Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Лісівництво:
еколого-збалансований
розвиток
Віртуальна виставка
Ліс, яке це рідне слово,
Я би весь час про нього мову вів,
Краса борів, шелест діброви
І соловейка нічний спів.
І повторяв би раз за разом,
Що ліс нам треба берегти.
Для цього об’єднатися нам треба,
Щоб разом всім у ногу йти.
М. Шаповал
Ліси України є її національним багатством. Лісові екосистеми –
компоненти, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити
вирішення важливих економічних і соціальних питань. Лісовим насадженням
належить особлива роль у збереженні та підтримці екологічної рівноваги. За
стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов ліси перевершують інші
екосистеми та є екологічним чинником великого значення в охороні
навколишнього природного середовища, екології самої людини, житті нинішніх
і майбутніх поколінь людей.
Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим
ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Лісівництво:
еколого-збалансований розвиток».
Журнал «Лісовий вісник» понад 10 років писав про природу. Про її велич, про
важку працю лісівників, нашу державу, яка є такою багатою на красу. У наступних
номерах часопису багато про війну. Така реальність, в якій ми опинилися. Тож
тепер часопис розповідає, як працює лісова галузь під час війни, як допомагає
ЗСУ, як піклується про біженців, ростить ліс, гасить пожежі, наповнює бюджет,
фіксує руйнації, крадіжки та страшні «сюрпризи» від рашистів.
На сторінках журналу надруковано ексклюзивну інформацію від
професіоналів лісової, деревообробної та мисливської галузі:
– вирощування, захист, охорона лісу;
– переробка деревини;
– верстати та обладнання, сушильні камери;
– досвід ведення лісового та мисливського господарства;
– способи та методи полювання та риболовлі;
– зброя: фірми та моделі;
– кінологія і т. п.
630 А 26 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посіб. /
О. Т. Урушадзе [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т,
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування,
Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Київ : Гельветика, 2019. – 482 с.
У посібнику обґрунтовано основні положення
науки і навчальної дисципліни
«Агролісівництво». Визначено збалансоване
еколого-соціо-економічне й рекреаційно-
оздоровче значення лісових масивів і важливі їхні
функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання
водостоку, продукування кисню, дисбактерізації
тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення
лісового фонду Грузії. Проаналізовано еколого-
економічний стан розвитку галузі агролісівництва
в Україні.
43 В 40 Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісового
господарства : практ. посіб. / А. Вишняк [та ін.]. – Івано-Франківськ :
Фоліант, 2011. – 63 с.
Ця публікація висвітлює
розробки Стратегічного плану
розвитку громад на основі
природних ресурсів та Плану
лісового господарства, підходи
та методи залучення громад до
планування.
Для українських громад,
лісівників, громадських
організацій та інших
зацікавлених осіб.
630 Б 77 Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О.
Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., допов. і перероб. –
Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с.
У навчальному посібнику викладено
еколого-біологічні особливості
лісознавства, подано як загальновідомі, так
і новітні матеріали щодо біологічних та
екологічних особливостей і функцій
лісових біоценозів. Розглянуто шляхи
відновлення, росту та формування лісу,
динамічні показники лісових екосистем,
лісову типологію, а також екологічні та
регулюючі функції лісових насаджень.
Посібник рекомендований для студентів
екологічних і лісознавчих спеціальностей
закладів вищої освіти.
630 Д 58 Довідник працівника лісу / Об-ня агролісогосподар. підприємств
Хмельниц. обл. «Хмельницькоблагроліс» ; упоряд. І. С. Валівоць. – 2-ге
вид., перероб. і допов. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 240
с.
У довіднику висвітлено основні
положення технології
лісозаготівельних робіт – від
приймання лісосічного фонду,
раціональної розробки деревини,
обліку, створення безпеки умов
праці до передачі лісосік для
заліснення.
Довідник розрахований на
лісівничих, інженерів
лісозаготівель, майстрів лісу,
бригадирів, лісівників, а також
інших працівників, які мають
справу з веденням лісового
господарства.
630 К 56 Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та
лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2021. – 240 с.
У підручнику викладено основні поняття,
принципи та завдання лісової екології,
висвітлено сучасні дані щодо питань
лісовідновлення та лісорозведення на принципах
екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто
екологічні особливості основних лісотвірних
деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих
рослин нижніх ярусів, проаналізовано й
систематизовано різні види класифікацій типів
лісу з екологічного погляду, розглянуто
екологічні проблеми лісорозведення в Україні.
Видання розраховане на студентів закладів вищої
освіти, що навчаються за спеціальністю «Лісове
господарство», а також буде корисним для
аспірантів, викладачів і наукових співробітників.
630 К 78 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб.
для студентів ВНЗ / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми :
Унів. кн., 2021. – 415 с.
Викладено теоретичні основи фітоекології,
охарактеризовано основні екологічні
фактори, що впливають на розвиток
рослин, надано поняття про рослини та
рослинні угруповання, висвітлено загальні
аспекти геоботанічного районування
України та світу.
Для студентів закладів вищої освіти з
напряму підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» й
споріднених спеціальностей.
630 Л 63 Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та
продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. –
Київ : КНТ, 2019. – 134 с.
Навчально-методичний посібник
призначений для виконання
лабораторно-практичних занять і
самостійного навчання та оцінки рівня
знань студентів з дисципліни «Лісова
ентомологія». У посібнику представлено
морфологію, анатомію, біологію
розмноження та розвитку, екологію і
систематику комах, викладено
діагностичні ознаки та розповсюдження
найважливіших видів шкідливих комах
лісу, дані щодо їхньої біології, екології
та шкодочинності.
630 Л 63 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових
дібровах Західного Поділля : монографія / В. К. Заїка [та ін.] ; Вінниц.
нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 198 с.
Проведено результати комплексного
лісівничо-біологічного дослідження в
складних мішаних дубових
лісостанах різного віку і видового
складу та показано вплив липи на
ріст і формування деревостанів, стан
і життєдіяльність дуба звичайного,
формування лісової підстилки,
агрохімічні показники ґрунту, а також
лісовідновні процеси у лісових
фітоценозах.
Монографічна робота розрахована на
науковців, аспірантів, студентів
лісогосподарських факультетів та
фахівців лісового господарства.
630 Л 63 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження
біорізноманіття Вінниччини / І. С. Нейко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр.
ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 500 с.
У виданні представлено результати
комплексних лісівничих та генетико-
селекційних досліджень лісових
екосистем Вінниччини; відображено
основні засади індивідуального та
популяційного відбору основних
лісотвірних порід, оцінено стан та
ефективність використання лісових
генетичних ресурсів; оцінено роль
лісових генетичних ресурсів у
контексті збереження біорізноманіття
та формування екологічної мережі.
Монографія розрахована на науковців,
аспірантів, студентів лісогосподарських
факультетів та фахівців лісового
господарства.
630 Л 63 Лісопаркове господарство : навч. посіб. / І. М. Дідур [та ін.] ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 255 с.
Наведено відомості про
розміщення та функціонування
зелених зон лісопарку. Розглянуто
основні положення проєктування
та формування лісопарків, методи
ландшафтної таксації, принципи
організації території та
благоустрою лісопаркових частин
зелених зон. Розглянуто
особливості ведення лісопаркового
господарства в приміських зонах.
Навчальний посібник для студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство».
630 О-51 Окрушко, С. Є. Хвороби і шкідники лісових та садово-
паркових культур : навч. посіб. / С. Є. Окрушко, П. М. Вергелес ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 276 с.
У посібнику подано коротку
характеристику найбільш
поширених хвороб і шкідників
лісових та садово-паркових
культур, а також рекомендовані
заходи захисту від них.
Рекомендовано для підготовки
фахівців аграрних закладів вищої
освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації із
спеціальності 202 «Захист
рослин».
630 П 46 Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та
підвищення їх пожежостійкості : монографія / за ред. С. В. Зібцева. – Київ :
Наук. столиця, 2018. – 233 с.
У монографії висвітлено сучасний стан
оцінювання рівня пожежної небезпеки лісів у зоні
радіаційного забруднення, наведено лісівничо-
таксаційну характеристику, санітарний та
протипожежний стан лісового фонду зони
відчуження Чорнобильської АЕС, оцінено обсяги
лісових горючих матеріалів у цій зоні та
запропоновано місцеву шкалу оцінки пожежної
небезпеки лісових насаджень за умовами погоди й
заходи щодо підвищення рівня охорони лісів від
пожеж.
Розраховано на наукових працівників, викладачів і
фахівців лісового господарства, Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
України, аспірантів і студентів лісогосподарських,
екологічних і біологічних закладів вищої освіти.
630 Р 83 Рудська, Н. О. Лісова ентомологія : навч. посіб. / Н. О.
Рудська, Н. В. Пінчук, О. В. Ватаманюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця : Твори, 2020. – 288 с.
У посібнику розглянуто морфологію,
анатомію, біологію розмноження та
розвитку, екологію і систематику комах. У
спеціальній частині викладено діагностичні
ознаки, розповсюдження в межах України
найважливіших видів шкідливих комах лісу,
дані щодо їхньої біології, екології та
шкодочинності. Вказані методи боротьби зі
шкідливими комахами.
Навчальний посібник призначений для
підготовки фахівців закладів вищої освіти
ІІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку
«Лісове господарство». Може бути
корисним фахівцям із захисту рослин,
агрономам господарств різних форм
власності й господарювання, всім, хто
цікавиться лісовою ентомологією.
630 Т 31 Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості
лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В.
Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця : Твори, 2021. – 184 с.
У монографії представлено результати
досліджень факультету агрономії та лісівництва
Вінницького національного аграрного
університету на базі державних
лісогосподарських підприємств Вінницького,
Тернопільського та Хмельницького обласних
управлінь лісового та мисливського
господарства. У роботі проведено аналіз
структури та динаміки лісового фонду, стану
різноманіття типологічного процесу та
особливості запровадження рубок догляду
різної інтенсивності, а також екологічно-
орієнтованих систем рубок головного
користування.
Наукові та практичні дослідження впроваджено
в навчальний процес кафедри при викладанні
навчальних дисциплін «Лісівництво»,
«Лісоексплуатація».
Дякую за увагу!
Підготувала провідний бібліограф
сектору аграрних наук Оксана Шпичак
Чекаємо Вас за адресою:
м. Вінниця, вул. Соборна, 73,
ВОУНБ ім. В. Отамановського,
сектор аграрних наук (ІІІ поверх)
1 von 19

