Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

M.rriskut dhe sigurime

 • Als Erste(r) kommentieren

M.rriskut dhe sigurime

 1. 1. Pyetje Pergjegje ne Menagjim te rriskut dhe sigurime Kapitulli I 1.Qfare eshte risku?Ku dallon ai nga rreziku? 1.Risku eshte nje ngjarje e mundshme e ardhshme e cila mund te perfaqesoj kercenim ashtu edhe mundesi pra risku muk eshte I mir e as nuk eshte I keq.Risku dallon nga rreziku sepse rreziku eshte ngjarje e rastit ngjarje e mundshme e ardhshme qe jo domosdoshmerisht eshte e lidhur me nje objektiv.Risku eshte ngjarje e rastit ngjarje e mundshme qe ka ndikim ne nje objektiv te percaktuar ose me pergjithesi ne nje tjeter e perceptuar nga individi si objektiv. 2.Qka eshte Risku I vertet dhe Rsiku I deshiruar? 2..NEse kalimi I rruges behet me nje objektiv te caktuar ateher kemi te bejm me nje risk te vertet,Nese kalimi I rruges nuk ka nje objektiv te caktuar ateher kemi te bejm ne nje risk te deshiruar. 3.Pse ndryshimet nuk mund te mendohen pa risqe te reja. 3.Sepse Inovacioni pa risk eshte paradoksal sepse procesi I inovacionit ne radhe te pare ka te bej ne riskun e vjeter zevendesimi I se vjetres me te renë ne pergjirthesi e bene jeten tone me te sigurt por e reja sjell risqe te reja Wildavsky 1988 te luash ne menyr te sigurt dmth te mos besh asgje do te thote te reduktosh oportunitetin nga te cilat mund te perfitosh duke denuar ne kete menyr njerzit. 4.Pse risku nuk Eshte domosdoshmerisht I keq? 4.Ne fakt risku nuk eshte as I mir e as I keq psh :per nje person qe ka nje shtepij ne karolinen e jugut risku I nje tufani eshte kercenim mund te demtoj shtpein pjeserisht apo plotesihst.Por per shitesin e lendeve drusore e cementeve materialeve tjera I njejti risk eshte oportunitet sepse shitja e ketyre materialeve eshte mjet jetesor. 5.Pse risku nuk duhet te paranadlohet pse ai nuk mund te elminohet? 5.Sepse gjat procesit te drejtimit te riskut rrjedhin duhet te merren ne konsiderat jo vetem perfitimet e reduktimit te rriskut por edhe shpenzimet per reduktimin e rriskut minimalisht kushti qe duhet te plotesohet eshte ai qe perfitimet duhet te jene te barabarta me shpenzimet.nga kjo kuptojm se kostoja marxhinale per ta eliminuar riskun jan me te larta se sa perftimet marxhinale. 6.Qfar kuptoni me drejtimin e riskut be nivel individi? 6.Drejtimi I rsikut eshte nje process nepermjet te cilit nje individet perpiqen te sigurohet qe risqet ndaj te cileve ai eshte I ekspozuar jane pikerisht ato risqe qe ai mendon dhe deshiron te ekspozohet menyr qe te beje jeten siq ai deshiron. a.Risku eshte I keq. E sakt b.Risku duhet te eleminohet. E Sakt-gabuar C Shkalla e Krimit duhet te jet Zero. E gabuar. c. Risku I vertet eshte ne qdo rast me I madh se risku I deshiruar. E Sakt d. Drejtimi I riskut eshte process I pakesimit te riskut E sakt .
