TransLab Kampus 13: Over voeding

Avansa Kempen
Avansa KempenAvansa Kempen
Kampus 9 mei 2019
Welkom
Een blik op het mondiale voedselprobleem
Jef Van Eyck
Onze voeding:
een uitdaging van
formaat
.
Deel 1
Landbouw en voedsel:
Analyse door nationale
en internationale
overheden: 2017-2018
Uit Trends en uitdagingen voor Landbouw en Voedsel, een internationale en Europese situatieschets,
Vlaams Departement Landbouw en visserij, 2018
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het mondiale landbouw- en voedselsysteem
fundamentele veranderingen ondergaan. Meer voedselzekerheid voor meer mensen is
daarbij één van de grote verdiensten. Met de gevolgen en consequenties van die
veranderingen werden echter nooit ernstig rekening gehouden. En dus rijst de vraag of
het huidige landbouw- en voedselsysteem in staat is om de groeiende wereldbevolking
met een eetpatroon in verandering duurzaam te voeden.
De FAO (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties) schetste in 2017
9 internationale trends die impact hebben op de landbouw en ons voedselsysteem.
1. Bevolkingsgroei,
verstedelijking,
vergrijzing.
- In 2050 zijn we met 9,78 miljard
mensen, in 2100 met 11,8 miljard
- in 2050 woont 60 % van de
bevolking in steden
2. Economische ontwikkelingen
- Tegen 2050 zou het gemiddelde
inkomen met 132 % toenemen, maar de
enorme kloof tussen Noord en Zuid
blijft. Gevolgen ?
3. Schaarste in en concurrentie voor natuurlijke
hulpbronnen
- 33 % van de wereldwijde landbouwgrond is
gedegradeerd
- Uitbreiding landbouwgronden is oorzaak van 80 %
van de ontbossing
- Waterschaarste: de landbouw is verantwoordelijk
voor 70% van wateropname
4. Klimaatverandering en natuurrampen
- De landbouw en ander energiegebruikers in de voedselproductie zijn
verantwoordelijk voor 26% van de totale broeikasgasemissies.
- De landbouw is de belangrijkste uitstoter van methaan- en lachgas (broeikasgassen)
5. Landbouwproductiviteit en innovatie
- Om aan de verwachte vraag tegemoet te komen moet de landbouw in 2050
bijna 50% meer voedsel, voeder en biobrandstof produceren dan in 2012
- Maar grond en water zijn schaars goed: het zal dus van nieuwe technologie
moeten komen : ggo’s (???), nanotechnologie,…
6. Grensoverschrijdende plagen en
ziektes
- Wereldwijd gaat jaarlijks tussen 20 en 40 %
van de landbouwproductie verloren door
plantenziektes (220 miljard USD)
- 70 % van de infectieziekten die sinds 1940
optraden bij de mens zijn terug te leiden tot
dieren.
7. Armoede, ongelijkheid,
voedselonzekerheid en conflicten
- Ook al is extreme armoede wereldwijd
afgenomen, nog steeds moeten 9,6 % van de
bevolking (700 miljoen) mensen toekomen met
1,9 USD per dag.
- 13,2 % of 775 miljoen mensen in lage en
middeninkomens hebben onvoldoende voedsel
om aan hun dagelijkse minimale hoeveelheid
calorieën te geraken.
- In 2015 zijn 65 miljoen mensen op de vlucht
geslagen omwille van voedselonzekerheid ten
gevolge (gewapende) conflicten
8 . Voeding en gezondheid
- 800 miljoen mensen zijn ondervoed
- 2 miljard mensen heeft nutritionele
tekorten (bv. ijzer, vitamine A)
- 40 % van de bevolking had overgewicht, 13
% kampt met obesitas (cijfers 2014)
9. Veranderde landbouwsector en veranderde
voedselsystemen
- Landbouw is goed voor minder dan 5 % van het mondiale BBP,
tewerkstelling in de landbouw neemt af.
- Omwille van de verstedelijking stijgt de vraag naar makkelijk
bewaarbaar en vervoerbaar voedsel (veelal voor supermarkten) :
de voedselverwerking is een belangrijke tak van ons
voedselsysteem geworden.
- In stedelijke gebieden dienen zich ook andere ontwikkelingen aan:
de hernieuwde aandacht voor alternatieve
kleinschalige voedselproductie en een toenemend aantal
migranten die bijdragen aan een wijzigende cultuur.
Deel 2 : Ons Voedingssysteem: problemen
Hoe ziet ons consumptie-
patroon er uit ?
 De consument geniet van een
ruim voedselaanbod tegen lage
prijzen
 De vleesconsumptie is hoog
 …maar wel dalend
om 1 kilo rundvlees te produceren stoten we in
in Vlaanderen, volgens berekeningen van het
milieuadviesbureau ERM en de UGent, tussen 22
22 en 25 kilo broeikasgas uit
Welke patronen zien we in de landbouwproductie ?
 Evolutie naar steeds minder maar grotere landbouwbedrijven zet door:
Vlaanderen telde in 2015 ongeveer 1,3 miljoen runderen, 6 miljoen
varkens en 32 miljoen stuks pluimvee.
 Intensieve landbouw is niet op alle vlakken even efficiënt : verlies aan
biodiversiteit, dierenwelzijn, grotere ziektegevoeligheid, meer
dierengeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen,…
 Lagere marges geven minder ruimte voor duurzame productie: o.a.
omwille van machtspositie van de grote distributie ketens
Milieuverstoringen : Broeikasgassen
 De CO2 uitstoot veroorzaakt door de voedingsconsumptie van de Vlamingen
ontstaat deels buiten Vlaanderen (productie, distributie, verwerking afval,…)
 De CO2 uitstoot veroorzaakt door de voedingsindustrie is voornamelijk voor
