Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hệ tiết niệu

Các chuyên đề tiếng anh chuyên ngành: https://drive.google.com/open?id=0B2Lt0l7zYbBtd1V2Y2xYWlJoc0E

Các chuyên đề giải phẫu sinh lý.
https://drive.google.com/open?id=0B2Lt0l7zYbBtanNub3YwemdrWG8

Ebook y học: https://drive.google.com/open?id=13MBqKjza2GtQcxvA5MC1Exd_9_pHl4iN

Video y học: https://www.youtube.com/channel/UCE-KXNTqsiwhxx01CJbjw_A?view_as=subscriber

Page facebook: https://www.facebook.com/giaiphausinhlyhoc/


Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Hệ tiết niệu

 1. 1. GIẢI PHẪU THẬN NIỆU
 2. 2. MỤC TIÊU - Kể tên đƣợc các cơ quan cấu tạo nên hệ tiết niệu - Mô tả đƣợc hình thể trong, hình thể ngoài và các liên quan của các cơ quan cấu tạo nên hệ tiết niệu
 3. 3. GIẢI PHẪU THẬN – TIẾT NIỆU
 4. 4. HỆ TIẾT NIỆU THẬN(2) NIỆU QUẢN(2) BÀNG QUANG(1) NIỆU ĐẠO(nam, nữ) Hệ tiết niệu bao gồm:
 5. 5. THẬN Thận nằm sau phúc mạc Góc của thận đƣợc tạo bởi giữa xƣơng sƣờn XI và đoạn cột sống thắt lƣng. Thận phải thấp hơn thận trái 2cm vì̀̀̀ có gan đè lên. Cực dƣới thận phải cách mào chậu 3 cm, còn cực dƣới thận trái cách mào chậu 5 cm. VỊ TRÍ:
 6. 6. THẬN PHÚC MẠC VỊ TRÍ:
 7. 7. THẬN VỊ TRÍ: THẬN PHẢI: BỜ DƢỚI X. SƢỚN XI THẬN TRÁI: BỜ TRÊN X. SƢỚN XI 3 cm 5 cm Phía sau rốn thận trái ngang mức L1
 8. 8. Thận: hình hạt đậu, có 2 mặt, 2 bờ, 2 cực Phía trƣớc rốn thận trái ngang mức môn vị
 9. 9. THẬN KÍCH THƢỚC- HÌNH THỂ NGOÀI: CỰC TRÊN CỰC DƢỚI BỜ TRONG BỜ NGOÀI Thận dày 3 cm, rộng 6cm, dài 12cm Trên Xquang: mỗi thận cao = 3 đốt sống TL
 10. 10. THẬN MỠ CẠNH THẬN MỠ QUANH THẬNMẠC THẬN THẬN MẠC THẬN: LÁ TRƢỚC LÁ SAU
 11. 11. THẬN CƠ HOÀNH THẬN LÁ TRƢỚC LÁ SAU MẠC THẬN: MẠC CHẬU
 12. 12. THẬN LIÊN QUAN: THẬN PHẢI KẾT TRÀNG TÁ TRÀNG GAN TUYẾN T.THẬN (P) THẬN TRÁI KẾT TRÀNG HỔNG TRÀNG TỤY LÁCH DẠ DÀY TUYẾN T.THẬN (T) MẶT TRƢỚC
 13. 13. THẬNLIÊN QUAN: THẬN TRÁI CƠ THẮT LƢNG CƠ VUÔNG TL CƠ NGANG BỤNG CƠ HOÀNH THẬN PHẢI CƠ VUÔNG TL CƠ NGANG BỤNG CƠ HOÀNH X.SƢỜN XII MẶT SAU CƠ THẮT LƢNG X.SƢỜN XIIX.SƢỜN XI
 14. 14. Cấu tạo mô học: nhu mô thận và xoang thận a. Nhu mô thận: Đại thể: vỏ thận (cột thận, tiểu thùy vỏ) tủy thận (8-18 tháp thận, nhú thận) b. Xoang thận: thông ra ngoài rốn thận  Ống thận  ống góp  ống nhú  8-18 đài thận nhỏ  2-3 đài thận lớn  bể thận THẬN
 15. 15. THẬN ĐÀI THẬN NHỎ ( 7- 14) ĐÀI THẬN LỚN (3- 4) BỂ THẬN NIỆU QUẢN CỘT THẬN (BERTIN) TỦY THẬN VỎ THẬN HÌNH THỂ TRONG: XOANG THẬN NHU MÔ THẬN
 16. 16. THẬN ĐÀI THẬN NHỎ ĐÀI THẬN LỚN BỂ THẬN NIỆU QUẢN CẤU TẠO: XOANG THẬN ROÁN THAÄN Laø khoang roãng môû ra roán thaän
 17. 17. ROÁN THAÄN chöùa caùc TP ñi qua cuoáng thaän: HT ÑAØI BEÅ THAÄN MAÏCH MAÙU THAÀN KINH TOÅ CHÖÙC MÔÕ THẬN
 18. 18. Rốn thận Là phần lõm thuộc bờ trong của thận, gồm các thành phần : Động mạch thận, tĩnh mạch thận, thần kinh và bể thận. Cuống thận: Gồm các thành phần đi vào rốn thận nhƣ động mạch thận, thần kinh và bạch mạch, còn tĩnh mạch thận và niệu quản từ rốn thận đi ra. THẬN
