Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép 1 - Sàn sườn toàn khối có bản dầm ( Nguyễn Văn Hiệp )

106.849 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép 1 - Sàn sườn toàn khối có bản dầm ( Nguyễn Văn Hiệp )

 1. 1. ĐẠI Hoc 0uÔ”c GIA THÀNH PHÔ' HỔ cHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI Hoc BÁCH KHOA Nguyễn Văn I-Iìiệp HƯỚNG DẪN ĐỔ,ÁN MÔN HỌC BỀTÔNG CỐT THÉP 1 1 SÀN SƯỜN TOÀN KHI có BẮN DÂM (Tái bản lẩn thứ nhẩt,”có sửa°chữa) THEO TCXDVN 35612005 NIIÀ XUẤT BẬN ẸẠIV HỌC QUỐC GIA THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH - 2007
 2. 2. GT . 02 ..mm ÐHQGHCMMQ 107-BOOTICXB/46v05/ĐHQGTPHCM XD.GT.840-07(T)
 3. 3. MỰC LỤC LỜI NÓI ĐÂU HƯỚNG DẪN bồ ÁN “SẢN SƯỜN TOÀN KHỐI CỎ BẨN DÂM” I. Mục đích và yêu cầu của việc làm đồ án ầ II. Các bước trong thiểt kể III. Những Vẩn để cấn lưu ý A. THIẾT KẾ BẢN I. Sơ dổ tính và nhịp tính toán của bản II. Xác định tải trọng tác dụng III. Xác định nội lực IV. Tính toán cốt thép V. Bổ trí cốt thép điển hình VI. thống kê cốt thép bản B. TÍNH DÁM PHỤ I. Sơ đỗ tính toán và mục đích tính toán II. Xác định tải trọng III. Vẽ biểu đổ momen và lực cắt IV. Tính toán cốt. thép dọc V. Tính cốt đai và cốt xiên cho dầm phụ C. TÍNH TOẢN DÂM CHÍNH I. Sơ đỗ tíịh toán - nhịpìtính toán II. 'I`Ĩnh tải trọng III. Vẽ biểu đồ bao M và bao Q IV. Tính cốt thép dọc V. Tính cốt đai và cốt xiên, cho dấm chính QDQNĨNIQÙI 10 11 12 12 13 14 14 14 15 16 18 21,. 21 22 22 25 26
 4. 4. D. CẨU TẠO CỐT THÉP TRONG DÂM PHỤ, DÂM CHÍNH 28 E. VỀ BIỂU ĐỐ VẬT LIỆU 31 G. .BẢN VẺ - V 85 H. PHẤN Mở RỘNG CỦA ĐỐ ÁN 37 I. Sàn sườn toàn khổi có bản kê 4 cạnh 37 II. Xác định mặt bằng kêlt cẩu sản 38 III. Tính toán sàn bản kê 4 cạnh b 39 Iv. 'I`ính dằm đỡ, sàn bản kê 4 cạxih ' 42 I. VÍ DỤ BĂNG SỐ TÍNH TOÁN BẢN, DÂM PHỤ VÀ DĂM CHÍNH 51 I. Ðầu đề V ` 51 II. Tính bản Ạ 52 III. Tính dấm phụ 56 IV. 'I`ính dầm chính 68 V. Bảng kê vật liệu _ 75 J. PHẤN PHỤ LỤC- 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
 5. 5. Lờí nỏi đầu Nơm 1983, Bộ món Công trình - Khoa Kỹ thuật Xây dựng của Trưởng Ðại học Bách khoa TP PỊCM đã biên soạn uà phát hành ặuyểh HƯỞNG DẪN ĐỐ ÁN MÔN HỌC BỀTÔNG ỔỐT THÉP, nội dung là thiểt kể một mạt bàng kết cđ'u gồm sàn Dà sườn (dâm) toàn khô'i, có bản làm Uiệc`kiểu dám trên tiêu chuẩn TCXD 41.70. Tài liệu đã được lưu hành rộng rãi không chỉ trong sinh Diên theo học ngành xây dựng tại Trường Đợi học Bách khoa TP HCM, mà cỏn được dùng để tham [chảo cho nhiều kỹ sư, khi tính toán thực tế các công trình ddn dụng. . Ðến nay, tiêu chuẩn tính toán kết cẩu Bêtông cốt thép đã được sứa đổi nhiều (TCXDVN 356:2005) oà như cdu thực tiễn c`úa công tác phát triển đòi hỏi phải có những sự chính lý`nội dung nhốt định. Do đỏ, mac dù trong quá trình hội nhập, hiện dại hóa, hàng loẹt những tiêu chuẩn của các nước tièn tiển đã Uà đang du nhập Dào, tiêu clzuđn TCXDVN 356:2005 cũng đang được nghiên cửu sứa đối cho phù hợp, chúng tỏi Uẩn mạnh dợn phát hành tài liệu này. HƯỚNG DẪN ĐỔ ÁN MÓN Học BÉTỐNG CỐT THÉP 1 - SÀN BẾTONG CỐT THÉP `TOÀN