Continguts cs 2 4 t trimestre

Escola Cervetó
Escola CervetóEscola Cervetó
Etapa: Primària  Cicle: Superior   Trimestre: 4t  Data: Desembre 2011

A continuació detallem els continguts conceptuals, procedimentals i
actitudinals que treballarem i/o avaluarem al llarg d’aquests trimestre.


LLENGUA CATALANA

  • Puntuació i entonació per reflectir la intenció d’un text.
  • Lectura i comprensió de textos narratius, descriptius, poètics, instructius i
   argumentatius.
  • Reconeixement de les idees principals.
  • Interès per aconseguir una bona comprensió de les lectures.
  • Interpretació del sentit figurat de les poesies.
  • L’accentuació: normes, tipus d’accent, diacrític i dièresi.
  • Les vocals: vocals en contacte (elisió i sinalefa), contraccions, i/u
   consonàntiques, terminacions d’adjectius, formes verbals...
  • Els diftongs i el hiat.
  • El dictat com a recurs per a la fixació ortogràfica.
  • Interès en la preparació dels dictats.
  • Els registres: col·loquial, estàndard i culte.
  • Identificació i significat de locucions i frases fetes.
  • Ús dels adjectius en les descripcions.
  • Identificació del SN subjecte i SV predicat. Distinció dels nuclis.
  • Determinants: classificació i reconeixement.
  • El verb: conjugacions, temps verbal i mode.
  • La comunicació: emissor, receptor, missatge i canal.
  • Elaboració d’una entrevista.
  • La descripció d’espais i paisatges: ús d’adjectius, enumeracions i
   comparacions.
  • La fitxa tècnica d’un llibre: recollida de dades (títol, autor, editorial,
   resum...).
  • Identificació i elaboració d’un text argumentatiu: introducció, arguments i
   conclusió.
  • Interès en la revisió i correcció de textos propis i d’altres companys.
  • Presentació acurada de les feines.


LLENGUA CASTELLANA

  •  Lectura comprensiva de diferents textos.
  •  Elaboració de textos de diferent tipologia.
  •  La separació sil·làbica: els diftongs i els hiats.
  •  L’accentuació: paraules agudes, planes i esdrúixoles.
  •  Ús correcte de l’accent diacrític i de la dièresi.
  •  Ampliació del lèxic castellà: les paraules polisèmiques i homònimes.
  •  Reconèixer, en diferents frases, el subjecte i el predicat.
                                           1
•  Identificar el nom com a nucli del subjecte i el verb com a nucli del
   predicat.
 •  El sintagma nominal i els complements del nom.
 •  Ús de la coma i del punt i coma.
 •  Aplicació de l’ortografia treballada a les produccions pròpies.
 •  Interès per la feina ben feta.
 •  Respecte vers les intervencions dels companys i respecte pel torn de
   paraula.
 •  Presentació puntual de la feina.


LLENGUA ANGLESA

 •  Reconeixement i ús del vocabulari relacionat amb la roba, les
   professions, els llocs d’una ciutat i els nombres.
 •  Expressions per parlar sobre la freqüència de rutines diàries.
 •  Estructura del Present Continu.
 •  Fórmules per descriure llocs: There is, there are...
 •  Fórmules per parlar sobre expectatives de futur: want to...
 •  Comprensió    de   missatges    orals  variats,  produïts    en
   situacions comunicatives diverses.
 •  Lectura i comprensió de textos escrits de tipologia diversa.
 •  Escriptura de textos variats.
 •  Reconeixement de les regularitats, tant pel que fa a l’ús de la llengua
   com a aspectes sonors.
 •  Participació activa en intercanvis orals per realitzar diferents activitats.
 •  Actitud positiva envers la comunicació en anglès.
 •  Respecte per les intervencions dels companys/es.
 •  Interès i cura en la realització i presentació de les feines.


