Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Vasso Servou
Vasso ServouSecondary School Teacher at Ministry of Education um Kareas High School

Μαθηματικά Β γυμνασίου

Α. ΘΕΩΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Τη είλαη αξηζκεηηθή θαη ηη αιγεβξηθή παξάζηαζε
Τη νλνκάδεηαη εμίζσζε κε άγλσζην ην x θαη πόηε ιέκε όηη ην ξ είλαη ιύζε ηεο εμίζσζεο
α) Ζ εμίζσζε 0 x=3 είλαη …
β) Ζ εμίζσζε 0 x=0 είλαη …
Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια
ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Ζ εμίζσζε 3x + x = x είλαη ηαπηόηεηα.
β. Αλ κηα εμίζσζε είλαη ηαπηόηεηα, ηόηε θάζε αξηζκόο είλαη ιύζε ηεο.
γ. Ζ εμίζσζε 0∙x = 0 είλαη αδύλαηε .
δ. Αλ κηα εμίζσζε δελ είλαη αδύλαηε, ζα είλαη ηαπηόηεηα.
ε. Ζ εμίζσζε 8∙x = 0 είλαη αδύλαηε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΜΑ 1Ο
Α. Τη νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ελόο ζεηηθνύ αξηζκνύ α ;
Β. Οξίδεηαη ξίδα ελόο αξλεηηθνύ αξηζκνύ; (Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο )
Γ. Γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο x, α ηζρύεη α = x.
Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Τν α είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο.
β. Τν x είλαη ζεηηθόο αξηζκόο ή κεδέλ
γ. Ηζρύεη ε ζρέζε x2
= α
Γ. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε αξηζκό ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ ίζν ηνπ αξηζκό από ηελ ζηήιε Β
Σηήιε Α
Σηήιε
Β
i) 64 α ) 2
β ) 4
γ ) 8
δ ) -8
ii) 25 9
iii)
2
( 8)
iv)
2
( 4)
v) 4
Γ. Να κεηαθέξεηαη ζην γξαπηό ζαο ζπκπιεξσκέλεο ηηο πξνηάζεηο
α) Δπεηδή 02
=0 ηόηε 0 
β) Αλ α x κε α,x≥0 ηόηε α=…
γ) Αλ α≥0 ηόηε  
2
α 
δ) Αλ α<0 ηόηε 2
α 
Β. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο είλαη ξεηνί θαη πνηνη άξξεηνη;
2 5, 4 9 25, , ,
Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά, κε ηνπο θαηάιιεινπο αξηζκνύο, ώζηε λα πξνθύςνπλ
αιεζείο ζρέζεηο:
 
2
2
0 ....
7 ...
( 5) ...


 
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια
ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Ο 1 είλαη άξξεηνο αξηζκόο .
β. Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 δελ νξίδεηαη .
γ. 4 2
a a γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό α .
δ. Ο 5 είλαη άξξεηνο αξηζκόο.
ε. 2
a a γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό α.
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος,
αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. 2
 
β. Ο αξηζκόο 5 είλαη άξξεηνο.
γ.  
2
25 5
δ.
49 6
36 7

ε. 25 9 5 3  
Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα
πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη
ιαλζαζκέλε.
α. Ηζρύεη 0,49 0,7 .
β. Αλ 5x  , ηόηε 25x  .
γ. Ζ εμίζσζε 2
9x  έρεη κνλαδηθή ιύζε ηελ 3x  .
δ. Ηζρύεη  
2
7 7   .
Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά, ώζηε λα πξνθύςεη αιεζήο πξόηαζε:
Αλ x a , ηόηε πξέπεη ν a λα είλαη …….........αξηζκόο , ν x λα είλαη.............. αξηζκόο
θαη λα ηζρύεη 2
...a 
Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Άλ   , κε , 0   , ηόηε 2
 
