7 eleven

Case Study : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำำกัด (มหำชน)

โดยนศ. สุภาพร แซ่เบ๊

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน) เดิมชือ บริษัท ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร์ จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
                           ่
ปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพือให้เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจหลักด้านค้าปลีก
                       ่
ประเภทร้านค้า สะดวกซือในประเทศไทยภายใต้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” โดยบริษัทได้รับสิทธิการ
            ้             ่                         ์
ใช้เครืองหมายดังการจาก 7-Eleven,Inc . สหรัฐอเมริกา และได้เปิดสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ เมือปี
    ่                                             ่
2532
ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมีร้านสาขา 7-Eleven ทัวประเทศรวม 3,784 สาขา ซึงจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสาขา
                      ่              ่
มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐไต้หวัน ทั้งนี้แบ่งเป็นร้าน
ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 1,960 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 52) เป็นร้านในต่างจังหวัด 1,824 สาขา ( คิด
เป็นร้อยละ 48) เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 2,119 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 56 )
ส่วนที่เหลือเป็นร้านเฟรนไชส์ 1,449 สาขา ( คิดเป็นร้อยละ 38 ) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิรับช่วงอาณาเขต
216 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 6 ) ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 4.0 ล้านคน

ทั้งนี้ในปี 2550 ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 400-450
สาขา ทังในรูปแบบของร้านในทำาเลปกติ และร้านในสถานีบริการนำ้ามันของ บริษัท ปตท.(มหาชน) เพือ
     ้                                          ่
ให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมี
ร้านในทำาเลปกติ 3,279 สาขา ( คิดเป็นร้อยละ 87 ) และร้านในสถานีบริการนำ้ามัน ปตท. 505 สาขา (คิด
เป็นร้อยละ 13 )

นอกจากนั้น บริษัทได้ขยายการลงทุนไปธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซือใน ประเทศไทยอย่าง
                                         ้
ต่อเนื่อง เช่น ในปี 2537 เริ่มลงทุนในบริษัท เคาท์เตอร์เซอร์วิส จำากัด ( CS ) เพื่อประกอบธุรกิจเป็น
ตัวแทนรับชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ ในปี 2539 ลงทุนในบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำากัด
( CPRAM ) เพือประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ในปี 2542 ลงทุนในบริษัท รี
        ่
เทลลิ้งค์ ( ประเทศไทย ) จำากัด (RTL) เพือประกอบธุรกิจการจำาหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก
                     ่

บริษัทยังได้มการขยายการลงทุนในธุรกิจเสริมอื่น ๆ อีก เช่น ในปี 2544 ได้จดจั้งบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด
       ี                              ั
จำากัด (TSC) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือให้บริการชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเติมเงินอิเล็คทริ
                     ่
นิกส์ (Smart Purse) และในปี 25446 ได้จัดตั้ง บริษัท โกซอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (GOSOFT) เพือให้   ่
บริการออกแบบและพัฒนาด้านสารสนเทศ จัดตั้งบริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด (MAM) เพือให้บริการ
                                            ่
ปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาดและบริษัท ไดนามิค แมเนจเม้นท์ จำากัด (DM) เพือให้บริการบริหาร
                                          ่
งานกิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้า ในปี 2547 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด เพื่อให้
บริการด้านการศึกษาโดยดำาเนินโครงการสถาบันการศึกษาในชื่อว่า ปํญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ซึ่งมีจดมุ่ง ุ
หมาย เพือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของภาครัฐ โดยเฉพาะส่วนของการเรียนการสอนระดับ
     ่
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและ สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและ ธุรกิจค้าปลีก เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

ในปี 2548 บริษัทได้เปิดคำาเนินการ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ อย่างเป็นทางการ และได้เริ่มเปิด
ดำาเนินการบริการโอนเงินผ่านบัตร “เชือมรัก” และการชำาระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยบัตร Smart
                  ่
Purse ซึ่งเป็นบัตรเงินสดดิจตอล สำาหรับปี 2549 บริษัทได้ดำาเนินก่อตั้งบริษัท ปํญญธารา จำากัด เพื่อ
              ิ
ประกอบธุรกิจการจัดการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาทางวิชาการ

นอกจากการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติมแล้ว บริษัท
ยังมีการขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเองอีก โดยในปี 2541 ได้เปิดตัวธุรกิจ 7
Catalog Order เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจ เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น
โดยพัฒนาจาก Mail Order จัดทำาเป็นแผ่นพับไปสู่ “วารสารแคตตาล็อค” และในปี 2544 ได้เปิดตัวธุรกิจ
Book Smile (เดิมชื่อ 7 Today) เพื่อเป็นช่องการขยายช่องทางธุรกิจด้านการจำาหน่ายหนังสือและวารสารปัจจุบันสำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2677-9000 โทรสาร 0-238-1767
ปรัชญาองค์กร (Philosophy)


“เรา ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เรา คือผู้ให้บริการความสะดวกซือ กับลูกค้าทุกชุมชน”
                ้


พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสรรหาและส่งมอบ สินค้า และบริการที่ลกค้าสะดวกซื้อต้องการ
                                  ู
2. สรรหาทำาเลร้านสาขาที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3. สร้างภาวะผู้นำาทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำางานที่ดี
4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน
5. สร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
6. บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล


ภาวะ การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกในปี 2549 ชะลอตัวลงจากหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ กำาลังซือและความเชื่อมั่นของผู้
                                        ้
บริโภค ทั้งราคานำ้ามัน สถานการณ์การเมือง ภาวะนำ้าท่วม ไข้หวัดนก รวมถึงความไม่สงบทางภาคใต้ที่ยัง
ไม่คลี่คลาย เป็นผลให้คาดว่าทั้งปี 2549 มูลค่าค้าปลีกในระบบภาษีในภาพรวมจะขยายตัวประมาณร้อยละ
5 คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านบาท ในขณะที่ภาวการณ์แข่งขันสูง โดยเฉพาะในส่วนของค้าปลีกสมัย
ใหม่ในลักษณะ Chain Store ทั้งในรูปแบบการขยายสาขาและการนำากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่าง
ๆ มาใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันจะยิ่งมีการไตร่ตรองในการซื้อและ คำานึงถึงความคุ้มค่ามากขึ้น

จากราคานำ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรูปแบบพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค โดยส่วน
หนึ่งมีการลดความถี่ในการซื้อลงและอาจจะมีการซื้อครั้งเดียว ในปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงการซือสินค้า
                                             ้
จากร้านค้าปลีกใกล้บ้านหรือที่ทำางานมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับมาตรการควบ คุมผังเมือง ทำาให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่มมีการปรับรูปแบบไปสู่ร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กมาก ยิ่งขึ้น ร้านสะดวกซือจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจเข้ามาลงทุนทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิม และ
                  ้
ผู้ค้าปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนความสำาเร็จของ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน) พอสรุปได้ ดังนี้
1.วิสัยทัศน์และการตัดสินใจของผู้บริหาร
การที่บริษัทสามารถขยายกิจการร้านสาขา 7-Eleven ได้อย่างรวดเร็วและสามารถบริหารร้านสาขาให้อยู่
รอด และเจริญเติบโต เป็นผลมาจากความกล้าในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และการเลือกทำาเลใน
การเปิดร้านสาขาที่เหมาะสม การตัดสินใจที่แม่นยำาและทันเวลานี้ เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ ของ
ผู้บริหาร ทำาให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความสามารถในการมองโอกาสที่กำาลังจะเกิด ขึ้นในอนาคต
2.ทีมงานที่มีคุณภาพ
การมีทีมงานที่มีพลังและมีคุณภาพ ช่วยสานต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำาองค์กรสู่
ความ สำาเร็จ นั้นเป็นผลมาจากการสรรหาบุคคลที่มคุณภาพ แลความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการให้ความ
                         ี
สำาคัญในการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งในการนำาไปสู่ความสำาเร็จ
3. การยอมรับและความพึงพอใจของลูกค้า
ร้านสาขาทุกแห่งของ 7-Eleven เป็นที่นิยมของลูกค้า เนื่องจากมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและมีความสะดวก เนื่องจากมีสาขากระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งชุมชน ตลอดจนความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำาคัญในการคัดเลือกและตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพ ทีจะ    ่
นำามาวางขายในร้านสาขา

ปัจจัยความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครืองหมายการค้า 7-Eleven
                ่
บริษัทดำาเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายสัญญาให้ใช้สิทธิ์ที่ บริษัททำากับ 7-Eleven, Inc.
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 โดยสัญญาให้ใช้สิทธิ์เป็นสัญญาที่ไมมี
              ้
กำาหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ทจะเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา
                     ี่
หรือในกรณีที่ถอเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาให้ความยินยอมซึ่งจะมี ผลเป็นการเลิกสัญญาให้ใช้สิทธิ์
        ื
ด้วย ซึ่งจากความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษัทยังไม่เคยมีกรณีพิพาทใด ๆ ที่สำาคัญกับ 7-
Eleven, Inc. รวมทั้งได้ปฏิบัตตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ในสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด ทำาให้บริษัทเชือว่า
               ิ                               ่
บริษัท และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับ 7-Eleven, Inc. และในขณะนี้ไม่มีเหตุ
อันใดที่จะส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ กับ 7-
Eleven, Inc. ในกรณีสัญญาการใช้สิทธิ์ถกยกเลิก บริษัทจะสูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่ง
                    ู
อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมาก

2.ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือข้อขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า

สินค้าส่วนใหญ่ที่จำาหน่ายในร้าน 7-Eleven จะถูกส่งผ่านมาจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดังนั้น การ
ดำาเนินการของศูนย์กระจายสินค้ามีความสำาคัญต่อธุรกิจของ 7-Eleven อย่างมาก 2.ความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดหรือข้อขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า ๆ ซึงย่อมมีผลเสียต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้าไป
                         ่
ยังร้าน 7-Eleven ซึ่งอาจทำาให้เกิดผลกระทบกับผลประกอบการได้