BIBLIOTECA EN LLENGUA ANGLESA

 • Follow writen and oral indications.
 • Reproduce English intonation.
 • Use English as a communication tool between the student and the
  teacher.
 • Study techniques: research through the net and summarised a text for an
  oral presentation.
 • Project: presentation about the Commonwealth and one of its countries.
 • Vocabulary: correct classroom behaviour and classroom objects.
 • Halloween traditions
 • Seguir indicacions orals i escrites
 • Reproduir l’entonació anglesa
 • Utilitzar l’anglès com a llengua de comunicació entre l’alumne i el
  professor.
 • Tècniques d’estudi: recerca per la xarxa i resumir la informació per una
  presentació oral.                                            2
• Projecte: presentació sobre la Commonwealth i un dels seus països.
  • Vocabulari: comportament correcte a l’aula, objectes de la classe.
  • Tradicions de Halloween


MATEMÀTIQUES

Numeració i càlcul
 • El sistema de numeració decimal: lectura i escriptura, comparació i
   ordenació, arrodoniment, valor posicional de les xifres i equivalències
   entre els diferents ordres d’unitats.
 • Ordres d' unitats d' un nombre decimal (dècima, centèsima i mil·lèsima).
 • Algoritmes de suma, resta, multiplicació i divisió de nombres decimals.
 • Identificació i reconeixement dels múltiples i els divisors d' un nombre.
 • Potències: termes i operacions.
 • Descomposició factorial.
 • M.c.m. i m.c.d.
 • Utilització d’algoritmes per sumar i restar l’amplitud d’angles en forma
   complexa.
 • Càlcul de l’angle complementari i del suplementari.
 • Resolució de problemes seguint un procés sistemàtic: organització de
   dades, operacions i solució.
 • Interès i perseverança en la recerca de solucions a un problema.
 • Ús de la calculadora.
 • Ús d’estratègies de càlcul mental.

Mesura
 • Ús del sistema sexagesimal en les unitats de temps.
 • Identificació de les unitats de mesura de longitud, capacitat i pes
 • convencionals.
 • Establiment de relacions i ús d’equivalències.
 • Transformació d’expressions complexes en incomplexes, i viceversa.

Espai i forma
 • Identificació del grau sexagesimal com a unitat de mesura d’angles.
 • Mesura i construcció d’angles amb el transportador.
 • Classificació d’angles segons l’obertura.
 • Reconeixement d’angles complementaris i suplementaris.
 • Traç de la bisectriu d’un angle i la mediatriu d’un segment.
 • Translacions i simetries de diferents figures.
 • Participació i respecte envers les activitats, respectant les normes, les
   decisions i els acords adoptats pel grup, adoptant un comportament
   constructiu, responsable i solidari.
 • Presentació puntual de la feina.
                                        3
TALLER DE RAONAMENT

 •  Resolució de problemes i jocs de lògica.
 •  Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental amb nombres naturals,
   fraccionaris i decimals.
 •  Anàlisi i contrast d’estratègies.
 •  Ús de la calculadora per desenvolupar el càlcul i per explorar els
   nombres i les operacions.
 •  Discussió del nombre de solucions del problema.
 •  Predicció dels resultats del problema (aproximat) i tempteig de resultats
   a partir de la predicció.
 •  Recerca de relacions i condicions entre els valors coneguts i
   els desconeguts.
 •  Interès per l’intercanvi d’informacions, argumentacions, experiències,
   etc. amb els companys i el professorat.
 •  Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació.
 •  Consideració de l’error com a estímul i element informatiu per a
   iniciatives noves.


INFORMÀTICA

 • Processador de text, Word: Trobar i aplicar        totes les funcions
  treballades.
 • Editor gràfic, Power paint: Iniciació a les funcions i aplicacions del
  programa.
 • Conèixer la terminologia bàsica del sistema operatiu: arxiu, carpeta,
  programa: Distingir entre programes, documents i carpetes i reconèixer
  les seves icones. Conèixer els elements bàsics de les finestres.
 • Guardar i recuperar la informació en l’ordinador i en diferents suports:
  Conèixer les característiques de les unitats d’emmagatzematge (discos
  durs interns i portàtils, disquets, CD-ROM, DVD gravables…)Explorar,
  localitzar i recuperar els arxius d’una unitat d’emmagatzematge. Copiar,
  moure, crear i esborrar arxius de les unitats d’emmagatzematge. Crear
  carpetes (directoris) i anomenar-les d’acord amb el seu contingut.
 • Realitzar activitats bàsiques de manteniment del sistema: Reconèixer
  l’existència o inexistència d’una protecció antivirus en un ordinador.
  Utilitzar adequadament la paperera de reciclatge del sistema.
 • Usar els navegadors d’Internet: Accedir a llocs web teclejant l’adreça
  URL en la barra d’adreces o seleccionant-la en una llista d’enllaços.
   Utilitzar les funcions bàsiques del navegador: avançar/retrocedir,
  historial, aturar, actualitzar, reconèixer hipervincles, imprimir informació...
 • Utilitzar els cercadors per localitzar informació específica a Internet:
  Conèixer i utilitzar els cercadors de pàgines web, imatges... més usuals.
 • Enviar i rebre missatges de correu electrònic, organitzar la llibreta
  d’adreces i saber adjuntar arxius. Utilitzar la llibreta d’adreces per afegir
  contactes i seleccionar destinataris.
 • Interès en aplicar els nous aprenentatges a l’hora de realitzar els seus
  treballs.                                           4
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

