Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Umowa kupna

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Umowa kupna
Umowa kupna
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Umowa kupna (20)

Anzeige

Umowa kupna

  1. 1. UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: ............................................................................... ................................................................................. ............................................................................... ................................................................................. ..................................................................... ......... ................................................................................. seria i numer dowodu: seria i numer dowodu: .................... .................... wydany przez: wydany przez: ........................................ ........................................ pesel: .............................. pesel: .............................. NIP: .............................. NIP: .............................. §1 1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki .............................. o numerze rejestracyjnym ..............., nr nadwozia .................................., rok produkcji .........., kolor ................., przebieg ...............km. 2. Sprzedający oświadcza, że opisany w pkt 1 samochód wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. §2 Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje opisany w §1. pkt 1 samochód osobowy za kwotę ................ (słownie: ..................................................) złotych polskich. §3 Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego. §4 Podpisem pod niniejszą umową sprzedający potwierdza otrzymanie całości zapłaty za sprzedany samochód, zaś kupujący potwierdza fakt wydania mu samochodu. §5 Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty opłaty skarbowej, ponosi kupujący. §6 W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. §7 Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. §8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ............................ ............................ sprzedający kupujący

×