Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Me das tus ojos, mamá.

440 Aufrufe

Veröffentlicht am

"A través de doce fotografías, el autor investiga sobre la perdida de visión de su madre, reflexionando sobre su estado de ánimo y la nueva forma de concebir su mundo."

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

Me das tus ojos, mamá.

 1. 1. Dame ęųe peraü' / on c/ ááfm e/ cancepfo de áe/ /ezm / m cmácänáo para, m6. la, Maya/ fa, aĆe / avjemte re/ oncčona, /ac áe/ /ezav con / x Váfäön, .rain emáaxjo, parą ma' Jon ofraw“ COMJ; man carčcčan, m Mamų, man fexfurm, mm Vaz 0 (Ut 5650.
 2. 2. .(0 o* . ųüįxllf į
 3. 3. DL ; Maya me M . renmcįán de / mzJ / ááerfąaá Me recuerda, ac nai; 0017m. ! de áųfmccäc ačmwče / Mwé / aJ me 'oreá Verauw; de nu; Vida. 4// í era, /įáre, no feųfa, MĆu/ M, nį lwrarčoJ, .ra/ UZŪĄĖĄJ vo/ mám con md! mäoxJ ltermmox.
 4. 4. Ćoä raxfraJ de / AJ perxoneu ueJa, M eJFán . re me Vau; áarrmáo con e/ fcempo. o / meečo able/ www . w fafgrmfíu para, recomüw/ M. Tuupoco padré v/ er coma eva/ madam, fu raxfro 0 e/ eĆe Fu, pawčre. Me / Le ęaoeečawčo : čų peurewčod me / Le ęųeeüwča . Mu Vocexfro fnfwo.
 5. 5. Ta pmíre eJ nu? compacñero, nu: mäío, m6 Man, 7012 me lm ačyawčowčo en vlodo, 4170m e / Le / ONLJĆO mac/ tau' veceJ.
 6. 6. gsčenfo »acc/ La mčeečoJ Feučán cmuwčo VŪ eu, e/ aaa/ Le por / eL mac/ Le. ČJ couw m / mręųe eĆe afraccccbneJ, out / mzz/ e de / ųceJ ęųe nu; por' 140445 pufai, praečųcáéndame zíuęjuxčeéąáč 4/ na . máer /0 ? ne esfá Juceeččeneča.
 7. 7. Ćwzíųa/ por / eL càceíąeč de »wc/ Le eJ m, refo, me ečeiomenfa fácá/ menfe, :Lego ? ne preímfa/ eáöneée exhnmoJ J neceíàto de jramĆeJ Jímáa/ oí eĆe / aL càwíąáč para, padet' . what/ me ČJ m; ą/ ;renečéz e eüärča, ačouče : Lego ; ne Maybe/ wwe ee / ox cmgo; eĆe M : Le/ Meno ? ne . re me preJeųFa, /L0J›Lč/ .
 8. 8. Ćmuwčo me / Le cocíočo, me lm coárįučo mur/ Lo Vo/ Ver a, coíer . rega/ uotu en nu; mČJmoL, fenčeųočo máeoáo oĆe JaJčr oL / m Cal/ e. Bucmám excuMJ powc no Jon/ ir „fa/ av, proawucdo čr ; cent/ ore ącom/ mñučoe / o one Juponía. m refroceJo en / oJ owowce: one lmáía, rea/ ázuáo. Pero a] power wc hemo me pro/ nare ; upe/ mr ma] mčeoĆoJ, Vo/ Ver' a Cocmánotl' „ro/ oc, recupermoío em įnočepenočeųcčav Con. mac/ Lo eJfųerzoJ vaz/ or.
 9. 9. Ćmpčezo ą Ver low coJaJ en. poízíhívo, /e áwco / o áaeno a, /oL VČoĆoL, no me eJcom/ Ćo en, ma' Frįyfezon »už en m6 eųfermeočotoč, Jo' no FooĆo / o confmrčo. Me / Loc „ev/ moto nuŠJ' / /oroJ, nuíJ oĆíaJ MwL/ OJJ frzįrfeá, /Le en e/ cowuíųo COJM ? ne me powecíom ámporfmfeo. /Į/ Lorou méJmo eJfŪ my oucfám, Ag c/ aJeJ oĆe árocčl/ e, aprenočo ot, Mar e/ ;Pm con VozJ ; Mero empeząr a, eJcmíáčr Joáre nu? įnfoutcàe. 72m o mac/ Low coJoU áoųįfow oíe / ow oue pueočo oččJfrųfax. cotmáàoĆo nu; oncfįfųoč MFe / oc VčoĆoL.
 10. 10. Me äodfot, mew/ Lo ir a, /oL coma, oĆe/ CMR/ Jo, en / J/enoz, nafųra/ ezou. Č. ; m / zgax oĆe re/ äowčáųJ očeocouwo, očáųoče e/ Hempo frmocųrre oCe ofm mane/ u. Dažymo a] mire / éáre mcenfru 0570 e/ couufo oĆe / oJ á oroJ, eJcųcáo / ą rowččo 4/ con/ or' oĆe / oc c/ uímeneou en su noc/ LeJ frfou. /įprecáv JM d/ OMM, .w JonČoĆoJJ Jč/ eucčoJ.
 11. 11. 213410 *' m, Į“ * ; nepatikt *vaziuoti '
 12. 12. .a
 13. 13. Me afecfon mac/ Lo no pooĆer Ver áčeų hw' ; lofoíroefíu J coųocer möoí' fu frąáčyo. Me oCųe/ e no pooáer dar ma, o/ oéųįán Joáre e/ /ow cocowočo me / AJ enJeñąJJ ęue pceųJeJ ; xe no me áųfereJom.
 14. 14. Čn / oc épococ 701,6 mew V6J66n peroü”, me V6 camo 56 nmcop máJ pawčceron / Lower ųowĆoL eu m6 Vau. Ćaí en m, cfrcuJo V6c6oJo, no oųería, .m/6r, m6 / ev/ Màrme oĆe / m 64mm. /Įe . reųfíą m encowce/ ąoía, eų m6 prop6o oCo/ or očeácečo ou m6J ägyéuaneo, pero oL/ Loron / Le aprenoüočo av V6V6r oĆe ofra, formą. Ćon neša eJ áon6fae J ky ? ne eprovec/ Lotr/ m, pųeočo Jejoįr / Loncoeuočo / ow cosou, očéáfrųfmoéod . Mperánočome pocra, .fer / o mew /6bre e močepenoécenfe pono/ e.

×