan wiyata mandala 1 von Rudi Sujarwo
1. materi mos arti dan makna wawasan wiyata mandala 11. materi mos arti dan makna wawasan wiyata mandala 1
1. materi mos arti dan makna wawasan wiyata mandala 1
Rudi Sujarwo105 views
Bs k xi_pa_hindu_dan_budi_pekerti_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von Randy Ikas
Bs k xi_pa_hindu_dan_budi_pekerti_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bs k xi_pa_hindu_dan_budi_pekerti_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bs k xi_pa_hindu_dan_budi_pekerti_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas26.5K views
Buku Guru hindu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von Randy Ikas
Buku Guru hindu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Buku Guru hindu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Buku Guru hindu_sma kelas x kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas14.1K views
Hak guru profesional (1) von iskawia
Hak guru profesional (1)Hak guru profesional (1)
Hak guru profesional (1)
iskawia1.3K views
Hak dan Kewajiban Guru von efrializa
Hak dan Kewajiban GuruHak dan Kewajiban Guru
Hak dan Kewajiban Guru
efrializa5.6K views
Bg buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com] von Randy Ikas
Bg buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]Bg buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Bg buddha smt-1&2_sma kelas xi kurikulum 2013_[blogerkupang.com]
Randy Ikas6.7K views

Similar a 1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)

MATERI WAWASAN WIYATA MANDALA (MPLS).pptx von
MATERI WAWASAN WIYATA MANDALA (MPLS).pptxMATERI WAWASAN WIYATA MANDALA (MPLS).pptx
MATERI WAWASAN WIYATA MANDALA (MPLS).pptxMayaputrinyaradja
6 views17 Folien
Fail rph versi sarawak von
Fail rph versi sarawakFail rph versi sarawak
Fail rph versi sarawakAmia Adam
251 views50 Folien
RPM SK SALAK 2022 2023.pptx von
RPM SK SALAK 2022 2023.pptxRPM SK SALAK 2022 2023.pptx
RPM SK SALAK 2022 2023.pptxRashidinBujang1
83 views72 Folien
Tatasusila profesion perguruan malaysia von
Tatasusila profesion perguruan malaysiaTatasusila profesion perguruan malaysia
Tatasusila profesion perguruan malaysiaSiuWoon
2.2K views1 Folie
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia von
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia Mohammad Ashraf Abdullah
46 views1 Folie
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika... von
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...
Peranan dan tanggungjawab guru dalam membina negara bangsa berlandaskan etika...محمد أشرف زين الدين
82.1K views8 Folien

Similar a 1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)(20)

Fail rph versi sarawak von Amia Adam
Fail rph versi sarawakFail rph versi sarawak
Fail rph versi sarawak
Amia Adam251 views
Tatasusila profesion perguruan malaysia von SiuWoon
Tatasusila profesion perguruan malaysiaTatasusila profesion perguruan malaysia
Tatasusila profesion perguruan malaysia
SiuWoon2.2K views
Tatasusila profesion perguruan von Rizq Haidar
 Tatasusila profesion perguruan Tatasusila profesion perguruan
Tatasusila profesion perguruan
Rizq Haidar70 views
Tatasusila profesion perguruan von Rizq Haidar
 Tatasusila profesion perguruan Tatasusila profesion perguruan
Tatasusila profesion perguruan
Rizq Haidar7 views
Materi Wawasan wiyata mandala von Suhaili Barkah
Materi Wawasan wiyata mandalaMateri Wawasan wiyata mandala
Materi Wawasan wiyata mandala
Suhaili Barkah4.6K views
Lingkungan pendidikan dan hubungan timbal balik nya von Dodyk Fallen
Lingkungan pendidikan dan hubungan timbal balik nyaLingkungan pendidikan dan hubungan timbal balik nya
Lingkungan pendidikan dan hubungan timbal balik nya
Dodyk Fallen7.1K views
WAWASAN WIYATA MANDALA DRS. SUYITNO.pptx von smpislamtanen
WAWASAN WIYATA MANDALA DRS. SUYITNO.pptxWAWASAN WIYATA MANDALA DRS. SUYITNO.pptx
WAWASAN WIYATA MANDALA DRS. SUYITNO.pptx
smpislamtanen11 views
Kerja kursus edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd... von Karen Kayny
Kerja kursus  edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...Kerja kursus  edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...
