Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 7 คน
ลาดับ ชื่อ – ส...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 10 คน
ลาดับ ชื่อ – ...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 12 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 8 คน สารอง 2 คน
ลาด...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 13 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 16 คน
ลาดับ ชื่อ – ...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 13 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสารอง 9 คน
ลาดับ ชื่...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 3 คน สารอง 3 คน
ลาด...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 9 คน
ลาดับ ชื่อ – ส...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 16 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 3 คน สารอง 6 คน
ลาด...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 4 คน สารอง 1 คน
ลาด...
ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล
รุ่นอายุ 18 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 1 คน
ลาดับ ชื่อ – ส...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล59

829 Aufrufe

Veröffentlicht am

www.wangssaphung.go.th

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
 • Als Erste(r) kommentieren

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล59

 1. 1. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 7 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. ด.ช. นาวินต้าร์ นารินทร์ 10 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 89 2. ด.ช. ศิรายุทธ พรมประเสริฐ 10 โรงเรียนบ้านนาดอกคา 85 3. ด.ช. พรมพิรากุล พิมโคตร 10 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 81 4. ด.ช. ขวัญชัย บุญประคม 10 โรงเรียนบ้านโค้กขมิ้น 80 5. ด.ช. ณัฐวุฒิ จิตเจริญ 10 โรงเรียนบ้านนาดอกคา 78 6. ด.ช. ณัฐภูมิ ศรีหาลุน 10 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 75 7. ด.ช. ธนโชติ โพธิ 10 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน (หนองหิน) 74 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,080 บาท - ค่าประกันชีวิต 230 บาท - ค่าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 400 บาท - ค่าชุดพละ 250 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 200 บาท
 2. 2. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 10 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ(ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. ด.ช. สิทธิพงษ์ แซ่อื้อ 11 โรงเรียนเหมืองแบ่ง 90 2. ด.ช. รชานนท์ พลซา 11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 89 3. ด.ช. โฆสิทธิ์ บัวระภา 11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 86 4. ด.ช. ชนกานต์ ทายัง 11 โรงเรียนเทศบาลนาด้วง 85 5. ด.ช. ภาสกรณ์ วรรณชัย 11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 83 6. ด.ช. พิชฌุตม์ ลุนวิรัตน์ 11 โรงเรียนอนุบาลเลย 82 7. ด.ช. พีรทัด ปลัดทุม 11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 81 8. ด.ช. อภิเดช วังคีรี 11 โรงเรียนบ้านนาดอกคา 79 9. ด.ช. ดนัย สิงห์ทองลา 11 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 75 10. ด.ช. อรุณชัย จรุงวิศาลกุล 11 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 74 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,080 บาท - ค่าประกันชีวิต 230 บาท - ค่าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 400 บาท - ค่าชุดพละ 250 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 200 บาท
 3. 3. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 8 คน สารอง 2 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ(ปี) โรงเรียน คะแน น หมายเหตุ 1. ด.ช. ศักดิ์ชัย คามะดา 12 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 90 2. ด.ช. ศักดา ลุนธิระวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านนาดอกคา 87 3. ด.ช. ศุภกร นครขวาง 12 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 85 4. ด.ช. นนทกานต์ พร้อมเพิง 12 โรงเรียนวรราชวิทยา 84 5. ด.ช. คฑากร แก้วบุดดา 12 โรงเรียนวรราชวิทยา 82 6. ด.ช. กิตติวรรธณ์ แสงยาว 12 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 80 7. ด.ช. อัศวิน ภิรมณ์ไกรภักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านโนน 79 8. ด.ช. เจษฎาพล มัธยม 12 โรงเรียนเกินศิริอนุรัชน์ 76 สารอง 1. ด.ช. บุญญพัฒน์ มีตราสิทธิ์ 12 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 68 2. ด.ช. พีรพัฒน์ วีระธรณิศร์ 12 โรงเรียนบ้านนาดอกคา 64 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,080 บาท - ค่าประกันชีวิต 230 บาท - ค่าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 400 บาท - ค่าชุดพละ 250 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 200 บาท
 4. 4. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 16 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ(ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. ด.ช. อนุรักษ์ สว่างชาติ 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 97 2. ด.ช. อนิวัตติ์ ราชบุดสี 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 96 3. ด.ช. เกียรติคุณ ศรีจันทร์ 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 94 4. ด.ช. จุธาทัศน์ โพธิสาขา 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 93 5. ด.ช. ธนาดล วรจักร 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 90 6. ด.ช. รพีภัทร อินปลัด 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 88 7. ด.ช. ธวัฒน์ชัย กิรัมย์ 13 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 86 8. ด.ช. พงศธร ชัชวาลย์ 13 โรงเรียนเมืองเลย 85 9. ด.ช. จิราพัชร โสดาโคตร 13 โรงเรียนปทุมมา 84 10. ด.ช. วรากร สงครามศรี 13 โรงเรียนนาวัง 83 11. ด.ช. ณภัทร พุทธสิงห์ 13 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 82 12. ด.ช. ปภาวิทย์ คาคณา 13 โรงเรียนภูเรือ 81 13. ด.ช. สรสิทธิ์ โชติศรี 13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 80 14. ด.ช. อัจฉริยะ แสนมา 13 โรงเรียนเมืองเลย 79 15. ด.ช. กุมภา จันเกต 13 โรงเรียนผาขาว 78 16. ด.ช. สายฟ้า ราชสมบัติ 13 โรงเรียนประจันตะวิทยา 77 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันอุบัติเหตุ 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - ค่าคู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท
 5. 5. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 13 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสารอง 9 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. ด.ช. มินทร์ธาดา จันทร์สว่าง 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 75 2. ด.ช. ธีรวัฒน์ ผิวแดง 13 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 73 3. ด.ช. กิตติพิชญ์ ดวงแข 13 โรงเรียนวรราชวิทยา 72 4. ด.ช. สุดสาคร ทาสงฆ์ 13 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 70 5. ด.ช. ปฏิภาณ มนตรี 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 68 6. ด.ช. ภูริพัฒน์ พลซา 13 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 67 7. ด.ช. ระพีภัทร บุตรราช 13 โรงเรียนบ้านแก่งหิน 66 8. ด.ช. กิตติพล กันแสน 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 64 9. ด.ช. วุฒิโชค ทองพิมพ์ 13 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 63 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันอุบัติเหตุ 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - ค่าคู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท
 6. 6. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 3 คน สารอง 3 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. ด.ช. ชลนที กอเทพ 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 88 2. ด.ช. ณัฐพล กอเทพ 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 86 3. ด.ช. อัศวโกวิทย์ เต็มลา 13 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 84 สารอง 1. ด.ช. ชัยชนะ ทวีคูณ 13 โรงเรียนนาแกวิทยา 76 2. ด.ช. อนุวัฒน์ ขันตา 13 โรงเรียนนาวังศึกษา 76 3. ด.ช. จิตติพล ถิรวิทวัสโสราณ 13 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 73 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันชีวิต 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - ค่าคู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท
 7. 7. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 9 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. ด.ช. เนรมิต โสธรรมงคล 13 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 95 2. ด.ช. ปัณณวิชญ์ คามีทอง 14 โรงเรียนเชียงคาน 87 3. ด.ช. กิตติธัช ทาแก้ว 14 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 85 4. ด.ช. นพดล พิมคีรี 14 โรงเรียนนาวังศึกษา 85 5. ด.ช. อมฤต อินทรเพ็ชร 14 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 83 6. ด.ช. อิสระ ภูศรี 14 โรงเรียนบ้านนาค้อ 82 7. ด.ช. ธีรศักดิ์ สัตบุตร 14 โรงเรียนนาวังศึกษา 82 8. ด.ช. ธีรวัฒน์ ธรรมเลิศ 14 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 82 9. ด.ช. ปรมินทร์ ปัตนี 14 โรงเรียนท่าสะอาด 80 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันชีวิต 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - ค่าคู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท
 8. 8. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 3 คน สารอง 6 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมาย เหตุ 1. นายอนุภาพ ไชยวงศ์ 15 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 91 2. นายอนุสรณ์ จุตะโน 15 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 90 3. นายกิตติชัย สาริยา 15 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 88 สารอง 1. นายสิทธิโชค วงมาเกษ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 87 2. นายพลจรัตน์ ศรีตะมา 15 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 86 3. นายกฤษณะ แสนจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 85 4. นายศิลปะ ทรงธรรม 15 โรงเรียนนาแกวิทยา 83 5. นายศักดา พุทธะ 15 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 81 6. นายอภิศักดิ์ พรมทา 15 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 80 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันชีวิต 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - ค่าคู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท
 9. 9. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 4 คน สารอง 1 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. นายณัฐพล บุญคา 17 โรงเรียนปากชมวิทยา 93 2. นายจีรานันท์ ดอนโพน 17 โรงเรียนสังคมวิทยา 79 3. นายคณิศร กงภูธร 17 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 78 4. นายธีรวุฒิ เนตรแสงศรี 17 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 72 สารอง 1. นายธวัชชัย ต้นพนม 17 โรงเรียนวรราชวิทยา 71 ผู้รักษาประตู หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันอุบัติเหตุ 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - คู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท
 10. 10. ผลการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 1 คน ลาดับ ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) โรงเรียน คะแนน หมายเหตุ 1. นายเอกพล พันธ์สวัสดิ์ 16 โรงเรียนท่าสะอาดวิทยา 86 หมายเหตุ 1. รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนโปรแกรมกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2. เอกสารและหลักฐานการมอบตัว - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ - สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ - สาเนาสูติบัตร จานวน 1 ฉบับ - หลักฐานการเรียน จานวน 1 ฉบับ (ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษา) - รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 6 รูป 3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 1,100 บาท - ค่าประกันอุบัติเหตุ 360 บาท - ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย 300 บาท - ค่าชุดพละ 350 บาท - ค่าคู่มือนักเรียน 50 บาท - ค่าใบ ปพ. 6 40 บาท

×