β. 0 0
γ. 2
a a , γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό a .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Α. Τη ιέγεηαη ζπλάξηεζε;
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y x είλαη κία επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή
ησλ αμόλσλ.
β. H επζεία 2y x έρεη θιίζε 2 .
γ. Ο άμνλαο x x είλαη ε επζεία 0y  .
δ. Τν ζεκείν Μ(2, 5) έρεη ηεηκεκέλε 5 θαη ηεηαγκέλε 2.
Α1. Τη ιέγεηαη θιίζε ηεο επζείαο κε ηύπν y=αx
Α2 Να ζπκπιεξώζεηε, ζηελ θόιια ζαο, ηα επόκελα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ
α) Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y=αx είλαη ……. πνπ δηέξρεηαη από ….. ησλ αμόλσλ
β) Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y=αx+β κε β≠0 είλαη κηα επζεία παξάιιειε ηεο
επζείαο κε εμίζσζε …. . θαη ηέκλεη ηνλ y΄y ζην ζεκείν …..
γ) Ο άμνλαο x΄x είλαη κηα επζεία κε ηύπν ….
Α. Τη γξακκή είλαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y x  ;
Γηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Κιίζε ηεο επζείαο y x  ιέγεηαη ν ιόγνο
x
a
y
 γηα 0y .
β. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 3 5y x  πξνθύπηεη από ηε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 3y x , αλ ηε κεηαηνπίζνπκε παξάιιεια ζηνλ άμνλα
y΄y θαηά 5 κνλάδεο πξνο ηα πάλσ.
Γ. Σηνλ επόκελν πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα κόλν ζηνηρείν
ηεο ζηήιεο Β, ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο.
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β
α) Ζ επζεία 3 2y x   1) είλαη ν άμνλαο x΄x
β) Ζ επζεία 2 1y x  2) είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία 3 2y x 
γ) Ζ επζεία 0y  3) έρεη θιίζε 2
4) δηέξρεηαη από ην ζεκείν (0, 2)
ΘΕΜΑ 2Ο
Α. Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη αλάινγα;
Β. Να αλαθέξεηε ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ:
y ax θαη ( 0)y ax    
Γ. Τη ζρέζε έρνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δύν παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ ;
Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Σηελ επζεία y a x  ν ιόγνο
y
a
x
 , γηα 0x ιέγεηαη θιίζε ηεο επζείαο y a x  .
β. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y a x  είλαη κία επζεία πνπ δελ δηέξρεηαη
από ηελ αξρή Ο(0,0) ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ.
γ. Ζ επζεία y x έρεη θιίζε ηνλ αξηζκό 1.
Β. Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε ζρεδηάζεη ηηο ηξεηο
παξάιιειεο επζείεο ηεο ζηήιεο A ηνπ επόκελνπ
πίλαθα. Να βξείηε πνηα από ηηο επζείεο ε1 , ε2 θαη
ε3 κπνξεί λα έρεη εμίζσζε ς=2x.
Με δεδνκέλν ηελ απάληεζή ζαο ζην
πξνεγνύκελν εξώηεκα, λα αληηζηνηρίζεηε θάζε
επζεία ηεο ζηήιεο Α κε ηελ εμίζσζή ηεο ζηε
ζηήιε Β κε βάζε ην δηπιαλό ζρήκα.
Α. Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη αληηζηξόθσο αλάινγα;
Β. Αλ δύν πνζά x, y είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα ηόηε ………… είλαη……
Αλ α≠0 είλαη ην ……………….ησλ είλαη ην ……………….ησλ x,y ηόηε ην y εθθξάδεηαη σο
ζπλάξηεζε ηνπ x από ηνλ ηύπν….. θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ιέγεηαη …….
Αλ α>0 ηόηε ε γξαθηθή παξάζηαζε απνηειείηαη από ……………. πνπ βξίζθνληαη ζην
………….. ελώ αλ α<0 βξίζθνληαη ………….
Ζ γξαθηθή παξάζηαζε έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο ……………. θαη άμνλεο ζπκκεηξίαο ……
Σηήιε A Σηήιε B
ε1 2y x
ε2 2 4y x 
ε3 2 4y x 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Α. Πνηνη είλαη νη ηύπνη πνπ καο δίλνπλ ην εκβαδόλ ηνπ
α) Τεηξαγώλνπ β) νξζνγσλίνπ (παξαιιεινγξάκκνπ) γ) ηπραίνπ παξαιιεινγξάκκνπ
δ) ηξαπεδίνπ θαη ε) ηξηγώλνπ
Β. Αλ ε πιεπξά ηεηξαγώλνπ είλαη 1m ηόηε ην εκβαδόλ ηνπ είλαη …. θαη νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ
είλαη…………… Ζ ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη είλαη 1…=…..=…..=…….
Α. Να δηαηππώζεηε ην ππζαγόξεην ζεώξεκα. Σηε ζπλέρεηα, λα ζρεδηάζεηε έλα
νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Â = 900
) θαη λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν ηύπν.
Β. Να δηαηππώζηε ην αληίζηξνθν ηνπ ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο.
Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, ώζηε λα πξνθύςεη
αιεζήο πξόηαζε:
Αλ ην ……….. ηεο ……….. πιεπξάο ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζν κε ην……….ησλ ………
ησλ δύν άιισλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ , ηόηε ην ηξίγσλν είλαη νξζνγώλην.
Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Τν ππζαγόξεην ζεώξεκα εθαξκόδεηαη ζε όια ηα ηξίγσλα.
β. Αλ γηα ηηο πιεπξέο , ,   ελόο ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηζρύεη 2 2 2
    , ηόηε ην ηξίγσλν
ΑΒΓ έρεη 0ˆ 90  .
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος,
αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Τν ππζαγόξεην ζεώξεκα εθαξκόδεηαη κόλν ζηα νξζνγώληα ηξίγσλα.
β. Τν ηξίγσλν ΖΘΜ κε πιεπξέο ΖΘ= 5 , ΖΜ= 8 θαη ΘΜ= 3 είλαη
νξζνγώλην.
γ. Τν νξζνγώλην ηξίγσλν ΓΔΕ κε θάζεηεο πιεπξέο ΓΔ=8 θαη ΓΕ=15 έρεη
ππνηείλνπζα ΔΕ=17.
Β. Τν δηπιαλό ηξίγσλν ΚΛΜ είλαη νξζνγώλην κε γσλία Κ=900
θαη
ΚΝ ην ύςνο ηνπ. Να ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο, ώζηε λα είλαη
αιεζείο:
α. ΜΛ2
=…+….. β. ΜΚ2
=…-… γ. ΝΛ2
=…-…
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε
πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε
(κε βάζε ην επόκελν ζρήκα).
α. (ΑΒ)2
= (ΑΓ)2
+ (ΒΓ)2
β. (ΑΒ)2
= (ΑΓ)2
– (ΑΓ)2
γ. (ΑΒ)2
= (ΑΓ)2
+ (ΒΓ)2
δ. (ΒΓ)2
= (ΒΓ)2
– (ΑΓ)2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Α. Πσο νξίδεηαη ην εκίηνλν, ην ζπλεκίηνλν θαη ε εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο
νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ;
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ
αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε
Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε
πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
Σην επόκελν νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ˆ 90
  ηζρύνπλ:
Α. 