 2. 2. 1.Risku esshte: C. nje ngjarje e rastit me ndikim ne nje ngjarje tjeter te perceptuar si objetkiv. 2.Risku nuk Parandalohet C. Sepse pa risk nuk do te ket as perfitime. Kapitulli II 1.Qfar eshte Loja e drejt? 1.Grafiku karakteristika e nje individi neutral ose indifernet ndaj riskut eshte nje vije e drejt rrites qe tregon se shtesa e pasuris me nje njersi sjell te njejten dobi pavarsisht nga niveli rrjedhes I pasuris. 2.Pse individi I mosprirur ndaj riskut nuk blen bileten e llotaris se drejt? 2.Karakteristik e nje individi te mosprirur bdaj rsikut eshte nje kurb konkave rritese qe tregon dobia nga shtesa me nje njesi e pasuris vjend duke u ulur me rritjen e nivelit te pasuris rrjedhëse. 3.Pse individi indifferent ndaj riskut eshye indifferent ndaj blerjes se biltes se llotaris se drejt. 3.Kur dobia e 500 njesive eshte me e madhe se dobia e pritur nga te ardhurat e pritshme te llotaris ne kete rast eshte e qarte se individi do refuzoj blerjen e biletes se llotaris. 4.Pse individi I prirur ndaj riksut e blen e blen bilten e llotaris se drejt? 4.Individet e mosPrirur ndaj rriskut kane dobi shtese kufi qe ulet me rritjen e pasursi ndaj per ketet arsye ata nuk marrin persiper riskun e nje humbjeje te madhe per te patur shansin e nje fitoreje te madhe . 5.PSe individi I mosprirur ndaj riskut blen policen e sigurimit. 5….. 6.PSe per nivele te ndryshme pasurie ndryshon sjellja e individit ndaj riskut? 6.Nje individ menqense I mosprirur ndaj rriskut po u garantua per nje nivel pasurie fillon te angazhoeht ne ivesitme ne risk gjithastu individi pot e jet I garantaur per nje nivel pasurie mund te angazhohet ne lojera te Fatit. 1.Funksioni I dobis I nje individi te mospritur ndaj riskut ka derivate te dyte negative. E Gabuar 2.Funksioni I dobis se nje individi te dashuarar ndaj riskut eshte konkav.E sakt 3.Funksioni I dobise se nje individi inidiferent ndaj riskut eshte konveks. E sakt 4.Individi I mosprirur ndaj riskut nuk blen asnje police sigurimi. E Sakt 5.Individi I prirur ndaj riskut nuk angazhohet ne lojera te fatit. E gabuar 6.Funkisoni Klasik I dobise nga pasuria ploteson kushtin qe: C.
 3. 3. 4.Individi I mosprirur ndaj riskut nuk blen asnje police sigurimi. E Sakt 5.Individi I prirur ndaj riskut nuk angazhohet ne lojera te fatit. E gabuar 6.Funkisoni Klasik I dobise nga pasuria ploteson kushtin qe: C.Derivati I dyte te jete negative rastit. Kapitulli 3 1.Qfar eshte nje shoqeri tregtare? 1.Shoqeri Tregtare eshte nje grumbull individesh ose siq thuhet ndryshe nje grumbull interes mbajtesve 2.Qfar Risqesh trashegon shoqeria tregtare nga individet ne perberjen te saj? 2. Ne shoqerit tregtare vihen re disa anomaly ose disa risqe qe nuk lejojn drejtimin e risqeve te tjera apo thene ndryshe risqe te mosdrejtimit te risqeve.keto risqe jan Risku I moral,zgjedhja negative,skema e ponzit ,malliki I fitusit,dhe individet me sjellje te ndryshme ndaj riskut. 3.Qfar risqesh trashegon shoqeria tregtare nga lidhja e individeve ne perberje te saj nepermjet kontratave ? 3.Nexus of Contrats keto drejtohen domethene indentifikohen,maten,trajtohen dhe monitorohen:Risqe Fizike qe kompania merr persiper si pasoje e zjarrit permbytjeve termeteve etj. B Risqe financiare qe perfshin riskun e qmimeve te tregut, aftesis krediperdoruse te palve te kontraktuara, riskun e mosbalancimit dhe riskun operacional. 4.Shpjegoni Riskun Moral? 4.Risku moral mund te perkufizohet si veprime te agjenteve ekonomike per te maksimizuar dobine e tyre ne kurriz te dobise se te tjereve ne situate ne te cilat ata nuk mbartin plotesisht pasojat ose ekuivalentisht nuk gezojn plotesisht perfitimet e veprimeve te tyre per shkak te pasigurise dhe kontratave jot e plota ose te kufizuara te cilat parandalojn kalimin e te gjithe demeve perfitimeve tek agjenti perkates. 5.Shpejgoni riskun e zgjedhjes negative? 5.Risku I zgjedhjes negative eshte risku qe shoqeria tregtare te zgjedh ose te zgjidhet nga klientet me te kqinje,pra risku I zgjedhjes negative I referohet marrjes se risqeve me te medha per shkak te fshehjes se informacionit nga te tretet.(klientet) 6.Shpjegoni riskun e fituesit nga Mallkimi? 6.Mallkimi I fituesit eshte nje anomaly ekonomike qe tregon se ne nje ankand madje edhe at ate cilet zoterojn informacion e duhur te brendshem tentojn te paguajn me teper se sa duhet.Kjo do te thote se mallkimi I fituesit eshte riksu qe te paguhet me teper se sa duhet te paguhet.