  •  Coneixement de l’estructura i les zones de la Terra.
  •  Representació de la terra: els meridians i els paral·lels (latitud i
    longitud).
  •  Situació i orientació segons els punts cardinals.
  •  Identificació de les zones climàtiques de la Terra.
  •  Coneixement dels agents geològics interns i de les seves repercussions
    (terratrèmols, erupcions volcàniques, guèisers, serralades i plecs i
    falles).
  •  Situació de Catalunya i d’Espanya a la Península, a Europa i a la Terra.
  •  Localització dels diferents continents i oceans.
  •  Coneixement del medi físic i polític de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.
  •  Classificació dels rius de la Península i d’Europa segons els mars o
    oceans on desemboquen.
  •  Distinció dels diferents tipus de climes i paisatges de la Península i del
    continent europeu.
  •  Interpretació de mapes i gràfics (climogrames, gràfic de sectors...).
  •  Ús adequat de l’atles i dels procediments per utilitzar-lo.
  •  Coneixement de les institucions i de l’organització política de Catalunya i
    d’Espanya.
  •  Iniciació en el coneixement de les institucions i de l’organització política
    d’Europa.
  •  Elaboració de resums i esquemes.
  •  Adquisició d’hàbits i actituds d’observació i anàlisi.
  •  Interès per la recerca de material complementari.
  •  Interès i constància per l’estudi.
  •  Bona presentació i cura en l’elaboració i compleció de mapes i
    esquemes.


RELIGIÓ

  •  Coneixement dels llibres de l’Antic i del Nou Testament.
  •  Coneixement dels trets més rellevants de les principals religions:
    judaisme, islamisme, budisme, hinduisme, cristianisme.
  •  Respecte per les diferents religions i les seves creences.


CULTURA RELIGIOSA

L’Hinduisme
  • Coneixement dels orígens de l’ Hinduisme: llibres, creences i normes.
  • Reconeixement i distinció dels temples, llocs de culte i celebracions de
   l’hinduisme.
  • Respecte per les creences, normes, llocs de culte, festes i tradicions.
  • Recerca d’informació, en diferents fonts, sobre l’origen de l’hinduisme.
  • Interès i responsabilitat en les feines en grup.
  • Ordre i cura en els treballs elaborats.


                                           5
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA

  •  Interpretació, improvisació i creació de cançons, desenvolupant la
    tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques instrumentals i corporals i
    la coordinació tant individual com col·lectiva.
  •  Reconeixement i identificació del conjunt instrumental de l’orquestra
    simfònica així com dels instruments que la formen.
  •  Incorporació i utilització progressiva de la grafia musical convencional en
    la lectura, interpretació i creació de partitures.
  •  Llenguatge musical: reconeixement, reproducció gràfica i rítmica del
    contratemps.
  •  Escolta, reproducció gràfica i vocal dels intervals de 3a i 5a.
  •  Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de
    produccions artístiques. Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i
    dels altres.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Dibuix lineal
  • Ús correcte del regle, compàs, escaire i cartabó.
  • Dibuix de rectes paral·leles sobre un pla establert.
  • El cercle: fer cercles i figures regulars inscrites.
  • Les sèries geomètriques: dibuix, mesura correcta i bona presentació.
  • Aplicació pràctica dels conceptes treballats anteriorment.
  • Interès per la feina ben feta.
.