rekening van veeteelt (31%), akkerbouw (16 %) en elektriciteitsproductie (17 %)
 Emissies van natuurlijke processen vormen de grootste uitdaging voor de Vlaamse
landbouw. Voornamelijk ten gevolge van productie voor export: methaan en
lachgas (herkauwers) en mestopslag zijn de belangrijkste broeikasgassen (andere
dan CO2)
Landbouw ondervindt zelf de gevolgen van de klimaatverandering
 Landbouw is zowel oorzaak als slachtoffer van klimaatopwarming
 Extreme droogte kan leiden tot :
- 30 % oogstvermindering (bv. suikerriet)
- Hittestress bij vee en samenhangend productieverlies
- Minder verwarmen, maar veel meer koelen
- Nieuwe ziektes
- Droogtestress bij planten en dus schommelende opbrengst (en inkomsten)
 Omzetten van akker- naar grasland kan een goede buffer zijn voor CO2
toename… maar oppervlakte (blijvend) grasland gaat achteruit.
Milieuverstoringen : Stikstofverliezen
in de landbouw
Te veel stikstof in het milieu leidt uiteindelijk
tot vermesting en verzuring van het milieu:
 Vermesting leidt tot vervuiling van
drinkwatervoorraden, tot achteruitgang
van de biodiversiteit, achteruitgang van
voedingsgewassen en eutrofiëring
(algengroei) van oppervlaktewater
waardoor vissen en waterplanten niet
meer kunnen overleven.
Milieuverstoringen : Stikstofverliezen
in de landbouw
Te veel stikstof in het milieu leidt uiteindelijk
tot vermesting en verzuring van het milieu:
- Verzuring kan leiden tot zure regen,
verhoogde nitraatgehaltes in het
grondwater en tot de uitspoeling van
metalen naar het grondwater.
- Beide fenomenen zijn schadelijk voor plant,
dier en mens.
Deel 3: Ons Voedingssysteem :
oplossingen
De aard, omvang, geografische reikwijdte en
urgentie van de milieu-uitdagingen vragen
dringend om meer structurele samenwerking en
innovaties in het hele voedingssysteem.
Niet alleen de productieschakels maar ook de
handel, consumenten, overheden, onderwijs,
kennisinstellingen, kredietverstrekkers,
belangenverenigingen, maatschappelijke
organisaties enz. moeten betrokken worden.
Anders Eten
 Lagere consumptie van dierlijke producten leidt tot minder land- en watergebruik en
verlaagde broeikasgas- en stikstofemissie.
 Minder voedselverspilling : gemiddeld 18 à 26 kg /persoon/jaar
 Alternatieve eiwitbronnen kunnen dierlijke producten vervangen: soja, peulvruchten,
kweekvlees, insecten, algen en wieren, novel proteïn foods,…
Anders produceren en verdienen
 Efficiënter en meer circulair produceren binnen de grenzen van de
milieugebruiksruimte. Zo kunnen reststromen uit de landbouw ook in andere
sectoren worden aangewend (productie van energie,…)
 Kringloopmodel tussen bedrijf en andere actoren uit nabij gelegen dorp/stad (cfr
agro-ecologie)
 Biologische landbouw: loopt in VL achter op de rest van Europa.
 Verdienmodellen met hogere toegevoegde waarde: bioproducten, recreatie
streekproducten, educatie, leveren van ecosysteemdiensten bv graslanden, bijdrage
aan leveren van groene energie,…
Anders vermarkten, (ver)delen en verbinden
 milieu- en sociale kosten integreren in de voedselprijs
 Samenwerken in de voedselketen tussen detailhandel en landbouwers
i.f.v. meer duurzaam aanbod voor de consument.
 Anders vermarkten en verbinden: Korte keten verkoop: hoevewinkels,
boerenmarkten, automaten, zelfpluktuinen, CSA,
voedselabonnementen, voedselteams,…
Handvaten om de transitie naar een duurzamer
voedingssysteem te versnellen
1. Werken aan een brede, gedragen lange termijn visie via een overleg model waarin
vele (beleids-, sector-, middenveld) actoren betrokken worden.
2. Die lange termijnvisie moet omgezet worden in geïntegreerd beleid, in alle
domeinen van de samenleving: in de landbouw, de distributie, de detailhandel,
het onderwijs, het middenveld, de politieke partijen,….
3. Creëren van experimenteerruimtes via regelluwe zones met ruimte voor
innovatie, subsidiesystemen,…
4. Nationale en lokale netwerken om ook op stedelijk niveau samen te werken aan
duurzame voeding.
Uitsmijter
TransLab Kampus 13: Over voeding
TransLab Kampus 13: Over voeding
TransLab Kampus 13: Over voeding
TransLab Kampus 13: Over voeding
Panelgesprek
Hoe krijgen we de Kempen op een duurzame manier gevoed?
Sofie Vantournhout Voedselteams vzw
Kelly Theunis Vrijwilliger Rikolto vzw
Dries Wicke Colruyt
Judith Schrijvers Stad Hoogstraten
Alma De Walsche MO*derator
Vragen uit het publiek
Van praten naar actie
Katrien Loots
Een terugblik: Plannen voor Plaats
De Duurzame Menukaart
www.duurzamemenukaart.be
Een voorbeeld: VITO
Inge Eyskens
Voedselteam @ VITO
Inge Eyskens
10/05/2019
©VITO – Not for distribution 39
10/05/2019
©VITO – Not for distribution 40
QUICK WIN 30
DISTRIBUTION POINT
FOR BIO-FOOD
TransLab Kampus 13: Over voeding
Tijdlijn
10/05/2019
©VITO – Not for distribution 42
October
2018
May
2017
May
2019
IDEA
FACT
June
2018
July
2017
?
OnePlanet
Walk the talk
45 members
57 members
December
2018
Receptie
1 von 43

