Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄

36.704 Aufrufe

Veröffentlicht am

http://kritiria.blogspot.gr/
Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Φυσική ΣΤ΄ - Επανάληψη 2ης ενότητας.΄΄Θερμοκρασία - Θερμότητα΄΄

 1. 1. Επιμέλεια : Χρήστος Χαρμπής http://kritiria.blogspot.gr/ Φυσική ΣΤ΄- Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Θερμοκρασία - Θερμότητα ΄΄
 2. 2. 51 Ï çëéáêüò èåñìïóßöùíáò Óå üëï êáé ðåñéóóüôåñá óðßôéá ôïðïèåôïýíôáé çëéáêïß èåñìïóßöùíåò. Ãéá ôç èÝñìáíóç ôïõ íåñïý åäþ áîéïðïéïýìå ôçí áêôéíïâïëßá èåñìüôçôáò áðü ôïí ¹ëéï. Óôïí çëéáêü èåñìïóßöùíá ìðñïóôÜ áðü ìßá óêïõñü÷ñùìç åðéöÜíåéá åßíáé ôïðïèåôçìÝíïò Ýíáò óùëÞíáò. Ç óêïõñü÷ñùìç åðéöÜíåéá áðïññïöÜ ôç èåñìüôçôá. Ôï íåñü óôï óùëÞíá èåñìáßíåôáé. Ç èåñìüôçôá ìåôáöÝñåôáé ìå ñåýìáôá óôï äï÷åßï, üðïõ áðïèçêåýåôáé ôï æåóôü íåñü. Ôï äï÷åßï åßíáé êáëõììÝíï ìå èåñìïìïíùôéêü õëéêü, ãéá íá åßíáé ìéêñüôåñç ç áðþëåéá èåñìüôçôáò. Èåñìüôçôá äåí áêôéíïâïëåß ìüíï ï... ¹ëéïò! Èåñìüôçôá äåí áêôéíïâïëåß ìüíï ï ¹ëéïò. ¼ëá ôá óþìáôá áíÜëïãá ìå ôç èåñìïêñáóßá ôïõò êáé ôç öýóç ôçò åðéöÜíåéÜò ôïõò, áêôéíïâïëïýí èåñìüôçôá: ôï æåóôü óþìá ôïõ êáëïñéöÝñ, ç öùôéÜ óôï ôæÜêé, ç çëåêôñéêÞ óüìðá, ç ðëÜêá ôïõ áíáììÝíïõ óßäåñïõ... Ç äéÜäïóç ôçò èåñìüôçôáò ìå áêôéíïâïëßá âñßóêåé åöáñìïãÝò óå Ýíá ìåãÜëï ðëÞèïò óõóêåõþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå óôçí êáèçìåñéíÞ ìáò æùÞ. Óôá åóôéáôüñéá, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôïðïèåôïýíôáé ëÜìðåò, óõíÞèùò êüêêéíïõ ÷ñþìáôïò, ðÜíù áðü ôï öáãçôü, ãéá íá ôï äéáôçñÞóïõí æåóôü. Ðáñüìïéåò óõóêåõÝò ÷ñçóéìïðïéïýí ïé öõóéïèåñáðåõôÝò, ãéá íá æåóôÜíïõí Ýíá óõãêåêñéìÝíï ìÝñïò ôïõ óþìáôïò ôïõ áóèåíÞ. Óå üëåò ôéò ðáñáðÜíù ðåñéðôþóåéò, ç äéÜäïóç ìå áêôéíïâïëßá ðñïôéìÜôáé, ãéáôß åðéôñÝðåé ôç äéÜäïóç ôçò èåñìüôçôáò óå ìéá óõãêåêñéìÝíç êáôåýèõíóç, Ýôóé þóôå íá èåñìáíèåß ìéá óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ. Ìå ìéá ìáôéÜ... • Ç ñïÞ ôçò èåñìüôçôáò ãßíåôáé ìå áãùãÞ, ìå ñåýìáôá êáé áêôéíïâïëßá. • Ç èåñìüôçôá ìåôáäßäåôáé ìå áãùãÞ. Óôç ìåôÜäïóç ìå áãùãÞ äå ìåôáêéíåßôáé ýëç. • Ôá äéÜöïñá óþìáôá ÷ùñßæïíôáé óå êáëïýò êáé êáêïýò áãùãïýò ôçò èåñìüôçôáò áíÜëïãá ìå ôï ðüóï ãñÞãïñá ìåôáäßäåôáé ç èåñìüôçôá ó' áõôÜ. • Óôá õãñÜ êáé óôá áÝñéá ç èåñìüôçôá ìåôáöÝñåôáé êõñßùò ìå ñåýìáôá. Óôç ìåôáöïñÜ ôçò èåñìüôçôáò ìå ñåýìáôá ìåôáêéíåßôáé ýëç ðïõ ìåôáöÝñåé åíÝñãåéá. • Ç èåñìüôçôá äéáäßäåôáé ìå áêôéíïâïëßá. Ç åíÝñãåéá ôïõ ¹ëéïõ äéáäßäåôáé ìüíï ìå áêôéíïâïëßá. Ç äéÜäïóç ìå áêôéíïâïëßá åßíáé äõíáôÞ êáé óôï êåíü. • Ç èåñìüôçôá áðïññïöÜôáé áðü ôéò åðéöÜíåéåò ôùí óùìÜôùí. • Ôá óêïõñü÷ñùìá óþìáôá áðïññïöïýí ðåñéóóüôåñç åíÝñãåéá áð' üôé ôá áíïé÷ôü÷ñùìá óþìáôá. • ÈåñìéêÞ åíÝñãåéá åíüò óþìáôïò oíïìÜæïõìå ôçí êéíçôéêÞ åíÝñãåéá ôùí ìïñßùí ôïõ ëüãù ôùí óõíå÷þí êáé ôõ÷áßùí êéíÞóåþí ôïõ. • Èåñìüôçôá oíïìÜæïõìå ôçí åíÝñãåéá ìüíï üôáí áõôÞ ñÝåé áðü Ýíá óþìá óå Ýíá Üëëï ëüãù ôçò äéáöïñåôéêÞò ôïõò èåñìïêñáóßáò. • Êáëüò áãùãüò ôçò èåñìüôçôáò ïíïìÜæåôáé ôï õëéêü ðïõ åðéôñÝðåé ôç ãñÞãïñç ìåôÜäïóç ôçò èåñìüôçôáò. • ÈåñìïìïíùôéêÜ oíïìÜæïõìå ôá óþìáôá ðïõ åìðïäßæïõí ôç ìåôÜäïóç ôçò èåñìüôçôáò. ÃëùóóÜñé... Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.1
 3. 3. Εγκύκλιος Παιδεία Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ Όπως μάθαμε και πέρσι ΚΛΙΚ υπάρχει διαφορά στις έννοιες θερμότητα καιθερμοκρασία. Θερμότητα λέμε την ενέργεια μόνο όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας τους. Η ροή της θερμότητας γίνεται με αγωγή, με ρεύματα και με ακτινοβολία. Στη μετάδοση με αγωγή δε μετακινείται ύλη. Πως μεταφέρεται η θερμοκρασία με αγωγή Παράδειγμα : • θέρμανση μεταλλικής ράβδου με κομμάτια κεριού από φλόγα λυχνίας • μεταφέρουν ενέργεια στα γειτονικά μόρια • πρώτα λιώνουν τα κομμάτια κεριού που βρίσκονται κοντά στο άκρο που θερμαίνεται Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι όλα τα μόρια να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.2
 4. 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμότητα ρέει πάντα από το σώμα που έχει την ψηλότερη θερμοκρασία προς το σώμα που έχει τη χαμηλότερη. Όταν τα σώματα αποκτήσουν ίδια θερμοκρασία παύει να υπάρχει ροή θερμότητας. Πώς θα μπει σωστά το βέλος παρακάτω; Τα διάφορα σώματα χωρίζονται σε καλούς και κακούς αγωγούς της θερμότητας ανάλογα με το πόσο εύκολα μεταδίδεται η θερμότητα σε αυτά. Τα υλικά που είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας λέμε ότι έχουν μεγάλη θερμική αγωγιμότητα. Καλοί αγωγοί είναι κυρίως τα μέταλλα, όπως χαλκός, σίδηρος κλπ ενώ κακοί είναι το γυαλί, το ξύλο, το πλαστικό, ο φελλός, το χαρτί, ο αέρας κλπ Οι κακοί αγωγοί λέγονται και θερμομονωτικά υλικά. Βλέποντας την παρακάτω εικόνα θα μπορέσεις να εξηγήσεις και καλύτερα την εφαρμογή που ακολουθεί. Εφαρμογή αγωγιμότητας Όταν πατήσουμε ξυπόλυτοι στα πλακάκια, λόγω του ότι είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, μεταφέρεται θερμότητα από τα πόδια μας στα πλακάκια Αυτή είναι η αιτία που αισθανόμαστε πιο πολύ το κρύο όταν περπατούμε ξυπόλυτοι στα πλακάκια Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.3
 5. 5. Το αντίθετο συμβαίνει όταν περπατούμε πάνω σε χαλί. Γιατί; Σκέψου και απάντησε: Υπάρχει λάθος στην έκφραση "Κλείσε το παράθυρο, για να μη μπει μέσα στην αίθουσα κρύο"; ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Για να ανέβει η θερμοκρασία ενός σώματος, θα πρέπει να απορροφήσει μια ποσότητα ενέργειας. Αντίστοιχα, για να μειωθεί πρέπει να αποβάλλει μια ποσότητα ενέργειας. Όταν ένα θερμό με ένα ψυχρό σώμα έρχονται σε επαφή, τότε μεταφέρεται ενέργεια από το θερμό προς το ψυχρό και αλλάζει η θερμοκρασία τους. Την ενέργεια αυτή που μεταφέρεται μεταξύ των δύο σωμάτων την ονομάζουμε θερμότητα. Το σώμα που προσφέρει τη θερμότηταψύχεται, δηλαδή η θερμοκρασία του ελαττώνεται. Τα παραπάνω μπορούμε να τα δούμε αν βάλουμε ένα δοχείο με ζεστό νερό μέσα σε ένα δοχείο με κρύο και από ένα θερμόμετρο σε αυτά. Τότε θα δούμε ότι η θερμοκρασία του ζεστού θα ελαττώνεται ενώ του ψυχρού θα θερμαίνεται. Παρατήρησε το παρακάτω βίντεο και προσπάθησε να περιγράψεις τι έκανε ο "κύριος" για να ζεστάνει το νερό ώστε να κάνει μπάνιο. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΟΤΕ :Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΘΕΡΜΑ ΣΤΑ ΠΙΟ ΨΥΧΡΑ ΣΩΜΑΤΑ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.4
