Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP
7tWRO  'H O £ D O ¢ quot;      $XWRU  (O %XUURW DWDOj        [FODP...
(O SHQVDGRU SUHVRFUiWLFR DFRVWXPEUDED D SHQVDU HQ HO FDPSR TXLHUR
GHFLU GHQWUR GH pO HQ XQD GLVSRVLFLyQ GHWHUPLQDGD 3RQJDP...
(Q FDPELR VLHPSUH VLJXLHQGR D GRQ ,QWHUURJDGR HO ILOyVRIR PRGHUQR
SDUWH GH XQ HMHUFLFLR GH UHIOH[LyQ PX GLIHUHQWH 6HD 'HVF...
HVWi HPSOHDQGR WRGDV VXV
HQHUJtDV IOH[LRQDQGR XQ VLJQR GH H[FODPDFLyQ
   (O VLJQR GH H[FODPDFLyQ GHO SUHVRFUiWLFR FRPR ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Del ¡! al ¿?

557 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Del ¡! al ¿?

 1. 1. ZZZFROHFWLYRDXWRERPEREORJVSRWFRP 7tWRO 'H O £ D O ¢ quot; $XWRU (O %XUURW DWDOj [FODPHQFLR ,QWHUURJDGR HO YLHMR SURIHVRU GH ILORVRItD VX QDFLPLHQWR VH FRQIXQGtD FRQ HO GH ORV SUHVRFUiWLFRV SDUDGyMLFDPHQWH FRQWHPSRUiQHR GH HOORV GH QRVRWURVLQVLVWtD VLHPSUH HQ HO PLVPR SXQWR FRQ VX YHKHPHQFLD GXELWDWLYD £¢6HUi HO SDVR GHO £ DO ¢quot; OD WUDQVLFLyQ FODYH GH OD KLVWRULD GHO SHQVDPLHQWR RFFLGHQWDO YHUGDGHUR PRPHQWR GH LQIOH[LyQ HSLVWHPROyJLFDquot; 6HJ~Q ([FODPHQFLR HVH WUDVFHQGHQWDO WUiQVLWR QR VHxDODED OD HPHUJHQFLD GH XQD QXHYD GRFWULQD QR HUD IUXWR GH OD UHIRUPXODFLyQ GLDOpFWLFD GH DQWLJXRV VLVWHPDV VLQR TXH OD UHYROXFLyQ VH KDOODED ±OLWHUDOPHQWH HQ OD SRVLFLyQ GHO SHQVDGRU,QWHQWDUp UHFRQVWUXLU ORV DUJXPHQWRV LQWHUURJDGRV DXQTXH QR SXHGR SURPHWHU TXH ORV UHVXOWDGRV VHDQ ORV PLVPRV
 2. 2. (O SHQVDGRU SUHVRFUiWLFR DFRVWXPEUDED D SHQVDU HQ HO FDPSR TXLHUR GHFLU GHQWUR GH pO HQ XQD GLVSRVLFLyQ GHWHUPLQDGD 3RQJDPRV XQ HMHPSOR ,PDJLQHPRV D $QD[LPDQGUR OHYDQWiQGRVH GH EXHQD PDxDQD FRQ HO ILUPH SHQVDPLHQWR GH UHFROHFWDU DOJXQD IUXWD VLOYHVWUH SDUD XQ IUXJDO GHVDXQR 6H SRQH D FDPLQDU FDVL D RVFXUDV EXVFDQGR HQ OD QDWXUDOH]D TXH OR FLUFXQGD DOJ~Q DUEXVWR JHQHURVR +DOOD XQ FODUR GH ERVTXH LOXPLQDGR MXVWR SRU HO SULPHU UDR GH OX] GH OD PDxDQD 'HWLHQH VX FDPLQR 6H TXHGD GH SLH UHFWR SHUIHFWDPHQWH SHUSHQGLFXODU DO VXHOR GHVGH FLHUWD GLVWDQFLD VX HVWUHFKR FXHOOR