Kerja kursus edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...
Karen Kayny13.3K views
1. Kode Etik, 2. Ikrar Guru, 3. Tata Tertib Guru, 4. Alokasi Waktu, 5. Pembia... von risky83
1. Kode Etik, 2. Ikrar Guru, 3. Tata Tertib Guru, 4. Alokasi Waktu, 5. Pembia...1. Kode Etik, 2. Ikrar Guru, 3. Tata Tertib Guru, 4. Alokasi Waktu, 5. Pembia...
1. Kode Etik, 2. Ikrar Guru, 3. Tata Tertib Guru, 4. Alokasi Waktu, 5. Pembia...
risky8355 views
peranan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignment von Norzamzila Baba
peranan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignmentperanan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignment
peranan guru pendidikan islam sebagai pembimbing di sekolah Bab 1 5 assignment
Norzamzila Baba12.6K views
1. Materi MPLS ARTI DAN MAKNA WAWASAN WIYATA MANDALA.docx von dededahuridisney
1. Materi MPLS ARTI DAN MAKNA WAWASAN WIYATA MANDALA.docx1. Materi MPLS ARTI DAN MAKNA WAWASAN WIYATA MANDALA.docx
1. Materi MPLS ARTI DAN MAKNA WAWASAN WIYATA MANDALA.docx
1. materi mpls arti dan makna wawasan wiyata mandala von Aan Aja
1. materi mpls arti dan makna wawasan wiyata mandala1. materi mpls arti dan makna wawasan wiyata mandala
1. materi mpls arti dan makna wawasan wiyata mandala
Aan Aja60 views

1 fail rekod persediaan mengajar nadia 2019(1)

 • 1. https://smkstjosephpapar.blogspot.my/ PEMBELAJAR AN DAN PEMUDAHCARAAN Fail Rekod NAMA GURU NURUL NADIA AZ- ZAHRA BT HAZIZAN JAWATAN DG 41 NO.FAIL JP (SB)/500/18807 SEKOLAH SMK ST. JOSEPH, PAPAR. ( PDPC )
 • 2. Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang - Undang Kesopanan dan Kesusilaan RUKUN NEGARA
 • 3. “ PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJANTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.” Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu Unsur intelek ini mengambilkira aspek berikut Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif Daya pemikiran yang logik dan analisis Ilmu yang bermanfaat Masyarakat memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek berikut : Keyakinan terhadap Tuhan Kepercayaan beragama Kemantapan jiwa Penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat Berbudi pekerti mulia Berbakti dan berkorban Ciri-ciri unsur jasmani ialah : Kecergasan fizikal dan kesihatan diri Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat FALSAFAHPENDIDIKAN KEBANGSAAN KESELURUHAN FALSAFAH PERPAKSIKAN KETUHANAN WARGANEGARA MALAYSIA YANG BAIK UNSUR ROHANI DAN EMOSI UNSUR INTELEK UNSUR JASMANI
 • 4. Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. 2. Bersikap adil kepada pelajar pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama. 3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. 5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. 6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. 1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. 2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. 3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. 4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. 5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. 6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan sesuatu kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka TATASUSILAPROFESION KEGURUAN I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