Β.  
Γ. 



Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε θαηάιιειεο ιέμεηο ή ζρέζεηο, ώζηε λα πξνθύςνπλ
αιεζείο πξνηάζεηο.
α. Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ …………………………… κηαο νμείαο
γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ δηα ηελ ……………………………, είλαη πάληνηε
ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο σ.
β. Οη ηηκέο ηνπ ζπλεκηηόλνπ κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ είλαη
πάληα κηθξόηεξεο από …. θαη κεγαιύηεξεο από ….
Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος,
αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Γηα νπνηαδήπνηε νμεία γσλία σ ηζρύνπλ : 0 < εκσ<1 θαη 0<ζπλσ<1.
β. Τν ζπλ450
= 2
γ. Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη , αλ δηαηξέζνπκε ηελ απέλαληη θάζεηε πιεπξά κε ηελ
πξνζθείκελε θάζεηε πιεπξά κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, είλαη
πάληνηε ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ.
Β. Σην παξαθάησ ζρήκα, δίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν
ΑΒΓ κε νξζή ηελ γσλία Β.
Αλ νη πιεπξέο ηνπ είλαη α=16, β=20 θαη γ=12
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε .
Γ. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν θαη έζησ σ κηα νμεία γσλία ηνπ.
Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α. Γηα θάζε νμεία γσλία σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζρύεη ζπλσ < 1
β. Γηα θάζε νμεία γσλία σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζρύεη εθσ1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Α. Πνηα γσλία νλνκάδεηαη εγγεγξακκέλε;
Β. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ κηαο εγγεγξακκέλεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ πνπ
βαίλεη; Τη ηζρύεη γηα ηηο εγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ή ζε ίζα ηόμα;
Α. Πόηε έλα πνιύγσλν ιέγεηαη θαλνληθό;
Β. Πνηα είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ γσλία θ ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ κε ηελ θεληξηθή
γσλία σ ηνπ λ-γώλνπ;
Α Β Γ Γ
εκσ
12
16
3
5
16
20
16
12
ζπλζ
16
20
12
16
16
12
3
5
εθσ
4
3
16
20
3
5
12
16
Σην δηπιαλό ζρήκα:
Α. Σην δηπιαλό ζρήκα λα ραξαθηεξίζεηε ηηο γσλίεο δ θαη ε.
Β. Πόηε έλα πνιύγσλν νλνκάδεηαη θαλνληθό;
Γ. Να γξάςεηε ηε ηε ζρέζε ησλ γσληώλ θαη ησλ
θεληξηθώλ γσληώλ ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ
Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε θαηάιιειεο ιέμεηο,
ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο.
α. Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην είλαη …………….
β. Γπν εγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν είλαη κεηαμύ ηνπο ……...
γ. Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε …………….. ηεο επίθεληξεο γσλίαο πνπ έρεη ην
ίδην αληίζηνηρν ηόμν.
δ. Τν κήθνο ηνπ θύθινπ κε αθηίλα ξ δίλεηαη από ηνλ ηύπν ……..
ε. Τν εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ κε αθηίλα ξ δίλεηαη από ηνλ ηύπν ……..
Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ
ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
Μηα εγγεγξακκέλε γσλία ˆAOB βαίλεη ζε έλα ηόμν ΑΒ κ o
κνηξώλ.
α. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε κν
.
β. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε .
2


