3 2-bab-9-tkt-5

LATAR BELAKANG DASAR LUAR NEGARALATAR BELAKANG DASAR LUAR NEGARA
 Dasar luar Malaysia – berbaik-baik denganDasar luar Malaysia – berbaik-baik dengan
semua negarasemua negara
 Kepentingan(matlamat):-Kepentingan(matlamat):-
 Menjamin keselamatan rakyat dan negaraMenjamin keselamatan rakyat dan negara
 Menggalakkan pembangunan danMenggalakkan pembangunan dan
kemajuan ekonomikemajuan ekonomi
 Mengekalkan keamanan sejagat melaluiMengekalkan keamanan sejagat melalui
kerjasama antarabangsakerjasama antarabangsa
 Untuk menjadi warga global yangUntuk menjadi warga global yang
bertanggungjawab dan peka terhadapbertanggungjawab dan peka terhadap
usaha memupuk kesejahteraan dunia.usaha memupuk kesejahteraan dunia.
Bentuk Hubungan luarBentuk Hubungan luar
 Hubungan bilateralHubungan bilateral
 Hubungan multilateralHubungan multilateral
 Hubungan bilateral – hubungan secaraHubungan bilateral – hubungan secara
terus dengan negara-negara tertentuterus dengan negara-negara tertentu
contohnya hubungan dengan negara-contohnya hubungan dengan negara-
negara jiran dan negara-negara luarnegara jiran dan negara-negara luar
 Hubungan multilateral – hubungan dalamHubungan multilateral – hubungan dalam
bentuk kumpulan dan pertubuhan sepertibentuk kumpulan dan pertubuhan seperti
ASEAN, Komanwel, PertubuhanASEAN, Komanwel, Pertubuhan
Persidangan Islam(OIC) dan PergerakanPersidangan Islam(OIC) dan Pergerakan
Negara-Negara Berkecuali(NAM)Negara-Negara Berkecuali(NAM)
Asas-Asas PengubalanAsas-Asas Pengubalan
Dasar Luar NegaraDasar Luar Negara
Faktor SejarahFaktor Sejarah
Faktor EkonomiFaktor Ekonomi
Faktor PolitikFaktor Politik
Faktor GeografiFaktor Geografi
Faktor DemografiFaktor Demografi
FAKTOR SEJARAHFAKTOR SEJARAH
 Zaman Kesultanan Melayu Melaka – hubunganZaman Kesultanan Melayu Melaka – hubungan
perdagangan dengan negara luar seperti China,perdagangan dengan negara luar seperti China,
Arab, Siam dan Kepulauan MelayuArab, Siam dan Kepulauan Melayu
 Kini Malaysia mengadakan hubungan denganKini Malaysia mengadakan hubungan dengan
negara serumpun – Indonesia, Brunei, Singapuranegara serumpun – Indonesia, Brunei, Singapura
dan Malaysiadan Malaysia
 Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel sepertiMalaysia menyertai pertubuhan Komanwel seperti
Australia dan New Zealand(selepas merdeka)Australia dan New Zealand(selepas merdeka)
 Pada masa Malaysia diancam oleh fahamanPada masa Malaysia diancam oleh fahaman
komunis(PKM) yang menggugat keselamatankomunis(PKM) yang menggugat keselamatan
negara mendorong malaysia mengamalkan dasarnegara mendorong malaysia mengamalkan dasar
luar yang pro-Barat dan antikomunisluar yang pro-Barat dan antikomunis
 Malaysia juga perlu bergantung kepada negaraMalaysia juga perlu bergantung kepada negara
Barat kerana belum mampu dari segi pertahanan.Barat kerana belum mampu dari segi pertahanan.
Faktor EkonomiFaktor Ekonomi
 Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebasMalaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas
 Kita perlu berbaik-baik dengan negara-negaraKita perlu berbaik-baik dengan negara-negara
lain untuk memajukan ekonomilain untuk memajukan ekonomi
 Zaman penjajah – pengeluar getah dan bijihZaman penjajah – pengeluar getah dan bijih
timah- hubungan dengan Britain dan Amerikatimah- hubungan dengan Britain dan Amerika
SyarikatSyarikat
 Setelah merdeka – Malaysia masih memerlukanSetelah merdeka – Malaysia masih memerlukan
pasaran dan modal dari negara-negara tersebutpasaran dan modal dari negara-negara tersebut
 Langkah-langkah tertentu diambil bagiLangkah-langkah tertentu diambil bagi
menggalakkan pelaburan asingmenggalakkan pelaburan asing
 Ini akan dapat meningkatkan ekonomi danIni akan dapat meningkatkan ekonomi dan
menyediakan peluang pekerjaanmenyediakan peluang pekerjaan
Faktor EkonomiFaktor Ekonomi
 Menjelang tahun 1980-an, melalui DasarMenjelang tahun 1980-an, melalui Dasar
Pandang ke Timur, pelaburan asingPandang ke Timur, pelaburan asing
digalakkan dari negara-negara Timurdigalakkan dari negara-negara Timur
(Jepun dan Korea)(Jepun dan Korea)
 Pada masa yang sama Malaysia jugaPada masa yang sama Malaysia juga
menjalin hubungan dengan negara-negaramenjalin hubungan dengan negara-negara
sedang membangun dan negara Islamsedang membangun dan negara Islam
bagi meningkatkan pasaran baranganbagi meningkatkan pasaran barangan
keluaran Malaysia dan mengadakankeluaran Malaysia dan mengadakan
pelaburan di negara tersebutpelaburan di negara tersebut
Syarikat bijih timah dan getah di negara kita padaSyarikat bijih timah dan getah di negara kita pada
awal kemerdekaan kebanyakkannya dimiliki olehawal kemerdekaan kebanyakkannya dimiliki oleh
Amerika Syarikat dan Britain.Amerika Syarikat dan Britain.
Faktor PolitikFaktor Politik
 Malaysia berhak menentukan hala tuju masaMalaysia berhak menentukan hala tuju masa
depan berdasarkan prinsip-prinsip keamanandepan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan
sejagatsejagat
 Dasar luar negara – menekankan pemeliharaanDasar luar negara – menekankan pemeliharaan
kedaulatan negara-negara lainkedaulatan negara-negara lain
 Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkanMalaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan
keamanan di rantau Asia Baratkeamanan di rantau Asia Barat
 Berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan PiagamBerpegang teguh pada prinsip-prinsip dan Piagam
PBB bagi memelihara keamanan duniaPBB bagi memelihara keamanan dunia
 Malaysia tegas dengan pendirian menyokongMalaysia tegas dengan pendirian menyokong
semua resolusi yang diambil oleh PBB bagisemua resolusi yang diambil oleh PBB bagi
mencapai dan mengekalkan keamanan duniamencapai dan mengekalkan keamanan dunia
Faktor GeografiFaktor Geografi
 Malaysia – kedudukan yang strategikMalaysia – kedudukan yang strategik
di Asia Tenggara dan bersempadandi Asia Tenggara dan bersempadan
dengan negara spt Singapura,dengan negara spt Singapura,
Thailand, Indonesia dan BruneiThailand, Indonesia dan Brunei
 Perairan Malaysia menjadi laluanPerairan Malaysia menjadi laluan
utama kapal-kapal perdagangan diutama kapal-kapal perdagangan di
dunia.dunia.
 Keselamatan negara serantau akanKeselamatan negara serantau akan
mempengaruhi dan meninggalkanmempengaruhi dan meninggalkan
kesan terhadap keselamatan negarakesan terhadap keselamatan negara
Faktor SosialFaktor Sosial
 Malaysia berbaik-baik dengan negara jiranMalaysia berbaik-baik dengan negara jiran
 Krisis dengan negara jiran :Krisis dengan negara jiran :
Konfrontasi(1963-1965), Singapura keluarKonfrontasi(1963-1965), Singapura keluar
Malaysia(1965), terputus hubunganMalaysia(1965), terputus hubungan
Malaysia dengan Filipina(1963-1965)Malaysia dengan Filipina(1963-1965)
 Usaha dibuat untuk memelihara hubunganUsaha dibuat untuk memelihara hubungan
dengan negara jiran melalui perjanjian:-dengan negara jiran melalui perjanjian:-
 Pertubuhan Negara-Negara AsiaPertubuhan Negara-Negara Asia
Tenggara(ASA)-1961 bersama-sama denganTenggara(ASA)-1961 bersama-sama dengan
Thailand dan FilipinaThailand dan Filipina
 MAPHILINDO-1962 (Malaysia,MAPHILINDO-1962 (Malaysia,
Filipina,Indonesia)Filipina,Indonesia)
 ASEAN -1967(Malaysia, Thailand, Indonesia,ASEAN -1967(Malaysia, Thailand, Indonesia,
Filipina dan Singapura)Filipina dan Singapura)
Faktor DemografiFaktor Demografi
 Malaysia mengadakan hubungan diplomatikMalaysia mengadakan hubungan diplomatik
dengan negara-negara Islam (majoriti pendudukdengan negara-negara Islam (majoriti penduduk
beragama Islam)beragama Islam)
 Tidak mengadakan hubungan diplomatik denganTidak mengadakan hubungan diplomatik dengan
negara Israel kerana dasar pencerobohan dannegara Israel kerana dasar pencerobohan dan
penindasan peribumi Palestinpenindasan peribumi Palestin
 Amalan konsep perpaduan dan sikap komitedAmalan konsep perpaduan dan sikap komited
terhadap hak asasi manusia menyebabkanterhadap hak asasi manusia menyebabkan
Malaysia menentang keras Dasar Aparteid yangMalaysia menentang keras Dasar Aparteid yang
diamalkan di Afrika Selatandiamalkan di Afrika Selatan
 Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatikMalaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik
dengan negara berkenaan sehingga undang-dengan negara berkenaan sehingga undang-
undang aparteid dihapuskan oleh kerajaan Afrikaundang aparteid dihapuskan oleh kerajaan Afrika
SelatanSelatan
 Faktor kepelbagaian kaum di negara kita amatFaktor kepelbagaian kaum di negara kita amat
mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.
Dasar luar berbaik-baik dengan negara IslamDasar luar berbaik-baik dengan negara Islam
telah berlaku sejak zaman Kesultanan Melayutelah berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu
MelakaMelaka
Perkembangan Dasar Luar MalaysiaPerkembangan Dasar Luar Malaysia
 Sejak merdeka – dasar luar MalaysiaSejak merdeka – dasar luar Malaysia
sentiasa berubah mengikut peradaransentiasa berubah mengikut peradaran
masa dan perkembangan duniamasa dan perkembangan dunia
 Dalam menentukan dasar luar negara,Dalam menentukan dasar luar negara,
perkembangan semasa – pentingperkembangan semasa – penting
 Pengaruh komunis yang kuat danPengaruh komunis yang kuat dan
perkembangan dunia yang sedangperkembangan dunia yang sedang
menghadapi era Perang Dingin – faktormenghadapi era Perang Dingin – faktor
yang perlu diambil kirayang perlu diambil kira
Tiga TahapTiga Tahap
 Tahap PertamaTahap Pertama
- Tunku Abdul Rahman (1957 – 1970)- Tunku Abdul Rahman (1957 – 1970)
 Tahap KeduaTahap Kedua
-- Tun Abdul Razak(1972 – 1976)Tun Abdul Razak(1972 – 1976)
 Tahap KetigaTahap Ketiga
- Dato’ Seri Dr Mahathir MohamadDato’ Seri Dr Mahathir Mohamad
(1981 -2003)(1981 -2003)
Tahap PertamaTahap Pertama
 Dasar pro-Barat, antikomunis serta berbaik-baikDasar pro-Barat, antikomunis serta berbaik-baik
dengan negara jiran dan komanwel- politik,dengan negara jiran dan komanwel- politik,
ekonomi dan sosialekonomi dan sosial
 Faktor Politik – ancaman komunis di negara-Faktor Politik – ancaman komunis di negara-
negara Asia Tenggara dan di dalam negara(PKM)negara Asia Tenggara dan di dalam negara(PKM)
 Malaysia memerlukan bantuan pertahananMalaysia memerlukan bantuan pertahanan
daripada negara Komanwel- Britain, Australia dandaripada negara Komanwel- Britain, Australia dan
New ZealandNew Zealand
 Bagi menyekat pengaruh komunis- PerjanjianBagi menyekat pengaruh komunis- Perjanjian
Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-
Malayan Defence Treaty(AMDA) 1956Malayan Defence Treaty(AMDA) 1956
 British akan membantu Malaysia sekiranyaBritish akan membantu Malaysia sekiranya
diserang oleh mana-mana negaradiserang oleh mana-mana negara
Komunis menjadi musuhKomunis menjadi musuh
negara kita dan Asia Tenggaranegara kita dan Asia Tenggara
pada awal-awal kemerdekaan.pada awal-awal kemerdekaan.
Rasyid Maidin Chin Peng
Tahap Kedua- Tun Abdul Razak (1972-1976Tahap Kedua- Tun Abdul Razak (1972-1976))
 Menjelang tahun 1970-an dasar luar mula berubahMenjelang tahun 1970-an dasar luar mula berubah
kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengankepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan
semua negarasemua negara
 Ini kerana AMDA kurang memainkan peranan danIni kerana AMDA kurang memainkan peranan dan
pengaruh Britain mela berkurang di Timurpengaruh Britain mela berkurang di Timur
 Perubahan dasar berlaku kerana pergolakan yangPerubahan dasar berlaku kerana pergolakan yang
berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasaberlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa
besar iaitu Amerika Syarikat dan Chinabesar iaitu Amerika Syarikat dan China
 Usaha-usaha dibuat :-Usaha-usaha dibuat :-
 Pengisytiharan konsep Zon Aman, Bebas danPengisytiharan konsep Zon Aman, Bebas dan
Berkecuali(ZOPFAN) bersama-sama denganBerkecuali(ZOPFAN) bersama-sama dengan
anggota negara ASEANanggota negara ASEAN
 Menjalin hubungan diplomatik dengan negaraMenjalin hubungan diplomatik dengan negara
komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara,komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara,
Vietnam Utara dan MongoliaVietnam Utara dan Mongolia
 Malaysia mengadakan hubungan diplomatikMalaysia mengadakan hubungan diplomatik
