High Sustainabili-tea_nov 2010_handout3

VU Connected
VU ConnectedVU Connected
Why
teams
don’t
work

Artikel
en
samenvatting
gebaseerd
op
een
interview
door
Diane
Coutu
met
prof.
J.Richard

Hackman,
Harvard
University,
in
de
Harvard
Business
Review
van
mei
2009.Eric
Koenen


Sterk
geloof
in
teams


Er
is
een
sterk
geloof
in
teams
ontstaan
de
afgelopen
jaren.
Er
heerst
het
idee
dat
het

werken
in
teams
ons
creatiever
en
meer
productief
maakt.
Bijna
alle
leiders
roepen
meteen

dat
ze
teamgericht
zijn
en
dat
het
team
de
beste
vorm
is
‘to
get
the
job
done’.


Maar
dat
moet
genuanceerd
worden
volgens
Hackman,
die
zijn
leven
lang
onderzoek
deed

naar
‘teamwijsheid’.
Hij
concludeert
dat
medewerkers
over
het
algemeen
erg
slecht
zijn
in

teamwork.
In
de
meeste
gevallen
zijn
de
teamleden
het
niet
eens
over
wat
het
team
zou

moeten
bereiken
bijvoorbeeld.
Het
is
de
taak
van
de
leider
om
te
zorgen
dat
deze
focus

ontstaat
en
in
de
meeste
gevallen
is
hier
sterk
leiderschap
nodig.

Ik
refereer
ook
aan
Collins

die
in
Good
to
great
stelt
dat
je
nooit
een
vernieuwingstraject
in
gang
moet
zetten
als
je
niet

de
juiste
mensen
in
de
bus
hebt
zitten.
Hackman;
“..and
if
the
leader
isn’t
disciplined
about

managing
who
is
on
the
team
and
how
it
is
set
up,
the
odds
are
slim
that
a
team
will
do
a

good
job”.


In
het
boek
‘Leading
teams’
start
Hackman
met
een
vraag.
Wanneer
mensen
samen
werken

om
een
huis
te
bouwen
a)
gaat
het
dan
sneller,
b)
duurt
het
langer
of
c)
lukt
het
niet?


Het
is
de
vraag
uit
een
lagere
school
test
en
het
goede
antwoord
is
volgens
de
bijlage

antwoord
a,
het
gaat
sneller.
Zo
jong
leren
we
al
dat
het
met
een
team,
als
bijna
vanzelf,

sneller
en
beter
gaat.
Het
kan
zo
zijn,
maar
reken
er
niet
op.
Dat
is
de
stelling
van
Hackman.

Onderzoek
laat
keer
op
keer
zien
dat
teams
onder
de
maat
presteren,
ondanks
de
vele

middelen
die
ter
beschikking
staan.
Coördinatieproblemen
en
motivatieproblemen
blijken
al

snel
groter
te
zijn
dan
de
voordelen
van
samenwerking.
En
wanneer
er
dan
een
redelijk

lopend
team
is
gaat
het
meestal
in
competitie
met
andere
teams
wat
uiteindelijk
ook
de

vooruitgang
in
de
weg
lijkt
te
staan.
“Having
a
team
is
often
worse
than
having
no
team
at

all.”
                   www.kessels‐smit.com

Voorwaarden
voor
een
sterk
team


Maar
wat
is
dan
nodig
om
tot
een
succesvol
team
te
komen?
Hackman
stelt
het
als
volgt,
de

eerste
regel
is
kort
en
simpel;
‘teams
have
to
be
bounded’.
Als
je
een
team
gaat
leiden
of
als

je
het
wil
beschouwen,
zorg
dat
je
heel
goed
weet
wie
er
deel
van
uitmaken.
In
het
boek

‘Senior
Leadership
teams’
van
R.
Wageman,
D.
Nunes,
J.
Burruss
&
R.
Hackman
worden
data

over
topteams
die
over
de
gehele
wereld
zijn
verzameld
geanalyseerd.
Elk
senior
team
dacht

dat
er
een
goede
binding
in
het
team
bestond.
Bij
het
doorvragen
bleek
echter
dat
minder

dan
10%
een
zelfde
beeld
had
van
de
leden
van
het
team.
Men
kende
elkaar
en
elkaars

kwaliteiten
nauwelijks
op
een
dieper
niveau.
CEO’s
creëren
vaak
disfunctionele
teams
omdat

ze
er
mensen
in
plaatsen
om
politieke
redenen
en
omdat
ze
niet
het
lef
hebben
om
echte

keuzes
te
maken.
Niet
iedereen
die
er
in
wil,
of
er
zelfs
heel
graag
in
wil,
moet
er
in.

