OpenStack and its service

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba um Manir

OpenStack and its service

‫تعالی‬ ‫باسمه‬
openstack
‫آن‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬
: ‫نویسنده‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬
: ‫نسخه‬
0.1
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬
‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬
gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops
. ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬
. ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬
Mob : 09141100257
Telegram ID
Telegram channel
Instagram Account
Linkedin Account
. ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬
: ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬
‫توی‬
slideshare
. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬
‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫دونیت‬ ‫جهت‬
‫لینک‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬
: ‫مشاوره‬
. ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
: ‫به‬ ‫تقدیم‬
‫خدا‬
‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ
‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫پدرم‬
‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬
‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
): ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
‫که‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫مقاله‬ ‫شروع‬ ‫قبل‬
openstack
‫؟‬ ‫چیست‬
‫شک‬ ‫بدون‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬
OpenStack
.‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بزرگ‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬
‌
: ‫جمله‬ ‫از‬ ‫داریم‬ ‫ساختار‬ ‫چندین‬ ‫ما‬ ‫ابر‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬ . ‫میباشد‬ ‫ابر‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫برای‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫سکو‬ ‫یک‬ ‫استک‬ ‫اپن‬
Infrastructure as a service (Iaas)
Platform as a service (Paas)
Software as a service (Saas)
Network as a service (Naas)
Storage as a service (Staas)
xaas (anything as a service)
Security as a service
Load balancing as a service
Dns as a service
And …
‫پردازش‬ ‫کارهای‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محاسبات‬
.‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫متمرکز‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬
Cloud
،‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
AI ،Big Data
‫و‬ ‫وب‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬ ،
.‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫رایانه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫غیره‬
IaaS
‫چیست؟‬
‫یا‬ ‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬
Infrastructure as a service
‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ )‫(مشتری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬
‫همگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫بدهد‬ ‫را‬ …‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ،‫داده‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ،‫سرور‬
‫این‬ ‫به‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫دسترس‬ ‫میزان‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫یکسری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اما‬ ،‫ندارید‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمام‬
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫‌گوییم‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫یا‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫منابع‬
IaaS
.‫باشند‬ ‫‌پذیر‬
‫س‬‫مقیا‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫مزایای‬
IaaS
IaaS
‫از‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫‌افزاری‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫امکانی‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ،‫قصد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫شرک‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
‫که‬ ‫آنجایی‬
IaaS
‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تغییر‬ ‫ناگهانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ،‫است‬ ‫‌پذیر‬
‫س‬‫مقیا‬
‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫نیازمند‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دانید‬
‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌اید‬
‫ه‬‫ساخت‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫که‬
IaaS
.‫یابد‬ ‫تطبیق‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
•
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫‌ها‬
‫ه‬‫هزین‬ ،‫ندارید‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫محیطی‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
IaaS
‫کم‬ ‫بسیار‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬
•
.‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫سرویس‬ ‫خود‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫مجاز‬
•
.‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬
•
.‫‌گیرید‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬
‫س‬‫مقیا‬
 
•
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌تان‬
‫ف‬‫مصر‬ ‫میزان‬ ‫براساس‬ ‫شما‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫هزین‬
•
،‫دیگر‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
IaaS
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌پذیری‬
‫ف‬‫انعطا‬ ‫بیشترین‬
PaaS
‫چیست؟‬
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ،‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫بر‬ ‫اضافه‬
PaaS
،‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫بتوانند‬ ‫‌فزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫روی‬ ‫مناسبی‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تست‬
‫داده‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ،‫‌ها‬
‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫طراحی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تمرکز‬ ‫بیشترین‬
.‫باشند‬ ‫نداشته‬
‫مزایای‬
PaaS
•
‫که‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫قابلی‬ ‫روی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬
PaaS
.‫نباشد‬ ‫منابع‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حساب‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
 
•
.‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬
•
.‫باشید‬ ‫‌تان‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫ساخت‬ ‫نگران‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫تمام‬
•
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌تان‬
‫م‬‫تی‬ ‫با‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫امکاناتی‬
‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬
•
‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫محدود‬ ‫سرور‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫کنترل‬
.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫‌توانید‬
‫ی‬‫نم‬ ‫شما‬ ‫منابع‬
•
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
PaaS
‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫آوردن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ،
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬
 
•
‫توسط‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫محیط‬
PaaS
‫مطمئن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ابزاری‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬
‫ت‬‫محدودی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫شوید‬
PaaS
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫تمام‬
SaaS
‫چیست؟‬
‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
SaaS
‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫گزین‬ ‫‌ترین‬
‫ه‬‫شد‬ ‌
‫ه‬‫شناخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫سرویس‬
SaaS
.‫ندارید‬ …‫و‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬
‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
‫‌دهندگان‬
‫س‬‫سروی‬
SaaS
‫تمرکز‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫‌نویسان‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫‌دهند‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫تمام‬
.‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫دیگری‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬
‫درحالیکه‬
IaaS
‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫‌داری‬
‫ه‬‫نگ‬ ‫برای‬ ‫تخصصی‬ ‫دانش‬ ‫به‬
PaaS
،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫برای‬ ‫نیز‬
SaaS
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرویسی‬
‫یک‬ ‫شما‬ ‫نهایت‬
end user
.‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫برای‬
‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬
SaaS
:‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫محبوبیت‬
•
.‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫نصب‬
•
.‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬
•
.‫است‬ ‫راحت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫بروزرسانی‬
‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬
•
.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫خالل‬ ‫کارتان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تکنیکی‬ ‫مشکالت‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫روی‬ ‫کنترلی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬
•
.‫شوند‬ ‫روبرو‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربران‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬
Albert Barron
‫انجمن‬ ‫در‬
IBM
‫با‬ ‫پیتزا‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫پروسه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫مد‬ ‫میان‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫تفاو‬
.‫کرد‬ ‫مقایسه‬ ‫همدیگر‬
OpenStack and its service
‫باید‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬
‫ن‬‫نشا‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬
‫ن‬‫نشا‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬
‫را‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫الی‬ ،‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شمایید‬ .‫دارید‬ ‫‌ها‬
‫ش‬‫بخ‬ ‫تمام‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫اولین‬ ‫در‬
‫همان‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫مدل‬ ‫در‬ . …‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫مدیریت‬ ،‫نمایید‬ ‫بررسی‬
IaaS
‫بجز‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ،‫است‬
‫همان‬ ‫یا‬ ‫سوم‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫مجاز‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫مدیریت‬
PaaS
‫صورت‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫تقریبا‬
۵۰
-
۵۰
‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬
‫که‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬
SaaS
‫چرا‬ ‫ندارد‬ ‫سازگاری‬ ‫منطق‬ ‫با‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫البته‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬
‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ،‫است‬
.‫‌دهید‬
‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬
،‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫دردسر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬
‫م‬‫نر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫‌دهند‬
‫س‬‫سروی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬
SaaS
‫از‬ ‫میزانی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬
‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬
‫ی‬‫سفارش‬
PaaS
‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬
‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملتری‬ ‫کنترل‬ ‫‌خواهید‬
‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ .‫شماست‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌تان‬
‫ی‬‫کارها‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫حرف‬ ‫صورت‬
IaaS
.‫شماست‬ ‫مناسب‬
OpenStack and its service
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
openstack
: ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
‫سرویس‬ ‫آورنده‬ ‫فراهم‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬
DNS
‫با‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫مانند‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‌
REST API
‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫با‬
‫مانند‬ ‫زیرساختی‬
Neutron
‫‌های‬
‫د‬‫رکور‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
DNS
‫به‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬
‫مانند‬ ‫سرویسی‬ ‫کارگیری‬
Bind9
‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
DNS as a Service
‫یا‬
DNSaaS
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫ابر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کانتینر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬
Openstack
‫پروژه‬
Magnum
‫کمک‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کانتینر‬ ‫مدیریت‬ ‫موتور‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬
Nova
‫تکنولوژی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫هاست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫و‬
Docker
‫مانند‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫مدیریت‬ ‫‌افزارهای‬
‫م‬‫نر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬
Docker Swarm ،Apache Mesos Kubernetes
‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫ابری‬ ‫بستر‬ ‫در‬
Container as a Service
‫ارائه‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
Magnum
‫سرویس‬ ‫از‬
Heat
‫کردن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬
Image
‫یک‬
OS
‫شامل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬
Docker
‫و‬
Kubernetes
‫این‬ ‫و‬ ‫است‬
Image
‫هم‬ ‫را‬
‫در‬
Virtual machine
‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ها‬
Bare metal machine
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ای‬ ‫خوشه‬ ‫پیکربندی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫ها‬
‫داکر‬
Docker
‫جداسازی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫برنامه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ ‫ارائه‬ ،‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬
‫بپردازید؛‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
( ‫کوبرنیتز‬
Kubernetes
‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ )
‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫های‬ ‫ویژگی‬
Magnum
‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬
Magnum
:‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬
‫با‬ ‫یکپارچگی‬ –
Kubernetes، Swarm، Mesos
‫تکنولوژی‬ ‫برای‬
Backend Container
‫با‬ ‫یکپارچگی‬ –
Keystone
‫امنیت‬ ‫برای‬
multi-tenant
‫با‬ ‫یکپارچگی‬ –
Neutron
‫امنیت‬ ‫برای‬
multi-tenant
‫شبکه‬
Kubernetes
‫با‬ ‫یکپارچگی‬ –
Cinder
‫برای‬ ‫حجم‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
Container
‫ها‬
Trove
‫در‬
openstack
‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫رابط‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫رابط‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‌
‫ه‬‫پایگا‬ ‫کامل‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قدیمی‬ ‫نسبتا‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬
‫ا‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ابری‬
DataBase as a Service
‫یا‬
DBaaS
‫روی‬ ‫بر‬
Openstack
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫همچنین‬ .‫‌سازد‬
‫ی‬‫م‬ ‫مخفی‬ ‫‌دهندگان‬
‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‌
‫ه‬‫پایگا‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫پیچیدگ‬
.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫دیتابیس‬ ‫چندین‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
‫حجیم‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫چارچو‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫این‬
Big Data
‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬
Openstack
‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
‫قدیمی‬ ‫نسبتا‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬
Openstack
‫از‬ ‫هدف‬ . ‫است‬
Sahara
‫سرویس‬ ‫ارائه‬
BigData as a Sevice
‫یا‬
BDaaS
‫پردازش‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫چارچو‬ ‫و‬ ‫است‬
‫مانند‬ ‫حجیم‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫داد‬
Apache Hadoop ،Apache Spark ،Apache Storm
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫‌استک‬
‫ن‬‫اپ‬ ‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫را‬
‫پروژه‬ ،‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫‌گذاری‬
‫ک‬‫اشترا‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
Malina
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬
Cinder
‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫مانند‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫پروتک‬ ‫‌کارگیری‬
‫ه‬‫ب‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربران‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫جهت‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ک‬‫دیس‬
NFS ،CIFS ،
SMB
.‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫فایل‬ ‫‌گذاری‬
‫ک‬‫اشترا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫ذخیر‬ ‫سرویس‬ ،‫‌ها‬
‫ل‬‫فای‬ ‫‌جایی‬
‫ه‬‫جاب‬ ‫و‬ ‫‌گذاری‬
‫ک‬‫اشترا‬ ‫جهت‬ …‫و‬
‫همان‬ ‫یا‬ ‫بار‬ ‫‌کننده‬
‫ع‬‫توزی‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫پروژه‬ ‫این‬
LoadBalancer
‫انجام‬ ‫و‬
Scaling
‫ابر‬ ‫محیط‬ ‫در‬
Openstack
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬
‫از‬ ‫پروژه‬ ‫این‬
LBaaS
‫توسط‬ ‫که‬
Neutrun
‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫مرجع‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مجزا‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
LBaaS v2
‫توزیع‬ ‫کار‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫است‬
‫بین‬ ‫را‬ ‫بار‬
instance
‫سرورهای‬ ،‫ها‬
Bare Metal
‫یک‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫فیزیکی‬ ‫(سرورهای‬
Nova Instance
‫به‬
Openstack
‫و‬ )‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬
‫انجام‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫توزیع‬ ،‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫برجست‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کانتینرها‬
Scaling
‫‌صورت‬
‫ه‬‫ب‬
‫مانند‬ ‫اجزا‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫‌زمان‬
‫م‬‫ه‬ ‫‌صورت‬
‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫افقی‬
Nova، Neutron، Keystone، Glance
‫تعامل‬ ‫در‬ .… ‫و‬
.‫است‬
‫پروژه‬
Barbican
‫کلیدهای‬ ،‫پسوردها‬ ‫مانند‬ ‫امنیتی‬ ‫موارد‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫ذخیره‬ ‫جهت‬ ،‫است‬ ‫کلید‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫نام‬ ‫که‬
‫‌های‬
‫ه‬‫نام‬ ‫گواهی‬ ،‫غیرمتقارن‬ ‫و‬ ‫متقارن‬ ‫رمزنگاری‬
X.509
‫باالبردن‬ ‫و‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬
‫ط‬‫محی‬ ‫برای‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫‌رود‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ …‫و‬
.‫هستند‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫امنیت‬
‫اصلی‬ ‫محاسباتی‬ ‫موتور‬ ،‫کامپوننت‬ ‫این‬
OpenStack
‫بر‬ ‫را‬ ‫محاسباتی‬ ‫وظایف‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫است‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬
‫کلی‬ ‫معماری‬ ‫ختار‬ ‫سا‬
nova
. ‫‌باشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬
Compute (Nova)
Compute
‫‌های‬
‫ت‬‫کامپونن‬ ‫ترین‬ ‫اجباری‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
OpenStack
‫یک‬ ‫اصل‬ ‫در‬ .‫است‬
Hypervisor
‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬
‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫ابری‬ ‫محاسبات‬
‫تنظیمات‬
metal bare
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫باال‬ ‫کارایی‬ ‫با‬
 