dengan Vietnam (1976) dan masalah pelariandengan Vietnam (1976) dan masalah pelarian
Vietnam di Malaysia dapat diatasi denganVietnam di Malaysia dapat diatasi dengan
kerjasama negara-negara jirankerjasama negara-negara jiran
Tahap Ketiga –Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad(1981-Tahap Ketiga –Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad(1981-
2003)2003)
 Masih mengekalkan dasar-dasar tahap kedaMasih mengekalkan dasar-dasar tahap keda
tetapi memberikan penekanan kepadatetapi memberikan penekanan kepada
kepentingan ekonomi – berkaitan isu-isukepentingan ekonomi – berkaitan isu-isu
perdagangan, pelaburan dan pembangunan:-perdagangan, pelaburan dan pembangunan:-
 Mengadakan hubungan yang lebih erat denganMengadakan hubungan yang lebih erat dengan
negara-negara ASEAN seperti menyelesaikannegara-negara ASEAN seperti menyelesaikan
krisis Vietnam dan Kampucheakrisis Vietnam dan Kampuchea
 Dasar Pandang ke Timur 1982 – Jepun dan KoreaDasar Pandang ke Timur 1982 – Jepun dan Korea
Selatan sebagai model bagi membangunkanSelatan sebagai model bagi membangunkan
negara Malaysianegara Malaysia
 Bertujuan untuk menggalakkan rakyat MalaysiaBertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia
mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yangmengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang
baik seperti semangat mencintai negara,baik seperti semangat mencintai negara,
kesungguhan dalam pekerjaan dan etikakesungguhan dalam pekerjaan dan etika
pengurusan kerja yang baikpengurusan kerja yang baik
Tahap KetigaTahap Ketiga
 Mempertingkat hubungan dua hala denganMempertingkat hubungan dua hala dengan
negara-negara lain menerusi lawatan yangnegara-negara lain menerusi lawatan yang
dilakukan oleh Perdana Menteri ke negaradilakukan oleh Perdana Menteri ke negara
Afrika, Amerika Selatan, Caribbean danAfrika, Amerika Selatan, Caribbean dan
Pasifik SelatanPasifik Selatan
 Misi perdagangan Malaysia akan turutMisi perdagangan Malaysia akan turut
serta dan menandatangani perjanjianserta dan menandatangani perjanjian
perdagangan dua hala yangperdagangan dua hala yang
menguntungkan kedua-dua pihakmenguntungkan kedua-dua pihak
 Malaysia bukan sahaja perlu menjalinMalaysia bukan sahaja perlu menjalin
hubungan politik dan perdagangan denganhubungan politik dan perdagangan dengan
negara maju tetapi juga dengan negaranegara maju tetapi juga dengan negara
Dunia KetigaDunia Ketiga
MALAYSIA DALAMMALAYSIA DALAM
PERTUBUHANPERTUBUHAN
ANTARABANGSAANTARABANGSA
KOMANWELKOMANWEL
 Dibentuk pada tahun 1931Dibentuk pada tahun 1931
 Anggotanya – negara bekas tanahAnggotanya – negara bekas tanah
jajahan Britain yang merdekajajahan Britain yang merdeka
 54 negara maju dan negara sedang54 negara maju dan negara sedang
membangunmembangun
 Sekretariat Komanwel ditubuhkanSekretariat Komanwel ditubuhkan
pada tahun 1965 beribu pejabat dipada tahun 1965 beribu pejabat di
LondonLondon
MatlamatMatlamat
 Membina semangat setia kawan danMembina semangat setia kawan dan
mewujudkan kerjasama dalam pelbagaimewujudkan kerjasama dalam pelbagai
bidangbidang
 Selepas merdeka – negara KomawelSelepas merdeka – negara Komawel
membantu Malaysia memeliharamembantu Malaysia memelihara
keamanan dan kedaulatan negarakeamanan dan kedaulatan negara
menyekat perjuangan PKMmenyekat perjuangan PKM
 Perjanjian pertahanan dengan Britain,Perjanjian pertahanan dengan Britain,
Australia dan New Zealand – menjanjikanAustralia dan New Zealand – menjanjikan
bantuan jika diserang oleh mana-manabantuan jika diserang oleh mana-mana
pihak.pihak.
Faedah Menyertai KomanwelFaedah Menyertai Komanwel
 Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-
negara Komanwel dalam menyekat perjuangannegara Komanwel dalam menyekat perjuangan
PKMPKM
 Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain ,Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain ,
Australia dan New Zealand yang menjanjikanAustralia dan New Zealand yang menjanjikan
bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-
mana pihak semasa konfrontasimana pihak semasa konfrontasi
 Mengadakan kerjasama pertahanan denganMengadakan kerjasama pertahanan dengan
negara Komanwelnegara Komanwel
 Mesyuarat Ketua-Ketua KerajaanMesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan
Komanwel(CHOGM) memberi ruang untukKomanwel(CHOGM) memberi ruang untuk
Malaysia membincangkan hal-hal kepentinganMalaysia membincangkan hal-hal kepentingan
bersama(setiap dua tahun)bersama(setiap dua tahun)
 Menganjurkan mesyuarat CHOGM(1989)
Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi yang bersepakat
mengawal dan mengatasi masalah pencemaran.
 Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap
dasar Apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan
hak asasi manusia
 Eksport Malaysia ke negara Komanwel terutamanya Britain
dikenakan cukai yang rendah tetapi keistimewaan ini ditarik
balik selepas Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan
Eropah(EU)
 Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswa
dalam bidang pendidikan
 Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.
Bagi menghadapi komunis negaraBagi menghadapi komunis negara
kita membuat perjanjian pertahanankita membuat perjanjian pertahanan
dengan Britishdengan British
PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU(PBB)PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU(PBB)
• Ditubuhkan secara rasmi tahun 1945
• Ibu pejabat di san Francisco (asal)
berpindah ke New York 1946
• Peringkat awal – 51 buah anggota
• 189 buah – 2002
• Negara anggota perlu akur dengan
Piagam PBB iaitu satu perjanjian
antarabangsa yang menggariskan prinsip-
prinsip asas hubungan antarabangsa
• Terdapat 4 matlamat Piagam PBB
Matlamat Piagam PBBMatlamat Piagam PBB
• Menjamin keamanan dan keselamatan
dunia
• Menggalakkan hubungan berbaik-baik
antara negara anggota
• Bekerjasama menyelesaikan masalah
antarabangsa dan melindungi hak asasi
manusia tanpa mengira bangsa, agama
dan warna kulit
• Menjadi pusat bagi mengharmonikan
tindakan negara-negara anggota
PERANAN MALAYSIA DALAM PBBPERANAN MALAYSIA DALAM PBB
• Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa
• Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo(1960) bagi
menamatkan perang saudara
• Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia(1989)
untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan
• Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran –Iraq
• Menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea
• Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
• Malaysia lantang bersuara di PBB menentang Dasar
Apartheid di Afrika Selatan
• Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan
dunia yang menjadi hak milik atau kuasa semua negara
Peranan Malaysia Dalam PBBPeranan Malaysia Dalam PBB
• Menjadi ahli Bank Dunia
• Lantang memerangi gejala penyalahgunaan dadah
• Hasil daripada usul Malaysia- satu persidangan
antarabangsa diadakan di Vienna(Austria) Jun 1987.
Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua
persidangan tersebut
• malaysia bekerjasama dan menyertai agensi
antarabangsa PBB – kerjasama dalam pengeluaran
makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan
Pertanian(FAO), kerjasama dalam bidang kesihatan dan
perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia(WHO)
dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di
bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya
Bangsa-Bangsa Bersatu(UNESCO)
Peranan Malaysia Dalam PBBPeranan Malaysia Dalam PBB
• Dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB
tahun 1965, 1989 dan 1999
• Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi
Perhimpunan Agung PBB
• Beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB
untuk menyelesaikan konflik politik negara
Myanmar.
• Mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin
dengan mengajurkan Persidangan
Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur
PERGERAKAN NEGARA-NEGARAPERGERAKAN NEGARA-NEGARA
BERKECUALI (NAM)BERKECUALI (NAM)
• Ditubuhkan pada bulan September 1961 semasa
kemuncak Perang Dingin
• Ahlinya – negara-negara membangun di Asia, Afrika dan
Amerika Selatan
• Terdiri daripada 113 buah negara, 16 buah negara
sebagai pemerhati dan 28 buah negara – tetamu
jemputan
• Matlamat penubuhan :-
 Mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong mana-
mana blok barat atau blok komunis
 Dasar berbaik-baik dengan semua negara
Prinsip Perjuangan NAMPrinsip Perjuangan NAM
• Mengelakkan campurtangan asing dalam
hal ehwal sesebuah negara
• Menghormati kedaulatan sesebuah
negara
• Menyelesaikan pertelingkahan antara
negara melalui perundingan dan
persefahaman
• Menghormat hak asasi manusia
PERANAN MALAYSIA DALAM NAMPERANAN MALAYSIA DALAM NAM
• Dalam Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi 1987, Malaysia telah
membuat beberapa usul bagi menjaga kepentingan negara-negara
sedang membangun
• isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika
• Dalam Sidang Kemuncak Kelapan di Harare(Zimbabwe) 1988
Malaysia mengemukakan cadangan penghapusan dasar Apartheid
di Afrika Selatan
• Malaysia diberi penghormatan sebagai Naib Presiden dalam Sidang
Kemuncak NAM di Belgrade
• Malaysia dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 yang membincangkan
isu kerjasama politik negara anggota.
• Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak NAM yang
ke -13 pada tahun 2003.
• Membawa masuk Timur Leste dan Pulau Catalina ke dalam NAM
• deklarasi Kuala Lumpur – usaha menghidupkan NAM dan
pernyataan bersama tentang kedudukan Palestin dan serangan
Amerika Syarikat terhadap Iraq
PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM (OIC)PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM (OIC)
• Ditubuhkan pada tahun 1971 beribu pejabat di Jeddah,
Arab Saudi
• Idea Tunku Abdul Rahman
• Semasa ditubuhkan – 57 buah negara dan tiga negara
sebagai pemerhati
• Matlamat :
• Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam
segala bidang
• Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam
• Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan
antara negara Islam
• Bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam
dihormati dan tidak dicemari
Sumbangan OICSumbangan OIC
• Memberikan bantuan kepada negara-negara
Islam yang menghadapi masalah spt :-
• Menghantar pasukan perubatan ke Lubdan,
Bosnia dan Afghanistan
• Bantuan kewangan kepada negara-negara Islam
yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan
Chad
• OIC menubuhkan Bank Pembangunan Islam
bagi memberikan perkhidmatan kewangan
kepada negara anggota
SUMBANGAN MALAYSIA DALAM OICSUMBANGAN MALAYSIA DALAM OIC
• Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC
pertama
• Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan
Iran-Iraq
• Memberikan sokongan kepada rakyat Palestin –
berjuang mendapatkan semula tanah air daripada Israel
• Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003
• Menganjurkan persidangan menentang pengganas di
kalangan negara Islam 2002
• Tawaran biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC
untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa(UIAM)
• Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan
negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan
ekonomi
Faedah Yang Diperoleh Daripada OICFaedah Yang Diperoleh Daripada OIC
• Pinjaman daripada Bank Pembangunan
Islam bagi melaksanakan projek-projek
pembangunan untuk kepentingan rakyat
• OIC memberikan bantuan kepada
Malaysia untuk menubuhkan UIAM
• Malaysia mendapat penghormatan
daripada negara-negara anggota kerana
amat serius memperjuangkan hak dan
kebajikan negara-negara Islam
NEGARA-NEGARA SELATANNEGARA-NEGARA SELATAN
 Dikenali sebagai negara Dunia Ketiga.Dikenali sebagai negara Dunia Ketiga.
 Persamaan dari segi latar belakang ekonomi.Persamaan dari segi latar belakang ekonomi.
 Pernah dijajah oleh kuasa baratPernah dijajah oleh kuasa barat
 Matlamat :-Matlamat :-
 Mengatasi harga eksport bahan mentahMengatasi harga eksport bahan mentah
 Meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikalMeningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal
dikalangan negara anggotadikalangan negara anggota
 Mengurangkan pergantungan kepada negaraMengurangkan pergantungan kepada negara