 • 5. 1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara. 2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. 3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. 4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. 5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. 6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik. 1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. 2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. 3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. 4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam perguruan. 5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. 6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru. (Catatan): Guru yang dimaksudkan dalam konteks Talasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah lnstitusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlalih yang bertugas dalam pentadbiran organisasi dan penyeliaan pendidikan. IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
 • 6. NURUL NADIA AZ-ZAHRA BINTI HAZIZAN 890616-02-5386 SMK ST. JOSEPH, PAPAR, SABAH SURAT AKU JANJI
 • 7. 1. Bekerja dengan penuh tanggungjawab. 2. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri. 3. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan. 4. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara. 5. Berpegang teguh kepada ajaran agama. 6. Bekerjasama membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara. 1. Memahami dan menghayati : 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1.2 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah 2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan Kementerian Pelajaran setiap masa. 3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan. 4. Menentukan Objektif ( setiap tugas ). 5. Mengamalkan kerja sepasukan secara bermesyuarat. 6. Sentiasa bekerja dengan bersih , cekap dan amanah. 7. Mengamalkan sikap jujur , ikhlas, amanah , seta adil. 8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang. 9. Kepimpinan melalui teladan. 10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri. 11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. 12. Kerja adalah ibadah. BUDAYA KERJA SEKOLAH TERASPERKHIDMATAN AWAM
 • 8. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1981 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1985 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2001 SURAT PEKELILING IKHTISAS
 • 9. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1981 Ruj. Fail. KP.8591/(80) 14hb. September, 1981 Pengarah Pelajaran, Semua Negeri. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1981 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU._______ Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang (free periods) seperti yang ditetapkan perlu bekerja. Anggapan ini adalah salah dan perlu dibetulkan. 2. Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya: 2.1 Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu luang (free periods) itu adalah masa bekerja. 2.2 Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk: 2.2.1 Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah. 2.2.2 Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku-buku tambahan, membuat nota mengajar, menyediakan alat-alat mengajar dan sebagainya. 2.2.3 Memeriksa buku-buku latihan murid. 2.2.4 Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah mengenai pelajaran yang diajar. 2.2.5 Penyediaan aktiviti-aktiviti gerakerja Kokurikulum. 2.2.6 Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar. Tegasnya, waktu tidak mengajar itu mestilah diisi dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada murid-murid, khasnya dan sekolah, amnya. 3. Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah untuk panduan dan tindakan mereka. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA“ Saya yang menurut Perintah, (DATO’ HJ. IDRIS BIN TAIN) b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • 10. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1985
 • 15. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986
 • 19. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987
 • 23. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999