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫قوی‬ ‫عملکردی‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
‫‌های‬
‫ی‬‫فناور‬
Hypervisor
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬
Xen ، KVM
‫و‬
VMware
‫نسخه‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هستند‬
OpenStack
.‫دارد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
SQL
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬
 
‫عملکرد‬
•
nova-api
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬
•
nova-compute
‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫درخواستی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬
.‫‌برد‬
‫ی‬‫م‬
•
Nova-scheduler
‫برای‬ ‫را‬ ‫وظایف‬
nova-compute
.‫کند‬ ‫می‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•
‫رجیستری‬
Glance
‫جزئیات‬
Image
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫متادیتا‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬
•
‫مخزن‬
Image، Image
‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ / ‫ادمین‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
•
nova-network
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫مسیریابی‬ ‫و‬ ‫اتصال‬
Neutron
‫در‬ ‫شبکه‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپوننتی‬
OpenStack
‫مؤلفه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫کامپوننت‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫فعال‬
‫های‬
OpenStack
‫به‬ ‫منحصر‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫خود‬ .‫شود‬ ‫برقرار‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫خوبی‬ ‫ارتباط‬ ‫تا‬ ،‫باشد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مؤلفه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫به‬
. ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ … ‫و‬ ‫فایروالینگ‬ ‫باالنسینگ‬ ‫لود‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فردی‬
–
‫معماری‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬ ‫همچنین‬
‌
: ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نیز‬
OpenStack and its service
)‫(نوترون‬ ‫شبکه‬
Neutron
‫پروژه‬ ‫یک‬
OpenStack
،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫رابط‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ "‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫"اتصال‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
vNIC
‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ )
‫های‬ ‫سرویس‬
OpenStack
،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬
nova
‫برنامه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ )
OpenStack Networking API
.‫کند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫را‬
.‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ‫چند‬ ‫مفسران‬ ‫از‬ ‫برخی‬
( ‫مجازی‬ ‫شبکه‬ ‫زیرساخت‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬
VNI
( ‫فیزیکی‬ ‫شبکه‬ ‫زیرساخت‬ ‫دسترسی‬ ‫الیه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫و‬ )
PNI
‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ )
OpenStack
.‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬
‫شبکه‬
OpenStack
‫خصوصی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫فایروال‬ ‫مانند‬ ‫خدماتی‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫پیشرفته‬ ‫مجازی‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫توپولوژ‬ ‫تا‬ ‫‌سازد‬
‫ی‬‫م‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫پروژ‬
( ‫مجازی‬
VPN
.‫باشد‬ )
‫های‬ ‫آدرس‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫نوترون‬
IP
‫یا‬ ‫ثابت‬
DHCP
‫های‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬
IP
‫مسیر‬ ‫تغییر‬ ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شناور‬
.‫دهد‬
( ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫با‬ ‫‌شده‬
‫ف‬‫تعری‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫فناور‬ ‫از‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کاربران‬
SDN
‫مانند‬ )
OpenFlow
- ‫‌نشینی‬
‫ه‬‫اجار‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬
-
multi tenancy
‫و‬
‫شبکه‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬
OpenStack
( ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫مانند‬ - ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مستقر‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫شبکه‬ ‫خدمات‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
IDS
،‫بار‬ ‫تعادل‬ ،)
( ‫مجازی‬ ‫خصوصی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ل‬‫فایروا‬
VPN
.)
‫مستاجری‬ ‫چند‬
:‫انگلیسی‬ ‫(به‬
Multitenancy
‫یک‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستمهای‬ ‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ )
‫یک‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ )‫سرویس‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫(مشتر‬ ‫کنندگان‬ ‫اجاره‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫مستاجری‬ ‫چند‬ ‫سیستم‬
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫گذارده‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫نمونه‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫اختصاصی‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نمونه‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫مستأجر‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ‫چند‬
‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫مستاجر‬ .)"‫"منزوی‬ ‫یا‬ "‫"اختصاصی‬ ‫جای‬ ‫(به‬ ‫هستند‬ "‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫"به‬ ،‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫طراحی‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬
‫م‬‫سیست‬
‫ارائه‬ ‫را‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫اختصاصی‬ ‫سهم‬ ‫مستاجر‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ،‫مستاجر‬ ‫چند‬ ‫معماری‬ ‫با‬ .‫دارند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫امتیازات‬ ‫با‬ ‫مشترکی‬
،‫است‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ‫چند‬ .‫کاربردی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫مستاجر‬ ‫فردی‬ ‫عملکرد‬ ،‫کاربر‬ ‫مدیریت‬ ،‫پیکربندی‬ ،‫آن‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - ‫دهد‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مختلف‬ ‫مستاجرین‬ ‫از‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫جداگانه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫جایی‬
Timesharing
‫دهه‬ ‫از‬ :
1960
‫از‬ ‫همچنین‬ ‫آنها‬ ‫اغلب‬ .‫دادند‬ ‫اجاره‬ )‫زمان‬ ‫(تقسیم‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ، ‫محاسبات‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
، ‫شناسه‬ ‫این‬ ‫براساس‬ .‫مشتری‬ ‫حساب‬ ‫شناسه‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جداگانه‬ ‫ورودی‬ ‫قسمت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫مشتریان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫حسابداران‬
CPU
.‫کنند‬ ‫شارژ‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫نوار‬/‫دیسک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ،
‫دهه‬ ‫از‬ :‫میزبان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
1990
( ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬
ASP
)‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫(موجود‬ ‫میزبان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫میزبان‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫که‬ )
، ‫اصلی‬ ‫برنامه‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫بسته‬ .‫بودند‬
ASP
‫همان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چندین‬ ‫(اگر‬ ‫کنند‬ ‫میزبان‬ ‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میزبان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫شدند‬ ‫مجبور‬ ‫ها‬
‫هزینه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫بالغ‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ .‫جداگانه‬ ‫فرآیندهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ )‫نباشند‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫فیزیکی‬ ‫دستگاه‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫عملیاتی‬
‫(مانند‬ ‫گرا‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫محبوب‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ :‫وب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
Hotmail
‫برنامه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫واحد‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫با‬ )
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫سازمان‬ )ً
‫ال‬‫(مث‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫طبیعی‬ ‫تکامل‬ ‫یک‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫های‬
‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫از‬ ‫تمایز‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫همان‬ ‫در‬ ، ‫داده‬ ‫ذخیره‬ ‫مکانیسم‬ ‫همان‬ ‫با‬ ، ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ، ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫چندین‬ ، ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫در‬ ‫که‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ .‫بینند‬ ‫نمی‬ ‫یا‬ ‫گذارند‬ ‫نمی‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مشتریان‬ ‫بنابراین‬ ، ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫بین‬ ‫تمایز‬
‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مقایسه‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫اجزای‬ ‫آن‬
.‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫جداگانه‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مشتری‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬
‫رقابتی‬ ‫تمایز‬
‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫چندتایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رقابتی‬ ‫تمایز‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫چندتایی‬ ‫اصل‬ ‫فعال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫برخی‬
.‫است‬
‫رایانه‬ ‫ورودی‬ ‫وسایل‬ ‫‌ترین‬
‫ه‬‫استفاد‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫‌دی‬
‫ی‬‫س‬ ‫‌اندازهای‬
‫ه‬‫را‬ ‫که‬ ‫‌رسیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫روزگاری‬ ‫به‬ ،‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫برگردیم‬ ‫اگر‬
‫بر‬ ‫‌افزارها‬
‫م‬‫نر‬ .‫بود‬ ‫امروز‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ً
‫ال‬‫کام‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫روزها‬ ‫آن‬ ،)‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ادعایی‬ ‫چنین‬ ‫هنوز‬ ‫هم‬ ‫برخی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چند‬ ‫(هر‬ ‫بودند‬
‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫دوره‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫نصب‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‌توانستند‬
‫ی‬‫م‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌شد‬
‫ی‬‫م‬ ‫فروخته‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫فشرد‬ ‫‌های‬
‫ح‬‫لو‬ ‫روی‬
ٔ
‫رایانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بارگیری‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫ناپدید‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫فشرده‬ ‫‌های‬
‫ح‬‫لو‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫فراهم‬ ‫عمومی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سریع‬
:‫انگلیسی‬ ‫(به‬ ‫سازمانی‬-‫درون‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫مشتریان‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫چنین‬ .‫کند‬ ‫نصب‬ ‫خود‬
On-premises
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ )
‫‌های‬
‫ه‬‫نسخ‬ ٔ
‫همه‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ :‫است‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬ ‫فرایند‬ ،‫مثال‬ ‫یک‬ .‫داشت‬ ‫هم‬ ‫مشکل‬ ‫چند‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫‌کرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬
.‫کرد‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫این‬ ٔ
‫همه‬ ‫باید‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
‫در‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫‌روزرسان‬
‫ه‬‫ب‬ ٔ
‫همه‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫ایده‬ ‫این‬ .‫آید‬ ‫پدید‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫معماری‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ٔ
‫همه‬
.‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫مکان‬ ‫یک‬
‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫این‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫مشابه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ٔ
‫ه‬‫اجاز‬ )‫(مستأجرین‬ ‫رایانه‬ ‫متعدد‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬
:‫شود‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬
1
.
‫چندگانه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نمون‬
2
.
‫مشترک‬ ٔ
‫نمونه‬
:‫انگلیسی‬ ‫(به‬ ‫نمونه‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ،‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫چندگانه‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نمون‬ ‫روش‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
Instance
‫اجرا‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ )
.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫جداگانه‬ ‫فضای‬ ‫اختصاص‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫بدیهی‬ ‫مشکل‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫‌گذارد‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌داده‬
‫ه‬‫پایگا‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ،‫اشتراکی‬ ٔ
‫نمونه‬ ‫روش‬
‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫کند‬ ‫‌جویی‬
‫ه‬‫صرف‬ ،‫زمان‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬ ‫چقدر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫‌کنیم‬
‫ی‬‫م‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬
—
.‫است‬ ‌
‫ی‬‫مستأجر‬-‫تک‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ ‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬
( ‫سرویس‬-‫عنوان‬-‫به‬-‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬ ‫مدل‬
SaaS
‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌افزاری‬
‫م‬‫نر‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ای‬
‫ی‬‫معمار‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ )
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫یاد‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ ‫از‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
Cinder
‫سرویس‬
OpenStack Block Storage
‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫حجم‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
Nova، Ironic
.‫است‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫کانتینرها‬ ،
Cinder
‫بلوک‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫کامپوننت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
OpenStack
‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫‌های‬
‫ش‬‫رو‬ ‫مشابه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫درایو‬ ‫یا‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫خاص‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫مکا‬
‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬
Component
‫سازی‬ ‫ذخیره‬
block
‫مکان‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سنتی‬ ‫مفهوم‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬
‫مزیت‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫هارد‬ ‫روی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
Cinder
‫به‬ ‫اتصال‬ ‫توانایی‬
CEPH، SAN
‫هارد‬ ‫و‬
Local
.‫باشد‬ ‫می‬
Ironic
‫پروژه‬ ‫یک‬
OpenStack
‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
Virtual machine
،‫ها‬
Baremetal machine
‫نقش‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬
Hypervisor
‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬
Nova Baremetal driver
‫توسعه‬ ‫مستقل‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫بود‬
.‫یافت‬
‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫این‬
bare-metal hypervisor API
‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پالگین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬
،‫فرض‬
PXE
‫و‬
IPMI
‫اما‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫کردن‬ ‫وخاموش‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬
Ironic