Hackman
beschrijft
het
voorbeeld
van
een
CFO,
erg
goed
in
zijn
werk,
maar
in
het
Executive

team
een
enorme
‘teamdestroyer’.
De
CEO
besloot
hem
uit
het
team
te
halen,
maar
wel
in

zijn
functie
te
houden.
Hij
informeerde
hem
steeds
goed
en
bracht
zijn
punten
mee
in
de

meeting.Een
tweede
belangrijke
voorwaarde
voor
een
succesvol
team
is
het
hebben
van
een
heldere

richting.
Ook
dit
vraagt
weer
om
lef
van
de
leider,
want
het
betekent
‘keuzes
maken’
en

omgaan
met
emoties
en
weerstand
als
een
bepaalde
richting
niet
gekozen
wordt.
Ik
herinner

me
een
uitspraak
van
een
DSM
topman
die
klaagde
dat
steeds
op
nieuw
de
richting
ter

discussie
werd
gesteld
in
een
vernieuwingsteam.
Het
enige
antwoord,
zoals
hij
stelde,
was;

“ja,
je
hebt
gelijk,
dat
zou
ook
een
goede
richting
zijn,
maar
dat
doen
we
niet
omdat
we
die

niet
hebben
gekozen,
we
hebben
weloverwogen
een
andere
richting
gekozen
en
daar

houden
we
ons
aan
vast”.
Hackman
geeft
wel
aan
dat
het
om
lef
vraagt
om
een
bepaalde

richting
vast
te
houden.
Hij
vertelt
de
anekdote
dat
hij
voor
een
groep
studenten
de

voorbeelden
noemt
van
JF
Kennedy,
Martin
Luther
King
en
even
later
refereert
hij
ook
aan

Jezus.
Een
van
de
studenten
zegt;
‘Professor,
sir,
are
you
aware
that
you’ve
just
talked
about

two
assassinations
and
a
crucifixion?
“


Enkele
misverstanden


Volgens
Hackman
is
het
een
misverstand
om
te
denken
dat
harmonieuze
teams
productiever

zijn
dan
niet‐harmonieuze
samenwerkingsverbanden.
In
een
studie
naar
orkestperformances

bleek
dat
orkesten
waar
leden
vooraf
wat
met
elkaar
in
conflict
waren
beter
speelden
dan

die
waarin
de
musici
erg
tevreden
waren
met
zichzelf
en
met
elkaar.
De
oorzaakgevolg

relatie
ligt
anders
dan
wat
de
meeste
mensen
denken.
Wanneer
we
productief
zijn
en
iets

goeds
samen
presteren
(en
er
erkenning
voor
krijgen),
voelen
we
ons
goed
en
tevreden.
En

niet
andersom!
Ofwel,
de
stemming
nadat
ze
gespeeld
hadden
zegt
meer
over
de

performance
dat
de
stemming
voordat
ze
gingen
spelen.


Ook
over
de
omvang
van
teams
bestaan
nogal
wat
aannames
die
misschien
niet
kloppen.

Hackman
is
ook
hier
kort
en
duidelijk
over
op
basis
van
zijn
vele
analyses.
‘No
double
digits’.


                   www.kessels‐smit.com

Grote
teams
verspillen
ieders
tijd
met
allerlei
gedoe
en
een
enorme
hoeveelheid

dwarsverbanden.
Een
groot
team
met
alle
mensen
die
aan
een
CEO
rapporteren
is
over
het

algemeen
volkomen
disfunctioneel.
Dan
kun
je
juist
beter
helemaal
geen
team
hebben.
Zes

vindt
Hackman
het
maximale
gouden
aantal.