 • 25. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2001
 • 29. BIL PERKARA CATATAN 1 Rukun Negara 2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3 Tatasusila Profesian Keguruan 4 Surat Aku Janji 5 Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam 6 Surat Pekeliling Ikhtisas 7 Visi / Misi KPM 8 Visi / Misi Sekolah 9 Kandungan 10 Persediaan Mengajar 11 Teras Perkhidmatan Awam & Budaya Kerja Sekolah 12 Profil Peribadi 13 Fokus Pengurusan Pendidikan 14 Kalendar 2018 15 Takwim Sekolah 16 Jadual Waktu Persendirian 17 Senarai Tugasan Guru 18 Buku Rujukan Guru 19 Senarai Buku Teks Murid 20 Senarai Buku Rujukan Guru 21 Rancangan Pengajaran Tahunan 22 Rancangan Pengajaran Harian 23 DSKP dan DSK/DSP 24 Penyeliaan Fai Rekod 25 Penyeliaan Berfokus / Pertemuan / Perbincangan profesional 26 Rekod Prestasi Mata Pelajaran 27 Rekod Prestasi Peperiksaan 28 Sasaran Pencapaian Tahunan 29 Aktiviti – aktiviti guru 30 Catatan KANDUNGA N
 • 30. BIL NAMA SEKOLAH TARIKH 1 SMK ST. JOSEPH, PAPAR, SABAH DARI 01 / 07 / 2013 HINGGA KINI 2 DARI HINGGA 3 DARI HINGGA BIL MATA PELAJARAN TINGKATAN JUMLAH MASA 1 PENDIDIKAN ISLAM 3 BEETH 2 PENDIDIKAN ISLAM 3 STRAUSS 3 PENDIDIKAN ISLAM 3 MOZART 4 PENDIDIKAN ISLAM 3 BACH 5 GEOGRAFI 1 BACH 6 GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY 7 GEOGRAFI 1 STRAUSS PENDIDIKAN MORAL 1 MOZART KBIM 1 MOZART MATA PELAJARAN YANG DIAJAR PERSEDIAAN MENGAJAR
 • 31. Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integrity perkhidmatan awam dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut : Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah; Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang memdedahkan kepada amalan rasuah; Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan; Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah; Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; dan Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami : Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan; Bekerja dengan penuh tanggungjawab; Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri; Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan; Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara; Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan Berpegang teguh kepada ajaran agama. IKRARPERHIDMATAN AWAM IKRAR INTEGRITIPERHIDMATAN AWAM
 • 36. PROFIL PERIBADI CIKGU NADIA NURUL ANDIA AZ-ZAHRA HAZIZAN az_1606@yahoo.com 0194429150 Lot 281, Taman Sayang, Jalan Melugus, Kg. Buang Sayang, 89608 Papar, Sabah. GURU AKADEMIK BIASA NO. K/P : 890616-02-5386 JAWATAN : Guru Akademik Biasa DG41 JANTINA : Perempuan AGAMA : Islam TEMPAT LAHIR : Hosp. Sg. Petani, Kedah TARIKH LAHIR : 16 / 06 / 1989 MAKLUMAT PERIBADI 1. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN DENGAN KEPUJIAN KELULUSAN AKADEMIK NOMBOR RUJUKAN NO. FAIL : XXXXXXXX NO.RUJUKAN SPP : XXXXXXXX NO. RUJUKAN JPN : JP (SB)/500/18807 NO. GAJI : 20444XXX NO. KWSP : : 19789XXX NO. CUKAI PENDAPATAN : SG 24734729XXX PENGISYTIHARAN HARTA : XX / XX / XXXX OPSYEN 1. PENDIDIKAN ISLAM 2. GEOGRAFI MAKLUMAT WARIS KEMAHIRA N NAMA WARIS TERDEKAT : NORIZAN BT KASSIM HUBUNGAN WARIS : IBU NO. TELEFON WARIS : 010 – XXX1512 MS WORD MS POWER POINT MS PUBLISHER MS EXCEL BAHAS A BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS BAHASA ARAB KATA SEMANGAT“SELAGI NYAWA DIKANDUNG BADAN SELAGI ITU AKU AKAN MENDIDIK ANAK BANGSA”