‫های‬ ‫پالگین‬ ‫با‬ ‫یافتن‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫قابلیت‬
vendor-specific
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
OpenStack bare metal provisioning
‫نام‬ ‫با‬
Ironic
‫برنامه‬ ‫یک‬
OpenStack
‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬
bare metal
‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬ . ‫میباشد‬
baremetal as a service
‫درایور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫جای‬ ‫به‬
Nova baremetal
‫بهتر‬ .‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫جدا‬
‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است‬
API
‫‌افزار‬
‫ت‬‫سخ‬ ‫و‬ ‫هایپروایزرها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پالگین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬
bare metal
‫‌طور‬
‫ه‬‫ب‬ .‫دارند‬ ‫تعامل‬
‫از‬ ،‫‌فرض‬
‫ش‬‫پی‬
PXE
‫و‬
IPMI
‫اما‬ ،‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬/‫روشن‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬
Ironic
‫نیز‬ ‫فروشنده‬ ‫خاص‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫افزون‬ ‫از‬
.‫کنند‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫عملکردهای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬
Ironic
‫پروژه‬ ‫یک‬
OpenStack
‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫که‬ ‫است‬
bare metal
‫به‬ ‫یا‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ )‫مجازی‬ ‫خالف‬ ‫(بر‬
‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬
OpenStack Cloud
‫خدمات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬
OpenStack Identity (keystone)، Compute (nova)، Network
،)‫(نوترون‬
Image
‫و‬ )‫(نگاه‬
Object (swift)
.‫شود‬ ‫ادغام‬
‫سرویس‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
Bare Metal
‫خدمات‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫طور‬ ‫به‬
Compute
‫و‬
Network
‫و‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫ارائه‬ ‫امکان‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫پیکربندی‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫فیزیکی‬
API
‫سرویس‬
Compute
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محدود‬ ‫نمونه‬ ‫اقدامات‬ ‫مجموعه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬
‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫زنده‬ ‫مهاجرت‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سوئیچ‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫سرورهای‬
bare metal
.‫داد‬ ‫انجام‬
‫اتصال‬ ‫قابل‬ ‫درایور‬ ‫معماری‬
Ironic
‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بنویسند‬ ‫را‬ ‫درایورهایی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫فروشندگان‬ ‫به‬ ‫همچنین‬
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬ ‫جامعه‬ ‫درایورهای‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫عملکردی‬ ‫یا‬ ‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫است‬
‫خدمات‬
discovery
‫برای‬ ‫را‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫رجیستر‬ ،
Image
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫دیسک‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫های‬
Image
‫به‬ ‫قالب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬
‫نامحدودی‬ ‫تعداد‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫کار‬
Backup
.‫شوند‬ ‫استفاده‬
Glance
‫این‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬
image
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬
Template
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫اختصاص‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
Swift
‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
Scalable
‫و‬
Redundant
‫های‬ ‫سرور‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫چندگانه‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ .‫است‬
‫سراسر‬ ‫در‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ‫استک‬ ‫اپن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫هستند‬ ‫پخش‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬
Cluster
‫اطمینان‬
.‫کند‬ ‫حاصل‬
Cluster
‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫خرابی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫یابند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫افقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬
،‫دیسک‬ ‫هارد‬
OpenStack
‫در‬ ‫جدید‬ ‫هایی‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬
Cluster
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کپی‬
Swift
‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬
OpenStack
‫طریق‬ ‫از‬ ‫اشیاء‬ ‫و‬ ‫پرونده‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬
‫ه‬‫پروند‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬
‫اطالعات‬ ‫قطعه‬ ‫یا‬ ‫پرونده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫مسیر‬
‫به‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬
OpenStack
‫تالش‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫مدیریت‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫تا‬ ‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬
‫از‬ ،‫شبکه‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫دستگاه‬ ‫خرابی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬
.‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شدن‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬
Openstack Storlets
‫برای‬ ‫افزودنی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬
Openstack Swift
‫نام‬ ‫به‬ - ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫محاسبات‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬
storlets
-
‫کانتینرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ایزوله‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫ذخیره‬ ‫شی‬ ‫داخل‬ ‫در‬
Docker
.‫است‬
storlet
‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫کد‬ ‫یک‬
‫فایل‬ ‫یک‬ ً
‫ال‬‫(مث‬
jar
‫در‬ ‫دیگری‬ ‫شیء‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ )
Swift
،‫آپلود‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫بارگذاری‬
storlet
‫در‬ ‫داده‬ ‫اشیاء‬ ‫روی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬
‫کرد‬ ‫فراخوانی‬ ‫سوئیفت‬
Keystone
‫کاربران‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬
Openstack
‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫و‬
‫مانند‬ ‫موجود‬ ‫دایرکتوری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫ابر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫هویت‬ ‫تأیید‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
LDAP
.‫شود‬ ‫ادغام‬
Keystne
‫ابر‬ ‫کاربران‬ ‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫مرکزی‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ً‫ا‬‫اساس‬ .‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هویتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬
OpenStack
‫است‬
‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫در‬ ‫که‬
OpenStack
‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ .‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫مپ‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربر‬ ‫فعلی‬ ‫دسترسی‬ ‫اینکه‬ ‫اجازه‬
Keystone
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ،‫کنند‬ ‫مپ‬
‫این‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ما‬ ‫استک‬ ‫اوپن‬ ‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یوزرهایی‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫واقع‬ ‫در‬
Component
‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬
‫به‬ ‫کاربران‬
Component
‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
Component
.‫شود‬ ‫می‬ ‫اعطا‬
Horizon
‫طراحی‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫خدمات‬ ‫اتوماتیک‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫یک‬
.‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫صورتحساب‬ ‫محاسبه‬ ‫مانند‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫شامل‬
Dashboard
‫منابع‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
OpenStack
‫دسترسی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ .‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
.‫بسازند‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزارهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫خودکار‬
Horizon
‫شروع‬ ‫هنگام‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپوننتی‬ ‫اولین‬ ‫این‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
‫از‬ ‫استفاده‬
OpenStack
( ‫برنامه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ."‫‌بینند‬
‫ی‬‫"م‬
API
‫ها‬ ‫کامپوننت‬ ‫همه‬ ‫به‬ )
‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬
Horizon
‫معماری‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکانی‬ ‫تنها‬
OpenStack
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
Telemetry (Ceilometer)
Ceilometer
‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫صورتحساب‬ ‫صدور‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫تماس‬ ‫منحصربفرد‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬
Counter
‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬
‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫استک‬ ‫اوپن‬ ‫آتی‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫اجزای‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫صورتحساب‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬
Counter
‫سهولت‬ ‫به‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬
.‫اند‬ ‫توسعه‬ ‫قابل‬
‫پروژه‬
Ceilometer
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کامپوننت‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫عادی‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
OpenStack
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬
Ceilometer
‫پروژه‬ ‫از‬ ‫کامپوننتی‬
Telemetry
،‫مشتری‬ ‫صورتحساب‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ .‫است‬
‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫ردیابی‬
OpenStack
.‫کرد‬ ‫استفاده‬
‫‌واقع‬
‫ر‬‫د‬
‫دورسنجی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬
Telemetry
‫های‬ ‫سرویس‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
Billing
‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬
Cloud
.‫داد‬ ‫ارائه‬
Ceilometer
‫بررسی‬ ‫قابل‬ ‫لیستی‬ ‫همچنین‬
Verifiable
‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫استفاده‬ ‫از‬
OpenStack
.‫دارد‬
‫در‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬
OpenStack
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬
Cloud
‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬
‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫منابعی‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬
Heat
‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زیرساخت‬ ‫به‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬
Cloud
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬
Heat
‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مرکب‬ ‫چندگانه‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬ ‫سرویسی‬
OpenStack-native REST API
‫یک‬ ‫و‬
CloudFormation-
compatible Query API
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬
Heat
‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬
Template
‫بر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬
Threshold
‫تعیین‬ ‫های‬
‫توسط‬ ،‫شده‬
Ceilometer
‫این‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مانیتور‬
Threshold
‫سرویس‬ ‫توسط‬
Aodh
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آالرم‬
Automation
‫نیاز‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
Scale up
‫یا‬
Scale down
.‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫هم‬
Placement
‫سرویس‬ ‫یک‬
OpenStack
‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬
API HTTP
‫سایر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ابری‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موجودی‬ ‫ردیابی‬ ‫برای‬
.‫دهند‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬
‫سرویس‬
placement API
‫نسخه‬ ‫در‬
14.0.0
‫مخزن‬ ‫در‬ ‫نیوتن‬
nova
‫نسخه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معرفی‬
19.0.0
Stein
. ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫مخزن‬ ‫در‬
‫داده‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫پشته‬ ‫یک‬ ‫این‬
REST API
‫منابع‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬
‫س‬‫کال‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫منبع‬ ‫‌دهنده‬
‫ه‬‫ارائ‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫استفاد‬ ‫و‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫موجود‬ ‫ردیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬
‫استخر‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫مشترک‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫استخر‬ ‫یک‬ ،‫محاسباتی‬ ‫گره‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬
‫تخصیص‬
IP
‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ردیابی‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫هر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫یابی‬ ‫مکان‬ ‫سرویس‬ .‫باشد‬
‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محاسباتی‬ ‫گره‬ ‫یک‬
RAM
‫و‬
CPU
‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دیسک‬ ،‫محاسباتی‬ ‫گره‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫های‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫مشترک‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منبع‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬
IP
‫منبع‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫از‬
IP
.‫باشد‬ ‫خارجی‬
‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫استاندارد‬ ‫منبع‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫ردیابی‬ ‫کالس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬
DISK_GB، MEMORY_MB
‫و‬
VCPU
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سفارشی‬ ‫منبع‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫تعریف‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ )
‫صفات‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫‌دهنده‬
‫ه‬‫ارائ‬ ‫کیفی‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫جنب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫‌ها‬
‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫منبع‬ ‫‌دهنده‬
‫ه‬‫ارائ‬ ‫هر‬
‫برای‬ .‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مصرف‬ ‫قابل‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جنبه‬
( ‫درایوهای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫موجود‬ ‫دیسک‬ ،‫مثال‬
SSD
.‫باشد‬ )
‫هدف‬
Aodh
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫رویداد‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اقدامات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬
Ceilometer
.‫کند‬ ‫فعال‬ ‫را‬
( ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫خدمات‬ ‫پروژه‬
aodh
‫های‬ ‫داده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اقدامات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سرویسی‬ )
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫رویداد‬ ‫یا‬ ‫متریک‬
Ceilometer
‫یا‬
Gnocchi
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬
‫یا‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫سرویسی‬
Workflow
‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ .‫است‬
Workflow
‫اساس‬ ‫بر‬
YAML
‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نویسد‬ ‫می‬
REST API
‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬
Mistral
.‫کند‬ ‫می‬ ‫آپلود‬
‫این‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫سپس‬
Workflow
‫همان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬
API
‫شروع‬ ‫برای‬ ‫تنظیماتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شروع‬
Workflow
‫رخ‬ ‫اثر‬ ‫در‬
.‫بگیرد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موردی‬ ‫دادن‬
Mistral
‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫‌عنوان‬
‫ه‬‫ب‬ ‫‌توان‬
‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬ ‫در‬ ‫محاسبات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫امروزه‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
