SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
I. LAYUNIN
Sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay kayang:
a. Magbigay ng halimbawa ng antas ng pang-uri.
b. Magamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap.
c. Matukoy ang (3) tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap.
II. PAKSANG ARALIN
Paksa: Antas ng Pang-uri
Sangguniaan: Ona, Luzviminda,et. al.,
Libro sa Filipino V: Hiyas sa Wika.
Lexicon Inc., Tandang Sora, Quezon City, Phil.2003, pp.1-8
Mga kagamitan
Video presentation (Tatlong Bibe)
Laro (ANP)
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
a. Panalangin
Guro Estudyante
Tayo'y manalangin
Panalangin ng Isang Mag-aaral
Makapangyarihang Diyos,
Sa pamamagitan ng iyong Anak na si
Jesus,
Humihingi ako ng iyong tulong upang
maipagpatuloy ko ng maayos ang aking
pagaaral.
Upang makamit ko ang karunungang
aking minimithi, na magkaroon ng
katuparan ang aking mga pangarap.
Isinasama ko ito sa ngalan ng aming
ama na si Jesus
Amen.
Amen
Makapangyarihang Diyos,
Sa pamamagitan ng iyong Anak na si
Jesus,
Humihingi ako ng iyong tulong upang
maipagpatuloy ko ng maayos ang aking
pagaaral.
Upang makamit ko ang karunungang
aking minimithi, na magkaroon ng
katuparan ang aking mga pangarap.
Isinasama ko ito sa ngalan ng aming
ama na si Jesus
Amen.
BANGHAY ARALIN SA FILIPINO V
#38
REYES, CHARMAINE P.
Focus-
Inquiry
b. Pagbati
Magandang Gabi mga bata
c. Pagsusuri ng lumiban sa klase
Mayroon ba tayong lumiban sa
klase ngayon?
Magaling!
d. Pagsasanay
Sino sa inyo nakakaalam sa
kantang tatlong bibe?
Magaling!
Lahat pala kayo alam yun.
Magsitayo kayo at tayo'y aawit.
Tatlong bibe
May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat, mga bibe
Ngunit ang may pakpak
Sa likod ay iisa
Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak,
Kwa-kwak, kwak-kwak
Tayo na sa ilog ang sabi
kumendeng-kumendeng mga bibe
Ngunit ang may pakpak
Sa likod ay iisa
Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak.
Kwak- kwak, kwak-kwak
Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak.
Magaling!
Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili.
(sasagot ang mga estudyante)
Magandang Gabi rin po.
(sasagot ang mga estudyante)
Wala po.
(magtataas lahat ng kamay ang mga
Estudyante)
Ako po Ma'am
Ma'am, Ma'am
Tatlong bibe
May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat, mga bibe
Ngunit ang may pakpak
Sa likod ay iisa
Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak,
Kwa-kwak, kwak-kwak
Tayo na sa ilog ang sabi
kumendeng-kumendeng mga bibe
Ngunit ang may pakpak
Sa likod ay iisa
Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak.
Kwak- kwak, kwak-kwak
Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak.
e. Balik-aral
Anu-ano ang mga salitang ginamit sa
paglalarawan sa mga bibe?
Magaling!
Ang mga salitang iyon ay
napagaralan natin nung nakaraan.
Ano ang tawag sa mga salitang iyon?
Magaling !
magbigay nga kayo ng halimabawa
ng pangungusap na gingamitan ng
pang-uri.
__________
Magaling!
_________
Magaling!
B. Panlinang na Gawain
a. Pangganyak
Tatawag ang guro ng (3)
tatlong estudyante.
Nikki, Diana, Melissa
Maari ba kayong tumayo.
Maari nyo bang Ilarawan at ikumpara
sa isa't-isa sina Nikki, Diana at
Melissa.
Ang inyong mga pang-uring ginamit
sa paglalarawan sa kanilang (3) tatlo
ay naaayon sa kanilang antas.
b. Pagtatalakay
