сутність маркетингу булига віталія

V
сутність маркетингу булига віталія
“Я не бажаю винаходити те, що не зможу
продати. “
Том Едісон
Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? – Вміння знайти і
задовільнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми
відображує сутність маркетингу .
Саме слово „маркетинг” з’явилося у Сполучених Штатах Америки в
процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції.
Йшлося про оволодіння ринком – Market Getting. Пізніше з цих двох слів
утворилось одне - маркетинг.
Хронологія розвитку маркетингу свідчить про те, що його перші
елементи (ціна, збут, реклама) з’явилися ще в середині ХV11 сторіччя. В
цей час одним з членів сім’ї Міцуї в Токіо був відкритий магазин,
прообраз сучасного универмагу.
Початок XX ст. характеризується зміною у співвідношенні ринкового
попиту і пропозиції. З цього часу пропозиція постійно випереджає попит,
що стимулювало розвиток теорії і практики маркетингу в сучасному
розумінні цього слова. З ім’ям с.Макорміка пов’язують створення
основних інструментів маркетингу ( організація сервісної політики,
принципи визначення цін, дослідження та аналіз ринку). А запрпонована
Д.Макарті модель „чотирьох Р” – товар (product), ціна (prise ), збут(plase ),
просування (promotion ) – знаменує початок теоритичних досліджень у
сфері маркетингу.
У кінці 20-х — на початку 30-х років велика депресія, яка охопила
світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і
прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. Бурхливий
розвиток маркетингу припадає на 50-60 ті роки ХХ сторіччя.
Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник у США. Маркетинг як ринкова
теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах
США (Гарвардський, Пенсільванський, ) започатковано курс лекцій з раціональної
організації товароруху.
З 1911 року провідні компанії, такі як "Кертіс паблішинг Ко", започаткували служби
маркетингу.
"Стихійним маркетологом" прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї
і доводив їх до потреб ринку.
1926 р. - створення наукової організації викладачів маркетингу.
1937 р. - започаткування Американської асоціації маркетингу.
1997 р. - засновано Українську асоціацію маркетингу.
Про маркетинг може йтись лише за умови існування самого ринку. Першим типом
ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця – тобто такий
ринок, на якому більше влади мають виробники, і більш активними діячами ринку
вимушені бути покупці. Ознакою цього є дефіцит товару.
Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку – ринок
покупця, на якому більше влади мають споживачі, і активнішими діячами ринку
вимушені бути продавці. І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в
практику провідної ідеї маркетингу: запорукою досягнення мети фірми є
визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної
задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти,
методами.
Отже, виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької
практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами
господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком
науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання,
спеціалізації і розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості
товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції.
Визначимо, що таке маркетинг в його сучасному розумінні? Маркетинг має сьогодні
настільке велике значення, що досить важко уявити, що єдине і чітко сформульоване
визначення його сутності насправді відсутнє. В літературі з маркетингу налічується понад
2000 його визначень. Наведемо деякі з них:
 Маркетинг – процес створення й реалізації товарів з метою задоволення потреб
споживачів.
 Маркетинг – діяльність фірми з позиції споживача.
 Маркетинг – соціальний і управлінський процес задоволення потреб споживачів
шляхом створення товарів, споживчих цінностей (здатність товару задовольняти
потребу споживача) та обміну ними.
 Маркетинг – діяльність людей для задоволення потреб за допомогою обміну.
Можна визначити три підходи до визначення суті маркетингу:
-маркетинг як самостійний вид підприємницької діяльності;
-маркетинг як функція управління;
-маркетинг як сучасне бачення філософії бізнесу.
Яка ж сфера застосування маркетингу? Маркетинг здійснюється там, де
відбувається обмін, започаткований на передачі товарів або послуг, де в наявності
попит і де обмін є вигідним для обох сторін. Маркетинг робить це можливим, так
як торгівельники прислуховуються до своїх ринків сбуту, розуміють їх, реагують
на них і виробляють товари або послуги, що задовільняють попит таким чином,
щоб гарантувати виконання запитів, і в той же час дозволяють торгівельнику
отримати прибуток, який би був достатнім для того, щоб варто було займатися
цією справою.
Об'єктом маркетингу є система «товаровиробник—
споживач» за переважного впливу останнього.
Предметом маркетингу є відносини суб´єкта
господарювання, які виникають між ним і споживачем, а
також іншими суб´єктами на конкретному ринку.
Маркетинг як наука і як практична діяльність оперує
низкою понять. Серед них головними є такі:
Потреби — це специфічний стан людини (групи людей чи
суспільства в цілому), який постає через те, що, по-перше,
людина існує сама по собі як біологічна істота, по-друге,