Dibuix artístic
  • Pràctica de l’ombrejat i l’escala de grisos.
  • Ús de l’eix de simetria per a dibuixar objectes de diferent tipologia.
  • Dibuix de diferents temes (fulles, objectes, etc.)
  • Anàlisi de les proporcions.
  • Interès pel treball creatiu propi i el dels altres companys.
Treball d’artistes
  • Cerca d’informació de tres pintors representatius de l’impressionisme, el
   postimpressionisme i el fauvisme.
  • Descoberta i anàlisi de les tècniques plàstiques que feien servir.
  • Elaboració de composicions relacionades amb les tècniques dels
   artistes.
  • Interès per la feina ben feta.
  • Originalitat en la producció de les obres.

Tècniques plàstiques
  • Exploració i coneixement de diferents tècniques: puntillisme, ceres toves
   i collage.
  • Interès i originalitat en la producció de les obres.
  • Creació i autonomia en el treball.
  • Polidesa en la feina.
  • Interès en recollir i deixar net el lloc de treball.
                                             6
EDUCACIÓ FÍSICA

 •  Execució en situacions de joc dels elements bàsics del handbol i del
   bàsquet.
 •  Recerca i elaboració de sessions d’entrenament dels esports treballats.
 •  Interès per conèixer i aplicar les normes i regles dels diferents jocs
   d’iniciació esportiva.
 •  Interès per tal d’assolir fites comunes en el treball d’equip.
 •  Coneixement i aplicació d’hàbits d’higiene saludables pel propi benestar
   físic, mental i emocional.


INICIACIÓ AL PENSAMENT FILOSÒFIC

 •  Exposició oral de les pròpies opinions de manera entenedora
   i argumentada.
 •  Audició atenta i actitud de respecte envers les opinions i explicacions
   dels companys.
 •  Anàlisi de la part moral d’una lectura o text i aplicar-lo a la pròpia
   experiència.
 •  Adquisició del sentit de responsabilitat davant el propi treball:
   presentació, organització del temps, recerca d’informació, deures.
 •  Aportació activa de les opinions i reflexions individuals en el treball en
   grup.
 •  Ús d’informació adequada per recolzar les pròpies opinions i no deixar-
   se portar per les aparences.
 •  Potenciació de l’empatia, capacitat per a posar-se en el lloc de l’altre.


PROJECTE INTERDISCIPLINARI

 •  Treball transversal, des de les diferents àrees, sobre grans monuments
   del món.
 •  Localització geogràfica de diferents monuments.
 •  Coneixement dels trets principals dels monuments treballats.
 •  Recerca i organització d’informació a través de diferents mitjans:
   internet, llibres de consulta, revistes...
 •  Identificació de la idea principal de les informacions donades.
 •  Implicació activa en les diferents propostes.
 •  Interès per la feina ben feta.
 •  Respecte pel treball dels altres.
                                          7

Recomendados

3 von
33
3ieslt
580 views4 Folien
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques von
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasquesEl paper de la gramàtica en el marc del treball per tasques
El paper de la gramàtica en el marc del treball per tasquesCarme Durán
1.5K views28 Folien
Solc von
SolcSolc
SolcJordi
268 views11 Folien
0000b presentació assignatura von
0000b presentació assignatura0000b presentació assignatura
0000b presentació assignaturajmpinya
402 views25 Folien
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11. von
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.mllfl
9.2K views2 Folien
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT. von
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.
El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.mllfl
30.5K views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Continguts cs 2 4 t trimestre

Que, qui com 3r (3) von
Que, qui com 3r (3)Que, qui com 3r (3)
Que, qui com 3r (3)Pepeta2
87 views9 Folien
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste... von
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...Josep Miquel Arroyo Baena
583 views3 Folien
Que, qui com 3r (2) von
Que, qui com 3r (2)Que, qui com 3r (2)
Que, qui com 3r (2)Pepeta2
47 views15 Folien
Presentació 3r ESO von
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESOSílvia Montals
1.9K views12 Folien
Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ... von
Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ...Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ...
Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ...Josep Miquel Arroyo Baena
448 views3 Folien
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua von
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llenguacristofolferrer
1.9K views31 Folien

Similar a Continguts cs 2 4 t trimestre(20)