3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำาเนิน ธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารการหมุนเวียนของสินค้า การจัดซื้อ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูลเพือการพัฒนาความสามารถในการดำาเนิน การ ดังนั้นความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบ
     ่
เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมส่งผลเสียต่อ ความสามารถของบริษัทในการบริหารร้าน 7-Eleven ให้เป็นไป
ตามปกติ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทได้

4.ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. (SLS) ซึ่งเป็น
บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) อันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้
จากปัจจัยทางการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของ PRC ทีอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึงอาจมีผลกระทบ
                                ่           ่
ให้รายได้จากธุรกิจเหล่านั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ ตามที่รฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับ World Trade
          ั
Organization (WTO) ทำาให้มการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกาขยายตัวของธุรกิจ
                ี
ต่าง ๆ ภายในประเทศ สำาหรับธุรกิจค้าปลีกนั้น นับตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป รัฐบาล PRC ได้
อนุญาตให้ผู้ถอหุ้นต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจซุป เปอร์เซ็นเตอร์ได้เพิ่มขึ้น จากเดิมถือ
        ื
หุ้นไม่เกินร้อยละ 48 เป็นผู้ถอหุ้นได้มากกว่าร้อยละ 50
               ื

5.ความเสี่ยงจากอิทธิพลการควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีอำานาจในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท และในสัญญาให้ความ
ยินยอม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตกลงจะดำารงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นตำ่า ตลอดจนอำานาจในการแต่งตั้งและ
อำานาจควบคุมจำานวนกรรมการข้างมากของบริษัท ดังนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงสามารถแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทส่วนใหญ่ และสามารถมีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงพิจารณาหรือผลักดันเรื่องต่าง ๆ
ทีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอหุ้นของบริษัท
  ่               ื
ปัจจุบันนี้ไม่มีข้อจำากัดทางสัญญาใด ๆ ระหว่างบริษัทปละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ห้ามบริษัทใน
เครือเจริญ โภคภัณฑ์ขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงว่าเครือเจริญ
โภคภัณฑ์จะไม่พจารณาจัดสรรโอกาสและ ทรัพยากรไปในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุด กับบริษัท และผู้ถอ
          ิ                                      ื
หุ้น

เป้าหมายของการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำาในธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้นจุดเด่นของการนำาเสนอ “ความสะดวก” ให้กับลูกค้า
สำาหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ด้วยทำาเลร้าน 7-Eleven ทีกระจายครอบคลุมพื้นทีกว้างขวางและ
                                ่          ่
ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้าน 7-Eleven ในปี 2550-2551 ปี
ละประมาณ 400-450 สาขาโดยบริษัทยังวางตำาแหน่งร้าน 7-Eleven ให้เป็นร้านค้าสะดวกซือที่ให้บริการ
                                            ้
อาหารและเครืองดื่มทีครบวงจร โดยเน้นการขายสินค้าบริโภคมากกว่าสินค้าอุปโภค เนื่องจากสินค้า
       ่    ่
บริโภคโดยทั่วไปมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสินค้าประเภท อุปโภค และเป็นการวางตำาแหน่งร้าน 7-
Eleven ให้แตกต่างจากร้านค้าปลีกประเภท ในขณะเดียวกันบริษัทจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้าน 7-
Eleven ในการให้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิมความสะดวกแก่ลูกค้า อาทิเช่น การเป็นตัวแทนชำาระค่าสินค้า
                     ่
และบริการของ เคาน์เตอร์เซอร์วิส การสสั่งซื้อสินค้าทาง 7-Cattalog เป็นต้น
วิเคราะห์สถานะภาพของ บ. เซเว่นอีเลฟเว่น

เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อที่มุ่งมั่นที่จะแสวงหาสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพือตอบสนอง
                                           ่
ความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่จะให้ลูกค้ามาถึงร้าน แล้วสามารถได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะซื้อสินค้า
หรือ โอนเงิน หรือชำาระค่าสาธารณูปโภค ซึ่งย่อมจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขันสูง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ด้วย
The 5 Force’ s Model พบว่า

1.การแข่งขันในอุตสาหกรรม ( Existing & Competitor)

ปัจจุบันธุรกิจโดยทั่วไปของร้านสะดวกซื้อมีการแข่งขันกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกขนาดเดียวกัน
เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส หรือ Jiffy Shop หรือ ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Big C, Tesco
Lotus หรือ คาร์ฟูร์ ต่างแข่งขันช่วงชิงลูกค้าด้วยกลวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ
เช่น ซือ 1 แถม 1 หรือ ซือ 2 ชินประหยัดกว่า หรือจัดรายการลดแลก แจกแถม ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
    ้         ้   ้
ตัวเช่นนี้ หากไม่มกลยุทธ์ในการต่อสู้แย่งชิงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการ หรือ สร้างบริการให้ลกค้า
         ี                                       ู
ประทับใจ หรือ ขายสินค้าที่มีคุณภาพ หลากหลาย แตกต่างจากร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งล้วนสามารถจูงใจให้
ลูกค้าเลือกใช้บริการได้

2.คู่แข่งรายใหม่ ( New Entrants)

สำาหรับคู่แข่งรายใหม่ของ 7-Eleven ขณะนี้มีเพิ่มจำานวนมาก สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย ไว้ว่าจะเป็น
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เช่น 108 shop , โลตัส เอ็กซ์เพรส หรือ Jiffy ฯลฯ และยังมีร้านค้าปลีกข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ เช่น Big C , Tesco Lotus ซึ่งแม้ว่าร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ จะเข้ามากระจายเปิด
กิจการตามเขตชุมชนใหญ่ ๆ และมีสิ่งอำานวยความสะดวกค่อนข้างครบ ไม่ว่าจะเป็น เคาท์เตอร์รับชำาระค่า
บริการต่าง ๆ มีโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ และมีธนาคารสาขาย่อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านค้าปลีกที่เข้ามาแชร์
ส่วนแบ่งตลาดไปได้มากพอสมควร ซึ่งทาง 7–Eleven อาจจะได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในแง่ที่ว่า เปิดบริการ
24 ชัวโมง และมีสาขาที่เป็นทั้งร้านสาขาบริษัท ร้านค้าเฟรนไชส์ และผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงใน
   ่
อาณาเขต ซึ่งเป็นร้านที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ

3. อำานาจต่อรองของตัวแทนจำาหน่าย ( Supplier Power)

ในแง่ Supplier นั้นไม่มีผลกระทบต่อ 7–Eleven เลย เนื่องจากว่า 7-Eleven เป็นบริษัทที่มีสาขาจำานวน
มาก กว่า 3,700 สาขา และมีกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งทำาให้มีอำานาจต่อรองกับ Supplier สูงมาก เพราะ
                    ่
ย่อมจะมี Supplier จำานวนมากรายที่อยากจะติดต่อขายสินค้าให้กับ 7–Eleven เพราะเมื่อสมารถขายสินค้า
ให้ กับ 7–Eleven ได้ ก็เท่ากับว่าสามารถกระจายสินค้าของตนไปได้ทั่วประเทศง่ายขึ้น อีกทั้งยังมี
Supplier จำานวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปในเสนอขายสิค้าได้ใน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงทำาให้ 7-Eleven
มีอำานาจการต่อรองในเรื่องราคา และสามารถกำาหนดกติกากับ Supplier ได้เช่น หากทาง Supplier ไม่
สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำาหนด จะต้องเสียค่าปรับ เพื่อชดเชยความเสียหายของ 7–Eleven ที่
ไม่มีสินค้าไว้สำาหรับให้บริการกับลูกค้าได้ อีกทั้งหากสินค้าที่นำามาขายในร้านสาขาใดไม่มีคุณภาพ ทาง
7-Eleven ก็จะคัดสินค้าออก ไม่ให้ขายในร้านสาขา

4.อำานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Buyer Power)

ผู้ซื้อมีอำานาจในการต่อรองกับ 7–Eleven น้อย ถึงแม้ว่าจะมีร้านค้าปลีกเกิดขึ้นมากมาย และมีกรจัด
รายการที่น่าสนใจไว้ แต่ 7-Eleven ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับลูกค้า เพราะ 7–Eleven มีสาขา
กระจายอยูตามชุมชนทั่วประเทศ ซึงเป็นร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้บ้านมากกว่าร้านค้าปลีกอื่น ๆ จึงสามารถ
       ่          ่
สนองตอบความต้องการได้ง่าย ประกอบกับในภาวะที่ค่านำ้ามันเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนี้จึงทำาให้ผู้บริโภค เริ่ม
เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ ไม่ว่าจะซื้อจากร้านค้าใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำางาน ซึ่งการกระจายสาขาของ 7-Eleven
นี้สามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ของลูกค้าได้มาก อีกทั้งการบริการอาหารและเครืองดื่มมีพร้อม
                                            ่
สะอาด สะดวก การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้
5.สิ่งทดแทน (Substitutes)

มีร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกตั้งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรง ที่
สามารถมาทดแทน สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ เหมือน ๆ กัน ซึ่งในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้
บริโภคในการซื้อสินค้าได้เปลี่ยนไปตามสภาวะราคานำ้ามันที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคลดความถี่ในการ
ซื้อลง และมีการซือครั้งเดียวในปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่ใกล้บ้านหรือ
         ้
ใกล้ที่ทำางาน มากขึ้น หรือตามร้านค้าปลีกทีสามารพตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการได้ครบถ้วน
                      ่
เพื่อความสะดวกในการจับจ่าย และเป็นการประหยัดเวลาในการจับจ่ายด้วย จึงทำาให้ร้านค้าปลีกต่าง ๆ
แข่งขันหาจุดบริการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการและจับจ่ายทีร้านของตน
                                      ่
Scenario Analysis

การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมซึ่งสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการ วิเคราะห์ทิศทางที่จะดำาเนินต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
โดยรวม และปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรคือ

1.การเมือง

ในสภาวะการเมืองที่ไม่ชัดเจน แม้ว่าในอนาคตอันใกล้นจะมีการเลือกตั้งที่แน่นอน จะมีรฐบาลใหม่ แต่ก็ยัง
                           ี้             ั
ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนเท่าใดนัก ต่างหยุดรอดูสถานการณ์หลังจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่แล้วเสร็จ เพือดูทศทางที่แน่นอน จึงค่อยตัดสินใจลงทุน
            ่  ิ
อีกทั้งร่างกฎหมายค้าปลีกยังไม่ผ่านร่าง จึงทำาให้ค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่อาศัยช่องว่างที่กฎหมายยัง
ไม่มีผลบังคับใช้ ขยายสาขาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก่อนทีจะถูกควบคุม ซึ่งเหล่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมและร้าน
                             ่
สะดวกซื้อต่างหวังว่ารัฐบาลใหม่ จะได้ขอสรุปกฎหมายค้าปลีกให้มีผลบังคับใช้กับร้านค้าปลีกข้ามชาติ
                    ้
ขนาดใหญ่

2.เศรษฐกิจ

ในสภาวะทีเศรษฐกิจทั่วประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว การลงทุนด้านต่าง ๆ ต่างเลื่อนการลงทุนออกไปก่อน
อีกทั้งปัจจุบันนี้ราคานำ้ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้กระทบต่อต้นทุนสินค้าจำานวนมาก ทำาให้ราคา
สินค้าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยภาวะสองปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้บริโภคระวังการใช้จ่าย มีการคิดถึงเรื่องความคุ้มค่า
กับราคาทีจ่ายไปมากขึ้น และใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำาเป็นเท่านั้น และเน้นการซือของทีละมาก ๆ ไม่ออกไป
      ่                                  ้
ซื้อบ่อย ๆ ซื้อจากร้านที่สามารถสนองความต้องการได้ครบถ้วน หรือ ไปที่เดียวได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ

3.สังคมและวัฒนธรรม

ในสังคมปัจจุบันนี้ ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามล้วนต้องมีการกระทำาใด ๆ เพื่อตอบแทนกลับสู่สังคม
และชุมชน เพือให้ชุมชนรับรู้ว่าธุรกิจนั้นไม่ได้หวังแต่ผลกำาไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งทาง 7-Eleven เองก็มี
       ่
โครงการหลาย ๆ โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือประโยชน์แก่สังคม ดังเช่น
                                  ่
1. ด้านภาษาไทย การอ่าน และการเขียน เช่น
- โครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม
- โครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
- “กล้าวรรณกรรม” และ “นักเขียนการ์ตูนรุ่นเยาว์
2. ด้านพัฒนาทักษะทางปัญญา
- การเผยแพร่ “หมากล้อม” (เกมโกะ)
3. ด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์ตรง
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนา วิถีพุทธกัลยาณมิตร
- โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ
5. การบริการสาธารณประโยชน์
- โครงการบริจาคเงินสมทบทุนเพือมอบแก่ผู้ประสบภัย “สึนามิ” และผู้ประสบภัย “นำ้าท่วม”
                 ่
- โครงการขาดหลอดประหยัดไฟ
- โครงการบริการนำ้าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจทั่วประเทศ

4. เทคโนโลยี

ปัจจุบันนี้เป็นโลกของข่าวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่
สามารถหลบเลี่ยงไป ได้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนั้นมีคุณอนันต์และโทษมหันต์ ขึ้นอยูกับการรู้จกนำามา
                                         ่    ั
ใช้ให้เป็น ซึ่ง ในบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น นั้นได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพือสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือใช้เพื่อตรวจสอบควบคุม
                       ่
คุณภาพของสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลัง คิดค้นและพัฒนาคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัทนั้นมีเป้าหมายในการ
มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และจุดเรียนรู้
ในการทำางาน

การวิเคราะห์แนวโน้ม

แนวโน้มที่แน่นอน (Certainty Trends)
C1 ในปีนี้มีการเลือกตั้งที่แน่นอนและมีโอกาสทีจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่แน่นอน
                       ่
C2 ลูกค้าเริ่มสนใจใส่ในเรื่องความคุ้มค่าของสินค้ากับปริมาณเงินที่จ่ายออกไป ในภาวะที่เศรศฐกิจของ
ประเทศชะลอตัว
C3 คู่แข่งขัน เริ่มมีการทำาตลาดและการจัดรายการทีดึงดูดลูกค้า
                         ่
C4 การแข่งขันเรื่องสินค้าและบริการเน้นที่คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นสำาคัญ

แนวโน้มที่ไม่แน่นอน (Uncertainty Trends)
U1 ราคานำ้ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าในด้านการขนส่ง
U2 เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
U3 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
U4 ความไม่แน่นอนของกฎหมายค้าปลีกว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ซึงส่งผลให้ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาด
                                 ่
ใหญ่ต่างเร่งขยายสาขาใหญ่บ้างเล็กบ้าง
U5 การแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่งผลกระทบต่อรายได้ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ได้ลงทุนในต่าง
ประเทศ

SWOT Analysis การวิเคราะห์ภายในองค์กร

ในการวิเคราะห์ SWOT ของ 7-Eleven ในครั้งนี้ดัวย 5’Ms โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. Man (คน)

จุดแข็ง (Strengths)

บริษัทประกอบด้วยพนักงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เนืองจาก 7-Eleven ได้ให้ความสำาคัญ
                               ่
กับการพัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการ
ขยายสาขา และรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ 7-Eleven ประสบความ
สำาเร็จได้ สามารถมีสาขาร้านค้ามากมาย

จุดอ่อน (Weakness)

การที่พนักงานและบุคลากร ของ 7-Eleven มีความรู้ความสามารถ อาจเป็นช่องทางให้บริษัทคู่แข่งธุรกิจ
เดียวกันเข้ามาซื้อตัวพนักงาน โดยอาจเสนออัตราเงินเดือน และผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อดึงดูดพนักงาน
ของ 7-Eleven ได้ เพราะปัจจุบันนี้การแข่งขันที่สูง หากมีบุคลากรที่มความรู้ความสามารถมาร่วมแรง
                                 ี
ร่วมใจพัฒนาองค์กร จะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว

โอกาส (Opportunity)

ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำาคัญต่อการสรรหาพนักงานมากพอ ๆ กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
โดยให้ความสำาคัญต่อการคัดเลือกคนดีมากกว่าคนเก่ง ซึงผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ยังไม่มี
                           ่
ความรู้ ความสามารถในระดับที่เรียกว่า “คนเก่ง” ก็สามารถพัฒนาภายหลังได้ แต่การสร้างคนให้เป็นคนดี
ต้องใช้เวลานาน วิธีการสรรหาของบริษัท ใช้วิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นการประกาศรับสมัครทางสื่อ
ต่าง ๆ การคัดเลือกนักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน และการรับสมัคร
ใน Internet เป็นต้น ซึงทำาให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีโอกาสที่จะคัดเลือกพนักงานได้มาก
           ่

อุปสรรค (Threat)

เนื่องจาก 7-Eleven มีคณะกรรมการที่มีอำานาจในการตัดสินใจ เรื่องนโยบายต่าง ๆ หลายท่าน ซึ่งคณะ
กรรมการเหล่านี้มาจากการแต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก จากการประชุมผู้ถอหุ้น ซึ่งสามารถถอดถอนได้
                                 ื
โดยใช้มติที่ประชุม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบ่อย จะทำาให้การตัดสินใจล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์
ได้

2. Money (เงิน)

จุดแข็ง (Strengths)

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 104,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 คิด
เป็น ร้อยละ 6 ซึ่งเป็นรายได้ธุรกิจร้านสะดวกซือ สัดส่วนร้อยละ 64 รายได้จากธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
                       ้
ในประเทศจีน สัดส่วนร้อยละ 30 และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศ สัดส่วนร้อยละ 6
กลุมธุรกิจร้านค้าสะดวกซือมียอดขายสุทธิรวม 65,055 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14,975 ล้านบาท
  ่          ้
หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายสุทธิมีสาเหตุมาจากการขยายสาขา และยอดขายเฉลี่ย
ต่อร้านต่อวันเพิ่มขึ้น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 7-eleven มีความแข็งแกร่งเรื่องเงินทุนและมีศักยภาพในการขยายสาขา และเพิ่มยอด
ขายให้สูงขึ้น เป็นอย่างมาก

จุดอ่อน (Weakness)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนประมาณร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากการดำาเนิน
งานหลังภาษีเงินได้ ซึ่งนโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึงการขยายสาขาเพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนทำาให้กำาไร
                              ่
สุทธิลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการชายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้อาจทำาให้การจ่ายเงินปันผลให้
กับผูถือหุ้นเปลี่ยนไป อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผูถือหุ้นได้
   ้                        ้

โอกาส (Opportunity)

7-Eleven เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นที่รู้จกโดยทั่วไป หากมีความจำาเป็นในการระดมทุนเพิ่ม ก็มความ
                      ั                        ี
สามารถในการระดมทุนได้ง่าย อีกทั้งการขยายเพิ่มของแฟรนไชส์ จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องลงทุนในการ
เพิ่มสาขามากนัก แต่สามารถมีสาขาเพิ่มขึ้นได้

อุปสรรค (Threat)

ปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าเช่าร้านสูงขึ้นมาก อีกทั้งแหล่งทำาเลทีตั้งร้านตามชุมชนต่าง
                                          ่
ๆ มีราคาแพง ซึ่งจะส่งผลทำาให้ค่าใช้จ่ายของร้านโดยรวมสูงขึ้น และจะส่งผลให้กำาไรสุทธิของบริษัทลด
น้อยลง