вона є частиною суспільної системи і, по-третє, вона завжди
взаємодіє з навколишнім середовищем, тобто суспільством та
природою. Потреби — це суб'єктивне відчуття недостатнього
задоволення, завжди пов'язане з намаганням людини
позбутися чи принаймні зменшити відчуття.
Попит - це потреба, підкріплена платоспроможністю. Не завжди
людина може придбати те, що хоче у певний момент. Отже, попит -це
побажання споживача з урахуванням його реальної купівельної
спроможності.
Існують такі види попиту:
1) негативний;
2) нульовий;
3) спадний;
4) непостійний (нерегулярний, сезонний);
5) повсякденний;
6) особливий;
7) відкладений;
8) інформаційний.
Товар - це все, що пропонується на ринку з метою задоволення попиту, що може
задовольняти потреби, побажання чи попит і пропонується на ринку з метою привернення
уваги, придбання, використання чи споживання. Товар може мати як матеріальну (речову),
так і нематеріальну (послуги) форму.
Класифікація товарів:
1) за призначенням;
2) залежно від терміну використання;
3) за способом виготовлення;
4) за рівнем ринкової новизни;
5) залежно від використання і ціни
Різновидом товарів є послуги, тобто результати певних дій, що дають
корисний ефект. Розрізняють послуги з технічного обслуговування і ремонту,
консультативні, лізингові, виробничі (підготовка сировини чи матеріалів для
виробничого споживання), навчальні, транспортні, інформаційні, рекламні,
аудиторські, юридичні та інші.
Послуга як товар має низку особливостей, що позначаються на її маркетингу,
як от:
1. нематеріальність — послугу неможливо випробувати заздалегідь (до її
придбання);
2. зміна її якості в часі (якісна нестабільність через залучення в різний час
різних людей до надання послуги);
3. невіддільність від постачальника;
4. неможливість зберігання (нагромадження запасів).
Ринок — це інститут чи механізм, який об’єднує покупців і продавців товарів
чи послуг, де покупці хочуть і спроможні щось купити, а продавці —
заінтересовані в продажу товарів і згодні на обмін.
Як було вже сказано, залежно від співвідношення попиту і пропонування
розрізняють ринки продавців (попит на товари перевищує їх пропонування) і
покупців (пропонування перевищує попит).
За конкурентною ситуацією розрізняють ринки чистої конкуренції (велика
кількість окремих продавців і покупців), монополістичної конкуренції
(конкурують монополістичні об’єднання), олігопольні (на ринку кілька майже
рівних за потужністю великих підприємств, між якими потенційно можлива
конкуренція) і монопольні (на ринку панує тільки одне підприємство, що
виробляє таку продукцію).
Бажання (запити) — це зовнішня форма виявлення потреб, тобто потреби, які
набрали конкретної специфічної форми згідно із особистістю індивіда та його
системою цінностей. Якщо потреби мають передекономічне походження, то
побажання людей залежать від волі і поведінки підприємців і можуть
формуватись ними.
Побажання споживачів можна трактувати як у вузькому (попит на конкретні
товари чи послуги), так і в широкому розумінні цього слова: наприклад,
основними побажаннями промислових споживачів є термін поставки (її
своєчасність), специфікація (відповідність поставленого асортименту
замовленому), кількість та якість продукції, її цілість (збереження в процесах
транспортування), розміщення (доставка в потрібне місце), компетентність
постачальників, їхня лояльність.
Основними побажаннями кінцевих споживачів є спокій і безпека, розв’язання
їхніх проблем, зручність, можливість спілкування з продуцентом чи продавцем,
партнерські стосунки з ним, якість товару, якнайбільший рівень задоволення ним,
післяпродажні гарантії тощо.
Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію підприємницької діяльності
на певних етапах її розвитку.
Існують п’ять альтернативних концепцій, на основі яких фірма може здійснювати свою
маркетингову діяльність:
Концепція вдосконалення виробництва – орієнтована на споживачів, які надають перевагу дешевим
і доступним для придбання товарам. За допомогою високої ефективності виробництва є змога мати
помірні витрати й пропонувати споживачам товари за низькими цінами. Дана концепція доцільна в
наступних випадках:
 коли існує дефіцит товару на ринку
 коли попит можливо збільшити, зменшивши ціну;
 коли існує можливість зменшення витрат шляхом збільшення обсягів виробництва товару.
• Концепція вдосконалення товару – передбачає постійне й всебічне підвищення якості
товару й розрахована на споживачів, які готові платити високу ціну за високу якість товару.
• Концепція інтенсифікації збутових зусиль – передбачає, що споживачі не купуватимуть
товари фірми в достатній кількості, якщо вона не докладе додаткових зусиль у сфері
стимулювання збуту (філософія збуту).
• Концепція маркетингу – запорукою досягнення мети фірми є визначення потреб
цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й
продуктивними, ніж конкуренти, методами (задоволення потреби споживача + прибуток
фірми).
• Концепція соціально-етичного маркетингу – передбачає, що засобом досягнення мети
фірми є визначення незадоволених потреб цільових ринків і забезпечення бажаної
задоволеності їх продуктивніше, ніж конкуренти, з одночасним збереженням або
зміцненням добробуту споживача та суспільства в цілому (задоволення потреби споживача
+ прибуток фірми + інтереси суспільства).
сутність маркетингу булига віталія
1 von 18