Que, qui com 3r (3) von Pepeta2
Que, qui com 3r (3)Que, qui com 3r (3)
Que, qui com 3r (3)
Pepeta287 views
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste... von Josep Miquel Arroyo Baena
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Fem biblioteca!!! - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua caste...
Que, qui com 3r (2) von Pepeta2
Que, qui com 3r (2)Que, qui com 3r (2)
Que, qui com 3r (2)
Pepeta247 views
Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ... von Josep Miquel Arroyo Baena
Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ...Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ...
Connectem coneixements - Unitat didàctica GES 1 (Llengua catalana 2 i Lengua ...
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua von cristofolferrer
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
cristofolferrer1.9K views
Presentació bp l'arenal de llevant von ICE_URV_NU
Presentació bp l'arenal de llevantPresentació bp l'arenal de llevant
Presentació bp l'arenal de llevant
ICE_URV_NU843 views
Què farem aquest any a la classe de llengua von Pepeta2
Què farem aquest any a la classe de llenguaQuè farem aquest any a la classe de llengua
Què farem aquest any a la classe de llengua
Pepeta2478 views
Fites de 2n von acalvis
Fites de 2nFites de 2n
Fites de 2n
acalvis575 views
Projecte individual de treball von Irenetc
Projecte individual de treballProjecte individual de treball
Projecte individual de treball
Irenetc361 views
Projecte curricular franja analítiques comunitat grans von escolamiracle
Projecte curricular franja analítiques comunitat gransProjecte curricular franja analítiques comunitat grans
Projecte curricular franja analítiques comunitat grans
escolamiracle558 views
Progval pqpi2 von ngt1776
Progval pqpi2Progval pqpi2
Progval pqpi2
ngt1776163 views
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans von escolamiracle
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjansProjecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
Projecte curricular franja analítiques comunitat mitjans
escolamiracle784 views

Más de Escola Cervetó

Coaliment 2015 Normes Generals von
Coaliment 2015 Normes GeneralsCoaliment 2015 Normes Generals
Coaliment 2015 Normes GeneralsEscola Cervetó
809 views16 Folien
Revista Cervetó 2012 - 2013 von
Revista Cervetó 2012 - 2013Revista Cervetó 2012 - 2013
Revista Cervetó 2012 - 2013Escola Cervetó
1.4K views56 Folien
Univers projecte 2nb_2013_2014 von
Univers projecte 2nb_2013_2014Univers projecte 2nb_2013_2014
Univers projecte 2nb_2013_2014Escola Cervetó
519 views80 Folien
Univers projecte 2na_2013_2014 von
Univers projecte 2na_2013_2014Univers projecte 2na_2013_2014
Univers projecte 2na_2013_2014Escola Cervetó
561 views94 Folien
Les tic perspectiva_tecnica von
Les tic perspectiva_tecnicaLes tic perspectiva_tecnica
Les tic perspectiva_tecnicaEscola Cervetó
10.2K views22 Folien
Berta garrell mansunides2012 von
Berta garrell mansunides2012Berta garrell mansunides2012
Berta garrell mansunides2012Escola Cervetó
590 views4 Folien

Más de Escola Cervetó(20)

Llistat de temes tr 2012 2013 von Escola Cervetó
Llistat de temes tr 2012 2013Llistat de temes tr 2012 2013
Llistat de temes tr 2012 2013
Escola Cervetó32.5K views
Autoritzacio sortir escola_hores_lectives von Escola Cervetó
Autoritzacio sortir escola_hores_lectivesAutoritzacio sortir escola_hores_lectives
Autoritzacio sortir escola_hores_lectives
Escola Cervetó1K views

Último

Notícies de la setmana.pdf von
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
45 views4 Folien
ELECTRÒNICA ANALÒGICA von
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 Folien
Reflexió personal.pdf von
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
48 views1 Folie
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt von
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 views22 Folien
Avaluar competències sl.pptx von
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 views37 Folien
4 RATLLES DESEMBRE.pdf von
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 views5 Folien