Een
ander
misverstand
is
dat
een
goed
lopend
team
zich
op
den
duur
zo
goed
voelt
met

elkaar
dat
het
elkaars
zwakheden
te
veel
gaat
accepteren
waardoor
de
performance
zou

teruglopen.
Hackman
heeft
geen
enkel
bewijs
gevonden
voor
deze
stelling.
De
enige

uitzondering
die
hij
beschrijft
is
gerelateerd
aan
een
studie
die
laat
zien
dat
R&D
teams
elke

drie
of
vier
jaren
één
nieuw
persoon
zouden
moeten
toelaten
om
de
creativiteit
te

behouden.
Andere
grote
wisselingen
hebben
over
het
algemeen
een
negatief
effect
op
de

team
performance.
Interessant
is
de
studie
naar
bemanningen
van
grote
vliegtuigen.
De

National
Transportation
Safety
Board
ontdekte
dat
73%
van
de
incidenten
of
ongelukken

plaats
vond
op
de
dag
dat
een
team
voor
het
eerst
samen
vloog.
De
groep
had
nog
niet

geleerd
om
als
team
samen
te
werken.
Aanvullend
is
een
NASA
onderzoek
dat
aantoont
dat

vermoeide
teams,
die
lange
tijd
samen
hadden
gewerkt
meer
dan
50%
minder
fouten

maakte
dan
een
uitgerust
team
van
mensen
die
nog
niet
samen
hadden
gewerkt.
Toch

stellen
de
meeste
luchtvaartmaatschappijen
op
basis
van
efficiency
steeds
andere
teams

samen.
Dezelfde
teamsamenstelling
kan
volgens
statistische
berekeningen
soms
bijna
zes

jaar
verder
liggen.
In
militaire
contexten
wordt
het
principe
van
dezelfde
teamsamenstelling

vaak
sterker
gehanteerd.
Ook
hier
is
erg
veel
onderzoek
naar
gedaan.
Effectieve

commandoteams
worden
niet
gewijzigd.


De
‘luis
in
de
pels’
is
belangrijk


Hoe
houd
je
een
team
dan
toch
scherp?
Hackman:
“This
is
where
the
deviant
comes
in.

Every
team
needs
a
deviant,
someone
who
can
help
the
team
by
challenging
the
tendency
to

want
too
much
homogenity”.

De
‘deviant’,
of
de
‘nar’,
‘uitdager’,
‘functionele
dwarsligger’

hoe
je
hem
ook
noemt,
stelt
vragen
bij
vanzelfsprekendheden
in
het
team.
Hij
of
zij
blijft
wel

in
verbinding.
Uit
Hackman
onderzoek
blijkt
dat
teams
met
een
deviant
veel
sterker

presteren
dan
teams
zonder.
Het
kan
een
bron
van
grote
innovatieve
stromen
zijn.
De

‘deviant’
zegt
wat
niemand
durft,
of
wat
niemand
te
binnen
schiet.
Het
is
ook
lastig,
als
het

schip
eenmaal
op
koers
is
houden
leiders
meestal
niet
zo
van
deze
deviant.
Maar
wanneer

de
deviant
van
boord
is
gegaan
of
gegooid
wordt
een
team
middelmatig,
aldus
Hackman.


Condities
voor
topteams


Ook
de
beste
leider
kan
een
team
niet
‘topteam’laten
zijn.
Hij
of
zij
kan
slechts
de
juiste

condities
creëren.
In
zijn
boek
‘Leading
teams’zet
Hackman
vijf
condities
op
een
rij:


  1. Teams
must
be
real;
leden
van
het
team
moeten
elkaar
goed
kennen
en
weten
wie

    onderdeel
van
het
team
uitmaakt
en
wie
niet.
Het
is
de
taak
van
de
leider
te
zorgen

    dat
dit
gebeurt
en
dat
het
duidelijk
is
bij
iedere
betrokkene.                   www.kessels‐smit.com

2. Teams
need
a
compelling
direction.
Het
moet
bij
ieder
lid
duidelijk
zijn
wat
het
doel

   van
het
team
is
en
vooral
wat
men
gezamenlijk
moet
realiseren.
De
agenda
moet

   glashelder
zijn.
De
individuele
ambities
moeten
helder
zijn
en
samenkomen
in
een

   teamambitie.


  3. Teams
need
enabling
structures.
Teams
met
onduidelijke
taken,
te
veel
leden,
een

   slechte
binding,
ontransparante
groepsnormen
komen
onvermijdelijk
in
de

   problemen.