 19. 19. THẬN ĐM THẬN Vỏ thận Tủy thận Nhu mô thận có 2 vùng: tủy và vỏ Đơn vị chức năng của thận là nephron
 20. 20. CẤU TẠO: NHU MÔ THẬN BAO XÔ THAÄN PHAÀN TUÛY PHAÀN VOÛ COÄT THAÄN TIEÅU THUØY VOÛ THẬN NHUÙ THAÄN THAÙP THAÄN
 21. 21. THẬN CẤU TẠO: PHAÀN TIEÅU THUØY VOÛ
 22. 22. THẬN QUAI HENLÉ ỐNG LƢỢN GẦN ỐNG LƢỢN XA ỐNG THU THẬP CẤU TẠO VI THỂ: NEPHRON1.000.000 TIEÅU THEÅ THAÄN Phaàn löôïn Phaàn tia vaø caùc oáng thu thaäp
 23. 23. cuộn mạch bao Bowman ống lƣợn gần quai Henle ống lƣợn xa Đài thận nhỏ, Đài thận lớn, Bể thận
 24. 24. THẬN CẤU TẠO VI THỂ: NANG BOWMANN TIỂU ĐỘNG MẠCH NHẬP TIỂU ĐỘNG MẠCH XUẤT TIEÅU THEÅ THAÄN Cuoän mao maïch
 25. 25. NEPHRON o Các ống thận  Ống lƣợn gần là đoạn nối tiếp với nang Bowman  Quai Henle : tiếp theo ống lƣợn gần, hƣớng về̀ tủy thận.  Ống lƣợn xa nối giữa ngành lên quai Henle với ống thẳng, ống góp.  Ống thẳng, ống góp nối từ ống lƣợn xa đến gai thận.
 26. 26. THẬN ĐM THẬN TM THẬN ĐM CHỦ ĐỘNG MẠCH THẬN: TLI
 27. 27. THẬN ĐỘNG MẠCH THẬN: ÑM PHAÂN THUØY ÑM THAÄN ÑM GIAN THUØY CAÙC ÑM CUNG CAÙC ÑM GIAN TIEÅU THUØY
 28. 28. THẬN ĐỘNG MẠCH THẬN: ĐỘNG MẠCH CUNG ĐỘNG MẠCH GIAN TIỂU THÙY ĐỘNG MẠCH NHẬP
 29. 29. THẬN ĐỘNG MẠCH THẬN: ÑM NHAÄP ÑM XUAÁT CUOÄN MMAÏCH
 30. 30. TM SAO TM GIAN TIEÅU THUØY TM CUNG TM GIAN THUØY TM THAÄN TM CHUÛ BUÏNG
 31. 31. NIỆU QUẢN  Ống xơ cơ, dài 25 – 28cm, đƣờng kính 3 – 5mm  Chia 2 đoạn: bụng và chậu (ngang mào chậu)  3 chỗ hẹp: khúc nối bể thận – niệu quản bắt chéo ĐM chậu trong thành bàng quang
 32. 32. THẬN NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU NIỆU QUẢN ĐOẠN BỤNG BÀNG QUANG NIỆU QUẢN
 33. 33. Đoạn bụng (dài khoảng 10 -12 cm): Bắt đầu tƣ̀̀ chỗ nối bể thận – niệu quản đến đƣờng cung xƣơng chậu. Đoạn chậu hông (Dài 13- 15 cm): Tƣ̀̀ đƣờng cung xƣơng chậu đến Bàng Quang. NIỆU QUẢN
 34. 34. BỂ THẬN- NIỆU QUẢN NIỆU QUẢN- BÓ MẠCH CHẬU NIỆU QUẢN- BÀNG QUANG ĐOẠN BỤNG 10-12 cm ĐOẠN CHẬU 13-15 cm NIỆU QUẢN
 35. 35. Bắt chéo: Nam: niệu quản bắt chéo ống dẫn tinh và̀ đi giữa túi tinh và̀ đáy Bàng quang. Nƣ̃: niệu quản bắt chéo động mạch tƣ̉ cung. NIỆU QUẢN
 36. 36. MẶT SAU BÀNG QUANG NIỆU QUẢN NIỆU ĐẠO TIỀN LIỆT TUYẾN BÓNG TINH TÚI TINH NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU: LIÊN QUAN PHÍA SAU (NAM): ỐNG DẪN TINH BẮT CHÉO PHÍA TRƢỚC NIỆU QUẢN NIỆU QUẢN
 37. 37. ÂM ĐẠO MẶT TRƢỚC TỬ CUNG ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG NIỆU QUẢN ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG BẮT CHÉO PHÍA TRƢỚC NIỆU QUẢN CÁCH CỔ TC 0,5 cmBÀNG QUANG NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU: LIÊN QUAN PHÍA TRƢỚC (NỮ): NIỆU QUẢN