3. Materials (วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครืองมือ ที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ)
                  ่

จุดแข็ง (Strengths)

บริษัทมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เพือตอบสนองต่อความต้องการ
                                  ่
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีกระบวนการคัดสรรและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ให้ได้คุณภาพสมำ่าเสมอ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง
บริษัทได้จัดกระบวนการพัฒนาสินค้า ร่วมกับผู้ผลิต โดยมีการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การ
จัดส่ง การเก็บรักษา เพือให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ
            ่

จุดอ่อน (Weakness)

เนื่องจากบริษัท 7-Eleven มีสาขากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ การติดต่อสือสารมักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                  ่
เป็นสำาคัญ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงาน

โอกาส (Opportunity)

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาสินค้า การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินที่ที่มีคุณภาพ อีก
ทั้งมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบสิ่ง ทีดีที่สดให้แก่ลกค้า และตรง
                                    ่   ุ    ู
ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งนำาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต ควบคุม และการวางแผน เพือ  ่
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค
อุปสรรค (Threat)

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการวางแผนด้านต่าง ๆ ต้องกระทำาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ และสภาวะ การณ์ที่เปลี่ยนไป

4. Management (การจัดการ)

จุดแข็ง (Strengths)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และ ผู้บริหาร มีการแบ่งขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ซึงคณะกรรมการบริษัทประกอบ
                                   ่
ไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำางานจากหลากหลายสาขาที่เป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี และมีวัฒนธรรม
องค์กรของบริษัทคือการทำางานเป็นทีม โดยมีค่านิยม 7 Values เป็นค่านิยมพื้นฐานสำาหรับพนักงานทุก
คนในองค์กร และ 11 Leadership เป็นค่านิยมสำาหรับผู้บริหารทุกคนยึดถือและนำาไปปฏิบัติในการดูแลเอา
ใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม

จุดอ่อน (Weakness)

การที่บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท มากถึง 13 คน อาจส่งผลให้การตัดสินใจในบางเรื่องล่าช้ากว่าที่ควร
อำานาจการตัดสินใจมีน้อย ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งในการดำาเนินงานปัจจุบันต้องมีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

โอกาส (Opportunity)

ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำางานที่หลาก
หลาย และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ย่อมสามารถนำาพาให้องค์กรประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ
ได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายใหญ่ ๆ ได้

อุปสรรค (Threat)

ในภาวะตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศ หรือในตลาดต่างประเทศ
ล้วนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทต้องแสดงความสามารถในการบริหารจัดการ สร้างความแข่งแกร่ง และมี
ความพร้อมสำาหรับการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ได้

5.Marketing (การตลาด)

จุดแข็ง (Strengths)

บริษัทมีทำาเลทีตั้งทีค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากได้เลือกทำาเลที่ตั้งใน แหล่งชุมชนมีผคนสัญจรผ่านไปมา
        ่   ่                               ู้
ตลอด จึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภค ได้ง่าย อีกทั้ง มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้
อย่างชัดเจน และมีการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ และมีการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
แตกต่างจากคู่แข่งขันอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายหลักคือการตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน (Weakness)

ปัจจุบันร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงมาก ต่างนำากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เช่น
การขายสินค้าราคาพิเศษ การมีของสมนาคุณพิเศษ การแจกคูปองเงินสดเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ
สินค้า ซึงการแข่งขันเช่นนี้สามารถดึงดูดผู้ซอได้มาก เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้ซื้อมักมองถึงความคุ้มค่า
     ่                 ื้
ประหยัด ซึ่งทางบริษัทเองต้องหาวิธีการจัดรายการโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจผู้ แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่มี
ผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว

โอกาส (Opportunity)
7-Eleven มีโอกาสที่เข้าถึงชุมชนได้มากกว่าร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ เนื่องจากการมีสาขาที่
ครอบคลุมทั่วประเทศไทย อีกทั้งเป็นร้านสะดวกซือทีอยู่ในชุมชน และไม่ถูกต่อต้านจากชุมชนเนื่องจากว่า
                       ้ ่
เป็นร้านค้าของคนไทยไม่ใช่ต่างชาติ ซึ่งจากข้อได้เปรียบนี้ทำาให้ 7-Eleven สามารถขยายสาขา
ครอบคลุมได้มากขึ้น

อุปสรรค (Threat)

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูง การที่ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ได้ขยายสาขาไปตาม
เมืองใหญ่ และพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง และเริ่มเข้าไปในชุมชน
ซึ่งล้วนเป็นคู่แข่งทางการค้าของ 7-Eleven ได้

ข้อเสนอแนะ

1. การทีทาง 7-Eleven มีการฝึกบุคลากร โดยเปิกการเรียนการสอนและเปิดให้มีการปฏิบัติงานจริง ทำาให้
    ่
บุคคลากรที่สำาเร็จออกมามีความสามารถ และเป็นทีต้องการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพราะการที่ได้
                         ่
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ย่อมช่วยให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ ซึ่งทาง 7-Eleven ควรมี
มาตรการรองรับปัญหาเรื่องสมองไหล เพือป้องกันการซื้อตัวบุคลากรจากบริษัทคู่แข่ง
                    ่
2. 7-Eleven ต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพือไม่ตองเหนื่อยในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่ง
                              ่   ้
นโยบายที่ทาง 7-Eleven เน้นด้านสินค้าบริโภค นั้นหากสามารถ มีอาหารและเครื่องดื่มที่มคุณภาพ มี
                                          ี
มาตรฐาน เชื่อว่า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
3. ควรเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ
                            ่
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
4. ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านสาขา เนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว มีคนว่าง
งานจำานวนมาก และยาบ้าเริ่มระบาดมากขึ้น ในขณะที่ร้านเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หากบริษัทมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่ดีแล้ว จะทำาให้ลูกค้ากล้าที่จะมาใช้บริการในยามดึกดื่นเพิ่มขึ้น

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?
id=dnt&month=08-2008&date=24&group=40&gblog=38

Recomendados

ธุรกิจย่อย von
ธุรกิจย่อยธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยthnaporn999
1K views7 Folien
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นฯ von
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นฯบทที่ 1ความรู้เบื้องต้นฯ
บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นฯThamonwan Theerabunchorn
182 views48 Folien
case study Cp von
case study Cpcase study Cp
case study CpWiriya Boonmalert
20.7K views22 Folien
โครงสร้างองค์กร เสริมสุข von
โครงสร้างองค์กร เสริมสุขโครงสร้างองค์กร เสริมสุข
โครงสร้างองค์กร เสริมสุข0868472700
21.1K views2 Folien
ชุด บรรษัทข้ามชาติ von
ชุด บรรษัทข้ามชาติชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติthnaporn999
16.3K views7 Folien
2การจัดตั้งธุรกิจ von
2การจัดตั้งธุรกิจ2การจัดตั้งธุรกิจ
2การจัดตั้งธุรกิจThamonwan Theerabunchorn
147 views27 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Risk management-cp-all von
Risk management-cp-allRisk management-cp-all
Risk management-cp-allBoonlert Aroonpiboon
3.4K views60 Folien
Sticky Presentations - Posing for presentation slides von
Sticky Presentations - Posing for presentation slidesSticky Presentations - Posing for presentation slides
Sticky Presentations - Posing for presentation slidesSticky SPY
1.8K views21 Folien
Kdo jsme? von
Kdo jsme?Kdo jsme?
Kdo jsme?Corequestions
1.5K views26 Folien
Ssnuggets2 100711130713-phpapp02 von
Ssnuggets2 100711130713-phpapp02Ssnuggets2 100711130713-phpapp02
Ssnuggets2 100711130713-phpapp02pafierro2010
210 views52 Folien
Sticky Presentations - All about text von
Sticky Presentations - All about textSticky Presentations - All about text
Sticky Presentations - All about textSticky SPY
974 views27 Folien
Media File Collection On Hantrust von
Media File Collection On HantrustMedia File Collection On Hantrust
Media File Collection On HantrustDennis Han
464 views13 Folien

Destacado(14)

Sticky Presentations - Posing for presentation slides von Sticky SPY
Sticky Presentations - Posing for presentation slidesSticky Presentations - Posing for presentation slides
Sticky Presentations - Posing for presentation slides
Sticky SPY1.8K views
Ssnuggets2 100711130713-phpapp02 von pafierro2010
Ssnuggets2 100711130713-phpapp02Ssnuggets2 100711130713-phpapp02
Ssnuggets2 100711130713-phpapp02
pafierro2010210 views
Sticky Presentations - All about text von Sticky SPY
Sticky Presentations - All about textSticky Presentations - All about text
Sticky Presentations - All about text
Sticky SPY974 views
Media File Collection On Hantrust von Dennis Han
Media File Collection On HantrustMedia File Collection On Hantrust
Media File Collection On Hantrust
Dennis Han464 views
Doing Business in Georgia Guidance File von Dennis Han
Doing Business in Georgia Guidance FileDoing Business in Georgia Guidance File
Doing Business in Georgia Guidance File
Dennis Han991 views
Stories to help you better your presentations von Sticky SPY
Stories to help you better your presentationsStories to help you better your presentations
Stories to help you better your presentations
Sticky SPY3.4K views
Aging Survey 2007 Atlanta Region von Dennis Han
Aging Survey 2007 Atlanta RegionAging Survey 2007 Atlanta Region
Aging Survey 2007 Atlanta Region
Dennis Han336 views
Sticky Presentations - Simple ideas that create lasting impressions in effect... von Sticky SPY
Sticky Presentations - Simple ideas that create lasting impressions in effect...Sticky Presentations - Simple ideas that create lasting impressions in effect...
Sticky Presentations - Simple ideas that create lasting impressions in effect...
Sticky SPY4.9K views
Slide ideas von Sticky SPY
Slide ideasSlide ideas
Slide ideas
Sticky SPY4.3K views
10 design ideas of simple and exciting charts for business presentations von Sticky SPY
10 design ideas of simple and exciting charts for business presentations10 design ideas of simple and exciting charts for business presentations
10 design ideas of simple and exciting charts for business presentations
Sticky SPY6.6K views
Sticky Presentations - Simple and persuasive von Sticky SPY
Sticky Presentations - Simple and persuasiveSticky Presentations - Simple and persuasive
Sticky Presentations - Simple and persuasive
Sticky SPY2.3K views