  4. Teams
need
a
supportive
organization.
De
HR
support,
de
waarderings‐,
belonings‐

   en
opleidingsstructuur
moet
het
teamwerk
faciliteren.
Dit
geldt
ook
voor
de

   informatiesystemen.


  5. Teams
need
expert
coaching.
De
meeste
coaches
zijn
gericht
op
individuele

   performance.
Dat
geldt
ook
voor
de
meeste
HR
systemen
overigens,
zoals
allerlei

   testen
en
360
graden
feedbacksystemen
etc.
etc.
Succesvolle
teams
hebben
coaching

   die
sterk
gericht
is
op
het
teamproces.
Het
meest
effectief
is
de
combinatie
van

   coaching
in
het
begin,
in
het
midden
en
aan
het
einde
van
een
teamproces.


Elk
team
creëert
zijn
eigen
realiteit


Zelfs
al
wordt
voldaan
aan
al
deze
voorwaarden
dan
nog
is
succes
niet
gegarandeerd.
Een

team
creëert
zijn
eigen
realiteit
en
magie.
Een
team
bepaalt
haar
lot
veel
sneller
in
haar

bestaan
dan
de
meeste
leiders
zich
realiseren.
Hackman
spreekt
van
een
studie
uitgevoerd

door
Harvardcollega´s
waarbij
de
teamontwikkeling
in
27
totaal
verschillende
organisaties
is

gevolgd.
Er
werd
ontdekt
dat
de
dingen
die
plaatsvinden
gedurende
de
eerste
ontmoeting

met
elkaar
van
de
teamleden
een
sterk
effect
op
de
groep
heeft
gedurende
de
gehele

levenscyclus
van
het
teamproces.
In
het
begin
vinden
groepspsychologisch
dus
zeer

belangrijke
gebeurtenissen
plaats
met
name
tussen
de
leider
van
het
team
en
de
leden.
Het

eerste
contact
als
kwetsbaar
embryo
van
het
team
in
ontwikkeling.
Hackman
beschrijft
een

ontmoeting
die
hij
had
in
Boston
met
de
dirigent
Christopher
Hogwood
van
de
Händel
en

Haydn
Society.
Hij
vroeg
hem
hoe
belangrijk
de
eerste
repetitie
met
een
orkest
was
als

gastdirigent.
”What
do
you
mean,
the
first
rehearsal?
All
I
have
is
the
first
few
minutes,”
was

het
antwoord.
Hij
vertelde
hoe
hij
het
eerste
contact
voorbereidde
omdat
hij
wist
dat
het

team
met
professionals
in
een
paar
tellen
in
de
gaten
had
of
ze
samen
topmuziek
zouden

gaan
maken
of
dat
hij
hen
in
de
weg
zou
staan.
Hackman
pleit
vervolgens
sterk
voor

authenticiteit
van
de
leider:
“embrace
your
own
quirkiness”
.
Ga
geen
andere
leiders

imiteren
want
er
is
niet
een
stijl.
De
beste
leiders
werken
als
een
jazzmusicus,
improviserend

gedurende
het
proces
binnen
de
gestelde
kaders.


Team
coaching


Eigenlijk
is
het
paradoxaal,
organisaties
met
de
beste
HR
afdelingen
doen
vaak
dingen
die

haaks
staan
op
effectieve
teamontwikkeling.
HR
afdelingen
nemen
dan
initiatieven
die


                   www.kessels‐smit.com

gericht
zijn
op
het
ondersteunen,
ontwikkelen
of
richting
geven
van
individueel
gedrag
in

organisaties.
Dit
geldt
overigens
ook
voor
menig
MD
afdeling
die
naar
individuele

management‐development
trajecten
kijken
of
search
opdrachten
geven
aan
bureaus
die
zich

onvoldoende
verdiepen
in
de
context
waarin
de
kandidaat
moet
gaan
opereren.
In
te
veel

gevallen
wordt
die
context
ook
niet,
of
onvoldoende,
betrokken.
Hackman
stelt
dat
blijkt
uit

zijn
study
naar
senior
teams
dat
coaching
van
individuele
teamleden
weinig
bijdroeg
aan
de