 38. 38. * Lớp vỏ có nhiều mạch máu nhỏ và một số tế bào hạch chi phối hoạt động tự động của niệu quản * Lớp cơ có 3 lớp: Lớp cơ dọc ở ngoài, trong và lớp cơ vòng xen giữa 2 lớp cơ dọc * Lớp niêm mạc ở trong cùng Nƣớc tiểu chảy vào bàng quang không thành dòng liên tục mà thành những dòng ngắn phun ra mỗi 10 – 30 giây do tác động của những làn sóng nhu động xuất phát tƣ̀̀ bể thận và̀ đi dọc xuống khắp niệu quản NIỆU QUẢN
 39. 39. NIÊM MẠC BAO NGOÀI CƠ: DỌC, VÒNG, DỌC CẤU TẠO: NIỆU QUẢN
 40. 40. Baøng quang BÀNG QUANG
 41. 41. BÀNG QUANG  Hình thể thay đổi tùy lƣợng nƣớc tiểu  Dung tích trung bình 250 – 300ml  2 – 3 lít  Tứ diện: Mặt trên: phúc mạc bao phủ 2 Mặt dƣới – bên: ngoài phúc mạc Mặt sau: nam  trực tràng nữ  tử cung, âm đạo Đỉnh: dây chằng rốn Đáy: tam giác bàng quang
 42. 42. MẶT TRÊN MẶT SAU (ĐÁY) CỔ BÀNG QUANG ĐỈNH (DÂY CHẰNG RỐN GIỮA) HAI MẶT DƢỚI BÊN HÌNH THỂ NGOÀI: Laø khoái töù dieän tam giaùc goàm 4 maët: BÀNG QUANG
 43. 43. TÚI CÙNG SAU DOUGLAS BÀNG QUANG TUYẾN TIỀN LIỆT TRỰC TRÀNG TÚI CÙNG TRƢỚC XƢƠNG MU Naèm döôùi pm, trong chaäu hoâng beù BÀNG QUANG
 44. 44.  Mặt sau Mặt này còn gọi là đáy bàng quang hình tam giác mà đỉnh là lỗ niệu đạo •Nam giới: với túi tinh, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt và trực tràng •Nữ giới: Liên quan phía trên với cổ tử cung, phía dƣới với âm đạo 45 BÀNG QUANG
 45. 45. MẶT SAU BÀNG QUANG NIỆU ĐẠO TIỀN LIỆT TUYẾN BÓNG TINH TÚI TINH HÌNH THỂ NGOÀI: BÀNG QUANG
 46. 46.  Mặt trước dưới gồm có: Dây chằng bàng quang – mu Cân rốn trƣớc bàng quang Khoang trƣớc bàng quang trong chứa đầy mô mỡ và mạch máu dễ bị nhiễm trùng 48 BÀNG QUANG
 47. 47.  Vòm bàng quang • Là phần di động trung gian, khi bàng quang đầy nƣớc tiểu phần này lồi lên trên phía bụng (Trong trƣờng hợp bị bí đái) ta sờ thấy vòm trên thành bụng gọi là cầu bàng quang.  Đáy bàng quang • Là phần cố định hai lỗ niệu quản và lỗ niệu đạo tạo thành tam giác bàng quang (Oddi) 50 BÀNG QUANG
 48. 48.  Thành bàng quang o Lớp ngoài là thanh mạc o Lớp giữa là lớp cơ gồm 3 loại thớ cơ: Dọc ở ngoài, vòng ở giữa và chéo ở trong o Lớp trong: lớp dƣới niêm mạc (không có ở vùng tam giác BQ) o Lớp trong là lớp niêm mạc có tam giác bàng quang (Oddi), ở phía trên 2 lỗ niệu quản có nếp gấp niêm mạc nên không trào ngƣợc nƣớc tiểu từ bàng quang lên niệu quản đƣợc 52 BÀNG QUANG
 49. 49. NIÊM MẠC DƢỚI NIÊM MẠC CƠ DỌC- VÒNG- DỌC THANH MẠC BÀNG QUANG
 50. 50. LỖ NIỆU ĐẠO TRONG LỖ NIỆU QUẢN NIỆU QUẢN NIỆU ĐẠO TIỀN LIỆT TUYẾN DÂY CHẰNG RỐN GIỮA 2,5 cm 5 cm HÌNH THỂ TRONG: BÀNG QUANG
 51. 51. - Bàng quang đƣợc cố định vững chắc nhất ở đáy và cổ bàng quang. Cổ bàng quang đƣợc gắn chặt vào hoành chậu, tiếp nối với bàng quang là tuyến tiền liệt và niệu đạo gắn chặt vào hoành niệu đục. - Ðỉnh bàng quang có dây chằng rốn giữa do ống niệu rốn hóa xơ và bít tắc lại treo đỉnh bàng quang vào mặt sau rốn. - Hai mặt dƣới bêncó dây chằng rốn trong do động mạch rốn hóa xơ tạo thành, có nhiệm cố định 2 mặt dƣới bên của bàng quang. 55 BÀNG QUANG