Similar a 7 eleven

Connectivity customer relationship community society von
Connectivity customer relationship community societyConnectivity customer relationship community society
Connectivity customer relationship community societySirirat Yimthanom
313 views9 Folien
ประวัติ True อีก1 von
ประวัติ True อีก1ประวัติ True อีก1
ประวัติ True อีก1Tn' Nam
1.2K views37 Folien
Singha Biz Course Entrepreneur von
Singha Biz Course EntrepreneurSingha Biz Course Entrepreneur
Singha Biz Course EntrepreneurWirawat Lian-udom
217 views7 Folien
ประวัติ True von
ประวัติ Trueประวัติ True
ประวัติ TrueTn' Nam
3.4K views55 Folien
6 marketing & sales forecast 2012 von
6 marketing & sales forecast 20126 marketing & sales forecast 2012
6 marketing & sales forecast 2012HIPO_Training
523 views2 Folien
การวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจ von
การวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจการวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจ
การวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจguest530b
1.6K views6 Folien

Similar a 7 eleven(20)

Connectivity customer relationship community society von Sirirat Yimthanom
Connectivity customer relationship community societyConnectivity customer relationship community society
Connectivity customer relationship community society
Sirirat Yimthanom313 views
ประวัติ True อีก1 von Tn' Nam
ประวัติ True อีก1ประวัติ True อีก1
ประวัติ True อีก1
Tn' Nam1.2K views
ประวัติ True von Tn' Nam
ประวัติ Trueประวัติ True
ประวัติ True
Tn' Nam3.4K views
6 marketing & sales forecast 2012 von HIPO_Training
6 marketing & sales forecast 20126 marketing & sales forecast 2012
6 marketing & sales forecast 2012
HIPO_Training523 views
การวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจ von guest530b
การวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจการวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจ
การวิเคราะห์ความยั่งยืนในธุรกิจ
guest530b1.6K views
Connectivity'customer relationship'community society von Sirirat Yimthanom
Connectivity'customer relationship'community societyConnectivity'customer relationship'community society
Connectivity'customer relationship'community society
Sirirat Yimthanom484 views
Connectivity'customer relationship'community society von Sirirat Yimthanom
Connectivity'customer relationship'community societyConnectivity'customer relationship'community society
Connectivity'customer relationship'community society
Sirirat Yimthanom452 views
Connectivity'customer relationship'community society von Sirirat Yimthanom
Connectivity'customer relationship'community societyConnectivity'customer relationship'community society
Connectivity'customer relationship'community society
Sirirat Yimthanom285 views
21 ล้วง ลับ ความต้องการลูกค้าใน…ตลาด2012 von HIPO_Training
21 ล้วง ลับ ความต้องการลูกค้าใน…ตลาด201221 ล้วง ลับ ความต้องการลูกค้าใน…ตลาด2012
21 ล้วง ลับ ความต้องการลูกค้าใน…ตลาด2012
HIPO_Training206 views
ชุดสัมปทาน von thnaporn999
ชุดสัมปทานชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทาน
thnaporn9993.9K views
รายงานวิจัย von Enooann Love
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัย
Enooann Love47.2K views
Presentattion slide1 von suthaising
Presentattion slide1Presentattion slide1
Presentattion slide1
suthaising140 views
804501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์พาณิชย์บริการ von weeraya
804501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์พาณิชย์บริการ804501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์พาณิชย์บริการ
804501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์พาณิชย์บริการ
weeraya1.2K views