Recomendados

Landbouw op een kruispunt_de rol van de stad von
Landbouw op een kruispunt_de rol van de stadLandbouw op een kruispunt_de rol van de stad
Landbouw op een kruispunt_de rol van de stadBramMoeskops
435 views36 Folien
Landbouw, voeding en globalisering. Banaba presentatie 130925 von
Landbouw, voeding en globalisering. Banaba presentatie 130925Landbouw, voeding en globalisering. Banaba presentatie 130925
Landbouw, voeding en globalisering. Banaba presentatie 130925chris claes
1K views54 Folien
Btc cyclus 26 oktober 2013: landbouw, voeding & globalisering von
Btc cyclus 26 oktober 2013: landbouw, voeding & globaliseringBtc cyclus 26 oktober 2013: landbouw, voeding & globalisering
Btc cyclus 26 oktober 2013: landbouw, voeding & globaliseringchris claes
535 views55 Folien
De etende stad von
De etende stadDe etende stad
De etende stadWellantcollege
554 views18 Folien
Springtij 2017 von
Springtij 2017Springtij 2017
Springtij 2017Krijn Poppe
514 views11 Folien
Lezing Heimans en Thijsse von
Lezing Heimans en Thijsse Lezing Heimans en Thijsse
Lezing Heimans en Thijsse Krijn Poppe
473 views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Duurzaamheid & Voeding (Tobias Lenaert) von
Duurzaamheid & Voeding (Tobias Lenaert)Duurzaamheid & Voeding (Tobias Lenaert)
Duurzaamheid & Voeding (Tobias Lenaert)Avansa Mid- en Zuidwest
641 views40 Folien
Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1 von
Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1
Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1De Rode Hoed
302 views3 Folien
Dossier lokaal veevoeder_finaal von
Dossier lokaal veevoeder_finaalDossier lokaal veevoeder_finaal
Dossier lokaal veevoeder_finaalVanwildemeersch Bart
244 views24 Folien
UGent_2005_MensMarktMogelijkheden von
UGent_2005_MensMarktMogelijkhedenUGent_2005_MensMarktMogelijkheden
UGent_2005_MensMarktMogelijkhedenErik Krosenbrink
1.1K views292 Folien
Presentatie sociale stadslandbouw opbouwwerkfestival krachtproef 2014 von
Presentatie sociale stadslandbouw opbouwwerkfestival krachtproef 2014Presentatie sociale stadslandbouw opbouwwerkfestival krachtproef 2014
Presentatie sociale stadslandbouw opbouwwerkfestival krachtproef 2014Kiemkracht (Self-employed)
1.3K views27 Folien
Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg). von
Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg).Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg).
Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg).Wouter de Heij
140 views18 Folien