 52. 52. NIỆU ĐẠO NIỆU ĐẠO NAM 16 cm NIỆU ĐẠO NAM:
 53. 53. o Dài 16 cm, đoạn tiền liệt tuyến và đoạn màng là cố định, đoạn xốp là tự do. o Niệu đạo nam còn gọi niệu đạo niệu – sinh dục vì làm 2 chức năng là:  Dẫn nƣớc tiểu từ bàng quang ra ngoài môi trƣờng  Đƣờng dẫn tinh dịch 58 NIỆU ĐẠO NAM
 54. 54. Phân đoạn  Về giải phẫu: chia làm 3 đoạn  Đoạn tiền liệt  Đoạn màng  Đoạn xốp  Về sinh lý: chia 2 đoạn  Niệu đạo sau: gồm đoạn tiền liệt và đoạn màng  Niệu đạo trƣớc: đoạn xốp 22:50:58 59
 55. 55. NIỆU ĐẠO NAM: Nieäu ñaïo tieàn lieät Nieäu ñaïo maøng Nieäu ñaïo xoáp NIỆU ĐẠO NAM
 56. 56. + Đoạn niệu đạo tuyến tiền liệt: dài 3 cm, cố định và xuyên qua tuyến tiền liệt đi từ đáy bàng quang xuống, tuyến tiền liệt bao bọc phía trƣớc niệu đạo, ở mặt sau có các lỗ đổ vào của tuyến tiền liệt và 2 ống phóng tinh, cơ thắt trơn niệu đạo nằm sát cổ bàng quang và cả trên tuyến tiền liệt. Ở 1/3 giữa và 1/3 dƣới của đoạn tiền liệt tuyến mào niệu đạo nở rộng thành một lồi hình bầu dục gọi là lồi tinh 61 NIỆU ĐẠO NAM
 57. 57. + Đoạn niệu đạo màng, dài 1,5 cm, cố định, xuyên qua cân đáy chậu giữa nên dễ bị dập hoặc đứt khi bị chấn thƣơng vỡ khung chậu có di lệch và có cơ thắt vân niệu đạo bao quanh. + Đoạn niệu đoạn xốp, dài 12 cm di động, khi niệu đạo đi tới bờ dƣới xƣơng mu xuyên vào vật xốp và nằm trong vật xốp, thông ra ngoài bởi lỗ tiểu tiện (Miệng sáo). ở mặt dƣới có lỗ tuyến Coopper đổ vào. Đoạn này còn chia làm 2 phần: Niệu đạo đáy chậu Niệu đạo dƣơng vật, hoàn toàn nằm trong vật xốp 62 NIỆU ĐẠO NAM
 58. 58.  3 CHỖ PHÌNH: - LỒI TINH - HÀNH XỐP - HỐ THUYỀN  4 CHỖ HẸP: - CỔ BÀNG QUANG ( LỖ NIỆU ĐẠO TRONG) - NIỆU ĐẠO MÀNG - NIỆU ĐẠO XỐP - LỖ SÁO ( LỖ NIỆU ĐẠO NGOÀI) NIỆU ĐẠO NAM
 59. 59. LỒI TINH -Lỗ Ống phóng tinh - Lổ túi bầu dục HÒANH NIỆU DỤC Tuyến hành niệu đạo HỐ THUYỀN NIỆU ĐẠO NAM
 60. 60. * Lớp cơ: Thớ vòng ở ngoài thớ dọc ở trong (Giống niệu quản) * Lớp dƣới niêm mạc: Biến thành lớp mạch, trong có nhiều hang tĩnh mạch tạo thành vật xốp * Lớp niêm mạc có nhiều nếp dọc, hốc và nhiều tuyến tiết nhầy đổ vào 65 NIỆU ĐẠO NAM
 61. 61. * Động mạch do các nhánh động mạch lân cận cấp máu - Nhánh động mạch tuyến tiền liệt - Nhánh động mạch trực tràng dƣới -Nhánh động mạch bàng quang dƣới. * Thần kinh tách từ đám rối hạ vị và TK thẹn trong. 66 NIỆU ĐẠO NAM
 62. 62. NIỆU ĐẠO NỮ 4 cm NIỆU ĐẠO NỮ
 63. 63.  Tƣơng ứng với đoạn niệu đạo tiền liệt và niệu đạo màng  Ngắn: 3-4cm, chia 2 đoạn cố định là chậu hông và đáy chậu - Niệu đạo chậu hông : có cơ thắt trơn cổ BQ. Liên quan âm đạo phía sau (chú ý thủ thuật sản khoa có thể gây dò ). - Niệu đạo đáy chậu : xuyên qua cân đáy chậu giữa có cơ thắt vân, 2 bên liên quan cơ nâng hậu môn và 2 vật hang của âm vật. 22:50:59 68 NIỆU ĐẠO NỮ