γ. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε 2κν
.
Γ. Να ζπκπιεξώζεηε, ζηελ θόιια ζαο, ηα επόκελα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, ώζηε
απηέο λα είλαη αιεζείο, κε βάζε ην επόκελν ζρήκα:
α. Ζ γσλία ˆ ιέγεηαη …………….. θαη ην κέηξν ηεο είλαη …..
γηαηί βαίλεη ζε ……………
β. Τν κέηξν ηεο γσλίαο ˆ είλαη …...
γ. Ζ επίθεληξε γσλία ˆείλαη δηπιάζηα από ηελ εγγεγξακέλε
γσλία …. γηαηί είλαη ………….θαη βαίλνπλ …….. ηόμν.
δ. Ζ επίθεληξε γσλία ˆAΟΓ είλαη ……. ηεο γσλίαο B

θαη είλαη
ίζε κε ……. κνίξεο
100
ε
δ
Γ
B
A

Recomendados

Ημερίδα μαθηματικών στο Καλαμαρί 3-12-16 von
Ημερίδα μαθηματικών στο Καλαμαρί 3-12-16Ημερίδα μαθηματικών στο Καλαμαρί 3-12-16
Ημερίδα μαθηματικών στο Καλαμαρί 3-12-16Μάκης Χατζόπουλος
10.2K views53 Folien
γλωσσα δ' δημ. 10η ενοτ.επαναληψη von
γλωσσα δ' δημ. 10η ενοτ.επαναληψηγλωσσα δ' δημ. 10η ενοτ.επαναληψη
γλωσσα δ' δημ. 10η ενοτ.επαναληψηmarinanik2
318 views6 Folien
2016 161128163649 von
2016 1611281636492016 161128163649
2016 161128163649Christos Loizos
76 views28 Folien
Didaskalia kavafi von
Didaskalia kavafiDidaskalia kavafi
Didaskalia kavafigalza
284 views9 Folien
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ) von
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ)ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ)fotisalexoglou
665 views190 Folien
φύλλο εργασίας von
φύλλο εργασίαςφύλλο εργασίας
φύλλο εργασίαςzazagina
1.6K views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Συνέδρια διδακτικής ΟΕΦΕ 2016 von
Συνέδρια διδακτικής ΟΕΦΕ 2016 Συνέδρια διδακτικής ΟΕΦΕ 2016
Συνέδρια διδακτικής ΟΕΦΕ 2016 Μάκης Χατζόπουλος
15.1K views28 Folien
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη von
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΟι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΑλμπανάκη Ξανθή
254 views16 Folien
Πρώτες βοήθειες β' μέρος von
Πρώτες βοήθειες β' μέρος Πρώτες βοήθειες β' μέρος
Πρώτες βοήθειες β' μέρος Ρεβέκα Θεοδωροπούλου
2K views13 Folien
φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ) von
φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ)φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ)
φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ)Dimitrios Nikolaidis
185 views10 Folien
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) von
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) ssuserc13fb9
31 views6 Folien
παρθένο δάσος φρακτού von
παρθένο δάσος φρακτούπαρθένο δάσος φρακτού
παρθένο δάσος φρακτούMariel Rammoy
229 views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη von Αλμπανάκη Ξανθή
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψηΟι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
Οι τροφές δεν είναι για να θρέφουν... βοηθάνε και στη σκέψη
φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ) von Dimitrios Nikolaidis
φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ)φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ)
φυλλο εργου 17 ηλεκτρική σύνδεση ψυκτικής εγκατάστασης (εγκψ)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) von ssuserc13fb9
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
ssuserc13fb931 views
παρθένο δάσος φρακτού von Mariel Rammoy
παρθένο δάσος φρακτούπαρθένο δάσος φρακτού
παρθένο δάσος φρακτού
Mariel Rammoy229 views
32 θέματα επαναληπτικά προετοιμάζοντας για την γ λυκείου-stampa von Μάκης Χατζόπουλος
32 θέματα επαναληπτικά  προετοιμάζοντας για την γ λυκείου-stampa32 θέματα επαναληπτικά  προετοιμάζοντας για την γ λυκείου-stampa
32 θέματα επαναληπτικά προετοιμάζοντας για την γ λυκείου-stampa
ερευνητική έκθεση ομάδας α (1) von tryfonid
ερευνητική έκθεση ομάδας α (1)ερευνητική έκθεση ομάδας α (1)
ερευνητική έκθεση ομάδας α (1)
tryfonid295 views
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις von statsakiri
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσειςπαράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
παράδοση και μοντερνισμός ενδεικτικές σημειώσεις
statsakiri1.4K views
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι von Konstantia Tsapra
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
Konstantia Tsapra4.7K views
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία von vmantza
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
vmantza317 views
Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου von Stathis Gourzis
Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α ΛυκείουΕρωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου
Ερωτήσεις επανάληψης Χημεία Α Λυκείου
Stathis Gourzis381 views
Β λυκείου γενικής κεφάλαιο 3ο 4ο von Makis Athanasopoulos
Β λυκείου γενικής κεφάλαιο 3ο 4οΒ λυκείου γενικής κεφάλαιο 3ο 4ο
Β λυκείου γενικής κεφάλαιο 3ο 4ο
Κρητικός von cgialopsos
ΚρητικόςΚρητικός
Κρητικός
cgialopsos506 views
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό von emitsou
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
emitsou2.2K views