 • 37. TARAF PERKHAHWINAN : KAHWIN / BUJANG / DUDA NAMA SUAMI/ISTERI : XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX PEKERJAAN SUAMI/ISTERI : XXXXXX ALAMAT MAJIKAN ISTERI/SUAMI : LOT XXXX , XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX , 98888 , XXXXXXXXXX PERKAHWINAN KURSUS YANG TELAH DIHADIRI TAHUN SEMASA ……………………………… TARIKH ……………… ……………………………… TARIKH ……………… ……………………………… TARIKH ……………… ……………………………… TARIKH ……………… ……………………………… TARIKH ……………… ……………………………… TARIKH ……………… MAKLUMAT PERLANTIKA N TARIKH PERLANTIKAN : 01 / 07 / 2013 TARIKH PENGESAHAN JAWATAN : 01 / 07 / 2014 TARIKH MASUK KE JAWATAN BERPENCEN : 01 / 07 / 2016 TARIKH PENCEN : XX / XX / XXXX TUGAS – TUGAS KOKURIKULUM 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. 3. 4.
 • 39. FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN MASYARAKAT10 PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF09 PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN DAN PEMANTAUAN YANG BERKESAN : SISTEM PENTADBIRAN 08 PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN07 PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN06 SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN05 KURIKULUM YANG RELEVAN04 GURU YANG PROFESIONAL03 SEKOLAH YANG BERKESAN02 PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN01
 • 40. KALENDAR 2019 ID YOU FAIL TO PLAN, YOU PLAN TO FAIL
 • 41. KELENDAR 2019 R U J U K TA K W I M S E K O L A H
 • 45. MINGGU TARIKH PERISTIWA 1 02/01 - 04/01 CUTI TAHUN BARU 01/01 ( SELASA ) 2 07/01 - 11/01 3 14/01 - 18/01 4 21/01 - 25/01 5 28/01 - 01/02 6 04/02 - 08/02 CUTI TAHUN BARU CINA 04/02 – 08/02 ( ISNIN-JUMAAT) 7 11/02 - 15/02 8 18/02 - 22/02 9 25/02 - 01/03 10 04/03 - 08/03 SIMULASI 1 SPM (07/03) 11 11/03 - 15/03 12 18/03 – 22/03 UJIAN SETARA 1 / SIMULASI 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23/03 - 31/03 TAKWIM SEKOLAH
 • 46. MINGGU TARIKH PERISTIWA 13 01/04 - 05/04 14 08/04 - 12/04 ACADEMIC CARNIVAL 2019 15 15/04 - 19/04 CUTI GOOD FRIDAY 18-19/04 (KHAMIS&JUMAAT) 16 22/04 - 26/04 JAA 2018 (26/04) 17 29/04 - 03/05 CUTI HARI PEKERJA 01/05 ( RABU ) 18 06/05 - 10/05 SPM TRIAL 2 START (08/05) 19 13/05 - 17/05 20 20/05 - 24/05 CUTI PERTENGAHAN TAHUN + HARI RAYA AIDILFITRI 25/05 - 31/05 + 01/06 - 10/06 21 11/06 – 14/06 SJS TEACHER’S DAY (14/06) 22 17/06 – 21/06
 • 47. MINGGU TARIKH PERISTIWA 23 24/06 - 28/06 SJS RAYA & KEAMATAN (28/06) 24 01/07 - 05/07 PERKHEMAHAN GABUNGAN (5-6/07) 25 08/07 - 12/07 26 15/07 - 19/07 27 22/07 - 26/07 28 29/07 - 02/08 29 05/08 - 09/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 + CUT HARI RAYA AIDILADHA 10/08 - 18/08 30 19/08 - 23/08 JOSEPHIAN NATIONAL DAY RUN 23/08 ( JUMAAT ) 31 26/08 - 30/08 HARI KEBANGSAAN 31/08 ( SABTU ) 32 03/09 - 06/09 AWAL MUHARRAM 02/09 (ISNIN)
 • 48. MINGGU TARIKH PERISTIWA 33 09/09 - 13/09 HARI KELAHIRAN AGONG 09/09 ( ISNIN ) 34 16/09 - 20/09 HARI MALAYSIA 16/09 ( ISNIN ) 35 23/09 - 27/09 36 31/09 - 04/10 PT3 2019 37 07/10 - 11/10 38 14/10 - 18/10 39 21/10 - 25/10 HARI DEEPAVALI 25-28/10 ( JUMAAT - ISNIN ) 40 28/10 - 01/11 41 04/11 - 08/11 MAULIDURR RASUL 09/11 (SABTU) 42 11/11 - 15/11 SJS ANNUAL DINNER 2019 16/11 (SABTU) 43 18/11 - 22/11 CUTI AKHIR TAHUN 23/11 – 31/12
 • 50. JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN NAMA GURU : NURUL NADIA AZ- ZAHRA MINGGU 1 ANALISA HARI WAKTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ISNIN PER R SELASA 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B E 3MOZ / 3B 3BEET / 3STR RABU H KHAMIS 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B A 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B JUMAAT T HARI WAKTU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISNIN PER 1 TCHAI R 1 STR 1 MOZ SELASA E RABU 1 MOZ 1 TCHAI H 1 MOZ KHAMIS A JUMAAT 1 BACH T 1 STR BIL MATA PELAJARAN KELAS BIL. MASA JUMLAH 1 PEND. ISLAM 3BEETHOVEN 2 PEND. ISLAM 3STRAUSS 3 PEND. ISLAM 3MOZART 4 PEND. ISLAM 3 BACH 5 GEOGRAFI 1 BACH 6 GEOGRAFI 1 STRAUSS 7 GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY 8 PEND. MORAL 1 MOZART 9 KBIM 1 MOZART
