Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

YBN Internship Program

570 Aufrufe

Veröffentlicht am

YBN Internship Program Georgian

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

YBN Internship Program

  1. 1. mcire da saSualo biznesis sawyisebis staJirebis programaprogramis arsi: mcire da saSualo biznesis sawyisebis staJirebis programamiznad isaxavs, monawileeebs praqtikul WrilSi gaacnos mcire da saSualobiznesis mTavari aspeqtebi. kerZod: 1. rogor moiZion momgebiani biznes idea. 2. ras niSnavs biznes direqtoria da ra saxis biznes saZiebo sistemebi arsebobs. 3. ras niSnavs SIC kodebi da rogor moiZion maTi cxrili. 4. rogor daafuZnon Sesabamisi iuridiuli statusis kompania saqarTvelosa da ucxoeTSi 5. ra aris biznes gegma, risgan Sedgeba da rogor iwereba igi 6. ras warmoadgens saerTaSoriso standartebi: ISO, ГОСТ, СОСТ 7. ras warmoadgens biznes inkubatoris servisi da rogor CaerTon masSi. 8. ra aris franCaizingi da rogor SeuZliaT gaxdnen franCaizis mepatroneebi. 9. rogor moviZioT Tanxebi biznesis dasawyebad (gansaviTareblad) mTlianad an nawilobriv. 10. ra da ra sabanko produqtebis codnaa saWiro biznesis marTvisas. 11. ras warmoadgens SromiTi xelSekruleba da misi magaliTebi sakvanZo poziciebis mixedviT. 12. ras warmoadgens Tanamdebobrivi instruqcia da misi nimuSebi. 13. ras warmoadgens samoqmedo gegma da rogor unda SemuSavdes igi. 14. ras niSnavs gantis sqema da rogor unda SemuSavdes igi. 15. rogor moviZioT xelsayreli momwodebeli lokalurad da globalurad. 16. rogor CavataroT tenderebi an miviRoT maTSi monawileoba lokalurad da globalurad. 17. ra da ra gayidvebis arxebi arsebobs.axalgazrduli biznesis qselis staJirebis programis kiTxvari 2012-2013
  2. 2. 18. ra da ra tipis klientebi arsebobs da rogor movaxdinoT maTi identificireba. 19. rogor unda davekontaqtoT Sesabamisi tipis klients, rogorc pozitiuri aseve negatiuri ganwyobis SemTxvevaSi. 20. ras niSnavs klientebis civi da TeTri siebi (cold list, white list). 21. rogor CavataroT momgebiani prezentacia pirispir. 22. rogor CavataroT momgebiani prezentacia telefoniT. 23. rogor CavataroT momgebiani prezentacia internetis saSualebiT. 24. ras niSnavs marketinguli komunikacia da rogor SevqmnaT igi. 25. ras niSnavs brendi da rogor SevqmnaT igi. 26. ras niSnavs PR strategia da rogor SevqmnaT igi. 27. ras niSnavs biznesis warmatebis 10 faqtori da rogor movargoT igi konkretul kompanias. 28. ras niSnavs strategiuli aliansi da rogori meTodebiT aris SesaZlebeli momgebiani strategiuli aliansis Seqmna. 29. ra saxis biznes korespondencia arsebobs da maTi nimuSebi. 30. ras niSnavs biznes eTika da biznes etiketi. 31. monitoringi, prevencia da dazRveva, rogorc biznesproblemebis Tavidan acilebis saSualeba. 32. ras niSnavs globaluri biznesi da multinacionaluri korporaciebi. maTi roli msoflio ekonomikis ganviTarebaSi da mcire da saSualo biznesTan pozicia. 33. ras niSnavs BPO, KPO da am industriis roli globalur biznesSi. 34. ra saxis ZiriTadi biznes xelSekrulebebi arsebobs da maTi nimuSebi. 35. biznesis ZiriTadi abreviaturebi da maTi ganmartebebi. 36. msoflios ZiriTadi qalaqebi da maTi industriuli roli globalur ekonomikaSiaxalgazrduli biznesis qselis staJirebis programis kiTxvari 2012-2013

×