Similar a Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Επαναληπτικό διαγώνισμα Γ Λυκείου [21/5/2021] von
Επαναληπτικό διαγώνισμα Γ Λυκείου [21/5/2021]Επαναληπτικό διαγώνισμα Γ Λυκείου [21/5/2021]
Επαναληπτικό διαγώνισμα Γ Λυκείου [21/5/2021]Μάκης Χατζόπουλος
13.1K views3 Folien
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ... von
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ...ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ...
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ...fotisalexoglou
571 views102 Folien
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου von
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουΑ Χ
83.9K views4 Folien
Μαθηματικά Β Γυμνασίου von
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίουelsxoleio
913 views3 Folien
μμε1 von
μμε1μμε1
μμε1nikosas
518 views22 Folien
Dimiourgiki grafi comics von
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comicsserreschools
1.8K views59 Folien

Similar a Μαθηματικά Β Γυμνασίου(20)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ... von fotisalexoglou
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ...ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ...
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ-ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩ...
fotisalexoglou571 views
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου von Α Χ
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
Α Χ83.9K views
Μαθηματικά Β Γυμνασίου von elsxoleio
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
elsxoleio913 views
μμε1 von nikosas
μμε1μμε1
μμε1
nikosas518 views
Dimiourgiki grafi comics von serreschools
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comics
serreschools1.8K views
Eidiko thema A8_2008_solutions.875.pdf von IoannaTsitra
Eidiko thema A8_2008_solutions.875.pdfEidiko thema A8_2008_solutions.875.pdf
Eidiko thema A8_2008_solutions.875.pdf
IoannaTsitra7 views
Bιολογία A’Γυμνασίου(α) von Markos Kalafatsis
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Markos Kalafatsis190 views
πέψη στον άνθρωπο von Despina Setaki
πέψη στον άνθρωπο πέψη στον άνθρωπο
πέψη στον άνθρωπο
Despina Setaki17.4K views
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ von andreoutonia
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
andreoutonia405 views
Eκφράζομαι με επιχειρήματα von stam72
Eκφράζομαι με επιχειρήματαEκφράζομαι με επιχειρήματα
Eκφράζομαι με επιχειρήματα
stam72387 views
βασίλης δήμος von stkarapy
βασίλης δήμοςβασίλης δήμος
βασίλης δήμος
stkarapy944 views
Omada 3 g1 von 3onikaias
Omada 3 g1Omada 3 g1
Omada 3 g1
3onikaias391 views
παρουσίαση1 von mroussa2
παρουσίαση1παρουσίαση1
παρουσίαση1
mroussa2162 views
σεναριο της αναπαραγωγης von lelman
σεναριο της αναπαραγωγηςσεναριο της αναπαραγωγης
σεναριο της αναπαραγωγης
lelman500 views
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους" von Areti Karkou
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Areti Karkou611 views

Más de Vasso Servou

Freinet von
FreinetFreinet
FreinetVasso Servou
4.8K views23 Folien
Freinet von
FreinetFreinet
FreinetVasso Servou
287 views23 Folien
Efhmerida von
EfhmeridaEfhmerida
EfhmeridaVasso Servou
8.1K views17 Folien
Astro pi2 von
Astro pi2Astro pi2
Astro pi2Vasso Servou
370 views1 Folie
Fruit keyboard connection von
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connectionVasso Servou
56 views1 Folie
Fruit keyboard von
Fruit keyboardFruit keyboard
Fruit keyboardVasso Servou
73 views1 Folie

Más de Vasso Servou(20)

Fruit keyboard connection von Vasso Servou
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connection
Vasso Servou56 views
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου von Vasso Servou
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύουΥποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Vasso Servou120 views
Trust me lesson 3 gld 11 14 von Vasso Servou
Trust me lesson 3 gld 11 14Trust me lesson 3 gld 11 14
Trust me lesson 3 gld 11 14
Vasso Servou37 views
Το εσωτερικό του υπολογιστή von Vasso Servou
Το εσωτερικό του υπολογιστήΤο εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Vasso Servou2.3K views
εργονομίαχουλιάρας von Vasso Servou
εργονομίαχουλιάραςεργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάρας
Vasso Servou102 views
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη von Vasso Servou
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδηεργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
Vasso Servou522 views
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα von Vasso Servou
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκαεργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
Vasso Servou105 views
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4 von Vasso Servou
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
Vasso Servou122 views
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh von Vasso Servou
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekoshBbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Vasso Servou278 views
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του von Vasso Servou
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Vasso Servou1.2K views

Último

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
23 views71 Folien
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
558 views16 Folien
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
114 views23 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
83 views65 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
423 views15 Folien

Último(20)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c23 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212423 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist94 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c15 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu99 views