maju.maju.
Ciri-Ciri Negara-NegaraCiri-Ciri Negara-Negara Selatan(NNS)Selatan(NNS)
 Pernah menjadi tanah jajahan kuasa Eropah.Pernah menjadi tanah jajahan kuasa Eropah.
 Masih bergantung kepada negara maju dalamMasih bergantung kepada negara maju dalam
pemasaran bahan mentah.pemasaran bahan mentah.
 Ini kerana NNS tidak mempunyai kepakaranIni kerana NNS tidak mempunyai kepakaran
dan modal untuk memproses bahan mentahdan modal untuk memproses bahan mentah
menjadi barangan siap.menjadi barangan siap.
 Pergantungan ini membawa kepada syaratPergantungan ini membawa kepada syarat
perdagangan yang tidak adil seperti kawalanperdagangan yang tidak adil seperti kawalan
terhadap harga bahan mentah dikawal olehterhadap harga bahan mentah dikawal oleh
negara maju.negara maju.
 Menanggung kadar faedah yang tinggi akibatMenanggung kadar faedah yang tinggi akibat
pinjaman yang dibuat daripada negara majupinjaman yang dibuat daripada negara maju
Peranan MalaysiaPeranan Malaysia
 Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan(ideaMenubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan(idea
Dr.Mahathir semasa Sidang Kemuncak NAM diDr.Mahathir semasa Sidang Kemuncak NAM di
Zimbabwe)Zimbabwe)
 Menubuhkan kumpulan 15(G15) 1989Menubuhkan kumpulan 15(G15) 1989
 Mengadakan sidang kemuncak G15 yang pertama diMengadakan sidang kemuncak G15 yang pertama di
Kuala Lumpur pada 1990Kuala Lumpur pada 1990
 Mengadakan kerjasama dalam bidang sains danMengadakan kerjasama dalam bidang sains dan
teknologiteknologi
 Menubuhkan Pusat Pertukaran Data PelaburanMenubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan
Perdagangan dan Teknologi Selatan di KualaPerdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala
Lumpur(SITTDEC)Lumpur(SITTDEC)
 Menubuhkan Sistem Keistimewaan PerdaganganMenubuhkan Sistem Keistimewaan Perdagangan
Global(GDTP)Global(GDTP)
 Menubuhkan kemudahan kredit dan mekanismeMenubuhkan kemudahan kredit dan mekanisme
kewangan pembiayaan perdagangan.kewangan pembiayaan perdagangan.
MALAYSIA DALAMMALAYSIA DALAM
PERTUBUHANPERTUBUHAN
SERANTAUSERANTAU
PERSATUAN NEGARA-NEGARAPERSATUAN NEGARA-NEGARA
ASIA TENGGARA(ASA)ASIA TENGGARA(ASA)
 Dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina.Dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina.
 Setelah merdeka, negara Malaysia dan serantauSetelah merdeka, negara Malaysia dan serantau
diancam hebat oleh pengaruh komunisdiancam hebat oleh pengaruh komunis
 PKM diharamkan dan melancarkan gerakan gerilaPKM diharamkan dan melancarkan gerakan gerila
menjatuhkan kerajaanmenjatuhkan kerajaan
 Di negara-negara jiran – Thailand dan FilipinaDi negara-negara jiran – Thailand dan Filipina
turut menghadapi ancaman komunisturut menghadapi ancaman komunis
 Malaysia ingin mengadakan kerjasama denganMalaysia ingin mengadakan kerjasama dengan
negara-negara jiran untuk membendungnegara-negara jiran untuk membendung
ancaman komunisancaman komunis
 Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhanTunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan
ASAASA
 Diharapkan ASA dapat melindungi negara-negaraDiharapkan ASA dapat melindungi negara-negara
anggota daripada ancaman komunis dan menjalinanggota daripada ancaman komunis dan menjalin
kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosialkerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial
 31 Julai 1961, ASA telah ditubuhkan31 Julai 1961, ASA telah ditubuhkan
MATLAMAT ASAMATLAMAT ASA
 Menjalinkan kerjasama dalam bidangMenjalinkan kerjasama dalam bidang
ekonomi, sains dan sosialekonomi, sains dan sosial
 Memberikan dan menyediakanMemberikan dan menyediakan
kemudahan latihan dan penyelidikankemudahan latihan dan penyelidikan
dalam bidang sains dan teknologidalam bidang sains dan teknologi
 Mengekalkan serta menjaminMengekalkan serta menjamin
keselamatan dan kestabilan politikkeselamatan dan kestabilan politik
negara-negara serantaunegara-negara serantau
 ASA dibubarkan pada tahun 1963ASA dibubarkan pada tahun 1963
Perdana Menteri Tanah Melayu,
Negara Thai dan Presiden Filipina
bersepakat menubuhkan ASA
MAPHILINDOMAPHILINDO
 Dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan IndonesiaDianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia
 Tujuannya:Tujuannya:
 Untuk meningkatkan perhubungan persahabatanUntuk meningkatkan perhubungan persahabatan
 menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-
Filipina dan Malaysia-Indonesia berkaitan denganFilipina dan Malaysia-Indonesia berkaitan dengan
cadangan pembentukan Malaysiacadangan pembentukan Malaysia
 Indonesia tidak bersetuju – menganggap sebagaiIndonesia tidak bersetuju – menganggap sebagai
neokolonialisme atau penjajahan bentuk baruneokolonialisme atau penjajahan bentuk baru
 Tentangan Filipina – menuntut Sabah yangTentangan Filipina – menuntut Sabah yang
didakwa masih menjadi hak milik negara merekadidakwa masih menjadi hak milik negara mereka
 Malaysia mengadakan rundingan dengan FilipinaMalaysia mengadakan rundingan dengan Filipina
dan Indonesia – penubuhan MAPHILINDOdan Indonesia – penubuhan MAPHILINDO
 Mencapai kata sepakat untuk memohon bantuanMencapai kata sepakat untuk memohon bantuan
PBB untuk mendapatkan pandangan rakyatPBB untuk mendapatkan pandangan rakyat
Sarawak dan Sabah tentang pembentukanSarawak dan Sabah tentang pembentukan
MalaysiaMalaysia
• PBB menghantar perwakilan pada tahun
1963 – diketuai oleh Lawrence V.Michael
More untuk meninjau pandangan rakyat
Sarawak dan Sabah
• Hasilnya majoriti rakyat bersetuju dan
menyokong pembentukan Malaysia
• Indonesia dan Filipina tidak berpuas hati
dengan hasil siasatan PBB dan terus
menentang pembentukan Malaysia
• Persengketaan yang berterusan
menyebabkan MAPHILINDO tidak berfungsi
lagi
PERSATUAN NEGARA-NEGARA
ASIA TENGGARA(ASEAN
Peta menunjukkan negara-negara anggota ASEANPeta menunjukkan negara-negara anggota ASEAN
• Dtubuhkan pada 8 Ogos 1967 hasil daripada
Deklarasi Bangkok
• Matlamat :-
• Mengekalkan kestabilan politik dirantau Aia
Tenggara
• Membantu antara satu sama lain dalam
bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan
• Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui
kerjasama dalam bidang pertanian,
perdagangan dan perindusterian.
• Memberi kerjasama dan membantu dalam
bentuk latihan dan penyelidikan
• Mengadakan perhubungan yang erat dengan
pertubuhan serantau dan antarabangsa
PERANANPERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAMDAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM
ASEANASEAN
• Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur pada November 1971.
• Memberi kata sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN
sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
• Tujuan utama ZOPFAN adalah mengekalkan keamanan dan
kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, tidak bersekongkol
dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan
campur tangan kuasa-kuasa besar
• Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea.
• Turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaan
Demokratik Campuran Kampuchea.
• Membuat keputusan ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear.
• Mengisytiharkan larangan menggunakan perairan dan
pelabuhannya untuk mana-mana kapal yang mengangkut bahan
atau senjata nuklear.
• Bekerjasama dalam projek perindustrian, contohnya
projek baja urea di Bintulu(Sarawak) serta di Acheh
• Menyertai kerjasama ekonomi melalui zon Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang
diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di
Singapura 1992.
• Mengemukakan idea mewujudkan Perundingan
Ekonomi Asia Timur (EAEC) bagi memperluaskan
kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun
dan Korea Selatan.
• Idea Dr Mahathir tetapi ditentang oleh Amerika
Syarikat dan negara-negara maju.
• Kerjasama secara tidak rasmi tetap diteruskan
melalui konsep ASEAN + 3
• Menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama
ASEAN + 3(China,Jepun dan Korea)
• Memberikan kerjasama dalam bidang pendidikan
dengan menyertai Pertubuhan Menteri - Menteri
Pelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan
tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang
yang berkaitan
• Membina Pusat Serantau untuk Sains dan
Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang.
• Mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan
dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan
dan kesenian.
• Bersama-sama menubuhkan Tabung Kebudayaan
ASEAN.
• Mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan
radio.
• Menganjurkan Sukan SEA.
• Menjalinkan kerjasama menyertai Tahun Melawat
ASEAN 1992.
3 2-bab-9-tkt-5
GlobalisasiGlobalisasi
• Globalisasi - “Perubahan dunia tanpa sempadan
kerana kepesatan atau kepantasan IT”.
• Segala aspek penting kehidupan seperti barangan,
modal, tenaga manusia, kemahiran dan nilai
menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat.
• Perubahan ini semua kerana kemajuan teknologi
khasnya ICT.
• Dua pandangan tentang globalisasi;
• Berfaedah (kunci kepada pembangunan ekonomi
dunia pada masa depan).
• Tidak Berfaedah (meningkatkan jurang Bandar/luar
Bandar dan negara maju/membangun, menyekat
peluang pekerjaan, merendahkan taraf hidup dan
menghindarkan perkembangan sosial).
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
• ICT - kaedah/peralatan yang membolehkan proses
komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan
berkesan tanpa mengira sempadan.
• Bagi menyahut cabaran ini Malaysia telah
menyediakan prasarana ICT dan menjalankan
promosi penggunaan ICT.
• Bagi memenuhi hasrat Wawasan 2020, Projek MSC
memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa
sempadan, e-dagang dan penyiaran digital.
• Peralatan ICT baru seperti internet, teknologi
telekomunikasi telefon mudah alih kini menjadi
pemangkin hubungan antara manusia dan antara
negara, dan ia berlaku dalam jangkamasa yang
singkat.
Koridor Raya Multimedia (MSC)Koridor Raya Multimedia (MSC)
• Kerajaan Malaysia menggalakkan ICT kerana
perlaksanaan k-ekonomi akan berjalan lancar
dan seterusnya ekonomi negara membangun
dan meletakkan Malaysia terbaik pada era
globalisasi ini.
• MSC yang dilancarkan pada 27 Jun 1998,
ialah kawasan yang mencakupi Kuala Lumpur
City Center (KLCC) sehingga ke KLIA.
• MSC dibangunkan berperingkat dan akan
mencakupi seluruh negara.
• Tujuan MSC untuk memanfaatkan IT dan
multimedia global, seterusnya melahirkan
masyarakat bermaklumat.
K-ekonomiK-ekonomi
• K-ekonomi, ialah ekonomi berlandaskan pengetahuan
merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan
ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang
dapat membawa kemajuan.
• Sebelum ini, dunia mengukur kekayaan negara
berdasarkan simpanan emas, tanah jajahan dan
sumber semula jadi. Kemudiannya beralih kepada
jumlah hasil barangan pertanian atau industri.
Ciri K-ekonomiCiri K-ekonomi
• Bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan
perkhidmatan, teknologi dan industri berasaskan
pengetahuan akan menjana keuntungan, kemajuan
perniagaan, pekerjaan dan perkongsian pintar.
• Sumber paling berharga ialah modal intelek dan
pekerja berpengalaman.
• Modal intelek boleh dihasilkan melalui kekayaan
pengetahuan, dan semangat daya saing yang tinggi.
• Tenaga kerja berpengetahuan amat diperlukan untuk
membangunkan industri berasaskan pengetahuan.
• Inovasi merupakan kunci utama yang menentukan
kejayaan k-ekonomi dan ini boleh dicapai melalui
penyelidikan dan pembangunan (R&D).
• R&D akan menggalakkan penciptaan baru dan
pendaftaran paten.
K-masyarakatK-masyarakat
• K-masyarakat merujuk kepada masyarakat yang
sentiasa membaiki dan memperkayakan diri dengan
ilmu pengetahuan agar terus dapat bersaing.
• Ini selari dengan konsep pembelajaran sepanjang
hayat.
• Prasarana K-Masyarakat khasnya pendidikan di
Malaysia ditumpukan contohnya Sekolah Wawasan
(memupuk perpaduan melalui interaksi murid
pelbagai kaum yang berdaya saing) dan Sekolah
bestari pula lengkap dengan IT.
• Kurikulum turut diubahsuai agar dapat melahirkan
pelajar yang kreatif, dinamis, kritis dan analitis.
Usaha ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja
yang berpendidikan tinggi, bermotivasi tinggi dan
berkemahiran tinggi.
1 von 59

