Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

2012 Nintes Nl

 1. NINTES voor Talentvolle Toekomstige Bestuurders NINTES,maart 2012 1
 2. Inhoud • Introductie • Missie • Doelstellingen • Doelgroep • Programma 2012 • Sprekers & Inleiders • Faciliteiten naast experiences • Toegevoegde waarde • Deelnemende organisaties • Ondersteuning (Raad van Advies en Comité van Aanbeveling) • Bestuur • Initiatiefnemers 2
 3. Introductie • Ondernemingen en organisaties willen een verantwoorde invulling geven aan hun centrale rol in het zakelijk en maatschappelijk leven. In de transparantie van deze rol is een belangrijke verandering waar te nemen als gevolg van de sterk gewijzigde interesse van belanghebbenden voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. In samenhang met een groot aantal technologische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen definiëren zich steeds meer uitdagingen voor bestuurders van organisaties die midden in de samenleving staan. Uitdagingen die zich niet eenvoudig laten duiden omdat deze zich op veel terreinen manifesteren en bovendien voortdurend in beweging zijn. Het staat echter vast dat verantwoordelijkheid en duurzaamheid extra criteria worden in besluitvormingsprocessen bij de overheid, ondernemingen en andere organisaties. • Deze ontwikkelingen zullen steeds verdergaande en sterk gewijzigde eisen aan de bestuurders van de toekomst in het bedrijfsleven en bij de overheid stellen. Toenemende complexiteit, langetermijnvisies ontplooien en tegelijkertijd korte termijn beslissingen nemen. Iedere dag zijn er onverwachte gebeurtenissen die om actie vragen, terwijl de interne organisatie continue om aandacht vraagt. De externe organisatie verandert zo snel, dat de organisatie steeds meer moeite heeft zich aan te passen. Transparantie, openheid, zichtbaarheid, duurzaamheid, daadkracht, denkkracht, verandering. Leiderschap laat zich niet onderwijzen in een opleiding of cursus. Leiderschap dient te rijpen en ontstaan binnen netwerken van jonge, talentvolle, toekomstige bestuurders, die geconfronteerd met nieuwe technologische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, de uitdaging zoeken hierover gedachten te vormen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn toekomstig functioneren als bestuurder? En wat dien ik mijzelf daarin eigen te maken om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan die verantwoordelijkheid als toekomstig bestuurder? 3
 4. Missie NINTES wil leiderschap in het bedrijfsleven en bij de overheid vernieuwen vanuit toekomstige uitdagingen binnen diezelfde organisaties als gevolg van de wijzigende economische en maatschappelijke verhoudingen. NINTES gaat hierbij uit van transparantie, openheid, zichtbaarheid, duurzaamheid, daadkracht, denkkracht en verandering. 4
 5. Doelstellingen • Vanuit de idee dat onze maatschappij sterk verandert, stelt NINTES zich tot doel jonge talentvolle toekomstige bestuurders in het bedrijfsleven, bij de overheid en maatschappelijke organisaties in een vroegtijdig stadium uit te dagen, gedachten te vormen over toekomstige ontwikkelingen die grote invloed hebben op het speelveld waarin zij (in de toekomst) acteren. NINTES laat jonge, talentvolle bestuurders zelf binnen dit netwerk een nieuwe vorm van leiderschap ontwikkelen. NINTES beoogt de discussie binnen het netwerk een concreet gevolg te (laten) geven bij deelnemende organisaties. • Uitwerken van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en servant leadership in de agenda van de 21e eeuw door discussie over genoemde uitdagingen in het bedrijfsleven, bij de overheid en maatschappelijke organisaties te stimuleren en te faciliteren • De uitkomsten van deze discussie een concreet vervolg geven door communicatie met en verzorgen van output over de uitkomsten van deze discussie naar de doelgroep en betrokken organisaties 5
