Fete2013

6.386 Aufrufe

Veröffentlicht am

Discours jean-claude juncker fête nationale 2013

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Als Erste(r) kommentieren

Fete2013

  1. 1. Usprooch vum Här Staatsminister Jean-Claude JUNCKERbei Geleeënheet vum Lëtzebuerger Nationalfeierdag- Juni 2013 -Dir Dammen an Dir Hären,Gudden Owend,Den Nationalfeierdag ass – wéi d’Wuert et seet – den Dag vun derNatioun, d’Fest vun der Natioun, d’Zesummekommen, d’Beieneeréckelevun alle Leit déi hei zu Lëtzebuerg doheem sinn. Den 23. Juni ass keenabstrakten Datum ouni Sënn, kee sënnlosen Dag mee een Dag op deemsech dat nei fënnt wat heiandsdo ausgesäit wéi wann et géif auserneelafen. Et ass net den Dag vum béise Sträit – dees hu mer de Momentéischter zevill wéi net genuch. Et ass ee Moment vum gudde Mateneen,net vum radikale Géinteneen.Zum gudde Matenee gehéiert d’Fassong wéi mer mat de Konsequenzevun der Finanz- a Wirtschaftskris ëmginn. D’Situatioun am Euro-Raumhuet sech – vergläicht ee se mat där vu virun engem Joer – nohalteg
  2. 2. berouegt, mee et gëtt Réckfallgeforen. D’Euro-Länner sinn a Rezessioun –Lëtzebuerg net, awer bal –, d’Wuestumsperspektiven heiheem sinn netbrillant, d’Aarbechtslosegkeet klëmmt, d’Kafkraaft ass iwwer Jorebetruecht zwar stabil awer eise materiellen Ambitioune si Grenze gesat.Dëst ëmsou méi wéi eise finanzpolitesche Parcours op fest Barrièrë stéisstdéi een net per Mausklick aus dem Wee raume kann. Mir musse spueren akonsolidéieren, jo, mee awer net esou datt d’wirtschaftlech Entwécklungabrécht an de Chômage nach méi an d’Lut schéisst.Op eis waarde grouss Ëmstellungen. Dat ass a besonneschem Moosswouer fir eis Finanzplaz déi mat der Ëmstellung vum Bankgeheimnis opden automateschen Informatiounsaustausch virun neien Erausfuerderungesteet déi se zwar meeschtere wäert mee déi awer Ustrengung verlaangen.Och d’Regierung muss sech mat konzentréierter Kraaft an deneuropäesche Verhandlungen déi elo komme behaapte kënnen. Einfachgëtt dat net. Imaginatioun a Kompetenz si gefrot.Déi sinn och gefrot fir d’Aarbechtslosegkeet vun deene Jonkenzeréckzedrécken. Et kann net sinn an et däerf net sinn datt déi neiGeneratiounen d’Hoffnung an d’Liewensfreed verléiere well mir hinne kengChancen a keng Perspektiven ubidden. Regierung, Parlament aSozialpartner hunn d’Flicht dëse grave Problem mat resoluterDeterminatioun unzegoen. Eng Gesellschaft ass nëmmen dann eng fairGesellschaft wa se jiddferee mat op de Wee an d’Zukunft hëllt.
  3. 3. Op deem Wee an déi nei a komplizéiert Welt vu mar musse mer all eisEnergië sammelen. De Grand-Duc – Deem Säi Gebuertsdag mir opNationalfeierdag offiziell feieren – ass eis dobäi eng wäertvoll Stäip. Hiennotzt den Afloss deen En dobaussen huet fir d’Virukommen heiheem. DéiUnerkennung déi E genéisst mënzt En ëm zum Gudde vum Land. Hie gëttdobäi ënnerstëtzt vun der Grande-Duchesse a vum IerfgroussherzogGuillaume Deen duerch Seng intensiv Promotiounsaarbecht der weidererDiversifizéierung vun eiser Wirtschaft op d’Spréng hëlleft. DenIerfgroussherzog an d’Ierfgroussherzogin Stéphanie ginn eisem Land nobannen an no baussen nei Faarwen.À tous ceux qui viennent de plus loin pour enrichir notre communauté parleur travail et leur façon de partager notre quotidien, à tous ceux qui meregardent au-delà des frontières j’aimerais dire que notre Fête nationaleest aussi la leur.Iech alleguer wënschen ech e schéinen Nationalfeierdag.Vive de Grand-Duc!Vive eis ganz groussherzoglech Famill!Vive eist Land!-------------

×