Recomendados

JPNJ K3 Dasar Luar Malaysia 2016 von
JPNJ K3 Dasar Luar Malaysia 2016JPNJ K3 Dasar Luar Malaysia 2016
JPNJ K3 Dasar Luar Malaysia 2016isharsmiaa
8.3K views11 Folien
SEJARAH KERTAS 3 SPM 2016 von
SEJARAH KERTAS 3 SPM 2016 SEJARAH KERTAS 3 SPM 2016
SEJARAH KERTAS 3 SPM 2016 Seow Han Lin
88.9K views28 Folien
Kertas 3. SPM2016. Cg Sarah von
Kertas 3. SPM2016. Cg SarahKertas 3. SPM2016. Cg Sarah
Kertas 3. SPM2016. Cg Sarahisharsmiaa
2.9K views11 Folien
Buletin Khas Sejarah K3 2016 von
Buletin Khas Sejarah K3 2016Buletin Khas Sejarah K3 2016
Buletin Khas Sejarah K3 2016isharsmiaa
4K views26 Folien
Kesan penentuan dasar & hubungan malaysia dgn negara luar lya & lynn von
Kesan penentuan dasar & hubungan malaysia dgn negara luar  lya & lynnKesan penentuan dasar & hubungan malaysia dgn negara luar  lya & lynn
Kesan penentuan dasar & hubungan malaysia dgn negara luar lya & lynnIPDA
58.6K views44 Folien
Sejarah K3 SPM 2016 JPN Perak von
Sejarah K3 SPM 2016 JPN PerakSejarah K3 SPM 2016 JPN Perak
Sejarah K3 SPM 2016 JPN Perakisharsmiaa
4.8K views73 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dasar luar malaysia von
Dasar luar malaysiaDasar luar malaysia
Dasar luar malaysiaAn Hawa
25.9K views16 Folien
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 von
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123isharsmiaa
6.4K views47 Folien
Dasar luar-negara von
Dasar luar-negaraDasar luar-negara
Dasar luar-negaramursyidee
45K views16 Folien
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 von
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 isharsmiaa
1.2K views37 Folien
Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016 von
Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016
Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016isharsmiaa
21.2K views18 Folien
Skema Set 1 K3 Pra SPM von
Skema Set 1 K3 Pra SPMSkema Set 1 K3 Pra SPM
Skema Set 1 K3 Pra SPMisharsmiaa
2.9K views8 Folien