 6. Doelgroep NINTES biedt haar programma aan 60 jonge talentvolle toekomstige bestuurders in de leeftijd van 30-40 jaar bij ondernemingen en organisaties met een omzet groter dan € 100M, Rijksoverheid en Ministeries en organisaties in de wetenschap en maatschappelijk middenveld. Overheid en bedrijfsleven • NINTES richt zich expliciet tot het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties vanuit de idee dat ook managers bij de overheid uitgedaagd worden door de snel wijzigende rol van de overheid in het maatschappelijk verkeer. Van uitvoerder is zij beheerder geworden en steeds meer vragen ontwikkelingen om nieuwe regelgeving; mededinging, innovatie, flexibilisering van de arbeidsmarkt, ruimte, mobiliteit en veiligheid zijn een aantal van de belangrijke thema’s waar de overheid met nieuwe uitdagingen wordt geconfronteerd. De snel veranderende externe organisatie vraagt de overheid om flexibeler en alerter te reageren en anticiperen. • Daarnaast zoekt NINTES toegevoegde waarde in het geheel aan samenwerkende organisaties dat deelneemt aan NINTES. NINTES probeert een zo divers mogelijk gezelschap te bereiken om zoveel mogelijk kennis en mogelijkheden te kunnen bieden aan deelnemers. 6
 7. Deelnemers • Leeftijd tussen 30 en 40 jaar • Academisch werk- en denkniveau • (Eind-) verantwoordelijke positie: – Stuurt groot aantal medewerkers aan – Spil- adviesfunctie / beleidsbepalende rol naar de top van de organisatie – Coördineert / rapporteert over aanzienlijke budgetten • Huidige situatie leidt naar hogere ambities in de toekomst / steil carrièrepatroon • Opwaarts potentieel in functieverloop / uitzicht op functie op topniveau in de organisatie 7
 8. Programma 2012 23 februari 2012: Overheid in overdrive: Kansen voor Bedrijven als gevolg van een veranderende interactie! Afslanken en reductie van complexiteit, de kaasschaafmethode raakt uitgewerkt, de overheid zal meer met minder moeten gaan doen, regeldruk verminderen. Subsidie-infusen worden afgesloten, budgetkranen dichtgedraaid. De overheid gaat meer verantwoordelijkheden beleggen in de markt en verschuift de uitvoering van publiek naar privaat. Wat is de betekenis van deze beweging, hoe gaat die ‘nieuwe overheid’ eruit zien? Wat zijn de gevolgen voor burgers en bedrijven? Wat zal dit doen met de organisatie van de samenleving? Wat is nodig voor de maatschappij om zich te ‘reorganiseren’? En welke rol gaan bedrijfsleven en overheid in een nieuwe samenwerking spelen?Met De heer W. (Wiebe) Draijer, Managing Partner McKinsey Nederland en de heer Prof.Dr. P. (Paul) Frissen, directeur NSOB, Hoogleraar Universiteit van Tilburg en de heer Prof.Dr. J.P. (Jan- Peter) Balkenende, hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation, Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner bij Ernst & Young 8