Was ist angesagt?(12)

Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1 von De Rode Hoed
Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1
Verslag 'De prijs van ons voedsel' Afl. 1
De Rode Hoed302 views
Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg). von Wouter de Heij
Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg).Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg).
Nota Duurzaam Voedsel - 2009 (Verburg).
Wouter de Heij140 views
Presentatie loek de lange van molenaar tot kok von eismamediagroep
Presentatie loek de lange van molenaar tot kokPresentatie loek de lange van molenaar tot kok
Presentatie loek de lange van molenaar tot kok
eismamediagroep1K views
Landbouw en de groene revolutie von jvmensch
Landbouw en de groene revolutieLandbouw en de groene revolutie
Landbouw en de groene revolutie
jvmensch1.2K views
H5 par4 5_voedsel en gezondheid von jvmensch
H5 par4 5_voedsel en gezondheidH5 par4 5_voedsel en gezondheid
H5 par4 5_voedsel en gezondheid
jvmensch2.9K views
Overzicht lessen duurzame ontwikkeling von anneraijmakers
Overzicht lessen duurzame ontwikkelingOverzicht lessen duurzame ontwikkeling
Overzicht lessen duurzame ontwikkeling
anneraijmakers319 views
Wetenschappelijke Feiten over Biodiversiteit von GreenFacts
Wetenschappelijke Feiten over BiodiversiteitWetenschappelijke Feiten over Biodiversiteit
Wetenschappelijke Feiten over Biodiversiteit
GreenFacts2.1K views

Similar a TransLab Kampus 13: Over voeding

Ilb uitgebreide propositie 2016:2017 von
Ilb uitgebreide propositie 2016:2017Ilb uitgebreide propositie 2016:2017
Ilb uitgebreide propositie 2016:2017Menno Jan Janssen
541 views14 Folien
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx von
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKrijn Poppe
16 views24 Folien
Overzicht lessen duurzame ontwikkeling von
Overzicht lessen duurzame ontwikkelingOverzicht lessen duurzame ontwikkeling
Overzicht lessen duurzame ontwikkelingSanoma NL
1.8K views31 Folien
Presentatie 15 september vroone von
Presentatie 15 september vroonePresentatie 15 september vroone
Presentatie 15 september vrooneBart Verhaeghe de Naeyer
105 views23 Folien
Trends in agrarisch KJ Poppe Nijenrode von
Trends in agrarisch KJ Poppe NijenrodeTrends in agrarisch KJ Poppe Nijenrode
Trends in agrarisch KJ Poppe NijenrodeKrijn Poppe
1.2K views60 Folien
How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013) von
How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013)How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013)
How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013)VNUEE
1.1K views30 Folien

Similar a TransLab Kampus 13: Over voeding(20)

KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx von Krijn Poppe
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptxKJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
KJ Poppe Actualiteiten Dronten en Blaricum.pptx
Krijn Poppe16 views
Overzicht lessen duurzame ontwikkeling von Sanoma NL
Overzicht lessen duurzame ontwikkelingOverzicht lessen duurzame ontwikkeling
Overzicht lessen duurzame ontwikkeling
Sanoma NL1.8K views
Trends in agrarisch KJ Poppe Nijenrode von Krijn Poppe
Trends in agrarisch KJ Poppe NijenrodeTrends in agrarisch KJ Poppe Nijenrode
Trends in agrarisch KJ Poppe Nijenrode
Krijn Poppe1.2K views
How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013) von VNUEE
How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013)How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013)
How to feed the planet in 2025 (Zorgtotaal 2013)
VNUEE1.1K views
Presentation EEAC position paper NL.pptx von Krijn Poppe
Presentation EEAC position paper NL.pptxPresentation EEAC position paper NL.pptx
Presentation EEAC position paper NL.pptx
Krijn Poppe19 views
Verslag 'De prijs van ons voedsel' afl. 2 von De Rode Hoed
Verslag 'De prijs van ons voedsel' afl. 2Verslag 'De prijs van ons voedsel' afl. 2
Verslag 'De prijs van ons voedsel' afl. 2
De Rode Hoed224 views
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders von Krijn Poppe
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurdersKJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders
KJ Poppe PvdA waterschapsbestuurders
Krijn Poppe231 views
Symposium pluimvee opendag Declerck-Becelaere jan de keyser bnp paribas fortis von Pergamino
Symposium pluimvee opendag Declerck-Becelaere jan de keyser bnp paribas fortisSymposium pluimvee opendag Declerck-Becelaere jan de keyser bnp paribas fortis
Symposium pluimvee opendag Declerck-Becelaere jan de keyser bnp paribas fortis
Pergamino360 views
Geen simpele oplossing voor honger - WUR von Wouter de Heij
Geen simpele oplossing voor honger - WURGeen simpele oplossing voor honger - WUR
Geen simpele oplossing voor honger - WUR
Wouter de Heij720 views
Fnd Deltawerken - eiwit krijgt kleur von Wouter de Heij
Fnd Deltawerken - eiwit krijgt kleurFnd Deltawerken - eiwit krijgt kleur
Fnd Deltawerken - eiwit krijgt kleur
Wouter de Heij1.6K views
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx von Krijn Poppe
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptxLezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx
Lezing NISCOO Heerenveen 2022.pptx
Krijn Poppe528 views
Landbouw en Ontwikkeling von GreenFacts
Landbouw en OntwikkelingLandbouw en Ontwikkeling
Landbouw en Ontwikkeling
GreenFacts338 views
Visie landbouw, natuur en voedsel - waardevol en verbonden (sept 2018) von Wouter de Heij
Visie landbouw, natuur en voedsel - waardevol en verbonden (sept 2018)Visie landbouw, natuur en voedsel - waardevol en verbonden (sept 2018)
Visie landbouw, natuur en voedsel - waardevol en verbonden (sept 2018)
Wouter de Heij286 views
Campagne_Green_Lifestyle von Anke Baeten
Campagne_Green_LifestyleCampagne_Green_Lifestyle
Campagne_Green_Lifestyle
Anke Baeten281 views
K j Poppe cursus vlb november 2021 von Krijn Poppe
K j Poppe cursus vlb november 2021K j Poppe cursus vlb november 2021
K j Poppe cursus vlb november 2021
Krijn Poppe558 views
Voedselcrisis: Globale problematiek von VU Connected
Voedselcrisis: Globale problematiekVoedselcrisis: Globale problematiek
Voedselcrisis: Globale problematiek
VU Connected516 views

Más de Avansa Kempen

De toekomst - Ellen Desie.pptx von
De toekomst - Ellen Desie.pptxDe toekomst - Ellen Desie.pptx
De toekomst - Ellen Desie.pptxAvansa Kempen
268 views36 Folien
Bea De Maeyer over dorp en diversiteit von
Bea De Maeyer over dorp en diversiteitBea De Maeyer over dorp en diversiteit
Bea De Maeyer over dorp en diversiteitAvansa Kempen
177 views13 Folien
Jana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschap von
Jana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschapJana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschap
Jana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschapAvansa Kempen
215 views35 Folien
Leen Heylen over zorgzame buurten von
Leen Heylen over zorgzame buurtenLeen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurtenAvansa Kempen
259 views19 Folien
beweging.net over de motor van het lokale middenveld von
beweging.net over de motor van het lokale middenveldbeweging.net over de motor van het lokale middenveld
beweging.net over de motor van het lokale middenveldAvansa Kempen
221 views11 Folien
Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek von
Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek
Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek Avansa Kempen
228 views19 Folien

Más de Avansa Kempen(20)