Μαθηματικά Β Γυμνασίου

 • 1. Α. ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τη είλαη αξηζκεηηθή θαη ηη αιγεβξηθή παξάζηαζε Τη νλνκάδεηαη εμίζσζε κε άγλσζην ην x θαη πόηε ιέκε όηη ην ξ είλαη ιύζε ηεο εμίζσζεο α) Ζ εμίζσζε 0 x=3 είλαη … β) Ζ εμίζσζε 0 x=0 είλαη … Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Ζ εμίζσζε 3x + x = x είλαη ηαπηόηεηα. β. Αλ κηα εμίζσζε είλαη ηαπηόηεηα, ηόηε θάζε αξηζκόο είλαη ιύζε ηεο. γ. Ζ εμίζσζε 0∙x = 0 είλαη αδύλαηε . δ. Αλ κηα εμίζσζε δελ είλαη αδύλαηε, ζα είλαη ηαπηόηεηα. ε. Ζ εμίζσζε 8∙x = 0 είλαη αδύλαηε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΜΑ 1Ο Α. Τη νλνκάδνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ελόο ζεηηθνύ αξηζκνύ α ; Β. Οξίδεηαη ξίδα ελόο αξλεηηθνύ αξηζκνύ; (Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο ) Γ. Γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο x, α ηζρύεη α = x. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Τν α είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο. β. Τν x είλαη ζεηηθόο αξηζκόο ή κεδέλ γ. Ηζρύεη ε ζρέζε x2 = α Γ. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε αξηζκό ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ ίζν ηνπ αξηζκό από ηελ ζηήιε Β Σηήιε Α Σηήιε Β i) 64 α ) 2 β ) 4 γ ) 8 δ ) -8 ii) 25 9 iii) 2 ( 8) iv) 2 ( 4) v) 4
 • 2. Γ. Να κεηαθέξεηαη ζην γξαπηό ζαο ζπκπιεξσκέλεο ηηο πξνηάζεηο α) Δπεηδή 02 =0 ηόηε 0  β) Αλ α x κε α,x≥0 ηόηε α=… γ) Αλ α≥0 ηόηε   2 α  δ) Αλ α<0 ηόηε 2 α  Β. Πνηνη από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο είλαη ξεηνί θαη πνηνη άξξεηνη; 2 5, 4 9 25, , , Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά, κε ηνπο θαηάιιεινπο αξηζκνύο, ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο ζρέζεηο:   2 2 0 .... 7 ... ( 5) ...     Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Ο 1 είλαη άξξεηνο αξηζκόο . β. Ζ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 0 δελ νξίδεηαη . γ. 4 2 a a γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό α . δ. Ο 5 είλαη άξξεηνο αξηζκόο. ε. 2 a a γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό α. Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. 2   β. Ο αξηζκόο 5 είλαη άξξεηνο. γ.   2 25 5 δ. 49 6 36 7  ε. 25 9 5 3  
 • 3. Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Ηζρύεη 0,49 0,7 . β. Αλ 5x  , ηόηε 25x  . γ. Ζ εμίζσζε 2 9x  έρεη κνλαδηθή ιύζε ηελ 3x  . δ. Ηζρύεη   2 7 7   . Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά, ώζηε λα πξνθύςεη αιεζήο πξόηαζε: Αλ x a , ηόηε πξέπεη ν a λα είλαη …….........αξηζκόο , ν x λα είλαη.............. αξηζκόο θαη λα ηζρύεη 2 ...a  Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Άλ   , κε , 0   , ηόηε 2   β. 0 0 γ. 2 a a , γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό a . ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α. Τη ιέγεηαη ζπλάξηεζε; Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y x είλαη κία επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. β. H επζεία 2y x έρεη θιίζε 2 . γ. Ο άμνλαο x x είλαη ε επζεία 0y  . δ. Τν ζεκείν Μ(2, 5) έρεη ηεηκεκέλε 5 θαη ηεηαγκέλε 2. Α1. Τη ιέγεηαη θιίζε ηεο επζείαο κε ηύπν y=αx Α2 Να ζπκπιεξώζεηε, ζηελ θόιια ζαο, ηα επόκελα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ α) Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y=αx είλαη ……. πνπ δηέξρεηαη από ….. ησλ αμόλσλ β) Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y=αx+β κε β≠0 είλαη κηα επζεία παξάιιειε ηεο