performance
van
het
team.
Effectieve
coaching
is
gericht
op
groepsprocessen
en
de
timing

ervan
is
cruciaal.
Een
startmeeting
van
een
proces
vraagt
om
een
specifieke
rol
van
de

teamleider,
in
een
midpoint
sessie
is
het
van
belang
om
te
kijken
hoe
het
team
functioneert

en
vooral
wát
goed
werkt
tot
nu
toe
en
wat
niet.
Het
zijn
leersessies
die
moeten
leiden
tot

performance
verbetering.
Hackman:
“Team
coaching
is
about
fostering
better
teamwork
on

the
task,
and
about
enhancing
members’
social
interactions
or
interpersonal
relationships.”


Al
het
bovenstaande
geldt
ook
voor
virtuele
teams,
misschien
zelfs
nog
wel
meer.
Het
blijkt

wel
zo
te
zijn
dat
we
minder
face
to
face
contact
nodig
hebben
dan
we
een
aantal
jaren

geleden
dachten.
Maar
ook
hier
is
minstens
een
face
to
face
start‐up,
een
midpoint
en
een

life
debriefing
nodig.
Een
on‐line
team
is
volgens
Hackman
ook
veel
effectiever
als
we
eerst

écht
goed
weten
wie
‘on
line’
is.


Of
toch
alleen
dat
huis
bouwen?


Er
zijn
veel
zaken
die
individuen
beter
kunnen
dan
een
team.
Zo
is
inmiddels
ook
bewezen

dat
brainstormprocessen
tot
veel
minder
goede
en
nieuwe
oplossingen
leiden
dan
een

combinatie
van
individuele
creatieve
processen
gecombineerd
met
een
goed
geleid
proces

waarin
die
individuele
zaken
gedeeld
worden
en
waar
er
op
doorgedacht
wordt.
Denk
aan

de
lagere
school
vraag
eerder
in
dit
artikel.
De
kans
is
groot
dat
in
werkelijkheid
het
bouwen

van
het
huis
langer
duurt
of
dat
het
helemaal
niet
gebouwd
wordt.
Er
zijn
situaties,
met

name
in
echt
creatieve
omgevingen,
waar
samenwerking
eerder
een
belemmering
is
dan

een
zegen.
De
uitdaging
voor
de
leider
is
het
vinden
van
een
balans
tussen
autonomie
en

verbinding,
of,
zoals
Hackman
het
zelf
zegt
”It
is
about
the
balance
between
individual

autonomy
and
collective
action.
Either
extreme
is
bad,
though
we
are
generally
more
aware

of
the
downside
of
individualism
in
organizations,
and
we
forget
that
teams
can
be
just
as

destructive
by
being
so
strong
and
controlling
that
individual
voices
and
contributions
and

learning
are
lost”.


In
een
spirit
van
goede
wil
en
samenwerking
kan
een
team
op
ramkoers
liggen
waarbij

niemand
wil
de
goede
sfeer
wil
verstoren.
Het
blijkt
dat
teams
vaak
pas
na
negen
maanden

reageren
ook
al
hebben
een
aantal
leden
al
het
gevoel
dat
er
iets
goed
fout
zit.
Je
vraagt
je

af
of
de
financiële
crisis
even
catastrofaal
zou
zijn
geweest
als
er
meer
deviants
in
de

bestuurteams
krachtig
hun
mond
hadden
geopend.
Maar
mensen
met
lef
krijgen
hun

beloning
niet
altijd
al
hier
op
aarde,
zo
beëindigt
Hackman
het
interview.
“While
it´s
true

that
not
being
on
a
team
can
put
your
career
on
hold,
being
a
real
and
committed                  www.kessels‐smit.com

teamplayer‐whether
as
a
teamleader,
a
deviant,
or
just
a
regular
member,
who
speaks
the

truth‐
can
be
dangerous
business
indeed”


Origineel
artikel:


Hackman,
J.
Richard
(May
2009)
Why
Teams
Don’t
Work.
In:
Harvard
Business
Review,
vol