Continguts cs 2 4 t trimestre

 • 1. Etapa: Primària Cicle: Superior Trimestre: 4t Data: Desembre 2011 A continuació detallem els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals que treballarem i/o avaluarem al llarg d’aquests trimestre. LLENGUA CATALANA • Puntuació i entonació per reflectir la intenció d’un text. • Lectura i comprensió de textos narratius, descriptius, poètics, instructius i argumentatius. • Reconeixement de les idees principals. • Interès per aconseguir una bona comprensió de les lectures. • Interpretació del sentit figurat de les poesies. • L’accentuació: normes, tipus d’accent, diacrític i dièresi. • Les vocals: vocals en contacte (elisió i sinalefa), contraccions, i/u consonàntiques, terminacions d’adjectius, formes verbals... • Els diftongs i el hiat. • El dictat com a recurs per a la fixació ortogràfica. • Interès en la preparació dels dictats. • Els registres: col·loquial, estàndard i culte. • Identificació i significat de locucions i frases fetes. • Ús dels adjectius en les descripcions. • Identificació del SN subjecte i SV predicat. Distinció dels nuclis. • Determinants: classificació i reconeixement. • El verb: conjugacions, temps verbal i mode. • La comunicació: emissor, receptor, missatge i canal. • Elaboració d’una entrevista. • La descripció d’espais i paisatges: ús d’adjectius, enumeracions i comparacions. • La fitxa tècnica d’un llibre: recollida de dades (títol, autor, editorial, resum...). • Identificació i elaboració d’un text argumentatiu: introducció, arguments i conclusió. • Interès en la revisió i correcció de textos propis i d’altres companys. • Presentació acurada de les feines. LLENGUA CASTELLANA • Lectura comprensiva de diferents textos. • Elaboració de textos de diferent tipologia. • La separació sil·làbica: els diftongs i els hiats. • L’accentuació: paraules agudes, planes i esdrúixoles. • Ús correcte de l’accent diacrític i de la dièresi. • Ampliació del lèxic castellà: les paraules polisèmiques i homònimes. • Reconèixer, en diferents frases, el subjecte i el predicat. 1
 • 2. Identificar el nom com a nucli del subjecte i el verb com a nucli del predicat. • El sintagma nominal i els complements del nom. • Ús de la coma i del punt i coma. • Aplicació de l’ortografia treballada a les produccions pròpies. • Interès per la feina ben feta. • Respecte vers les intervencions dels companys i respecte pel torn de paraula. • Presentació puntual de la feina. LLENGUA ANGLESA • Reconeixement i ús del vocabulari relacionat amb la roba, les professions, els llocs d’una ciutat i els nombres. • Expressions per parlar sobre la freqüència de rutines diàries. • Estructura del Present Continu. • Fórmules per descriure llocs: There is, there are... • Fórmules per parlar sobre expectatives de futur: want to... • Comprensió de missatges orals variats, produïts en situacions comunicatives diverses. • Lectura i comprensió de textos escrits de tipologia diversa. • Escriptura de textos variats. • Reconeixement de les regularitats, tant pel que fa a l’ús de la llengua com a aspectes sonors. • Participació activa en intercanvis orals per realitzar diferents activitats. • Actitud positiva envers la comunicació en anglès. • Respecte per les intervencions dels companys/es. • Interès i cura en la realització i presentació de les feines. BIBLIOTECA EN LLENGUA ANGLESA • Follow writen and oral indications. • Reproduce English intonation. • Use English as a communication tool between the student and the teacher. • Study techniques: research through the net and summarised a text for an oral presentation. • Project: presentation about the Commonwealth and one of its countries. • Vocabulary: correct classroom behaviour and classroom objects. • Halloween traditions • Seguir indicacions orals i escrites • Reproduir l’entonació anglesa • Utilitzar l’anglès com a llengua de comunicació entre l’alumne i el professor. • Tècniques d’estudi: recerca per la xarxa i resumir la informació per una presentació oral. 2
 • 3. • Projecte: presentació sobre la Commonwealth i un dels seus països. • Vocabulari: comportament correcte a l’aula, objectes de la classe. • Tradicions de Halloween MATEMÀTIQUES Numeració i càlcul • El sistema de numeració decimal: lectura i escriptura, comparació i ordenació, arrodoniment, valor posicional de les xifres i equivalències entre els diferents ordres d’unitats. • Ordres d' unitats d' un nombre decimal (dècima, centèsima i mil·lèsima). • Algoritmes de suma, resta, multiplicació i divisió de nombres decimals. • Identificació i reconeixement dels múltiples i els divisors d' un nombre. • Potències: termes i operacions. • Descomposició factorial. • M.c.m. i m.c.d. • Utilització d’algoritmes per sumar i restar