 6. 6. Βάλε το κατάλληλο βέλος που να αντιστοιχεί στη σωστή φορά διάδοσης της θερμότητας ανάμεσα στα σώματα της πρώτης στήλης με τα σώματα της δεύτερης Αναρτήθηκε από Νίκος Νταλακούδης Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.5
 7. 7. Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Διαδίδεται 1.Με αγωγή 2. Με ρεύματα 3. Με Ακτινοβολία Κυρίως στα Στα υγρά και Στο κενό και στον στερεά αέρια σώματα αέρα σώματα Το θερμό ρευστό κινεί- Όλα τα σώματα απορ- Τα οποία διακρίνονται ται ανοδικά μεταφέρο- ροφούν ακτινοβολία σε ντας θερμότητα και και θερμαίνονται. α) καλούς αγωγούς ψύχεται. Όμως περισσότερο όπως τα μέταλλα θερμαίνονται οι β) κακούς αγωγούς σκουρόχρωμες όπως το γυαλί, το ξύλο, επιφάνειες. ο φελλός, ο αέρας. Η μετάδοση της θερμότητας με τον τρόπο αυτό βρίσκει εφαρμογή: 1) στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, 2) στα αερόστατα. ageorgop Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.6
 8. 8. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 90 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 1) Τι ονομάζουμε μετάδοση με αγωγή; Ανάφερε ένα παράδειγμα. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1) 2) Για ποιο λόγο το φελιζόλ χρησιμοποιείται στη θερμομόνωση; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1) 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης: Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.7
 9. 9. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 91 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 3) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Για τη ……………………………. του σπιτιού μας τον χειμώνα αλλά και την ………..…………. του το καλοκαίρι χρειαζόμαστε ……………………. . Τον χειμώνα το σπίτι μας είναι πιο …………………….. από το περιβάλλον. Ένα μέρος της θερμότητας ακολουθώντας τον ………………………….. της ενέργειας μεταδίδεται από το πιο ……………………… εσωτερικό του σπιτιού στο πιο ………………………… περιβάλλον. (Μονάδες 2) 4) Πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη μετάδοση της θερμότητας στο περιβάλλον από το σπίτι; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 1,5) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.8
 10. 10. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 92 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 5) Πώς διατηρούμε το κρασί δροσερό καθώς πίνουμε; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) 6) Πώς αποφεύγουμε να καούμε όταν η κατσαρόλα καίει; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2,5) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.9
 11. 11. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 93 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 1) Πώς μεταφέρεται η θερμότητα με τα ρεύματα; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 2) Να περιγράψεις τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) 2ο Κριτήριο Αξιολόγησης: Διάδοση της θερμότητας με μεταφορά ύλης Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.10
 12. 12. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 94 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 3) Πώς αποφεύγουμε τον κίνδυνο να σπάσουν οι σωλήνες του λέβητα από τη διαστολή του νερού; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 4) Πώς ρέει η θερμότητα στα αέρια σε περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 5) Να συμπληρώσεις τα κενά. Η κατασκευή του αερόστατου παραμένει παρόμοια από τον πρώτο σχεδιασμό. Από κάτω με φωτιά παλιότερα και σήμερα με ……………….. θερμαίνεται ο αέρας στο……………….. . Ο ζεστός αέρας …………………….. προς τα ……………….. . Έτσι ανεβαίνει και το αερόστατο. Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν το ……………….. στο οποίο θα πετάξουν αλλά όχι την …………………. του αερόστατου. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.11
 13. 13. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 95 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα (Μονάδα 1,5) 6) Όταν κολυμπάμε διαπιστώνουμε ότι αλλού το νερό έχει υψηλότερη θερμοκρασία και αλλού χαμηλότερη. Γιατί συμβαίνει αυτό; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2 ) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.12
 14. 14. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 96 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 1) Πώς διαδίδεται η ενέργεια του Ήλιου στη Γη; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 2) Πώς λειτουργούν τα θερμοκήπια; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης: Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.13
 15. 15. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 97 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 3) Θερμότητα ακτινοβολεί μόνο ο Ήλιος. Σωστό ή λάθος; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 4) Πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) 5) Γιατί το καλοκαίρι συνηθίζουμε να φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.14
 16. 16. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 98 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1) 6) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Η διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία γίνεται με …………………………. Που σε αντίθεση με το φως, που και αυτό είναι …………………………. , δεν είναι ορατά. Αυτού του είδους η ακτινοβολία διαδίδεται και στο ………… . Η απορρόφηση της από ένα σώμα προκαλεί ………………….. της θερμικής ενέργειας, άρα και της ………………. Του σώματος. (Μονάδες 2) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.15
 17. 17. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 99 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 1) Τι ονομάζουμε θερμότητα; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 2) Να αναφέρετε τους τρεις διαφορετικούς τρόπους μετάδοσης της θερμότητας. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1) 1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.16