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • BoNguynHunh1

  Jan. 4, 2018
 • Uyenkid12345

  May. 11, 2018
 • MaiTho19

  Jun. 5, 2018
 • PhngNguynLan4

  Aug. 23, 2018
 • pn88928892

  Oct. 10, 2018
 • nhuhoa56

  Jan. 24, 2019
 • lethinhung020296

  Mar. 17, 2019
 • ManchesterUnited6

  Mar. 29, 2019
 • HiTiu1

  Oct. 3, 2019
 • NamPhc1

  Oct. 9, 2019
 • ToNg25

  Dec. 20, 2019
 • TrangTiuu

  Dec. 24, 2019
 • MinhThV2

  Jun. 1, 2020
 • vuhacbmhtt0607

  Jun. 2, 2020
 • TinPhm76

  Jul. 22, 2020
 • NguynQucV4

  Apr. 18, 2021
 • QucHuy55

  May. 24, 2021

Các chuyên đề tiếng anh chuyên ngành: https://drive.google.com/open?id=0B2Lt0l7zYbBtd1V2Y2xYWlJoc0E Các chuyên đề giải phẫu sinh lý. https://drive.google.com/open?id=0B2Lt0l7zYbBtanNub3YwemdrWG8 Ebook y học: https://drive.google.com/open?id=13MBqKjza2GtQcxvA5MC1Exd_9_pHl4iN Video y học: https://www.youtube.com/channel/UCE-KXNTqsiwhxx01CJbjw_A?view_as=subscriber Page facebook: https://www.facebook.com/giaiphausinhlyhoc/

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

2.428

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

0

Befehle

Downloads

33

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

17

×