De toekomst - Ellen Desie.pptx von Avansa Kempen
De toekomst - Ellen Desie.pptxDe toekomst - Ellen Desie.pptx
De toekomst - Ellen Desie.pptx
Avansa Kempen268 views
Bea De Maeyer over dorp en diversiteit von Avansa Kempen
Bea De Maeyer over dorp en diversiteitBea De Maeyer over dorp en diversiteit
Bea De Maeyer over dorp en diversiteit
Avansa Kempen177 views
Jana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschap von Avansa Kempen
Jana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschapJana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschap
Jana Lefevere van Stuifzand over tradities en een dorpsgemeenschap
Avansa Kempen215 views
Leen Heylen over zorgzame buurten von Avansa Kempen
Leen Heylen over zorgzame buurtenLeen Heylen over zorgzame buurten
Leen Heylen over zorgzame buurten
Avansa Kempen259 views
beweging.net over de motor van het lokale middenveld von Avansa Kempen
beweging.net over de motor van het lokale middenveldbeweging.net over de motor van het lokale middenveld
beweging.net over de motor van het lokale middenveld
Avansa Kempen221 views
Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek von Avansa Kempen
Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek
Piet Verhoeven over Dorpscoöperatie Esbeek
Avansa Kempen228 views
Translab Kampus over de commons von Avansa Kempen
Translab Kampus over de commonsTranslab Kampus over de commons
Translab Kampus over de commons
Avansa Kempen480 views
Buurtbudget: bij de studievoormiddag von Avansa Kempen
Buurtbudget: bij de studievoormiddagBuurtbudget: bij de studievoormiddag
Buurtbudget: bij de studievoormiddag
Avansa Kempen538 views
Michaël Opgenhaffen over online polarisatie von Avansa Kempen
Michaël Opgenhaffen over online polarisatieMichaël Opgenhaffen over online polarisatie
Michaël Opgenhaffen over online polarisatie
Avansa Kempen268 views
Adviesraden hervormen; een praktijkverhaal uit Herentals von Avansa Kempen
Adviesraden hervormen; een praktijkverhaal uit HerentalsAdviesraden hervormen; een praktijkverhaal uit Herentals
Adviesraden hervormen; een praktijkverhaal uit Herentals
Avansa Kempen214 views
Adviesraden, een toekomstbeeld. von Avansa Kempen
Adviesraden, een toekomstbeeld.Adviesraden, een toekomstbeeld.
Adviesraden, een toekomstbeeld.
Avansa Kempen222 views
30 recepten kernversterking von Avansa Kempen
30 recepten kernversterking30 recepten kernversterking
30 recepten kernversterking
Avansa Kempen202 views
Transitie naar gasloze wijken von Avansa Kempen
Transitie naar gasloze wijkenTransitie naar gasloze wijken
Transitie naar gasloze wijken
Avansa Kempen206 views