FDVL HV LQYLVLEOH VX SHUILO UHFXHUGD DO GH XQ SRVWH FODYDGR HQ HO VXHOR R KDVWD HO GH XQ VLJQR GH H[FODPDFLyQ GH DSHUWXUD RQ OD FDEH]D LPSHUFHSWLEOHPHQWH LQFOLQDGD KDFLD HO FLHOR UHVSLUD RH VLHQWH HO iQLPR HQ VXVSHQVR HO WULQR GHO SiMDUR HQ HO DLUH OD EULVD IORWDQGR ¢£4Xp HVSHFWiFXOR quot;£¢HO ILOyVRIR PDUDYLOODGRquot; KXELHUD GLFKR GRQ ([FODPHQFLR /D PLUDGD GHO SRHWD HQVLPLVPDGD HQ VX PLVPR HQVLPLVPDPLHQWR 1R SUHWHQGH HQWHQGHU QDGD 6yOR H[SHULPHQWDU OD VRUSUHVD OD SHUSOHMLGDG HO DVRPEUR HO WUHPHQGR SXQWD SLH HQ QXHVWUDV QDOJDV TXH QRV KD ODQ]DGR DO PXQGR
 3. 3. (Q FDPELR VLHPSUH VLJXLHQGR D GRQ ,QWHUURJDGR HO ILOyVRIR PRGHUQR SDUWH GH XQ HMHUFLFLR GH UHIOH[LyQ PX GLIHUHQWH 6HD 'HVFDUWHV VHQWDGR FRPR OD ILJXUD GH 5RGLQ HV GHFLU DSUR[LPDGDPHQWH GH HVWD PDQHUD OD HVSLQD GRUVDO HQFRUYDGD ORV EUD]RV UHFRVWDGRV VREUH OD URGLOODV OD FDEH]D UHSRVDQGR VREUH XQR GH ORV SXxRV HO URVWUR UHFRQFHQWUDGR PDOKXPRUDGR FDVL GLEXMDQGR FRQ VX SHUILO HQWHUR XQ LQWHUURJDQWH GH FODXVXUD ¢'H GyQGH YLHQH HVD WRUVLyQ TXH OH DUTXHD OD FROXPQD YHUWHEUDOquot; (O SHQVDGRU R UH IOH[LRQDGRU VL VH DGPLWH HO SOHRQDVPR TXH HQWHQGHUiQ GHQWUR GH VHLV SDODEUDV
 4. 4. HVWi HPSOHDQGR WRGDV VXV HQHUJtDV IOH[LRQDQGR XQ VLJQR GH H[FODPDFLyQ (O VLJQR GH H[FODPDFLyQ GHO SUHVRFUiWLFR FRPR VL IXHUD XQ WUDEDMR GH KHUUHUtD HV GHIRUPDGR SRU HO ILOyVRIR PRGHUQR FRQ SRU VX YROXQWDG GH GDU VHQWLGR HQ VX WHQWDWLYD GH HVER]DU HO LQWHUURJDQWH SHUIHFWR D SDUWLU GHO WUDEDMR FRQ PDUWLOORVLQWHUURJDQWHV VREUH XQD EDWHUtD GH VLJQRV GH H[FODPDFLyQ $Vt FXDQWRV PiV H[FODPDFLRQHV WXHU]D PiV PDUWLOORVLQWHUURJDQWHV HQ VX KDEHU SDUD SRGHU WRUFHU QXHYDV H[FODPDFLRQHV 3UHFLVDPHQWH OD SUHJXQWD H[FODPDGD R OD H[FODPDFLyQ LQWHUURJDGD TXH DEUtD HVWD EUHYH QRWD UHIOHMDQ HO FDUiFWHU HFOpFWLFR VLQWpWLFR GHO iUERO GH OD FLHQFLD GH HVWH VDELR D TXH D OD YH] TXH UHFRQRFtD OD WLHUUD HQ TXH VXVWHQWDED VXV UDtFHV ILORVyILFDV QR ROYLGDED VHxDODU OD OX] UD]RQDGRUD TXH KDFtD FUHFHU VXV UDPDV VXV KRMDV 7RGR SRHPD HV HO GHVDUUROOR GH XQD H[FODPDFLyQ 3 9DOpU

×