‫ماشین‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫اجزای‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫اغلب‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫اجرا‬ ‫خاصی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫‌اند‬
‫ه‬‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫از‬
.‫کانتینرها‬ ‫یا‬ ‫ابری‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ،‫واقعی‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ :‫است‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
Mistral
‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫چنین‬
،‫ویژه‬ ‫به‬
Mistral
‫که‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫خوشه‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدیر‬ ‫وظایف‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬
‫نرم‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫مرکزی‬ ‫جزء‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ،‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مؤلفه‬ ‫چندین‬
،‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فعالیت‬ ‫پیشرفت‬ ‫ردیابی‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫موردی‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫بزرگ‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫افزار‬
Mistral
‫مناسب‬
.‫است‬
‫کاربر‬ ‫یک‬
Mistral
‫در‬ ‫را‬ ‫تعریفی‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫توصیف‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرآیندی‬ ‫چنین‬ ‫تواند‬ ‫می‬
Mistral
‫اصطالح‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مراقبت‬ ‫باال‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ،‫سازی‬ ‫موازی‬ ،‫اجرای‬ ‫صحیح‬ ‫ترتیب‬ ،‫وضعیت‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫آپلود‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫چنین‬ ‫میسترال‬
‫سوال‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬
Workflow
‫چیست‬
‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عنوان‬ ‫باید‬ ‫؟‬
Workflow
‫یک‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکراری‬ ‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫مجموع‬
‫فرآیند‬
،‫دیگر‬ ‫بیانی‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬
workflow
‫از‬ ‫فعالیتی‬ ‫چگونه‬ ‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫توصیف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسیری‬
.‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫پردازش‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫مرحل‬ ‫به‬ ‫خام‬ ‫حالت‬
Workflow
‫؟‬ ‫چیست‬
‫شما‬ ،‫‌شود‬
‫ی‬‫نم‬ ‫‌جا‬
‫ه‬‫‌ب‬
‫ا‬‫ج‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫میان‬ ،‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬
workflow
‫عنوان‬ ‫به‬ .‫ندارید‬
‫کار‬ ‫گردش‬ ‫نمونه‬
‫نظر‬ ‫در‬
‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بچه‬ :‫مانند‬ ‫کارهایی‬ .‫‌کنید‬
‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫‌ی‬
‫ه‬‫روزان‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬
،‫هستند‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫روتین‬ ‫کارهای‬ ‫اگر‬ .‫این‬ ‫شبیه‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫بگیر‬ ‫تحویل‬ ‫ا‬ ‫‌هاز‬
‫س‬‫لبا‬ ،‫خشکشویی‬ ‫از‬ ،‫برو‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ،‫برسان‬
‫گردشکاری‬
‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫وظایف‬ ‫مدیریت‬ ‫نوعی‬ ،‫این‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬
workflow
،‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫‌ای‬
‫ه‬‫‌گون‬
‫ه‬‫ب‬ ‫باید‬ ‫وظایف‬ ،
.‫دهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫بزرگتر‬ ‫چیزی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬
workflow
‫فرآیندی‬
‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫تکراری‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫کارها‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫‌گیرد‬
‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زمانی‬
.‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫مسیری‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫‌دانید‬
‫ی‬‫م‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫شما‬ ،‫کند‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫تیم‬ ‫اینکه‬
‫کار‬ ‫گردش‬
‫فرآیندی‬
‫تعداد‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ،‫برسد‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ،‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫نامحدودی‬
S
Zaqar
‫یک‬ ‫دارای‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫موبایل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫مستاجر‬ ‫چند‬ ‫ابری‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
API
ً
‫ال‬‫کام‬
RESTful
‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫است‬
SaaS
‫زیربنای‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬
‫این‬
API
‫‌های‬
‫ه‬‫مؤلف‬ ‫سایر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارآمد‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫موتور‬ ‫یک‬
OpenStack
‫با‬ ‫‌توانند‬
‫ی‬‫م‬
Zaqar
« ‫الیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمان‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رویدادها‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫ادغام‬
over-cloud
‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ »
‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ابری‬ ‫اپراتورهای‬ .‫کنند‬
Zaqar
‫های‬ ‫معادل‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
SQS
‫و‬
SNS
.‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬
Oslo
‫متخصص‬ ‫نگهبانان‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫کد‬ ‫بازبینان‬ ‫اسلو‬
API
‫پروژه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫بده‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌آورد‬
‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫را‬
OpenStack
‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫و‬ ،
‫‌های‬
‫ه‬‫پروژ‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫تجارب‬
OpenStack
.‫دارند‬ ‫مشترک‬ ‫منافع‬ ،
‫های‬ ‫پروژه‬
OpenStack
‫تاریخ‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫طراحی‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
OpenStack
‫ای‬ ‫خانه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ،‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫اسلو‬ ‫پروژه‬ .‫شد‬ ‫دیگر‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کد‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬
‫دیگر‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایج‬ ‫کدهای‬ ‫برای‬
OpenStack
‫‌های‬
‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شد‬ ‫ایجاد‬
oslo
‫پروژه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬
‫بقیه‬ ‫به‬ ‫‌تر‬
‫ه‬‫شبی‬
OpenStack
/‫اپراتور‬ ‫تجربه‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫ثبات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشد‬
Deployer
.‫‌بخشد‬
‫ی‬‫م‬ ‫بهبود‬ ‫را‬
Zun
‫یک‬
OpenStack API
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ،‫‌شوند‬
‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مختلف‬ ‫کانتینر‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫فناور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کانتینرهایی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌اندازی‬
‫ه‬‫را‬ ‫برای‬
،‫مگنوم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬
Zun
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کانتینرها‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬
OpenStack
.‫بگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫کانتینرهای‬
Zun
‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قرار‬
OpenStack
‫حجم‬ ‫و‬ ‫نوترون‬ ‫شبکه‬ ‫مانند‬
Cinder
‫به‬ .‫شوند‬ ‫ادغام‬
‫یک‬ ‫کاربران‬
API
.‫‌شود‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫مختلف‬ ‫کانتینر‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫فناور‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫پیچیدگ‬ ‫کشف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫کانتینرها‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ساده‬
Zun
‫سرویس‬ ‫یک‬
OpenStack Container
‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ .‫است‬
API
‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫برنامه‬ ‫کانتینرهای‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫کالسترها‬ ‫یا‬ ‫سرورها‬
‫شبکه‬ ‫انتزاع‬ ‫به‬ ‫کانتینر‬ ‫‌های‬
‫ب‬‫چارچو‬ ‫‌سازی‬
‫ه‬‫شبک‬ ‫‌های‬
‫ل‬‫مد‬ ‫بین‬ ‫پل‬
OpenStack
Senlin
‫ابرهای‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫خوشه‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
OpenStack
‫های‬ ‫سرویس‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫همگن‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫خوشه‬ .‫است‬
OpenStack
.‫کند‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مجموعه‬ ‫ارکستراسیون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬
Senlin
‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سرویسی‬
Cluster
: ‫مثل‬ . ‫است‬ ‫ابری‬ ‫منبع‬ ‫چندین‬ ‫از‬
aws , google cloud
.… ,
Senlin
‫یک‬
API REST
‫بومی‬
OpenStack
‫یک‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
API Query
‫با‬ ‫سازگار‬
AutoScaling AWS
. ‫میکند‬ ‫ایجاد‬
Blazar
‫برای‬ ‫منبع‬ ‫رزرو‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬
OpenStack
.‫است‬
Blazar
‫دوره‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫مقدار‬/‫نوع‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬
. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجاره‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫رزرو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫رزرو‬ ‫خاص‬ ‫زمانی‬
Blazar
‫سرویس‬ ‫یک‬
OpenStack
‫ابر‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫رزرو‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
OpenStack
،‫ها‬ ‫حجم‬ ،‫ها‬ ‫(نمونه‬ ‫مجازی‬ ‫هم‬ - ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫برای‬
.)‫(میزبان‬ ‫فیزیکی‬ ‫هم‬ ‫و‬ )‫ها‬ ‫پشته‬
‫ابرهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ،‫ناموفق‬ ‫‌های‬
‫ه‬‫نمون‬ ‫خودکار‬ ‫بازیابی‬ ‫با‬ ‫ماساکاری‬
OpenStack
‫ماساکاری‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬
‫ن‬‫ماشی‬ ‫‌تواند‬
‫ی‬‫م‬
KVM (VM)
‫فرآیند‬ ‫خرابی‬ ‫مانند‬ ‫خرابی‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫را‬
VM
‫میزبان‬ ‫خرابی‬ ‫و‬ ،‫تأمین‬ ‫فرآیند‬ ‫خرابی‬ ،
‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫ماساکاری‬ .‫کند‬ ‫بازیابی‬ ‫نووا‬
API
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خودکار‬ ‫نجات‬ ‫مکانیسم‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬
Masakari
‫پروژه‬ ‫یک‬
OpenStack
‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫باالی‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هاست‬ ‫روی‬
‫منتشر‬ ‫مرور‬ ‫قابل‬ ‫کاتالوگ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫برای‬ ‫آماده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ابری‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مورانو‬
‫کاربران‬ .‫کنند‬
Cloud
‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫کاتالوگ‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ - ‫تجربه‬ ‫بی‬ ‫افراد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ -
‫از‬ ‫مورانو‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬
OpenStack Heat
.‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫زیرساخت‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬
Murano
‫پروژه‬ ‫یک‬
OpenStack
‫ساده‬ ‫را‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کاتالوگ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫منبع‬
‫در‬ ‫سرویسی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ .‫کند‬ ‫تسریع‬ ‫و‬
OpenStack
.‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫مخزن‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫مورانو‬ ‫پروژه‬
murano
‫سرور‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫شامل‬ ‫این‬ .‫اصلی‬ ‫مخزن‬ -
API
‫مورانو‬ ‫و‬ ‫مورانو‬ ‫موتور‬ ،‫مورانو‬
PL
.‫است‬
murano-agent
.‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫استقرار‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫مهمان‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ -
murano-dashboard Murano UI
–
‫داشبورد‬ ‫برای‬ ‫افزونه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
OpenStack
.‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
python-muranoclient
–
‫کالینت‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫کتابخانه‬
CLI
‫مورانو‬ ‫برای‬
‫‌سازی‬
‫ه‬‫ساد‬ ‫و‬ ،‫تصویر‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫فرآیند‬ ‫کردن‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫‌تان‬
‫ه‬‫برنام‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫با‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬
‫س‬‫سروی‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫کردن‬ ‫‌تر‬
‫ن‬‫آسا‬ ‫برای‬
.‫محور‬ ‫برنامه‬ ‫استقرار‬
Freezer
،‫(لینوکس‬ ‫چندگانه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خدمات‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فاجعه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫پشتیبان‬ ‫یک‬
،‫ویندوز‬
OSX
‫افزایشی‬ ‫‌گیری‬
‫ن‬‫پشتیبا‬ ،‫بلوک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫‌گیر‬
‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫برای‬ ‫‌پذیری‬
‫ف‬‫انعطا‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫ارائه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ )...
‫طراحی‬ )‫است‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬ ‫گره‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫‌گیری‬
‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫‌سازی‬
‫م‬‫همگا‬ ‫(یعنی‬ ‫کارها‬ ‫‌سازی‬
‫م‬‫همگا‬ ،‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫اقدامات‬ ،‫فایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
.‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫ابرهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫‌ها‬
‫ط‬‫محی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ .‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ) .‫است‬ ‫شده‬
‫چندگانه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خدمات‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فاجعه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫فریزر‬
،‫ویندوز‬ ،‫(لینوکس‬
OSX، BSD
،‫بلوک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬
‫ی‬‫‌گیر‬
‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫برای‬ ‫‌پذیری‬
‫ف‬‫انعطا‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫ارائه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ )
‫تمرکز‬ )‫گره‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫‌گیری‬
‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫‌سازی‬
‫م‬‫همگا‬ ‫(یعنی‬ ‫کارها‬ ‫‌سازی‬
‫م‬‫همگا‬ ،‫‌ای‬
‫ه‬‫لحظ‬ ‫اقدامات‬ ،‫فایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫افزایشی‬ ‫‌گیری‬
‫ن‬‫پشتیبا‬
.‫است‬ ‫زودگذر‬ ‫بزرگ‬ ‫ابرهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫‌ها‬
‫ط‬‫محی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ .‫دارد‬
¶‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫بگیرید‬ ‫پشتیبان‬ ‫خود‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫لحظه‬ ‫لحظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
:‫قوی‬ ‫رمزگذاری‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
AES-256-CFB
)‫حجم‬ ‫فوری‬ ‫عکس‬ ‫(بدون‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫درخت‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬
‫دایرکتوری‬ ‫درخت‬ ‫از‬
MongoDB
‫فوری‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫ژورنال‬
LVM
‫در‬
swift
‫بگیرید‬ ‫پشتیبان‬
‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬
MySQL DB
‫فوری‬ ‫عکس‬ ‫با‬
LVM
‫کنید‬ ‫بازیابی‬ ‫خود‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫تاریخ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫آپلود‬ ‫جریانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پشتیبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫کم‬ ‫مصرف‬
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service
OpenStack and its service

