Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hulumtimi i tregut final

4.565 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

Hulumtimi i tregut final

  1. 1. Çka është Hulumtimi i Tregut Qëllimi i hulumtimit të tregut është që të ndihmohen kompanitë, që të marrin vendime të drejta rreth zhvillimit dhe marketingut të produkteve të reja. Hulumtimi i tregut paraqet zërin e konsumatorit në një kompani. Hulumtimi i tregut është një komponentkryesore e Marketingut, i cili shfrytëzohet nga pronarët e bizneseve dhekompanitë, ashtu që të kuptojë se kush janë konsumatorët e tyre, cilat janënevojat dhe kërkesat e tyre, kur dhe ku ti kërkojnë ata/ato. Ju nuk mund tipërcaktoni konsumatorët e ardhshëm, nëse nuk i njihni më mirëkonsumatorët aktual. i. Cdo hulumtim tregu fillon me identifikimin e ndonje kërkese apo mundësie ne treg. ii. Ne cdo hulumtim duhet te merret parasysh sjellja e konsumatorit, si dhe faktoret te tjere te cilet ndikojne ne vendimet e tij, gjate blerjes. iii. Pas identifikimit te konsumatoreve, ndermarrja merr masa përkatëse, rreth segmentimit te tregut dhe pozicionohet ne treg me produktet dhe shërbimet e veta . Procesi i marketingut Hulumtimi i tregut Përcaktimi i qëllimeve Përcaktimi i strategjisë se marketingut Plani-Programi i marketingut (marketingu Mix) www.facebook.com/ideatransfer 1
  2. 2. Marketing kontrola Hulumtimi i tregut Marketingu do të thotë zbulimi dhe pastaj plotësimi i nevojave të konsumatorëve. Në zemër të marketingut gjendet procesi i Hulumtimit të tregut. Hulumtimi i Tregut përfshinë identifikimin e kërkesave të konsumatorëve dhe plotësimin e nevojave të tyre. Kriteret e mbledhjes se informacioneveInformacioni mbi tregun duhet të jetë: shkencor; jointuitiv ose i mbledhur rastësisht objektiv jopersonal dhe në kohë të duhur Mënyrat e Hulumtimit të Tregut Ekzistojnë disa mënyra dhe tipe për hulumtim: Observimi – Vëzhgimi - Nëpërmjet kesaj metode ju mund të bëni hulumtimin e tregut tuaj duke vëzhguar, dhe të gjitha vëzhgimet www.facebook.com/ideatransfer 2
  3. 3. tuaja i futni ne statestiken t’uaj dhe me pas mund të nxjerni rezultatepërfundimtare.Grupet Fokuese- Nëpërmjet kësaj metode ju duhet të përcaktoni një gruppersonash, prej 6 deri ne 12, duke i ndar ne 2 grupe. Grupin fokues eudheheq profesionisti dhe kjo zgjatë 1 deri 2 orë.Intervistat - Permes kësaj metode ju mund te bëni anketimdrejtpërdrejtë, intervista në telefon, intervista me e-mail.Eksperimentale - Nëpërmjet kësaj metode ju eksperimentoni produktintuaj duke i shikuar reagimet e konsulmatorëve, p.sh. nëse ju keni gjellëtore,nje dite i vëni krypë teper, ditën tjeter më pak. Objekti i Hulumtimit të Tregut  Produkti  Çmimi  Vendi, Distribuimi (Shpërndarja)  Promovimi  PRODUKTI • Qëllimi i përzierjes së produktit • Kuptimi i përzierjes së produktit • Cilësia • Disenjimi • Paketimi • Mirëmbajtja • Shërbimi • Shërbimet e garancionit • Mundësia e kthimit të blerjes www.facebook.com/ideatransfer 3
  4. 4.  ÇMIMI • Pozicionimi i çmimit • Rabati dhe kushtet e pagesës • Kushtet e financimit  PROMOVIMI • Reklamimi • Lidhjet me publikun • Shitja personale • Promovimi i shitjeve • Politika e firmës  VENDI • Kanalet e shpërndarjes • Dendësia (ngjedhja e shpërndarjes) • Koha • Stoku • Transporti HULUMTIMI INDUSTRIAL (Hulumtimi i ofertës)Aktiviteti i konkurrentit –Hulumtimi i produkteve ë tyre, çmimit, promovimit.Si ndryshon produkti juajnga produktet që tashmë janë në treg? Cilët janë ata që udhëheqin në tregdhe pse?Furnizuesit dhe burimet – www.facebook.com/ideatransfer 4