 4. 4. 7.Shpejgoni dallimin midis beresve te tregut dhe marresve te pozicioneve. 7.Blersit e tregut krijojn tregje me dy drejtime duke u angazhuar njekohesisht ne blerjen dhe shitjen e te njejtit instrument duke u perpjekur te ruajn pozicionin sa me minimal dhe duke perfituar kryesisht nda difernca ndermjet qmimeve te njekohshme te shitjes dhe blerjes.Marresit e pozicioneve krijojn nga njera ane ose nga ana tjeter tregut duke shpresuar per te fituar nga levizjet e tregut ne favor te tyre gjate kohes se ndermjet blerjes dhe shitjes . 8.Shpjegoni se si mund te perdoren skemat e ponzit ne shoqerit tregtare? 8.Skema e ponzit mund te perdoret per te keqorientuar vendimarrsit ne marrjen e vendimeve te tyre.kjo eshte nje ndermarrje kriminale ku investitoret mashtrohen duke besuar qe ata do te marrin kthime shume te larta nga investimet e tyre……. 1.Shoqeria tregatre nuk trashegon risqe nga individet ne perberje te saj. E Sakt 2.Shoqeria tregatre perbehet nga individ te lidhur me kontrata . E sakt 3.Risku moral mund te drejtohet nga drejtuesit e risqeve.E gabuar 4.Mallkimi I fituesit nuk eshte anomaly.E gabuar 5.Bleresi I Tregut Krijon pozicione sepse ky eshte objektivi I tij.E sakt, e gabuar. 1.Marresi I Pozicionit e merr pozicionin : per te studiuar levizjet e qmimeve te tregut. 2.Shoqeria Tregtare perbehet nga individ te cilet:Jane te te lidhur me kontrata me njeri tjetrin. KApitulli IV 1.Pse risqet duhet te klasifikohen?sa kendveshtrime klasifikimi njihen? 1.Risqet qe ndeshin shoqerit tregatre ne veprimtarin e tyre jan te ndryshme,klasifikimi I risqeve te shoqerive tregatre behet nga tre kendveshtrime a.)nga kendveshtrimi I ngjarjeve te riskut. B.)nga kendveshtrimi I mundesis se ndryshimit(diversifikimit) te tij C. nga kendveshtimi I dallimit te risqeve ne risqe te veprimtaris ekonomike dhe risqe financiare. 2.Qka eshte risku I kredis dhe si mund te klasifikohet ne vetvete? 2.Risku I kredis eshte risku I mospermbushjes se detyrimeve kontraktuale nga nje kunderpale apo I perkeqsimit te pozicionit te saj financiar. Risku I kredis mund te shihet nga kendveshtrime te ndryshme ku me kryesoret permblidhen ne kete paragrap. Risku I kredis ne shlyerje dhe risku I kredis para shlyerjes B. Risku I drejtperdrejt I kredis dhe risku I terthorte I kredis. 3.Qfar Eshte risku I aftesis shlyese dhe si klasifikohet ne vetvete? 3.Risku I aftesis shlyese eshte risku qe ngjarjet te tilla si hyrjet monetare te pritura hyrjet monetare te papritura dhe hyrjet monetare te jashtzakonshme te ndikojn negativisht ne te ardhura dhe tek kapitali