87,
p.
99‐105


                 www.kessels‐smit.com


Recomendados

Leiderschap von
LeiderschapLeiderschap
LeiderschapHenk Orsel
213 views3 Folien
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom von
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan-Dirk den Breejen ∴
129 views2 Folien
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent... von
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...
Sales & Marketing | 150324 | Waarderend leiderschap, Hoe doe je dat? | Pesent...Flevum
1.3K views50 Folien
Special 2011 Leiderschap 20pag.June.15.2011 von
Special 2011 Leiderschap 20pag.June.15.2011Special 2011 Leiderschap 20pag.June.15.2011
Special 2011 Leiderschap 20pag.June.15.2011Groenewoud
584 views20 Folien
Darwin voor leiders_feb2011 von
Darwin voor leiders_feb2011Darwin voor leiders_feb2011
Darwin voor leiders_feb2011VU Connected
421 views4 Folien
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0 von
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0rloggen
878 views5 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

MBA in één dag - Leiderschap von
MBA in één dag - LeiderschapMBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - LeiderschapHans Janssen
2.2K views31 Folien
Preso agile talent management (slides walter) von
Preso agile talent management (slides walter)Preso agile talent management (slides walter)
Preso agile talent management (slides walter)PRiMAN
80 views57 Folien
Bouw Een High Performance Team von
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Teamguestf883e38
292 views7 Folien
Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken von
Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe SamenwerkenMinor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken
Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe SamenwerkenHutspot
976 views88 Folien
Authentiek Leiderschap von
Authentiek LeiderschapAuthentiek Leiderschap
Authentiek LeiderschapGroenewoud
313 views2 Folien
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Developmentimkopleidingenbv
413 views24 Folien

Was ist angesagt?(16)

MBA in één dag - Leiderschap von Hans Janssen
MBA in één dag - LeiderschapMBA in één dag - Leiderschap
MBA in één dag - Leiderschap
Hans Janssen2.2K views
Preso agile talent management (slides walter) von PRiMAN
Preso agile talent management (slides walter)Preso agile talent management (slides walter)
Preso agile talent management (slides walter)
PRiMAN80 views
Bouw Een High Performance Team von guestf883e38
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
guestf883e38292 views
Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken von Hutspot
Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe SamenwerkenMinor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken
Minor Werken 2.0 - Het Nieuwe Samenwerken
Hutspot976 views
Authentiek Leiderschap von Groenewoud
Authentiek LeiderschapAuthentiek Leiderschap
Authentiek Leiderschap
Groenewoud313 views
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development von imkopleidingenbv
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
imkopleidingenbv413 views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End166 views
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mind von René Verhoeven
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mindLinda Gratton - Leiderschap is een state of mind
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mind
René Verhoeven600 views
Het ontwikkelen van een groeimindset von ETION
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindset
ETION767 views
POA16_03_Interview Joel Aerts von Joël Aerts
POA16_03_Interview Joel AertsPOA16_03_Interview Joel Aerts
POA16_03_Interview Joel Aerts
Joël Aerts378 views
Publicatie bevlogen aan het werk von CIC Company
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werk
CIC Company105 views
Leading innovation webinar von BEDENK
Leading innovation webinarLeading innovation webinar
Leading innovation webinar
BEDENK400 views

Destacado

Ladies Nite Cooking Workshop + High Tea von
Ladies Nite Cooking Workshop + High TeaLadies Nite Cooking Workshop + High Tea
Ladies Nite Cooking Workshop + High Teapiggishpig
320 views53 Folien
Level 1 excellence example von
Level 1 excellence exampleLevel 1 excellence example
Level 1 excellence exampleBev Towns
483 views1 Folie
Portfolio von
PortfolioPortfolio
PortfolioRonald Angsiy
534 views27 Folien
Bubble bubble toil and trouble von
Bubble bubble toil and troubleBubble bubble toil and trouble
Bubble bubble toil and troubleLeo Lee
701 views6 Folien
Bubblesensing 120122052208-phpapp02 von
Bubblesensing 120122052208-phpapp02Bubblesensing 120122052208-phpapp02
Bubblesensing 120122052208-phpapp02Arpeet Shah
428 views23 Folien
CSCW2013 Bursting your (filter) bubble von
CSCW2013 Bursting your (filter) bubbleCSCW2013 Bursting your (filter) bubble
CSCW2013 Bursting your (filter) bubbleR. Kelly Garrett
627 views8 Folien

Destacado(7)

