Más contenido relacionado

Similar a Valtioneuvoston kanslian tarjoamat viestinnän tukitoimet ja välineet(20)

Más de Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(20)

Último(20)

Valtioneuvoston kanslian tarjoamat viestinnän tukitoimet ja välineet

 1. Valtioneuvoston kanslian tarjoamat viestinnän tukitoimet ja välineet Risto Alatarvas, VNK
 2. 2 Miten tuemme hyödyntämisvuoropuhelua? •  Selvitetään tarpeita ja tarjotaan ratkaisuja (esim. arviointikysely) •  Nostetaan tietoisuutta tiedon hyödyllisyydestä päätöksenteossa (Tieto käyttöön -digialusta) •  Kehitetään osaamista ja tarjotaan vertaisoppimiselle välineitä ja tilaa (viestintäopas, viestintämateriaalit, koulutus) •  Jaetaan parhaita käytäntöjä. Lisätään avoimuutta ja yhtenäistetään toimintatapoja (TEA-työryhmä, STN-TEA-vuoropuhelu, ad hoc –tiedonvaihto, esim. Valtimon aamukahvit) •  Ylläpidetään suoraa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja hallitusohjelmatyöhön Tietokayttoon.fi
 3. Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista vuorovaikutusta •  Relevanttia tietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi •  Avointa, aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua tiedon tarvitsijoiden kanssa •  Perustiedot ja tulokset pääsääntöisesti julkisia •  Hankkeessa syntyvien aineistojen toivotaan olevan myös muun tutkimustoiminnan käytettävissä •  Tiedonhallinnan käytännöt tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti tietokayttoon.fi 3
 4. •  VNK ylläpitää tietokayttoon.fi-verkkosivustoa •  Sisältää perustiedot hankkeista ja määrärahojen hauista sekä selvitys- ja tutkimustoimintaa koskevia uutisia, tiedotteita, blogeja, policy briefejä •  Myös hankkeiden raportit julkaistaan sivustolla •  Uutisaiheita (esim. tapahtumista, välituloksista ym.) sekä blogin ja policy briefin aiheita ja kirjoittajia voi ehdottaa sähköpostitse erityisasiantuntija Risto Alatarvaalle: risto.alatarvas@vnk.fi 4 Verkkosivusto tietokayttoon.fi on hanketietojen, uutisten ja julkaisujen foorumi tietokayttoon.fi
 5. Selvitys- ja tutkimushankkeet digitaaliselle kartalle •  tietokayttoon.fi/teas-kartta •  Selvitys- ja tutkimushankkeet digitaaliselle kartalle koottuna •  Sisältöjen lisäämisestä ja päivittämisestä kartalle vastaavat hankkeet itse •  Käyttöohjeet löytyvät kartalta ja tukea saa tarvittaessa: risto.alatarvas@vnk.fi tietokayttoon.fi 5
 6. Käytännönläheinen viestintäopas hankkeiden käyttöön •  Julkaisu on sähköisenä verkkosivuilla tietokayttoon.fi •  Vinkkejä muun muassa some- ja mediaviestintään, tilaisuuksien järjestämiseen ja ohjausryhmätyöskentelyyn •  Opas on julkaistu myös painettuna versiona tietokayttoon.fi 6
 7. •  Tietokayttoon.fi > Ajankohtaista > Blogi •  Selvitys- ja tutkimustoimintaan liittyvät teemat •  Viestintää selkokielisessä ja sekä tutkijoita että päätöksentekijöitä kiinnostavassa muodossa •  Ajankohtaista ja oleellista tietoa yhteiskunnallisesti kiinnostavista aihepiireistä ja käsitteistä •  Mukana voi olla väliotsikoita, kuvia ja kaavioita, myös nettilinkkejä blogin ulkopuolelle. •  Pituus 1,5 A4-sivua •  Aihe- ja kirjoittajaehdotukset: risto.alatarvas@vnk.fi tietokayttoon.fi 7 Blogit
 8. •  Päättäjille, asiantuntijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattu artikkelisarja, julkaistaan tietokayttoon.fi-sivustolla •  Näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi •  Käsittelee yhtä aihetta/tutkimuskysymystä •  Tiivistää aihetta koskevaa tutkimustietoa, kuvaa ratkaisuvaihtoehtoja ml. kustannusvaikutukset ja esittää suosituksia •  Edistää tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena •  Pituus enintään tiivistelmäkansilehti + kuusi sivua •  Ehdotuksia aiheista ja kirjoittajista: risto.alatarvas@vnk.fi tietokayttoon.fi 8 Policy Briefit
 9. •  Selvitys- ja tutkimushankkeiden järjestämistä vuorovaikutustilaisuuksista kirjoitettuja juttuja voi tarjota julkaistavaksi tietokayttoon.fi-sivustolla •  Kuvituskuva on hyvä lisä juttuun •  Myös muista kiinnostavista aiheista, kuten tutkimuksen välituloksista ym. uutisoimme mielellämme (tähän käytettävissä myös blogit ja policy briefit) •  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sähköiseen uutiskirjeeseen kootaan tuoreimmat uutiset •  Uutisaiheet ja juttuideat Risto Alatarvaalle tietokayttoon.fi 9 Uutiset ja uutiskirje