May ideya ba kayo kung ano ang
(ang mga bata ay sasagot)
mataba at mapayat po
(ang bata ay magtataas ng kamay at
sasagot)
________: Pang-uri po
(ang bata ay magtataas ng kamay,
tatawagin ng guro at sasagot.)
_______: Si Eser ay matalino.
_______: Si Crystal ay maganda.
Tatayo sa harapan sina Nikki, Diana at
Melissa
(sasagot ang mga estudyante)
_______: Mas matangkad po si Melissa ay
Diana.
_______: Pinakmaliit po si Nikki.
_______: Mahaba po ang buhok ni Diana.
ating tatalakayin ngayon?
___________
Magaling!
Ang pag-aaralan natin ngayon ay
ang antas ng panguri.
Ang inyong mga pang-uring
gingamit sa paglalarawan na mas
matangkad, pinakamaliit at mahaba
kina Diana, Melissa at Nikki ay
naaayon sa kanilang kaantasan o
tinatawag na Antas ng Pang-uri
Mayroon tayong tatlong antas
ng pang-uri. Ito ay ang Lantay,
Pahambing at Pasukdol.
Basahin nga natin ang tatlong antas
ng pang-uri.
Lantay, Pahambing, Pasukdol
c. Pagtatalakay
ANTAS NG PANG-URI
basahin nga natin ang kahulugan
ng lantay.
1. Lantay o karaniwan-ito’y
naglalarawan ng isang katangian ng
tao, bagay, lugar o pangyayari.
Ang halimbawa nito ay ang sinabi nyo
na "Mahaba ang buhok ni Diana."
Magbigay nga kayo ng pangungusap
na ginagamitan ng pang-uring lantay?
__________
Magaling !
Ang (2) ikalawang antas naman ay ang
(ang bata ay magtataas ng kamay,
tatawagin ng guro at sasagot.)
_______: Antas ng Pang-uri po Ma'am
babasahin ng mga estudyante nang sabay-
sabay ang (3) tatlong Antas ng Pang-uri.)
Lantay, Pahambing, Pasukdol
(babasahin ng mga estudyante nang sabay-
sabay ang kahulugan ng Lantay.)
Lantay-ito’y naglalarawan ng isang
katangian ng tao, bagay, lugar o
pangyayari
(ang bata ay magtataas ng kamay,
tatawagin ng guro at sasagot.)
_____:Si Aji ay matangkad.
pahambing.
Basahin natin ang kahulugan ng
pahambing.
2. Pahambing- ito’y pagtutulad o
paghahambing sa dalawang tao,
bagay,lugar hayop, o pangyayari
Ang halimbawa nito ay ang sinabi
ninyo na "Mas matangkad si Melissa
kay Diana."
May mga pananda tayong ginagamit
sa pang-uring pahambing gaya ng mas
at higit.
Sino naman ang makapagbibigay ng
halimbawa ng pangungusap na
ginagamitan pang-uring pahambing?
_________
Ang (3) ikatlong antas naman ay
tinatawag na pasukdol.
Pakibasa nga ______ang kahulugan ng
pasukdol.
Ang halimabawa naman nito ay
ang sinabi nyo na "Pinakmaliit si Nikki
sa kanilang tatlo."
_____ maaari ka bang magbigay ng
halimbawa.
Magaling!
Sa pasukdol naman gumagamit tayo
ng mga pananda gaya ng pinaka,
napaka at ubod.
PAGLALAHAT
Ano nga ulit ang (3) tatlong antas ng
(babasahin ng mga estudyante nang sabay-
sabay ang kahulugan ng Lantay.)
Pahambing- ito’y pagtutulad o
paghahambing sa dalawang tao,
bagay,lugar hayop, o pangyayari.
(ang bata ay magtataas ng kamay,
tatawagin ng guro at sasagot.)
_______: Mas sexy ako kay Larra.
______: Pasukdol –ito ay ginagamit kung
higit sa dalawang tao, bagay, hayop, lugar
o pangyayari ang pinaghahambing.
_____: Ako ang pinakamabait sa klase.
pang-uri?
Sa tingin nyo bakit kailangan nating
matutunan ang tatlong antas ng
panguri?
Magaling!
C. Pangwakas na Gawain
a. Paglalapat
Pangkatang Gawin:
Mayroon tayong laro.
Ngayon ay papangkatin ko kayo sa
dalawang pangkat.
Sa kanan ang pangkat A at sa kaliwa
naman ang pangkat B.
Ang salita ay nasa kaantasan ng
pang-uri. Tukuyin ninyo sa tatlong
pagpipilian ang inilalarawan nito
base sa antas nito.
Halimbawa:
mainit