7 eleven

 • 1. Case Study : บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำำกัด (มหำชน) โดยนศ. สุภาพร แซ่เบ๊ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน) เดิมชือ บริษัท ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร์ จำากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ่ ปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพือให้เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจหลักด้านค้าปลีก ่ ประเภทร้านค้า สะดวกซือในประเทศไทยภายใต้เครืองหมายการค้า “7-Eleven” โดยบริษัทได้รับสิทธิการ ้ ่ ์ ใช้เครืองหมายดังการจาก 7-Eleven,Inc . สหรัฐอเมริกา และได้เปิดสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ เมือปี ่ ่ 2532 ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมีร้านสาขา 7-Eleven ทัวประเทศรวม 3,784 สาขา ซึงจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสาขา ่ ่ มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจาก ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐไต้หวัน ทั้งนี้แบ่งเป็นร้าน ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 1,960 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 52) เป็นร้านในต่างจังหวัด 1,824 สาขา ( คิด เป็นร้อยละ 48) เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 2,119 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 56 ) ส่วนที่เหลือเป็นร้านเฟรนไชส์ 1,449 สาขา ( คิดเป็นร้อยละ 38 ) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิรับช่วงอาณาเขต 216 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 6 ) ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 4.0 ล้านคน ทั้งนี้ในปี 2550 ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 400-450 สาขา ทังในรูปแบบของร้านในทำาเลปกติ และร้านในสถานีบริการนำ้ามันของ บริษัท ปตท.(มหาชน) เพือ ้ ่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมี ร้านในทำาเลปกติ 3,279 สาขา ( คิดเป็นร้อยละ 87 ) และร้านในสถานีบริการนำ้ามัน ปตท. 505 สาขา (คิด เป็นร้อยละ 13 ) นอกจากนั้น บริษัทได้ขยายการลงทุนไปธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซือใน ประเทศไทยอย่าง ้ ต่อเนื่อง เช่น ในปี 2537 เริ่มลงทุนในบริษัท เคาท์เตอร์เซอร์วิส จำากัด ( CS ) เพื่อประกอบธุรกิจเป็น ตัวแทนรับชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ ในปี 2539 ลงทุนในบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำากัด ( CPRAM ) เพือประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ในปี 2542 ลงทุนในบริษัท รี ่ เทลลิ้งค์ ( ประเทศไทย ) จำากัด (RTL) เพือประกอบธุรกิจการจำาหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก ่ บริษัทยังได้มการขยายการลงทุนในธุรกิจเสริมอื่น ๆ อีก เช่น ในปี 2544 ได้จดจั้งบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด ี ั จำากัด (TSC) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือให้บริการชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเติมเงินอิเล็คทริ ่ นิกส์ (Smart Purse) และในปี 25446 ได้จัดตั้ง บริษัท โกซอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (GOSOFT) เพือให้ ่ บริการออกแบบและพัฒนาด้านสารสนเทศ จัดตั้งบริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด (MAM) เพือให้บริการ ่ ปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาดและบริษัท ไดนามิค แมเนจเม้นท์ จำากัด (DM) เพือให้บริการบริหาร ่ งานกิจกรรมการขนส่งและกระจายสินค้า ในปี 2547 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด เพื่อให้ บริการด้านการศึกษาโดยดำาเนินโครงการสถาบันการศึกษาในชื่อว่า ปํญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ซึ่งมีจดมุ่ง ุ หมาย เพือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของภาครัฐ โดยเฉพาะส่วนของการเรียนการสอนระดับ ่ อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและ สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการและการขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรมและ ธุรกิจค้าปลีก เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต ในปี 2548 บริษัทได้เปิดคำาเนินการ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ อย่างเป็นทางการ และได้เริ่มเปิด ดำาเนินการบริการโอนเงินผ่านบัตร “เชือมรัก” และการชำาระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยบัตร Smart ่ Purse ซึ่งเป็นบัตรเงินสดดิจตอล สำาหรับปี 2549 บริษัทได้ดำาเนินก่อตั้งบริษัท ปํญญธารา จำากัด เพื่อ ิ ประกอบธุรกิจการจัดการฝึกอบรม และการจัดสัมมนาทางวิชาการ นอกจากการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติมแล้ว บริษัท ยังมีการขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเองอีก โดยในปี 2541 ได้เปิดตัวธุรกิจ 7 Catalog Order เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจ เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น โดยพัฒนาจาก Mail Order จัดทำาเป็นแผ่นพับไปสู่ “วารสารแคตตาล็อค” และในปี 2544 ได้เปิดตัวธุรกิจ Book Smile (เดิมชื่อ 7 Today) เพื่อเป็นช่องการขยายช่องทางธุรกิจด้านการจำาหน่ายหนังสือและวารสาร ปัจจุบันสำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 283 อาคารสีบุญเรือง 1 ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2677-9000 โทรสาร 0-238-1767
 • 2. ปรัชญาองค์กร (Philosophy) “เรา ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข” วิสัยทัศน์ (Vision) “เรา คือผู้ให้บริการความสะดวกซือ กับลูกค้าทุกชุมชน” ้ พันธกิจ (Mission) 1. มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสรรหาและส่งมอบ สินค้า และบริการที่ลกค้าสะดวกซื้อต้องการ ู 2. สรรหาทำาเลร้านสาขาที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 3. สร้างภาวะผู้นำาทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำางานที่ดี 4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน 5. สร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 6. บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ภาวะ การตลาดและการแข่งขัน ธุรกิจค้าปลีกในปี 2549 ชะลอตัวลงจากหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ กำาลังซือและความเชื่อมั่นของผู้ ้ บริโภค ทั้งราคานำ้ามัน สถานการณ์การเมือง ภาวะนำ้าท่วม ไข้หวัดนก รวมถึงความไม่สงบทางภาคใต้ที่ยัง ไม่คลี่คลาย เป็นผลให้คาดว่าทั้งปี 2549 มูลค่าค้าปลีกในระบบภาษีในภาพรวมจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านบาท ในขณะที่ภาวการณ์แข่งขันสูง โดยเฉพาะในส่วนของค้าปลีกสมัย ใหม่ในลักษณะ Chain Store ทั้งในรูปแบบการขยายสาขาและการนำากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันจะยิ่งมีการไตร่ตรองในการซื้อและ คำานึงถึงความคุ้มค่ามากขึ้น จากราคานำ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรูปแบบพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค โดยส่วน หนึ่งมีการลดความถี่ในการซื้อลงและอาจจะมีการซื้อครั้งเดียว ในปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงการซือสินค้า ้ จากร้านค้าปลีกใกล้บ้านหรือที่ทำางานมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมาตรการควบ คุมผังเมือง ทำาให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่มมีการปรับรูปแบบไปสู่ร้านค้าปลีก ขนาดเล็กมาก ยิ่งขึ้น ร้านสะดวกซือจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจเข้ามาลงทุนทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิม และ ้ ผู้ค้าปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนความสำาเร็จของ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำากัด (มหาชน) พอสรุปได้ ดังนี้ 1.วิสัยทัศน์และการตัดสินใจของผู้บริหาร การที่บริษัทสามารถขยายกิจการร้านสาขา 7-Eleven ได้อย่างรวดเร็วและสามารถบริหารร้านสาขาให้อยู่ รอด และเจริญเติบโต เป็นผลมาจากความกล้าในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และการเลือกทำาเลใน การเปิดร้านสาขาที่เหมาะสม การตัดสินใจที่แม่นยำาและทันเวลานี้ เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์ ของ ผู้บริหาร ทำาให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความสามารถในการมองโอกาสที่กำาลังจะเกิด ขึ้นในอนาคต 2.ทีมงานที่มีคุณภาพ การมีทีมงานที่มีพลังและมีคุณภาพ ช่วยสานต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้เกิดเป็นรูปธรรมและนำาองค์กรสู่ ความ สำาเร็จ นั้นเป็นผลมาจากการสรรหาบุคคลที่มคุณภาพ แลความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการให้ความ ี สำาคัญในการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งในการนำาไปสู่ความสำาเร็จ 3. การยอมรับและความพึงพอใจของลูกค้า ร้านสาขาทุกแห่งของ 7-Eleven เป็นที่นิยมของลูกค้า เนื่องจากมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและมีความสะดวก เนื่องจากมีสาขากระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งชุมชน ตลอดจนความเชื่อมั่นใน คุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำาคัญในการคัดเลือกและตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพ ทีจะ ่ นำามาวางขายในร้านสาขา ปัจจัยความเสี่ยง 1.ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครืองหมายการค้า 7-Eleven ่
 • 3. บริษัทดำาเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายสัญญาให้ใช้สิทธิ์ที่ บริษัททำากับ 7-Eleven, Inc. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 โดยสัญญาให้ใช้สิทธิ์เป็นสัญญาที่ไมมี ้ กำาหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ทจะเลิกสัญญา หากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา ี่ หรือในกรณีที่ถอเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาให้ความยินยอมซึ่งจะมี ผลเป็นการเลิกสัญญาให้ใช้สิทธิ์ ื ด้วย ซึ่งจากความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลา 17 ปี บริษัทยังไม่เคยมีกรณีพิพาทใด ๆ ที่สำาคัญกับ 7- Eleven, Inc. รวมทั้งได้ปฏิบัตตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ในสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด ทำาให้บริษัทเชือว่า ิ ่ บริษัท และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับ 7-Eleven, Inc. และในขณะนี้ไม่มีเหตุ อันใดที่จะส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ กับ 7- Eleven, Inc. ในกรณีสัญญาการใช้สิทธิ์ถกยกเลิก บริษัทจะสูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่ง ู อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมาก 2.ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือข้อขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่ที่จำาหน่ายในร้าน 7-Eleven จะถูกส่งผ่านมาจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดังนั้น การ ดำาเนินการของศูนย์กระจายสินค้ามีความสำาคัญต่อธุรกิจของ 7-Eleven อย่างมาก 2.ความเสี่ยงจากความ ผิดพลาดหรือข้อขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า ๆ ซึงย่อมมีผลเสียต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้าไป ่ ยังร้าน 7-Eleven ซึ่งอาจทำาให้เกิดผลกระทบกับผลประกอบการได้ 3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำาเนิน ธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารการหมุนเวียนของสินค้า การจัดซื้อ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล ข้อมูลเพือการพัฒนาความสามารถในการดำาเนิน การ ดังนั้นความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบ ่ เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมส่งผลเสียต่อ ความสามารถของบริษัทในการบริหารร้าน 7-Eleven ให้เป็นไป ตามปกติ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทได้ 4.ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd. (SLS) ซึ่งเป็น บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) อันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ จากปัจจัยทางการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของ PRC ทีอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึงอาจมีผลกระทบ ่ ่ ให้รายได้จากธุรกิจเหล่านั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ตามที่รฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับ World Trade ั Organization (WTO) ทำาให้มการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกาขยายตัวของธุรกิจ ี ต่าง ๆ ภายในประเทศ สำาหรับธุรกิจค้าปลีกนั้น นับตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป รัฐบาล PRC ได้ อนุญาตให้ผู้ถอหุ้นต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจซุป เปอร์เซ็นเตอร์ได้เพิ่มขึ้น จากเดิมถือ ื หุ้นไม่เกินร้อยละ 48 เป็นผู้ถอหุ้นได้มากกว่าร้อยละ 50 ื 5.ความเสี่ยงจากอิทธิพลการควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีอำานาจในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท และในสัญญาให้ความ ยินยอม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตกลงจะดำารงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นตำ่า ตลอดจนอำานาจในการแต่งตั้งและ อำานาจควบคุมจำานวนกรรมการข้างมากของบริษัท ดังนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงสามารถแต่งตั้งกรรมการ บริษัทส่วนใหญ่ และสามารถมีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงพิจารณาหรือผลักดันเรื่องต่าง ๆ ทีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถอหุ้นของบริษัท ่ ื ปัจจุบันนี้ไม่มีข้อจำากัดทางสัญญาใด ๆ ระหว่างบริษัทปละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ห้ามบริษัทใน เครือเจริญ โภคภัณฑ์ขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงว่าเครือเจริญ โภคภัณฑ์จะไม่พจารณาจัดสรรโอกาสและ ทรัพยากรไปในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุด กับบริษัท และผู้ถอ ิ ื หุ้น เป้าหมายของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำาในธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยที่ สามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้นจุดเด่นของการนำาเสนอ “ความสะดวก” ให้กับลูกค้า สำาหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการต่าง ๆ ด้วยทำาเลร้าน 7-Eleven ทีกระจายครอบคลุมพื้นทีกว้างขวางและ ่ ่