 18. 18. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 100 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 3) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις. Η θερμότητα μεταδίδεται από το ……………………….. προς το …………………. σώμα. Κατά τη μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα μετακινείται ………………. . Οι ………………………….. επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμότητα απ’ ότι οι ……………………………. . (Μονάδες 2) 4) Με ποιον τρόπο διαδίδεται η θερμότητα : Από το ζεστό σώμα του καλοριφέρ: ………………………………………………………………… Από τους καυστήρες στο μπαλόνι του αερόστατου: …………………………………………. Από το χέρι μας στο ποτήρι που κρατάμε: …………………………………………………………. (Μονάδες 1,5) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.17
 19. 19. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 101 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 5) Ποιος ονομάζουμε καλούς αγωγούς θερμότητας και ποιους κακούς; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) 6) Την αγωγή της θερμότητας άλλοτε την επιδιώκουμε και άλλοτε προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Δικαιολόγησε με ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή την παραπάνω πρόταση. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.18
 20. 20. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 102 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 1) Ποια είναι η βασικότερη πηγή θερμότητας και πώς την εκμεταλλεύτηκε ο άνθρωπος; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 2) Γιατί τα υλικά που εγκλωβίζουν τον αέρα χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) 1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.19
 21. 21. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 103 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα 3) Να αναφέρετε 5 σώματα που ακτινοβολούν θερμότητα. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 4) Όταν τοποθετούμε τα χέρια μας πάνω από το καλοριφέρ ζεσταίνονται χωρίς να το ακουμπήσουμε. Πώς το εξηγείται αυτό; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδα 1,5) 5) Να συμπληρώσεις τα κενά. …………………………… ονομάζουμε τα σώματα που εμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας. Καλός ……………………… της θερμότητας ονομάζεται το υλικό που επιτρέπει τη γρήγορη μετάδοση της θερμότητας. Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα μεταφέρεται κυρίως με ……………….. . Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.20
 22. 22. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 104 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Τα ……………………… σώματα απορροφούν περισσότερη ενέργεια απ’ ότι τα …………………… σώματα. (Μονάδα 1,5) 6) Τι είναι τα θερμικά φαινόμενα; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Μονάδες 2) Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.21
 23. 23. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 105 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 1 Μετάδοση με αγωγή ονομάζουμε τη μετάδοση της θερμότητας μέσα από ένα υλικό σώμα. Ένα παράδειγμα μετάδοσης θερμότητας με αγωγή είναι όταν τοποθετήσουμε το ένα άκρο μια μεταλλικής βελόνας στη φλόγα ενός κεριού διαπιστώνουμε ότι αυξάνεται η θερμοκρασία και στο άλλο άκρο. Άσκηση 2 Ένα υλικό που χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, η οποία είναι ένα είδος φελιζόλ. Το φελιζόλ δεν είναι συμπαγές , στο εσωτερικό του υπάρχουν πολλές κοιλότητες γεμάτες αέρα. Ο αέρας που είναι παγιδευμένος στο φελιζόλ εμποδίζει τη διάδοση της θερμότητας. Άσκηση 3 Για τη θέρμανση του σπιτιού μας τον χειμώνα αλλά και την ψύξη του το καλοκαίρι χρειαζόμαστε ενέργεια . Τον χειμώνα το σπίτι μας είναι πιο ζεστό από το περιβάλλον. Ένα μέρος της θερμότητας ακολουθώντας τον μονόδρομο της ενέργειας μεταδίδεται από το πιο θερμό εσωτερικό του σπιτιού στο πιο ψυχρό περιβάλλον. Απαντήσεις 1ου Κριτηρίου Αξιολόγησης: Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.22
 24. 24. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 106 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 4 Για να περιορίσουμε τη μετάδοση της θερμότητας στο περιβάλλον, χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των σπιτιών θερμομονωτικά υλικά, που είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας. Για παράδειγμα, στα παράθυρα τοποθετούνται διπλά τζάμια ανάμεσα στα οποία εγκλωβίζεται αέρας. Το ίδιο συμβαίνει και στους τοίχους ανάμεσα στα τούβλα αλλά και μέσα στις τρύπες των τούβλων. Άσκηση 5 Επειδή το κρασί πρέπει να πίνεται δροσερό τα ποτήρια του κρασιού έχουν μακριά και λεπτή βάση ώστε όταν κρατάμε το ποτήρι να μην αγγίζουμε καθόλου το μέρος του ποτηριού που περιέχει το υγρό. Με αυτόν τον τρόπο, δε μεταδίδεται θερμότητα από το χέρι μας προς το κρασί, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τη θερμοκρασία του κρασιού και να αλλοιώσει τη γεύση του. Άσκηση 6 Τα χερούλια της κατσαρόλας είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό, που είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο δε μεταδίδεται η θερμότητα στα χέρια μας, όταν την κρατάμε. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.23
 25. 25. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 107 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 1 Η θερμότητα στα υγρά και στα αέρια μεταφέρεται και με ρεύματα. Το θερμό νερό και ο θερμός αέρας μετακινούνται προς τα πάνω μεταφέροντας θερμότητα. Τη μετακίνηση του θερμού αέρα προς τα πάνω μπορούμε να τη διαπιστώσουμε εύκολα τοποθετώντας τα χέρια μας πάνω από ένα θερμαντικό σώμα. Καθώς ο θερμός αέρας μετακινείται, μεταφέρει θερμότητα. Άσκηση 2 Η θερμότητα μεταφέρεται από το λεβητοστάσιο στους διάφορους χώρους με ροή του νερού από τον λέβητα στα θερμαντικά σώματα. Στο λεβητοστάσιο βρίσκεται ο λέβητας, όπου με ειδικούς καυστήρες θερμαίνεται το νερό. Η χημική ενέργεια του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου μετατρέπεται σε θερμότητα που μεταφέρεται στο νερό. Η θερμότητα μεταφέρεται στη συνέχεια με ρεύματα από το λεβητοστάσιο στα θερμαντικά σώματα που είναι διάσπαρτα στο κτήριο. Στα θερμαντικά σώματα το νερό αποβάλλει ενέργεια στον χώρο, οπότε ψύχεται. Το κρύο νερό καταλήγει πάλι στον λέβητα, όπου θερμαίνεται πάλι και αρχίζει ο ίδιος κύκλος. Απαντήσεις 2ου Κριτηρίου Αξιολόγησης: Διάδοση της θερμότητας με μεταφορά ύλης Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.24