Recomendados

Openstack Rally von
Openstack RallyOpenstack Rally
Openstack RallyYashar Esmaildokht
202 views40 Folien
how enable ceph dashboard von
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboardYashar Esmaildokht
141 views16 Folien
Pg autoscaling in ceph von
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephYashar Esmaildokht
288 views19 Folien
rbdmap in ceph von
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph Yashar Esmaildokht
320 views15 Folien
how upgrade ceph von
how upgrade cephhow upgrade ceph
how upgrade cephYashar Esmaildokht
118 views22 Folien
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack von
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackYashar Esmaildokht
186 views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a OpenStack and its service

Presentation research method von
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 views27 Folien
Network management 2_sample von
Network management 2_sampleNetwork management 2_sample
Network management 2_samplePaktia University
27 views16 Folien
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
339 views16 Folien
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... von
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Muhibullah Aman
335 views63 Folien
cloud services for libraries von
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 views144 Folien
security book von
security book security book
security book Yashar Esmaildokht
932 views461 Folien

Similar a OpenStack and its service(20)

Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 views
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... von Muhibullah Aman
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Muhibullah Aman335 views
Herat University Library Management System Persian User Manual von Abdul Rahman Sherzad
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران von Farafekr Technology
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
Farafekr Technology2.2K views
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز von Mobin Ranjbar
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Mobin Ranjbar511 views
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار von efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 views

Más de Yashar Esmaildokht

مرجع oracle mysql |mariadb von
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 views449 Folien
openstack designate von
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 views81 Folien
bcache and cachefs its benefits. von
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
63 views36 Folien
Systemd and its various uses and capabilities. von
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 views49 Folien
radosgw von
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 views72 Folien
cachefs von
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 views26 Folien

Más de Yashar Esmaildokht(17)

نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... von Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ von Yashar Esmaildokht
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
Yashar Esmaildokht237 views