 • 4. ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้าน 7-Eleven ในปี 2550-2551 ปี ละประมาณ 400-450 สาขาโดยบริษัทยังวางตำาแหน่งร้าน 7-Eleven ให้เป็นร้านค้าสะดวกซือที่ให้บริการ ้ อาหารและเครืองดื่มทีครบวงจร โดยเน้นการขายสินค้าบริโภคมากกว่าสินค้าอุปโภค เนื่องจากสินค้า ่ ่ บริโภคโดยทั่วไปมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสินค้าประเภท อุปโภค และเป็นการวางตำาแหน่งร้าน 7- Eleven ให้แตกต่างจากร้านค้าปลีกประเภท ในขณะเดียวกันบริษัทจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้าน 7- Eleven ในการให้บริการเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิมความสะดวกแก่ลูกค้า อาทิเช่น การเป็นตัวแทนชำาระค่าสินค้า ่ และบริการของ เคาน์เตอร์เซอร์วิส การสสั่งซื้อสินค้าทาง 7-Cattalog เป็นต้น วิเคราะห์สถานะภาพของ บ. เซเว่นอีเลฟเว่น เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อที่มุ่งมั่นที่จะแสวงหาสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพือตอบสนอง ่ ความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่จะให้ลูกค้ามาถึงร้าน แล้วสามารถได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะซื้อสินค้า หรือ โอนเงิน หรือชำาระค่าสาธารณูปโภค ซึ่งย่อมจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขันสูง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ด้วย The 5 Force’ s Model พบว่า 1.การแข่งขันในอุตสาหกรรม ( Existing & Competitor) ปัจจุบันธุรกิจโดยทั่วไปของร้านสะดวกซื้อมีการแข่งขันกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกขนาดเดียวกัน เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส หรือ Jiffy Shop หรือ ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Big C, Tesco Lotus หรือ คาร์ฟูร์ ต่างแข่งขันช่วงชิงลูกค้าด้วยกลวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ เช่น ซือ 1 แถม 1 หรือ ซือ 2 ชินประหยัดกว่า หรือจัดรายการลดแลก แจกแถม ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจชะลอ ้ ้ ้ ตัวเช่นนี้ หากไม่มกลยุทธ์ในการต่อสู้แย่งชิงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการ หรือ สร้างบริการให้ลกค้า ี ู ประทับใจ หรือ ขายสินค้าที่มีคุณภาพ หลากหลาย แตกต่างจากร้านค้าปลีกทั่วไป ซึ่งล้วนสามารถจูงใจให้ ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ 2.คู่แข่งรายใหม่ ( New Entrants) สำาหรับคู่แข่งรายใหม่ของ 7-Eleven ขณะนี้มีเพิ่มจำานวนมาก สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย ไว้ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เช่น 108 shop , โลตัส เอ็กซ์เพรส หรือ Jiffy ฯลฯ และยังมีร้านค้าปลีกข้ามชาติ ขนาดใหญ่ เช่น Big C , Tesco Lotus ซึ่งแม้ว่าร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ จะเข้ามากระจายเปิด กิจการตามเขตชุมชนใหญ่ ๆ และมีสิ่งอำานวยความสะดวกค่อนข้างครบ ไม่ว่าจะเป็น เคาท์เตอร์รับชำาระค่า บริการต่าง ๆ มีโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ และมีธนาคารสาขาย่อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านค้าปลีกที่เข้ามาแชร์ ส่วนแบ่งตลาดไปได้มากพอสมควร ซึ่งทาง 7–Eleven อาจจะได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในแง่ที่ว่า เปิดบริการ 24 ชัวโมง และมีสาขาที่เป็นทั้งร้านสาขาบริษัท ร้านค้าเฟรนไชส์ และผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงใน ่ อาณาเขต ซึ่งเป็นร้านที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ 3. อำานาจต่อรองของตัวแทนจำาหน่าย ( Supplier Power) ในแง่ Supplier นั้นไม่มีผลกระทบต่อ 7–Eleven เลย เนื่องจากว่า 7-Eleven เป็นบริษัทที่มีสาขาจำานวน มาก กว่า 3,700 สาขา และมีกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งทำาให้มีอำานาจต่อรองกับ Supplier สูงมาก เพราะ ่ ย่อมจะมี Supplier จำานวนมากรายที่อยากจะติดต่อขายสินค้าให้กับ 7–Eleven เพราะเมื่อสมารถขายสินค้า ให้ กับ 7–Eleven ได้ ก็เท่ากับว่าสามารถกระจายสินค้าของตนไปได้ทั่วประเทศง่ายขึ้น อีกทั้งยังมี Supplier จำานวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปในเสนอขายสิค้าได้ใน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จึงทำาให้ 7-Eleven มีอำานาจการต่อรองในเรื่องราคา และสามารถกำาหนดกติกากับ Supplier ได้เช่น หากทาง Supplier ไม่ สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำาหนด จะต้องเสียค่าปรับ เพื่อชดเชยความเสียหายของ 7–Eleven ที่ ไม่มีสินค้าไว้สำาหรับให้บริการกับลูกค้าได้ อีกทั้งหากสินค้าที่นำามาขายในร้านสาขาใดไม่มีคุณภาพ ทาง 7-Eleven ก็จะคัดสินค้าออก ไม่ให้ขายในร้านสาขา 4.อำานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Buyer Power) ผู้ซื้อมีอำานาจในการต่อรองกับ 7–Eleven น้อย ถึงแม้ว่าจะมีร้านค้าปลีกเกิดขึ้นมากมาย และมีกรจัด รายการที่น่าสนใจไว้ แต่ 7-Eleven ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับลูกค้า เพราะ 7–Eleven มีสาขา กระจายอยูตามชุมชนทั่วประเทศ ซึงเป็นร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้บ้านมากกว่าร้านค้าปลีกอื่น ๆ จึงสามารถ ่ ่ สนองตอบความต้องการได้ง่าย ประกอบกับในภาวะที่ค่านำ้ามันเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนี้จึงทำาให้ผู้บริโภค เริ่ม เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ ไม่ว่าจะซื้อจากร้านค้าใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำางาน ซึ่งการกระจายสาขาของ 7-Eleven นี้สามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ของลูกค้าได้มาก อีกทั้งการบริการอาหารและเครืองดื่มมีพร้อม ่ สะอาด สะดวก การเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้
 • 5. 5.สิ่งทดแทน (Substitutes) มีร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกตั้งเดิม และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรง ที่ สามารถมาทดแทน สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ เหมือน ๆ กัน ซึ่งในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้ บริโภคในการซื้อสินค้าได้เปลี่ยนไปตามสภาวะราคานำ้ามันที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคลดความถี่ในการ ซื้อลง และมีการซือครั้งเดียวในปริมาณที่มากขึ้น รวมไปถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกที่ใกล้บ้านหรือ ้ ใกล้ที่ทำางาน มากขึ้น หรือตามร้านค้าปลีกทีสามารพตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการได้ครบถ้วน ่ เพื่อความสะดวกในการจับจ่าย และเป็นการประหยัดเวลาในการจับจ่ายด้วย จึงทำาให้ร้านค้าปลีกต่าง ๆ แข่งขันหาจุดบริการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการและจับจ่ายทีร้านของตน ่ Scenario Analysis การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมซึ่งสามารถ ใช้เป็นแนวทางในการ วิเคราะห์ทิศทางที่จะดำาเนินต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ โดยรวม และปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรคือ 1.การเมือง ในสภาวะการเมืองที่ไม่ชัดเจน แม้ว่าในอนาคตอันใกล้นจะมีการเลือกตั้งที่แน่นอน จะมีรฐบาลใหม่ แต่ก็ยัง ี้ ั ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนเท่าใดนัก ต่างหยุดรอดูสถานการณ์หลังจัดตั้ง รัฐบาลใหม่แล้วเสร็จ เพือดูทศทางที่แน่นอน จึงค่อยตัดสินใจลงทุน ่ ิ อีกทั้งร่างกฎหมายค้าปลีกยังไม่ผ่านร่าง จึงทำาให้ค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่อาศัยช่องว่างที่กฎหมายยัง ไม่มีผลบังคับใช้ ขยายสาขาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก่อนทีจะถูกควบคุม ซึ่งเหล่าร้านค้าปลีกดั้งเดิมและร้าน ่ สะดวกซื้อต่างหวังว่ารัฐบาลใหม่ จะได้ขอสรุปกฎหมายค้าปลีกให้มีผลบังคับใช้กับร้านค้าปลีกข้ามชาติ ้ ขนาดใหญ่ 2.เศรษฐกิจ ในสภาวะทีเศรษฐกิจทั่วประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว การลงทุนด้านต่าง ๆ ต่างเลื่อนการลงทุนออกไปก่อน อีกทั้งปัจจุบันนี้ราคานำ้ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้กระทบต่อต้นทุนสินค้าจำานวนมาก ทำาให้ราคา สินค้าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยภาวะสองปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้บริโภคระวังการใช้จ่าย มีการคิดถึงเรื่องความคุ้มค่า กับราคาทีจ่ายไปมากขึ้น และใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำาเป็นเท่านั้น และเน้นการซือของทีละมาก ๆ ไม่ออกไป ่ ้ ซื้อบ่อย ๆ ซื้อจากร้านที่สามารถสนองความต้องการได้ครบถ้วน หรือ ไปที่เดียวได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ 3.สังคมและวัฒนธรรม ในสังคมปัจจุบันนี้ ในการประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามล้วนต้องมีการกระทำาใด ๆ เพื่อตอบแทนกลับสู่สังคม และชุมชน เพือให้ชุมชนรับรู้ว่าธุรกิจนั้นไม่ได้หวังแต่ผลกำาไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งทาง 7-Eleven เองก็มี ่ โครงการหลาย ๆ โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือประโยชน์แก่สังคม ดังเช่น ่ 1. ด้านภาษาไทย การอ่าน และการเขียน เช่น - โครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม - โครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด - “กล้าวรรณกรรม” และ “นักเขียนการ์ตูนรุ่นเยาว์ 2. ด้านพัฒนาทักษะทางปัญญา - การเผยแพร่ “หมากล้อม” (เกมโกะ) 3. ด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์ตรง 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม - โครงการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนา วิถีพุทธกัลยาณมิตร - โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ 5. การบริการสาธารณประโยชน์ - โครงการบริจาคเงินสมทบทุนเพือมอบแก่ผู้ประสบภัย “สึนามิ” และผู้ประสบภัย “นำ้าท่วม” ่ - โครงการขาดหลอดประหยัดไฟ - โครงการบริการนำ้าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ตำารวจทั่วประเทศ 4. เทคโนโลยี ปัจจุบันนี้เป็นโลกของข่าวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ สามารถหลบเลี่ยงไป ได้ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนั้นมีคุณอนันต์และโทษมหันต์ ขึ้นอยูกับการรู้จกนำามา ่ ั