 26. 26. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 108 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 3 Για να μη σπάσουν οι σωλήνες λόγω της διαστολής του νερού, καθώς αυτό θερμαίνεται, τοποθετείται στο δίκτυο ένα ειδικό δοχείο, που ονομάζεται δοχείο διαστολής. Αν παγιδευτεί αέρας στα θερμαντικά σώματα, η ροή του νερού εμποδίζεται, οπότε δεν είναι δυνατή η μεταφορά της θερμότητας. Γι’ αυτό πρέπει να εξαερώνουμε συχνά τα θερμαντικά σώματα απομακρύνοντας τον παγιδευμένο αέρα. Άσκηση 4 Όταν στα υγρά (όχι πάντα)και στα αέρια υπάρχουν περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία, τα μόρια μετακινούνται από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη προς τις περιοχές με τη μικρότερη θερμοκρασία. Κατά τη μετακίνηση τους αυτή μεταφέρουν ενέργεια. Άσκηση 5 Η κατασκευή του αερόστατου παραμένει παρόμοια από τον πρώτο σχεδιασμό. Από κάτω με φωτιά παλιότερα και σήμερα με καυστήρες θερμαίνεται ο αέρας στο μπαλόνι . Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω . Έτσι ανεβαίνει και το αερόστατο. Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν το ύψος στο οποίο θα πετάξουν αλλά όχι την πορεία του αερόστατου. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.25
 27. 27. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 109 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 6 Στη θάλασσα το νερό δεν είναι στάσιμο. Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν νερό που δεν έχει πάντα την ίδια θερμοκρασία. Γι αυτό όταν κολυμπάμε, παρατηρούμε ότι αλλού το νερό έχει υψηλότερη και αλλού χαμηλότερη θερμοκρασία. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.26
 28. 28. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 110 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 1 Η θερμότητα από τον Ήλιο δε μπορεί να μεταδοθεί με αγωγή ούτε να μεταφερθεί με ρεύματα, αφού στο διάστημα δεν υπάρχει ύλη. Η θερμότητα του Ήλιου διαδίδεται μέχρι τη Γη με ακτινοβολία. Ο Ήλιος ακτινοβολεί τεράστια ποσά ενέργειας στο διάστημα, από τα οποία ένα πολύ μικρό μέρος φτάνει στη Γη, που είναι επαρκές για τη συντήρηση της ζωής στον πλανήτη. Άσκηση 2 Οι πλευρές και η στέγη του θερμοκηπίου είναι κατασκευασμένα από γυαλί ή διαφανές πλαστικό. Η ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος θερμαίνει το εσωτερικό του θερμοκηπίου. Περισσότερη ενέργεια απορροφά το έδαφος. Αυτό με τη σειρά του, θερμαίνει τον αέρα που είναι παγιδευμένος μέσα στο θερμοκήπιο. Έτσι, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου είναι αρκετά υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Άσκηση 3 Απαντήσεις 3ου Κριτηρίου Αξιολόγησης: Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.27
 29. 29. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 111 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Θερμότητα δεν ακτινοβολεί μόνο ο Ήλιος. Όλα τα σώματα ανάλογα με τη θερμοκρασία τους και τη φύση της επιφάνειας τους ακτινοβολούν θερμότητα: το ζεστό σώμα του καλοριφέρ, η φωτιά στο τζάκι, η ηλεκτρική σόμπα, η πλάκα του αναμμένου σίδερου. Άσκηση 4 Στον ηλιακό θερμοσίφωνα μπροστά από μία σκουρόχρωμη επιφάνεια είναι τοποθετημένος ένας σωλήνας. Η σκουρόχρωμη επιφάνεια απορροφά τη θερμότητα. Το νερό στον σωλήνα θερμαίνεται. Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα στο δοχείο, όπου αποθηκεύεται το ζεστό νερό. Το δοχείο είναι καλυμμένο με θερμομονωτικό υλικό, για να είναι μικρότερη η απώλεια θερμότητας. Άσκηση 5 Οι σκουρόχρωμες επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμότητα απ΄ ότι οι ανοιχτόχρωμες και γι αυτό το λόγο το καλοκαίρι φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα ώστε να μη ζεσταινόμαστε. Άσκηση 6 Η διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία γίνεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα Που σε αντίθεση με το φως, που και αυτό είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα , δεν είναι ορατά. Αυτού του είδους η ακτινοβολία διαδίδεται και στο κενό . Η απορρόφηση της από ένα σώμα προκαλεί αύξηση της θερμικής ενέργειας, άρα και της θερμοκρασίας του σώματος. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.28
 30. 30. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 112 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 1 Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια μόνο όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο. Η θερμότητα ρέει από μόνη της από τα σώματα με μεγαλύτερη θερμοκρασία προς τα σώματα με χαμηλότερη θερμοκρασία. Άσκηση 2 Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή Μετάδοση της θερμότητας με ρεύματα Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία Άσκηση 3 Η θερμότητα μεταδίδεται από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σώμα. Κατά τη μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα μετακινείται ύλη . Οι σκουρόχρωμες επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμότητα απ’ ότι οι ανοιχτόχρωμες . Απαντήσεις 1ου Επαναληπτικού Διαγωνίσματος: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.29
 31. 31. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 113 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 4 Από το ζεστό σώμα του καλοριφέρ: με ακτινοβολία Από τους καυστήρες στο μπαλόνι του αερόστατου: με ρεύματα Από το χέρι μας στο ποτήρι που κρατάμε: με αγωγή Άσκηση 5 Ανάλογα με το πόσο καλά μεταδίδεται η θερμότητα σε ένα υλικό, το υλικό αυτό το χαρακτηρίζουμε καλό ή κακό αγωγό της θερμότητας. Καλός αγωγός της θερμότητας είναι το μέταλλο ενώ κακός το πλαστικό. Άσκηση 6 Στη μαγειρική επιδιώκουμε την αγωγή της θερμότητας από το μάτι της κουζίνας στην κατσαρόλα γι αυτό κατασκευάζεται από μέταλλο, που είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Αντίθετα, για να μη μεταδίδεται η θερμότητα στα χέρια μας όταν την κρατάμε, τα χερούλια κατασκευάζονται από συνθετικό υλικό που είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.30