Longganisa ang sagot dahil mas
mainit ang kandila at pinakamainit
ang araw.
Ngayon ay pumili kayo ng isang
magrerepresenta sa inyong pangkat.
Mga manlalaro kamay sa dibdib at
ibaba ninyo ang inyong kamay kung
(sasagot ang mga estudyante)
Lantay, Pahambing, Pasukdol
(ang bata ay magtataas ng kamay,
tatawagin ng guro at sasagot.)
_____: Para po malaman natin kung anong
tamang antas ng pang-uri ang gagamitin
sa paglalarawan ng isa, dalawa o higit
pang bagay, tao, bagay, pook o
pangyayari.
(tatayo sa harapan ang napiling manlalaro
ng bawat grupo)
kayo ay sasagot.
1. mabagal
________
Tignan nga natin kung tama ang iyong
sagot.
Magaling!
2. pinakamatamis
__________
Cake nga ba ang sagot.
Magaling!
3. mas malamig
_______
Magaling!
4. mas mainit
__________
Magaling!
(Pangkat A)
_____: pagong
(Pangkat A)
_____: cake
Pangkat B
_____: yelo
(Pangkat B)
______: apoy
5. mahaba
_______
Magaling!
6. mas malaki
________
Magaling !
Mas maraming puntos ang nakuha
nang pangkat A. Panalo ang pangkat
A. Pangkat B, bigyan natin sila nang
malakas na palakpak.
PAGTATAYA
Pakilabas ang inyong bolpen at may
sasagutan kayong pagsusulit.
_____ Pakibasa nga ang panuto.
PANUTO:
Basahin ang bawat pangungusap.
Isulat sa patlang ang tamang antas ng
pang-uri kung ito’y lantay,
pahambing, o pasukdol.
Halimbawa:
Pasukdol : Si Ana ang pinakamabait
na anak ni aling Susan.
________1. Ang pangkat ni Ramon ay
mabilis sa pagtakbo.
________2. Si Ken ay mas gwapo kay
Bamba.
________3. Ubod ng linis ang bahay
(Pangkat A)
_______: ruler
(Pangkat A)
_____: elepante
________: PANUTO:
Basahin ang bawat pangungusap.
Isulat sa patlang ang tamang antas ng
pang-uri kung ito’y lantay, pahambing, o
pasukdol.
(Ang mga estusyante ay nagsasagot sa
pagsusulit)
Lantay 1. Ang pangkat ni Ramon ay
mabilis sa pagtakbo.
Pahamabing 2. Si Ken ay mas gwapo kay
Bamba.
Pasukdol _ 3. Ubod ng linis ang bahay ni
ni tita Lena.
________4. Maganda ang mga
tanawin na makikita sa Baguio.
________5. Sina Yuri at Torry ay
magkasing taas na.
Tapos na ba kyo?
Makipagpalit kayo ng papel sa inyong
katabi at ating titignan natin kung
tama ang inyong mga sagot.
Sinong gustong sumgot sa una?
__________
Pakibasa ang pangungusap
Anong antas ng pang-uri ang ginamit?
Magaling!
Ikalawa
__________
Magaling!
Ikatlo
__________
Magaling!
Ikaapat
_______
Magaling!
IV. TAKDANG ARALIN
Pakibasa nga ang panuto_______
Panuto:
Iguhit ang inyong tahanan at
tita Lena.
Lantay _ 4. Maganda ang mga tanawin
na makikita sa Baguio.
Pahambing 5. Sina Yuri at Torry ay
magkasing taas na.
(sasagot ang mga estudyante)
Opo
(nakipagpalit ng sagutang papel ang bawat
estudyante sa kanilang katabi)
(ang bata ay magtataas ng kamay,
tatawagin ng guro at sasagot.)
______: Ang pangkat ni Ramon ay mabilis
sa pagtakbo.
Lantay po
_______: Si Ken ay mas gwapo kay Bamba.
Pahambing po.
______: Ubod ng linis ang bahay ni tita
Lena.
Pasukdol
________: Maganda ang mga tanawin na
makikita sa Baguio.
Lantay
______: Panuto:
Iguhit ang inyong tahanan at Ilarawan ito
Ilarawan ito gamit ang (3) tatlong
antas ng pang-uri
Sanggunian:
Ona, Luzviminda,et. al.
Libro sa Filipino V: Hiyas sa Wika
Lexicon Inc., Tandang Sora,
Quezon City, Phil.2003, pp 5-8
gamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri
Direct-Purposeful Experience
(Inquiry-based Approach)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docLycaDelaCruz1
 
Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip PanaoJohdener14
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoJusof Cariaga
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Desiree Mangundayao
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
 
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino VDetalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino VTrish Tungul
 
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3janehbasto
 
Rubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaMacky Mac Faller
 
Kasarian ng pangngalan
Kasarian ng pangngalanKasarian ng pangngalan
Kasarian ng pangngalandiazbhavez123
 
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4MARY JEAN DACALLOS
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan saRee Hca
 
simuno at panaguri
simuno at panagurisimuno at panaguri
simuno at panaguriErica Bedeo
 

Was ist angesagt? (20)

Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
 
Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip Panao
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
 
Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN FILIPINO (Q1-Q4)
 
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 TEACHER’S GUIDE IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
 
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino VDetalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
 
Anyong lupa- GRADE 3 LP
Anyong lupa- GRADE 3 LPAnyong lupa- GRADE 3 LP
Anyong lupa- GRADE 3 LP
 
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Mga Bahagi ng Aklat
Mga Bahagi ng AklatMga Bahagi ng Aklat
Mga Bahagi ng Aklat
 
Rubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tulaRubric sa pagsulat ng tula
Rubric sa pagsulat ng tula
 
Kasarian ng pangngalan
Kasarian ng pangngalanKasarian ng pangngalan
Kasarian ng pangngalan
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
 
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Filipino 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
 
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
 
simuno at panaguri
simuno at panagurisimuno at panaguri
simuno at panaguri
 

Ähnlich wie Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri

Ähnlich wie Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri (20)

Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
MTB-MLE
MTB-MLEMTB-MLE
MTB-MLE
 
Panghalip panao - Copy.pptx
Panghalip panao - Copy.pptxPanghalip panao - Copy.pptx
Panghalip panao - Copy.pptx
 
Filipino 3 Pang uri Code: F3WG-IIcd4.pptx
Filipino 3 Pang uri Code: F3WG-IIcd4.pptxFilipino 3 Pang uri Code: F3WG-IIcd4.pptx
Filipino 3 Pang uri Code: F3WG-IIcd4.pptx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1.docx
 
Science 3 - Animals in the Environment.pptx
Science 3 - Animals in the Environment.pptxScience 3 - Animals in the Environment.pptx
Science 3 - Animals in the Environment.pptx
 
marungko-approach-power-point.pptx
marungko-approach-power-point.pptxmarungko-approach-power-point.pptx
marungko-approach-power-point.pptx
 
demonstration in pilipino.pptx
demonstration in pilipino.pptxdemonstration in pilipino.pptx
demonstration in pilipino.pptx
 
Q4 WEEK3DAY1.pptx
Q4 WEEK3DAY1.pptxQ4 WEEK3DAY1.pptx
Q4 WEEK3DAY1.pptx
 
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
 
q2-cot-filipino-4-pang-uri.docx
q2-cot-filipino-4-pang-uri.docxq2-cot-filipino-4-pang-uri.docx
q2-cot-filipino-4-pang-uri.docx
 