Recomendados

Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами von
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінамиВзаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінами
Взаємозв’язок маркетингу із суміжними дисциплінамиPavlo Syrvatka
4.4K views8 Folien
Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу von
Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингуЕволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу
Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингуPavlo Syrvatka
2.5K views9 Folien
Формування теорії маркетингу von
Формування теорії маркетингуФормування теорії маркетингу
Формування теорії маркетингуPavlo Syrvatka
3.2K views7 Folien
Сучасні проблеми маркетингу von
Сучасні проблеми маркетингуСучасні проблеми маркетингу
Сучасні проблеми маркетингуPavlo Syrvatka
3.8K views11 Folien
Основні категорії маркетингу von
Основні категорії маркетингуОсновні категорії маркетингу
Основні категорії маркетингуPavlo Syrvatka
2.8K views10 Folien
Індивідуальний маркетинг von
Індивідуальний маркетингІндивідуальний маркетинг
Індивідуальний маркетингPavlo Syrvatka
3.1K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

марк лкц 8 von
марк лкц 8марк лкц 8
марк лкц 8Irina Stankovska
631 views24 Folien
марк лекція 2 von
марк лекція 2марк лекція 2
марк лекція 2Irina Stankovska
568 views10 Folien
маркетинг лекція 1 von
маркетинг лекція 1маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1Irina Stankovska
1.5K views16 Folien
Тема 7 маркетингова політика комунікацій von
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікаційPavlo Syrvatka
14.4K views11 Folien
Тема 1 вступ до маркетингу von
Тема 1 вступ до маркетингуТема 1 вступ до маркетингу
Тема 1 вступ до маркетингуPavlo Syrvatka
9.7K views19 Folien
Тема 2 система маркетингу підпиємства von
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваPavlo Syrvatka
10.2K views15 Folien

Was ist angesagt?(19)

Тема 7 маркетингова політика комунікацій von Pavlo Syrvatka
Тема 7 маркетингова політика комунікаційТема 7 маркетингова політика комунікацій
Тема 7 маркетингова політика комунікацій
Pavlo Syrvatka14.4K views
Тема 1 вступ до маркетингу von Pavlo Syrvatka
Тема 1 вступ до маркетингуТема 1 вступ до маркетингу
Тема 1 вступ до маркетингу
Pavlo Syrvatka9.7K views
Тема 2 система маркетингу підпиємства von Pavlo Syrvatka
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємства
Pavlo Syrvatka10.2K views
3 маркетингова інформація von Pavlo Syrvatka
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka11.3K views
Глобальний маркетинг von Pavlo Syrvatka
Глобальний маркетингГлобальний маркетинг
Глобальний маркетинг
Pavlo Syrvatka2.7K views
Mаркетинг von katerina99
MаркетингMаркетинг
Mаркетинг
katerina99166 views
Тема 5 маркетингова цінова політика von Pavlo Syrvatka
Тема 5 маркетингова цінова політикаТема 5 маркетингова цінова політика
Тема 5 маркетингова цінова політика
Pavlo Syrvatka14.9K views
Тема 6 Маркетингова збутова політика von Pavlo Syrvatka
Тема 6 Маркетингова збутова політикаТема 6 Маркетингова збутова політика
Тема 6 Маркетингова збутова політика
Pavlo Syrvatka15.4K views
4 маркектингова товарна політика von Pavlo Syrvatka
4 маркектингова товарна політика4 маркектингова товарна політика
4 маркектингова товарна політика
Pavlo Syrvatka12.3K views