 5. 5. I shoqerive tregtare per shkak te paaftesis se saj per te fondesuar rritjen e aktiviteteve dhe per te plotesuar detyrimet e saj kur atyre u vjen afati me kosto te arsyeshme. Ky risk zakonisht quhet risk I paster fondesimi I aftesis shlyese.. 4.Qfar eshte Risk I tregut? 4.Risk I tregut eshte risku qe te ardhurat neto apo vlera e shoqeris tregtare te nryshoj per shkak te ndryshimit te qmimeve te aktiviteteve financiare te pjesmarrjes te normave te interest kursve te kembimit dhe te qmimeve me te mira ekonomike individualisht te paindentifikueshem. 5.Qfar eshte Risku I operacionil? 5.Risku Operacional eshte risku I humbjeve te pritura , te papritura si edhe te jashtazoknshme te shkaktuara drejtperdrejt ose terthorazi nga procesi te mbrendshme nga njerez dhe sisteme si edhe ngjarje te jashtme. 6.Si dallohet risku I veprmtaris ekonomike nga ai Financiar? 6.Dallimi eshte shum I holle: Risqe te veprimatris ekonomike (bizneset) jane risqe te ndikimit te te ardhurave neto operative per shkak te pasiguris se kerkeses (shitjeve) mallrave te shitura cimemeve te mallrave te shitura KMSH dhe leves operative. Ndersa Risqe Financiare apo me sakte ngrihen mbi riskun e veprimtaris ekonomike dhe jan risqet e ndikimit te te ardhurave , shpenizimeve te shoqeris tregtare si edhe te kapitalit te saj per shkak te veprimtarive te financimit dhe te veprimtarive te investimeve te huaja. 1.Risku I aftesis Shlyese eshte risku me I keq. E sakt e Gabuar 2.Risku I kredis eshte edhe risku I perkeqsimit te pozicionit financiar te pales tjeter ne nje transaksion. E sakt. 3.Risku operacional eshte qdo risk qe nuk eshte risk kredie apo risk tregu Esakt 4.Risku idiosinkratik eshte risku qe nuk ndryshohet. E pa sakt 5. Risku I Bizensit sipas Knight-it Eshte Pasiguria. E Sakt. 1.Risku I drejtperdrejt I kredis eshte : Risku qe pala tjeter mund te mos jete ne gjendje te livroje aktivitet ise fondet kur ato do te livrohen? Dhe Riksu I perceptimit ten je probaliteti se ne te ardhmen pala tjeter sdi te jet ne gjendje te livroje aktivtet ose fondet kur ato duhet te livrohen? C . a dhe B 2.Risku qe nuk ndryshohet: Drejtohet, Shmanget,transferohet dhe sigurohet. Kapitulli V 1.Qfar eshte drejtimi I riskut te ndermarrjes? Jepni percaktimin e tij.
 6. 6. 1.Eshte nje teresi procesesh qe shoqerit tregtare e perdorin per te drejtuar risqet qe ato perballojn gjate veprimtaris se tyre ekonomike dhe financiare. Ndahet ne 5 procese vendosja e objektivave , indentifiki I riskut ,vlerismi I riskut,trajtimir I riskut dhe mbikqyrja e drejtimit te riskut. 2.Qfar eshte oreksi I riksut dhe Lejesa e Riskut? 2.Oreksi per risk eshte shuma e riksut qe nje ndermarrje deshiron te pranoje ne kerkim (nje ndjekje) te vleres. Lejesa (toelrancat) e riskut jane nivelet e luhatjeve te pranueshme te ndryshimit relative te objektivave. 3.Cilat jan pergjigjet e drejtuesve ndaj riskut? 3. 4.Si zbutet Risku? 