 • 51. JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN NAMA GURU : NURUL NADIA AZ- ZAHRA MINGGU 2 ANALISA HARI WAKTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ISNIN PER R SELASA 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B E 3MOZ / 3B 3BEET / 3STR RABU H KHAMIS 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B A 3BEET / 3STR 3MOZ / 3B JUMAAT T HARI WAKTU 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ISNIN PER 1 TCHAI R 1 STR 1 MOZ SELASA E RABU 1 MOZ 1 TCHAI H 1 MOZ KHAMIS A JUMAAT 1 BACH T 1 STR BIL MATA PELAJARAN KELAS BIL. MASA JUMLAH 1 PEND. ISLAM 3BEETHOVEN 2 PEND. ISLAM 3STRAUSS 3 PEND. ISLAM 3MOZART 4 PEND. ISLAM 3 BACH 5 GEOGRAFI 1 BACH 6 GEOGRAFI 1 STRAUSS 7 GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY 8 PEND. MORAL 1 MOZART 9 KBIM 1 MOZART
 • 53. MATA PELAJARAN KELAS MINIT SEMINGGU BIL MURID PENDIDIKAN ISLAM 3 BEETHOVEN PENDIDIKAN ISLAM 3 STRAUSS PENDIDIKAN ISLAM 3 MOZART PENDIDIKAN ISLAM 3 BACH GEOGRAFI 1 BACH GEOGRAFI 1 STAUSS GEOGRAFI 1 TCHAIKOVSKY PENDIDIKAN MORAL 1 MOZART 2.1 : JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT 2.2 : JAWATANKUASA ICT SEKOLAH (VLE FROG) 2.3 : 2.3 : PEN SETIAUSAHA KURIKULUM 2.4 : PEN SETIAUSAHA PEP. DALAMAN/SAPS 2.5 : JAWATANKUASA PKLSMB (PEN ICT) 3.1 : GURU KELAS 1 MOZART 4.1 : JURULATIH MTQ (SYARAHAN AGAMA) 4.2 : JURULATIH PERBARISAN 4.3 : JURULATIH BOLA BALING 4.4 : KETUA PENASIHAT KELAB BOLA BALING 4.5 : GURU PENASIHAT KELAB DOKTOR MUDA 4.6 : GURU PENASIHAT UNIT ERUNIFORM KADET POLIS 5.1 : SUKAN : KELAB BOLA BALING DAERAH PAPAR 5.2 : PERTUBUHAN ………………………………………………………………. 5.3 : SUMBANGAN KREATIF : 5.4 : ………………………………………………………………………………………
 • 54. MATA PELAJARAN KELAS MINIT SEMINGGU BILANGAN MURID PENDIDIKAN ISLAM 3 WAGNER ____ minit ____ orang PENDIDIKAN ISLAM 3 BEETHOVEN ____ minit ____ orang PENDIDIKAN ISLAM 3 MOZART ____ minit ____ orang PENDIDIKAN ISLAM 3 BACH ____ minit ____ orang GEOGRAFI 1 BACH ____ minit ____ orang GEOGRAFI 2 BEET ____ minit ____ orang GEOGRAFI 1 STRAUSS ____ minit ____ orang GEOGRAFI 1 BEETHOVEN ____ minit ____ orang 2.1 AJK SKPMg2 2.2 SETIAUSAHA KELAB STAF SJS 2.3 AJK JPMS (S.U DALAMAN) 2.4 AJK PENGUMPULAN DAN PENGGABUNGAN DATA PTPO 2.5 AJK ICT SEKOLAH (LAMAN WEB) 2.6 SENARAI TUGASAN TUGAS 1 : KURIKULUM TUGAS 2 : TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN BAHAGIAN A
 • 55. 4.1 GURU KELAS 1 MOZART 4.2 4.3 5.1 Sukan KELAB BOLA BALING PAPAR 5.2 Persatuan 5.3 Sumbangan Kreatif 5.4 5.5 TUGAS 4 : HAL EHWAL MURID TUGAS 5 : KEGIATAN DAN SUMBANGAN ( AKTIVIT LUAR ) BAHAGIAN B 3.1 AJK MAJLIS SUKAN SEKOLAH 3.2 JURULATIH/PENGURUS PESERTA MTQ (SYARAHAN AGAMA L&P) 3.3 JURULATIH/PENGURUS PESERTA SEMARAK TEATER 3.4 JURULATIH/PENGURUS PESERTA PASUKAN BOLA BALING 3.5 3.6 TUGAS 3 : KOKURIKULUM
 • 57. BUKU RUJUKAN GURU BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBI T CATATAN 1 RMXX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 59. BUKU TEKS MURID BIL. NAMA BUKU HARGA PENGARANG PENERBI T CATATAN 1 RMXX 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 64. PENYELIAAN BERFOKUS / PERTEMUANPERBINCANGAN PROFESIONAL BIL TARIKH PERIHAL PERBINCANGAN TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 • 66. BIL TARIKH SEMAKAN CATATAN TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PENYELIAAN FAIL REKOD
 • 74. MATA PELAJARAN SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR SEMESTER 1 SEMESTER 2 SASARANPENCAPAIAN TAHUANAN
 • 76. AKTIVITI GURU BIL . AKTIVITI - AKTIVITI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • 77. AKTIVITI GURU BIL . AKTIVITI - AKTIVITI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • 80. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) Blok E8 , Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. Tel : 03 - 8000 8000 Faks : 03 - 8884 6411 E-MEL : Kpkkpm@moe.gov.my