Was ist angesagt?(20)

Dasar luar malaysia von An Hawa
Dasar luar malaysiaDasar luar malaysia
Dasar luar malaysia
An Hawa25.9K views
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 von isharsmiaa
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123
isharsmiaa6.4K views
Dasar luar-negara von mursyidee
Dasar luar-negaraDasar luar-negara
Dasar luar-negara
mursyidee45K views
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 von isharsmiaa
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123 Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123
Modul K3 SPM 2016 T5B9 Group Sej123
isharsmiaa1.2K views
Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016 von isharsmiaa
Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016
Hubungan Luar Malaysia K3. MRSM 2016
isharsmiaa21.2K views
Skema Set 1 K3 Pra SPM von isharsmiaa
Skema Set 1 K3 Pra SPMSkema Set 1 K3 Pra SPM
Skema Set 1 K3 Pra SPM
isharsmiaa2.9K views
Kertas 3 2013 lengkap von antrogirls
Kertas 3 2013 lengkapKertas 3 2013 lengkap
Kertas 3 2013 lengkap
antrogirls6.3K views
Dasar2 luar malaysia von firo HAR
Dasar2 luar malaysiaDasar2 luar malaysia
Dasar2 luar malaysia
firo HAR13.4K views
Sejarah Cadangan Jawapan K3 Set 1 Cemerlang-[1] von isharsmiaa
Sejarah Cadangan Jawapan K3 Set 1 Cemerlang-[1]Sejarah Cadangan Jawapan K3 Set 1 Cemerlang-[1]
Sejarah Cadangan Jawapan K3 Set 1 Cemerlang-[1]
isharsmiaa14.3K views
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara von She Dah
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negaraFaktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara
She Dah20.1K views
Bab 7 dasar luar malaysia von Amir Firdaus
Bab 7 dasar luar malaysiaBab 7 dasar luar malaysia
Bab 7 dasar luar malaysia
Amir Firdaus59.5K views
Final presentation pm von Sasi Kumaran
Final presentation pmFinal presentation pm
Final presentation pm
Sasi Kumaran2.9K views
Kertas 3 Team TG SPM 2016 von isharsmiaa
Kertas 3 Team TG SPM 2016Kertas 3 Team TG SPM 2016
Kertas 3 Team TG SPM 2016
isharsmiaa5.7K views
PENGAJIAN MALAYSIA : ISU-ISU KEPRIHATINAN NEGARA von siti anisya
PENGAJIAN MALAYSIA : ISU-ISU KEPRIHATINAN NEGARAPENGAJIAN MALAYSIA : ISU-ISU KEPRIHATINAN NEGARA
PENGAJIAN MALAYSIA : ISU-ISU KEPRIHATINAN NEGARA
siti anisya8.7K views
4.0 dasar dasar luar malaysia (1957-kini) von sejarahkkb
4.0 dasar dasar luar malaysia (1957-kini)4.0 dasar dasar luar malaysia (1957-kini)
4.0 dasar dasar luar malaysia (1957-kini)
sejarahkkb51.9K views
Dasar luar malaysia paly von IPDA
Dasar luar malaysia  palyDasar luar malaysia  paly
Dasar luar malaysia paly
IPDA24.7K views
Pengajian Malaysia: Modul e subtopik 13 dasar luar 010713 065458 von Brenda Rachel Marie
Pengajian Malaysia: Modul e subtopik 13 dasar luar 010713 065458Pengajian Malaysia: Modul e subtopik 13 dasar luar 010713 065458
Pengajian Malaysia: Modul e subtopik 13 dasar luar 010713 065458
Brenda Rachel Marie3.2K views

Similar a 3 2-bab-9-tkt-5

PENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIK von
PENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIKPENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIK
PENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIKAzreeShariff
2.8K views15 Folien
Muaz von
MuazMuaz
MuazMuaz Nasir
311 views17 Folien
Dasar luar malaysia 1 von
Dasar luar malaysia 1Dasar luar malaysia 1
Dasar luar malaysia 1yahyaman1
64 views6 Folien
Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah) von
Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah)Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah)
Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah)Thanushah Soniyasee
40.8K views19 Folien
Pengetahuan Am von
Pengetahuan Am Pengetahuan Am
Pengetahuan Am aynuranajwa
8.3K views26 Folien
PENGAJIAN AM: PENGLIBATAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA von
PENGAJIAN AM: PENGLIBATAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSAPENGAJIAN AM: PENGLIBATAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA
PENGAJIAN AM: PENGLIBATAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSAsmka wataniah machang, kelantan
32.2K views9 Folien

Similar a 3 2-bab-9-tkt-5(18)

PENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIK von AzreeShariff
PENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIKPENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIK
PENGAJIAN AM - HUBUNGAN DIPLOMATIK
AzreeShariff2.8K views
Dasar luar malaysia 1 von yahyaman1
Dasar luar malaysia 1Dasar luar malaysia 1
Dasar luar malaysia 1
yahyaman164 views
Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah) von Thanushah Soniyasee
Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah)Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah)
Pembentangan Nota Bab 1 Penggal 3 Pengajian Am (thanushah)
Thanushah Soniyasee40.8K views
Pengetahuan Am von aynuranajwa
Pengetahuan Am Pengetahuan Am
Pengetahuan Am
aynuranajwa8.3K views
Kertas 3 2013 lengkap von aridahrashid
Kertas 3 2013 lengkapKertas 3 2013 lengkap
Kertas 3 2013 lengkap
aridahrashid4.5K views
Kertas 3 2013 lengkap von antrogirls
Kertas 3 2013 lengkapKertas 3 2013 lengkap
Kertas 3 2013 lengkap
antrogirls5K views
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara von She Dah
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negaraFaktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara
She Dah10.2K views
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara von She Dah
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negaraFaktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara
Faktor faktor yang mempengaruhi proses penggubalan dasar-dasar bagi negara
She Dah1.7K views
Slideshow pengajian malaysia(isu isu keprihatinan negara)kumpulan 7 von DORAEMONLINA
Slideshow pengajian malaysia(isu isu keprihatinan negara)kumpulan 7Slideshow pengajian malaysia(isu isu keprihatinan negara)kumpulan 7
Slideshow pengajian malaysia(isu isu keprihatinan negara)kumpulan 7
DORAEMONLINA2.3K views
Pengajian malaysia von dka1d
Pengajian malaysiaPengajian malaysia
Pengajian malaysia
dka1d2.5K views
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA von Bhacyrus Rameles
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSAMALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
Bhacyrus Rameles18.2K views

Más de Wan Noryatini Mahmood

Bab i gani von
Bab i ganiBab i gani
Bab i ganiWan Noryatini Mahmood
395 views39 Folien
Zikir taubat von
Zikir taubatZikir taubat
Zikir taubatWan Noryatini Mahmood
1K views1 Folie
Bab i gani von
Bab i ganiBab i gani
Bab i ganiWan Noryatini Mahmood
332 views39 Folien
Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1) von
Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1)Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1)
Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1)Wan Noryatini Mahmood
486 views12 Folien
Bab i gani von
Bab i ganiBab i gani
Bab i ganiWan Noryatini Mahmood
246 views39 Folien
Biologi f4 bab 2.2 von
Biologi f4 bab 2.2Biologi f4 bab 2.2
Biologi f4 bab 2.2Wan Noryatini Mahmood
774 views25 Folien

Más de Wan Noryatini Mahmood(20)

Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1) von Wan Noryatini Mahmood
Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1)Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1)
Permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran (1)
Wan Noryatini Mahmood10.1K views
76995445 rancangan-tahunan-dunia-seni-visual-tahun-2-kssr-2012 von Wan Noryatini Mahmood
76995445 rancangan-tahunan-dunia-seni-visual-tahun-2-kssr-201276995445 rancangan-tahunan-dunia-seni-visual-tahun-2-kssr-2012
76995445 rancangan-tahunan-dunia-seni-visual-tahun-2-kssr-2012