OpenStack and its service

 • 1. ‫تعالی‬ ‫باسمه‬ openstack ‫آن‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫نسخه‬ 0.1
 • 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ Mob : 09141100257 Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫دونیت‬ ‫جهت‬ ‫لینک‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
 • 3. : ‫مشاوره‬ . ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
 • 4. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬ ‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ): ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
 • 5. ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫مقاله‬ ‫شروع‬ ‫قبل‬ openstack ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫شک‬ ‫بدون‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ OpenStack .‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بزرگ‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‌ : ‫جمله‬ ‫از‬ ‫داریم‬ ‫ساختار‬ ‫چندین‬ ‫ما‬ ‫ابر‬ ‫مفهوم‬ ‫در‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ . ‫میباشد‬ ‫ابر‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫برای‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫سکو‬ ‫یک‬ ‫استک‬ ‫اپن‬ Infrastructure as a service (Iaas) Platform as a service (Paas) Software as a service (Saas) Network as a service (Naas) Storage as a service (Staas) xaas (anything as a service) Security as a service Load balancing as a service Dns as a service And … ‫پردازش‬ ‫کارهای‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محاسبات‬ .‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫متمرکز‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ Cloud ،‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫محاسباتی‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ AI ،Big Data ‫و‬ ‫وب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ، .‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫رایانه‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ،‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫غیره‬ IaaS ‫چیست؟‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ Infrastructure as a service ‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ )‫(مشتری‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫همگانی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫بدهد‬ ‫را‬ …‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ،‫داده‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ،‫سرور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫دسترس‬ ‫میزان‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫یکسری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اما‬ ،‫ندارید‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌گوییم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫یا‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫منابع‬ IaaS .‫باشند‬ ‫‌پذیر‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 6. ‫مزایای‬ IaaS IaaS ‫از‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫‌افزاری‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫امکانی‬ ‫و‬ ‫دلیل‬ ،‫قصد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ IaaS ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تغییر‬ ‫ناگهانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫است‬ ‫‌پذیر‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫نیازمند‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دانید‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌اید‬ ‫ه‬‫ساخت‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یک‬ ‫که‬ IaaS .‫یابد‬ ‫تطبیق‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫براساس‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ • ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫‌ها‬ ‫ه‬‫هزین‬ ،‫ندارید‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫محیطی‬ ‫اجاره‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ IaaS ‫کم‬ ‫بسیار‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ • .‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫انجام‬ ‫سرویس‬ ‫خود‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫مجاز‬ • .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬ • .‫‌گیرید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫مقیا‬   • .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫‌تان‬ ‫ف‬‫مصر‬ ‫میزان‬ ‫براساس‬ ‫شما‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫هزین‬ • ،‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ IaaS .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌پذیری‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ‫بیشترین‬
 • 7. PaaS ‫چیست؟‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ،‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫بر‬ ‫اضافه‬ PaaS ،‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫‌فزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مهندسین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫روی‬ ‫مناسبی‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫داده‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ ،‫‌ها‬ ‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫طراحی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تمرکز‬ ‫بیشترین‬ .‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫مزایای‬ PaaS • ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫روی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ PaaS .‫نباشد‬ ‫منابع‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حساب‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬   • .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬ • .‫باشید‬ ‫‌تان‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫ساخت‬ ‫نگران‬ ‫تنها‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایندهای‬ ‫تمام‬ • .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌تان‬ ‫م‬‫تی‬ ‫با‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫امکاناتی‬ ‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬ • ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫شما‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫محدود‬ ‫سرور‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫شما‬ ‫کنترل‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫شما‬ ‫منابع‬ • ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ PaaS ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫آوردن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ، .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬   • ‫توسط‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫محیط‬ PaaS ‫مطمئن‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ابزاری‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫شوید‬ PaaS .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫تمام‬
 • 8. SaaS ‫چیست؟‬ ‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ SaaS ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫ابری‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫گزین‬ ‫‌ترین‬ ‫ه‬‫شد‬ ‌ ‫ه‬‫شناخت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سرویس‬ SaaS .‫ندارید‬ …‫و‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ .‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫‌دهندگان‬ ‫س‬‫سروی‬ SaaS ‫تمرکز‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌نویسان‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫بروزرسان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫تمام‬ .‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫دیگری‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫درحالیکه‬ IaaS ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫‌داری‬ ‫ه‬‫نگ‬ ‫برای‬ ‫تخصصی‬ ‫دانش‬ ‫به‬ PaaS ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ SaaS ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرویسی‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫نهایت‬ end user .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ SaaS :‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫محبوبیت‬ • .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫دیپلوی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ • .‫است‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ • .‫است‬ ‫راحت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫بروزرسانی‬ ‫احتمالی‬ ‫مشکالت‬ • .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫خالل‬ ‫کارتان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تکنیکی‬ ‫مشکالت‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫روی‬ ‫کنترلی‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ • .‫شوند‬ ‫روبرو‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکالت‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کاربران‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬ Albert Barron ‫انجمن‬ ‫در‬ IBM ‫با‬ ‫پیتزا‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫پروسه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫مد‬ ‫میان‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫تفاو‬ .‫کرد‬ ‫مقایسه‬ ‫همدیگر‬
 • 10. ‫باید‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬ ‫ن‬‫نشا‬ ‫سبز‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫‌دهنده‬ ‫ن‬‫نشا‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫الی‬ ،‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫شمایید‬ .‫دارید‬ ‫‌ها‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫تمام‬ ‫روی‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫سنتی‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫مدل‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫دوم‬ ‫مدل‬ ‫در‬ . …‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حافظه‬ ‫مدیریت‬ ،‫نمایید‬ ‫بررسی‬ IaaS ‫بجز‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫سوم‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫مجاز‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫مدیریت‬ PaaS ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫تقریبا‬ ۵۰ - ۵۰ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ SaaS ‫چرا‬ ‫ندارد‬ ‫سازگاری‬ ‫منطق‬ ‫با‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫آخر‬ ‫حالت‬ ‫البته‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫‌دهنده‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫توسط‬ ‫کارها‬ ‫تمام‬ ،‫است‬ .‫‌دهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫اجرا‬ ‫دردسر‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫‌افزارتان‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫‌دهند‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬ SaaS ‫از‬ ‫میزانی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬ ‫ی‬‫سفارش‬ PaaS ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ ‫روی‬ ‫کاملتری‬ ‫کنترل‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اگر‬ .‫شماست‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫کارها‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫حرف‬ ‫صورت‬ IaaS .‫شماست‬ ‫مناسب‬
 • 12. ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ openstack : ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫سرویس‬ ‫آورنده‬ ‫فراهم‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ DNS ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫مانند‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‌ REST API ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫با‬ ‫مانند‬ ‫زیرساختی‬ Neutron ‫‌های‬ ‫د‬‫رکور‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ DNS ‫به‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫مانند‬ ‫سرویسی‬ ‫کارگیری‬ Bind9 ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ DNS as a Service ‫یا‬ DNSaaS .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 13. ‫ابر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کانتینر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ Openstack ‫پروژه‬ Magnum ‫کمک‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کانتینر‬ ‫مدیریت‬ ‫موتور‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ Nova ‫تکنولوژی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هاست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫و‬ Docker ‫مانند‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫مدیریت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ Docker Swarm ،Apache Mesos Kubernetes ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫ابری‬ ‫بستر‬ ‫در‬ Container as a Service ‫ارائه‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ Magnum ‫سرویس‬ ‫از‬ Heat ‫کردن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ Image ‫یک‬ OS ‫شامل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ Docker ‫و‬ Kubernetes ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ Image ‫هم‬ ‫را‬ ‫در‬ Virtual machine ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ها‬ Bare metal machine .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫ای‬ ‫خوشه‬ ‫پیکربندی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫داکر‬ Docker ‫جداسازی‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫برنامه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ ‫ارائه‬ ،‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫بپردازید؛‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ( ‫کوبرنیتز‬ Kubernetes ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ) ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ Magnum ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ Magnum :‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫با‬ ‫یکپارچگی‬ – Kubernetes، Swarm، Mesos ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ Backend Container ‫با‬ ‫یکپارچگی‬ – Keystone ‫امنیت‬ ‫برای‬ multi-tenant ‫با‬ ‫یکپارچگی‬ – Neutron ‫امنیت‬ ‫برای‬ multi-tenant ‫شبکه‬ Kubernetes ‫با‬ ‫یکپارچگی‬ – Cinder ‫برای‬ ‫حجم‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ Container ‫ها‬
 • 14. Trove ‫در‬ openstack ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رابط‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رابط‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‌ ‫ه‬‫پایگا‬ ‫کامل‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قدیمی‬ ‫نسبتا‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫ا‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ابری‬ DataBase as a Service ‫یا‬ DBaaS ‫روی‬ ‫بر‬ Openstack ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫همچنین‬ .‫‌سازد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مخفی‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‌ ‫ه‬‫پایگا‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫پیچیدگ‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫دیتابیس‬ ‫چندین‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 15. ‫حجیم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫چارچو‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ Big Data ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ Openstack ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫قدیمی‬ ‫نسبتا‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ Openstack ‫از‬ ‫هدف‬ . ‫است‬ Sahara ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ BigData as a Sevice ‫یا‬ BDaaS ‫پردازش‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫چارچو‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مانند‬ ‫حجیم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ Apache Hadoop ،Apache Spark ،Apache Storm .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫‌استک‬ ‫ن‬‫اپ‬ ‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫را‬
 • 16. ‫پروژه‬ ،‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫‌گذاری‬ ‫ک‬‫اشترا‬ ‫سرویس‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ Malina ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ Cinder ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مانند‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫پروتک‬ ‫‌کارگیری‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربران‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫جهت‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ک‬‫دیس‬ NFS ،CIFS ، SMB .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫فایل‬ ‫‌گذاری‬ ‫ک‬‫اشترا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫سرویس‬ ،‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫‌جایی‬ ‫ه‬‫جاب‬ ‫و‬ ‫‌گذاری‬ ‫ک‬‫اشترا‬ ‫جهت‬ …‫و‬
 • 17. ‫همان‬ ‫یا‬ ‫بار‬ ‫‌کننده‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ LoadBalancer ‫انجام‬ ‫و‬ Scaling ‫ابر‬ ‫محیط‬ ‫در‬ Openstack .‫است‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ LBaaS ‫توسط‬ ‫که‬ Neutrun ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫مرجع‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مجزا‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ LBaaS v2 ‫توزیع‬ ‫کار‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫بار‬ instance ‫سرورهای‬ ،‫ها‬ Bare Metal ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫فیزیکی‬ ‫(سرورهای‬ Nova Instance ‫به‬ Openstack ‫و‬ )‫است‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بار‬ ‫توزیع‬ ،‫کرد‬ ‫مطرح‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برجست‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کانتینرها‬ Scaling ‫‌صورت‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫مانند‬ ‫اجزا‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫وظیفه‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫‌زمان‬ ‫م‬‫ه‬ ‫‌صورت‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫و‬ ‫افقی‬ Nova، Neutron، Keystone، Glance ‫تعامل‬ ‫در‬ .… ‫و‬ .‫است‬
 • 18. ‫پروژه‬ Barbican ‫کلیدهای‬ ،‫پسوردها‬ ‫مانند‬ ‫امنیتی‬ ‫موارد‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫ذخیره‬ ‫جهت‬ ،‫است‬ ‫کلید‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نام‬ ‫گواهی‬ ،‫غیرمتقارن‬ ‫و‬ ‫متقارن‬ ‫رمزنگاری‬ X.509 ‫باالبردن‬ ‫و‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫برای‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ …‫و‬ .‫هستند‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫امنیت‬
 • 19. ‫اصلی‬ ‫محاسباتی‬ ‫موتور‬ ،‫کامپوننت‬ ‫این‬ OpenStack ‫بر‬ ‫را‬ ‫محاسباتی‬ ‫وظایف‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬
 • 20. ‫کلی‬ ‫معماری‬ ‫ختار‬ ‫سا‬ nova . ‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ Compute (Nova) Compute ‫‌های‬ ‫ت‬‫کامپونن‬ ‫ترین‬ ‫اجباری‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ OpenStack ‫یک‬ ‫اصل‬ ‫در‬ .‫است‬ Hypervisor ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫مجازی‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫ابری‬ ‫محاسبات‬ ‫تنظیمات‬ metal bare .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫باال‬ ‫کارایی‬ ‫با‬   .‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫قوی‬ ‫عملکردی‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫فناور‬ Hypervisor ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ Xen ، KVM ‫و‬ VMware ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫هستند‬ OpenStack .‫دارد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ SQL .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬  
 • 21. ‫عملکرد‬ • nova-api .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ • nova-compute ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫درخواستی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ .‫‌برد‬ ‫ی‬‫م‬ • Nova-scheduler ‫برای‬ ‫را‬ ‫وظایف‬ nova-compute .‫کند‬ ‫می‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ • ‫رجیستری‬ Glance ‫جزئیات‬ Image .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫متادیتا‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ • ‫مخزن‬ Image، Image ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ / ‫ادمین‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ • nova-network .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫مسیریابی‬ ‫و‬ ‫اتصال‬
 • 22. Neutron ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپوننتی‬ OpenStack ‫مؤلفه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫کامپوننت‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫فعال‬ ‫های‬ OpenStack ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫خود‬ .‫شود‬ ‫برقرار‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫خوبی‬ ‫ارتباط‬ ‫تا‬ ،‫باشد‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مؤلفه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ . ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ … ‫و‬ ‫فایروالینگ‬ ‫باالنسینگ‬ ‫لود‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فردی‬ – ‫معماری‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬ ‫همچنین‬ ‌ : ‫میباشد‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نیز‬
 • 24. )‫(نوترون‬ ‫شبکه‬ Neutron ‫پروژه‬ ‫یک‬ OpenStack ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫رابط‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ "‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫"اتصال‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ vNIC ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ) ‫های‬ ‫سرویس‬ OpenStack ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ nova ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ) OpenStack Networking API .‫کند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ‫چند‬ ‫مفسران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ( ‫مجازی‬ ‫شبکه‬ ‫زیرساخت‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ VNI ( ‫فیزیکی‬ ‫شبکه‬ ‫زیرساخت‬ ‫دسترسی‬ ‫الیه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫و‬ ) PNI ‫محیط‬ ‫در‬ ‫را‬ ) OpenStack .‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫شبکه‬ OpenStack ‫خصوصی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫فایروال‬ ‫مانند‬ ‫خدماتی‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫پیشرفته‬ ‫مجازی‬ ‫شبکه‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫توپولوژ‬ ‫تا‬ ‫‌سازد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ( ‫مجازی‬ VPN .‫باشد‬ ) ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫نوترون‬ IP ‫یا‬ ‫ثابت‬ DHCP ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ IP ‫مسیر‬ ‫تغییر‬ ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شناور‬ .‫دهد‬ ( ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫با‬ ‫‌شده‬ ‫ف‬‫تعری‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫فناور‬ ‫از‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاربران‬ SDN ‫مانند‬ ) OpenFlow - ‫‌نشینی‬ ‫ه‬‫اجار‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ - multi tenancy ‫و‬ ‫شبکه‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ OpenStack ( ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫مانند‬ - ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫مستقر‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫شبکه‬ ‫خدمات‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ IDS ،‫بار‬ ‫تعادل‬ ،) ( ‫مجازی‬ ‫خصوصی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فایروا‬ VPN .)