 32. 32. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 114 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 1 Η βασικότερη πηγή θερμότητας είναι ο Ήλιος. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε την ανεξάντλητη αυτή πηγή ενέργειας , για να εξυπηρετήσει τις καθημερινές του ανάγκες. Από παλιά παρατήρησε ότι τα σκουρόχρωμα αντικείμενα θερμαίνονται περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα. Χρωμάτισε λοιπόν με σκούρο χρώμα τα αντικείμενα που ήθελε να διατηρεί ζεστά και με πιο ανοιχτό χρώμα εκείνα που ήθελε να διατηρεί δροσερά. Κατασκεύασε επίσης θερμοκήπια και εκμεταλλεύτηκε την θερμότητα του Ήλιου, για να καλλιεργεί φρούτα, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά σε όλες τις εποχές του χρόνου. Άσκηση 2 Ο αέρας όταν περιορίζεται σε κάποιο χώρο είναι πολύ κακός αγωγός της θερμότητας. Γι αυτό υλικά που εγκλωβίζουν τον αέρα χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση. Στα παράθυρα , για παράδειγμα, τοποθετούνται διπλά τζάμια ανάμεσα στα οποία εγκλωβίζεται αέρας. Το ίδιο συμβαίνει και στους τοίχους ανάμεσα στα τούβλα αλλά και μέσα στις τρύπες των τούβλων. Απαντήσεις 2ου Επαναληπτικού Διαγωνίσματος: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.31
 33. 33. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 115 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 3 Το ζεστό σώμα του καλοριφέρ, η φωτιά στο τζάκι, η ηλεκτρική σόμπα, η πλάκα του αναμμένου σίδερου, ο ήλιος. Άσκηση 4 Η θερμότητα στα αέρια μεταφέρεται και με ρεύματα. Έτσι, πάνω από το καλοριφέρ μετακινείται θερμός αέρας προς τα χέρια μας που τα έχουμε τοποθετήσει από πάνω. Άσκηση 5 Θερμομονωτικά ονομάζουμε τα σώματα που εμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας. Καλός αγωγός της θερμότητας ονομάζεται το υλικό που επιτρέπει τη γρήγορη μετάδοση της θερμότητας. Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα μεταφέρεται κυρίως με ρεύματα . Τα σκουρόχρωμα σώματα απορροφούν περισσότερη ενέργεια απ’ ότι τα ανοιχτόχρωμα σώματα. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.32
 34. 34. Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού – Κριτήρια Αξιολόγησης & Διαγωνίσματα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 116 Έκδοση taexeiola Τζιτζιλή Χριστίνα Άσκηση 6 Θερμικά ονομάζονται τα φαινόμενα που είναι σχετικά με τη θερμότητα. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται σε μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας. Η εσωτερική ενέργεια ενός σώματος είναι ίση με την κινητική και δυναμική ενέργεια που έχουν οι δομικοί λίθοι των σωμάτων. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.33
 35. 35. 2ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ –ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ) Ονοματεπώνυμο: …………………………………………… 79ο Δημοτ.Σχολ.Θεσ-νίκης 13-12-06 Τάξη: ΣΤ2 1. Σημείωσε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες: α. Μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας. β. Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα. γ. Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας. δ. Ο αέρας είναι καλός αγωγός της θερμότητας. 2. Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις: α. Η θερμότητα διαδίδεται στο κενό με................................... β. Τα θερμά ρεύματα νερού κινούνται από ............................προς τα ........................ γ. Στα στερεά η θερμότητα διαδίδεται με.......................... . δ. Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα διαδίδεται με ............................... 3. Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:  θερμομονωτικό υλικό είναι: 1. ο σίδηρος 2. ο αέρας 3. το αλουμίνιο  Εντονότερα απορροφά θερμότητα ένα σώμα χρώματος 1. άσπρου 2. κόκκινου 3. μαύρου  Η θερμότητα στο κενό διαδίδεται: 1. με αγωγή 2. με ρεύματα 3. με ακτινοβολία  Καλός αγωγός της θερμότητας είναι: 1. το αλουμίνιο 2. ο φελλός 3. ο αέρας  Η θερμότητα στα υγρά διαδίδεται: 1. με ρεύματα 2. με ακτινοβολία 3. με αγωγή 4. Να κάνεις τη σωστή αντιστοίχιση : α. ξύλο β. υαλοβάμβακας γ. χαλκός καλός αγωγός της θερμότητας δ. σίδηρος ε. γυαλί στ. φελιζόλ κακός αγωγός της θερμότητας ζ. αέρας Μηνάς Θεόδωρος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.34
 36. 36. 5. Τι μας δείχνει η θερμοκρασία ενός σώματος; ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 6.Τι ονομάζουμε θερμότητα; ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 7. Γιατί η θερμότητα από τον Ήλιο στη Γη δε διαδίδεται με αγωγή ή με ρεύματα; ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 9.Ο αέρας είναι πολύ κακός αγωγός. Με ποιον τρόπο τον αξιοποιούμε για θερμομόνωση; ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 10. Να περιγράψεις τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Μηνάς Θεόδωρος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.35
 37. 37. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε θερμότητα και τι θερμοκρασία; Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο, λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας τους (πάντα από το θερμότερο σώμα προς το ψυχρότερο ). Η θερμοκρασία ενός σώματος μας δείχνει πόσο ζεστό ή κρύο είναι αυτό το σώμα. 2. Σχεδίασε με ένα βέλος τη ροή της θερμότητας και συμπλήρωσε το συμπέρασμα Η θερμότητα ρέει από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα σώματα 3. Να κάνετε την αντιστοίχιση Τήξη Πήξη Συμπύκνωση Θερμική ενέργεια • Η μετατροπή της φυσικής κατάστασης ενός σώματος από αέρια σε υγρή • Η μετατροπή της φυσικής κατάστασης ενός σώματος από υγρή σε στερεή • Η μετατροπή της φυσικής κατάστασης ενός σώματος από στερεή σε υγρή • Η κινητική ενέργεια των μορίων ενός σώματος λόγω συνεχών και τυχαίων κινήσεων Ταξίδι στη γνώση Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.36