TransLab Kampus 13: Over voeding

 • 1. Kampus 9 mei 2019 Welkom
 • 2. Een blik op het mondiale voedselprobleem Jef Van Eyck
 • 4. . Deel 1 Landbouw en voedsel: Analyse door nationale en internationale overheden: 2017-2018
 • 5. Uit Trends en uitdagingen voor Landbouw en Voedsel, een internationale en Europese situatieschets, Vlaams Departement Landbouw en visserij, 2018 Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het mondiale landbouw- en voedselsysteem fundamentele veranderingen ondergaan. Meer voedselzekerheid voor meer mensen is daarbij één van de grote verdiensten. Met de gevolgen en consequenties van die veranderingen werden echter nooit ernstig rekening gehouden. En dus rijst de vraag of het huidige landbouw- en voedselsysteem in staat is om de groeiende wereldbevolking met een eetpatroon in verandering duurzaam te voeden. De FAO (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties) schetste in 2017 9 internationale trends die impact hebben op de landbouw en ons voedselsysteem.
 • 6. 1. Bevolkingsgroei, verstedelijking, vergrijzing. - In 2050 zijn we met 9,78 miljard mensen, in 2100 met 11,8 miljard - in 2050 woont 60 % van de bevolking in steden
 • 7. 2. Economische ontwikkelingen - Tegen 2050 zou het gemiddelde inkomen met 132 % toenemen, maar de enorme kloof tussen Noord en Zuid blijft. Gevolgen ?
 • 8. 3. Schaarste in en concurrentie voor natuurlijke hulpbronnen - 33 % van de wereldwijde landbouwgrond is gedegradeerd - Uitbreiding landbouwgronden is oorzaak van 80 % van de ontbossing - Waterschaarste: de landbouw is verantwoordelijk voor 70% van wateropname
 • 9. 4. Klimaatverandering en natuurrampen - De landbouw en ander energiegebruikers in de voedselproductie zijn verantwoordelijk voor 26% van de totale broeikasgasemissies. - De landbouw is de belangrijkste uitstoter van methaan- en lachgas (broeikasgassen)
 • 10. 5. Landbouwproductiviteit en innovatie - Om aan de verwachte vraag tegemoet te komen moet de landbouw in 2050 bijna 50% meer voedsel, voeder en biobrandstof produceren dan in 2012 - Maar grond en water zijn schaars goed: het zal dus van nieuwe technologie moeten komen : ggo’s (???), nanotechnologie,…
 • 11. 6. Grensoverschrijdende plagen en ziektes - Wereldwijd gaat jaarlijks tussen 20 en 40 % van de landbouwproductie verloren door plantenziektes (220 miljard USD) - 70 % van de infectieziekten die sinds 1940 optraden bij de mens zijn terug te leiden tot dieren.
 • 12. 7. Armoede, ongelijkheid, voedselonzekerheid en conflicten - Ook al is extreme armoede wereldwijd afgenomen, nog steeds moeten 9,6 % van de bevolking (700 miljoen) mensen toekomen met 1,9 USD per dag. - 13,2 % of 775 miljoen mensen in lage en middeninkomens hebben onvoldoende voedsel om aan hun dagelijkse minimale hoeveelheid calorieën te geraken. - In 2015 zijn 65 miljoen mensen op de vlucht geslagen omwille van voedselonzekerheid ten gevolge (gewapende) conflicten
 • 13. 8 . Voeding en gezondheid - 800 miljoen mensen zijn ondervoed - 2 miljard mensen heeft nutritionele tekorten (bv. ijzer, vitamine A) - 40 % van de bevolking had overgewicht, 13 % kampt met obesitas (cijfers 2014)
 • 14. 9. Veranderde landbouwsector en veranderde voedselsystemen - Landbouw is goed voor minder dan 5 % van het mondiale BBP, tewerkstelling in de landbouw neemt af. - Omwille van de verstedelijking stijgt de vraag naar makkelijk bewaarbaar en vervoerbaar voedsel (veelal voor supermarkten) : de voedselverwerking is een belangrijke tak van ons voedselsysteem geworden. - In stedelijke gebieden dienen zich ook andere ontwikkelingen aan: de hernieuwde aandacht voor alternatieve kleinschalige voedselproductie en een toenemend aantal migranten die bijdragen aan een wijzigende cultuur.
 • 15. Deel 2 : Ons Voedingssysteem: problemen
 • 16. Hoe ziet ons consumptie- patroon er uit ?  De consument geniet van een ruim voedselaanbod tegen lage prijzen  De vleesconsumptie is hoog  …maar wel dalend om 1 kilo rundvlees te produceren stoten we in in Vlaanderen, volgens berekeningen van het milieuadviesbureau ERM en de UGent, tussen 22 22 en 25 kilo broeikasgas uit
 • 17. Welke patronen zien we in de landbouwproductie ?  Evolutie naar steeds minder maar grotere landbouwbedrijven zet door: Vlaanderen telde in 2015 ongeveer 1,3 miljoen runderen, 6 miljoen varkens en 32 miljoen stuks pluimvee.  Intensieve landbouw is niet op alle vlakken even efficiënt : verlies aan biodiversiteit, dierenwelzijn, grotere ziektegevoeligheid, meer dierengeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen,…  Lagere marges geven minder ruimte voor duurzame productie: o.a. omwille van machtspositie van de grote distributie ketens
