Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานัก...
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อพรรค...........................
ภาพถ่ายสมาชิกพรรค................................................หมายเลข...............
นโยบายพรรค
..........................
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ..............................
ข้อมูลการทากิจกรรม
ข้าพเจ้าเคยดารงตาแหน่งและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
.....................................................
เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ...............
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน

29.035 Aufrufe

Veröffentlicht am

ใบสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน

  1. 1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน 1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 1.2 ผู้สมัครจะต้องลงสมัครในรูปแบบพรรค และมีตาแหน่งเป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าพรรค 1.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง 1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ากว่า 3.00 1.5 ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ 1.6 ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการสภานักเรียน 1.7 เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย 1.8 เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ 1.9 มีภาวะความเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และอุทิศตนต่อการทากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 2.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 2.2 เป็นสมาชิกพรรคที่มีหัวหน้าและรองหัวหน้าพรรค ในข้อ 1 2.3 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง 2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.50 2.5 ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ 2.6 ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภา นักเรียน 2.7 เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย 2.8 เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ 2.9 มีภาวะความเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และอุทิศตนต่อการทากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม หลักฐานการรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งของพรรค 2. ใบสมัครรับเลือกตั้งรายบุคคล 3. เอกสารแนะนาตัวรายบุคคล 4. รูปถ่ายรายบุคคลขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป 5. รูปถ่ายสมาชิกพรรคทั้งหมด จานวน 1 รูป 6. สาเนารายงานผลการเรียน 3 ภาคเรียน ได้แก่ ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง โรงเรียนสมุทรปราการ
  2. 2. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อพรรค.....................................................................หมายเลข................................ สมาชิกพรรค 1. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง หัวหน้าพรรค 2. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง รองหัวหน้าพรรค 3. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง เลขานุการ 4. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 5. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 6. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 7. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 8. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 9. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 10. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 11. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 12. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 13. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 14. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ 15. ชื่อ – นามสกุล ..............................................................................ตาแหน่ง กรรมการ
  3. 3. ภาพถ่ายสมาชิกพรรค................................................หมายเลข............... นโยบายพรรค .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... หมายเหตุ นโยบายพรรคให้เรียงลาดับตามความสาคัญ
  4. 4. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อ.............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น........................สังกัดพรรค.......................................................... ดารงตาแหน่งเป็น ( ) หัวหน้าพรรค ( ) รองหัวหน้าพรรค ( ) ตาแหน่งอื่น ๆ คือ............................................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/........ แผนการเรียน............................................ เลขประจาตัวนักเรียน............................................................................. เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................... ข้อมูลส่วนตัว เกิดวัน.....................ที่............เดือน................................... พ.ศ. ................... อายุ.............................................ปี เชื้อชาติ......................สัญชาติ.......................ศาสนา......................E-Mail Address............................................ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ที่อยู่ที่ติดต่อได้....................................................................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง................................ ข้อมูลครอบครัว บิดาชื่อ......................................นามสกุล.......................................อายุ.............ปี อาชีพ...................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................... .........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... มารดาชื่อ...................................นามสกุล.......................................อายุ.............ปี อาชีพ...................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................... .........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... ข้อมูลการศึกษา 1) สาเรจจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 2) สาเรจจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน..............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน).......................................... ช่องติดรูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักเรียน หน้าตรง
  5. 5. ข้อมูลการทากิจกรรม ข้าพเจ้าเคยดารงตาแหน่งและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... แนวคิดในการทางาน .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตามที่กาหนด และข้อมูลที่กรอกในข้างต้น นี้เป็นความจริงทุกประการ หาก มีส่วนใดเป็นเทจจ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ในการ สมัครรับเลือกตั้ง ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ผู้สมัคร ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................... ผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/........... ยินยอมให้ ( นาย / นางสาว ) .............................................................เข้าสมัครรับ เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ผู้ปกครอง ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................... ครูประจาชั้นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/........... ยินยอมให้ ( นาย / นางสาว ) .............................................................เข้าสมัครรับ เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ครูประจาชั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดการรับสมัครลงเลือกตั้งของ.................................................................... เรียบร้อยแล้ว ( ) เหจนสมควร ( ) ไม่เหจนสมควร ให้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนได้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
  6. 6. เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อ.............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น........................ สังกัดพรรค..........................................................หมายเลข................... ดารงตาแหน่ง......................................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/........ แผนการเรียน............................................ เลขประจาตัวนักเรียน............................................................................. Facebook:............................................................................................ แนวคิดในการทางาน: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ข้อมูลการศึกษา 1) สาเรจจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 2) สาเรจจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน..............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผล การเรียนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน).......................................... ข้อมูลการทากิจกรรม .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ช่องติดรูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักเรียน หน้าตรง

×