Ladies Nite Cooking Workshop + High Tea von piggishpig
Ladies Nite Cooking Workshop + High TeaLadies Nite Cooking Workshop + High Tea
Ladies Nite Cooking Workshop + High Tea
piggishpig320 views
Level 1 excellence example von Bev Towns
Level 1 excellence exampleLevel 1 excellence example
Level 1 excellence example
Bev Towns483 views
Bubble bubble toil and trouble von Leo Lee
Bubble bubble toil and troubleBubble bubble toil and trouble
Bubble bubble toil and trouble
Leo Lee701 views
Bubblesensing 120122052208-phpapp02 von Arpeet Shah
Bubblesensing 120122052208-phpapp02Bubblesensing 120122052208-phpapp02
Bubblesensing 120122052208-phpapp02
Arpeet Shah428 views
CSCW2013 Bursting your (filter) bubble von R. Kelly Garrett
CSCW2013 Bursting your (filter) bubbleCSCW2013 Bursting your (filter) bubble
CSCW2013 Bursting your (filter) bubble
R. Kelly Garrett627 views
June 15 Final von Luda1991
June 15 FinalJune 15 Final
June 15 Final
Luda1991256 views

Similar a High Sustainabili-tea_nov 2010_handout3

Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom von
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersom
Jan_den_Breejen_-_Doe_het_eens_andersomJan-Dirk den Breejen ∴
116 views2 Folien
Excellente-vrouwen von
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwenGertjan Van de Groep
240 views15 Folien
Excellente-vrouwen von
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwenBertJandeVisser
317 views15 Folien
Excellente-vrouwen von
Excellente-vrouwenExcellente-vrouwen
Excellente-vrouwenKirsten Hummel ✔
812 views15 Folien
Cmg story von
Cmg storyCmg story
Cmg storyChris Noordam
74 views44 Folien
Wat is agile leiderschap? von
Wat is agile leiderschap?Wat is agile leiderschap?
Wat is agile leiderschap?Jurriaan Kamer
4.8K views19 Folien

Similar a High Sustainabili-tea_nov 2010_handout3(20)

FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx) von FDMagazine
FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx)FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx)
FDseminar Leadership & Talent - Jan Laurijssen (sd worx)
FDMagazine91 views
Mba in een dag Special 6 november handout von Hans Janssen
Mba in een dag  Special 6 november handoutMba in een dag  Special 6 november handout
Mba in een dag Special 6 november handout
Hans Janssen904 views
Recept Voor Effectief Leiderschap von Jef Cumps
Recept Voor Effectief LeiderschapRecept Voor Effectief Leiderschap
Recept Voor Effectief Leiderschap
Jef Cumps1.3K views
Sturende Opvattingen Van Leidinggevenden von Ite Smit
Sturende Opvattingen Van LeidinggevendenSturende Opvattingen Van Leidinggevenden
Sturende Opvattingen Van Leidinggevenden
Ite Smit648 views
David Ducheyne Chief People Officer Securex von HRmagazine
David Ducheyne Chief People Officer SecurexDavid Ducheyne Chief People Officer Securex
David Ducheyne Chief People Officer Securex
HRmagazine738 views
Leiderschap von Aad Hoek
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
Aad Hoek4K views
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers von imkopleidingenbv
M&L congres Effectief leiderschap - Christine MeijersM&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
imkopleidingenbv812 views
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015 von Koos Groenewoud
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
Koos Groenewoud8.2K views
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT von Paul Kop
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECTweb-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
Paul Kop238 views
Whitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspread von Tallien Rintjema
Whitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspreadWhitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspread
Whitepaper Lagerweij Het Mens Effect - webspread
Tallien Rintjema285 views
Essentie Van Leiderschap von Ronvanschaik
Essentie Van LeiderschapEssentie Van Leiderschap
Essentie Van Leiderschap
Ronvanschaik181 views
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu von Marjon Landheer
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van NuManagement Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
Marjon Landheer518 views