Recomendados

Не руйнуй гармонії. 2.pptx von
Не руйнуй гармонії. 2.pptxНе руйнуй гармонії. 2.pptx
Не руйнуй гармонії. 2.pptxssuser6b5b34
16 views20 Folien
проект лукашук на київ von
проект лукашук на київпроект лукашук на київ
проект лукашук на київlily_zbar
279 views23 Folien
зелені перлини миронівський цдют von
зелені перлини миронівський цдютзелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдютVasyliuk Oleksij
2.4K views22 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища von
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаВіртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаSavua
388 views13 Folien
Виховна система наметового_табору von
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуСнежана Дужук
342 views4 Folien
Vol 5-no-47-47-2020 von
Vol 5-no-47-47-2020Vol 5-no-47-47-2020
Vol 5-no-47-47-2020The scientific heritage
61 views60 Folien

Similar a Лісівництво: еколого-збалансований розвиток(20)

Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища von Savua
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаВіртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Savua388 views
Кафедра лісового господарства von udau_admin
Кафедра лісового господарстваКафедра лісового господарства
Кафедра лісового господарства
udau_admin5.5K views
фурдичку о.і. 65 років von Roman Gulinchuk
фурдичку о.і.  65 роківфурдичку о.і.  65 років
фурдичку о.і. 65 років
Roman Gulinchuk188 views
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи von FSC Ukraine
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективиСертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи
FSC Ukraine177 views
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі... von Дарницька Книгиня
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...
Ліс – легені планети von library_darnitsa
Ліс – легені планети Ліс – легені планети
Ліс – легені планети
library_darnitsa3.2K views
Екологія на порозі третього тисячоліття von zolka2016
Екологія на порозі третього тисячоліттяЕкологія на порозі третього тисячоліття
Екологія на порозі третього тисячоліття
zolka2016257 views
екологічне виховання на уроках математики von vetrovaalla7
екологічне виховання на уроках математикиекологічне виховання на уроках математики
екологічне виховання на уроках математики
vetrovaalla78.9K views