 38. 38. 4. Γράψε κάτω από κάθε εικόνα το φαινόμενο που παρατηρείς. Ποια είναι η διαφορά τους; Η εξάτμιση γίνεται μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού ενώ στο βρασμό η αλλαγή της φυσικής κατάστασης από υγρή σε αέρια αρχίζει να γίνεται σε όλο το υγρό και όχι μόνο στην ελεύθερη επιφάνειά του. 5. Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα στα φαινόμενα της τήξης , πήξης και συμπύκνωσης ΤΗΞΗ : η σοκολάτα, όταν την αφήσουμε σε ζεστό μέρος και το κερί, όταν καίει το φυτίλι του . ΠΗΞΗ : Όταν τοποθετούμε την παγοθήκη στην κατάψυξη για να κάνουμε παγάκια ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ : Στον κλειστό χώρο του αυτοκινήτου οι υδρατμοί είναι περισσότεροι από ό,τι έξω από αυτό, καθώς σε αυτούς που υπάρχουν ούτως ή άλλως στην ατμόσφαιρα προστίθενται και αυτοί που εκπνέουν οι επιβάτες. Τις κρύες μέρες οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται στα τζάμια του αυτοκινήτου. 6. Πότε τα σύρματα της ΔΕΗ είναι τεντωμένα, το χειμώνα ή το καλοκαίρι και γιατί; Το χειμώνα , γιατί επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και τα σύρματα συστέλλονται. ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΒΡΑΣΜΟΣ Ταξίδι στη γνώση Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.37
 39. 39. Όνομα:__________________________________________________________________________ 1. Τι ονομάηουμε κερμότθτα και τι κερμοκραςία; 2. Σχεδίαςε με ζνα βζλοσ τθ ροι τθσ κερμότθτασ και ςυμπλιρωςε το ςυμπζραςμα  Η θερμότητα ρέει από τα _______________ ςτα __________________ 3. Να κάνετε τθν αντιςτοίχιςθ Τήξη Η μετατροπή τησ φυςικήσ κατάςταςησ ενόσ ςώματοσ από αέρια ςε υγρή Πήξη Η μετατροπή τησ φυςικήσ κατάςταςησ ενόσ ςώματοσ από υγρή ςε ςτερεή Συμπφκνωςη Η μετατροπή τησ φυςικήσ κατάςταςησ ενόσ ςώματοσ από ςτερεή ςε υγρή Θερμική ενέργεια Η κινητική ενέργεια των μορίων ενόσ ςώματοσ λόγω ςυνεχών και τυχαίων κινήςεων ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ _.......................................................................................... Ταξίδι στη γνώση Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.38
 40. 40. 4. Γράψε κάτω από κάκε εικόνα το φαινόμενο που παρατθρείσ. Ποια είναι θ διαφορά τουσ; ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5. Να αναφζρεισ από ζνα παράδειγμα ςτα φαινόμενα τθσ τιξθσ , πιξθσ και ςυμπφκνωςθσ ΤΗΞΗ:___________________________________________________________________________ ΠΗΞΗ:___________________________________________________________________________ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ:____________________________________________________________________ 6. Πότε τα ςφρματα τθσ ΔΕΗ είναι τεντωμζνα, το χειμϊνα ι το καλοκαίρι και γιατί; _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _______........... Ταξίδι στη γνώση Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.39
 41. 41. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:………………………………………. Ημερομηνία:…………………………………………… ΟΜΑΔΑ Α: να απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις: 1. Να σημειώσεις με √ το Σ ή το Λ, αν η πρόταση είναι αντίστοιχα, σωστή ή λάθος : Σ Λ 1) Το μέταλλο είναι κακός αγωγός της θερμότητας (δεν αφήνει την θερμότητα να περάσει εύκολα). 2) Η βασικότερη πηγή θερμότητας είναι η φωτιά. 3) Θερμικά φαινόμενα ονομάζονται αυτά που σχετίζονται με τη θερμότητα. 4) Τα θαλάσσια ρεύματα δεν μεταφέρουν θερμότητα. 5) Τη μετάδοση της θερμότητας μέσα από ένα υλικό σώμα την ονομάζουμε μετάδοση με αγωγή. 2. Στις ακόλουθες ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση (μόνο μία), κυκλώνοντας i, ii ή iii. 1) Η θερμότητα στο ήλιο μεταδίδεται με: i. Με αγωγή ii. Με ρεύματα iii. Με ακτινοβολία 2) Η θερμότητα από ένα κερί σε μια βελόνα μεταδίδεται με: i. Αγωγή ii. Ακτινοβολία iii. Ρεύματα 3) Ποια σώματα απορροφούν περισσότερη ενέργεια: i. Τα σκουρόχρωμα ii. Τα ανοιχτόχρωμα iii. Και τα δύο απορροφούν την ίδια ενέργεια 4) Όταν ένα σώμα μεταδίδει γρήγορα τη θερμότητα το ονομάζουμε: i. Καλό αγωγό της θερμότητας ii. Κακό αγωγό της θερμότητας iii. Θερμομονωτικό σώμα βαθμός /10 Κυνατίδου Σοφία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.40
 42. 42. 5) Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή: i. Από τα θερμά προς τα ψυχρά σώματα ii. Από τα ψυχρά προς τα θερμά σώματα iii. Δεν εξαρτάται από το πόσο ζεστό η ψυχρό είναι ένα σώμα 3. Να αντιστοιχήσεις τις λέξεις της στήλης Α με τις λέξεις που ταιριάζουν από τη στήλη Β : 1) Ξύλο 2) Μέταλλο 3) Θερμότητα 4) Ηλεκτρική σόμπα 5) Αερόστατο 1. Μεταφορά θερμότητας με ρεύματα 2. Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία 3. Καλός αγωγός 4. Ενέργεια 5. Κακός αγωγός ΟΜΑΔΑ Β: να επιλέξεις μια από τις παρακάτω ερωτήσεις και να απαντήσεις σύντομα: 1. Γιατί οι άνθρωποι που ζουν στην έρημο φορούν ανοιχτόχρωμες κελεμπίες; Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Γιατί η θερμοκρασία των χεριών μας ελαττώνεται, όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι το χειμώνα; Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Κυνατίδου Σοφία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.41
 43. 43. Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………………….. Ημερομηνία…………………………………………………………………………………………. 1. Απαντώ σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποια σώματα ονομάζουμε αγωγούς και ποια μονωτές; Αγωγοί ονομάζονται τα σώματα που……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Μονωτές είναι τα σώματα που……………………………………………………………………………………..………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Επιλέγω Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) για τις παρακάτω προτάσεις: Στα υγρά η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα. ….. Η διάδοση θερμότητα με αγωγή είναι δυνατή και στο κενό. ….. Κυκλοφορητής είναι η αντλία που αυξάνει την ποσότητα του νερού στις σωλήνες. ….. Η θερμότητα διαδίδεται στο κενό. ….. 3. 4. Διαμαντής Χαράλαμπος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.42
 44. 44. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 5. 6. Διαμαντής Χαράλαμπος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.43