 9. Programma 2012 20 Maart 2012: Vervolgbijeenkomst Nederland in Europa bij European Container Terminals In vervolg op de NINTES experience van september 2011 gaan we op bezoek bij de firma ECT, onze gastheer is de heer WandoBoevé, Commercieel Directeur van ECT. 29 maart 2012 : Vervolgbijeenkomst Nederland in Europa bij The Greenery / Hollander In vervolg op de NINTES experience van september 2011 gaan we op bezoek bij de firma Hollander met gastheer, ir.Ph.R.J. (Philip) Smits, algemeen directeur van The Greenery. 3 mei 2012: Duurzaamheid EverGreen?! Veel bedrijven zijn actief op het gebied van duurzaamheid of laten zien met duurzaamheid aan de slag te gaan. Vraag is en blijft echter of duurzaamheid verankerd is in het bedrijfsmodel, of het in de genen van de organisatie vervlochten is of dat het nog steeds een ‘marketing’-activiteit is? En wat hebben bedrijven veranderd om echt duurzaam te zijn in denken en doen en welke voorbeelden van die verandering zijn leidend voor andere organisaties? Wat kunnen we leren en welke weg gaan de organisaties die nog niet zo ver zijn dan alleen de initiatieven aan de buitenkant? meto.a. de heer ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings, Directeur vrachtdivisie Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. en lid van de Board of Directors AirFrance - KLM. 9
 10. Sprekers & Inleiders (o.a.) mevrouw mr Marjan Oudeman MBA (Lid Raad van Bestuur AkzoNobel, destijds Voorzitter van Corus Nederland) de heer mr Peter Elverding (vml CEO DSM NV en commissaris ING Holdings) de heer Tex Gunning (Lid raad van Bestuur Akzo Nobel groep, destijds CEO Vedior NV) de heer mr drs Ruud Lubbers (Oud premier en Voorzitter van de International Advisory Board (IAB) Rotterdam) de heer Ad Scheepbouwer (destijds CEO KPN NV) de heer Antony Burgmans (destijds Chairman Unilever NV en Plc) de heer Lard Friese (CEO ING Insurance, destijds CEO Nationale Nederlanden) de heer Herman Dijkhuizen (Voorzitter Raad van Bestuur KPMG) de heer Dr Alexander Rinnooy Kan (Voorzitter Sociaal Economische Raad) de heer Dr Herman Wijffels (Hoogleraar Duurzaamheid Universiteit van Utrecht, vml vz Sociaal Economische Raad) de heer Dr. Cees Veerman (Hoogleraar Duurzaamheid Universiteit van Wageningen en vml Minister van Landbouw) de heer mr Ruud Sondag (CEO Van Gansewinkel Groep) de heer generaal b.d. Dick Berlijn (destijds Commandant der Strijdkrachten) de heer dr. Marcel Levi (Vz Raad van Bestuur AMC Amsterdam, decaan faculteit geneeskunde Universiteit van Amsterdam) De heer ir. Philip Smits (algemeen directeur van The Greenery) De heer Prof.Dr. Jan-PeterBalkenende, hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation, Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner bij Ernst & Young 10
 11. Faciliteiten naast Experiences • Vanuit de ‘experiences’ verzorgt NINTES de output die de deelnemers in staat stelt de de discussie over betrokken thema’s en ontwikkelingen tot leven te brengen in eigen organisatie. NINTES kan zorgen voor verschillende vormen waarin deze output geleverd wordt. Zo kan een trainingsmodule geleverd worden, waarmee de deelnemers in staat gesteld worden binnen hun eigen organisatie snel relevante kennis te delen. Daarnaast kan NINTES deelnemers ondersteunen bij het presenteren van relevante - organisatie-eigen - output op diverse niveaus binnen betrokken organisatie. • NINTES vraagt aandacht bij relevante media om zo deze discussie ook handen en voeten te geven op een bredere basis dan alleen de betrokken organisaties. • NINTES faciliteert een omgeving en hecht netwerk voor deelnemers en betrokken organisaties waarin zij ook buiten de contactmomenten op de ‘experiences’ relevante output een blijvende betekenis kunnen geven binnen hun organisatie en daarbuiten. • NINTES hecht aan een duurzame relatie op te bouwen met de deelnemers en betrokken organisaties. Vanuit dit idee zal NINTES ook na actieve betrokkenheid als deelnemer, bestuurders blijven ondersteunen vanuit een netwerkgedachte. 11