Similar a сутність маркетингу булига віталія

Tema 1 marketing von
Tema 1 marketingTema 1 marketing
Tema 1 marketingvnausite
228 views26 Folien
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx von
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxssuser5e3503
94 views27 Folien
Маркетингова діяльність промислового підприємства von
Маркетингова діяльність промислового підприємстваМаркетингова діяльність промислового підприємства
Маркетингова діяльність промислового підприємстваPavlo Syrvatka
1.3K views13 Folien
313,23.doc von
313,23.doc313,23.doc
313,23.docssuser33f19a
210 views13 Folien
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptssuser5f061a
355 views81 Folien
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуАлександр Дрон
3.5K views15 Folien

Similar a сутність маркетингу булига віталія(20)

Tema 1 marketing von vnausite
Tema 1 marketingTema 1 marketing
Tema 1 marketing
vnausite228 views
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx von ssuser5e3503
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptxПередумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
Передумови виникнення маркетингу та сутність.pptx
ssuser5e350394 views
Маркетингова діяльність промислового підприємства von Pavlo Syrvatka
Маркетингова діяльність промислового підприємстваМаркетингова діяльність промислового підприємства
Маркетингова діяльність промислового підприємства
Pavlo Syrvatka1.3K views
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt von ssuser5f061a
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.pptТема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
Тема 3. Структура ринку рекламних послуг.ppt
ssuser5f061a355 views
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
ssuser6b7e92112 views
Моя спеціальність.pptx von ssuser8deb161
Моя спеціальність.pptxМоя спеціальність.pptx
Моя спеціальність.pptx
ssuser8deb1612 views
Реферат "Поняття та види реклами" von udod76
Реферат "Поняття та види реклами"Реферат "Поняття та види реклами"
Реферат "Поняття та види реклами"
udod764.2K views
файл конспект лекцій по маркетингу von cdecit
файл конспект лекцій по маркетингуфайл конспект лекцій по маркетингу
файл конспект лекцій по маркетингу
cdecit3.2K views
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg von metallurg056
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056130 views
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци... von KNEU
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
KNEU1.1K views
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬ von Angela Olkhoskay
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬
Angela Olkhoskay1.1K views
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то... von ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
ssuser6b7e92111 views
Поняття та види реклами von Artem352
Поняття та види рекламиПоняття та види реклами
Поняття та види реклами
Artem3521.6K views
Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій" von surdp
Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій"Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій"
Наталія Гринчук "Формування територіальних маркетингових стратегій"
surdp3.7K views
Підприємництво як вид власної чи колективної господарської діяльності.pptx von ssuser806f5c
Підприємництво як вид власної чи колективної господарської діяльності.pptxПідприємництво як вид власної чи колективної господарської діяльності.pptx
Підприємництво як вид власної чи колективної господарської діяльності.pptx
ssuser806f5c10 views
Вплив реклами на суспільство von Anna Popravka
Вплив реклами на суспільствоВплив реклами на суспільство
Вплив реклами на суспільство
Anna Popravka176 views