 45. 45. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:__________________________________________________ ΤΑΞΗ ΣΤ 1. Να συμπληρώσεις Σ για σωστό ή Λ για λάθος. (10 ΒΑΘΜΟΙ) ● Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα μεταφέρεται κυρίως με ρεύματα.  ● Το ξύλο είναι καλός αγωγός της θερμότητας.  ● Τους κακούς αγωγούς θερμότητας τους λέμε και θερμομονωτικά υλικά.  ● Τα σώματα με ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν περισσότερη θερμότητα.  ● Η λειτουργία του αερόστατου στηρίζεται στη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα.  ● Ο ακίνητος αέρας είναι πολύ κακός αγωγός της θερμότητας.  ● Η θερμική ενέργεια του ήλιου διαδίδεται μόνο με ακτινοβολία.  ● Η θερμότητα σ’ ένα σώμα μετριέται με τα θερμόμετρα.  ● Η θερμότητα δεν μπορεί να διαδοθεί στο κενό.  ● Η θερμότητα μεταδίδεται με δυο τρόπους.  2. Παρατήρησε την εικόνα και προσπάθησε να απαντήσεις. (10 ΒΑΘΜΟΙ)  Πώς μεταδίδεται η θερμότητα από το μάτι της κουζίνας στην κατσαρόλα; ____________________________________________________________________  Από τι υλικό είναι φτιαγμένη η κατσαρόλα; Γιατί; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________  Από τι υλικό είναι φτιαγμένη η λαβή της κατσαρόλας; Γιατί; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Παλάνης Αθανάσιος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.44
 46. 46. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:__________________________________________________ ΤΑΞΗ ΣΤ 3. Παρατήρησε την εικόνα, σκέψου και απάντησε. (10 ΒΑΘΜΟΙ)  Από πόσα τζάμια είναι φτιαγμένο το παράθυρο; Τι πετυχαίνεται με αυτό; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________  Σε τι χρησιμεύει η κατασκευή τέτοιων παράθυρων; ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4. Μπορείς να περιγράψεις με συντομία τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης; (10 ΒΑΘΜΟΙ) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 5. Με ποιον τρόπο μεταδίδεται η ενέργεια από το μάτι της κουζίνας στην κατσαρόλα και με ποιο τρόπο μεταφέρεται στις πατάτες; (10 ΒΑΘΜΟΙ) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ______________________________________________________ ____________________________________________________________ Παλάνης Αθανάσιος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.45
 47. 47. Επαναληπτικό στην Φυσική ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ: 1)Τι ονομάζουμε Θερμική ενέργεια;__________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2)Τι ονομάζουμε Θερμότητα;_____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3)Τι ονομάζεται καλός αγωγός θερμότητας; Δώσε ένα παράδειγμα. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4)Ποια σώματα ονομάζουμε θερμομονωτικά;Δώσε δύο παραδείγματα. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5)Με ποιους τρόπους γίνεται η ροή της θερμότητας;Γράψε τι γνωρίζεις για τον κάθε τρόπο. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6)Ποια σώματα απορροφούν περισσότερη θερμότητα; _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 7)Τοποθέτησε τα παρακάτω σώματα στη σωστή στήλη: Αλουμίνιο,ξύλο,χρυσός,χαλκός,αέρας,πλαστικό,σίδηρος,μόλυβδος,γυαλί,πάγος. ΜΟΝΩΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ Καλαμώτης Αθανάσιος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.46
 48. 48. Θερμοκρασία - Θερμότητα Φυσικά ΣΤ΄ Επαναληπτικό Ετικέτες Φυσικά ΣΤ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ –ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….. Ημερομηνία:……………. 1. Σημείωσε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες: α. O εγκλωβισμένος αέρας είναι κακός αγωγός της θερμότητας. β. Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα. γ. Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας. δ. Ο ελεύθερος αέρας είναι καλός αγωγός της θερμότητας. 2. Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: α. Η θερμότητα …………………………στο κενό με ακτινοβολία β. Στα στερεά η θερμότητα ……………………….. με αγωγή. γ. Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα ………………………… με ρεύματα. 3. Πότε ένα κλιματιστικό χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια; Όταν θερμαίνει ή όταν ψύχει ένα χώρο; Δικαιολόγησε την απάντησή σου: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………… Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.47
 49. 49. 4. Μία κρύα μέρα του χειμώνα ανοίγεις την εξωτερική πόρτα του σπιτιού σου και τοποθετείς δύο κεριά, το ένα στο επάνω μέρος της πόρτας και το άλλο στο κάτω. Προς τα πού θα κατευθύνεται κάθε φορά η φλόγα; Γιατί; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Τι μας δείχνει η θερμοκρασία ενός σώματος; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.Τι ονομάζουμε θερμότητα; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Πότε θα ζεσταθεί περισσότερο το χέρι σου; Όταν το τοποθετήσεις πάνω από τη φωτιά ή πλάι από τη φωτιά; Γιατί; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8.Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στη μετάδοση της θερμότητας με αγωγή και στη διάδοση με ρεύματα; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… 9. Να περιγράψεις τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και να αναφέρεις με ποιο τρόπο μεταδίδεται κάθε φορά η θερμότητα: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ζάρκος Δημήτρης - Μίσσιου Γεωργία Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.48
 50. 50. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _______________________________________________________ 1. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: Α) Η ροή της θερμότητας γίνεται με __________, με __________ και με __________. Β) Στα υγρά και στα __________ η θερμότητα μεταφέρεται με __________ ενώ στο κενό με __________. Γ) Όταν επιθυμούμε τη μετάδοση της θερμότητας χρησιμοποιούμε υλικά που είναι __________ α- γωγοί, ενώ, όταν δεν την επιθυμούμε, υλικά που είναι __________ αγωγοί. Δ) Τα σκουρόχρωμα σώματα απορροφούν __________ θερμότητα απ’ ότι τα __________ σώματα. Ε) Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από το __________ στο __________ σώμα. 2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Καλός αγωγός της θερμότητας είναι: Α) Το νερό Β) Το αλουμίνιο Γ) Ο αέρας Στα στερεά η θερμότητα μεταφέρεται με: Α) Αγωγή Β) ρεύματα Γ) Ακτινοβολία Περισσότερη θερμότητα απορροφά ένα σώμα χρώματος: Α) Κόκκινου Β) Λευκού Γ) Μαύρου Όταν ανοίγω το παράθυρο το χειμώνα: Α) Μπαίνει κρύο Β) Βγαίνει ο ζεστός αέρας έξω Γ) Και τα δύο 3. Γράψτε στο τέλος κάθε πρότασης ΣΩΣΤΟ για τις σωστές προτάσεις ή ΛΑΘΟΣ για τις λανθασμένες: Α) Τα μέταλλα είναι θερμομονωτικά σώματα. ________ Β) Μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας. ________ Γ) Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή. ________ Δ) Το μπαλόνι με το ζεστό νερό βυθίζεται στον κουβά με το νερό. ________ Γκουτσίδης Αντώνιος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.49
