Anzeige

RENUNCIA VIGILANCIA DE LA SALUT.pdf

nauticescala
19. Mar 2023
RENUNCIA VIGILANCIA DE LA SALUT.pdf
Nächste SlideShare
Solicitud soci Dorcas ONGDSolicitud soci Dorcas ONGD
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

RENUNCIA VIGILANCIA DE LA SALUT.pdf

  1. Jo, amb DNI i data de naixement i telèfon amb el lloc de treball i com treballador/a de l’empresa declaro, Que  accepto /  renuncio al reconeixement mèdic i a l’analítica de sang i orina que m’ha ofert ERGO LABORIS, S. L. en virtut de l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 a través dels serveis de Vigilància de la Salut acreditats que té contractats a aquest efecte. Així, manifesto que se m’ha informat de la necessitat de realització d’aquests reconeixements per la millora de la tasca preventiva realitzada al si de l’empresa i de que en la seva realització es compleixen tots els preceptes de l’article 22 de l’esmentada Llei, tals com, el respecte al dret a la intimitat i a la dignitat de la persona i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut. Els resultats seran enviats a l’adreça de correu electrònic que se’ns facilita: . I perquè així consti als seus efectes oportuns, signo el present document a de de 202_. Signat, NOTA: una vegada complimentat i signat per cada treballador/a, cal enviar-lo a ERGO LABORIS per e-mail a vigilanciasalut@ergolaboris.com. És important que en el present document s’indiqui el telèfon de contacte, per tal que li pugui arribar un missatge de recordatori de la cita mèdica. Així com el correu electrònic on rebrà els resultats de la revisió medica efectuada. ERGO LABORIS SL amb CIF B17800731, adreça postal C/ Riera Bugantó, 5 baixos 17003 Girona, en virtut de la Llei Orgànica 3/2.018 i del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, destina la informació que vostè/s ens facilita/en, a tractar-la amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat i requerit. Les dades proporcionades per vostès es conservaran en un fitxer al llarg de la relació contractual i/o durant el temps necessari de conformitat amb les obligacions legislatives. Les dades no seran cedides a tercers excepte en casos en què hi hagi una obligació legal. Igualment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació segons estableix la llei esmentada 3/2.018 i el RGPD 2016/679. Acceptació / Renuncia Reconeixements mèdics específics AREA ESPORTIVA CLUB NÀUTIC L'ESCALA X
Anzeige