 • 4. επζείαο κε εμίζσζε …. . θαη ηέκλεη ηνλ y΄y ζην ζεκείν ….. γ) Ο άμνλαο x΄x είλαη κηα επζεία κε ηύπν …. Α. Τη γξακκή είλαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y x  ; Γηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Κιίζε ηεο επζείαο y x  ιέγεηαη ν ιόγνο x a y  γηα 0y . β. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 3 5y x  πξνθύπηεη από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 3y x , αλ ηε κεηαηνπίζνπκε παξάιιεια ζηνλ άμνλα y΄y θαηά 5 κνλάδεο πξνο ηα πάλσ. Γ. Σηνλ επόκελν πίλαθα λα αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα κόλν ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Β, ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α) Ζ επζεία 3 2y x   1) είλαη ν άμνλαο x΄x β) Ζ επζεία 2 1y x  2) είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία 3 2y x  γ) Ζ επζεία 0y  3) έρεη θιίζε 2 4) δηέξρεηαη από ην ζεκείν (0, 2) ΘΕΜΑ 2Ο Α. Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη αλάινγα; Β. Να αλαθέξεηε ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ: y ax θαη ( 0)y ax     Γ. Τη ζρέζε έρνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δύν παξαπάλσ ζπλαξηήζεσλ ; Α. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Σηελ επζεία y a x  ν ιόγνο y a x  , γηα 0x ιέγεηαη θιίζε ηεο επζείαο y a x  . β. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο y a x  είλαη κία επζεία πνπ δελ δηέξρεηαη
 • 5. από ηελ αξρή Ο(0,0) ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. γ. Ζ επζεία y x έρεη θιίζε ηνλ αξηζκό 1. Β. Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε ζρεδηάζεη ηηο ηξεηο παξάιιειεο επζείεο ηεο ζηήιεο A ηνπ επόκελνπ πίλαθα. Να βξείηε πνηα από ηηο επζείεο ε1 , ε2 θαη ε3 κπνξεί λα έρεη εμίζσζε ς=2x. Με δεδνκέλν ηελ απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα, λα αληηζηνηρίζεηε θάζε επζεία ηεο ζηήιεο Α κε ηελ εμίζσζή ηεο ζηε ζηήιε Β κε βάζε ην δηπιαλό ζρήκα. Α. Πόηε δύν πνζά νλνκάδνληαη αληηζηξόθσο αλάινγα; Β. Αλ δύν πνζά x, y είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα ηόηε ………… είλαη…… Αλ α≠0 είλαη ην ……………….ησλ είλαη ην ……………….ησλ x,y ηόηε ην y εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ x από ηνλ ηύπν….. θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ιέγεηαη ……. Αλ α>0 ηόηε ε γξαθηθή παξάζηαζε απνηειείηαη από ……………. πνπ βξίζθνληαη ζην ………….. ελώ αλ α<0 βξίζθνληαη …………. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο ……………. θαη άμνλεο ζπκκεηξίαο …… Σηήιε A Σηήιε B ε1 2y x ε2 2 4y x  ε3 2 4y x 
 • 6. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Α. Πνηνη είλαη νη ηύπνη πνπ καο δίλνπλ ην εκβαδόλ ηνπ α) Τεηξαγώλνπ β) νξζνγσλίνπ (παξαιιεινγξάκκνπ) γ) ηπραίνπ παξαιιεινγξάκκνπ δ) ηξαπεδίνπ θαη ε) ηξηγώλνπ Β. Αλ ε πιεπξά ηεηξαγώλνπ είλαη 1m ηόηε ην εκβαδόλ ηνπ είλαη …. θαη νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ είλαη…………… Ζ ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη είλαη 1…=…..=…..=……. Α. Να δηαηππώζεηε ην ππζαγόξεην ζεώξεκα. Σηε ζπλέρεηα, λα ζρεδηάζεηε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Â = 900 ) θαη λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν ηύπν. Β. Να δηαηππώζηε ην αληίζηξνθν ηνπ ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο. Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο, ώζηε λα πξνθύςεη αιεζήο πξόηαζε: Αλ ην ……….. ηεο ……….. πιεπξάο ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζν κε ην……….ησλ ……… ησλ δύν άιισλ πιεπξώλ ηνπ ηξηγώλνπ , ηόηε ην ηξίγσλν είλαη νξζνγώλην. Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Τν ππζαγόξεην ζεώξεκα εθαξκόδεηαη ζε όια ηα ηξίγσλα. β. Αλ γηα ηηο πιεπξέο , ,   ελόο ηξηγώλνπ ΑΒΓ ηζρύεη 2 2 2     , ηόηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ έρεη 0ˆ 90  . Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Τν ππζαγόξεην ζεώξεκα εθαξκόδεηαη κόλν ζηα νξζνγώληα ηξίγσλα. β. Τν ηξίγσλν ΖΘΜ κε πιεπξέο ΖΘ= 5 , ΖΜ= 8 θαη ΘΜ= 3 είλαη νξζνγώλην. γ. Τν νξζνγώλην ηξίγσλν ΓΔΕ κε θάζεηεο πιεπξέο ΓΔ=8 θαη ΓΕ=15 έρεη ππνηείλνπζα ΔΕ=17. Β. Τν δηπιαλό ηξίγσλν ΚΛΜ είλαη νξζνγώλην κε γσλία Κ=900 θαη ΚΝ ην ύςνο ηνπ. Να ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο, ώζηε λα είλαη αιεζείο: α. ΜΛ2 =…+….. β. ΜΚ2 =…-… γ. ΝΛ2 =…-…