Filipino mj
Filipino mjFilipino mj
Filipino mj
 
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGAGrade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
Grade 1 PPT_Q4_W4_Day 3 EDUKASYON SA PAGPAHALAGA
 
ponema.doc
ponema.docponema.doc
ponema.doc
 
Demo ni dhang
Demo ni dhangDemo ni dhang
Demo ni dhang
 
BAHAGI NG PANANALITA-.pptx
BAHAGI NG PANANALITA-.pptxBAHAGI NG PANANALITA-.pptx
BAHAGI NG PANANALITA-.pptx
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx
 
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docxAGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
AGSAULLO DLP No. 1 Fil 11.docx
 
DLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxDLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docx
 

Mehr von DepEd

VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)
VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)
VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)DepEd
 
VS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORS
VS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORSVS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORS
VS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORSDepEd
 
Bandaging and dressing
Bandaging and dressingBandaging and dressing
Bandaging and dressingDepEd
 
Shock
ShockShock
ShockDepEd
 
Wounds
WoundsWounds
WoundsDepEd
 
Human anatomy
Human anatomyHuman anatomy
Human anatomyDepEd
 
Shock -kinds of schock and how to prevent
Shock -kinds of schock and how to preventShock -kinds of schock and how to prevent
Shock -kinds of schock and how to preventDepEd
 
INTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORT
INTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORTINTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORT
INTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORTDepEd
 
Grading sheet PREPARING PATIENT'S MEAL
Grading sheet PREPARING PATIENT'S MEALGrading sheet PREPARING PATIENT'S MEAL
Grading sheet PREPARING PATIENT'S MEALDepEd
 
MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)
MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)
MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)DepEd
 
5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)
5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)
5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)DepEd
 
Food Pyramid
Food PyramidFood Pyramid
Food PyramidDepEd
 
Chapter 6: nutritional cycle
Chapter 6: nutritional cycleChapter 6: nutritional cycle
Chapter 6: nutritional cycleDepEd
 
MODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALS
MODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALSMODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALS
MODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALSDepEd
 
module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12
module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12
module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12DepEd
 
Lesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUT
Lesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUTLesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUT
Lesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUTDepEd
 
Aerobic leg movements grade 11 cookery
Aerobic leg movements grade 11 cookeryAerobic leg movements grade 11 cookery
Aerobic leg movements grade 11 cookeryDepEd
 
AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITS
AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITSAEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITS
AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITSDepEd
 
DESIGNING WORK OUT PROGRAM
DESIGNING WORK OUT PROGRAMDESIGNING WORK OUT PROGRAM
DESIGNING WORK OUT PROGRAMDepEd
 
Mga bhagi ng liham
Mga bhagi ng lihamMga bhagi ng liham
Mga bhagi ng lihamDepEd
 

Mehr von DepEd (20)

VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)
VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)
VS: BODY TEMPERATURE (THERMOMETER, THERMORECEPTORS)
 
VS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORS
VS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORSVS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORS
VS- TEMPERATURE (NORMAL,FORMULA, TYPES OF THERMOMETER, THERMORECEPTORS
 
Bandaging and dressing
Bandaging and dressingBandaging and dressing
Bandaging and dressing
 
Shock
ShockShock
Shock
 
Wounds
WoundsWounds
Wounds
 
Human anatomy
Human anatomyHuman anatomy
Human anatomy
 
Shock -kinds of schock and how to prevent
Shock -kinds of schock and how to preventShock -kinds of schock and how to prevent
Shock -kinds of schock and how to prevent
 
INTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORT
INTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORTINTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORT
INTRODUCTION TO BASIC FIRST AID AND LIFE SUPPORT
 
Grading sheet PREPARING PATIENT'S MEAL
Grading sheet PREPARING PATIENT'S MEALGrading sheet PREPARING PATIENT'S MEAL
Grading sheet PREPARING PATIENT'S MEAL
 
MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)
MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)
MEAL PLANNING (5COURSE MEAL)
 
5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)
5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)
5 course meal (COCLTAIL, APPETIZZER, SOUP, MAIN C., DESSERT)
 
Food Pyramid
Food PyramidFood Pyramid
Food Pyramid
 
Chapter 6: nutritional cycle
Chapter 6: nutritional cycleChapter 6: nutritional cycle
Chapter 6: nutritional cycle
 
MODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALS
MODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALSMODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALS
MODULE IV:BNMP-FAT-SOLUBLE VITAMINS AND MINERALS
 
module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12
module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12
module 4: Basic NUTRI Vitamin b5, b6, b8, b12
 
Lesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUT
Lesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUTLesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUT
Lesson plain in physical education- WHAT PREVENTS WORK OUT
 
Aerobic leg movements grade 11 cookery
Aerobic leg movements grade 11 cookeryAerobic leg movements grade 11 cookery
Aerobic leg movements grade 11 cookery
 
AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITS
AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITSAEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITS
AEROBIC AND ANAEROBIC EXERCISE BENEFITS
 
DESIGNING WORK OUT PROGRAM
DESIGNING WORK OUT PROGRAMDESIGNING WORK OUT PROGRAM
DESIGNING WORK OUT PROGRAM
 
Mga bhagi ng liham
Mga bhagi ng lihamMga bhagi ng liham
Mga bhagi ng liham
 

Kürzlich hochgeladen

FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 

Kürzlich hochgeladen (20)

FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 

Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri

 • 1. I. LAYUNIN Sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay kayang: a. Magbigay ng halimbawa ng antas ng pang-uri. b. Magamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap. c. Matukoy ang (3) tatlong antas ng pang-uri sa pangungusap. II. PAKSANG ARALIN Paksa: Antas ng Pang-uri Sangguniaan: Ona, Luzviminda,et. al., Libro sa Filipino V: Hiyas sa Wika. Lexicon Inc., Tandang Sora, Quezon City, Phil.2003, pp.1-8 Mga kagamitan Video presentation (Tatlong Bibe) Laro (ANP) III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain a. Panalangin Guro Estudyante Tayo'y manalangin Panalangin ng Isang Mag-aaral Makapangyarihang Diyos, Sa pamamagitan ng iyong Anak na si Jesus, Humihingi ako ng iyong tulong upang maipagpatuloy ko ng maayos ang aking pagaaral. Upang makamit ko ang karunungang aking minimithi, na magkaroon ng katuparan ang aking mga pangarap. Isinasama ko ito sa ngalan ng aming ama na si Jesus Amen. Amen Makapangyarihang Diyos, Sa pamamagitan ng iyong Anak na si Jesus, Humihingi ako ng iyong tulong upang maipagpatuloy ko ng maayos ang aking pagaaral. Upang makamit ko ang karunungang aking minimithi, na magkaroon ng katuparan ang aking mga pangarap. Isinasama ko ito sa ngalan ng aming ama na si Jesus Amen. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO V #38 REYES, CHARMAINE P. Focus- Inquiry
 • 2. b. Pagbati Magandang Gabi mga bata c. Pagsusuri ng lumiban sa klase Mayroon ba tayong lumiban sa klase ngayon? Magaling! d. Pagsasanay Sino sa inyo nakakaalam sa kantang tatlong bibe? Magaling! Lahat pala kayo alam yun. Magsitayo kayo at tayo'y aawit. Tatlong bibe May tatlong bibe akong nakita Mataba, mapayat, mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, Kwa-kwak, kwak-kwak Tayo na sa ilog ang sabi kumendeng-kumendeng mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Kwak- kwak, kwak-kwak Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. (sasagot ang mga estudyante) Magandang Gabi rin po. (sasagot ang mga estudyante) Wala po. (magtataas lahat ng kamay ang mga Estudyante) Ako po Ma'am Ma'am, Ma'am Tatlong bibe May tatlong bibe akong nakita Mataba, mapayat, mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, Kwa-kwak, kwak-kwak Tayo na sa ilog ang sabi kumendeng-kumendeng mga bibe Ngunit ang may pakpak Sa likod ay iisa Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Kwak- kwak, kwak-kwak Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak.
