Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
การซื้อสินค้า/บริการ
ทางออนไลน์ของ “คนไทย”
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2
banner
Survey
online
Social
media website
e-mail อื่นๆ
จดหมายเวียน สารวจปลายเดือนมี.ค. - พ.ค. 58
เข้ามาตอบด้วยความสมัครใ...
ผู้ตอบ 10,434 ราย เป็นใคร ??
3
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้การถ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนของจ้านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายกลุ่ม
อายุ จากก...
4แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
Hrs/week Hrs/week Hrs/week
5
เพศที่สาม ใช้อินเทอร์เน็ต หนักมาก
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย ของเ...
Hrs/week Hrs/week Hrs/week Hrs/week
คน GEN Y (อายุ 15-34 ปี) ชีวิต ติดเน็ต สูงสุด 6แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
การใช้งานอินเทอ...
7
สมาร์ตโฟน อุปกรณ์ยอดฮิต ครองอันดับ 1 สองปีซ้อน (ข้อมูลการส้ารวจปี 2557-58)
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้...
สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานสูงสุด ตลอดเวลา
มือถือ กลายเป็น “ปัจจัยที่ห้า ในการด้าเนินชีวิต”
8แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
...
กิจกรรมยอดฮิต
(ส้าหรับ Mobile Devices)
1. เครือข่ายสังคมออนไลน์
2. ค้นหาข้อมูล
3. อ่าน e-News, e-Book
กิจกรรมยอดฮิต
(ส้าหร...
Facebook
สังคมออนไลน์ยอดฮิต 3 ปีซ้อน
(ผลการส้ารวจปี 56-58)
Twitter & Instagram
เพศที่สาม ใช้หนักสุด
(เทียบกับ เพศหญิง และ ...
11
การซือสินค้า/บริการทางออนไลน์
ของ “คนไทย” ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
12
เคยซือ 64.9%
ไม่เคยซือ 35.1%
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
การซือสินค้า/บริการทางออนไลน์ของ “คนไทย” ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
13แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
คนกว่า 1 ใน 3 ไม่ซือของออนไลน์ เพราะ
14
Viral Marketing การบอกต่อจากผู้ใช้ มีบทบาทส้าคัญ
สื่อออนไลน์ เหมาะสม มากกว่า สื่อออฟไลน์
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
คนตัดส...
15แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
คนตัดสินใจ “ซือสินค้า/บริการผ่าน e-Commerce” เพราะ
16แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
สินค้า/บริการทางออนไลน์ ยอดฮิต ติดอันดับ
17
อันดับ 1
อุปกรณ์ไอที
อันดับ 2
การเดินทาง/ท่องเที่ยว
อันดับ 3
ดาวน์โหลด
อันดับ 1
สินค้าแฟชั่น
อันดับ 2
สินค้าสุขภาพและคว...
18
อันดับ 1
แฟชั่น
อันดับ 2
อุปกรณ์ไอที
อันดับ 3
ดาวน์โหลด
อันดับ 1
แฟชั่น
อันดับ 2
สุขภาพและความงาม
อันดับ 3
อุปกรณ์ไอที
...
19แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
มูลค่าการซือออนไลน์ ของสินค้า/บริการแต่ละประเภท
20แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
มูลค่าการซือออนไลน์ ของสินค้า/บริการแต่ละประเภท
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 21
จ้านวนครังการซือออนไลน์เฉลี่ยในรอบ 6 เดือน
ของสินค้า/บริการแต่ละประเภท
22
สพธอ. เตือนภัย !
การให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส้าคัญ อาจจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้า
ข้อมูลไปใช้ และก่อให้เกิดความเส...
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 23
Baby Boomer และ Gen X
นิยมใช้บัตรเครดิตในการช้าระเงิน
แต่ขาดความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัว...
24
ปัญหาจากการซือสินค้า/บริการ
ออนไลน์
วิธีการร้องเรียนของผู้ซือออนไลน์
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
ปัญหาจากการซือสินค้า/บริกา...
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 25
แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 26
พบกับเอกสารเผยแพร่อีกมากมายได้ที่
https://www.etda.or.th/documents-for-download.html
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

เอกสารประกอบของ Thailand Internet User Profile 2015 (Presentation)

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย ปี 2558

See more: http://www.wiseknow.com/blog/2015/08/06/34467/

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

เอกสารประกอบของ Thailand Internet User Profile 2015 (Presentation)