 • 7. Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε (κε βάζε ην επόκελν ζρήκα). α. (ΑΒ)2 = (ΑΓ)2 + (ΒΓ)2 β. (ΑΒ)2 = (ΑΓ)2 – (ΑΓ)2 γ. (ΑΒ)2 = (ΑΓ)2 + (ΒΓ)2 δ. (ΒΓ)2 = (ΒΓ)2 – (ΑΓ)2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α. Πσο νξίδεηαη ην εκίηνλν, ην ζπλεκίηνλν θαη ε εθαπηνκέλε κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ; Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. Σην επόκελν νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ ˆ 90   ηζρύνπλ: Α.     Β.   Γ.     Γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε θαηάιιειεο ιέμεηο ή ζρέζεηο, ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο. α. Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλ δηαηξέζνπκε ηελ …………………………… κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ δηα ηελ ……………………………, είλαη πάληνηε ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο σ. β. Οη ηηκέο ηνπ ζπλεκηηόλνπ κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ είλαη πάληα κηθξόηεξεο από …. θαη κεγαιύηεξεο από …. Β. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
 • 8. α. Γηα νπνηαδήπνηε νμεία γσλία σ ηζρύνπλ : 0 < εκσ<1 θαη 0<ζπλσ<1. β. Τν ζπλ450 = 2 γ. Ο ιόγνο πνπ ζρεκαηίδεηαη , αλ δηαηξέζνπκε ηελ απέλαληη θάζεηε πιεπξά κε ηελ πξνζθείκελε θάζεηε πιεπξά κηαο νμείαο γσλίαο σ ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ, είλαη πάληνηε ζηαζεξόο θαη ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο σ. Β. Σην παξαθάησ ζρήκα, δίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε νξζή ηελ γσλία Β. Αλ νη πιεπξέο ηνπ είλαη α=16, β=20 θαη γ=12 Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε . Γ. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν θαη έζησ σ κηα νμεία γσλία ηνπ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. α. Γηα θάζε νμεία γσλία σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζρύεη ζπλσ < 1 β. Γηα θάζε νμεία γσλία σ νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζρύεη εθσ1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Α. Πνηα γσλία νλνκάδεηαη εγγεγξακκέλε; Β. Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ κηαο εγγεγξακκέλεο γσλίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ πνπ βαίλεη; Τη ηζρύεη γηα ηηο εγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν ή ζε ίζα ηόμα; Α. Πόηε έλα πνιύγσλν ιέγεηαη θαλνληθό; Β. Πνηα είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ γσλία θ ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ κε ηελ θεληξηθή γσλία σ ηνπ λ-γώλνπ; Α Β Γ Γ εκσ 12 16 3 5 16 20 16 12 ζπλζ 16 20 12 16 16 12 3 5 εθσ 4 3 16 20 3 5 12 16
 • 9. Σην δηπιαλό ζρήκα: Α. Σην δηπιαλό ζρήκα λα ραξαθηεξίζεηε ηηο γσλίεο δ θαη ε. Β. Πόηε έλα πνιύγσλν νλνκάδεηαη θαλνληθό; Γ. Να γξάςεηε ηε ηε ζρέζε ησλ γσληώλ θαη ησλ θεληξηθώλ γσληώλ ελόο θαλνληθνύ λ-γώλνπ Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα επόκελα θελά κε θαηάιιειεο ιέμεηο, ώζηε λα πξνθύςνπλ αιεζείο πξνηάζεηο. α. Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην είλαη ……………. β. Γπν εγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ηόμν είλαη κεηαμύ ηνπο ……... γ. Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε …………….. ηεο επίθεληξεο γσλίαο πνπ έρεη ην ίδην αληίζηνηρν ηόμν. δ. Τν κήθνο ηνπ θύθινπ κε αθηίλα ξ δίλεηαη από ηνλ ηύπν …….. ε. Τν εκβαδόλ ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ κε αθηίλα ξ δίλεηαη από ηνλ ηύπν …….. Γ. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζηελ θόιια ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. Μηα εγγεγξακκέλε γσλία ˆAOB βαίλεη ζε έλα ηόμν ΑΒ κ o κνηξώλ. α. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε κν . β. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε . 2   γ. Ζ εγγεγξακκέλε γσλία είλαη ίζε κε 2κν . Γ. Να ζπκπιεξώζεηε, ζηελ θόιια ζαο, ηα επόκελα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, ώζηε απηέο λα είλαη αιεζείο, κε βάζε ην επόκελν ζρήκα: α. Ζ γσλία ˆ ιέγεηαη …………….. θαη ην κέηξν ηεο είλαη ….. γηαηί βαίλεη ζε …………… β. Τν κέηξν ηεο γσλίαο ˆ είλαη …... γ. Ζ επίθεληξε γσλία ˆείλαη δηπιάζηα από ηελ εγγεγξακέλε γσλία …. γηαηί είλαη ………….θαη βαίλνπλ …….. ηόμν. δ. Ζ επίθεληξε γσλία ˆAΟΓ είλαη ……. ηεο γσλίαο B  θαη είλαη ίζε κε ……. κνίξεο 100 ε δ Γ B A