 10. •  Tulokset ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei toisin päätetä •  Kaikista hankkeista raportoidaan yhteisessä sähköisessä julkaisusarjassa ”Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisut”, tietokayttoon.fi-sivustolla •  Käytetään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan taittopohjaa ja julkaisut taitetaan yhteisen graafisen ohjeen mukaisesti •  Julkaisujen mahdollisesta painatuksesta, kääntämisestä eri kielille, sekä taittamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa hankkeen toteuttaja tietokayttoon.fi 10 Hankkeiden tulosten julkistaminen
 11. •  ISSN ja ISBN -numeron saamista varten vastuuministeriön tulee ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen julkaisuajankohtaa osoitteeseen vnteas@vnk.fi julkaisun virallinen nimi, painatetaanko julkaisua sekä mitä kieliversioita julkaisusta tulee •  Julkaisemiseen on saatava hankkeen ohjausryhmän puolto •  Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä •  Julkaisu tulee julkaista ensin valtioneuvoston verkkosivuilla, sen jälkeen vasta muualla ja julkaisusta tulee laatia tiedote tietokayttoon.fi 11 Hankkeiden tulosten julkistaminen
 12. •  Tiedotteen laatiminen on tutkimushankkeen sekä hanketta ohjaavan vastuuministeriön vastuulla •  Tiedote tulee laatia yhteistyössä vastuuministeriön viestinnän kanssa •  Valmis tiedote tulee lähettää osoitteeseen vnteas@vnk.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua julkistamisajankohtaa tietokayttoon.fi 12 Julkaisua koskeva tiedote
 13. •  Kuvaus tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista, tavoitteista, sisällöstä sekä tieto siitä, kenen tekemä selvitys tai tutkimus on (pituus enintään A4). •  Esimerkkejä aiemmista tiedotteista voi katsoa tietokayttoon.fi- sivustolta Tiedotteet-osiosta •  Lisäksi seuraava teksti: Julkaisun nimi -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 20xx selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet … •  Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta (tietokayttoon.fi) •  Lisätietoja: titteli ja nimi, organisaatio, puh. ja sähköposti tietokayttoon.fi 13 Tiedotteessa tulee ilmetä seuraavat:
 14. •  Tiedotteen kieliversioista (SV ja EN) ja mediajakelusta vastaa valtioneuvoston viestintäosasto valtioneuvoston kansliassa •  Viestintäosasto lähettää tiedotteen medialle sovittuna ajankohtana •  Tiedote julkaistaan samanaikaisesti valtioneuvoston (valtioneuvosto.fi) ja valtioneuvoston kanslian (vnk.fi sekä tietokayttoon.fi) verkkosivuilla •  Muista mahdollisista viestinnällisistä toimenpiteistä ja vastuista (esimerkiksi julkistustilaisuuksien mediakutsujen lähettämisestä) tulee sopia valtioneuvoston viestinnän kanssa tietokayttoon.fi 14 Tiedotteen mediajakelu
 15. •  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden esityksissä käytetään esitysmallia, jossa on valmis graafinen pohja •  Lisäksi erilaisia esittelytilaisuuksia varten tehtävissä hanke-esittelyissä voi hyödyntää valmista A4-handoutin pohjaa. tietokayttoon.fi 15 PowerPoint-pohja ja A4-handout
 16. •  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeita voidaan kutsua mukaan erilaisiin vuorovaikutustilaisuuksiin (esim. kuulemistilaisuudet, keskustelutilaisuudet, messut) joissa käsitellään hankkeen teemoja •  Valtioneuvoston kanslia tarjoaa vuorovaikutuskoulutusta selvitys- ja tutkimustoiminnassa mukana oleville tahoille: päivämäärät vuonna 2016 ovat 7.4., 16.6. sekä 6.10. •  Kutsut koulutuksiin lähetetään erikseen tietokayttoon.fi 16 Tapahtumat ja koulutukset
 17. •  Blogin kirjoittamisen ohje •  Policy Briefin julkaisupohja kirjoitusohjeineen •  Loppuraportin julkaisupohja ohjeineen •  PowerPoint-esitysmalli •  A4-handoutin julkaisupohja •  logo tietokayttoon.fi 17 Mallit ja ohjeet käyttöönne