 • 25. ‫مستاجری‬ ‫چند‬ :‫انگلیسی‬ ‫(به‬ Multitenancy ‫یک‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستمهای‬ ‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ) ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ )‫سرویس‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫(مشتر‬ ‫کنندگان‬ ‫اجاره‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫مستاجری‬ ‫چند‬ ‫سیستم‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گذارده‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫نمونه‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫اختصاصی‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نمونه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫مستأجر‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ‫چند‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫مستاجر‬ .)"‫"منزوی‬ ‫یا‬ "‫"اختصاصی‬ ‫جای‬ ‫(به‬ ‫هستند‬ "‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫"به‬ ،‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫طراحی‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫اختصاصی‬ ‫سهم‬ ‫مستاجر‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ،‫مستاجر‬ ‫چند‬ ‫معماری‬ ‫با‬ .‫دارند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫امتیازات‬ ‫با‬ ‫مشترکی‬ ،‫است‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫اجاره‬ ‫چند‬ .‫کاربردی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫مستاجر‬ ‫فردی‬ ‫عملکرد‬ ،‫کاربر‬ ‫مدیریت‬ ،‫پیکربندی‬ ،‫آن‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - ‫دهد‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مختلف‬ ‫مستاجرین‬ ‫از‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫جداگانه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫جایی‬ Timesharing ‫دهه‬ ‫از‬ : 1960 ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫آنها‬ ‫اغلب‬ .‫دادند‬ ‫اجاره‬ )‫زمان‬ ‫(تقسیم‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ، ‫محاسبات‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ، ‫شناسه‬ ‫این‬ ‫براساس‬ .‫مشتری‬ ‫حساب‬ ‫شناسه‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫جداگانه‬ ‫ورودی‬ ‫قسمت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫مشتریان‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫حسابداران‬ CPU .‫کنند‬ ‫شارژ‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫نوار‬/‫دیسک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ، ‫دهه‬ ‫از‬ :‫میزبان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ 1990 ( ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ASP )‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫(موجود‬ ‫میزبان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫میزبان‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ) ، ‫اصلی‬ ‫برنامه‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫بسته‬ .‫بودند‬ ASP ‫همان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چندین‬ ‫(اگر‬ ‫کنند‬ ‫میزبان‬ ‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میزبان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫شدند‬ ‫مجبور‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫بالغ‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ .‫جداگانه‬ ‫فرآیندهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫یا‬ )‫نباشند‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫فیزیکی‬ ‫دستگاه‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫عملیاتی‬ ‫(مانند‬ ‫گرا‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫محبوب‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ :‫وب‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ Hotmail ‫برنامه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫واحد‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ) .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫سازمان‬ )ً ‫ال‬‫(مث‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫طبیعی‬ ‫تکامل‬ ‫یک‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫از‬ ‫تمایز‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫همان‬ ‫در‬ ، ‫داده‬ ‫ذخیره‬ ‫مکانیسم‬ ‫همان‬ ‫با‬ ، ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ، ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫مشتری‬ ‫چندین‬ ، ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ .‫بینند‬ ‫نمی‬ ‫یا‬ ‫گذارند‬ ‫نمی‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مشتریان‬ ‫بنابراین‬ ، ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫طراحی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫بین‬ ‫تمایز‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مقایسه‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫اجزای‬ ‫آن‬ .‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫جداگانه‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مشتری‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫تمایز‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫چندتایی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رقابتی‬ ‫تمایز‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫چندتایی‬ ‫اصل‬ ‫فعال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫رایانه‬ ‫ورودی‬ ‫وسایل‬ ‫‌ترین‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫‌دی‬ ‫ی‬‫س‬ ‫‌اندازهای‬ ‫ه‬‫را‬ ‫که‬ ‫‌رسیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫روزگاری‬ ‫به‬ ،‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫برگردیم‬ ‫اگر‬ ‫بر‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ .‫بود‬ ‫امروز‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ً ‫ال‬‫کام‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫روزها‬ ‫آن‬ ،)‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ادعایی‬ ‫چنین‬ ‫هنوز‬ ‫هم‬ ‫برخی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چند‬ ‫(هر‬ ‫بودند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫دوره‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شوند‬ ‫نصب‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‌توانستند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌شد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فروخته‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فشرد‬ ‫‌های‬ ‫ح‬‫لو‬ ‫روی‬ ٔ ‫رایانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بارگیری‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫شدند‬ ‫ناپدید‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫فشرده‬ ‫‌های‬ ‫ح‬‫لو‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫فراهم‬ ‫عمومی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سریع‬ :‫انگلیسی‬ ‫(به‬ ‫سازمانی‬-‫درون‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫مشتریان‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫چنین‬ .‫کند‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ On-premises .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ )
 • 26. ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ٔ ‫همه‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ :‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬ ‫فرایند‬ ،‫مثال‬ ‫یک‬ .‫داشت‬ ‫هم‬ ‫مشکل‬ ‫چند‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ .‫کرد‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫جداگانه‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫این‬ ٔ ‫همه‬ ‫باید‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫‌روزرسان‬ ‫ه‬‫ب‬ ٔ ‫همه‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫ایده‬ ‫این‬ .‫آید‬ ‫پدید‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫معماری‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ٔ ‫همه‬ .‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫این‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشابه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ٔ ‫ه‬‫اجاز‬ )‫(مستأجرین‬ ‫رایانه‬ ‫متعدد‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ :‫شود‬ ‫انجام‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬ 1 . ‫چندگانه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نمون‬ 2 . ‫مشترک‬ ٔ ‫نمونه‬ :‫انگلیسی‬ ‫(به‬ ‫نمونه‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ،‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫چندگانه‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نمون‬ ‫روش‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ Instance ‫اجرا‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ) .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫جداگانه‬ ‫فضای‬ ‫اختصاص‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫روش‬ ‫این‬ ‫بدیهی‬ ‫مشکل‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقاء‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫‌گذارد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫چندین‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌داده‬ ‫ه‬‫پایگا‬ ‫و‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ،‫اشتراکی‬ ٔ ‫نمونه‬ ‫روش‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫کند‬ ‫‌جویی‬ ‫ه‬‫صرف‬ ،‫زمان‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چقدر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ — .‫است‬ ‌ ‫ی‬‫مستأجر‬-‫تک‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ( ‫سرویس‬-‫عنوان‬-‫به‬-‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مدل‬ SaaS ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ای‬ ‫ی‬‫معمار‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ) .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫یاد‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مستأجری‬-‫چند‬ ‫از‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬
 • 27. Cinder ‫سرویس‬ OpenStack Block Storage ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫حجم‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ Nova، Ironic .‫است‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫کانتینرها‬ ، Cinder ‫بلوک‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫کامپوننت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ OpenStack ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫مشابه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫درایو‬ ‫یا‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫خاص‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫مکا‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ Component ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ block ‫مکان‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سنتی‬ ‫مفهوم‬ ‫شبیه‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫هارد‬ ‫روی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ Cinder ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫توانایی‬ CEPH، SAN ‫هارد‬ ‫و‬ Local .‫باشد‬ ‫می‬
 • 28. Ironic ‫پروژه‬ ‫یک‬ OpenStack ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ Virtual machine ،‫ها‬ Baremetal machine ‫نقش‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬ Hypervisor ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ Nova Baremetal driver ‫توسعه‬ ‫مستقل‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫بود‬ .‫یافت‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ bare-metal hypervisor API ‫پیش‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پالگین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ،‫فرض‬ PXE ‫و‬ IPMI ‫اما‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫کردن‬ ‫وخاموش‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ Ironic ‫های‬ ‫پالگین‬ ‫با‬ ‫یافتن‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫قابلیت‬ vendor-specific .‫دارد‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ OpenStack bare metal provisioning ‫نام‬ ‫با‬ Ironic ‫برنامه‬ ‫یک‬ OpenStack ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ bare metal ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ . ‫میباشد‬ baremetal as a service ‫درایور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫جای‬ ‫به‬ Nova baremetal ‫بهتر‬ .‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫جدا‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است‬ API ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫و‬ ‫هایپروایزرها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پالگین‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ bare metal ‫‌طور‬ ‫ه‬‫ب‬ .‫دارند‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ،‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ PXE ‫و‬ IPMI ‫اما‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬/‫روشن‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ Ironic ‫نیز‬ ‫فروشنده‬ ‫خاص‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫افزون‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫عملکردهای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ Ironic ‫پروژه‬ ‫یک‬ OpenStack ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫که‬ ‫است‬ bare metal ‫به‬ ‫یا‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ )‫مجازی‬ ‫خالف‬ ‫(بر‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ OpenStack Cloud ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ OpenStack Identity (keystone)، Compute (nova)، Network ،)‫(نوترون‬ Image ‫و‬ )‫(نگاه‬ Object (swift) .‫شود‬ ‫ادغام‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ Bare Metal ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫طور‬ ‫به‬ Compute ‫و‬ Network ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫ارائه‬ ‫امکان‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫پیکربندی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فیزیکی‬ API ‫سرویس‬ Compute ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محدود‬ ‫نمونه‬ ‫اقدامات‬ ‫مجموعه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫زنده‬ ‫مهاجرت‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سوئیچ‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫سرورهای‬ bare metal .‫داد‬ ‫انجام‬ ‫اتصال‬ ‫قابل‬ ‫درایور‬ ‫معماری‬ Ironic ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫بنویسند‬ ‫را‬ ‫درایورهایی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫فروشندگان‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬ ‫جامعه‬ ‫درایورهای‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫عملکردی‬ ‫یا‬ ‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫است‬
 • 29. ‫خدمات‬ discovery ‫برای‬ ‫را‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫رجیستر‬ ، Image .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫دیسک‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫های‬ Image ‫به‬ ‫قالب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫نامحدودی‬ ‫تعداد‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ Backup .‫شوند‬ ‫استفاده‬ Glance ‫این‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ image ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ Template .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫اختصاص‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
 • 30. Swift ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ Scalable ‫و‬ Redundant ‫های‬ ‫سرور‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫چندگانه‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ .‫است‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫موظف‬ ‫استک‬ ‫اپن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫هستند‬ ‫پخش‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ Cluster ‫اطمینان‬ .‫کند‬ ‫حاصل‬ Cluster ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫خرابی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫یابند‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫افقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ،‫دیسک‬ ‫هارد‬ OpenStack ‫در‬ ‫جدید‬ ‫هایی‬ ‫مکان‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ Cluster .‫کند‬ ‫می‬ ‫کپی‬ Swift ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ OpenStack ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اشیاء‬ ‫و‬ ‫پرونده‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫پروند‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫قطعه‬ ‫یا‬ ‫پرونده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫شناسه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ،‫مسیر‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ OpenStack ‫تالش‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫مدیریت‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫تا‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫از‬ ،‫شبکه‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫دستگاه‬ ‫خرابی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ .‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شدن‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬
 • 31. Openstack Storlets ‫برای‬ ‫افزودنی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ Openstack Swift ‫نام‬ ‫به‬ - ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫محاسبات‬ ‫اجرای‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ storlets - ‫کانتینرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ایزوله‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫ذخیره‬ ‫شی‬ ‫داخل‬ ‫در‬ Docker .‫است‬ storlet ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ً ‫ال‬‫(مث‬ jar ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫شیء‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ) Swift ،‫آپلود‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫بارگذاری‬ storlet ‫در‬ ‫داده‬ ‫اشیاء‬ ‫روی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کرد‬ ‫فراخوانی‬ ‫سوئیفت‬
 • 32. Keystone ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬ Openstack ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫موجود‬ ‫دایرکتوری‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫ابر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫هویت‬ ‫تأیید‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ LDAP .‫شود‬ ‫ادغام‬ Keystne ‫ابر‬ ‫کاربران‬ ‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫مرکزی‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ً‫ا‬‫اساس‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هویتی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ OpenStack ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫در‬ ‫که‬ OpenStack ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربر‬ ‫فعلی‬ ‫دسترسی‬ ‫اینکه‬ ‫اجازه‬ Keystone .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ،‫کنند‬ ‫مپ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫ما‬ ‫استک‬ ‫اوپن‬ ‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یوزرهایی‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫واقع‬ ‫در‬ Component ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ Component ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ Component .‫شود‬ ‫می‬ ‫اعطا‬
 • 33. Horizon ‫طراحی‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫خدمات‬ ‫اتوماتیک‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫صورتحساب‬ ‫محاسبه‬ ‫مانند‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫شامل‬ Dashboard ‫منابع‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ OpenStack ‫دسترسی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ .‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ .‫بسازند‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزارهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫خودکار‬ Horizon ‫شروع‬ ‫هنگام‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپوننتی‬ ‫اولین‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ OpenStack ( ‫برنامه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ."‫‌بینند‬ ‫ی‬‫"م‬ API ‫ها‬ ‫کامپوننت‬ ‫همه‬ ‫به‬ ) ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ Horizon ‫معماری‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکانی‬ ‫تنها‬ OpenStack .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
 • 34. Telemetry (Ceilometer) Ceilometer ‫تمام‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫صورتحساب‬ ‫صدور‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫تماس‬ ‫منحصربفرد‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ Counter ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫استک‬ ‫اوپن‬ ‫آتی‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫اجزای‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫صورتحساب‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬ Counter ‫سهولت‬ ‫به‬ ،‫جدید‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ها‬ .‫اند‬ ‫توسعه‬ ‫قابل‬ ‫پروژه‬ Ceilometer ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کامپوننت‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫عادی‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ OpenStack .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ Ceilometer ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫کامپوننتی‬ Telemetry ،‫مشتری‬ ‫صورتحساب‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫ردیابی‬ OpenStack .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫‌واقع‬ ‫ر‬‫د‬ ‫دورسنجی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ Telemetry ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ Billing ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ Cloud .‫داد‬ ‫ارائه‬ Ceilometer ‫بررسی‬ ‫قابل‬ ‫لیستی‬ ‫همچنین‬ Verifiable ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ OpenStack .‫دارد‬