сутність маркетингу булига віталія

 • 2. “Я не бажаю винаходити те, що не зможу продати. “ Том Едісон
 • 3. Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? – Вміння знайти і задовільнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу . Саме слово „маркетинг” з’явилося у Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – Market Getting. Пізніше з цих двох слів утворилось одне - маркетинг. Хронологія розвитку маркетингу свідчить про те, що його перші елементи (ціна, збут, реклама) з’явилися ще в середині ХV11 сторіччя. В цей час одним з членів сім’ї Міцуї в Токіо був відкритий магазин, прообраз сучасного универмагу.
 • 4. Початок XX ст. характеризується зміною у співвідношенні ринкового попиту і пропозиції. З цього часу пропозиція постійно випереджає попит, що стимулювало розвиток теорії і практики маркетингу в сучасному розумінні цього слова. З ім’ям с.Макорміка пов’язують створення основних інструментів маркетингу ( організація сервісної політики, принципи визначення цін, дослідження та аналіз ринку). А запрпонована Д.Макарті модель „чотирьох Р” – товар (product), ціна (prise ), збут(plase ), просування (promotion ) – знаменує початок теоритичних досліджень у сфері маркетингу. У кінці 20-х — на початку 30-х років велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. Бурхливий розвиток маркетингу припадає на 50-60 ті роки ХХ сторіччя.
 • 5. Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник у США. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пенсільванський, ) започатковано курс лекцій з раціональної організації товароруху. З 1911 року провідні компанії, такі як "Кертіс паблішинг Ко", започаткували служби маркетингу. "Стихійним маркетологом" прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку. 1926 р. - створення наукової організації викладачів маркетингу. 1937 р. - започаткування Американської асоціації маркетингу. 1997 р. - засновано Українську асоціацію маркетингу. Про маркетинг може йтись лише за умови існування самого ринку. Першим типом ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця – тобто такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і більш активними діячами ринку вимушені бути покупці. Ознакою цього є дефіцит товару.
 • 6. Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку – ринок покупця, на якому більше влади мають споживачі, і активнішими діячами ринку вимушені бути продавці. І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в практику провідної ідеї маркетингу: запорукою досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами. Отже, виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції.
 • 7. Визначимо, що таке маркетинг в його сучасному розумінні? Маркетинг має сьогодні настільке велике значення, що досить важко уявити, що єдине і чітко сформульоване визначення його сутності насправді відсутнє. В літературі з маркетингу налічується понад 2000 його визначень. Наведемо деякі з них:  Маркетинг – процес створення й реалізації товарів з метою задоволення потреб споживачів.  Маркетинг – діяльність фірми з позиції споживача.  Маркетинг – соціальний і управлінський процес задоволення потреб споживачів шляхом створення товарів, споживчих цінностей (здатність товару задовольняти потребу споживача) та обміну ними.  Маркетинг – діяльність людей для задоволення потреб за допомогою обміну.
 • 8. Можна визначити три підходи до визначення суті маркетингу: -маркетинг як самостійний вид підприємницької діяльності; -маркетинг як функція управління; -маркетинг як сучасне бачення філософії бізнесу. Яка ж сфера застосування маркетингу? Маркетинг здійснюється там, де відбувається обмін, започаткований на передачі товарів або послуг, де в наявності попит і де обмін є вигідним для обох сторін. Маркетинг робить це можливим, так як торгівельники прислуховуються до своїх ринків сбуту, розуміють їх, реагують на них і виробляють товари або послуги, що задовільняють попит таким чином, щоб гарантувати виконання запитів, і в той же час дозволяють торгівельнику отримати прибуток, який би був достатнім для того, щоб варто було займатися цією справою.
 • 9. Об'єктом маркетингу є система «товаровиробник— споживач» за переважного впливу останнього. Предметом маркетингу є відносини суб´єкта господарювання, які виникають між ним і споживачем, а також іншими суб´єктами на конкретному ринку.
 • 10. Маркетинг як наука і як практична діяльність оперує низкою понять. Серед них головними є такі: Потреби — це специфічний стан людини (групи людей чи суспільства в цілому), який постає через те, що, по-перше, людина існує сама по собі як біологічна істота, по-друге, вона є частиною суспільної системи і, по-третє, вона завжди взаємодіє з навколишнім середовищем, тобто суспільством та природою. Потреби — це суб'єктивне відчуття недостатнього задоволення, завжди пов'язане з намаганням людини позбутися чи принаймні зменшити відчуття.