l’amplitud d’angles en forma complexa. • Càlcul de l’angle complementari i del suplementari. • Resolució de problemes seguint un procés sistemàtic: organització de dades, operacions i solució. • Interès i perseverança en la recerca de solucions a un problema. • Ús de la calculadora. • Ús d’estratègies de càlcul mental. Mesura • Ús del sistema sexagesimal en les unitats de temps. • Identificació de les unitats de mesura de longitud, capacitat i pes • convencionals. • Establiment de relacions i ús d’equivalències. • Transformació d’expressions complexes en incomplexes, i viceversa. Espai i forma • Identificació del grau sexagesimal com a unitat de mesura d’angles. • Mesura i construcció d’angles amb el transportador. • Classificació d’angles segons l’obertura. • Reconeixement d’angles complementaris i suplementaris. • Traç de la bisectriu d’un angle i la mediatriu d’un segment. • Translacions i simetries de diferents figures. • Participació i respecte envers les activitats, respectant les normes, les decisions i els acords adoptats pel grup, adoptant un comportament constructiu, responsable i solidari. • Presentació puntual de la feina. 3
 • 4. TALLER DE RAONAMENT • Resolució de problemes i jocs de lògica. • Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental amb nombres naturals, fraccionaris i decimals. • Anàlisi i contrast d’estratègies. • Ús de la calculadora per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. • Discussió del nombre de solucions del problema. • Predicció dels resultats del problema (aproximat) i tempteig de resultats a partir de la predicció. • Recerca de relacions i condicions entre els valors coneguts i els desconeguts. • Interès per l’intercanvi d’informacions, argumentacions, experiències, etc. amb els companys i el professorat. • Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació. • Consideració de l’error com a estímul i element informatiu per a iniciatives noves. INFORMÀTICA • Processador de text, Word: Trobar i aplicar totes les funcions treballades. • Editor gràfic, Power paint: Iniciació a les funcions i aplicacions del programa. • Conèixer la terminologia bàsica del sistema operatiu: arxiu, carpeta, programa: Distingir entre programes, documents i carpetes i reconèixer les seves icones. Conèixer els elements bàsics de les finestres. • Guardar i recuperar la informació en l’ordinador i en diferents suports: Conèixer les característiques de les unitats d’emmagatzematge (discos durs interns i portàtils, disquets, CD-ROM, DVD gravables…)Explorar, localitzar i recuperar els arxius d’una unitat d’emmagatzematge. Copiar, moure, crear i esborrar arxius de les unitats d’emmagatzematge. Crear carpetes (directoris) i anomenar-les d’acord amb el seu contingut. • Realitzar activitats bàsiques de manteniment del sistema: Reconèixer l’existència o inexistència d’una protecció antivirus en un ordinador. Utilitzar adequadament la paperera de reciclatge del sistema. • Usar els navegadors d’Internet: Accedir a llocs web teclejant l’adreça URL en la barra d’adreces o seleccionant-la en una llista d’enllaços. Utilitzar les funcions bàsiques del navegador: avançar/retrocedir, historial, aturar, actualitzar, reconèixer hipervincles, imprimir informació... • Utilitzar els cercadors per localitzar informació específica a Internet: Conèixer i utilitzar els cercadors de pàgines web, imatges... més usuals. • Enviar i rebre missatges de correu electrònic, organitzar la llibreta d’adreces i saber adjuntar arxius. Utilitzar la llibreta d’adreces per afegir contactes i seleccionar destinataris. • Interès en aplicar els nous aprenentatges a l’hora de realitzar els seus treballs. 4
 • 5. CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL • Coneixement de l’estructura i les zones de la Terra. • Representació de la terra: els meridians i els paral·lels (latitud i longitud). • Situació i orientació segons els punts cardinals. • Identificació de les zones climàtiques de la Terra. • Coneixement dels agents geològics interns i de les seves repercussions (terratrèmols, erupcions volcàniques, guèisers, serralades i plecs i falles). • Situació de Catalunya i d’Espanya a la Península, a Europa i a la Terra. • Localització dels diferents continents i oceans. • Coneixement del medi físic i polític de Catalunya, d’Espanya i d’Europa. • Classificació dels rius de la Península i d’Europa segons els mars o oceans on desemboquen. • Distinció dels diferents tipus de climes i paisatges de la Península i del continent europeu. • Interpretació de mapes i gràfics (climogrames, gràfic de sectors...). • Ús adequat de l’atles i dels procediments per utilitzar-lo. • Coneixement de les institucions i de l’organització política de Catalunya i d’Espanya. • Iniciació