3 2-bab-9-tkt-5

 • 1. LATAR BELAKANG DASAR LUAR NEGARALATAR BELAKANG DASAR LUAR NEGARA  Dasar luar Malaysia – berbaik-baik denganDasar luar Malaysia – berbaik-baik dengan semua negarasemua negara  Kepentingan(matlamat):-Kepentingan(matlamat):-  Menjamin keselamatan rakyat dan negaraMenjamin keselamatan rakyat dan negara  Menggalakkan pembangunan danMenggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomikemajuan ekonomi  Mengekalkan keamanan sejagat melaluiMengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsakerjasama antarabangsa  Untuk menjadi warga global yangUntuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadapbertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.usaha memupuk kesejahteraan dunia.
 • 2. Bentuk Hubungan luarBentuk Hubungan luar  Hubungan bilateralHubungan bilateral  Hubungan multilateralHubungan multilateral  Hubungan bilateral – hubungan secaraHubungan bilateral – hubungan secara terus dengan negara-negara tertentuterus dengan negara-negara tertentu contohnya hubungan dengan negara-contohnya hubungan dengan negara- negara jiran dan negara-negara luarnegara jiran dan negara-negara luar  Hubungan multilateral – hubungan dalamHubungan multilateral – hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan sepertibentuk kumpulan dan pertubuhan seperti ASEAN, Komanwel, PertubuhanASEAN, Komanwel, Pertubuhan Persidangan Islam(OIC) dan PergerakanPersidangan Islam(OIC) dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali(NAM)Negara-Negara Berkecuali(NAM)
 • 3. Asas-Asas PengubalanAsas-Asas Pengubalan Dasar Luar NegaraDasar Luar Negara Faktor SejarahFaktor Sejarah Faktor EkonomiFaktor Ekonomi Faktor PolitikFaktor Politik Faktor GeografiFaktor Geografi Faktor DemografiFaktor Demografi
 • 4. FAKTOR SEJARAHFAKTOR SEJARAH  Zaman Kesultanan Melayu Melaka – hubunganZaman Kesultanan Melayu Melaka – hubungan perdagangan dengan negara luar seperti China,perdagangan dengan negara luar seperti China, Arab, Siam dan Kepulauan MelayuArab, Siam dan Kepulauan Melayu  Kini Malaysia mengadakan hubungan denganKini Malaysia mengadakan hubungan dengan negara serumpun – Indonesia, Brunei, Singapuranegara serumpun – Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysiadan Malaysia  Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel sepertiMalaysia menyertai pertubuhan Komanwel seperti Australia dan New Zealand(selepas merdeka)Australia dan New Zealand(selepas merdeka)  Pada masa Malaysia diancam oleh fahamanPada masa Malaysia diancam oleh fahaman komunis(PKM) yang menggugat keselamatankomunis(PKM) yang menggugat keselamatan negara mendorong malaysia mengamalkan dasarnegara mendorong malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunisluar yang pro-Barat dan antikomunis  Malaysia juga perlu bergantung kepada negaraMalaysia juga perlu bergantung kepada negara Barat kerana belum mampu dari segi pertahanan.Barat kerana belum mampu dari segi pertahanan.
 • 5. Faktor EkonomiFaktor Ekonomi  Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebasMalaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas  Kita perlu berbaik-baik dengan negara-negaraKita perlu berbaik-baik dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonomilain untuk memajukan ekonomi  Zaman penjajah – pengeluar getah dan bijihZaman penjajah – pengeluar getah dan bijih timah- hubungan dengan Britain dan Amerikatimah- hubungan dengan Britain dan Amerika SyarikatSyarikat  Setelah merdeka – Malaysia masih memerlukanSetelah merdeka – Malaysia masih memerlukan pasaran dan modal dari negara-negara tersebutpasaran dan modal dari negara-negara tersebut  Langkah-langkah tertentu diambil bagiLangkah-langkah tertentu diambil bagi menggalakkan pelaburan asingmenggalakkan pelaburan asing  Ini akan dapat meningkatkan ekonomi danIni akan dapat meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaanmenyediakan peluang pekerjaan
 • 6. Faktor EkonomiFaktor Ekonomi  Menjelang tahun 1980-an, melalui DasarMenjelang tahun 1980-an, melalui Dasar Pandang ke Timur, pelaburan asingPandang ke Timur, pelaburan asing digalakkan dari negara-negara Timurdigalakkan dari negara-negara Timur (Jepun dan Korea)(Jepun dan Korea)  Pada masa yang sama Malaysia jugaPada masa yang sama Malaysia juga menjalin hubungan dengan negara-negaramenjalin hubungan dengan negara-negara sedang membangun dan negara Islamsedang membangun dan negara Islam bagi meningkatkan pasaran baranganbagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia dan mengadakankeluaran Malaysia dan mengadakan pelaburan di negara tersebutpelaburan di negara tersebut
 • 7. Syarikat bijih timah dan getah di negara kita padaSyarikat bijih timah dan getah di negara kita pada awal kemerdekaan kebanyakkannya dimiliki olehawal kemerdekaan kebanyakkannya dimiliki oleh Amerika Syarikat dan Britain.Amerika Syarikat dan Britain.
 • 8. Faktor PolitikFaktor Politik  Malaysia berhak menentukan hala tuju masaMalaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip-prinsip keamanandepan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagatsejagat  Dasar luar negara – menekankan pemeliharaanDasar luar negara – menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lainkedaulatan negara-negara lain  Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkanMalaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Baratkeamanan di rantau Asia Barat  Berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan PiagamBerpegang teguh pada prinsip-prinsip dan Piagam PBB bagi memelihara keamanan duniaPBB bagi memelihara keamanan dunia  Malaysia tegas dengan pendirian menyokongMalaysia tegas dengan pendirian menyokong semua resolusi yang diambil oleh PBB bagisemua resolusi yang diambil oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan duniamencapai dan mengekalkan keamanan dunia
 • 9. Faktor GeografiFaktor Geografi  Malaysia – kedudukan yang strategikMalaysia – kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadandi Asia Tenggara dan bersempadan dengan negara spt Singapura,dengan negara spt Singapura, Thailand, Indonesia dan BruneiThailand, Indonesia dan Brunei  Perairan Malaysia menjadi laluanPerairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan diutama kapal-kapal perdagangan di dunia.dunia.  Keselamatan negara serantau akanKeselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkanmempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan negarakesan terhadap keselamatan negara
 • 10. Faktor SosialFaktor Sosial  Malaysia berbaik-baik dengan negara jiranMalaysia berbaik-baik dengan negara jiran  Krisis dengan negara jiran :Krisis dengan negara jiran : Konfrontasi(1963-1965), Singapura keluarKonfrontasi(1963-1965), Singapura keluar Malaysia(1965), terputus hubunganMalaysia(1965), terputus hubungan Malaysia dengan Filipina(1963-1965)Malaysia dengan Filipina(1963-1965)  Usaha dibuat untuk memelihara hubunganUsaha dibuat untuk memelihara hubungan dengan negara jiran melalui perjanjian:-dengan negara jiran melalui perjanjian:-  Pertubuhan Negara-Negara AsiaPertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara(ASA)-1961 bersama-sama denganTenggara(ASA)-1961 bersama-sama dengan Thailand dan FilipinaThailand dan Filipina  MAPHILINDO-1962 (Malaysia,MAPHILINDO-1962 (Malaysia, Filipina,Indonesia)Filipina,Indonesia)  ASEAN -1967(Malaysia, Thailand, Indonesia,ASEAN -1967(Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura)Filipina dan Singapura)
 • 11. Faktor DemografiFaktor Demografi  Malaysia mengadakan hubungan diplomatikMalaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam (majoriti pendudukdengan negara-negara Islam (majoriti penduduk beragama Islam)beragama Islam)  Tidak mengadakan hubungan diplomatik denganTidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel kerana dasar pencerobohan dannegara Israel kerana dasar pencerobohan dan penindasan peribumi Palestinpenindasan peribumi Palestin  Amalan konsep perpaduan dan sikap komitedAmalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkanterhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid yangMalaysia menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatandiamalkan di Afrika Selatan  Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatikMalaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehingga undang-dengan negara berkenaan sehingga undang- undang aparteid dihapuskan oleh kerajaan Afrikaundang aparteid dihapuskan oleh kerajaan Afrika SelatanSelatan  Faktor kepelbagaian kaum di negara kita amatFaktor kepelbagaian kaum di negara kita amat mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.
 • 12. Dasar luar berbaik-baik dengan negara IslamDasar luar berbaik-baik dengan negara Islam telah berlaku sejak zaman Kesultanan Melayutelah berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu MelakaMelaka
 • 13. Perkembangan Dasar Luar MalaysiaPerkembangan Dasar Luar Malaysia  Sejak merdeka – dasar luar MalaysiaSejak merdeka – dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peradaransentiasa berubah mengikut peradaran masa dan perkembangan duniamasa dan perkembangan dunia  Dalam menentukan dasar luar negara,Dalam menentukan dasar luar negara, perkembangan semasa – pentingperkembangan semasa – penting  Pengaruh komunis yang kuat danPengaruh komunis yang kuat dan perkembangan dunia yang sedangperkembangan dunia yang sedang menghadapi era Perang Dingin – faktormenghadapi era Perang Dingin – faktor yang perlu diambil kirayang perlu diambil kira
 • 14. Tiga TahapTiga Tahap  Tahap PertamaTahap Pertama - Tunku Abdul Rahman (1957 – 1970)- Tunku Abdul Rahman (1957 – 1970)  Tahap KeduaTahap Kedua -- Tun Abdul Razak(1972 – 1976)Tun Abdul Razak(1972 – 1976)  Tahap KetigaTahap Ketiga - Dato’ Seri Dr Mahathir MohamadDato’ Seri Dr Mahathir Mohamad (1981 -2003)(1981 -2003)
 • 15. Tahap PertamaTahap Pertama  Dasar pro-Barat, antikomunis serta berbaik-baikDasar pro-Barat, antikomunis serta berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel- politik,dengan negara jiran dan komanwel- politik, ekonomi dan sosialekonomi dan sosial  Faktor Politik – ancaman komunis di negara-Faktor Politik – ancaman komunis di negara- negara Asia Tenggara dan di dalam negara(PKM)negara Asia Tenggara dan di dalam negara(PKM)  Malaysia memerlukan bantuan pertahananMalaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara Komanwel- Britain, Australia dandaripada negara Komanwel- Britain, Australia dan New ZealandNew Zealand  Bagi menyekat pengaruh komunis- PerjanjianBagi menyekat pengaruh komunis- Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo- Malayan Defence Treaty(AMDA) 1956Malayan Defence Treaty(AMDA) 1956  British akan membantu Malaysia sekiranyaBritish akan membantu Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negaradiserang oleh mana-mana negara
 • 16. Komunis menjadi musuhKomunis menjadi musuh negara kita dan Asia Tenggaranegara kita dan Asia Tenggara pada awal-awal kemerdekaan.pada awal-awal kemerdekaan. Rasyid Maidin Chin Peng
 • 17. Tahap Kedua- Tun Abdul Razak (1972-1976Tahap Kedua- Tun Abdul Razak (1972-1976))  Menjelang tahun 1970-an dasar luar mula berubahMenjelang tahun 1970-an dasar luar mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengankepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negarasemua negara  Ini kerana AMDA kurang memainkan peranan danIni kerana AMDA kurang memainkan peranan dan pengaruh Britain mela berkurang di Timurpengaruh Britain mela berkurang di Timur  Perubahan dasar berlaku kerana pergolakan yangPerubahan dasar berlaku kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasaberlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan Chinabesar iaitu Amerika Syarikat dan China  Usaha-usaha dibuat :-Usaha-usaha dibuat :-  Pengisytiharan konsep Zon Aman, Bebas danPengisytiharan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali(ZOPFAN) bersama-sama denganBerkecuali(ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota negara ASEANanggota negara ASEAN  Menjalin hubungan diplomatik dengan negaraMenjalin hubungan diplomatik dengan negara komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara,komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan MongoliaVietnam Utara dan Mongolia  Malaysia mengadakan hubungan diplomatikMalaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam (1976) dan masalah pelariandengan Vietnam (1976) dan masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi denganVietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jirankerjasama negara-negara jiran