4.Eshte process me te cilin risku u qenesishem zbutet duke zbritur ne nivelin e riskut te mbetur I cili nga ana e vete nuk eshte I barabarte me zero por gjithnje perceptohet me I madh se zero zbutja e riskut realizohet nepemejte: a.Pakesimit te riskut e cila synon ne pakesimin e gjases se ngjarjes te ndikimit te saj ose ne uljen e gjases te ndikimit ne te njejten kohe. b. Ndarja e riskut me te tretet e cila perfaqeson pakesimin e gjases ose te ndikimit duke e transferuar nje pjese te riskut te tretet ose duke e ndare riskun me te trete. 5.Ku dallon risku I mbetur nga Risku natyral? 5.Risku natyral eshte risku ne munges te veprimve qe drejtuesit ndermarrin per te ndryshuar gjasen e riskut, ndikimin e riskut ose te dyja se bashku.Risku I mbetur eshte risku qe ka mbetur pas veprimeve te ndermarra nga drejtuesit ne pergjigje ndaj riskut natyral. 6.Kur mund te deshtoj procesi I drejtimit te riskut? 6.Drejtimi I riskut mund te deshtoj ne dhenjen e informacionit te duhur tek punonjesit e duhur b. Procesi I drejtimit te riskut mund te deshtoj nese ndermarrja nuk lidh vleren e shtuar nga drejtimi I riskut me shpenzimet per te sigurar kete vlere te shtuar, pram und te deshtojn duke mbiinvestuar ne te. C. drejtimi I riskut mund te deshtoj pot e pernqendrohet vetem tek kontrolli I riskut dhe pa e lidhur me perfitimet qe vijne nga marrja persiper e riskut. 1.Procesi I drejtimit te riskut te ndermarrjes eshte teresi vendimesh per drejtimin e riskut. E sakt 2.Risku duhet gjithmon te shmanget nga ndermarrja.E pa sakt.
 7. 7. 3.Zbutja e riskut eshte objektiv strategjik I ndermarrjes.E sakt 4.Drejtimi I Riskut te ndermarrjes deshton po qe se ne kete process integrohen njerzit. E Sakt 5.Pergjegjesi per drejtimin e riskut duhet te pergjigjet e te raportoje pergjegesi I finances. E pasakt 1.Pranimi I Riskut siq eshte : Eshte nje pergjigje e drejt ndaj riskut/eshte nje pergjigje e gabuar ndaj riskut/ eshte nje pergjigje jo efektive ndaj riskut/asnje nga te mesipermet. 2.Lejesa e Riskut caktohet: Per te monituruar riskun/per te vlersuar riskun/per te ndihmuar ne trajtmin e riskut/ asnje nga te mesipermet. Kapitulli VI 1.Cilat jane synimet e vlerismit Cilesor te riskut? 1.Qellimi I Vlersimit cilesor te riskut eshte te siguroje nje gjykim cilesor per gjasen dhe ndikimin e ngjarjeve te riskut si edhe te vete riskut. Vlersimi I riskut synon ne percaktimin e nje renditjeje te dhimbjes (ndikimit negative) dhe te perftimit (ndikimit pozitiv) nga qdo ngjarje risku. 2.Qfare eshte Vlerismi cilesor I riskut?Ku dallon ai nga vlersimi sasior I riskut? 2.Vlersimi Cilesor I riskut eshte nje vlersim subjektiv dhe si I tille perdoret ne rastet kur shpenzimet e vlersimit sasior te tij,ose ne rastet kur shpenzimet e vlerismit sasior jane te barabarta ose me te medha se sa perftimet nga vlersimi sasior.Vlersimi Cilesor I riskut behet per nje risk ne veqanti dhe per te gjithe risqet ne teresin e tyre. 3.Cilat jane Shkallet e vlersimit te ndikimit ,gjases dhe vete riskut? 