Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

56030648

321 Aufrufe

Veröffentlicht am

สุนิสา

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

56030648

 1. 1. สุนิสา ใบวงศ์งาม56030648 ตาแหน่งของก่ารออกเสียงและลักษณะวิธีออกเสียง (Placeand Manner of Articulation) ในการแปรเสียงหรือกล่อมเกลาเสียง (Articulation) เพื่อให้เกิดเป็นเสียงพยัญชนะต่างๆในภาษานั้น การแปรเสียงหรือกล่อมเกลาเสียงจะเกิดขึ้น ณ จุดต่างๆ(Place of Articulation) ภายในช่องออกเสียง (Vocal Tract) ของเรา ในบทนี้จะกล่าวถึงบริเวณต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตาแหน่งที่เกิดของเสียงในภาษาต่างๆ ตลอดจนลักษณะวิธีออกเสียง (Manner of Articulation) แบบต่างๆ ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในภาษาต่างๆโดยละเอียด โดยจะยกตัวอย่างเสียงต่างในภาษาประกอบด้วย ตำแหน่งของกำรเกิดเสียงบริเวณต่ำงๆ (Place of Articulation) คานี้ถ้าจะเรียกให้สั้นและย่อมีชื่อเฉพาะว่าฐานกรณ์ ซึ่งหมายถึงอวัยวะแปรเสียงหรือกล่อมเกลาเสียงโดยรวม แต่ถ้าจะแยกกลุ่มของอวัยวะแปรเสียงออกมาตามลักษณะของการเคลื่อนไ หวก็จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (Passive Articulator หรือ Upper Articulator) หรือมีชื่อเฉพาะสั้นๆ ว่า ฐำน ซึ่งได้แก่อวัยวะต่อไปนี้ - ริมฝีปากบน (upper lip) - ฟันบน (upper teeth) - ปุ่มเหงือก (gum ridge หรือ alveolar ridge) - เพดานแข็ง(hard palate) - เพดานอ่อน(soft palate หรือ velum)
 2. 2. - ลิ้นไก่ (uvula) อวัยวะชิ้นนี้แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า upper articulators หรืออวัยวะที่อยู่ส่วนบนของช่องปากหรือเพดานปากก็ตาม แต่เป็นอวัยวะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 2. กลุ่มที่เคลื่อนที่ได้ (Active Articulator หรือ Lower Articulator) หรือมีชื่อเฉพาะสั้นๆ ว่า กรณ์ ซึ่งได้แก่อวัยวะต่อไปนี้คือ - ริมฝีปากล่าง (Lower lip) - ลิ้น (tongue) ซิงเป็นอวัยวะที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงที่สุดดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ในบทที่ว่าด้วยเรื่องอวัยวะในการแกเสียง ในการทาให้เกิดเสียงพยัญชนะเสียงใดเสียงหนึ่งขึ้นมานั้น กระแสอากาซที่เดินทางผ่านเข้ามาในช่องออกเสียง (vocal tract) จะต้องถูกกักกั้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง การกักกั้นกระแสอากาศก็จะกระทาได้โดยอวัยวะกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้ (Active Articulators) จะเคลื่อนที่เข้าไปหา,เข้าไปใกล้, หรือเข้าไปชิดอวัยวะกลุ่มที่เคลื่อนที่ไม่ได้(Passive