Más de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!» von
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
109 views16 Folien

Más de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Último

chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
13 views14 Folien
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 views24 Folien
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 Folien
ІКТ .pptx von
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
7 views6 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 views21 Folien
Діловодство у ЗПО von
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
474 views53 Folien

Último(20)

Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views

Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

 • 2. Ліс, яке це рідне слово, Я би весь час про нього мову вів, Краса борів, шелест діброви І соловейка нічний спів. І повторяв би раз за разом, Що ліс нам треба берегти. Для цього об’єднатися нам треба, Щоб разом всім у ногу йти. М. Шаповал Ліси України є її національним багатством. Лісові екосистеми – компоненти, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити вирішення важливих економічних і соціальних питань. Лісовим насадженням належить особлива роль у збереженні та підтримці екологічної рівноваги. За стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов ліси перевершують інші екосистеми та є екологічним чинником великого значення в охороні навколишнього природного середовища, екології самої людини, житті нинішніх і майбутніх поколінь людей. Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Лісівництво: еколого-збалансований розвиток».
 • 3. Журнал «Лісовий вісник» понад 10 років писав про природу. Про її велич, про важку працю лісівників, нашу державу, яка є такою багатою на красу. У наступних номерах часопису багато про війну. Така реальність, в якій ми опинилися. Тож тепер часопис розповідає, як працює лісова галузь під час війни, як допомагає ЗСУ, як піклується про біженців, ростить ліс, гасить пожежі, наповнює бюджет, фіксує руйнації, крадіжки та страшні «сюрпризи» від рашистів.
 • 4. На сторінках журналу надруковано ексклюзивну інформацію від професіоналів лісової, деревообробної та мисливської галузі: – вирощування, захист, охорона лісу; – переробка деревини; – верстати та обладнання, сушильні камери; – досвід ведення лісового та мисливського господарства; – способи та методи полювання та риболовлі; – зброя: фірми та моделі; – кінологія і т. п.
 • 5. 630 А 26 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посіб. / О. Т. Урушадзе [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Київ : Гельветика, 2019. – 482 с. У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво». Визначено збалансоване еколого-соціо-економічне й рекреаційно- оздоровче значення лісових масивів і важливі їхні функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання водостоку, продукування кисню, дисбактерізації тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення лісового фонду Грузії. Проаналізовано еколого- економічний стан розвитку галузі агролісівництва в Україні.
 • 6. 43 В 40 Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісового господарства : практ. посіб. / А. Вишняк [та ін.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 63 с. Ця публікація висвітлює розробки Стратегічного плану розвитку громад на основі природних ресурсів та Плану лісового господарства, підходи та методи залучення громад до планування. Для українських громад, лісівників, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
 • 7. 630 Б 77 Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О. Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с. У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглянуто шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісову типологію, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. Посібник рекомендований для студентів екологічних і лісознавчих спеціальностей закладів вищої освіти.
 • 8. 630 Д 58 Довідник працівника лісу / Об-ня агролісогосподар. підприємств Хмельниц. обл. «Хмельницькоблагроліс» ; упоряд. І. С. Валівоць. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 240 с. У довіднику висвітлено основні положення технології лісозаготівельних робіт – від приймання лісосічного фонду, раціональної розробки деревини, обліку, створення безпеки умов праці до передачі лісосік для заліснення. Довідник розрахований на лісівничих, інженерів лісозаготівель, майстрів лісу, бригадирів, лісівників, а також інших працівників, які мають справу з веденням лісового господарства.
 • 9. 630 К 56 Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2021. – 240 с. У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовано й систематизовано різні види класифікацій типів лісу з екологічного погляду, розглянуто екологічні проблеми лісорозведення в Україні. Видання розраховане на студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Лісове господарство», а також буде корисним для аспірантів, викладачів і наукових співробітників.
 • 10. 630 К 78 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми : Унів. кн., 2021. – 415 с. Викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу. Для студентів закладів вищої освіти з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» й споріднених спеціальностей.