 • 6. ใช้ให้เป็น ซึ่ง ในบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น นั้นได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพือสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือใช้เพื่อตรวจสอบควบคุม ่ คุณภาพของสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลัง คิดค้นและพัฒนาคุณภาพสินค้า ซึ่งบริษัทนั้นมีเป้าหมายในการ มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และจุดเรียนรู้ ในการทำางาน การวิเคราะห์แนวโน้ม แนวโน้มที่แน่นอน (Certainty Trends) C1 ในปีนี้มีการเลือกตั้งที่แน่นอนและมีโอกาสทีจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่แน่นอน ่ C2 ลูกค้าเริ่มสนใจใส่ในเรื่องความคุ้มค่าของสินค้ากับปริมาณเงินที่จ่ายออกไป ในภาวะที่เศรศฐกิจของ ประเทศชะลอตัว C3 คู่แข่งขัน เริ่มมีการทำาตลาดและการจัดรายการทีดึงดูดลูกค้า ่ C4 การแข่งขันเรื่องสินค้าและบริการเน้นที่คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นสำาคัญ แนวโน้มที่ไม่แน่นอน (Uncertainty Trends) U1 ราคานำ้ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าในด้านการขนส่ง U2 เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว U3 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา U4 ความไม่แน่นอนของกฎหมายค้าปลีกว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ซึงส่งผลให้ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาด ่ ใหญ่ต่างเร่งขยายสาขาใหญ่บ้างเล็กบ้าง U5 การแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่งผลกระทบต่อรายได้ของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ได้ลงทุนในต่าง ประเทศ SWOT Analysis การวิเคราะห์ภายในองค์กร ในการวิเคราะห์ SWOT ของ 7-Eleven ในครั้งนี้ดัวย 5’Ms โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. Man (คน) จุดแข็ง (Strengths) บริษัทประกอบด้วยพนักงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เนืองจาก 7-Eleven ได้ให้ความสำาคัญ ่ กับการพัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการ ขยายสาขา และรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ 7-Eleven ประสบความ สำาเร็จได้ สามารถมีสาขาร้านค้ามากมาย จุดอ่อน (Weakness) การที่พนักงานและบุคลากร ของ 7-Eleven มีความรู้ความสามารถ อาจเป็นช่องทางให้บริษัทคู่แข่งธุรกิจ เดียวกันเข้ามาซื้อตัวพนักงาน โดยอาจเสนออัตราเงินเดือน และผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อดึงดูดพนักงาน ของ 7-Eleven ได้ เพราะปัจจุบันนี้การแข่งขันที่สูง หากมีบุคลากรที่มความรู้ความสามารถมาร่วมแรง ี ร่วมใจพัฒนาองค์กร จะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว โอกาส (Opportunity) ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำาคัญต่อการสรรหาพนักงานมากพอ ๆ กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำาคัญต่อการคัดเลือกคนดีมากกว่าคนเก่ง ซึงผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ยังไม่มี ่ ความรู้ ความสามารถในระดับที่เรียกว่า “คนเก่ง” ก็สามารถพัฒนาภายหลังได้ แต่การสร้างคนให้เป็นคนดี ต้องใช้เวลานาน วิธีการสรรหาของบริษัท ใช้วิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นการประกาศรับสมัครทางสื่อ ต่าง ๆ การคัดเลือกนักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน และการรับสมัคร ใน Internet เป็นต้น ซึงทำาให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีโอกาสที่จะคัดเลือกพนักงานได้มาก ่ อุปสรรค (Threat) เนื่องจาก 7-Eleven มีคณะกรรมการที่มีอำานาจในการตัดสินใจ เรื่องนโยบายต่าง ๆ หลายท่าน ซึ่งคณะ
 • 7. กรรมการเหล่านี้มาจากการแต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก จากการประชุมผู้ถอหุ้น ซึ่งสามารถถอดถอนได้ ื โดยใช้มติที่ประชุม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบ่อย จะทำาให้การตัดสินใจล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ ได้ 2. Money (เงิน) จุดแข็ง (Strengths) ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 104,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 คิด เป็น ร้อยละ 6 ซึ่งเป็นรายได้ธุรกิจร้านสะดวกซือ สัดส่วนร้อยละ 64 รายได้จากธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ้ ในประเทศจีน สัดส่วนร้อยละ 30 และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศ สัดส่วนร้อยละ 6 กลุมธุรกิจร้านค้าสะดวกซือมียอดขายสุทธิรวม 65,055 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14,975 ล้านบาท ่ ้ หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของยอดขายสุทธิมีสาเหตุมาจากการขยายสาขา และยอดขายเฉลี่ย ต่อร้านต่อวันเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 7-eleven มีความแข็งแกร่งเรื่องเงินทุนและมีศักยภาพในการขยายสาขา และเพิ่มยอด ขายให้สูงขึ้น เป็นอย่างมาก จุดอ่อน (Weakness) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนประมาณร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากการดำาเนิน งานหลังภาษีเงินได้ ซึ่งนโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึงการขยายสาขาเพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนทำาให้กำาไร ่ สุทธิลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการชายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้อาจทำาให้การจ่ายเงินปันผลให้ กับผูถือหุ้นเปลี่ยนไป อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผูถือหุ้นได้ ้ ้ โอกาส (Opportunity) 7-Eleven เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นที่รู้จกโดยทั่วไป หากมีความจำาเป็นในการระดมทุนเพิ่ม ก็มความ ั ี สามารถในการระดมทุนได้ง่าย อีกทั้งการขยายเพิ่มของแฟรนไชส์ จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องลงทุนในการ เพิ่มสาขามากนัก แต่สามารถมีสาขาเพิ่มขึ้นได้ อุปสรรค (Threat) ปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าเช่าร้านสูงขึ้นมาก อีกทั้งแหล่งทำาเลทีตั้งร้านตามชุมชนต่าง ่ ๆ มีราคาแพง ซึ่งจะส่งผลทำาให้ค่าใช้จ่ายของร้านโดยรวมสูงขึ้น และจะส่งผลให้กำาไรสุทธิของบริษัทลด น้อยลง 3. Materials (วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครืองมือ ที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ) ่ จุดแข็ง (Strengths) บริษัทมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เพือตอบสนองต่อความต้องการ ่ ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีกระบวนการคัดสรรและ ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ให้ได้คุณภาพสมำ่าเสมอ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง บริษัทได้จัดกระบวนการพัฒนาสินค้า ร่วมกับผู้ผลิต โดยมีการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การ จัดส่ง การเก็บรักษา เพือให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ ่ จุดอ่อน (Weakness) เนื่องจากบริษัท 7-Eleven มีสาขากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ การติดต่อสือสารมักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ่ เป็นสำาคัญ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงาน โอกาส (Opportunity) บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาสินค้า การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินที่ที่มีคุณภาพ อีก ทั้งมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งมอบสิ่ง ทีดีที่สดให้แก่ลกค้า และตรง ่ ุ ู ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งนำาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต ควบคุม และการวางแผน เพือ ่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผู้บริโภค
 • 8. อุปสรรค (Threat) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการวางแผนด้านต่าง ๆ ต้องกระทำาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทัน ต่อเหตุการณ์ และสภาวะ การณ์ที่เปลี่ยนไป 4. Management (การจัดการ) จุดแข็ง (Strengths) โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร และ ผู้บริหาร มีการแบ่งขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ซึงคณะกรรมการบริษัทประกอบ ่ ไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำางานจากหลากหลายสาขาที่เป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี และมีวัฒนธรรม องค์กรของบริษัทคือการทำางานเป็นทีม โดยมีค่านิยม 7 Values เป็นค่านิยมพื้นฐานสำาหรับพนักงานทุก คนในองค์กร และ 11 Leadership เป็นค่านิยมสำาหรับผู้บริหารทุกคนยึดถือและนำาไปปฏิบัติในการดูแลเอา ใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม จุดอ่อน (Weakness) การที่บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท มากถึง 13 คน อาจส่งผลให้การตัดสินใจในบางเรื่องล่าช้ากว่าที่ควร อำานาจการตัดสินใจมีน้อย ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งในการดำาเนินงานปัจจุบันต้องมีการ ตัดสินใจที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โอกาส (Opportunity) ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำางานที่หลาก หลาย และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ย่อมสามารถนำาพาให้องค์กรประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายใหญ่ ๆ ได้ อุปสรรค (Threat) ในภาวะตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศ หรือในตลาดต่างประเทศ ล้วนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทต้องแสดงความสามารถในการบริหารจัดการ สร้างความแข่งแกร่ง และมี ความพร้อมสำาหรับการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 5.Marketing (การตลาด) จุดแข็ง (Strengths) บริษัทมีทำาเลทีตั้งทีค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากได้เลือกทำาเลที่ตั้งใน แหล่งชุมชนมีผคนสัญจรผ่านไปมา ่ ่ ู้ ตลอด จึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภค ได้ง่าย อีกทั้ง มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้ อย่างชัดเจน และมีการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ และมีการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แตกต่างจากคู่แข่งขันอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายหลักคือการตอบสนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า จุดอ่อน (Weakness) ปัจจุบันร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงมาก ต่างนำากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เช่น การขายสินค้าราคาพิเศษ การมีของสมนาคุณพิเศษ การแจกคูปองเงินสดเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ สินค้า ซึงการแข่งขันเช่นนี้สามารถดึงดูดผู้ซอได้มาก เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้ซื้อมักมองถึงความคุ้มค่า ่ ื้ ประหยัด ซึ่งทางบริษัทเองต้องหาวิธีการจัดรายการโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจผู้ แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่มี ผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว โอกาส (Opportunity)
 • 9. 7-Eleven มีโอกาสที่เข้าถึงชุมชนได้มากกว่าร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ เนื่องจากการมีสาขาที่ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย อีกทั้งเป็นร้านสะดวกซือทีอยู่ในชุมชน และไม่ถูกต่อต้านจากชุมชนเนื่องจากว่า ้ ่ เป็นร้านค้าของคนไทยไม่ใช่ต่างชาติ ซึ่งจากข้อได้เปรียบนี้ทำาให้ 7-Eleven สามารถขยายสาขา ครอบคลุมได้มากขึ้น อุปสรรค (Threat) ในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูง การที่ร้านค้าปลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ได้ขยายสาขาไปตาม เมืองใหญ่ และพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง และเริ่มเข้าไปในชุมชน ซึ่งล้วนเป็นคู่แข่งทางการค้าของ 7-Eleven ได้ ข้อเสนอแนะ 1. การทีทาง 7-Eleven มีการฝึกบุคลากร โดยเปิกการเรียนการสอนและเปิดให้มีการปฏิบัติงานจริง ทำาให้ ่ บุคคลากรที่สำาเร็จออกมามีความสามารถ และเป็นทีต้องการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพราะการที่ได้ ่ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ย่อมช่วยให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จ ซึ่งทาง 7-Eleven ควรมี มาตรการรองรับปัญหาเรื่องสมองไหล เพือป้องกันการซื้อตัวบุคลากรจากบริษัทคู่แข่ง ่ 2. 7-Eleven ต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพือไม่ตองเหนื่อยในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่ง ่ ้ นโยบายที่ทาง 7-Eleven เน้นด้านสินค้าบริโภค นั้นหากสามารถ มีอาหารและเครื่องดื่มที่มคุณภาพ มี ี มาตรฐาน เชื่อว่า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3. ควรเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ ่ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 4. ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านสาขา เนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว มีคนว่าง งานจำานวนมาก และยาบ้าเริ่มระบาดมากขึ้น ในขณะที่ร้านเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หากบริษัทมีมาตรการ รักษาความปลอดภัยที่ดีแล้ว จะทำาให้ลูกค้ากล้าที่จะมาใช้บริการในยามดึกดื่นเพิ่มขึ้น http://www.bloggang.com/viewdiary.php? id=dnt&month=08-2008&date=24&group=40&gblog=38