 • 18. Milieuverstoringen : Broeikasgassen  De CO2 uitstoot veroorzaakt door de voedingsconsumptie van de Vlamingen ontstaat deels buiten Vlaanderen (productie, distributie, verwerking afval,…)  De CO2 uitstoot veroorzaakt door de voedingsindustrie is voornamelijk voor rekening van veeteelt (31%), akkerbouw (16 %) en elektriciteitsproductie (17 %)  Emissies van natuurlijke processen vormen de grootste uitdaging voor de Vlaamse landbouw. Voornamelijk ten gevolge van productie voor export: methaan en lachgas (herkauwers) en mestopslag zijn de belangrijkste broeikasgassen (andere dan CO2)
 • 19. Landbouw ondervindt zelf de gevolgen van de klimaatverandering  Landbouw is zowel oorzaak als slachtoffer van klimaatopwarming  Extreme droogte kan leiden tot : - 30 % oogstvermindering (bv. suikerriet) - Hittestress bij vee en samenhangend productieverlies - Minder verwarmen, maar veel meer koelen - Nieuwe ziektes - Droogtestress bij planten en dus schommelende opbrengst (en inkomsten)  Omzetten van akker- naar grasland kan een goede buffer zijn voor CO2 toename… maar oppervlakte (blijvend) grasland gaat achteruit.
 • 20. Milieuverstoringen : Stikstofverliezen in de landbouw Te veel stikstof in het milieu leidt uiteindelijk tot vermesting en verzuring van het milieu:  Vermesting leidt tot vervuiling van drinkwatervoorraden, tot achteruitgang van de biodiversiteit, achteruitgang van voedingsgewassen en eutrofiëring (algengroei) van oppervlaktewater waardoor vissen en waterplanten niet meer kunnen overleven.
 • 21. Milieuverstoringen : Stikstofverliezen in de landbouw Te veel stikstof in het milieu leidt uiteindelijk tot vermesting en verzuring van het milieu: - Verzuring kan leiden tot zure regen, verhoogde nitraatgehaltes in het grondwater en tot de uitspoeling van metalen naar het grondwater. - Beide fenomenen zijn schadelijk voor plant, dier en mens.
 • 22. Deel 3: Ons Voedingssysteem : oplossingen De aard, omvang, geografische reikwijdte en urgentie van de milieu-uitdagingen vragen dringend om meer structurele samenwerking en innovaties in het hele voedingssysteem. Niet alleen de productieschakels maar ook de handel, consumenten, overheden, onderwijs, kennisinstellingen, kredietverstrekkers, belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties enz. moeten betrokken worden.
 • 23. Anders Eten  Lagere consumptie van dierlijke producten leidt tot minder land- en watergebruik en verlaagde broeikasgas- en stikstofemissie.  Minder voedselverspilling : gemiddeld 18 à 26 kg /persoon/jaar  Alternatieve eiwitbronnen kunnen dierlijke producten vervangen: soja, peulvruchten, kweekvlees, insecten, algen en wieren, novel proteïn foods,…
 • 24. Anders produceren en verdienen  Efficiënter en meer circulair produceren binnen de grenzen van de milieugebruiksruimte. Zo kunnen reststromen uit de landbouw ook in andere sectoren worden aangewend (productie van energie,…)  Kringloopmodel tussen bedrijf en andere actoren uit nabij gelegen dorp/stad (cfr agro-ecologie)  Biologische landbouw: loopt in VL achter op de rest van Europa.  Verdienmodellen met hogere toegevoegde waarde: bioproducten, recreatie streekproducten, educatie, leveren van ecosysteemdiensten bv graslanden, bijdrage aan leveren van groene energie,…
 • 25. Anders vermarkten, (ver)delen en verbinden  milieu- en sociale kosten integreren in de voedselprijs  Samenwerken in de voedselketen tussen detailhandel en landbouwers i.f.v. meer duurzaam aanbod voor de consument.  Anders vermarkten en verbinden: Korte keten verkoop: hoevewinkels, boerenmarkten, automaten, zelfpluktuinen, CSA, voedselabonnementen, voedselteams,…
 • 26. Handvaten om de transitie naar een duurzamer voedingssysteem te versnellen 1. Werken aan een brede, gedragen lange termijn visie via een overleg model waarin vele (beleids-, sector-, middenveld) actoren betrokken worden. 2. Die lange termijnvisie moet omgezet worden in geïntegreerd beleid, in alle domeinen van de samenleving: in de landbouw, de distributie, de detailhandel, het onderwijs, het middenveld, de politieke partijen,…. 3. Creëren van experimenteerruimtes via regelluwe zones met ruimte voor innovatie, subsidiesystemen,… 4. Nationale en lokale netwerken om ook op stedelijk niveau samen te werken aan duurzame voeding.
 • 32. Panelgesprek Hoe krijgen we de Kempen op een duurzame manier gevoed? Sofie Vantournhout Voedselteams vzw Kelly Theunis Vrijwilliger Rikolto vzw Dries Wicke Colruyt Judith Schrijvers Stad Hoogstraten Alma De Walsche MO*derator
 • 33. Vragen uit het publiek
 • 34. Van praten naar actie Katrien Loots
 • 35. Een terugblik: Plannen voor Plaats
 • 39. Voedselteam @ VITO Inge Eyskens 10/05/2019 ©VITO – Not for distribution 39
 • 40. 10/05/2019 ©VITO – Not for distribution 40 QUICK WIN 30 DISTRIBUTION POINT FOR BIO-FOOD
 • 42. Tijdlijn 10/05/2019 ©VITO – Not for distribution 42 October 2018 May 2017 May 2019 IDEA FACT June 2018 July 2017 ? OnePlanet Walk the talk 45 members 57 members December 2018