Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa

9.132 Aufrufe

Veröffentlicht am

Gabay sa Angkop na Pagbasa

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Metakognitibong pagbasa tungo sa mapanuring pagbasa at mambabasa

  1. 1. Metakognitibong Pagbasa Tungo sa Mapanuring Pagbasa at Mambabasa Ni Lawrence F. Cobrador
  2. 2. Tatlong teorya, pananaw o kalakaran ang umiiral sa larangan ng literasi o pagkatuto kaugnay sa pagbasa:  1. Tradisyunal na pananaw- kung saan matatagpuan na sa teksto ang lahat ng ideya, impormasyon at kahulugan para sa mambabasa. Nagreresulta ito sa isang pasibong pagbasa, kung saan ang mababasa ay nagiging pasibong tagatasa na nakatuon lamang sa mga salita at estruktura ng teksto. Kaugnay ito ng bottom-up na paraan ni Patrick Gough (1972).
  3. 3.  2. Pananaw na kognitibo- kung saan may interaksiyon ang mambabasa sa teksto. Bumubuo rin siya ng hipotesis o haka-haka, tinatanggap o hindi tinatanggap ang mga ideya o pahayag sa teksto, nagbibigay interpretasyon sa mga datos, kumukuha ng impormasyong kaugnay ng datos sa teksto mula sa mga dating kaalaman, nabasa, nakita, napanood at narinig. Ang pananaw na ito ay kaugnay ng top-down na paraan (Goodman 1990), Sikolingguwistikong Modelo ng Teorya ng Iskema (Brumelhart 2004) at Konstruktibong Pag-unawa (Dole 2004). at estratehiya sa pagbasa ang katangian ng pananaw na ito.
  4. 4.  Metakognitibong Pananaw- (Klein et al. 2004)- Pangunahing katangian nito ang pag-iisip kung ano ang ginagawa habang nagbabasa. estratehiya at teksto ang gabay ng pananaw na ito. Kumbaga, nakukumpleto dito ang kulang na katangian ng tradisyunal (teksto lamang) at kognitibo (kaalaman at estratehiya lamang). Ito ay kaugnay Transactional Reader-Response Theory (W.Iser at Rosenblatt), kung saan ang mambabasa ang lumilikha ng kahulugan sa teksto mula sa mga kaalaman at karanasan. Sa teoryang ito, may nabubuong interaksiyon sa pagitan ng teksto at mambabasa. Kaugnay rin ito ng pinagsamang pagbasang analitikal (teksto bilang teksto) at kritikal (Teksto sa Konteksto) na siyang bumubuo sa mapanuring pagbasa. Interaksiyon ng kaalaman, estratehiya at teksto ang metakognitibong pagbasa.
  5. 5. Proseso ng Metakognitibong Pagbasa  1. estratehiya  2. hanapin at tukuyin ang paksang pangungusap  3. Linawin, bigyang-tuon at balik-balikan ang layunin ng may-akda habang binabasa ang teksto  4. Piliin, busisiin at basahing mabuti ang mga detalye o ebidensiya  5. Suriin ang paraan ng pagkakasulat  6. Alamin ang gamit na wika  7. Gumawa ng tuloy-tuloy na prediksiyon  8. Pagsikapang gawan ng buod ang binasang teksto  9. Gumawa ng ebalwasyon o kongklusyon batay sa mga tinukoy sa teksto
  6. 6. Mga Responsibilidad at Gawain ng Mapanuring Mambabasa  Bago gumawa ng obserbasyon at reaksiyon sa teksto, masusi itong binabasa at hindi pahapyaw lamang.  Bukas ang isip sa mga ideyang ipinahahayag ng may-akda o ng teksto.  Tumatanggap ng mga bagong ideya at iniuugnay ito sa sarili niyang ideya.  Bumubuo ng sariling ideya at hindi nakikisakay lamang sa ideya ng iba.  Maalam, nagsasaliksik at naghahanap ng paraan upang maunawaan ang teksto at paksa mula sa mga libro, panayam, internet, obserbasyon at iba pa.  Gumagamit ng wikang rumerespeto sa anomang palagay sa binasang akda.
  7. 7. Mga Responsibilidad at Gawain ng Mapanuring Mambabasa  Nakatutulong ang pagsusuri upang makabahagi sa pagpapaunlad ng kaalaman.  Nakagagawa ng pagbubuod o sintesis ng mahahalagang punto o ideya mula sa teksto.  Sinusuri ang teksto mula sa iba’t ibang lente at hindi mula sa iisang pananaw lamang.  Nabibigyang-pagpapahalaga at pagtatasa ang mga ideya sa teksto.

×