  5. 5. Kostot e lokaleve, lëndës së pare, punës – a mund ta krijoni produktin aposhërbimin me kosto të ulëta? A do të keni mundësi të krijoni njësi me kostotë ulët sa që ta shisni produktin apo shërbimin me çmim konkurrues dheakoma të arrini një bruto fitim?Ligji dhe ndjekja e ligjeve -A ka faktorë mjedisor të cilët duhet ti keni parasysh? A do të ndotëambientin biznesi juaj?Në qoftë se biznesi juaj ka nevojë për licence, cilët hapa I keni marrë për tëmarrë licencen?A do të keni nevojë për sigurim?A ka inovatorë apo investues që duhet ti merrni parasysh për të qenëpartner me ta? Çka është plani i marketingut?Plani i marketingut i kompletuar duhet të jetë i strukturuar si në vijim: www.facebook.com/ideatransfer 5
  6. 6. 1. Përshkrimi i produktit2. Tregu3. Vendi/lokacioni4. Krahasimi me konkurentët5. Klientëe mëdhenj6. Çmimet e shitjës7. Kërkesat totale Anketim me klient konkuruesit Statistikat nga Enti statistikor Analiza e importeve Sistemi i shitjës Tregjet e ngjashme jasht vendit8. Përndarja e tregut9. Parashikimi i shitjeve10. Tregu ”Mix”11. Vlerësimi i promovimit12. Buxheti I marketingutDisa këshilla për dizajnimin e pyetësorit  Bëni pyetje të thjeshta  Përfshini në anketën tuaj udhëzimet se si duhët përgjigjur në pyetje  Filloni anketën me pytje të përgjithshme duke shkuar kah pyetjet më specifike www.facebook.com/ideatransfer 6
  7. 7.  Secila pyetje duhet të jetë e shkurtër  Nëse pyetësori duhet të plotësohet nga të anketuarit e jo nga intervistuesi (ekipi anketues), mbani në mend që duhet të dizajnoni një pyetsor që është tërheqës dhe i lehtë për tu lexuar  Mbani mend që ta para-testoni pyetsorin. Para se ta shtypni pyetsorin, pyetni disa njerëz si p.sh. konsumatorët e regullt, kolegët, shoqërinë dhe punëtorët që ta plotësojnë anketën. Kërkoni nga ata që t`iu japin reagimet e tyre për stilin e anketës, thjeshtësinë dhe si e përceptojnë ata qëllimin e anketës.  Mënyra se si formulohet pyetja ndikon ne përgjigjën e respondentëve. Shembull konkret nga hulumtimi i tregutHulumtimi i treguta). Brenda ekipit tuaj, luteni që të identifikoni 6 konsumatorë potencial përproduktin apo shërbimin tuaj dhe intervistoni ata me qëllim të identifikimittë: • nevojave dhe kërkesave të tyre • dëshirave dhe preferencave të tyre www.facebook.com/ideatransfer 7
  8. 8. Luteni që të shënoni rezultatet e intervistës suaj dhe dërgoni draftin tutorittuaj sipas kohës së përcaktuar.b). Brenda ekipit tuaj, luteni që të zgjedhni dhe vizitoni një ndërmarrje apobiznes dhe intervistoni drejtorin e marketingut. Luteni për intervistë t’i keniparasysh pyetjet në vijim: 1. Si e zhvillon ndërmarrja/biznesi strategjinë e marketingut? 2. Si i përcaktojnë çmimet për produkte/shërbime? 3. Cilat janë mediumet dhe kanalet reklamuese të tyre dhe pse i kanë zgjedhur ato? 4. Cili është buxheti i caktuar për strategjinë e marketingut (% e buxhetit të përgjiithshëm)? 5. Si e dinë apo e masin cili aktivitet i marketingut është i suksesshëm?Luteni që të shënoni rezultatet e intervistës suaj dhe dërgoni draftin tutorittuaj sipas kohës së përcaktuar. www.facebook.com/ideatransfer 8

×