 12. Toegevoegde waarde • Vroegtijdige gedachtevorming over toekomstige ontwikkelingen (agenda 21e eeuw) en de verantwoording als bestuurder daarin • Toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de organisatie beter en vroegtijdig een plaats kunnen geven in de organisatie • Vorming van ‘zachte waarden’ (nieuw elan) binnen een netwerk van equivalenten • Brede gedachte- en conceptontwikkeling door zeer gevarieerde achtergrond van deelnemers en cases • Kleinschalige opzet zorgt voor intensieve uitdaging • In een vroegtijdig stadium op de hoogte van de komende dialoog met stakeholders (inventariseren verwachtingen en eisen van stakeholders) • NINTES is onafhankelijk en kan daarmee gebruikt worden in communicatie met belanghebbenden (interne- en externe communicatie) • Toegang tot een interessant netwerk equivalenten 12
 13. Deelnemende organisaties 13
 14. Raad van Advies (Oud) Top-ondernemers, politici en wetenschappers (de ervaring van het verleden is bereid gevonden middels coachend leiderschap het talent voor de toekomst alle kansen en kennisoverdracht te geven) • Dr. H.H.F. Wijffels (vh. vz. SER, Wereldbank en vz. Raad van Bestuur Rabobank) • F.I.M. Houterman (Commissaris o.a. Rabobank Amsterdam, RAI, en Eden Hotel Group, Raad van Toezicht BNN en ROC Amsterdam) • Generaal b.d. D.L. Berlijn (Deloitte, Vz. Mij Nijverheid en handel, vml. Commandant der Strijdkrachten) • mr. P.A.F.W. Elverding (Voorzitter Raad van Commissarissen Océ N.V., Lid Raad van Commissarissen ING) • mr. J.W. Weck (vml. Directeur generaal Algemene Bestuursdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ABD Top Consultants) • Dr. T.A. Rodrigues (vml. Lid RvB Ordina) • mr. J.E. Jansen (adviseur en commissaris van diverse bedrijven, vh. CEO Deltalloyd) • mr. P. Kalbfleisch (vml. Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit) • Drs. M. Sijmons MBA (Lid Hoofddirectie ANWB en Lid Raad van Commissarissen Eneco) • Drs. A.C. Van Huffelen (Wethouder Gemeente Rotterdam, vml. Director New Energy Essent N.V.) • Drs. J.G.H. Helthuis (Directievoorzitter Monuta) • W.J. Maas (AlgemeenDirecteur AVRO) 14
 15. Comité van Aanbeveling (Oud) Top-ondernemers, politici en wetenschappers (de ervaring van het verleden is bereid gevonden middels coachend leiderschap het talent voor de toekomst alle kansen en kennisoverdracht te geven) • Prof. Dr. L. Koopmans (Vz. Raad van Commissarissen Rabobank) • Prof. Ir. W. Dik (vml CEO KPN NV, TU DELFT) • Prof. Drs. G.J. Cerfontaine, (vml. President & CEO Schiphol Group) • Drs. ing. M.P. Bakker (CEO TNT Group) • Ir. R. Willems , (Lid eerste kamer der Staten Generaal, vml. President-directeur Shell Nederland) • mr. Y.C.M.T. van Rooy (Vz. College van Bestuur Universiteit van Utrecht) • Dr. F.J.D. Goldschmeding (vml. Voorzitter Randstad) • mr B. Staal (Vz Nederlandse Vereniging van Banken) • Dr. M.R.R. van Bremen (Director of Business Studies , TIAS Business School, CEO First Dutch) • Ir. K. Vuursteen (Commissaris AkzoNobel) • Dr. G. Sporre (Vz KVK Oost Nederland, vh. Voorzitter Achmea Zorg) • Prof. Dr. W.J. de Ridder (Hoogleraar TU Twente) • Ing. K. Damen (President Damen Shipyards Group) • H. Wiegel (Vz. Zorgverzekeraars Nederland) 15
 16. Bestuur • De heerdr. ir. AadVeenmanVoorzitter • De heerdrs. Marcel van der Schaaff Secretaris • De heerdrs.ing. Wessel Berkman Penningmeester • De heerir. JannesVerwer • Mevrouw drs. I.M.A. de Graaff 16
 17. Initiatiefnemers Wessel Berkman T +31(0)30 22 84 202 M +31(0)6 54 935 671 E WBerkman@nintes.nl I www.nintes.nl Marcel van der Schaaff T +31(0)30 22 84 202 M +31(0)6 53 970 864 E MvdSchaaff@nintes.nl I www.nintes.nl 17
Anzeige