en el coneixement de les institucions i de l’organització política d’Europa. • Elaboració de resums i esquemes. • Adquisició d’hàbits i actituds d’observació i anàlisi. • Interès per la recerca de material complementari. • Interès i constància per l’estudi. • Bona presentació i cura en l’elaboració i compleció de mapes i esquemes. RELIGIÓ • Coneixement dels llibres de l’Antic i del Nou Testament. • Coneixement dels trets més rellevants de les principals religions: judaisme, islamisme, budisme, hinduisme, cristianisme. • Respecte per les diferents religions i les seves creences. CULTURA RELIGIOSA L’Hinduisme • Coneixement dels orígens de l’ Hinduisme: llibres, creences i normes. • Reconeixement i distinció dels temples, llocs de culte i celebracions de l’hinduisme. • Respecte per les creences, normes, llocs de culte, festes i tradicions. • Recerca d’informació, en diferents fonts, sobre l’origen de l’hinduisme. • Interès i responsabilitat en les feines en grup. • Ordre i cura en els treballs elaborats. 5
 • 6. EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA • Interpretació, improvisació i creació de cançons, desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques instrumentals i corporals i la coordinació tant individual com col·lectiva. • Reconeixement i identificació del conjunt instrumental de l’orquestra simfònica així com dels instruments que la formen. • Incorporació i utilització progressiva de la grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures. • Llenguatge musical: reconeixement, reproducció gràfica i rítmica del contratemps. • Escolta, reproducció gràfica i vocal dels intervals de 3a i 5a. • Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques. Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres. EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA Dibuix lineal • Ús correcte del regle, compàs, escaire i cartabó. • Dibuix de rectes paral·leles sobre un pla establert. • El cercle: fer cercles i figures regulars inscrites. • Les sèries geomètriques: dibuix, mesura correcta i bona presentació. • Aplicació pràctica dels conceptes treballats anteriorment. • Interès per la feina ben feta. . Dibuix artístic • Pràctica de l’ombrejat i l’escala de grisos. • Ús de l’eix de simetria per a dibuixar objectes de diferent tipologia. • Dibuix de diferents temes (fulles, objectes, etc.) • Anàlisi de les proporcions. • Interès pel treball creatiu propi i el dels altres companys. Treball d’artistes • Cerca d’informació de tres pintors representatius de l’impressionisme, el postimpressionisme i el fauvisme. • Descoberta i anàlisi de les tècniques plàstiques que feien servir. • Elaboració de composicions relacionades amb les tècniques dels artistes. • Interès per la feina ben feta. • Originalitat en la producció de les obres. Tècniques plàstiques • Exploració i coneixement de diferents tècniques: puntillisme, ceres toves i collage. • Interès i originalitat en la producció de les obres. • Creació i autonomia en el treball. • Polidesa en la feina. • Interès en recollir i deixar net el lloc de treball. 6
 • 7. EDUCACIÓ FÍSICA • Execució en situacions de joc dels elements bàsics del handbol i del bàsquet. • Recerca i elaboració de sessions d’entrenament dels esports treballats. • Interès per conèixer i aplicar les normes i regles dels diferents jocs d’iniciació esportiva. • Interès per tal d’assolir fites comunes en el treball d’equip. • Coneixement i aplicació d’hàbits d’higiene saludables pel propi benestar físic, mental i emocional. INICIACIÓ AL PENSAMENT FILOSÒFIC • Exposició oral de les pròpies opinions de manera entenedora i argumentada. • Audició atenta i actitud de respecte envers les opinions i explicacions dels companys. • Anàlisi de la part moral d’una lectura o text i aplicar-lo a la pròpia experiència. • Adquisició del sentit de responsabilitat davant el propi treball: presentació, organització del temps, recerca d’informació, deures. • Aportació activa de les opinions i reflexions individuals en el treball en grup. • Ús d’informació adequada per recolzar les pròpies opinions i no deixar- se portar per les aparences. • Potenciació de l’empatia, capacitat per a posar-se en el lloc de l’altre. PROJECTE INTERDISCIPLINARI • Treball transversal, des de les diferents àrees, sobre grans monuments del món. • Localització geogràfica de diferents monuments. • Coneixement dels trets principals dels monuments treballats. • Recerca i organització d’informació a través de diferents mitjans: internet, llibres de consulta, revistes... • Identificació de la idea principal de les informacions donades. • Implicació activa en les diferents propostes. • Interès per la feina ben feta. • Respecte pel treball dels altres. 7