 • 3. e. Balik-aral Anu-ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa mga bibe? Magaling! Ang mga salitang iyon ay napagaralan natin nung nakaraan. Ano ang tawag sa mga salitang iyon? Magaling ! magbigay nga kayo ng halimabawa ng pangungusap na gingamitan ng pang-uri. __________ Magaling! _________ Magaling! B. Panlinang na Gawain a. Pangganyak Tatawag ang guro ng (3) tatlong estudyante. Nikki, Diana, Melissa Maari ba kayong tumayo. Maari nyo bang Ilarawan at ikumpara sa isa't-isa sina Nikki, Diana at Melissa. Ang inyong mga pang-uring ginamit sa paglalarawan sa kanilang (3) tatlo ay naaayon sa kanilang antas. b. Pagtatalakay May ideya ba kayo kung ano ang (ang mga bata ay sasagot) mataba at mapayat po (ang bata ay magtataas ng kamay at sasagot) ________: Pang-uri po (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _______: Si Eser ay matalino. _______: Si Crystal ay maganda. Tatayo sa harapan sina Nikki, Diana at Melissa (sasagot ang mga estudyante) _______: Mas matangkad po si Melissa ay Diana. _______: Pinakmaliit po si Nikki. _______: Mahaba po ang buhok ni Diana.
 • 4. ating tatalakayin ngayon? ___________ Magaling! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang antas ng panguri. Ang inyong mga pang-uring gingamit sa paglalarawan na mas matangkad, pinakamaliit at mahaba kina Diana, Melissa at Nikki ay naaayon sa kanilang kaantasan o tinatawag na Antas ng Pang-uri Mayroon tayong tatlong antas ng pang-uri. Ito ay ang Lantay, Pahambing at Pasukdol. Basahin nga natin ang tatlong antas ng pang-uri. Lantay, Pahambing, Pasukdol c. Pagtatalakay ANTAS NG PANG-URI basahin nga natin ang kahulugan ng lantay. 1. Lantay o karaniwan-ito’y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang sinabi nyo na "Mahaba ang buhok ni Diana." Magbigay nga kayo ng pangungusap na ginagamitan ng pang-uring lantay? __________ Magaling ! Ang (2) ikalawang antas naman ay ang (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _______: Antas ng Pang-uri po Ma'am babasahin ng mga estudyante nang sabay- sabay ang (3) tatlong Antas ng Pang-uri.) Lantay, Pahambing, Pasukdol (babasahin ng mga estudyante nang sabay- sabay ang kahulugan ng Lantay.) Lantay-ito’y naglalarawan ng isang katangian ng tao, bagay, lugar o pangyayari (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _____:Si Aji ay matangkad.
 • 5. pahambing. Basahin natin ang kahulugan ng pahambing. 2. Pahambing- ito’y pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay,lugar hayop, o pangyayari Ang halimbawa nito ay ang sinabi ninyo na "Mas matangkad si Melissa kay Diana." May mga pananda tayong ginagamit sa pang-uring pahambing gaya ng mas at higit. Sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng pangungusap na ginagamitan pang-uring pahambing? _________ Ang (3) ikatlong antas naman ay tinatawag na pasukdol. Pakibasa nga ______ang kahulugan ng pasukdol. Ang halimabawa naman nito ay ang sinabi nyo na "Pinakmaliit si Nikki sa kanilang tatlo." _____ maaari ka bang magbigay ng halimbawa. Magaling! Sa pasukdol naman gumagamit tayo ng mga pananda gaya ng pinaka, napaka at ubod. PAGLALAHAT Ano nga ulit ang (3) tatlong antas ng (babasahin ng mga estudyante nang sabay- sabay ang kahulugan ng Lantay.) Pahambing- ito’y pagtutulad o paghahambing sa dalawang tao, bagay,lugar hayop, o pangyayari. (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _______: Mas sexy ako kay Larra. ______: Pasukdol –ito ay ginagamit kung higit sa dalawang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari ang pinaghahambing. _____: Ako ang pinakamabait sa klase.