3.Shkallet Minimal me pak se 2% ose 11 njesi. I ULet 0.0051-0.025% ose 11-50 njesi . Mesatar 51-210 njesi. I Larte 251-1250 njesi. Shume I lart mbi 1250 njesi 3.Si shprehet vlersimi I Riskut? 3. . Risku I ulet 0-4 Risku mestar 8-16. Risku I larte 24-25. 5.Pse Vlersimi I Riskut fillon nga vlersimi I riskut natyral. 5..Vlersimi I riskut Fillon nga riksu natyral dhe me tej Vlersohet risku I mbetur. Pakesimi I riskut te mbetur ne krahasim me riskun natyral shpreh efektivitetin e zbutjes se riskut. 6.Qka kuptooni me Portretizim te riskut? 6.Potretizimi I risqeve behet ne funksion ten je kuptimi te shpejt te risqeve dhe ne funksion ten je vendimarrje efektive te shpejt.Per te portretizuar riskun perdoren hartat e zjarrit te pakombinuara dhe te kombinuara. 1.Portretizmi I riskut I domosdoshem per ta drejtuar atë? E Sakt
 8. 8. 2.Profili I riskut te ndermarrjes perfaqeson teresin e risqeve te mbetura qe ndermarrja ka pranuar qe te marre persiper. E Sakt 3.Vlersimi I riskut fillon me vlersimin e riskut te mbetur.E gabuar. 4.Vlersimi I riskut shprehet me varesi funksionale. E Gabuar 5.Vlersimi I riskut ngjyra e kuqe perfaqeson risk.E Sakt. 1.Shkalla e zakonshme e vlersimit: C. I rendit risqet sipas rendesis se tyre 2. Teknikat e vlersimit cilesor te riskut zbatohen:per ngjarje te shkuara, per ngjarje qe kane ndodhur per shkak te mosdrejtimit te risqeve/ per ngjarjet me frekuenc ndodhjeje te rrale ne tre vitet e shkuara/ Asnje nga te mesipermet. KApitulli VII 1.Qfare Eshte Shuma ne risk. 1.Tekinkikat probabilitare te vlerismit sasior te sikut jane me efektive sepse ato krijojn mundesi per te krahasuar kthimin me riskun,pra percaktimin e humbjes maksimale per nivele te ndryshme besueshmerie si edhe ritestimin e modeleve e te shperndarjeve probabilitare. 2.Qfare eshte Vlera ne risk dhe si perllogaritet ajo. 2.Vlera ne risk VNR eshte nje matje e riskut qe objektivisht kombinon ndjeshmerin e nje vlere ( vleren e nje aktivi, Vleren e nje Protofoli apo vleren e ndermarrjes) ndaj nje ngjarje risku, pra ndryshimi e vleres me probabilitetin e ndodhjes se ngjarjes se riskut.llogaritet Raporti I qmimit te obligacionit me normen e interest ne treg. 3.Si klasifikohen humbjet nga kendveshtrimi I drejtimit te riskut? 3.Ne Humbje te pritura, Humbje e papritur, dhe humbje e jashtzakonshme. 4.Qfar eshte humbja maksimale dhe si perllogaritet ajo ajo. 4.humbja Maksimale eshte shuma e humbjes se pritur dhe te papritur per nje nivel te dhene besueshmerie. 5.Qfar eshte ritestimi dhe per qka perdoret ai? 5. Ritestimi konsiston ne krahasimin periodik te matjeve nepermjet modeleve te shumes ne risk me rezultate faktike,Ritestimi zakonisht perdoret nga institucionet financiare. Disa nga institucionet sidomos bankat perher krahasojne rezultatet faktike me ato te perllogaritura me modelet e shumes ne Risk. 6.PSe tekinakt e shumes ne risk konsiderohen teknika probabilitare te vlersimit te riskut?