 • 11. Попит - це потреба, підкріплена платоспроможністю. Не завжди людина може придбати те, що хоче у певний момент. Отже, попит -це побажання споживача з урахуванням його реальної купівельної спроможності. Існують такі види попиту: 1) негативний; 2) нульовий; 3) спадний; 4) непостійний (нерегулярний, сезонний); 5) повсякденний; 6) особливий; 7) відкладений; 8) інформаційний.
 • 12. Товар - це все, що пропонується на ринку з метою задоволення попиту, що може задовольняти потреби, побажання чи попит і пропонується на ринку з метою привернення уваги, придбання, використання чи споживання. Товар може мати як матеріальну (речову), так і нематеріальну (послуги) форму. Класифікація товарів: 1) за призначенням; 2) залежно від терміну використання; 3) за способом виготовлення; 4) за рівнем ринкової новизни; 5) залежно від використання і ціни
 • 13. Різновидом товарів є послуги, тобто результати певних дій, що дають корисний ефект. Розрізняють послуги з технічного обслуговування і ремонту, консультативні, лізингові, виробничі (підготовка сировини чи матеріалів для виробничого споживання), навчальні, транспортні, інформаційні, рекламні, аудиторські, юридичні та інші. Послуга як товар має низку особливостей, що позначаються на її маркетингу, як от: 1. нематеріальність — послугу неможливо випробувати заздалегідь (до її придбання); 2. зміна її якості в часі (якісна нестабільність через залучення в різний час різних людей до надання послуги); 3. невіддільність від постачальника; 4. неможливість зберігання (нагромадження запасів).
 • 14. Ринок — це інститут чи механізм, який об’єднує покупців і продавців товарів чи послуг, де покупці хочуть і спроможні щось купити, а продавці — заінтересовані в продажу товарів і згодні на обмін. Як було вже сказано, залежно від співвідношення попиту і пропонування розрізняють ринки продавців (попит на товари перевищує їх пропонування) і покупців (пропонування перевищує попит). За конкурентною ситуацією розрізняють ринки чистої конкуренції (велика кількість окремих продавців і покупців), монополістичної конкуренції (конкурують монополістичні об’єднання), олігопольні (на ринку кілька майже рівних за потужністю великих підприємств, між якими потенційно можлива конкуренція) і монопольні (на ринку панує тільки одне підприємство, що виробляє таку продукцію).
 • 15. Бажання (запити) — це зовнішня форма виявлення потреб, тобто потреби, які набрали конкретної специфічної форми згідно із особистістю індивіда та його системою цінностей. Якщо потреби мають передекономічне походження, то побажання людей залежать від волі і поведінки підприємців і можуть формуватись ними. Побажання споживачів можна трактувати як у вузькому (попит на конкретні товари чи послуги), так і в широкому розумінні цього слова: наприклад, основними побажаннями промислових споживачів є термін поставки (її своєчасність), специфікація (відповідність поставленого асортименту замовленому), кількість та якість продукції, її цілість (збереження в процесах транспортування), розміщення (доставка в потрібне місце), компетентність постачальників, їхня лояльність. Основними побажаннями кінцевих споживачів є спокій і безпека, розв’язання їхніх проблем, зручність, можливість спілкування з продуцентом чи продавцем, партнерські стосунки з ним, якість товару, якнайбільший рівень задоволення ним, післяпродажні гарантії тощо.
 • 16. Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію підприємницької діяльності на певних етапах її розвитку. Існують п’ять альтернативних концепцій, на основі яких фірма може здійснювати свою маркетингову діяльність: Концепція вдосконалення виробництва – орієнтована на споживачів, які надають перевагу дешевим і доступним для придбання товарам. За допомогою високої ефективності виробництва є змога мати помірні витрати й пропонувати споживачам товари за низькими цінами. Дана концепція доцільна в наступних випадках:  коли існує дефіцит товару на ринку  коли попит можливо збільшити, зменшивши ціну;  коли існує можливість зменшення витрат шляхом збільшення обсягів виробництва товару.
 • 17. • Концепція вдосконалення товару – передбачає постійне й всебічне підвищення якості товару й розрахована на споживачів, які готові платити високу ціну за високу якість товару. • Концепція інтенсифікації збутових зусиль – передбачає, що споживачі не купуватимуть товари фірми в достатній кількості, якщо вона не докладе додаткових зусиль у сфері стимулювання збуту (філософія збуту). • Концепція маркетингу – запорукою досягнення мети фірми є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами (задоволення потреби споживача + прибуток фірми). • Концепція соціально-етичного маркетингу – передбачає, що засобом досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх продуктивніше, ніж конкуренти, з одночасним збереженням або зміцненням добробуту споживача та суспільства в цілому (задоволення потреби споживача + прибуток фірми + інтереси суспільства).