 • 11. 630 Л 63 Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2019. – 134 с. Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладено діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їхньої біології, екології та шкодочинності.
 • 12. 630 Л 63 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових дібровах Західного Поділля : монографія / В. К. Заїка [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 198 с. Проведено результати комплексного лісівничо-біологічного дослідження в складних мішаних дубових лісостанах різного віку і видового складу та показано вплив липи на ріст і формування деревостанів, стан і життєдіяльність дуба звичайного, формування лісової підстилки, агрохімічні показники ґрунту, а також лісовідновні процеси у лісових фітоценозах. Монографічна робота розрахована на науковців, аспірантів, студентів лісогосподарських факультетів та фахівців лісового господарства.
 • 13. 630 Л 63 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження біорізноманіття Вінниччини / І. С. Нейко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 500 с. У виданні представлено результати комплексних лісівничих та генетико- селекційних досліджень лісових екосистем Вінниччини; відображено основні засади індивідуального та популяційного відбору основних лісотвірних порід, оцінено стан та ефективність використання лісових генетичних ресурсів; оцінено роль лісових генетичних ресурсів у контексті збереження біорізноманіття та формування екологічної мережі. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів лісогосподарських факультетів та фахівців лісового господарства.
 • 14. 630 Л 63 Лісопаркове господарство : навч. посіб. / І. М. Дідур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 255 с. Наведено відомості про розміщення та функціонування зелених зон лісопарку. Розглянуто основні положення проєктування та формування лісопарків, методи ландшафтної таксації, принципи організації території та благоустрою лісопаркових частин зелених зон. Розглянуто особливості ведення лісопаркового господарства в приміських зонах. Навчальний посібник для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».
 • 15. 630 О-51 Окрушко, С. Є. Хвороби і шкідники лісових та садово- паркових культур : навч. посіб. / С. Є. Окрушко, П. М. Вергелес ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 276 с. У посібнику подано коротку характеристику найбільш поширених хвороб і шкідників лісових та садово-паркових культур, а також рекомендовані заходи захисту від них. Рекомендовано для підготовки фахівців аграрних закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації із спеціальності 202 «Захист рослин».
 • 16. 630 П 46 Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та підвищення їх пожежостійкості : монографія / за ред. С. В. Зібцева. – Київ : Наук. столиця, 2018. – 233 с. У монографії висвітлено сучасний стан оцінювання рівня пожежної небезпеки лісів у зоні радіаційного забруднення, наведено лісівничо- таксаційну характеристику, санітарний та протипожежний стан лісового фонду зони відчуження Чорнобильської АЕС, оцінено обсяги лісових горючих матеріалів у цій зоні та запропоновано місцеву шкалу оцінки пожежної небезпеки лісових насаджень за умовами погоди й заходи щодо підвищення рівня охорони лісів від пожеж. Розраховано на наукових працівників, викладачів і фахівців лісового господарства, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, аспірантів і студентів лісогосподарських, екологічних і біологічних закладів вищої освіти.
 • 17. 630 Р 83 Рудська, Н. О. Лісова ентомологія : навч. посіб. / Н. О. Рудська, Н. В. Пінчук, О. В. Ватаманюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 288 с. У посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах. У спеціальній частині викладено діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їхньої біології, екології та шкодочинності. Вказані методи боротьби зі шкідливими комахами. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку «Лісове господарство». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, агрономам господарств різних форм власності й господарювання, всім, хто цікавиться лісовою ентомологією.
 • 18. 630 Т 31 Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В. Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 184 с. У монографії представлено результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету на базі державних лісогосподарських підприємств Вінницького, Тернопільського та Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського господарства. У роботі проведено аналіз структури та динаміки лісового фонду, стану різноманіття типологічного процесу та особливості запровадження рубок догляду різної інтенсивності, а також екологічно- орієнтованих систем рубок головного користування. Наукові та практичні дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри при викладанні навчальних дисциплін «Лісівництво», «Лісоексплуатація».
 • 19. Дякую за увагу! Підготувала провідний бібліограф сектору аграрних наук Оксана Шпичак Чекаємо Вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 73, ВОУНБ ім. В. Отамановського, сектор аграрних наук (ІІІ поверх)