 • 6. pang-uri? Sa tingin nyo bakit kailangan nating matutunan ang tatlong antas ng panguri? Magaling! C. Pangwakas na Gawain a. Paglalapat Pangkatang Gawin: Mayroon tayong laro. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Sa kanan ang pangkat A at sa kaliwa naman ang pangkat B. Ang salita ay nasa kaantasan ng pang-uri. Tukuyin ninyo sa tatlong pagpipilian ang inilalarawan nito base sa antas nito. Halimbawa: mainit Longganisa ang sagot dahil mas mainit ang kandila at pinakamainit ang araw. Ngayon ay pumili kayo ng isang magrerepresenta sa inyong pangkat. Mga manlalaro kamay sa dibdib at ibaba ninyo ang inyong kamay kung (sasagot ang mga estudyante) Lantay, Pahambing, Pasukdol (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) _____: Para po malaman natin kung anong tamang antas ng pang-uri ang gagamitin sa paglalarawan ng isa, dalawa o higit pang bagay, tao, bagay, pook o pangyayari. (tatayo sa harapan ang napiling manlalaro ng bawat grupo)
 • 7. kayo ay sasagot. 1. mabagal ________ Tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. Magaling! 2. pinakamatamis __________ Cake nga ba ang sagot. Magaling! 3. mas malamig _______ Magaling! 4. mas mainit __________ Magaling! (Pangkat A) _____: pagong (Pangkat A) _____: cake Pangkat B _____: yelo (Pangkat B) ______: apoy
 • 8. 5. mahaba _______ Magaling! 6. mas malaki ________ Magaling ! Mas maraming puntos ang nakuha nang pangkat A. Panalo ang pangkat A. Pangkat B, bigyan natin sila nang malakas na palakpak. PAGTATAYA Pakilabas ang inyong bolpen at may sasagutan kayong pagsusulit. _____ Pakibasa nga ang panuto. PANUTO: Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang antas ng pang-uri kung ito’y lantay, pahambing, o pasukdol. Halimbawa: Pasukdol : Si Ana ang pinakamabait na anak ni aling Susan. ________1. Ang pangkat ni Ramon ay mabilis sa pagtakbo. ________2. Si Ken ay mas gwapo kay Bamba. ________3. Ubod ng linis ang bahay (Pangkat A) _______: ruler (Pangkat A) _____: elepante ________: PANUTO: Basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang antas ng pang-uri kung ito’y lantay, pahambing, o pasukdol. (Ang mga estusyante ay nagsasagot sa pagsusulit) Lantay 1. Ang pangkat ni Ramon ay mabilis sa pagtakbo. Pahamabing 2. Si Ken ay mas gwapo kay Bamba. Pasukdol _ 3. Ubod ng linis ang bahay ni
 • 9. ni tita Lena. ________4. Maganda ang mga tanawin na makikita sa Baguio. ________5. Sina Yuri at Torry ay magkasing taas na. Tapos na ba kyo? Makipagpalit kayo ng papel sa inyong katabi at ating titignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sinong gustong sumgot sa una? __________ Pakibasa ang pangungusap Anong antas ng pang-uri ang ginamit? Magaling! Ikalawa __________ Magaling! Ikatlo __________ Magaling! Ikaapat _______ Magaling! IV. TAKDANG ARALIN Pakibasa nga ang panuto_______ Panuto: Iguhit ang inyong tahanan at tita Lena. Lantay _ 4. Maganda ang mga tanawin na makikita sa Baguio. Pahambing 5. Sina Yuri at Torry ay magkasing taas na. (sasagot ang mga estudyante) Opo (nakipagpalit ng sagutang papel ang bawat estudyante sa kanilang katabi) (ang bata ay magtataas ng kamay, tatawagin ng guro at sasagot.) ______: Ang pangkat ni Ramon ay mabilis sa pagtakbo. Lantay po _______: Si Ken ay mas gwapo kay Bamba. Pahambing po. ______: Ubod ng linis ang bahay ni tita Lena. Pasukdol ________: Maganda ang mga tanawin na makikita sa Baguio. Lantay ______: Panuto: Iguhit ang inyong tahanan at Ilarawan ito
 • 10. Ilarawan ito gamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri Sanggunian: Ona, Luzviminda,et. al. Libro sa Filipino V: Hiyas sa Wika Lexicon Inc., Tandang Sora, Quezon City, Phil.2003, pp 5-8 gamit ang (3) tatlong antas ng pang-uri Direct-Purposeful Experience (Inquiry-based Approach)