 • 18. Tahap Ketiga –Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad(1981-Tahap Ketiga –Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad(1981- 2003)2003)  Masih mengekalkan dasar-dasar tahap kedaMasih mengekalkan dasar-dasar tahap keda tetapi memberikan penekanan kepadatetapi memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi – berkaitan isu-isukepentingan ekonomi – berkaitan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan:-perdagangan, pelaburan dan pembangunan:-  Mengadakan hubungan yang lebih erat denganMengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN seperti menyelesaikannegara-negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampucheakrisis Vietnam dan Kampuchea  Dasar Pandang ke Timur 1982 – Jepun dan KoreaDasar Pandang ke Timur 1982 – Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkanSelatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysianegara Malaysia  Bertujuan untuk menggalakkan rakyat MalaysiaBertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yangmengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik seperti semangat mencintai negara,baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etikakesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja yang baikpengurusan kerja yang baik
 • 19. Tahap KetigaTahap Ketiga  Mempertingkat hubungan dua hala denganMempertingkat hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan yangnegara-negara lain menerusi lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke negaradilakukan oleh Perdana Menteri ke negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean danAfrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik SelatanPasifik Selatan  Misi perdagangan Malaysia akan turutMisi perdagangan Malaysia akan turut serta dan menandatangani perjanjianserta dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yangperdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua pihakmenguntungkan kedua-dua pihak  Malaysia bukan sahaja perlu menjalinMalaysia bukan sahaja perlu menjalin hubungan politik dan perdagangan denganhubungan politik dan perdagangan dengan negara maju tetapi juga dengan negaranegara maju tetapi juga dengan negara Dunia KetigaDunia Ketiga
 • 21. KOMANWELKOMANWEL  Dibentuk pada tahun 1931Dibentuk pada tahun 1931  Anggotanya – negara bekas tanahAnggotanya – negara bekas tanah jajahan Britain yang merdekajajahan Britain yang merdeka  54 negara maju dan negara sedang54 negara maju dan negara sedang membangunmembangun  Sekretariat Komanwel ditubuhkanSekretariat Komanwel ditubuhkan pada tahun 1965 beribu pejabat dipada tahun 1965 beribu pejabat di LondonLondon
 • 22. MatlamatMatlamat  Membina semangat setia kawan danMembina semangat setia kawan dan mewujudkan kerjasama dalam pelbagaimewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidangbidang  Selepas merdeka – negara KomawelSelepas merdeka – negara Komawel membantu Malaysia memeliharamembantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negarakeamanan dan kedaulatan negara menyekat perjuangan PKMmenyekat perjuangan PKM  Perjanjian pertahanan dengan Britain,Perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand – menjanjikanAustralia dan New Zealand – menjanjikan bantuan jika diserang oleh mana-manabantuan jika diserang oleh mana-mana pihak.pihak.
 • 23. Faedah Menyertai KomanwelFaedah Menyertai Komanwel  Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-Mendapat bantuan pertahanan daripada negara- negara Komanwel dalam menyekat perjuangannegara Komanwel dalam menyekat perjuangan PKMPKM  Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain ,Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain , Australia dan New Zealand yang menjanjikanAustralia dan New Zealand yang menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana- mana pihak semasa konfrontasimana pihak semasa konfrontasi  Mengadakan kerjasama pertahanan denganMengadakan kerjasama pertahanan dengan negara Komanwelnegara Komanwel  Mesyuarat Ketua-Ketua KerajaanMesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel(CHOGM) memberi ruang untukKomanwel(CHOGM) memberi ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal kepentinganMalaysia membincangkan hal-hal kepentingan bersama(setiap dua tahun)bersama(setiap dua tahun)
 • 24.  Menganjurkan mesyuarat CHOGM(1989) Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi yang bersepakat mengawal dan mengatasi masalah pencemaran.  Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar Apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusia  Eksport Malaysia ke negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah tetapi keistimewaan ini ditarik balik selepas Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan Eropah(EU)  Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswa dalam bidang pendidikan  Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.
 • 25. Bagi menghadapi komunis negaraBagi menghadapi komunis negara kita membuat perjanjian pertahanankita membuat perjanjian pertahanan dengan Britishdengan British
 • 26. PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU(PBB)PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU(PBB) • Ditubuhkan secara rasmi tahun 1945 • Ibu pejabat di san Francisco (asal) berpindah ke New York 1946 • Peringkat awal – 51 buah anggota • 189 buah – 2002 • Negara anggota perlu akur dengan Piagam PBB iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggariskan prinsip- prinsip asas hubungan antarabangsa • Terdapat 4 matlamat Piagam PBB
 • 27. Matlamat Piagam PBBMatlamat Piagam PBB • Menjamin keamanan dan keselamatan dunia • Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota • Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit • Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota
 • 28. PERANAN MALAYSIA DALAM PBBPERANAN MALAYSIA DALAM PBB • Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa • Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo(1960) bagi menamatkan perang saudara • Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia(1989) untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan • Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran –Iraq • Menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea • Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia • Malaysia lantang bersuara di PBB menentang Dasar Apartheid di Afrika Selatan • Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang menjadi hak milik atau kuasa semua negara
 • 29. Peranan Malaysia Dalam PBBPeranan Malaysia Dalam PBB • Menjadi ahli Bank Dunia • Lantang memerangi gejala penyalahgunaan dadah • Hasil daripada usul Malaysia- satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna(Austria) Jun 1987. Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut • malaysia bekerjasama dan menyertai agensi antarabangsa PBB – kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian(FAO), kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia(WHO) dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu(UNESCO)
 • 30. Peranan Malaysia Dalam PBBPeranan Malaysia Dalam PBB • Dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB tahun 1965, 1989 dan 1999 • Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB • Beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. • Mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin dengan mengajurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur
 • 31. PERGERAKAN NEGARA-NEGARAPERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (NAM)BERKECUALI (NAM) • Ditubuhkan pada bulan September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin • Ahlinya – negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan • Terdiri daripada 113 buah negara, 16 buah negara sebagai pemerhati dan 28 buah negara – tetamu jemputan • Matlamat penubuhan :-  Mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong mana- mana blok barat atau blok komunis  Dasar berbaik-baik dengan semua negara
 • 32. Prinsip Perjuangan NAMPrinsip Perjuangan NAM • Mengelakkan campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara • Menghormati kedaulatan sesebuah negara • Menyelesaikan pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman • Menghormat hak asasi manusia
 • 33. PERANAN MALAYSIA DALAM NAMPERANAN MALAYSIA DALAM NAM • Dalam Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi 1987, Malaysia telah membuat beberapa usul bagi menjaga kepentingan negara-negara sedang membangun • isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika • Dalam Sidang Kemuncak Kelapan di Harare(Zimbabwe) 1988 Malaysia mengemukakan cadangan penghapusan dasar Apartheid di Afrika Selatan • Malaysia diberi penghormatan sebagai Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM di Belgrade • Malaysia dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota. • Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak NAM yang ke -13 pada tahun 2003. • Membawa masuk Timur Leste dan Pulau Catalina ke dalam NAM • deklarasi Kuala Lumpur – usaha menghidupkan NAM dan pernyataan bersama tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq
 • 34. PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM (OIC)PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM (OIC) • Ditubuhkan pada tahun 1971 beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi • Idea Tunku Abdul Rahman • Semasa ditubuhkan – 57 buah negara dan tiga negara sebagai pemerhati • Matlamat : • Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang • Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam • Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam • Bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari
 • 35. Sumbangan OICSumbangan OIC • Memberikan bantuan kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah spt :- • Menghantar pasukan perubatan ke Lubdan, Bosnia dan Afghanistan • Bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad • OIC menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagi memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara anggota
 • 36. SUMBANGAN MALAYSIA DALAM OICSUMBANGAN MALAYSIA DALAM OIC • Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC pertama • Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq • Memberikan sokongan kepada rakyat Palestin – berjuang mendapatkan semula tanah air daripada Israel • Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003 • Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam 2002 • Tawaran biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa(UIAM) • Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi
 • 37. Faedah Yang Diperoleh Daripada OICFaedah Yang Diperoleh Daripada OIC • Pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat • OIC memberikan bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM • Malaysia mendapat penghormatan daripada negara-negara anggota kerana amat serius memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam
 • 38. NEGARA-NEGARA SELATANNEGARA-NEGARA SELATAN  Dikenali sebagai negara Dunia Ketiga.Dikenali sebagai negara Dunia Ketiga.  Persamaan dari segi latar belakang ekonomi.Persamaan dari segi latar belakang ekonomi.  Pernah dijajah oleh kuasa baratPernah dijajah oleh kuasa barat  Matlamat :-Matlamat :-  Mengatasi harga eksport bahan mentahMengatasi harga eksport bahan mentah  Meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikalMeningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal dikalangan negara anggotadikalangan negara anggota  Mengurangkan pergantungan kepada negaraMengurangkan pergantungan kepada negara maju.maju.