KHỐI KIÊU SƯỜN CÓ BẢN DÂM sẽ phục Dụ cho việc học tạp của Bỉnh- Diên các ngành xdy dựng, kiển trúc, Dd cũng có thể dùng làm tòi liệu tham khảo giúp tch cho các hỹ au :cày dựng trong quá trình công tác thiểt Ìeêầ thì cóng. Chúng tỏi xìn chân thành cám ơn các cán bợ giáng dạy của Bộ môn Công trình - Khoa Kỹ thuật Xay dựng, ddc biệt là cỏ Nguyễn Thi Mỹ Thúy dđ đỏng góp nhiều ý hiển cho Diệc bíên đoạn. Xin chan thành cỏm ơn tháy PGS-TS Huỳlìh Chánh Thiên đã đọc và cho những nhện xét quý báu. Do trình độ có hẹn, chác chán ràng quyển Bách này còn nhíều thiểu sót, rốt mong các dỏng nghiệp, các bạn dọc góp ỷ, phè bình. Ðịa chỉ liên hệ: Bộ nzón Công trình - Khoc I{ỹ thuật Xdy dịlrig Trltờng Ðại học Bách khoa - Đợi học Quốc gia TP HCM 268 Lý Thztởng Kiệt Q.10 ' ĐT: (08) 8 650 714. TS Nguyển Văn Hiệp'
 6. 6. 107 Tài tiệu tham khảo Huỳnh Chánh Thiên, Nguyển Văn Hiệp, Trần Ngọc Bích, Hướng dăn Đổ án môn học Bêtông cô't thép 1- Sàn sườn toàn hllôμi có bàn dầm, Ðại học Bách khoa TP I-ICM ›‹`tỉâ”t bản năm 1984. Hướng dăn Ðồ án món học, Trường Đại học Xây. dựng Hà Nội xuốt bản 1989. Kết cẩu Bêtông cốt thép, Tiêu chuẩn thiểt kế TCVN 5574-91, Nhà xuất bản Xây dlgùìg Hà NỘỈ, 1992. TCXDVN 356-2005- Kết cẩu Bêtông và Bêtông cốt thép - Tiêu chuấn thiểt kể. Nhà xuất bản Xây dựng. Kết cẩu Bêtông cốt thép- Phẩn cẩu kiện cơ bản - Phan Quang' Mình- Ngõ Thể Phong- Nguyễn Đình Cổng. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Nguyễn Đĩnh Cổng - Nguyễn Xuân Liên - Nguyễn Phẩn Tẩn, KÊĨ ca'u Bêtông côlt thép, Nhã xuất bản Xây dựng Hà Nộì, 1984. Ngô Thể Phong, Nguyển Ðình Cổng, Trịnh Kìm Đạm, Nguyễn Xuân Lỉên, Nguyển Phẩn Tẩn, Kêit cẩu Bêtông cốt thép, Nhà xuất bản Iũloa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1990. Ngô Thể Phong, Nguyển Đĩnh Cổng, Huỳnh Chánh Thiên, Kết càh Bêtông cốt thép - Phán kết cẩu nhà cửa, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 1988. Ngô Thế Phong, Lý Trấn Cường, Trịnh Kìm Đạm, Nguyễn Lê Ninh, Kết cẩu Bêtông cốt thép - Plldn kêĩ câ'u nhà cửa, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nộì, 1996 và 2004.
 7. 7. HƯỚNG DẪN ĐỔ ẤN MÔN HỌC BÊ TÔNGuCÔ'T THÉP 1 SÀN SƯỔH TGÀH KHỐI cả BẢN BẨM (Tái bản lần thử nhốt, có sửa chửa bổ sung) ' Nguyên Văn Hiệp __..._.________.._._..______. NHÂ XUẨT BẮN ` ĐẠI HỌC QUÔC GIA TP Hô CHÍ MINH miu phô, 6, Phường Lính Trung, Quận Thủ Ðức, TP HCM ÐT: 724 2181, 724 2160 + (1421, 14:22, 1423, 1425, 1426) Fax: 724 2194 - Email: vnuhp@vnuhcn1.edu.vn ỮIIÙ w ~r^μ.^'v,.›.z›quưø.xv-.L:..ặ‹,›-u`qwu»mga:abmưẠanhanusμ‹xaaạuIỊm:lv›L.u.μư,`o fí aẳ J Chịu trách nhiệm xuốt bản TS HUỲNH BÁ LÂN Bíẽlz tập PHẠM ANH TÚ Sửa ỖỖIL in THẨN VẮN THĂNG Trình bày bìa TRUONG NGỌC TUẨ N Người/Ðơn Uị liên kê?! TRUÒNG ÐH BÁCH KHOA - ÐHQGTPHCM In 500 qlổn, khổ 19 x 27 cm Sổ đăng' ký ĨĨỈẪXBI 107-2007[CXB/45-05/ÐHQGTPHCM Quyêμt định xuất bản sổ: 161/QĐ-ĐHQGTPHCMỈPB ngày 09/10/2007 của Giâm đốc NXB ĐHQG TPHCM In tại Xưởng Ỉn Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM Nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2007.

×