 51. 51. 4. Αν συμπληρώσετε σωστά τις λέξεις στο παρακάτω σταυρόλεξο, τότε τα γράμματα της μεσο- στιχίδας θα σας δώσουν το όνομα του κεφαλαίου που μόλις κάναμε. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Μ’ αυτές η εκτίμηση της θερμοκρασίας ενός σώματος δεν είναι ακριβής. 2. Είναι κακός αγωγός της θερμότητας. 3. Κι από αυτήν εξαρτάται η θερμότητα που ακτινοβολεί ένα σώμα. 4. Λέγονται τα σώματα που εμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας. 5. Με αυτήν γίνεται η μετάδοση της θερμότητας στο κενό. 6. Είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας. 7. Με … μεταδίδεται η θερμότητα στα στερεά σώματα. 8. Η μεταφορά της θερμότητας με … βράζει τις πατάτες στην κατσαρόλα. 9. Εκεί πηγαίνει ο αέρας όταν θερμαίνεται. 5. Απαντήστε με λίγα λόγια στις παρακάτω ερωτήσεις: Α) Γιατί τα καλύμματα των αυτοκινήτων (κουκούλες) είναι από ανοιχτόχρωμο γυαλιστερό ύ- φασμα; _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Β) Μπορείτε να αναφέρεται μερικούς καλούς και κακούς αγωγούς της θερμότητας; Καλοί: _________________________________________________________________________ Κακοί: _________________________________________________________________________ Καλή επιτυχία!!! βαθμός Γκουτσίδης Αντώνιος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.50
 52. 52. Επαναληπτικό στα Φυσικά (θερμότητα) ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑ: _________________________________ 1. Να διατυπώσεις τους παρακάτω ορισμούς: Θερμότητα ονομάζουμε ___________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Καλός αγωγός της θερμότητας ονομάζεται το υλικό _______________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Θερμομονωτικά ονομάζουμε τα σώματα ________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Να συμπληρώσεις τα κενά: Η ροή της θερμότητας γίνεται με _______________ και __________________ Η θερμότητα μεταφέρεται από ένα _____________, σε ένα ___________ σώμα. Η ενέργεια του Ήλιου διαδίδεται μόνο με __________________. 3. Να συμπληρώσεις με τις λέξεις σωστό ή λάθος. Στα υγρά και στα αέρια η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα. __________ Η διάδοση με ακτινοβολία δεν είναι δυνατή στο κενό. ____________ Η θερμότητα απορροφάται από τις επιφάνειες των σωμάτων. ____________ Τα χερούλια της κατσαρόλας είναι φτιαγμένα από θερμομονωτικό υλικό. _________ Στην κατσαρόλα που εφάπτεται στο μάτι της κουζίνας, η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή. __________ Τα σκουρόχρωμα σώματα δεν απορροφούν περισσότερη ενέργεια απ΄ότι τα ανοιχτόχρωμα. _____________ Η ενέργεια του Ήλιου δε διαδίδεται με ακτινοβολία. _____________ Ιωαννίδης Νικόλαος Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.51
 53. 53. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.52
 54. 54. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.53
 55. 55. Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.54
 56. 56. Κριτήριο στη θερμότητα Όνομα:______________________________________ /100 1. Τι ονομάζουμε θερμότητα; Πώς ρέει η θερμότητα; /15 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Τι ονομάζουμε μετάδοση θερμότητας με αγωγή; /15 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Ποια υλικά ονομάζουμε καλούς αγωγούς της θερμότητας και ποια κακούς; Γράφω από δύο υλικά. /15 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Πώς διαδίδεται η θερμότητα του ήλιου στη γη; /10 ___________________________________________________________________________ Πώς μεταφέρεται η θερμότητα στα υγρά και στα αέρια; ___________________________________________________________________________ Γιάννης Κίκας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.55
 57. 57. 5. Πώς δουλεύουν τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης; /15 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Ποιες συσκευές διαδίδουν θερμότητα με ακτινοβολία; /15 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Γράφω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: /15 Οι επιβάτες του αερόστατου μπορούν να καθορίσουν το ύψος στο οποίο θα πετάξουν ….. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ….. Ο αέρας είναι καλός αγωγός της θερμότητας ….. Για την κατασκευή των σπιτιών χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά υλικά που είναι κακοί αγωγοί της θερμότητα ….. Γιάννης Κίκας Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.56
 58. 58. ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Α Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008 Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………. 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις σωστές λέξεις: Η μετάδοση της θερμότητας στα στερεά σώματα γίνεται με …………, στα υγρά και στα αέρια γίνεται με ……………………. και στο κενό γίνε- ται με ………………… Τα σώματα που επιτρέπουν εύκολα και γρήγορα τη μετάδοση της θερμότητας από μέσα τους ονομάζονται ………………………….. της θερμότητας. Εκείνα που δυσκολεύουν τη μετάδοση της θερμότητας από μέσα τους ονομάζονται ………………………………. της θερμότητας ή ………………….. 2. Διάλεξε τη σωστή, σε κάθε ερώτηση, απάντηση: Απορροφούν περισσότερη θερμότητα: Α. οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες Β. οι σκουρόχρωμες επιφάνειες Γ. όλες οι επιφάνειες Η μετάδοση της θερμότητας με αγωγή γίνεται: Α. από το θερμό προς το κρύο Β. από το κρύο προς το θερμό Γ. και από τα δύο 3. Χώρισε τα παρακάτω υλικά σε καλούς και κακούς αγω- γούς της θερμότητας: (ξύλο, σίδηρος, ατσάλι, πλαστικό, φελλός) καλοί αγωγοί κακοί αγωγοί Πουργιάς Θοδωρής Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.57
 59. 59. 4. Απάντησε στις ερωτήσεις: Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα χερούλια των μαγειρικών σκευών και γιατί; Ένα άσπρο ή ένα μαύρο αυτοκίνητο θερμαίνεται περισσότερο όταν εκτίθεται στον ήλιο και γιατί; Πουργιάς Θοδωρής Επιμέλεια επανάληψης: Χρήστος Χαρμπής σελ.58

×