Más de VU Connected

Kortenhoef 16 februari 2014 rh von
Kortenhoef 16 februari 2014 rhKortenhoef 16 februari 2014 rh
Kortenhoef 16 februari 2014 rhVU Connected
1K views13 Folien
Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014 von
Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014
Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014VU Connected
573 views1 Folie
Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014 von
Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014
Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014VU Connected
531 views1 Folie
Sminia lezing 2013 meike_bartels.pptx von
Sminia lezing 2013 meike_bartels.pptxSminia lezing 2013 meike_bartels.pptx
Sminia lezing 2013 meike_bartels.pptxVU Connected
525 views18 Folien
Voedselcrisis: Globale problematiek von
Voedselcrisis: Globale problematiekVoedselcrisis: Globale problematiek
Voedselcrisis: Globale problematiekVU Connected
516 views14 Folien
On the roofff 2013 menukaart von
On the roofff 2013 menukaartOn the roofff 2013 menukaart
On the roofff 2013 menukaartVU Connected
516 views3 Folien

Más de VU Connected(20)

Kortenhoef 16 februari 2014 rh von VU Connected
Kortenhoef 16 februari 2014 rhKortenhoef 16 februari 2014 rh
Kortenhoef 16 februari 2014 rh
VU Connected1K views
Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014 von VU Connected
Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014
Friesch Dagblad Roelf Haan 23.01.2014
VU Connected573 views
Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014 von VU Connected
Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014
Friesch Dagblad Roelf Haan 17.01.2014
VU Connected531 views
Sminia lezing 2013 meike_bartels.pptx von VU Connected
Sminia lezing 2013 meike_bartels.pptxSminia lezing 2013 meike_bartels.pptx
Sminia lezing 2013 meike_bartels.pptx
VU Connected525 views
Voedselcrisis: Globale problematiek von VU Connected
Voedselcrisis: Globale problematiekVoedselcrisis: Globale problematiek
Voedselcrisis: Globale problematiek
VU Connected516 views
On the roofff 2013 menukaart von VU Connected
On the roofff 2013 menukaartOn the roofff 2013 menukaart
On the roofff 2013 menukaart
VU Connected516 views
On the roofff 2013 menukaart von VU Connected
On the roofff 2013 menukaartOn the roofff 2013 menukaart
On the roofff 2013 menukaart
VU Connected292 views
Sportiviteit Prijs 2013 von VU Connected
Sportiviteit Prijs 2013Sportiviteit Prijs 2013
Sportiviteit Prijs 2013
VU Connected253 views
Presentatie Wim Boonstra lessen in de crisis (13/2/2013) von VU Connected
Presentatie Wim Boonstra lessen in de crisis (13/2/2013)Presentatie Wim Boonstra lessen in de crisis (13/2/2013)
Presentatie Wim Boonstra lessen in de crisis (13/2/2013)
VU Connected723 views
Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (3) von VU Connected
Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (3)Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (3)
Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (3)
VU Connected395 views
Wim Boonstra: 'niet somber zijn over de economie (2) von VU Connected
Wim Boonstra: 'niet somber zijn over de economie (2)Wim Boonstra: 'niet somber zijn over de economie (2)
Wim Boonstra: 'niet somber zijn over de economie (2)
VU Connected436 views
Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (1) von VU Connected
Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (1)Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (1)
Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (1)
VU Connected419 views
Visies voor Nederland in 2030 von VU Connected
Visies voor Nederland in 2030Visies voor Nederland in 2030
Visies voor Nederland in 2030
VU Connected257 views
Receptenwedstrijd VU Summercourse von VU Connected
Receptenwedstrijd VU Summercourse Receptenwedstrijd VU Summercourse
Receptenwedstrijd VU Summercourse
VU Connected619 views
Vivo sport presentatie 2012 von VU Connected
Vivo sport presentatie 2012Vivo sport presentatie 2012
Vivo sport presentatie 2012
VU Connected297 views
Start ideëel project Slim Eten von VU Connected
Start ideëel project Slim EtenStart ideëel project Slim Eten
Start ideëel project Slim Eten
VU Connected1.5K views
VU-hoogleraren in de Volkskrant von VU Connected
VU-hoogleraren in de VolkskrantVU-hoogleraren in de Volkskrant
VU-hoogleraren in de Volkskrant
VU Connected1.5K views
artikel Volkskrant Slim Eten von VU Connected
artikel Volkskrant Slim Etenartikel Volkskrant Slim Eten
artikel Volkskrant Slim Eten
VU Connected480 views

High Sustainabili-tea_nov 2010_handout3