 9. 9. 6.Sepse Teknikat Probabilitare te vlersimit sasior te riskut bazohen ne shperndarjet Probablitatre te pergjithshme dhe parametrike te ndryshimit te variablit( vleres, Kthimit, humbjes). 1.Metoda e simulimit per perllogaritjen e vleres ne risk bazohet ne simulimin e probaliteteve te ngjarjeve te riskut. E gabuar 2.Metoda historike e perllogaritjes se VNR eshte e vjeter dhe nuk PErdoret me. E Gabuar 3.Metoda e Variances dhe e kovariances per matjen e VNR eshte nje metod e bazuar ne perllogaritjen e ndikimeve te ngjarjeve te rastit. E Sakt 4.Humbja maskimale eshte humbja me e madhe ekstreme. E Sakt 5.Niveli I besueshmeris Shpreh Oreksin per risk te ndermarrjes apo te drejtuesve te riskut. E Gabuar 1.Niveli I Besueshmeris gjate matjes se humbjes maksimale percaktohet :Ne menyre subjective nga drejtuesit e riskut. 2.Kthimi me I keq me nivel besueshmerie me 95% eshte kthimi qe supozohet se do te ndodhe ne a. 3nga 100 dite ne vit b.1nga 365 dite ne vit c5dite nga 100 dite ne vit d.asnje nga te mesipermet Pyetje te testeve 1.Ngjarja e Ardhshme e pasigurt qe mund te demtoje apo te kete ndikim negative ne shendetin tone sigurin ,reputacion,pasurine etj e konsiderojm? a.Risk b.RRezik c. Mundesi.. d.Aftesi 2.Nga thenier e me poshtme cilat jan te sakta? a. rreziku nese mund te parandalohet duhet te parandalohet b.Rrizku nese mun d te parandalohet duhet te parandalohet c.Risku nuk mund dhe nuk duhet te parandalohet
 10. 10. d.Risku mund te jet vetem negative. 3.Trego per nje aktivitet tregu Blerejet ne Pritje? 3. 4.Shoqerit Tregatre per nevoja te drejtimit (menaxhmit) te riskut si Klasifikojm? 4. 5.Mallikimi I fituesit I njohur si risk I shoqerive tregtare qe nuk drejtohet (menaxhohet) trego se si manifestohet? 5. 6.Riskun Moral e njohim si risk I shoqerive tregtare qe nuk drejtohet (menaxhohet) Trego se si manifestohet? 6. 7.Procesi I vlersimit te ngjarjes nga kendveshtrimi I gjases se ngjarjes dhe nga kendveshtirmi I madhesis se ndikimit te saj ne objektivmin e percaktuar ne menaxhmin e riskut e njohim si? a.Vendosja e Objektivave b.Indentifikimi I riskut c.Vlerismi I riskut d.Trajtimi I riskut e. Mbikqyrja e Riskut.
 11. 11. 8.Heqjen e nje linje produkti mosshtrirjen ne nje treg te ri gjeografik ose shitjen e nje pjese te aktivitetit ekonomik ,ne menaxhmin e riskut e njohim si? a. Shmangie e Riskut b.Pranimi I Riskut c.Zbutja e Riskut 9.Risqet e shoqerive tregtare te cilat drejtohen dmth indentifikohen,maten trajtohen dhe moniturohen, ndahen ne ? a.Trajtimi I Riskut b.Mbikqyrja e Riskut c. d. 10.Duke analizuar boten e financave bashke kohore,per individet pasuria e te cileve eshte ekspozuar gjithnje e me shume ndaj luhatjeve ne tregjet globale , kemi te drejte te konsiderojm se? a. Instrumentet Finaciare jane me me pak risk b.Instrumentet financiare jane me me shum risk c. Instrumentet Finaciare nuk ndikohen nga luhatjet ne tregjet globale 11.Blerjet per tregshtrirje 12.Shmangia e Riskut. 1.Procesi I Vlersimit te ngjarjes nga kendveshtrimi I gjases se ngjarjes dhe nga kendveshtrimi I madhesis se ndikimit te saj ne objektivin e percaktuar ne menaxhmin e riskut e njohim si? a.Vendosje e objektivave b.Indentifikim I riskut c.Vlersim I Riskut d.Trajtim I Riskut e.Mbikqyrje e Riskut 2.Nese risku natyral Shmanget I gjithe ateher risku I mbetur eshte ? a.Sa risku natyral
 12. 12. b. I barabart me zero c.Me I vogel se risku natyral. 3.Pergjegjsit e Pergjegjsit te riskut (PDR) jan: a.Te jet I mirinformuar rreth tolerances se riskut b.Kuptoj te gjitha risqet qe shoqeria tregtatre I perballon c.te jet I pavarur nga te gjitha njesit qe jane te caktuara per te marr risk 4.Ngjarjen e ardhshme te pasigurt qe mund te demtoj apo te kete ndikim negative ne shendetin tone ,sigurin tone, reputacionin,pasurin etj e Konsiderojm? a.RRezik . me termin rrezik kuptojm qdo ngjarje te mundshme ne te ardhmen qe ka nej ndikim negative ne jeten tone. 5.Aktiviteti I mbeshtetur ne politika dhe procedura qe ndihmojn te sigurojn qe reagimet menaxheriale ndaj riskut jan zbatuar e njohim si .

×