 • 39. Ciri-Ciri Negara-NegaraCiri-Ciri Negara-Negara Selatan(NNS)Selatan(NNS)  Pernah menjadi tanah jajahan kuasa Eropah.Pernah menjadi tanah jajahan kuasa Eropah.  Masih bergantung kepada negara maju dalamMasih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah.pemasaran bahan mentah.  Ini kerana NNS tidak mempunyai kepakaranIni kerana NNS tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentahdan modal untuk memproses bahan mentah menjadi barangan siap.menjadi barangan siap.  Pergantungan ini membawa kepada syaratPergantungan ini membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil seperti kawalanperdagangan yang tidak adil seperti kawalan terhadap harga bahan mentah dikawal olehterhadap harga bahan mentah dikawal oleh negara maju.negara maju.  Menanggung kadar faedah yang tinggi akibatMenanggung kadar faedah yang tinggi akibat pinjaman yang dibuat daripada negara majupinjaman yang dibuat daripada negara maju
 • 40. Peranan MalaysiaPeranan Malaysia  Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan(ideaMenubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan(idea Dr.Mahathir semasa Sidang Kemuncak NAM diDr.Mahathir semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe)Zimbabwe)  Menubuhkan kumpulan 15(G15) 1989Menubuhkan kumpulan 15(G15) 1989  Mengadakan sidang kemuncak G15 yang pertama diMengadakan sidang kemuncak G15 yang pertama di Kuala Lumpur pada 1990Kuala Lumpur pada 1990  Mengadakan kerjasama dalam bidang sains danMengadakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologiteknologi  Menubuhkan Pusat Pertukaran Data PelaburanMenubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan di KualaPerdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala Lumpur(SITTDEC)Lumpur(SITTDEC)  Menubuhkan Sistem Keistimewaan PerdaganganMenubuhkan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global(GDTP)Global(GDTP)  Menubuhkan kemudahan kredit dan mekanismeMenubuhkan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.kewangan pembiayaan perdagangan.
 • 42. PERSATUAN NEGARA-NEGARAPERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA(ASA)ASIA TENGGARA(ASA)  Dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina.Dianggotai oleh Malaysia, Thailand dan Filipina.  Setelah merdeka, negara Malaysia dan serantauSetelah merdeka, negara Malaysia dan serantau diancam hebat oleh pengaruh komunisdiancam hebat oleh pengaruh komunis  PKM diharamkan dan melancarkan gerakan gerilaPKM diharamkan dan melancarkan gerakan gerila menjatuhkan kerajaanmenjatuhkan kerajaan  Di negara-negara jiran – Thailand dan FilipinaDi negara-negara jiran – Thailand dan Filipina turut menghadapi ancaman komunisturut menghadapi ancaman komunis  Malaysia ingin mengadakan kerjasama denganMalaysia ingin mengadakan kerjasama dengan negara-negara jiran untuk membendungnegara-negara jiran untuk membendung ancaman komunisancaman komunis  Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhanTunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan ASAASA  Diharapkan ASA dapat melindungi negara-negaraDiharapkan ASA dapat melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis dan menjalinanggota daripada ancaman komunis dan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosialkerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial  31 Julai 1961, ASA telah ditubuhkan31 Julai 1961, ASA telah ditubuhkan
 • 43. MATLAMAT ASAMATLAMAT ASA  Menjalinkan kerjasama dalam bidangMenjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan sosialekonomi, sains dan sosial  Memberikan dan menyediakanMemberikan dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikankemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologidalam bidang sains dan teknologi  Mengekalkan serta menjaminMengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politikkeselamatan dan kestabilan politik negara-negara serantaunegara-negara serantau  ASA dibubarkan pada tahun 1963ASA dibubarkan pada tahun 1963
 • 44. Perdana Menteri Tanah Melayu, Negara Thai dan Presiden Filipina bersepakat menubuhkan ASA
 • 45. MAPHILINDOMAPHILINDO  Dianggotai oleh Malaysia, Filipina dan IndonesiaDianggotai oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia  Tujuannya:Tujuannya:  Untuk meningkatkan perhubungan persahabatanUntuk meningkatkan perhubungan persahabatan  menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia- Filipina dan Malaysia-Indonesia berkaitan denganFilipina dan Malaysia-Indonesia berkaitan dengan cadangan pembentukan Malaysiacadangan pembentukan Malaysia  Indonesia tidak bersetuju – menganggap sebagaiIndonesia tidak bersetuju – menganggap sebagai neokolonialisme atau penjajahan bentuk baruneokolonialisme atau penjajahan bentuk baru  Tentangan Filipina – menuntut Sabah yangTentangan Filipina – menuntut Sabah yang didakwa masih menjadi hak milik negara merekadidakwa masih menjadi hak milik negara mereka  Malaysia mengadakan rundingan dengan FilipinaMalaysia mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia – penubuhan MAPHILINDOdan Indonesia – penubuhan MAPHILINDO  Mencapai kata sepakat untuk memohon bantuanMencapai kata sepakat untuk memohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyatPBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang pembentukanSarawak dan Sabah tentang pembentukan MalaysiaMalaysia
 • 46. • PBB menghantar perwakilan pada tahun 1963 – diketuai oleh Lawrence V.Michael More untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah • Hasilnya majoriti rakyat bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia • Indonesia dan Filipina tidak berpuas hati dengan hasil siasatan PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia • Persengketaan yang berterusan menyebabkan MAPHILINDO tidak berfungsi lagi
 • 48. Peta menunjukkan negara-negara anggota ASEANPeta menunjukkan negara-negara anggota ASEAN
 • 49. • Dtubuhkan pada 8 Ogos 1967 hasil daripada Deklarasi Bangkok • Matlamat :- • Mengekalkan kestabilan politik dirantau Aia Tenggara • Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan • Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindusterian. • Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan • Mengadakan perhubungan yang erat dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa
 • 50. PERANANPERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAMDAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM ASEANASEAN • Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur pada November 1971. • Memberi kata sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) • Tujuan utama ZOPFAN adalah mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar • Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea. • Turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea. • Membuat keputusan ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear. • Mengisytiharkan larangan menggunakan perairan dan pelabuhannya untuk mana-mana kapal yang mengangkut bahan atau senjata nuklear.
 • 51. • Bekerjasama dalam projek perindustrian, contohnya projek baja urea di Bintulu(Sarawak) serta di Acheh • Menyertai kerjasama ekonomi melalui zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura 1992. • Mengemukakan idea mewujudkan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) bagi memperluaskan kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. • Idea Dr Mahathir tetapi ditentang oleh Amerika Syarikat dan negara-negara maju. • Kerjasama secara tidak rasmi tetap diteruskan melalui konsep ASEAN + 3 • Menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama ASEAN + 3(China,Jepun dan Korea)
 • 52. • Memberikan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan menyertai Pertubuhan Menteri - Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan • Membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang. • Mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian. • Bersama-sama menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. • Mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan radio. • Menganjurkan Sukan SEA. • Menjalinkan kerjasama menyertai Tahun Melawat ASEAN 1992.
 • 54. GlobalisasiGlobalisasi • Globalisasi - “Perubahan dunia tanpa sempadan kerana kepesatan atau kepantasan IT”. • Segala aspek penting kehidupan seperti barangan, modal, tenaga manusia, kemahiran dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat. • Perubahan ini semua kerana kemajuan teknologi khasnya ICT. • Dua pandangan tentang globalisasi; • Berfaedah (kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan). • Tidak Berfaedah (meningkatkan jurang Bandar/luar Bandar dan negara maju/membangun, menyekat peluang pekerjaan, merendahkan taraf hidup dan menghindarkan perkembangan sosial).
 • 55. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) • ICT - kaedah/peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan tanpa mengira sempadan. • Bagi menyahut cabaran ini Malaysia telah menyediakan prasarana ICT dan menjalankan promosi penggunaan ICT. • Bagi memenuhi hasrat Wawasan 2020, Projek MSC memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital. • Peralatan ICT baru seperti internet, teknologi telekomunikasi telefon mudah alih kini menjadi pemangkin hubungan antara manusia dan antara negara, dan ia berlaku dalam jangkamasa yang singkat.
 • 56. Koridor Raya Multimedia (MSC)Koridor Raya Multimedia (MSC) • Kerajaan Malaysia menggalakkan ICT kerana perlaksanaan k-ekonomi akan berjalan lancar dan seterusnya ekonomi negara membangun dan meletakkan Malaysia terbaik pada era globalisasi ini. • MSC yang dilancarkan pada 27 Jun 1998, ialah kawasan yang mencakupi Kuala Lumpur City Center (KLCC) sehingga ke KLIA. • MSC dibangunkan berperingkat dan akan mencakupi seluruh negara. • Tujuan MSC untuk memanfaatkan IT dan multimedia global, seterusnya melahirkan masyarakat bermaklumat.
 • 57. K-ekonomiK-ekonomi • K-ekonomi, ialah ekonomi berlandaskan pengetahuan merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang dapat membawa kemajuan. • Sebelum ini, dunia mengukur kekayaan negara berdasarkan simpanan emas, tanah jajahan dan sumber semula jadi. Kemudiannya beralih kepada jumlah hasil barangan pertanian atau industri.
 • 58. Ciri K-ekonomiCiri K-ekonomi • Bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan, teknologi dan industri berasaskan pengetahuan akan menjana keuntungan, kemajuan perniagaan, pekerjaan dan perkongsian pintar. • Sumber paling berharga ialah modal intelek dan pekerja berpengalaman. • Modal intelek boleh dihasilkan melalui kekayaan pengetahuan, dan semangat daya saing yang tinggi. • Tenaga kerja berpengetahuan amat diperlukan untuk membangunkan industri berasaskan pengetahuan. • Inovasi merupakan kunci utama yang menentukan kejayaan k-ekonomi dan ini boleh dicapai melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D). • R&D akan menggalakkan penciptaan baru dan pendaftaran paten.
 • 59. K-masyarakatK-masyarakat • K-masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa membaiki dan memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan agar terus dapat bersaing. • Ini selari dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. • Prasarana K-Masyarakat khasnya pendidikan di Malaysia ditumpukan contohnya Sekolah Wawasan (memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang berdaya saing) dan Sekolah bestari pula lengkap dengan IT. • Kurikulum turut diubahsuai agar dapat melahirkan pelajar yang kreatif, dinamis, kritis dan analitis. Usaha ini diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, bermotivasi tinggi dan berkemahiran tinggi.