Articulator) เมื่อกระแสอากาศเดินทางผ่านจุดกักกั้นเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดเสยงพยัญช นะประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการกักกั้นกระแสอากาศหรือที่เรียกว่าลัก ษณะวิธีออกเสียง (Manner of Articulation) ณ จุดเกิดเสียงต่างๆกัน และคาที่ใช้สาหรับเรียกชื่อพยัญชนะส่วนหนึ่งก็มาจากคาระบุตาแหน่งของ การกักกั้นกระแสอากาศดังกล่าว ซึ่งได้แก่ Bilabial (เสียงที่เกิดจากริมฝีปากทั้งคู่) เกิดจากริมฝีปากล่างเคลื่อนเข้าไปหาริมฝีปากบน เช่น เสียงแรกของคาว่า
 3. 3. “my” ในภาษอังกฤษ เสียงแรกของคาว่า “ปู” ในภาษาไทย Labiodental (เสียงที่เกิดจากริมฝีปากล่างและฟันบน) เกิดจากริมฝีปากล่างเคลื่อนเข้าไปหาฟันบนด้านหน้า เช่น เสียงแรกของคาว่า“เฝ้ า” ในภาษาไทย, เสียงแรกของคาว่า “van” ในภาษาอังกฤษ Dental (เสียงที่เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนถัดจากปลายลิ้นกับฟันบน) เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนถัดจากปลายลิ้นเคลื่อนเข้าไปหาฟันบนด้านหน้า เช่นเสียงแรกของคาว่า “thin” ในภาษาอังกฤษ Alveolar (เสียงที่เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนถัดจากปลายลิ้นกับปุ่มเหงือก) เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนถัดจากปลายลิ้นเคลื่อนเข้าไปหาปุ่มเหงือก เช่น เสียงแรกของคาว่า“นก” ในภาษาไทย, เสียงแรกของคาว่า“tip” ในภาษาอังกฤษ Retroflex (เสียงที่เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนใต้ปลายลิ้นกับส่วนปลายสุดของปุ่มเหงือ กที่ต่อกับเพดานแข็ง)เกิดจากปลายลิ้นซึ่งอาจจะเป็นผิวบน (upper surface) หรือส่วนใต้ปลายลิ้นเคลื่อนเข้าไปหาส่วนปลายสุดของปุ่มเหงือกที่ต่อกับเพ ดานแข็งเช่น เสียงตัว “ร” หรือ “ส” ในตาแหน่งพยัญชนะต้นของภาษาไทยถิ่นใต้บางสาเนียงและเสียง “r” ในภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกันบางสาเนียง Palato-Alveolar (เสียงที่เกิดจากส่วนถัดจากปลายลิ้นกับส่วนปลายสุดของปุ่มเหงือก) เกิดจากการใช้ส่วนถัดปลายลิ้นเคลื่อนเข้าไปหาส่วนปลายสุดของปุ่มเหงือ กที่ต่อกับเพดานแข็งเช่นเสียงแรกของคาว่า “show” ในภาษาอังกฤษ
 4. 4. Palatal (เสียงที่เกิดจากลิ้นส่วนต้นกับเพดานแข็ง) เกิดจากการใช้ลิ้นส่วนต้น(front of the tongue) เคลื่อนเข้าไปหาเพดานแข็งเช่นเสียงแรกของคาที่แปลว่า “ยาก” ในภาษาไทยถิ่นอีสาน [ø] และเสียงแรกของคาว่า“nyamuk” ในภาษามาเลเซียซึ่งแปลว่า ยุง Velar (เสียงที่เกิดจากลิ้นส่วนหลังกับเพดานอ่อน) เกิดจากการใช้ลิ้นส่วนหลังเคลื่อนเข้าไปหาเพดานอ่อนเช่น เสียงแรกของคาว่า“คน” ในภาษาไทย เสียงแรกของคาว่า“give” ในภาษาอังกฤษ Uvular (เสียงที่เกิดจากลิ้นส่วนหลังกับลิ้นไก่) เกิดจากการยกลิ้นส่วนหลังเข้าไปหาลิ้นไก่ เช่นเสียงแรกของคาว่า “rouge” ในภาษาฝรั่งเศส Pharyngeal (เสียงที่เกิดจากโคนลิ้นกับผนังช่องคอด้านหลัง) เกิดจากการดึงโคนลิ้นไปทางด้านหลังเข้าหาผนังช่องคอด้านหลังเช่น เสียงแรกในคาที่แปลว่า “ลุง” ในภาษาอาหรับ ([?amm]) Glottal (เสียงที่เกิดจากเส้นเสียง) เกิดจากการเคลื่อนเข้าหากันของเส้นเสียงทั้งคู่ โดยอาจจะเคลื่อนเข้ามาติดกันเช่นเสียงแรกของคาว่า “home” ในภาษาอังกฤษ, เสียงแรกของคาว่า“อู่” ในภาษาไทย
 5. 5. ดัดแปลงจาก www.sil.org/computing/ipahelp/ip...ace2.htm ตำรำงแสดงตำแหน่งของกำรเกิดเสียง Point of articulation Active articulators Passive articulators Examples 1. Bilabial Lower lip Upper lip [m,p,b,¸,B,º,‡] 2. Labiodental Lower lip Upper teeth [M,f,v,V] 3. Dental Tip of the tongue Upper teeth [T,D] 4. Alveolar Tip of the tongue Alveolar ridge [n,t,d,s,z,Z,Â,l,r,t', 5. Post alveolar Tip of the tongue Post alveolar [S,!] 6. Retroflex Tip of the tongue Post alveolar [÷,ê,§,½,ñ,] 7. Palato-alveolar Tip of the tongue Hard palate [S,Z] 8. Palatal Front of the tongue Hard palate [ø,c,ï,þ,´] 9. Velar Back of the tongue Soft palate [N,k,g,x] 10. Uvular Back of the Uvular [N, q,G, X,Ò,R]
 6. 6. tongue 11. Pharyngeal Root of the tongue Back wall of the pharynx [ð,?] 12. Glottal Vocal cords Vocal cords [?,h,ú,] 13. Labial-palatal Lower lip Center of the tongue Upper lip Hard palate [ç] 14. Labial-Velar Lower lip Back of the tongue Upper lip Soft palate [kƒp,gƒb,w] สัญลักษณ์แทนเสียงสากล (Phonetics) สระ สัญลักษณ์ (IPA) ตัวอย่ําง เทียบเสียงในภาษาไทย i: see /si:/ อี i any /'eni/ อิ ɪ sit /sɪt/ อิ (ก้ากึ่งระหว่าง อิ และอี) e ten /ten/ เอะ æ hat /hæt/ แอะ
 7. 7. ɑ: arm /ɑ:m/ อา ɒ got /gɒt/ เอาะ ɔ: saw /sɔ:/ ออ ʊ put /pʊt/ อู u: too /tu:/ อู u usual /'ju:ʒuəl/ อุ ʌ cup /kʌp/ อะ ɜ: fur /fɜ:/ เออ ə ago /ə'gəʊ/ เออะ eɪ pay /peɪ/ เอ əʊ home /həʊm/ โอ aɪ five /faɪv/ ไอ aʊ now /naʊ/ เอา, อาว
 8. 8. ɔɪ join /dʒɔɪn/ ออย ɪə near /nɪə/ เอีย eə hair /heə/ แอ ʊə pure /pjʊə/ อิว พยัญชนะ สัญลักษณ์ (IPA) ตัวอย่ําง เทียบเสียงในภาษาไทย p pen /pen/ พ b bad /bæd/ บ t tea /ti:/ ท d did /dɪd/ ด k cat /kæt/ ค g got /gɒt/ ก tʃ chin /tʃɪn/ ช
 9. 9. dʒ June /dʒu:n/ จ f fall /fɔ:l/ ฟ v van /væn/ ฟ θ thin /θɪn/ ธ ð then/ðen/ ธ s so/səʊ/ ส z zoo/zu:/ ส ʃ she /ʃi:/ ช ʒ vision /'vɪʒn/ ฉ h how/haʊ/ ฮ m man/mæn/ ม n no/nəʊ/ น
 10. 10. ŋ sing /sɪŋ/ ง l leg/leg/ ล r red/red/ ร j yes/jes/ ย w wet/wet/ ว

×