 1. 1. 1แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การซื้อสินค้า/บริการ ทางออนไลน์ของ “คนไทย” ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 2. 2. 2 banner Survey online Social media website e-mail อื่นๆ จดหมายเวียน สารวจปลายเดือนมี.ค. - พ.ค. 58 เข้ามาตอบด้วยความสมัครใจ (Self-selection) มีผู้ตอบออนไลน์ 17,010 คน (มีผู้ตอบแบบสมบูรณ์ 10,434 คน) แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
 3. 3. ผู้ตอบ 10,434 ราย เป็นใคร ?? 3 ระเบียบวิธีวิจัย ใช้การถ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนของจ้านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รายกลุ่ม อายุ จากการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ.2557 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ น้อยกว่า 15 ปี 15 – 34 ปี 35 – 50 ปี 51 – 69 ปี
 4. 4. 4แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
 5. 5. Hrs/week Hrs/week Hrs/week 5 เพศที่สาม ใช้อินเทอร์เน็ต หนักมาก แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย ของเพศต่างๆ
 6. 6. Hrs/week Hrs/week Hrs/week Hrs/week คน GEN Y (อายุ 15-34 ปี) ชีวิต ติดเน็ต สูงสุด 6แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย ของ GEN ต่างๆ
 7. 7. 7 สมาร์ตโฟน อุปกรณ์ยอดฮิต ครองอันดับ 1 สองปีซ้อน (ข้อมูลการส้ารวจปี 2557-58) แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 8. 8. สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานสูงสุด ตลอดเวลา มือถือ กลายเป็น “ปัจจัยที่ห้า ในการด้าเนินชีวิต” 8แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 การใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละช่วงเวลา
 9. 9. กิจกรรมยอดฮิต (ส้าหรับ Mobile Devices) 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2. ค้นหาข้อมูล 3. อ่าน e-News, e-Book กิจกรรมยอดฮิต (ส้าหรับ คอมพิวเตอร์) 1. ค้นหาข้อมูล 2. รับ-ส่งอีเมล 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 9แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 กิจกรรมยอดฮิตในการใช้อินเทอร์เน็ต
 10. 10. Facebook สังคมออนไลน์ยอดฮิต 3 ปีซ้อน (ผลการส้ารวจปี 56-58) Twitter & Instagram เพศที่สาม ใช้หนักสุด (เทียบกับ เพศหญิง และ เพศชาย) Line Baby Boomer นิยมใช้สุดๆ (เป็นสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้เป็นอันดับ 1) 10แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้เป็นประจ้า
 11. 11. 11 การซือสินค้า/บริการทางออนไลน์ ของ “คนไทย” ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58
 12. 12. 12 เคยซือ 64.9% ไม่เคยซือ 35.1% แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 การซือสินค้า/บริการทางออนไลน์ของ “คนไทย” ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 13. 13. 13แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 คนกว่า 1 ใน 3 ไม่ซือของออนไลน์ เพราะ
 14. 14. 14 Viral Marketing การบอกต่อจากผู้ใช้ มีบทบาทส้าคัญ สื่อออนไลน์ เหมาะสม มากกว่า สื่อออฟไลน์ แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 คนตัดสินใจ “เข้าเว็บ e-Commerce” เพราะ
 15. 15. 15แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 คนตัดสินใจ “ซือสินค้า/บริการผ่าน e-Commerce” เพราะ
 16. 16. 16แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 สินค้า/บริการทางออนไลน์ ยอดฮิต ติดอันดับ
 17. 17. 17 อันดับ 1 อุปกรณ์ไอที อันดับ 2 การเดินทาง/ท่องเที่ยว อันดับ 3 ดาวน์โหลด อันดับ 1 สินค้าแฟชั่น อันดับ 2 สินค้าสุขภาพและความงาม อันดับ 3 อุปกรณ์ไอที อันดับ 1 สินค้าแฟชั่น อันดับ 2 สินค้าสุขภาพและความงาม อันดับ 3 การเดินทาง/ท่องเที่ยว แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 สินค้า/บริการทางออนไลน์ ยอดฮิต ติดอันดับ ของเพศต่างๆ
 18. 18. 18 อันดับ 1 แฟชั่น อันดับ 2 อุปกรณ์ไอที อันดับ 3 ดาวน์โหลด อันดับ 1 แฟชั่น อันดับ 2 สุขภาพและความงาม อันดับ 3 อุปกรณ์ไอที อันดับ 1 การเดินทาง/ท่องเที่ยว อันดับ 2 แฟชั่น อันดับ 3 อุปกรณ์ไอที อันดับ 1 การเดินทาง/ท่องเที่ยว อันดับ 2 อุปกรณ์ไอที อันดับ 3 ของใช้ภายในบ้าน แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 สินค้า/บริการทางออนไลน์ ยอดฮิต ติดอันดับ ของ GEN ต่างๆ
 19. 19. 19แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 มูลค่าการซือออนไลน์ ของสินค้า/บริการแต่ละประเภท
 20. 20. 20แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 มูลค่าการซือออนไลน์ ของสินค้า/บริการแต่ละประเภท
 21. 21. แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 21 จ้านวนครังการซือออนไลน์เฉลี่ยในรอบ 6 เดือน ของสินค้า/บริการแต่ละประเภท
 22. 22. 22 สพธอ. เตือนภัย ! การให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส้าคัญ อาจจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกน้า ข้อมูลไปใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายภายหลัง จากการส้ารวจ Baby Boomer และ Gen X เป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงในการให้ ข้อมูลส่วนตัวมากที่สุด แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 ข้อมูลที่ผู้ซือให้กับผู้ขายสินค้า/บริการทางออนไลน์
 23. 23. แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 23 Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้บัตรเครดิตในการช้าระเงิน แต่ขาดความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ ร้านค้าออนไลน์ !!! ช่องทางการช้าระเงินของ GEN ต่างๆ
 24. 24. 24 ปัญหาจากการซือสินค้า/บริการ ออนไลน์ วิธีการร้องเรียนของผู้ซือออนไลน์ แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 ปัญหาจากการซือสินค้า/บริการออนไลน์ และวิธีการร้องเรียน
 25. 25. แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 25
 26. 26. แถลงผลการสารวจ 5 สค. 58 26 พบกับเอกสารเผยแพร่อีกมากมายได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-for-download.html

×