 • 35. ‫در‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ OpenStack ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ Cloud ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫ضروری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫منابعی‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ Heat ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زیرساخت‬ ‫به‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ Cloud .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ Heat ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫مرکب‬ ‫چندگانه‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫هماهنگی‬ ‫برای‬ ‫سرویسی‬ OpenStack-native REST API ‫یک‬ ‫و‬ CloudFormation- compatible Query API ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ Heat ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ Template ‫بر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ Threshold ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫توسط‬ ،‫شده‬ Ceilometer ‫این‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫رد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مانیتور‬ Threshold ‫سرویس‬ ‫توسط‬ Aodh ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آالرم‬ Automation ‫نیاز‬ ‫درصورت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ Scale up ‫یا‬ Scale down .‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫هم‬
 • 36. Placement ‫سرویس‬ ‫یک‬ OpenStack ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ API HTTP ‫سایر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ابری‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موجودی‬ ‫ردیابی‬ ‫برای‬ .‫دهند‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫مؤثر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫سرویس‬ placement API ‫نسخه‬ ‫در‬ 14.0.0 ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫نیوتن‬ nova ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫معرفی‬ 19.0.0 Stein . ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫پشته‬ ‫یک‬ ‫این‬ REST API ‫منابع‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫کال‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫منبع‬ ‫‌دهنده‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫موجود‬ ‫ردیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استخر‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫مشترک‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫استخر‬ ‫یک‬ ،‫محاسباتی‬ ‫گره‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫تخصیص‬ IP ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ردیابی‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫هر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫یابی‬ ‫مکان‬ ‫سرویس‬ .‫باشد‬ ‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محاسباتی‬ ‫گره‬ ‫یک‬ RAM ‫و‬ CPU ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دیسک‬ ،‫محاسباتی‬ ‫گره‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫مشترک‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منبع‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ IP ‫منبع‬ ‫منبع‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫از‬ IP .‫باشد‬ ‫خارجی‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫(به‬ ‫استاندارد‬ ‫منبع‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫ردیابی‬ ‫کالس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ DISK_GB، MEMORY_MB ‫و‬ VCPU .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سفارشی‬ ‫منبع‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫تعریف‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ) ‫صفات‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫‌دهنده‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ‫کیفی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫جنب‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫منبع‬ ‫‌دهنده‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫مشخص‬ ‫کاری‬ ‫حجم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مصرف‬ ‫قابل‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جنبه‬ ( ‫درایوهای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫موجود‬ ‫دیسک‬ ،‫مثال‬ SSD .‫باشد‬ )
 • 37. ‫هدف‬ Aodh ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫رویداد‬ ‫یا‬ ‫نمونه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اقدامات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ Ceilometer .‫کند‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ( ‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫خدمات‬ ‫پروژه‬ aodh ‫های‬ ‫داده‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اقدامات‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سرویسی‬ ) ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫رویداد‬ ‫یا‬ ‫متریک‬ Ceilometer ‫یا‬ Gnocchi .‫کند‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬
 • 38. ‫یا‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫سرویسی‬ Workflow ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ .‫است‬ Workflow ‫اساس‬ ‫بر‬ YAML ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نویسد‬ ‫می‬ REST API ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ Mistral .‫کند‬ ‫می‬ ‫آپلود‬ ‫این‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫سپس‬ Workflow ‫همان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ API ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫تنظیماتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫شروع‬ Workflow ‫رخ‬ ‫اثر‬ ‫در‬ .‫بگیرد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موردی‬ ‫دادن‬ Mistral ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫‌عنوان‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫در‬ ‫محاسبات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫امروزه‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫اجزای‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫اغلب‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫اجرا‬ ‫خاصی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫چندین‬ ‫از‬ .‫کانتینرها‬ ‫یا‬ ‫ابری‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ،‫واقعی‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ :‫است‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ Mistral ‫خودکارسازی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫چنین‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ Mistral ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫خوشه‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدیر‬ ‫وظایف‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نرم‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫مرکزی‬ ‫جزء‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ،‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مؤلفه‬ ‫چندین‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫فعالیت‬ ‫پیشرفت‬ ‫ردیابی‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫موردی‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫بزرگ‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫افزار‬ Mistral ‫مناسب‬ .‫است‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ Mistral ‫در‬ ‫را‬ ‫تعریفی‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫توصیف‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرآیندی‬ ‫چنین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ Mistral ‫اصطالح‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مراقبت‬ ‫باال‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫هماهنگ‬ ،‫سازی‬ ‫موازی‬ ،‫اجرای‬ ‫صحیح‬ ‫ترتیب‬ ،‫وضعیت‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫آپلود‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫چنین‬ ‫میسترال‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ Workflow ‫چیست‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫عنوان‬ ‫باید‬ ‫؟‬ Workflow ‫یک‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکراری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫فرآیند‬ ،‫دیگر‬ ‫بیانی‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ workflow ‫از‬ ‫فعالیتی‬ ‫چگونه‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توصیف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مسیری‬ .‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫پردازش‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫به‬ ‫خام‬ ‫حالت‬
 • 39. Workflow ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫شما‬ ،‫‌شود‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫‌جا‬ ‫ه‬‫‌ب‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫میان‬ ،‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ workflow ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫ندارید‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫نمونه‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بچه‬ :‫مانند‬ ‫کارهایی‬ .‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫روزان‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ،‫هستند‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫روتین‬ ‫کارهای‬ ‫اگر‬ .‫این‬ ‫شبیه‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫بگیر‬ ‫تحویل‬ ‫ا‬ ‫‌هاز‬ ‫س‬‫لبا‬ ،‫خشکشویی‬ ‫از‬ ،‫برو‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ،‫برسان‬ ‫گردشکاری‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫وظایف‬ ‫مدیریت‬ ‫نوعی‬ ،‫این‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ workflow ،‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫‌گون‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫باید‬ ‫وظایف‬ ، .‫دهند‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫بزرگتر‬ ‫چیزی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬ workflow ‫فرآیندی‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫تکراری‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫کارها‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زمانی‬ .‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫مسیری‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫‌دانید‬ ‫ی‬‫م‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫شما‬ ،‫کند‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫تیم‬ ‫اینکه‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫فرآیندی‬ ‫تعداد‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ،‫برسد‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ،‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫نامحدودی‬ S
 • 40. Zaqar ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫موبایل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫مستاجر‬ ‫چند‬ ‫ابری‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ API ً ‫ال‬‫کام‬ RESTful ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫است‬ SaaS ‫زیربنای‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫این‬ API ‫‌های‬ ‫ه‬‫مؤلف‬ ‫سایر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارآمد‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ OpenStack ‫با‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ Zaqar « ‫الیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمان‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رویدادها‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫ادغام‬ over-cloud ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ » ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ابری‬ ‫اپراتورهای‬ .‫کنند‬ Zaqar ‫های‬ ‫معادل‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ SQS ‫و‬ SNS .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬
 • 41. Oslo ‫متخصص‬ ‫نگهبانان‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫کد‬ ‫بازبینان‬ ‫اسلو‬ API ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫بده‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌آورد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫را‬ OpenStack ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫تجارب‬ OpenStack .‫دارند‬ ‫مشترک‬ ‫منافع‬ ، ‫های‬ ‫پروژه‬ OpenStack ‫تاریخ‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫طراحی‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ OpenStack ‫ای‬ ‫خانه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ،‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫اسلو‬ ‫پروژه‬ .‫شد‬ ‫دیگر‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کد‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رایج‬ ‫کدهای‬ ‫برای‬ OpenStack ‫‌های‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫شد‬ ‫ایجاد‬ oslo ‫پروژه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫بقیه‬ ‫به‬ ‫‌تر‬ ‫ه‬‫شبی‬ OpenStack /‫اپراتور‬ ‫تجربه‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫ثبات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشد‬ Deployer .‫‌بخشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بهبود‬ ‫را‬
 • 42. Zun ‫یک‬ OpenStack API .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ،‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مختلف‬ ‫کانتینر‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫فناور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کانتینرهایی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫برای‬ ،‫مگنوم‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ Zun ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کانتینرها‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ OpenStack .‫بگیرند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫کانتینرهای‬ Zun ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫قرار‬ OpenStack ‫حجم‬ ‫و‬ ‫نوترون‬ ‫شبکه‬ ‫مانند‬ Cinder ‫به‬ .‫شوند‬ ‫ادغام‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ API .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫مختلف‬ ‫کانتینر‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫فناور‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫پیچیدگ‬ ‫کشف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫کانتینرها‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ساده‬ Zun ‫سرویس‬ ‫یک‬ OpenStack Container ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ .‫است‬ API ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫برنامه‬ ‫کانتینرهای‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫کالسترها‬ ‫یا‬ ‫سرورها‬
 • 43. ‫شبکه‬ ‫انتزاع‬ ‫به‬ ‫کانتینر‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫چارچو‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫مد‬ ‫بین‬ ‫پل‬ OpenStack
 • 44. Senlin ‫ابرهای‬ ‫برای‬ ‫بندی‬ ‫خوشه‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ OpenStack ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫همگن‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫خوشه‬ .‫است‬ OpenStack .‫کند‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫اشیاء‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مجموعه‬ ‫ارکستراسیون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ Senlin ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫سرویسی‬ Cluster : ‫مثل‬ . ‫است‬ ‫ابری‬ ‫منبع‬ ‫چندین‬ ‫از‬ aws , google cloud .… , Senlin ‫یک‬ API REST ‫بومی‬ OpenStack ‫یک‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ API Query ‫با‬ ‫سازگار‬ AutoScaling AWS . ‫میکند‬ ‫ایجاد‬
 • 45. Blazar ‫برای‬ ‫منبع‬ ‫رزرو‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ OpenStack .‫است‬ Blazar ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫مقدار‬/‫نوع‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ . ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجاره‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫رزرو‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫رزرو‬ ‫خاص‬ ‫زمانی‬ Blazar ‫سرویس‬ ‫یک‬ OpenStack ‫ابر‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫رزرو‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ OpenStack ،‫ها‬ ‫حجم‬ ،‫ها‬ ‫(نمونه‬ ‫مجازی‬ ‫هم‬ - ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫برای‬ .)‫(میزبان‬ ‫فیزیکی‬ ‫هم‬ ‫و‬ )‫ها‬ ‫پشته‬
 • 46. ‫ابرهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ،‫ناموفق‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نمون‬ ‫خودکار‬ ‫بازیابی‬ ‫با‬ ‫ماساکاری‬ OpenStack ‫ماساکاری‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مجازی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫ماشی‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ KVM (VM) ‫فرآیند‬ ‫خرابی‬ ‫مانند‬ ‫خرابی‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫را‬ VM ‫میزبان‬ ‫خرابی‬ ‫و‬ ،‫تأمین‬ ‫فرآیند‬ ‫خرابی‬ ، ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫ماساکاری‬ .‫کند‬ ‫بازیابی‬ ‫نووا‬ API .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خودکار‬ ‫نجات‬ ‫مکانیسم‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ Masakari ‫پروژه‬ ‫یک‬ OpenStack ‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫باالی‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هاست‬ ‫روی‬
 • 47. ‫منتشر‬ ‫مرور‬ ‫قابل‬ ‫کاتالوگ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫برای‬ ‫آماده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ابری‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫مورانو‬ ‫کاربران‬ .‫کنند‬ Cloud ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫کاتالوگ‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ - ‫تجربه‬ ‫بی‬ ‫افراد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - ‫از‬ ‫مورانو‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ OpenStack Heat .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫زیرساخت‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫هماهنگ‬ ‫برای‬ Murano ‫پروژه‬ ‫یک‬ OpenStack ‫ساده‬ ‫را‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫کاره‬ ‫همه‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کاتالوگ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫در‬ ‫سرویسی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ .‫کند‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ OpenStack .‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫منبع‬ ‫کد‬ ‫مخزن‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫مورانو‬ ‫پروژه‬ murano ‫سرور‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫شامل‬ ‫این‬ .‫اصلی‬ ‫مخزن‬ - API ‫مورانو‬ ‫و‬ ‫مورانو‬ ‫موتور‬ ،‫مورانو‬ PL .‫است‬ murano-agent .‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫استقرار‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫مهمان‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ - murano-dashboard Murano UI – ‫داشبورد‬ ‫برای‬ ‫افزونه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ OpenStack .‫است‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ python-muranoclient – ‫کالینت‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫کتابخانه‬ CLI ‫مورانو‬ ‫برای‬
 • 48. ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ساد‬ ‫و‬ ،‫تصویر‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫فرآیند‬ ‫کردن‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫‌تان‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫با‬ ‫ابری‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫کردن‬ ‫‌تر‬ ‫ن‬‫آسا‬ ‫برای‬ .‫محور‬ ‫برنامه‬ ‫استقرار‬
 • 49. Freezer ،‫(لینوکس‬ ‫چندگانه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خدمات‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فاجعه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫پشتیبان‬ ‫یک‬ ،‫ویندوز‬ OSX ‫افزایشی‬ ‫‌گیری‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ،‫بلوک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫‌گیر‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫برای‬ ‫‌پذیری‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫ارائه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ )... ‫طراحی‬ )‫است‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬ ‫گره‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫‌گیری‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫‌سازی‬ ‫م‬‫همگا‬ ‫(یعنی‬ ‫کارها‬ ‫‌سازی‬ ‫م‬‫همگا‬ ،‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫اقدامات‬ ،‫فایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ .‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫ابرهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫‌ها‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ .‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ) .‫است‬ ‫شده‬ ‫چندگانه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خدمات‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فاجعه‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫فریزر‬ ،‫ویندوز‬ ،‫(لینوکس‬ OSX، BSD ،‫بلوک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫‌گیر‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫برای‬ ‫‌پذیری‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫ارائه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ) ‫تمرکز‬ )‫گره‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫‌گیری‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫‌سازی‬ ‫م‬‫همگا‬ ‫(یعنی‬ ‫کارها‬ ‫‌سازی‬ ‫م‬‫همگا‬ ،‫‌ای‬ ‫ه‬‫لحظ‬ ‫اقدامات‬ ،‫فایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫افزایشی‬ ‫‌گیری‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ .‫است‬ ‫زودگذر‬ ‫بزرگ‬ ‫ابرهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫‌ها‬ ‫ط‬‫محی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ .‫دارد‬ ¶‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بگیرید‬ ‫پشتیبان‬ ‫خود‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫لحظه‬ ‫لحظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ :‫قوی‬ ‫رمزگذاری‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ AES-256-CFB )‫حجم‬ ‫فوری‬ ‫عکس‬ ‫(بدون‬ ‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫درخت‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ ‫دایرکتوری‬ ‫درخت‬ ‫از‬ MongoDB ‫فوری‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫ژورنال‬ LVM ‫در‬ swift ‫بگیرید‬ ‫پشتیبان‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ MySQL DB ‫فوری‬ ‫عکس‬ ‫با‬ LVM ‫کنید‬ ‫بازیابی‬ ‫خود‬ ‫فایل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫تاریخ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آپلود‬ ‫جریانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پشتیبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫کم‬ ‫مصرف‬